Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út H Á Z I R E N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út H Á Z I R E N D

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE Felkelés ideje Lefekvés ideje Az otthonból való eltávozás és visszatérés A látogatás rendje Vallásgyakorlás Dohányzás Szeszesital-fogyasztás IV. AZ OTTHON ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK Étkezés Ruházat Személyi higiéné Térítésmentes szolgáltatások Eseti térítési díj ellenében végzett szolgáltatások Orvosi ellátás Az intézményben elhunytak eltemettetésével kapcsolatos feladatok V.FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVISZONY, KERESET, ÉRTÉKMEGŐRZÉS, PÉNZKEZELÉS, KÁRTÉRÍTÉS Mentálhigiénés ellátás Foglalkoztatás Foglalkoztatási formák, programok Értékmegőrzés Költőpénz- és munkajutalom fizetése A lakó pénzének kezelése Kártérítés VI. AZ ELLÁTÁST IGÉNYBEVEVŐK ÉS DOLGOZÓK KAPCSOLATA VII. A LAKÓK ÉRDEKVÉDELME Az Érdekképviseleti Fórum feladata Az Érdekképviseleti Fórum működése Támogatott döntéshozatal Ellátottjogi képviselő VIII. AZ ELLÁTOTTAK JOGAI Az intézményi ellátást igénybevevők jogai A szolgáltatást végzők jogai IX. KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉS ELJÁRÁSRENDJE, RÉSZLETES SZABÁLYAI X. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ZÁRADÉK

3 3 Székhely: Telephely: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út Visegrád, Mogyoróhegy út 10. Tel.: 27/ , fax: 27/ Tel.:26/ , 26/ , 26/ Telefon a lakók részére: 27/ , Fax: 26/ H Á Z I R E N D Az otthon célja, hogy biztonságos, kiegyensúlyozott és nyugodt életfeltételeket, az ehhez megfelelő háttérszükségletet, személyre szóló ápolást és gondozást, minden ellátást igénybevevő számára elérhető szolgáltatásokat nyújtson. A házirend célja, hogy szabályozza az otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, a humánus-, és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, az egymás iránti kölcsönös megbecsülést. Ezzel is biztosítsa az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört. A házirend további célja, hogy egyaránt védje az egyéni, közösségi és fenntartói érdekeket. A házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása a lakókra, a hozzátartozókra, a látogatókra, az önkéntesekre és a dolgozókra nézve egyaránt kötelező. A Házirendet meghatározó jogszabályok: - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény. - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről. - 29/1993. (II. 7.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról. - a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet. - 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4 4 - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény. - 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE Az otthonban folyó személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője, vagy az ellátást igénylő támogatói segítséggel szóbeli, írásbeli kérelme alapján történik. Cselekvőképességében korlátozott személy felvételi kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Abban az esetben, ha az intézményvezető úgy véli, hogy az ellátást igénybe vevő veszélyeztetett helyzetben van, nem tudja képviselni önmagát, cselekvőképessége kérdéses, segíti az ellátást igénybevevőt a támogatott döntéshozatalban a évi CLV. törvény szerint. A támogatott döntéshozatal: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény Második Könyv Második Rész IX. Címe szerinti cselekvőképességet nem érintő, az érintett személy önrendelkezését és jogainak védelmét szolgáló jogintézmény. A támogatott személy: az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy, akinek a gyámhatóság támogatót rendel. A támogató a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján a gyámhatóság által a támogatott személlyel egyetértésben, a támogatott személy segítésére kirendelt személy. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást a főváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, illetve budapesti illetőségi körön kívüli személyek (előzetes fenntartói hozzájárulással, ami a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága hatásköre) vehetik igénybe. Az ellátás a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet alapján nyújtható. Igénybe veheti az intézményi ellátást a jogosult kérelmezővel legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója az évi III. tv. 68./A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is. Ellátás nyújtható továbbá azon napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyeknek is, akik 18. életévüket betöltötték, azonban betegségük vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek. A férőhely legfeljebb 15 %-áig felvehető az a személy, aki a meghatározott gondozási szükséglettel nem rendelkezik, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Az intézményvezető az intézményi elhelyezés iránti kérelem beérkezése után szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, az előgondozás valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának időpontjáról. Az előgondozás alkalmával átadja a megállapodás-tervezetét és szóbeli

5 5 tájékoztatást ad az intézmény Házirendjéről. Az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető által megbízott személy végzi el. Az intézmény vezetője az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők ellátásáról. Az intézményvezető (az előgondozást végző személy, az intézmény orvosa és az intézményvezető ápoló javaslata alapján) dönt a soron kívüli ellátásról, illetve az igények teljesítésének sorrendjéről. Az elhelyezés iránti kérelem elutasítása írásban történik. Amennyiben a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a főpolgármesterhez fordulhat. Ilyen esetben a főpolgármester határozattal dönt az elhelyezés kérdésében. Az ellátás igénybevételét megelőzően az intézményvezető az ellátást igénylővel és/vagy törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. Az otthonban beutaló határozattal, vagy kétoldalú megállapodással rendelkező jogosult lakhat. Demens személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított - bentlakásos intézményi ellátás esetén - a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményt. Az intézményi jogviszony kezdete az intézmény vezetőjének értesítése alapján a férőhely elfoglalásának naptári napja. Az intézménybe történő felvételkor az ellátottal, és/vagy törvényes képviselőjével, illetve hozzátartozójával ismételten ismertetni kell az intézmény házirendjét, a fizetendő térítési díj összegét, a teljesítés feltételeit, továbbá a mulasztás következményeit. Az ellátáshoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint tájékoztatni kell az érdekképviseleti szervekről. Az intézményi ellátás igénybevételének feltétele, hogy az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője a beköltözéskor írásban nyilatkozik arról, hogy a házirendet és a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályokat szóban és írásban megismerte, tudomásul vette és annak szabályait betartja. A férőhely elfoglalásakor a Házirend egy példánya átadásra kerül a lakó részére. A lakó /ill. gondnoka/ köteles adatokat szolgáltatni az intézményi nyilvántartás számára a folyamatos ellátás biztosítása érdekében /szem. ig. szám, nyugdíjas törzsszám, zárójelentések, TB. kártya, hozzátartozók címe, stb. /. A férőhely kijelölése, illetve indokolt esetben a bentlakás során történő férőhely változtatás - a lakó véleménye, érdeke és személyiségi jogai figyelembevételével - az otthon vezetőjének, illetve az általa megbízott dolgozónak a feladata. Törekedni kell arra, hogy minden változás az ellátásban részesülő egyetértésével találkozzon. Az intézményi ellátást igénybe vevő személyek ellátásáról, állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, ápolási, illetve egyéb szolgáltatásokról az otthon 30 napon belül gondozási tervet készít. Intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre

6 6 Az ellátásban részesülő beköltözéskor behozhatja a napi életéhez nélkülözhetetlen használati tárgyait /képek, óra, borotva, stb. / szórakoztató elektronikai tárgyait /rádió, TV, magnó stb. /, valamint alsó és felső ruházatát, lábbelijét, melyekről az intézmény személyi leltárt készít. A szűkös elhelyezési lehetőségekre tekintettel nagyobb méretű használati tárgyak, bútorok és egyéb berendezések behozatalára csak egyedi esetekben az intézményvezető engedélyével - kerülhet sor. Az engedéllyel behozott tárgyak, berendezések, csak a megállapodás helyén és a megállapodásnak megfelelően használhatók. Az ellátást igénybevevő nem tarthat magánál olyan tárgyakat, amelyek önmaga, illetve mások életét, testi épségét veszélyezteti /fegyver, ütő-, vágó-, szúró-eszköz, - kivéve az étkezéshez szükséges eszközök - gázspray, kábítószer, nagy mennyiségű alkohol, pirotechnikai eszközök, magyar zárjegy nélküli jövedéki termék, stb./ Elektromos háztartási berendezés /pl. vízforraló, kávéfőző, vasaló, rezsó, mikrohullámú sütő, stb./ csak a kijelölt helyen használható. Ezeknek a berendezéseknek meg kell felelnie az érintésvédelmi szabványoknak. Az érintésvédelmi minősítés díja az ellátást igénybe vevőt terheli, minősítés hiányában a kijelölt helyen sem használható saját tulajdonú elektromos eszköz. Tűz és robbanásveszélyes anyag /pl. benzin, gázpalack, spirituszfőző, stb./ nem tárolható a lakószobában. Ezek mindenkori ellenőrzése a szolgálatot teljesítő ápoló feladata. II. TÉRÍTÉSI DÍJ A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményekben az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét Budapest Főváros Közgyűlése tárgyév április 1- jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő, a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az intézmény vezetője a személyi térítési díjról és annak felülvizsgálatáról Értesítést ad ki a lakó és /vagy törvényes képviselője részére. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, úgy az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban, legfeljebb 3 év időtartamra (mely időtartam meghosszabbítható) vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a jövedelem- és vagyonvizsgálatot elvégezni. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

7 7 Az otthonban ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve törvényes képviselője, hozzátartozója [Ptk. 8: 1. (1) bekezdés 2. pontja], az ellátott tartására jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles személy az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény visszafizeti. Tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. A visszafizetést a jogviszony megszűntetéséről történő intézményi tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell teljesíteni, a visszafizetés időpontja nem lehet a tényleges intézményi jogviszony megszűnése előtti időpont. A személyi térítési díj megállapítását jövedelem és vagyonvizsgálat alapozza meg, melyet az intézményvezető végez /Szt. 119/C. / A jövedelem és vagyonvizsgálatot az intézményvezető végzi el és állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak szerint. Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát. A fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével a szolgáltatás iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot, melyen a pénzvagyonra vonatkozó részt is ki kell tölteni. Az igénylő felel a jövedelem- és vagyonnyilatkozatokban szereplő adatok valóságtartalmáért, azonban kétség esetén az intézményvezetőnek módja van arra, hogy a földhivatalnál betekinthessen az érintett ingatlan tulajdoni lapjába. - a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított jövedelemről - a jövedelemhányadról, illetve - a személyi térítési díjnak azon részösszegéről, amely a jelentős pénzvagyonból, vagy a jelentős ingatlanvagyonból lesz fedezve, - a személyi térítési díjról szóló értesítésben tájékoztatni kell az ellátottat. Az ellátott ugyanilyen módon kap tájékoztatást a személyi térítési díj felülvizsgálata esetén is. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át, annak együttes biztosítása mellett, hogy az ellátottnál a térítési díj levonása után visszamaradó zsebpénz összege elérje a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-át.

8 8 Ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, - és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni, - és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal - a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésre álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. A személyi térítési díj megállapítható az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlanvagyona, ennek hiányában a tartásra köteles és képes személy /hozzátartozó/ jövedelme terhére. Az ingatlanvagyon terhére megállapított személyi térítési díj jelzálogjog bejegyzéssel történik. A térítési díjak megállapításánál a kerekítés szabályairól szóló évi III. törvény 2. -nak megfelelő módon, a készpénzfizetéskor alkalmazott kerekítést kell alkalmazni. Ingyenes ellátásban részesül az a lakó, aki jövedelemmel, készpénzvagyonnal, a térítési díj alapjául szolgáló ingó-, vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, illetve tartásra kötelezhető és képes hozzátartozója nincs. Ez esetben az intézmény költőpénzt biztosít, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a, ha a személyi térítési díj ingatlan vagyont is terhel, a költőpénz összege el kell, hogy érje a tárgyév január 01-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-át. Az ingatlanvagyon terhére megállapított személyi térítési díj jelzálogjog bejegyzéssel történik. Ha a kötelezett a megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését vagy elengedését kéri, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.

9 9 A személyi térítési díjat havonta utólag, a megállapodásban megjelölt időpontig kell megfizetni. Az ellátott két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A bejelentett távollét teljes idejére a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 28. -a szerinti személyi térítési díjat kell az ellátottnak fizetnie, annak figyelembe vételével, hogy az intézmény területén tartózkodás idejére (távollét és a visszaérkezés napja) részére az ellátást biztosítani kell. A nem bejelentett távollét teljes idejére a személyi térítési díj teljes összegét meg kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Két hónapot meghaladó távolléte idejére: a. /egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, b. /az a.) pont alá nem tartozó esetekben a személyi térítési díj 60 %-át kell fizetni. Térítési díj visszamenőleges megállapítása: Abban az esetben, ha az ellátott az intézménybe történő felvételkor - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, de részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra, az intézményvezető a személyi térítési díjat megállapítja, amely megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja. Az ingatlanvagyon terhére megállapított személyi térítési díj, továbbá a jövedelemmel nem rendelkező ellátottnak kifizetett költőpénz jelzálogjog bejegyzéssel történik. Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha: a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról. A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az intézményvezető kötelessége a hátralék nyilvántartásba vétele és a behajtással kapcsolatos teendők elvégzése. A nyilvántartott térítési díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. Ha a tárgynegyedévet követően az intézményvezető által kimutatott személyi térítési díjhátralék befizetésére való felhívás nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője a

10 10 Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete végrehajtásának szabályai és a behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére vonatkozó szabályok szerint jár el. A személyi térítési díj mellett eseti térítési díjat kell fizetni az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért. Felkelés ideje: III. AZ OTTHON NAPIRENDJE Minden lakónak joga van az eddig megszokott életvitelét folytatni, amennyiben a lakótársai nyugalmát nem zavarja. Reggel a felkelés egyéni igény szerint lehetséges úgy, hogy a lakók vegyék figyelembe, hogy a korai felkeléssel társaik nyugalmát ne zavarják, és időben érkezzenek a reggelihez /7.30 óráig/. Napközben minden lakó igénye szerint pihenhet. Lefekvés ideje: Este minden lakó az általa megszokott időpontban fekhet le. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok a lakók, akik később fekszenek le, ágyukat készítsék elő. A rádiót, televíziót is egymás zavarása nélkül használják. Lámpát, olvasólámpát stb. használni óra után - a szobatársak közös megegyezése esetén lehet. Későbbi időpontban a társalgót lehet igénybe venni, olvasás, TV-zés, rádiózás céljából óra után a folyosókon, a szobákban hangoskodni, a lakótársak nyugalmát zavarni nem célszerű. A társalgó helyiségekben rádiózni és televíziózni műsorzárásig lehet, de óra után csak csökkentett hangerővel működhet rádió és televízió. A műsor befejezése után kérjük, hogy csendben, a már pihenő lakótársak zavarása nélkül térjenek nyugovóra. Az otthonból való eltávozás és visszatérés rendje: Valamennyi lakó - egészségi állapota függvényében - az otthonból szabadon eltávozhat óra között, az ettől eltérő időpontot be kell jelenteni. Amennyiben az éjszakát is máshol kívánja tölteni, megnyugtatásunkra kérjük ezt jelezze a szolgálatot teljesítő ápolónak. A lakó eltávozása csak akkor tagadható meg, ha a jogosult kezelőorvosának szakvéleménye szerint - a jogosult önmagát, vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt - az eltávozást nem javasolja. A jogosult kezelőorvosának szakvéleménye alapján járványos betegségek esetén a lakók egészségének megóvása érdekében a kimenő korlátozható, átmenetileg meg is vonható. Nehezen járó, tájékozódó lakó, aki az eltávozás kapcsán veszélyeztetve van /pl. közlekedés/ csak kísérővel hagyhatja el az otthont. Az intézmény lakója és/vagy törvényes képviselője, hozzátartozója a szabadságra vonatkozó igényét lehetőség szerint időben /2-3 munkanappal előtte/ jelentse be az ápolási részleg munkatársainak. Az előzetes bejelentés az iratok kiadása és az étkezési létszám jelentése miatt szükséges. Amennyiben az ellátott a szabadságról való visszatérésben bármilyen módon

11 11 gátolva van, vagy távollétét meg kívánja hosszabbítani, azt lehetőleg írásban, vagy telekommunikációs eszköz (telefon, ) útján jelezze a műszakvezető ápolónak. Indokolatlan távolmaradásnak minősül, az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetve ha a visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi. Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha az ellátott neki fel nem róható okból marad távol. A látogatás rendje: A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat, azonban a. / a többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje: óra közötti időszak, b. / a csendkúra ideje általában óra között van, mely időszakban a pihenni vágyók nyugalmának biztosítása érdekében lehetőleg a lakószobán kívül / társalgóban / fogadják a lakók a látogatóikat, c. / óra után az otthonban látogató a műszakvezető ápoló engedélyével tartózkodhat, d./ orvosi vizit idején, étkezési idő alatt a látogatók részére a társalgó helyiségek biztosítanak várakozási lehetőséget, e./ az orvos javaslatára /pl. járvány esetén/ a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető. Kérjük, hogy a látogatók az intézmény területén ügyeljenek az otthonban élő lakótársakra, a rendre és a tisztaságra. A lakók nyugalmát és a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró látogatókkal szemben az intézmény vezetője, az intézményvezető ápoló, az osztályos ápolók, illetve a portai szolgálat köteles intézkedni a rend helyreállítása érdekében. Az intézkedés lehet a látogató eltávolítása, - szükség esetén hatóság igénybevételével, - kitiltása. Igény és előzetes bejelentés esetén a látogatók részére az intézmény - térítés ellenében - ebédet biztosít. Vallásgyakorlás: A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden lakó élhet. Az otthon területén a lakók személyiségi jogainak figyelembevételével az egyéni és közösségi vallás gyakorlására a közösségi helyiségekben és a kápolnában van lehetőség. Dohányzás: A dohányzás káros az egészségre! Ezzel a figyelmeztetéssel a lakók a kijelölt helyeken dohányozhatnak. Minden dohányzó lakó köteles figyelemmel lenni nem dohányzó társaira és a tűzvédelmi, biztonsági előírások betartására. Cigarettavéget, hamut csak a kijelölt hamutartókba lehet tenni. A dohányzással kapcsolatos biztonsági előírások be nem tartása, legfőképp a lakószobában vagy az intézmény egyéb, nem dohányzásra kijelölt helyén való dohányzás az intézményi jogviszony megszüntetésével járhat. Ennek elbírálása az intézményvezető feladata. A dohányzási tilalom betartásának ellenőrzése az ápolók és a takarítók feladata.

12 12 Szeszesital fogyasztás: Szeszesital kis mennyiségben fogyasztható, de csak akkor, ha az alkoholt fogyasztó magatartása nem zavarja az otthon rendjét, a többi lakó nyugalmát és betegsége miatt orvosilag nincs eltiltva az alkohol fogyasztásától. Lakók az intézmény területére csak az intézményvezető ápoló engedélyével hozhatnak be szeszes italt. Az engedély nélkül behozott szeszesitallal kapcsolatosan az intézményvezető ápoló, távolléte esetén a szolgálatot teljesítő ápoló jogosult intézkedni. Mértéktelen alkoholfogyasztás esetén az Érdekképviseleti Fórum kezdeményezhet - a többi lakó jogainak, nyugalmának védelme érdekében - a Házirend súlyos megsértése miatt intézkedést az intézmény vezetője felé. A szeszesital fogyasztása szigorúan tilos azon lakók esetében, akik egészségi állapotuk miatt, rendszeres gyógyszerezésben részesülnek. Étkezés: IV. AZ OTTHON ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK Az otthon legalább napi háromszori főétkezést biztosít a lakók egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között. Reggeli időpontja: 7.30 órától 8.30 óráig Ebéd időpontja: órától óráig Vacsora időpontja: órától óráig. Mind a lakóktól, mind az otthon dolgozóitól elvárható, hogy ezeket az időpontokat lehetőség szerint betartsák. Előzetes megbeszélés szerint esetenként a távollévők részére az eltehető ételeket az otthon hűtőszekrényben tárolja, és utólag kiszolgálja a lakó részére. Orvosi javaslatra az otthon dolgozói az ételt a lakóépületekben kijelölt étkezési helyeken és a lakószobában szolgálják fel. Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára a lakó részére az otthon diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít. A fekvőbetegek részére biztosítja a rendszeres folyadékpótlást. Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeket az élelmezésvezetővel, vagy az Élelmezési Bizottság bármely tagjával lehet megbeszélni. Az Élelmezési Bizottság az észrevételekről, bejelentésekről és a tett intézkedésekről jegyzőkönyvet készít, amelyet tájékoztatásul megküld az Érdekképviseleti Fórumnak, az intézmény vezetőjének, a bejelentést tevőnek és az élelmezésvezetőnek. Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet elhelyezni. A lakószobákban élelmiszert összegyűjteni, tárolni nem szabad. A lakók rendelkezésére állnak a folyosókon és a tálaló konyhákban elhelyezett hűtőszekrények, melyekben a romlandó élelmiszereket tarthatják. A tálaló konyhák, illetőleg a teakonyhák használata az ott kifüggesztett időpontban a lakók rendelkezésére állnak, ételmelegítésre, kávé, vagy tea, stb. elkészítésére. A használat után a takarítás általában a konyhákat használó lakók feladata. A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek tekintettel a lakók egészségi állapotára, az ételek eltarthatóságára.

13 13 Ételmaradékot, száraz kenyeret az intézményből csak az otthonnal szerződésben álló személyek jogosultak elszállítani. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának a rendje: A lakók az otthonban általában saját ruházatukat használják. Mind a lakók, mind az otthon dolgozói számára biztosítani kell, s így kölcsönösen elvárható, hogy tiszta, hiánytalan ruházatot viseljenek. Abban az esetben, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, az otthon - a teljes körű ellátás részeként - legalább 3 váltás ágyneműt, három váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint két váltás évszaknak megfelelő felső ruházatot, cipőt, illetve egyéb lábbelit biztosít a lakó részére. Az otthon által személyes használatra átadott ruházat az intézmény tulajdona és azt egyéni nyilvántartó lapon kell az ellátást igénybe vevő részére kiadni. A kiadott ruházatért és felszerelési tárgyakért a lakók anyagi felelősséggel tartoznak, szándékos rongálás esetén kártérítést kötelesek fizetni. A ruházat tisztításáról és cseréjéről az otthon gondoskodik. A lakó nem kötelezhető az intézmény által nyújtott ruházat igénybevételére. Az otthon biztosítja mindennemű intézményi textília tisztítását, javítását, cseréjét, valamint a saját textília piperemosását. Hetente max. 5 kg mennyiségben, a lakók saját mosózsákban adhatják le a textíliát Visegrádon, Vámosmikolán a beköltöző lakók ruháját külön egyedi azonosítóval látjuk el, elkerülve az esetleges textíliák elkeveredését, összecserélését. Annak érdekében, hogy a lakók ruházata ne keveredjen össze, azok megjelölésére van szükség. A beköltözéskor minden lakó részére a személyes ruházatának beazonosíthatósága érdekében egyedi azonosítót biztosítunk. melyet az ellátást igénybe vevő ha szükséges ápolói segítséggel- a saját ruházatába hímezhet, vagy textil filccel beírhatja. A lakók ruháinak javítása Vámosmikolán a saját varrodában történik (az elszakadt ruhák varrása, cipzár csere). Szükség szerint a visegrádi lakók ruhájának javítása is ott történik. Személyi higiéné: A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata. Az otthon lakóinak és dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. Az otthon lakóinak személyi higiénéjéért, szűkebb környezetének rendjéért, a lakók, irányában szükséges segítségnyújtás biztosításáért az ápolók felelősek. A szociális gondozónők és dolgozók a lakók részére kötelesek a tisztálkodáshoz szükséges segítséget biztosítani. Havonta az intézmény által biztosított tisztálkodási szerek: - 1 tekercs WC papír - 1 db szappan - lakók egyéni igénye esetén további tisztálkodási szerek beszerzésében segítséget nyújtunk.

14 14 Az otthon biztosítja a hajvágást, a hajmosást, a körömápolást, borotválást és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, szükség szerint. Az otthon lakóinak és dolgozóinak feladata a környezet tisztaságának folyamatos fenntartása, megszervezése. A lakókra és a dolgozókra vonatkozó kötelező elvárás a szűkebb és tágabb környezet tisztaságának, higiénéjének megóvása az alábbi szabályok betartásával: - A lakók a saját és az intézmény által kiadott romlandó élelmiszereiket a saját, illetve az intézmény által kijelölt hűtőszekrényekben tárolhatják. - A keletkezett háztartási hulladékot a gyűjtőedényekbe kell elhelyezni. - A lakók a személyes használatú edényeiket a lakók rendelkezésére álló teakonyhákban, vagy a személyzet kezelésében lévő tálalókonyhákban mosogathatják el. - Az otthon lakószobáiban, belső tereiben állatok tartására nincs lehetőség, valamint egészségügyi okokból szigorúan tilos! - A kert, az udvar, a járdák tisztaságának megóvása, fertőzések, balesetek megelőzése érdekében rendkívül fontos. Az otthon területén élő állatokat (kutyák, macskák, madarak) csak az arra kijelölt helyen szabad etetni. - Az állatok egészségi állapotának figyelemmel kisérése, etetés után a maradék hulladék feltakarítása, az etetőhely tisztán és rendben tartása az állatot etető, illetve az állat tulajdonosának feladata, aki felvállalja a rendszeres gondoskodást is. - Az állatok etetése, simogatása, a velük való foglalkozás után fontos az alapos higiénés kézmosás. Térítésmentes szolgáltatások: - külön jogszabályban meghatározott térítésmentes gyógyszerekkel történő ellátás /alapgyógyszer lista/, - fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás, - foglalkoztatás megszervezése, csoportos és egyéni foglalkozások, - közös programok, kulturális rendezvények szervezése, - szükség esetén ruházattal és textíliával való ellátás, - a lakók ruházatának, textíliáinak mosása, vasalása, javítása, - az intézményi gépkocsi meghatározott esetekben történő igénybevétele /pl. betegek közös szállítása, a mentálhigiénés csoport által szervezett közös programok, stb./, - szakorvos által előírt gyógytorna, fizioterápiás kezelés, - ismeretterjesztő előadások szervezése, - preventív szűrővizsgálatok, - minden lakó részére hajvágás kéthavonta, - levélírásban, bevásárlásban, egyéb ügyek intézésében segítségnyújtás, - pedikűr háromhavonta az intézmény orvosának javaslata alapján, - az intézményi könyvtár használata. Eseti térítési díj ellenében végzett szolgáltatások: Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatások elvégzését eseti térítési díj ellenében, egyéni igény szerint szakemberek végzik. - fodrász, - manikűr, - pedikűr,

15 15 - gyógymasszázs, - büfé. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett egyes szabadidős programokért eseti térítési díjat kell fizetni, így különösen: - intézményi gépkocsi saját célú használata, - egyéni szervezésű színház és múzeumlátogatás, - egyéni szervezésű nyaralás, kirándulás, - vendégétkeztetés. A szolgáltatások árai a helyszínen és a hirdetőtáblákon, faliújságokon megtalálhatóak. Az intézményi gépjármű saját célú használata a szabad kapacitás terhére, kérelemre történhet, melyért a fizetendő eseti térítési díjat a gépjármű használati szabályzatban foglalt számítás alapján kell elvégezni és a szolgáltatás igénybevétele előtt a várható költségről az érintett lakót tájékoztatni kell. A lakó által elfogadott összeget a gépjármű saját célú használata előtti napon az intézmény pénztárába letétbe kell helyezni. A tényleges költség elszámolására az igénybevett km. alapján kerül sor. A vendégétkezés térítési díja az ételkészítés önköltsége, a vendégek fogadásához kapcsolódó költségek ÁFÁ-val növelt összege. A szolgáltatások ellenértékét az intézmény vezetője külön intézkedésében határozza meg. Orvosi ellátás: A szabad háziorvos választás lehetőségével minden lakó élhet. Az otthon - a fogorvosi ellátás kivételével - biztosítja a lakók egészségügyi ellátását, ennek keretében gondoskodik: az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról, az orvosi ellátásról - külön jogszabályban meghatározott óraszámban-, az ellátott szükség szerinti alapápolásáról, a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerezésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a inkontinenciában való segítségnyújtásról, a szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerellátásról és a gyógyászati segédeszköz biztosításáról. Az orvosi rendelés ideje az orvosi szoba ajtaján és a hirdetőtáblákon van feltüntetve. Amennyiben a lakó nem az otthon orvosát választja, erről az intézményvezető ápolót tájékoztatni kell, hogy betegség, vagy rosszullét esetén dupla gyógyszerezésre ne kerüljön sor. A szabad orvosválasztással felmerülő többletköltségek a lakót terhelik. Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök: Az intézménynek készleten kell tartania az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: R.) 52. (2) bekezdése szerinti gyógyszercsoportokból összeállított eseti gyógyszerkészletet. Az intézménynek gondoskodnia kell a R (3) bekezdése szerinti rendszeres gyógyszerkészlet beszerzéséről és tárolásáról. A rendszeres gyógyszerkészletet havonta az

16 16 intézmény orvosa állítja össze. Az eseti és a rendszeres gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet) az ellátottnak térítésmentesen, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is- az intézmény biztosítja. Az intézmény az alapgyógyszerkészletbe, valamint a rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek, továbbá a gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve a társadalombiztosítás által támogatatott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt biztosítja. Az alapgyógyszerkészletről az intézmény részletes és pontos tájékoztatást ad az ellátást igénybe vevő részére, melynek listája az orvosi rendelőben, illetve a Hirdetőtáblákon található. A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselés tekintetében a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Az alapgyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátott fizeti. Az intézmény viseli az ellátást igénybe vevő gyógyszerszükségletének a teljes költségét, ha: - az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) az Szt. 117/A. -ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, vagy - részére az intézmény költőpénzt biztosít. Az intézmény viseli a részleges költségét, ha az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt. 117/A. -nak (1) bekezdésében meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevő egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben a bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti. Az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségének viselésére, ha: - az ellátást igénybevevő a gyógyszerköltség reá eső részét nem fizeti meg; - az ellátást igénybe vevő tartására az Szt (2) bekezdésének c)-e) pontja szerinti más személy köteles és képes azt megfizetni. Amennyiben a Szociális Törvény 117/A. (1) bekezdés szerinti összeg az ellátásban részesülőnek nem áll rendelkezésére a gondozási díj befizetése, valamint a havi gyógyszerköltségek kifizetése után, a testközeli segédeszközök (szemüveg, hallókészülék, stb.) költségeit az intézmény viseli. A lakó egészségi állapotában bekövetkezett változásokról az intézmény telefonon vagy e- mailben értesíti az ellátott által megnevezett hozzátartozót, törvényes képviselőt.

17 17 A szabadságra távozó lakó gyógyszereit recepten felírva kapja meg. Az intézményben elhunytak temetésével kapcsolatos feladatok: A lakók elhalálozásával kapcsolatos teendőket az intézményvezető ápoló, a mentálhigiénés munkatársak és a gondnok szervezi. Ennek keretében gondoskodnak az elhunyt a./ elkülönítéséről, b./ végtisztességre való felkészítéséről, c./ az évi III. tv a szerinti nyilvántartásban szereplő hozzátartozó /törvényes képviselő értesítéséről, d./ ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, valamint örököseinek történő átadásáról, illetve hagyatékba adásáról, a hagyatéki jegyzőkönyv kitöltéséről és továbbításáról a hagyatéki eljárásról szóló jogszabályok előírásai szerint. Az intézmény gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről a helyi önkormányzatnál köztemetés formájában abban az esetben, ha - nincs eltemettetésre kötelezett, - illetve, ha a kötelezett kötelezettségét nem teljesíti. Ha az ellátásban részesülő elhalálozása esetére az intézmény felé rendelkezik eltemettetéséről, és e célra takarékbetétet helyez el, melyben az intézményt jelöli meg kedvezményezettként, úgy a takarékbetét terhére az otthon gondoskodik a rendelkező igényei szerint a végtisztességről. A Mentálhigiénés Csoport munkatársa az ellátott kérésére segítséget nyújt és közreműködik a kegyeleti elő takarékossági szerződéskötés ügyintézésénél. Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságot nem veszi át, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja, illetve megsemmisítheti. V. FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVISZONY, KERESET, ÉRTÉK- MEGŐRZÉS, PÉNZKEZELÉS, KÁRTÉRÍTÉS Mentálhigiénés ellátás A bentlakásos intézményben élők részére az intézmény biztosítja az alábbi mentálhigiéné körébe tartozó szolgáltatásokat: - lelki gondozás, - egyházak szolgálata az otthonban, - egyéni esetkezelés, - kis- és nagycsoportos pszichoterápia, - szociális nagycsoport, - demens betegek pszichoterápiás foglalkoztatása,

18 18 - alkoholbetegek pszichoterápiája, - hospice tevékenység, - egészségmegőrző programok, előadások, - testnevelés, gyógytorna, intim torna, - szabadidő kulturált eltöltése, - családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásának segítése, - kisebb közösségek, társas kapcsolatok kialakítása, működtetése. Foglalkoztatás: Az otthon lakói részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a Mentálhigiénés Csoport nyújt segítséget, gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról. Így biztosítja: a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkoztatást, a lakó családi és társas kapcsolatai fenntartásának a feltételeit, gondozási tervek megvalósítását, hitélet gyakorlásának feltételeit. A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszéléseket tart. A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók hódolhatnak hobbyjuknak, de a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások stb. szervezésében is részt vehetnek. A lakók az otthonban működő kulturális foglalkozások /irodalmi kézműves, ének-zene, tánc stb./ szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. Az otthon által szervezett közös kirándulások, színház-, mozi-, múzeumlátogatások a lakók részére ugyancsak térítésmentesek, a vendégek és hozzátartozók részére térítés ellenében vehetők igénybe. Az egyéni nyaralás, kirándulás, színház és múzeumlátogatás stb. költségei a lakót terhelik. Az otthon könyvtára - nyitvatartási ideje alatt - minden lakó rendelkezésére áll. Foglalkoztatási formák, programok: A szocioterápiás foglalkoztatásban való részvétel a lakók részéről önkéntes. A munkavégzésre képes lakók foglalkoztatása történhet terápiás-vagy készségfejlesztő foglalkoztatásként. Az intézményen belüli szocioterápiás foglalkoztatási formák: udvari munka, konyhai-, mosodai-, varrodai kisegítő munka, lakótársak segítése, kísérése, könyvtárkezelés, kézbesítés, portaszolgálat stb. A foglalkoztatás jellege szerinti védő- és munkaruha ellátásról, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről az intézmény gondoskodik. Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem érheti el a napi négy órát és a heti húsz órát.

19 19 Az intézmény működési körén belül szervezett szocioterápiás foglalkoztatásért, így a házi és házkörüli munkáért, a mindenkori jogi szabályozás alapján a foglalkoztatásban résztvevő lakókat az intézmény munkaterápiás jutalomban részesíti. Munkaterápiás jutalomban minden, az intézmény működési körén belül szervezett foglalkoztatásban részt vevő lakó részesíthető, függetlenül attól, hogy rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik-e, vagy sem. A munkaterápiás jutalom a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kerül kifizetésre, szabályai megegyeznek a más gazdálkodó szervezet részére végzett munkával kapcsolatos kifizetés szabályaival. A munkaterápiás jutalomról az abban részesíthető személyekről, valamint az adható összegről az intézményvezető az intézményvezető ápoló, a mentálhigiénés munkatárs és a foglalkoztatás szervező - javaslata alapján dönt. A lakó - amennyiben egészségi állapota engedi - saját maga is létesíthet munkaviszonyt, melyből származó jövedelmét köteles a jövedelemnyilatkozaton feltüntetni. Értékmegőrzés: Az értékmegőrzés az intézmény pénz- és letétkezelési szabályzata szerint történik. Az otthon kijelölt dolgozójának feladata, hogy a pénz és letétkezelési szabályzat megismertetését az intézménybe történő felvételkor a lakók, hozzátartozók és gondnokok számára minden esetben biztosítja. A lakóknak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani. Az otthon kizárólag a letétben, elismervény ellenében leadott értéktárgyakért és pénzért vállal felelősséget. A letétbe adott készpénzt az intézmény névre szóló takarékbetétkönyvben, az értéktárgyakat páncélszekrényben helyezi el, melyek megőrzéséről gondoskodik. Az átvett készpénz megőrzését a betétben történő elhelyezésig a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell biztosítani. Az intézménybe behozott értékesebb felszerelési tárgyakról ún. Idegen eszközök leltára kell készíteni, a tulajdonos nevének feltüntetésével. Az otthon nagyméretű és nagy értékű festmény, szobor, porcelán felelős megőrzését nem tudja vállalni. Kisebb értéktárgyak, ékszerek átvétele - szükség esetén hivatalos értékbecsléssel -, tételes leírással letétben kerül átvételre. Az értékbecslés költségei az átadót terhelik. Az értéktárgyak átadás - átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. A megőrzésre átadott értéktárgyakat előzetes bejelentés alapján, hivatalos pénztári nyitvatartási időben lehet átvenni. A takarékbetétkönyvekből történő pénzkivétel hétfői napokon lehetséges. A lakó készpénzének kezelése saját vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozata alapján személyes nyilvántartású letéti formában is történhet. A letétben elhelyezett készpénz elsősorban a személyes szükségletek kielégítését szolgálja /pl. élelem, ruházat, fodrász, kirándulás, stb./. A pénztáros munkaidején kívül érkező lakó értéktárgyait, pénzét a leltár elkészítése után az ügyeletes ápolónak a nővérszobai páncél kazettában kell elhelyezni, és a következő munkanapon köteles azt az otthon pénztárába leadni. Költőpénz és munkajutalom fizetése: Az otthon hatályos pénz- és értékkezelési szabályzata szerint történik. A lakó pénzének kezelése:

20 20 A lakónak, és/vagy törvényes képviselőjének írásban nyilatkoznia kell pénze kezelésének módjáról. Ha a lakó saját maga kezeli a pénzét, biztosítani kell azt, hogy a részére érkezett küldeményt egy összegben vehesse fel, a lakó kérése esetén két tanú jelenlétében. /A tanuk aláírásukkal igazolják a postai küldemény pénz, értékcikk, csomag átadásának megtörténtét/. Ha a lakó nem igényli pénze egy összegben történő felvételét, úgy annak részletenkénti /pénztári nyitva tartás alatti/ felvételét, egy az otthon pénz- és letétkezelési szabályzatában előírt külön nyilvántartásban kell hitelt érdemlően dokumentálni. Ha a lakó betegsége miatt tartósan ágyhoz kötött, - melynek tényét az otthon orvosa állapítja meg - a szükségletei kielégítését szolgáló vásárlásokat, beszerzéseket az intézmény mentálhigiénés munkatársa. A vásárlásokat az otthon pénz- és letétkezelési szabályzatában előírt külön nyilvántartásban kell vezetni a számlákkal együtt. Az átadást két tanú aláírásával kell hitelt érdemlően igazolni. Kártérítés: A lakó, a hozzátartozó, a látogató köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni, a szándékos károkozásból eredő - a biztosítónál nem érvényesíthető - kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy amortizációval csökkentett értékével azonos. Kártérítésre kötelezhető a lakó abban az esetben is, ha az intézmény tulajdonát képező, névre szóló, leltári nyilvántartásban szereplő ruhaneműt és tárgyakat megrongálja vagy gondatlanságból, elveszíti, illetve értékesíti. VI. AZ ELLÁTÁST IGÉNYBEVEVŐK ÉS A DOLGOZÓK KAPCSOLATA Minden lakónak joga van eddigi megszokott életvitelét folytatni, amennyiben a lakótársai nyugalmát nem zavarja, a Házirendet nem sérti. A lakók kerüljék egymás zaklatását, a hangoskodást, beszéljenek egymással tisztelettudóan, megfelelő hangnemben, tartózkodjanak a durva, agresszív megnyilvánulásoktól, sértegetéstől. Az otthon békés, nyugodt élete csak az egymás iránti kölcsönös megbecsülés esetén valósítható meg. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a lakók és dolgozók személyiségi jogainak kölcsönös tiszteletben tartásáról, a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének az érvényesítéséről. Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési szerződést a gondozás időtartama alatt - illetőleg annak megszűnésétől számított 1 éven belül - nem köthet. Az intézmény dolgozója a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az otthon dolgozója, illetve az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló személy, vállalkozó a lakótól pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet /adás-vétel/ nem köthetnek egymással. Dolgozó, illetve az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló személy vagy vállalkozó az otthon lakójával saját részére munkát nem végeztethet. A fenti szabályok megszegése az érintett személyek szigorú felelősségre vonásával jár.

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Iktató sz.: 319-1/2015

Iktató sz.: 319-1/2015 O M S Z I Nonprofit Kft. Cím: 1089 Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 799-4663 Iktató sz.: 319-1/2015 OMSZI Nonprofit Kft. Térítési díj fizetési rendjéről szóló szabályzat 2015

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrol

Részletesebben

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/ MEGÁLLAPODÁS / Gondozóházi részleg/ amely létrejött egyrészről az ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Telephely: 2687 Bercel Szent István tér 13. Cégjegyzékszám:13-09-098364;

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 3.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - biztosítása tárgyában Ikt.sz.: amely létrejött egyrészről, Kiszombori Szociális és

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI COMPLEX CÉGADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Előfizető:

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) I. Bevezetés 1. Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Jaka Vendégházat (8581

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben