Igénybevételi eljárás rendjérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igénybevételi eljárás rendjérıl"

Átírás

1 Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket fogadni valamint, hogy a már várakozó és a leendı ellátást igénybe vevık és hozzátartozóik tájékoztatása korrekt módon történjen meg. Az eljárásrend kidolgozása a következı jogszabályok alapján történt: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl 29/1993.( II.17.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 213/2007 (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól 2007.évi I. Szmtv. 30/1993.(VIII.1.) Fıv. Kgy.rendelet a Fıvárosi Önkormányzat fenntartásában lévı személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételérıl Az intézmény szabályzatai Igazgatói utasítások Szociális és mentálhigiénés protokoll II. Tájékoztatás: A tájékoztatás célja hogy a mentálhigiénés csoport tagjai a telefonon, vagy személyesen érdeklıdık (a kérelmezı idıs ember, és/vagy hozzátartozója) részére teljes körő, érthetı tájékoztatást nyújtáson a szociális ellátórendszer hozzáférhetıségérıl, az igénybevétel feltételeirıl, annak menetérıl, valamint a saját intézmény helyi adottságairól. (lsd. Szociális és mentálhigiénés protokoll) Fıvárosi Önkormányzat fenntartásában mőködı intézményként a tájékoztatás részben a Felvételt Elıkészítı Csoport feladata is, valamint az igénybevételhez

2 szükséges Kérelmet (9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet szerint) itt kell benyújtania az ellátást igénylınek és vagy törvényes képviselıjének. III. Igénybevétel: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylı személy cselekvıképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményét lehetıség szerint figyelembe véve a törvényes képviselıje terjeszti elı. A korlátozottan cselekvıképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselıjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvıképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elı. Ha a törvényes képviselı ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal elızetes jóváhagyása szükséges. A Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthonába kérelmet nyújthat be a fıváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezı magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett, a hontalan, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személy. Ezen kívül a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a fıváros területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik január 1.-tıl az idısek otthonába nem vehetı fel csak az a személy, (kivéve az igénylıvel legalább1 éve együtt élı házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója) akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. Ez érvényes a várakozókra is, így a várakozókat - a nyilvántartott kérelmek sorrendjében - fokozatosan szükséges felkészíteni a vizsgálatra. Az 1993.évi III.tv. 68. szerint (1) Az idısek otthonában a 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 2

3 (2) Az idısek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkezı személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (3) Ha az (1) és (2) bekezdésben említett személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. (4) Az idısek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg. (5) Idısek otthonába az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élı házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehetı. Az idısotthoni ellátás, az új ellátottak esetén (várakozók, új kérelmezık, akik január 1. után kerülnek elhelyezésre) csak a meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújthatók. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás és az önkiszolgálási képesség. A vizsgálat lebonyolítását végzı szerv kormányrendeletben, a vizsgálati szempontok miniszteri rendeletben kerülnek részletesen meghatározásra. 68/A. (1) Az idısotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetı kezdeményezi az ellátást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát a szociális szakértıi szervnél. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelızıen, ebben az esetben az intézményvezetı e szerinti feladatait a beutaló szerv látja el. (2) A szociális szakértıi szerv a gondozási szükségletet külön jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl, illetve a külön jogszabály szerinti körülményekrıl. (3) Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. III. 1. Kérelmek nyilvántartásba vétele, Várakozók nyilvántartása Meghatározás: A nyilvántartás az intézménybe elhelyezési kérelmet benyújtó ellátást igénylık adatait, s a kérelem folyamat útvonalát tartalmazza. Célja: A kérelmek beérkezési idejét tükrözı pontos kronológia. 3

4 Határidı: Az iktatást követı nap Személyi feltétel: - szociális szervezı Tárgyi feltételek: - az intézmény vezetıje által hitelesített, sorszámozott füzet - megfelelı számítógépes programok (Sz2000, SZIIR) - formanyomtatvány, íróeszköz Munkafolyamat: Új kérelem esetében: A kérelmet tartalmazó összes irat kézhezvétele napján - melyet az intézmény vezetıje utasításával ellátva továbbíttatott a mentálhigiénés csoportnak - a kérelem nyilvántartásba vétele, (kézi nyilvántartás, elılap kitöltése, valamint az Sz2000 és a SZIIR programjaiban). - Amennyiben az idısotthoni ellátás biztosításának egyértelmően kizáró oka van (Sztv. 68 (3) pszichiátriai megbetegedés, szenvedélybetegség), - s azt az intézmény vezetıje dokumentálta - a kérelmezı értesítése írásban kérelmének elutasításáról a jogorvoslati lehetıség megjelölésével. - Egyéb esetben a kérelmezı és vagy törvényes képviselıje értesítése írásban a kérelem nyilvántartásba vételérıl, az elıgondozás I. ütemének idıpontjáról, mely elvégzendı soron kívüli kérelem esetében 5, egyéb esetben 20 napon belül. Az elıgondozás idıpontja szükség esetén egyeztethetı telefonon a kérelmezı és vagy törvényes képviselıvel, hozzátartozóval, szociális munkással is. - Az elıgondozás tapasztalatainak rögzítése a nyilvántartásokban, bemutatása az intézmény vezetıjének. Komplett iratanyag érkezése esetén: - Amennyiben a kérelem tartalmazza az idısotthoni ellátáshoz szükséges gondozási szükséglet megállapítást, a jövedelem és vagyonnyilatkozatot, - az elıgondozást végzı munkatárs értesítése az elıgondozási feladatok elvégzése érdekében - a kérelmezı értesítése a kérelem nyilvántartásba vételérıl, s az elıgondozás I. ütemének idıpontjáról - Az elıgondozás tapasztalatainak rögzítése a nyilvántartásokban, bemutatása az intézmény vezetıjének. - Amennyiben az idısotthoni ellátás biztosításának nincs kizáró oka, a kérelem a várakozói sorba kerül. 4

5 - A kérelmezı tájékoztatása írásban, hogy a várakozók között sorrendben hányadik helyen áll, mikorra várható az ellátás igénybevételének idıpontja. - Jegyzıi jövedelemigazolás megkérése, ennek rögzítése a kézi nyilvántartásban, valamint a jegyzıi jövedelemigazolás megérkezését is szükséges ugyan itt rögzíteni. Kérelem iratanyag érkezése, valamint a már várakozók esetén: - a kérelmezı és vagy törvényes képviselıje értesítése a kérelme nyilvántartásba vételérıl, s az elıgondozás I. ütemének idıpontjáról. - a várakozók felülvizsgálata az év elején megtörtént, azonban az ı gondozási szükséglet megállapítás kérelmüket ütemezetten kell küldeni a szakértı szervhez. Az ütemezés az éves tapasztalati adatok alapján várhatóan megüresedı férıhelyek ütemében, telephelyenként és nemenként kell ütemezni, kb. 2 hónap rátartással, s így kell a várakozókat értesíteni az elıgondozás I. ütemérıl. Abban az esetben ahol ez a várakozó egészségi állapota megengedi, a csatolandó dokumentációk bekérhetık. - Az elıgondozást végzı munkatárs értesítése az elıgondozási feladatok elvégzése érdekében. III. 2. Elıgondozás I. Az elıgondozás I. szakasza kiterjed az ellátott, ill. törvényes képviselıje részére szóló teljes körő tájékoztatásra - különös tekintettel az új igénybevételi eljárásra, az ellátások célzottabbá tételére - a gondozási szükséglet vizsgálatára irányuló kérelem kitöltésében való segítségnyújtásra, esetleg a szükséges iratok beszerzésében való segítségnyújtásra. Ezek a dokumentumok a következık lehetnek: személyi igazolvány másolata, zárójelentések, orvosi iratok - szakvélemények, Fot.(hallásfogyatékos vagy egyéb ok miatt, vakok személyi járadékában részesül, I-II. csoportú rokkant nyugdíjas, baleseti járadékos, 100%-os rokkant, 80%-os egészségkárosodott ) - ezekrıl folyósítási igazolás, szakvélemény. - Amennyiben a gondozási szükséglet megállapításához jegyzıi igazolásra van szükség,(hogy a kérelmezı részére nem biztosított a házi segítségnyújtás, vagy rosszak a lakáskörülményei) a nyilvántartást vezetı írásban megkéri a jegyzıi igazolást, s ezt rögzíti a kézi nyilvántartásban. 5

6 - A gondozási szükséglet megállapítására irányuló kérelmet, annak mellékleteit megküldi az illetékes regionális ORSZI-nak (Bp. Vajda Péter u 10/b) s ezt rögzíti a kézi nyilvántartásban. - A szakvélemény beérkezését követıen annak tényét rögzíti a kézi nyilvántartásban. Szakvélemény: - Ha a szakvélemény szerint a kérelmezı gondozási szükséglete nem haladja meg a napi 4 órát, és az idısotthoni elhelyezést a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét írásban tájékoztatja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetıségérıl és a szakvéleményt részére megküldi, s másolatát az ellátást igénylı lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak továbbítja. - Ha a szakvélemény szerint a kérelmezı gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát, illetve az egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény szerint fennáll, errıl írásban tájékoztatja a kérelmezıt, illetve törvényes képviselıjét, valamint a kérelem nyilvántartásba vételérıl, s a várakozói sorban állásáról. - Az elıgondozást végzı munkatárs beszerzi a kérelmezı jövedelemnyilatkozatát, az azt bizonyító dokumentum fénymásolatát (pl, nyugdíj szelvény, nyugdíjértesítı) és a vagyonnyilatkozatát, melynek minden pontját ki kell tölteni. - Jegyzıi jövedelemigazolás megkérése, ennek rögzítése a kézi nyilvántartásban, valamint a jegyzıi jövedelemigazolás megérkezését is. Jövedelemvizsgálat: Idısotthoni ellátás esetén január 1-jétıl új szabály szerint - vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének idıpontjában az ellátást igénylı tulajdonában álló ingatlant, valamint az ıt illetı hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékő jogot, illetve az ellátás igénylését megelızı 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. Jövedelemként a vagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell figyelembe venni - ezt 96 hónapra elosztva kell meghatározni. Amennyiben az új elhelyezettek esetén a vagyont is figyelembe veszik a jövedelemvizsgálatnál és késıbb a térítési díj megállapításánál, akkor költıpénzként legalább a nyugdíjminimum 30%-át (8.550,- Ft) és nem az egyébként szokásos 20%-át kell biztosítani. 6

7 - A kérelmezıvel kapcsolatos további történéseket (Elıgondozás II, behívás idıpontja stb.) jogszabályi elıírás szerint kell a nyilvántartásban rögzíteni. Ezek eljárásrendjét a szociális/mentálhigiénés protokoll tartalmazza. Ellenırzi: Intézményvezetı Mentálhigiénés csoportvezetı Budapest, július 15. Dikter Tiborné intézményvezetı Mellékletek: - Elılap kérelem nyilvántartásához - Kérelem gondozási szükséglet megállapításához - Elıgondozás I. - Jövedelem nyilatkozat - Vagyonnyilatkozat - Elıgondozás II. - Értesítés férıhely elfoglalásáról - Megállapodás tervezet 7

8 Kérelem nyilvántartása ( iktatás: ) Intézmény: Név: Elsı helyen álló intézmény: Kézi nyilvántartási szám: Várakozó kód: Tartózkodási hely: Hozzátartozó: Sk. NSK. GSZ kérelem ORSZI-hoz: ORSZI Szakvélemény vissza: Jegyzıi jöv.igazolás kérése: Jegyzıi jöv. igazolás vissza: Elıgondozás I.: Ellátási szint: SZIIR felvitel ideje: Kérelem megszőnésének oka Elutasítás oka A/A ideje SZIIR-bıl kivéve: Elıgondozás II.: Behívás idıpontja: Fogadó telephely Bejköltözött: Elıgondozás miatt kiszólva: Felülvizsgálatok ideje: 8

9 2. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez Kérelem gondozási szükséglet megállapításához 1. Személyes adatok A személyes gondoskodást igénylı neve (születési neve): Születési helye, ideje: TAJ-szám: Lakcíme vagy tartózkodási helye: Törvényes képviselıjének neve, elérhetısége: Az ellátást igénylı egyedül él 2. Igényelt személyes gondoskodási forma Házi segítségnyújtás Idısotthoni ellátás Soron kívüli elhelyezés indokolt 3. Az idısotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges gondozási szükséglet megállapítását a rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott egyéb körülmény alapján kérem 3.1. a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata 3.2. az ellátást igénylı egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte, és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít 3.3. az ellátást igénylı egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte, és lakóhelye közmőves vízellátás vagy közmőves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan 3.4. az ellátást igénylı egyedül él, és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül 3.5 az ellátást igénylı egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az ORSZI, illetve jogelıdje szakértıi bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 3.6. az ellátást igénylı egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül 3.7. az ellátást igénylı egyedül él, és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelıdje szakértıi bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg 4. A gondozási szükséglet mértékével kapcsolatos adatok [2] [] Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet megállapítását nem a 3. pont alapján kérik. A kérelemhez mellékelni kell az igénylı gondozási szükségletének megítélését szolgáló leletek és szakvélemények másolatát. 9

10 4.1. A személyes gondoskodást igénylı ismert betegségei 4.2. A személyes gondoskodást igénylı önkiszolgálási képességét befolyásoló egyéb tényezık:(szociális körülmények, lakhatás, életvitel stb) 4.3.A személyes gondoskodást igénylı gondozási szükségletét befolyásoló életkörülményei Hozzájárulok a gondozási szükségletem lakóhelyemen (tartózkodási helyemen) történı vizsgálatához.... Személyes gondoskodást igénylı vagy törvényes képviselıje aláírása 5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 63. -ának (4) bekezdése / 68/A. -ának (1) bekezdése alapján kérelmezem a személyes gondoskodást igénylı gondozási szükségletének vizsgálatát. Budapest, Intézményvezetı aláírása (jegyzı vagy beutaló szerv vezetı) 10

11 Elıgondozási adatlap I. Név: 1. Felvétel helye: Ideje: Kitöltési segédlet 2. Az ellátást igénybevevı adatai: a.) név: b.) leánykori név: c.) anyja neve: d.) születési helye: idıpontja: e.) lakcím: f.) családi helyzete: Egyedül él, Családjával él, Házastársával él, Különélı, egyéb g.) családi állapota: Nıtlen, Hajadon, Házas, Elvált, Élettárs, Özvegy h.) iskolai végzettsége: 8 általános alatt, 8 általános, Szakmunkásképzı, Középiskola, Fıiskola, Egyetem i.) foglalkozása: 3. Lakáskörülményekre vonatkozó adatok: a.) lakás tulajdoni jellege: b.) lakókörnyezet minısége: c.) lakás állapota: Saját, Résztulajdonos, Fıbérlı, Albérlı, Nincs lakása, Szívességi lakáshasználó Családi ház, Lakótelep régi, Lakótelep új, Egyéb Jó, Megfelelı, Javításra szorul, Felújításra szorul, Életveszélyes 4.) Családi körülményekre vonatkozó adatok: a.) Legközelebbi hozzátartozó Jogállása Név: Cím: Telefon: Házastárs vagy élettárs, Gyermek, Szülı, Testvér, Nagyszülı, Unoka, Nem vér szerint rokon 11

12 b.) Közös háztartásba élı, gondoskodásra szoruló hozzátartozó: (Ha van, akkor ikszelje be a négyzetet) Jogállása: Név: Cím: Telefon: Házastárs vagy élettárs, Gyermek, Szülı, Testvér, Nagyszülı, Unoka, Nem vér szerinti rokon 5.) Szociális helyzetére vonatkozó adatok: részesült-e az igénybevételt megelızı 6 hónapon belül: (jelölje x-szel az igénybe vett szolgáltatásokat) a.) nappali ellátásban: b.) étkeztetésben c.) házi segítségnyújtásban: d.) otthonápolásban: e.) családsegítésben: f.) pénzbeli vagy természetbeli szociális segélyben: g.) átmeneti otthoni elhelyezésben: 6.) Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény: a.) mozgásképesség: b.) érzelmi állapot: c.) segédeszköz használata: (Jelölje x-szel a használt segédeszközöket) Támbotot, mankót használ: Járókeretet használ: Kerekesszéket használ: Szemüveget használ: Kontaktlencsét használ: Hallókészüléket használ: Mőfogsort használ: Egyéb, éspedig: d.) szenzoros funkciók: hallás: látás: szaglás: íz érzés: e.) magatartás: f.) kommunikációs készség Járóképes, Segédeszközt használ, Ágyhoz kötött Nyugodt, Szorong, Agresszív, Fél, Depressziós, Aphatias, Öngyilkossági kísérlet, Öngyilkosság, Egyéb Normális, Siket, Egyéb, Csökkent (jobb/bal/mindkét oldal) Normális, Vak, Egyéb, Csökkent (jobb/bal/mindkét oldal) Jó, Csökkent, Szagérzékeny, Nem érez Jó, Csökkent, Nem érez Magányos, Aktív, Passzív, Hyperaktív Verbális jó vagy rossz, Nonverbális jó vagy rossz g.)egyéb megjegyzések: 12

13 7. Fogyatékos személyeket ellátó intézmény, pszichiátriai betegeket betegeket ellátó intézmény, szenvedélybetegek otthona esetében: a.)cselekvıképességet érintı gondnokság alatt áll-e: (Jelölje x-szel, ha igen. Ez esetben az alábbi adatokat töltse ki.) gondnok neve: gondnok címe: gondnokság hatálya: gondnokság típusa: gondnokság oka: 8. A háziorvos, kezelıorvos megjegyzései: Kizáró, Korlátozó Ideiglenes, Végleges 9. A rendeletben elıírt kapcsolatfelvétel ideje, módja: a.) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel b.) települési önkormányzattal c.) háziorvossal, kezelıorvossal d.) gyámhivatallal e.) törvényes képviselıvel, hozzátartozóval Folyamatos vagy konkrét dátum Dátum Dátum Dátum Dátum 10.Az elıgondozást végzı személy összegzı véleménye: a.) Javasolható az intézményi felvétel: Igen: Nem: Kiegészítı javaslat: a1.) Ha igen, akkor milyen intézmény típusba Idısek otthona, Pszichiátriai betegek otthona, Fogyatékosok otthona, Szenvedélybetegek otthona a2.) Amennyiben nem, ennek oka: b.) Javasolható-e a soron kívüli elhelyezés: Igen: Nem: Kiegészítı javaslat: b1.) Ha igen, akkor az elhelyezés sürgısségére vonatkozó indok: c.) Más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése: c1.) Ennek oka: Az elıgondozást végzı személy neve, aláírása: 13

14 Jövedelemnyilatkozat Az ellátást kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakcím: település:...utca/házszám:...ir.szám:... (itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmezı életvitelszerően tartózkodik) Telefonszám (nem kötelezı megadni):... A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylı rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó: 1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó: 1.3. Alkalmi munkavégzésbıl származó: 1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: 1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: 1.7. Egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejőleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása: 14

15 Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idısotthoni ellátás kérelmezése esetén A nyilatkozó személyi adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: A nyilatkozó vagyona 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe:.... város/község... út/utca hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelı aláhúzandó) 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termıföldtulajdon megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe...város/község... út/utca...hsz., alapterülete...m², tulajdoni hányad..., az átruházás ideje... Becsült forgalmi érték:*...ft 6. Ingatlanhoz kötıdı vagyoni értékő jog: A kapcsolódó ingatlan megnevezése...címe:......város/község...út/utca...hsz. A vagyoni értékő jog megnevezése: haszonélvezeti, használati, földhasználati, lakáshasználati, haszonbérleti, bérleti, jelzálogjog, egyéb.** Becsült forgalmi érték:*...ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... Kérelmezı/ törvényes képviselı aláírása 15

16 Elıgondozási adatlap II. 1. Felvétel helye, ideje: 2. Az ellátást igénybe vevı neve, lakcíme: ( honnan költözik be?) 3. Az otthonba kerülés módja: a)beutalás b)soron kívüli elhelyezés c)áthelyezés d)intézményvezetı felvétel (FECS) 4. Beköltözés módja: Segítség szükséges-e: Ha igen, milyen típusú: 5. Milyen segítségnyújtást igényel: 6. Az intézménnyel kapcsolatos elvárásai: -ellátás, - fızési lehetıség, - orvosi felügyelet, -könyvtár, -könyvtár, -sportolási lehetıség, - társalgó, - foglalkozatás, - média szolgáltatás, -egyéb 7. Elhelyezéssel kapcsolatos kérése: ( elhelyezési igény: betegszoba, férıhely igény? ágyas?) 8. Életvitele, jellemzı szokásai: 9. Szabadidı eltöltésének módja: Olvasás, tv nézés, rádió, CD, keresztrelytvény., kézimunka, barkácsolás, séta, játék, egyéb, kötés, horgolás, makramé, magyar kártya, francia kártya, társas játék, kvíz játék, sakk, dominó, kirándulás, nem érdekli, nem képes tevékenység végzésére, beszélgetés, kertészkedés, múzeumszínház-újságírás, pihenés, rajzolás-festés, önkéntes munka 1 Számozását módosította és szövegét megállapította: 45/2003.(IX.19.)Fıv.Kgy. rendelet 41 (2),4.számú melléklet. Hatályos 2003.IX.19-tıl 10. Kapcsolatteremtı képessége: ( magányos, aktív, passzív) 11. Látogatók várható száma, látogatás gyakorisága: 12. Saját ruházattal rendelkezik-e: ( sok, átlagos, kevés, nincs, saját, sajátot + intézetit használ, intézetit használ 13. Milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözésekor: 16

17 Bútor, média eszközök, háztartási eszköz, közlekedési eszköz, elektromos kisgép, számítógép, segédeszköz 14. Esetleges eltávozásra vonatkozó igény: 15. Vallásgyakorlásra vonatkozó igény: 16. Az igénylınek a beköltözés idıpontjára vonatkozó nyilatkozata: 17. Egyéb, a beköltözéssel kapcsolatos megjegyzés: ( behívás idıpontja): Az elıgondozást végzı személy neve, aláírása: 17

18 Értesítés férıhely elfoglalásáról Ügyiratszám: / Ügyintézı: Tárgy: behívása. részére Budapest Örömmel értesítjük, hogy a kerületi Polgármesteri Hivatal beutaló határozata ill. a FECS-hez beadott kérelme alapján férıhelyét a Budapest, VII. Dózsa György út 82/b szám alatti otthonunkban elfoglalhatja. Kérjük szíveskedjen értesíteni az intézet gondozási csoportját, hogy melyik napon (nyolc napon belül) kíván új otthonába beköltözni. Amennyiben beköltözésének bármilyen akadálya van, kérjük arról is értesítsen minket (T.: ).Tájékoztatjuk, hogy amennyiben férıhelyét 8 napon belül nem foglalja el, illetve az otthonban Ön vagy hozzátartozója nem jelentkezik, úgy kérelmét megszüntetjük. Beköltözésekor kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjen magával hozni: - érvényes személyi igazolvány, - utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy más, jövedelmét igazoló papír - családi állapotot igazoló okmányok (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, válóperi végzés, stb.) TB kártya, nyilvántartó kartonja az eddigi háziorvosától abban az esetben, ha a továbbiakban az intézet orvosát kívánja igénybe venni, - kórházi zárójelentések, - közgyógyellátási igazolványát (amennyiben van) - amennyiben különleges gyógyászati segédeszközre vagy gyógyszerre van szüksége, az erre vonatkozó szakorvosi javaslatokat kezelıorvosától kérjük beszerezni, - 3 hónapnál nem régebbi negatív tüdı, széklet vizsgálati eredményét, valamint igazolást háziorvosától, hogy fertızı betegségben nem szenved. Ezen igazolások nélkül nem költözhet be az otthonba! - Incontinencia betét használata esetén szakorvosi javaslatot kérünk! Az intézmény lakói és dolgozói szeretettel várják! Budapest, Intézményvezetı 18

19 12/2008.(III.12.) Fıv.Kgy. rendelet 3.sz. melléklete 6.számú melléklet a 30(1993.(VIII.1.) Fıv.Kgy. rendelethez MEGÁLLAPODÁS a személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézményekbe január 1. elıtt beutalt és január 1-jét követıen felvett ellátottakkal. A Fıvárosi Önkormányzat fenntartásában lévı Fıvárosi Önkormányzat 1071 Budapest Dózsa György út 82/b szám alatti Idısek Otthona, képviselıje: Pesti Györgyné (továbbiakban: Ellátó), és..(születési hely, év, hó, nap anyja neve leánykori név:.. lakcím:......) (továbbiakban: Ellátott) között a 30/1993. (VIII.1.) Fıv. Kgy. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5/A (6) alapján az alábbi megállapodás jön létre: Ellátó és Ellátott egymással megállapodást kötnek az alábbiak szerint: 1/a. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott -i felvétele a Budapest Fıváros.. ker. Önkormányzat számú, -én kelt (határozott idıre.. év,. hó, napig, vagy határozatlan idıre) beutaló határozata alapján történt. 1/b. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott kérelmet nyújtott be a személy gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére, amelynek alapján Ellátó a szám alatti intézménybe -tól (év, hó, nap) (határozott idıre.. év,.. hó. napig vagy határozatlan idıre) férıhelyet biztosít Ellátott számára. 2. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e szerzıdés mellékletét képezı Házirendnek megfelelı szolgáltatásokat nyújtja. Az ellátás keretében biztosít napi legalább háromszori étkezést, ennek keretében orvosi javaslat esetén diétát, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, és lakhatást. Egészségügyi ellátásként gondoskodik a jogszabályban meghatározott idıtartamú orvosi ellátásról, egészségügyi tanácsadásról, szőrésrıl, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzésérıl, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, az egészségi állapot rendszeres ellenırzésérıl. Az ellátást igénybevevı részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartáshoz szükséges alapgyógyszereket az intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint térítésmentesen biztosítja. Ahol az Ellátott nem cselekvıképes, ott a törvényes képviselı vagy a kirendelt gondnok köt szerzıdést. A január 1. elıtt beutalt Ellátottakkal kötendı szerzıdésbe kell beleírni. A január 1. után az intézményvezetı által felvett Ellátottakkal kötendı szerzıdésbe kell beleírni. 19

20 Ezen túlmenıen az egyéni gyógyszerigények költségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ellátott személy viseli. Az intézmény a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidıs programokért eseti térítési díjat kérhet. Az eseti térítési díj eseteit a Házirend tartalmazza. 3. Ellátó kötelezettséget vállal és gondoskodik arról, hogy Ellátott a külön jogszabályban elıírt felülvizsgálaton részt vegyen. 4. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a felülvizsgálatának eredményérıl tájékoztatja Ellátottat, annak hozzátartozóját, törvényes képviselıjét. 5. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátást igénybevételét követıen egy hónapon belül gondozási tervet készít az Ellátott, illetve törvényes képviselıje bevonásával, amely tartalmazza az ellátásban részesülı állapotának megfelelı, gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit. 6. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény által térítésmentesen biztosított, a hatályos jogszabály alapján összeállított alapgyógyszerek körérıl részletes és pontos tájékoztatást ad Ellátott részére. 7. Ellátott kijelenti, hogy az intézménybe történı felvételkor Ellátó a Házirend egy példányát átadta. Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadja. 8. Ellátott tudomásul veszi, hogy a 2.) pontban foglalt ellátásért térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díjat jelen megállapodás megkötésétıl kezdıdıen havonként, a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig kell megfizetni a Fıvárosi Önkormányzat ( továbbiakban: fenntartó ) rendeletében meghatározottak szerint. 9. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Ellátottat az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegérıl is tájékoztatja. 10. Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott haladéktalanul tájékozatja Ellátót a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, valamint a közeli hozzátartozók személyi azonosító adataiban beállott változásokról. 11. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy: - Ellátottnak jogában áll, hogy a személyi térítési díj felülvizsgálatát kérje amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a hatályban lévı Önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni és - Ellátónak jogában áll, hogy kezdeményezze a személyi térítési díj összegének a felülvizsgálatát amennyiben a térítési díj-fizetésre kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-t meghaladó mértékben növekedett. 12.) Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott adatokat szolgáltat Ellátónak a Szociális Törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz. 20

21 13.) Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy e megállapodást Ellátott egyoldalú nyilatkozatával 30 napon belül írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követı 30 napon belül megszőnik. A felmondási idı elteltéig a megállapodás érvényben van. A felmondási idı alatt Ellátó és Ellátott együttmőködnek a megállapodásból eredı jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében. 14. Ellátó az intézményi jogviszony megszüntetését akkor kezdeményezheti, ha Ellátott a.) másik intézménybe történı elhelyezése indokolt, b.) a Házirendet súlyosan megsérti, c.) intézményi elhelyezése nem indokolt. Ellátó tudomásul veszi, hogy ha az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetése ellen jogorvoslattal élt, az ellátás csak az intézményi jogviszony ügyében hozott jogerıs döntéskor szőnik meg. 15. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e megállapodás megszőnik: a.) az intézmény jogutód nélküli megszőnésével, b.) Ellátott halálával, c.) határozott idıre történı intézeti elhelyezés esetén az idıpont bekövetkeztével, amennyiben Ellátó és Ellátott kölcsönösen nem állapodnak meg a további határozott vagy határozatlan idejő elhelyezésben a megállapodás módosítása útján. d.) Az Ellátottnak a Magyar Köztársaság területén való tartózkodási joga megszőnése esetén. Ellátott kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételére jogosító tartózkodási jogának megszőnését haladéktalanul írásban jelzi az intézmény vezetıjének. Amennyiben utólag kiderül, hogy ezt nem tette meg, úgy a jogtalanul igénybe vett ellátás idıtartama alatti költséget meg kell térítenie az intézmény számára. 16. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszőnése miatt az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerzıdés megszőnik, az intézmény fenntartója, a Fıvárosi Önkormányzat* gondoskodik Ellátott más intézményben történı ellátásról. 17. Ellátott, törvényes képviselıje, hozzátartozója, valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselı társadalmi szervezet a Házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetıjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál, továbbá az ellátottjogi képviselınél. Az Érdekképviseleti Fórum intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál. 18. Ellátó és Ellátott megállapodnak, hogy a megállapodás tartalmának módosításához szükséges az intézmény fenntartójának hozzájárulása. 19. E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. * A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv.63/A n) pontja alapján a Fıvárosi Önkormányzat, mint az intézmény fenntartója gondoskodik a szakosított szociális ellátásról. 21

22 20. E szerzıdés elválaszthatatlan melléklete a Fenntartó, illetve az átruházott hatáskörben eljáró Fıvárosi Közgyőlés Egészségügyi és Szociálpolitikai és Bizottsága által jóváhagyott Házirend. 21. Ellátott kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelızıen elolvasta, vagy hozzátartozója vagy más nem az Ellátó érdekkörébe tartozó segítı útján megismerte, megértette és a szerzıdés egy példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követıen átvette. 22. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás aláírt egy példányát az aláírást követıen 15 napon belül megküldi a Fıpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztályára tájékoztatás, ellenırzés és nyilvántartás céljából. Melléklet: az intézmény Házirendje Budapest,.. Ellátó Ellátott és/vagy törvényes képviselıje Elıttünk, mint tanuk elıtt:.. név.. lakcím.. személyi igazolvány száma név. lakcím. személyi igazolvány száma 22

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Szent Kamill Keresztény Egyesület 4220. Hajdúböszörmény, Kodály Zoltán utca 10. szám, levélcím: 4221. Hajdúböszörmény, Pf.:13., Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szent Lőrinc Gondozóotthon (7634 Pécs, Szentlőrinci út 17. tel.: 72/251-908)

Szent Lőrinc Gondozóotthon (7634 Pécs, Szentlőrinci út 17. tel.: 72/251-908) Kérelem idősek otthona intézményi ellátás igénybevételéhez a Szent Lőrinc Gondozóotthon (7634 Pécs, Szentlőrinci út 17. tel.: 72/251-908) 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐSOTTHONI - szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐSOTTHONI - szociális ellátás igénybevételéhez Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon 7666 Pogány, Széchenyi u. 12/A Tel: 72/ 527-100 Fax: 72/ 527-101 adószám: 19027010-1-02 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó IDŐSOTTHONI - szociális ellátás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrol

Részletesebben

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni!

tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni! NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Budapest XIII., Váci út 73. Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu Telefon: 06-80-204-884, 06-1-270-8999 Fax: 237-3662 Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó tájékoztatót

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 8.számú melléklet KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely:

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez

ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába történő felvételhez Érkezett: Iktatószám: Melléklet: db Határidő Előadó: Név: Leánykori név: Lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Értesítési címe: Állampolgársága:

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 325. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008. december

Részletesebben

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu,

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu, Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz Szent A.u.11/A Tel / Fax: 06-83-343-451 Email: info@hevizterezanya.hu, 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez 10 Ikt: Sz / /20 Kérelem

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 1. Személyes adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben