Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem"

Átírás

1 Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeirå l a kérelem benyújtásakor a kérelmezå t tájékoztatni kell. Ennek a kötelezettségünknek eleget téve készítettük el Önnek tájékoztató anyagunkat. Kérjük, figyelmesen olvassa el, hasznos információkat tartalmaz az Ön, és hozzátartozója részére a jogviszony létesítésével kapcsolatban. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekrå l az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelå szakosított ellátási formában kell gondozni. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetésérå l, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körå± ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idå sek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona. Az idå sek otthonában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezå, de rendszeres fekvå beteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylå, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.az idå sek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes gondozási szükséglettel rendelkezå személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.idå sek otthonába az ellátást kérå személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élå házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehetå. Ha az ellátást igénylå személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. Gondozási szükséglet vizsgálata: Az idå sotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezetå az elså elå gondozás során végzi el az ellátást igénylå gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezetå a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. IdÅ sotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Ha az idå sotthoni ellátást igénylå személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idå sotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezetå tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetå ségérå l. Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylå, illetve törvényes képviselå je szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylå személy cselekvå képtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetå ség szerint figyelembe véve a törvényes képviselå je terjeszti elå. A korlátozottan cselekvå képes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselå jének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvå képességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elå. Ha a törvényes képviselå ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal elå zetes jóváhagyása szükséges. Az intézmény vezetå je az ellátást igénylå azonnali elhelyezésérå l gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló határozatban fel kell tüntetni. Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezetå dönt az igény kielégítésének sorrendjérå l. Az ellátás megkezdésének legkorábbi idå pontjáról az intézmény vezetå je a jogosultat, illetve hozzátartozóját szóban/ írásban értesíti. A bentlakásos intézményi ellátás esetén az értesítés, illetå leg tájékoztatás tartalmazza az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidå t, továbbá az annak elmulasztása esetén követendå eljárást;az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más, jogszabályban meghatározott feltételeket. Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított idå tartamon belül nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetå jét nem értesíti, az intézmény vezetå je megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzå t. A jegyzå a megkeresésre tájékoztatást ad a jogosult tartózkodási helyérå l;a beköltözés elmaradásának indokairól;az intézményi ellátás igénybevételének várható idå pontjáról. Ha a jegyzå tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezetå az akadályoztatásra okot adó körülmény megszå±nését követå 30 napon belül lehetå ség szerint gondoskodik az érintett elhelyezésérå l. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetå az ellátást igénylå vel, illetve törvényes képviselå jével megállapodást köt, kivéve, ha az ellátás biztosítása a bíróság kötelezå intézeti elhelyezést kimondó döntésén alapul. Az intézményvezetå az Szt 20/A. -ban foglaltak szerint az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylå k elhelyezésérå l. A megállapodás tartalmazza az intézményi ellátás idå tartamát (a határozott vagy határozatlan idå tartam megjelölését),az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat.az ellátás kezdetének idå pontját,megszüntetésének módjait. Az intézményi jogviszony megszå±nése Az intézményi jogviszony megszå±nik az intézmény jogutód nélküli megszå±nésével,a jogosult halálával,a határozott idejå± intézeti elhelyezés esetén a megjelölt idå tartam lejártával, kivéve ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés idå tartama meghosszabbítható. Egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén az intézményi jogviszony megszå±nik, ha a Szt 94/D.

2 szerinti megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselå je vagy a fenntartó felmondja. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló, gondozó célú lakóotthon esetén a fenntartó a megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti. A felmondási idå, ha a Szt 94/D. szerinti megállapodás másként nem rendelkezik, bentlakásos intézmény esetén három hónap. Ha a 94/D. szerinti megállapodás felmondásának jogszerå±ségét az ellátott, a törvényes képviselå je, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizetå személy, illetå leg a fenntartó vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerå s határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszå±nése esetén az intézmény vezetå je értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselå jét a személyes használati tárgyak és a megå rzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejérå l, rendjérå l és feltételeirå l; az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségérå l; az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésrå l, kárigényrå l, azok esetleges elå terjesztési és rendezési módjáról. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevå ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körå± ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülå számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy speciális jogokat is biztosítani kell. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlå bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybevevå jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybevevå nek joga van az intézmény må±ködésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény vezetå je évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevå részére. A tájékoztató tartalmazza a) az intézmény må±ködési költségének összesítését, b) az intézményi térítési díj havi összegét, c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevå ket megilletå alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körå± tiszteletben tartására, különös figyelemmel a) az élethez, emberi méltósághoz, b) a testi épséghez, c) a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybevevå t megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylå adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezetå köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevå, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybevevå szociális rászorultságának tényére. Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képezå tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élå k testi épségére. A veszélyeztetå tárgyak körét, ezen tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenå rzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat. Az intézményvezetå nek gondoskodnia kell az ellátást igénybevevå k intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelå és szükség esetén biztonságos elhelyezésérå l. Az intézmény a házirendben szabályozhatja figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetå ségekre hogy az egyes ellátást igénybevevå k milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségå±, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggå személyes tárgy intézménybe történå bevitelére jogosultak. Ezen kívül a vagyon- és értékmegå rzés nem korlátozható arra való hivatkozással, hogy az intézmény nem tud megfelelå feltételeket kialakítani a megå rzésre. Amennyiben az ellátást igénybevevå t korlátozzák a személyes tárgyainak bevitelében, errå l az igénybevételhez kapcsolódó megállapodásban is rendelkezni kell. Ha az ellátást igénybevevå vagyontárgya vagy értéktárgya a megå rzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani az ellátást igénybevevå részére a megfelelå elhelyezéshez, illetve annak igénybevételéhez vagy eléréséhez. Az ellátást igénybevevå nek joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézmény házirendje meghatározza az intézménybå l történå távozás és visszatérés rendjét. Az ellátást igénybevevå nek az igénybevételi eljárás során részletes és pontos tájékoztatást kell adni az intézményen belüli és az eltávozás esetére kialakított szabályokról. Az ellátást igénybevevå nek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézményvezetå a házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjérå l, és meg kell határozni azokat az eseteket, amikor a látogatók látogatási idå n kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybevevå vel. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élå más személyek nyugalmára. Az intézményvezetå a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben. Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyrå l szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek jogait szabályozó rendelkezéseire. Amennyiben az ellátást igénybevevå egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezå szervek megkeresésére, az intézményvezetå segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselå jét, vagy az ellátottjogi képviselå t az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. Az intézményvezetå tizenöt napon belül köteles a panasztevå t írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményérå l. Amennyiben az intézményvezetå határidå ben nem intézkedik, vagy a panasztevå nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétå l számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Az ellátottjogi képviselå Az ellátottjogi képviselå a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított

3 ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevå, illetve a szolgáltatásban részesülå részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezelésérå l és védelmérå l szóló évi XLVII. törvény rendelkezéseire. Az ellátottjogi képviselå feladatai megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintå legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeirå l és az ellátást igénybevevå ket érintå jogokról,segíti az ellátást igénybevevå t, törvényes képviselå jét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, segít az ellátást igénybe vevå nek, törvényes képviselå jének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetå jénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában, a jogviszony keletkezése és megszå±nése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetå jénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezå hatóságnál, és ennek során írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybevevå t, törvényes képviselå jét, az intézmény vezetå jével történt elå zetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesülésérå l és a figyelembevételérå l a szakmai munka során, intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértå gyakorlat megszüntetésére,észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetå jénél,amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintå jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezå hatóságok felé, a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. Az ellátottjogi képviselå jogosult a szociális szolgáltató vagy intézmény må±ködési területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény må±ködésére vonatkozó dokumentumokat megismerni, a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni. Az ellátottjogi képviselå köteles az ellátást igénybevevå re vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylå személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. A jogosultak érdekvédelme Az intézményvezetå az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a házirendet az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és gondoskodni kell arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhetå legyen. A bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. Az érdekképviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elå segíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint må±ködik. Az érdekképviseleti fórum tagjai a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybevevå k közül aa) kettå száz férå helyig kettå få, ab) kettå száz férå hely felett négy få ; b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselå i közül egy få ; c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy få ; d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy få. Az érdekképviseleti fórum elå zetesen véleményezi az intézmény vezetå je által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belså életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,megtárgyalja az intézményben élå k panaszait ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat, és intézkedést kezdeményez az intézményvezetå felé,tájékoztatást kérhet az intézményvezetå tå l az ellátottakat érintå kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezå hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény må±ködésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az érdekképviseleti fórum må±ködésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A bentlakásos szociális intézményekre vonatkozó külön szabályok A jogosult kérelmére, legfeljebb hat hónapi idå tartamig ideiglenesen is beutalható. Ideiglenes beutalás esetén a jogosultnak a fennálló lakásbérleti jogviszonya nem szüntethetå meg. A bentlakásos szociális intézmény vezetå je köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt hozzátartozóját a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról; az egészségügyi intézménybe való beutalásáról; az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetésérå l; az áthelyezés kezdeményezésérå l, illetå leg kérelmezésérå l; a díjfizetési hátralék következményeirå l, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésérå l. Térítési díj A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint az ellátást igénybe vevå jogosult, a szülå i felügyeleti joggal rendelkezå törvényes képviselå, a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülå je, akinek családjában az egy få re jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, a jogosult tartását szerzå désben vállaló személy, a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy együtt: tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni a továbbiakban együtt: kötelezett A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik,bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az elå zå évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. A kötelezett által fizetendå térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetå konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylå t az ellátás igénybevételét megelå zå en írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj

4 összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot. Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összegå± személyi térítési díjat kell fizetni. Ha az ellátott, törvényes képviselå je vagy a térítési díjat megfizetå személy a térítési díj nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerå s határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni. A személyi térítési díj összege a megállapítás idå pontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve,ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének idå pontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhetå a felülvizsgálatot megelå zå idå szakra. Az intézményi ellátásért fizetendå személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át, tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. A bentlakásos intézményekben a jövedelemmel nem rendelkezå 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költå pénzt biztosít. KöltÅ pénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkezå ellátottnak költå pénzt állapítanak meg, a költå pénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költå pénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költå pénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érå jövedelmét. A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendå térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább az elå írt költå pénz visszamaradjon. Az ellátást igénybevevå részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény a külön jogszabályban meghatározottak szerint térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenå en az egyéni gyógyszerigények költségét a külön jogszabályban foglaltak szerint az ellátott személy viseli. Az ellátást igénylå vagy a térítési díjat megfizetå más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a Szt 116. (1) és (3) bekezdésében, valamint a Szt 117. (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a Szt 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylå érintett ne kerüljön elå nyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást Å vagy a térítési díjat megfizetå más személy nem tenné meg. A személyi térítési díjat a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg az intézménynek. Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költå pénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán, idå sotthoni ellátás esetében a Szt119/C. (5) bekezdése szerinti vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében Az idå sotthoni ellátás igénybevételét megelå zå en az intézményvezetå megvizsgálja az ellátást igénylå havi jövedelmét, vagyoni helyzetét. Az intézmény vezetå je a jövedelem és vagyon vizsgálatot a felvételi kérelem elå terjesztése után, a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzésével egyidejå±leg végzi az ellátott adatszolgáltatása alapján. A jövedelemvizsgálat keretében az intézményvezetå megvizsgálja az ellátást igénylå jelentå s pénzvagyonát és vagyoni helyzetét. Vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének idå pontjában az ellátást igénylå tulajdonában álló ingatlant, valamint az Å t illetå hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékå± jogot, illetve az ellátás igénylését megelå zå 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. Az ellátottól, törvényes képviselå jétå l, hozzátartozójától [Ptk b) pontja], az ellátott tartására jogszabály, szerzå dés vagy bírósági határozat alapján köteles személytå l, valamint a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizetå személytå l a térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson kívül más jogcímen a szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történå elhelyezésért nem kérhetå. A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülå személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott személy az intézménnyel e célból kötött szerzå désben vállalhatja, hogy a jogszabályban elå írt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerzå désben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerzå dés megkötésétå l számított öt éven belül haláleset kivételével megszå±nik, a költségeknek a fennmaradó idå re jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni. A PLATÁN Szociális Alapítvány IdÅ sek Otthonában nyújtott szolgáltatás célja, feladata, szakmai tartalma Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevå k részére komplex (teljes körå±), a gondozás valamennyi elemét magába foglaló ellátást biztosít. Az ellátás során arra törekszünk, hogy az ellátott az egyéni szükségleteinek megfelelå mértékå± ellátást kapjon,ezáltal minél tovább tudjon tartalmas életet élni az intézmény keretein belül. Az ellátás során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevå k emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézményen belüli emberi és állampolgári jogok érvényesülésérå l az intézmény vezetå je gondoskodik. 1. Fizikai ellátás: Az intézmény zöldövezeti környezetben ideális tárgyi feltételekkel rendelkezik. FÅ közlekedési útvonal mellett, a település központjához közel, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetå. Építészeti megoldásai lehetå vé teszik az akadálymentes közlekedést. A épület bejárata rámpával ellátott, az épületen belül 2 hatszemélyes felvonó segíti a lakók közlekedését. Küszöbök nincsenek, a folyosók kapaszkodókkal ellátottak, így a mozgásukban nehezített, vagy tolókocsikkal közlekedå k számára is alkalmas. A lakók elhelyezése három szinten, és egy különálló épületben 45 fürdå szobával, WC- vel ellátott lakrészben történik. Az emeltszintå± ellátást nyújtó részlegen : 11 db egyágyas, 17 db kétágyas lakrész van. Minden szobához fürdå szoba, WC, elå tér tartozik. Ezekben a lakrészekben az ellátottaknak lehetå ségük van saját megszokott bútoraik, használati tárgyaik behozatalára., Hagyományos, normál ellátást nyújtó részlegen a få épületben 14 db háromágyas, a külön

5 álló épületben 2 db kétágyas, 1 db egy ágyas 2 db négyágyas és 1db háromágyas lakrész van. Minden szobához itt is tartozik fürdå szoba, WC és elå tér. Ezeknek a szobáknak a bútorzata, berendezési, felszerelési tárgyai megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. LehetÅ ség és igény szerint itt is lehetå sége van a a lakóknak a szobatársak megkérdezése után saját használati tárgyaik behozatalára. Gondozási egységenként a lakók komfort érzését növeli a szintenként kialakított teakonyha, foglalkoztató helység, társalgó, szintenként káddal kialakított fürdå. A beutalt személyek teljes körå± ellátása az intézmény alaptevékenysége. Ennek keretén belül biztosítja az ellátottak körében az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelå napi háromszori étkezést. Orvosi javaslat alapján a diétás étkezést, kiemelt diéta esetén a napi ötszöri étkezést. Az ételek elå állítására 150 adagos korszerå±en felszerel konyhán történik, melyet a HACCP elå írásai szerint üzemeltetünk. A szintenként kialakított teakonyhában lehetå sége adódik lakóinknak az egyéni alkalmanként megkívánt dolgok elkészítésére, elfogyasztására, tárolására, melegítésére. Az intézeti textília és az ellátottak saját ruháinak tisztításáról, javításáról az intézmény gondoskodik. Erre a feladatra saját korszerå± mosodát üzemeltetünk. Lakóknak lehetå sége nyílik arra is, hogy ruháikat saját maguk mossák, javítsák. Erre a célra szintén rendelkezésükre áll egy felszerelt mosókonyha, és szárító, vasaló helység. Az intézmény biztosítja a lakók részére az elå írt ágytextíliát, de lehetå séget kívánunk adni arra is, hogy igény szerint saját textíliát használjon. Szükség szerint biztosítja az intézet azon lakók részére a jogszabályban elå írt megfelelå ruházatot, akik nem rendelkeznek elegendå és megfelelå alsó- és felså ruházattal. Minden más esetben az ellátott saját alsó- és felså ruházatát használja. Az intézet biztosítja a személyi higiéné területén a szükséges tisztálkodási eszközöket, de lehetå séget adunk a lakók részére a saját megszokott tisztálkodási szereinek használatára. 2.Egészségügyi ellátás: Az intézmény lakóinak a jogszabályban elå írt módon, rendszeres orvosi felügyeletét intézményi alapellátási szinten megbízási szerzå dés alapján heti 4 órában biztosítjuk. Alapfeladat ellátáson túl megbízási szerzå dés alapján biztosítjuk pszichiáter szakorvos, bå rgyógyász szakorvos,(havonta) neurológus szakorvos, reumatológus szakorvos (negyedévente) igénybevételét. Rendszeresen megtörténik a lakók hallásvizsgálati szå±rése, hallókészülékkel való ellátása A lakók gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítása az orvos javaslata és rendelése alapján történik, a mindenkori érvényes jogszabályok alapján. Az ellátást a házirendben rögzítettek alapján lehet igénybe venni. Az intézet által biztosított alap és eseti gyógyszerek körérå l pontos tájékoztatás a faliújságokra kihelyezett, havonta megújított gyógyszer listáról lehet tájékozódni. A lakók ápolásáról, gondozásáról a gondozási terv alapján személyre szabottan gondoskodik az intézmény. Krónikus betegségek esetén folyamatos és idå szakos vizsgálatok, szå±rések betegségtípusnak megfelelå gondozás biztosítása. 3. Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztattás: Mentálhigiénés ellátás feladata az ellátás keretén belül az ellátottak részére személyre szabott egyéni bánásmód biztosítása, amely biztosítja autonómiáját, emberi és állampolgári jogait az intézményi ellátáson belül. LehetÅ ségekhez mérten támogatni meglevå családi és társadalmi kapcsolatainak megå rzését. Biztosítani az ellátott részére jog és érdekvédelmét. Nagy gondot fordítani a biztonságos környezet, a jó közérzet kialakítására, az elå gondozásra, az elså kapcsolat felvételre. A beilleszkedés körüli szorongás, félelem feloldása, a pszichés és szociális szükségletek helyes felmérés, kapcsolatok kialakulásának segítése. Ünnepek, hagyományok megtartása, rendezvények, kirándulások szervezésére, törå désre, a tiszteletadásra, a feltétel nélküli elfogadásra a függå ségérzés és az izoláció csökkentésére. A rendezvényeken, foglalkozásokon önkéntes alapon vesznek részt az ellátottak. A lakók részére az alábbi foglalkozási formákat biztosítjuk. fizikai foglalkoztatás( konyhai elå készítés, takarítás, park rendezés, stb.)kreatív foglalkozások (egyéni és csoportos foglalkozások, dísztárgyak készítése, szövés, hímzés, horgolás, stb.)szellemi idå töltés megszervezése.szórakoztató - må±velå tevékenységek.vallásgyakorlat szervezése. A fizikai foglalkoztatásban résztvevå ellátottaink munkavégzésükkel arányos mértékben, havonta a jogszabályban meghatározott mértékå± munkajutalomba részesülnek 4.Ellátottjogok és a szolgáltatást végzå k jogainak érvényesülése, személyes adatok védelme, érdekképviselet: Ellátottak jogai: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevå ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljeskörå± ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottakat megilletå általános és speciális jogokat, valamint a szolgáltatást végzå k jogait részletesen a házirend tartalmazza. Az ellátottaknak jogaik érvényesítésében az ellátottjogi képviselå nyújthat segítséget. Az ellátottjogi képviselå feladatait és elérhetå ségét a házirend tartalmazza. Az intézményben az ellátottak adatainak kezelése az évi LXIII. tv alapján az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint történik. Az intézményben az ellátottak érdekvédelmének biztosítása, jogainak érvényesülése érdekében Érdekképviseleti fórum må±ködik. A fórum må±ködésével kapcsolatos szabályokat az Érdekképviseleti Fórum Szabályzata, valamint a Házirend tartalmazza. A szolgáltatást végzå k jogai: A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelå munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A dolgozóknak és ellátottaknak a kapcsolatának egymás tiszteletére és elfogadására kell irányúlni. Alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások köre Az intézmény területén külså szolgáltató bevonásával az alábbi szolgáltatások igénybevételéhez kívánunk segítséget, lehetå séget nyújtani. Fodrász, manikå±r, pedikå±r, büfé, jogi tanácsadás,.kirándulás, mozi, színházlátogatás. Valamennyi lakrészben a telefonhálózat kiépítésre került, igény szerint a lakó a telefon társasággal szerzå dést köthet egyéni telefonvonal használatára. Különdíj ellenében biztosítjuk pld a hozzátartozók meglátogatása céljából intézeti gépkocsi igénybevételének lehetå ségét. Az alapellátás körében az intézmény a szintenkénti társalgókban biztosítja a Tv nézési lehetå séget, és a szintenkénti teakonyhákban az élelmiszerek hå±tésének lehetå ségét. Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeirå l;az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti

6 kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjérå l;panaszjoguk gyakorlásának módjáról;az intézményi jogviszony megszå±nésének eseteirå l;az intézmény házirendjérå l;a fizetendå térítési díjról, teljesítési feltételeirå l, továbbá a mulasztás következményeirå l.a jogosult jogait és érdekeit képviselå társadalmi szervezetekrå l. A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni a meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételérå l, tiszteletben tartásáról;adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz;nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetå jével. Az intézmény szakmai feladatait a módosított I/2000 ( I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látja el. Az intézményi jogviszony létesítésére a 9/ 1999.(XI.).SZCSM rendeletben foglaltak az irányadók. A térítési díj megállapítása a 29/1993.(II.17.) Kormány rendelet szerint történik. A tájékoztatót készítette: Boros Gyevi Lajo intézményvezetå

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III.20.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/ MEGÁLLAPODÁS / Gondozóházi részleg/ amely létrejött egyrészről az ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Telephely: 2687 Bercel Szent István tér 13. Cégjegyzékszám:13-09-098364;

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S-

Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- Nagygyimót településen az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatás - É T K E Z T E T É S- SZAKMAI PROGRAMJA Átdolgozva hatályos: 2012. szeptember 1-től A szociális szolgáltatások körében a

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya

Módosítva: 12/2015. (III.30.), 22/2015. (VII.06.), 29/2015. (XI.13.), 4/2016. (III.31.), I. fejezet. A rendelet hatálya 643 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Módosítva:

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben