ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év"

Átírás

1 Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év

2 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3. old. II. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 3. old. III. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 6. old. IV. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATAI 7. old. V. AZ ELLÁTOTTAK KÖRE 8. old. VI. FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, 9. old. VII. AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI 6. old. VIII. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 6. old. IX. AZ ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI FELADATOK TARTALMA 8. old. X. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELME 9. old. XI. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZAKMAI INFORMÁCIÓK 22. old. XII. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI EGYSÉGEINEK LÉTSZÁMA, ÉS EBBŐL A SZAKKÉPZETTEK ARÁNYA 25. old. XIII. A SZAKMAI PROGRAM MELLÉKLETEI 26. old. Szakmai program

3 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ I. BEVEZETÉS Az intézmény szakmai programja tartalmazza a szolgáltatás célját, feladatait, az ellátottak körét, az ellátás igénybevételének módját, az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, továbbá az intézmény működésével kapcsolatos további adatokat. Az intézmény működése során figyelembe kell venni a mindenkor hatályos jogszabályokat II. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Megnevezése: Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló Székhelye: 999 Csákánydoroszló Fő u.. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993.évi III. törvény 69. () bekezdése szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szociális ellátás biztosítása. Alapító és irányító szerv: Középirányító szerv: Fenntartó szerv: Működési területe: Alaptevékenysége: Kiegészítő tevékenység: Emberi Erőforrások Minisztériuma 054 Budapest, Akadémia u. 3. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest, Visegrádi u. 49. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest, Visegrádi u. 49. Budapest fogyatékos személyek teljes körű ellátását, ápolást, gondozást nyújtó intézmény a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el Az engedélyezett férőhelyek száma: 255 fő Szakmai program

4 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Az intézmény tevékenységei a./ Ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: ápolást, gondozást nyújtó intézmény Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: fogyatékos személyek otthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: tiszta profilú intézmény Szakágazat száma: Szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (alapvető) TEÁOR száma: TEÁOR szerinti megnevezése: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 02 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása Szociális foglalkoztatás b./ Kiegészítő tevékenysége: Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem folytat. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázat útján nevezi ki. Az intézményvezető kinevezése, vagy felmentése a vele kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása a felügyeleti szerv irányítási jogkörébe tartozik. 0./ Az intézmény képviseletére jogosultak, az intézmény egyéb azonosító adatai Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozók jogosultak. Az intézmény egyéb azonosító adatai: - törzsszáma: intézményi székhely ágazati azonosító szám: S adószáma: Előirányzat-felhasználási keretszámla: Letéti bankszámla szám: Szakmai program

5 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Szombathely - Munkáltatói kölcsön bankszámla szám: Számlavezető pénzintézet neve: OTP körmendi Fiókja./ A Szervezeti Működési szabályzat hatálya Az intézmény számára a jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladatés szervezeti és működési előírásokat a jelen SzMSz-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. Az SzMSz. hatálya kiterjed: - az otthon vezetőire - az otthon dolgozóira A feladat és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az otthon egyéb szervezeti egységeire, vezetőire, dolgozóira előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 2./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.évi XXXIII.tv. - A Munka Törvénykönyvéről szóló 992.évi XXII.tv. 3./ Engedélyezett költségvetési létszámkeret Az intézmény működtetéséhez szükséges engedélyezett költségvetési létszámkeret: 74 fő, ebből szakmai létszám 4 fő, gazdasági létszám 60 fő. Szakmai program

6 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ A szakmai program célja III. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok alapján az intézmény szakmai tevékenységét, ennek érdekében megállapítsa: - az intézményi szolgáltatás célját, feladatát, - az ellátottak körét, - a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, - az ellátás igénybevételének módját, - az ápolási- gondozási, egészségügyi, továbbá foglalkoztatási feladatok jellegét, tartamát, - az ellátottak és az intézményi ellátásban közreműködő dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, - az intézményre vonatkozó szakmai információkat. 2. A szakmai program hatálya A szakmai program a jóváhagyás napján lép hatályba. A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén szintén módosítani kell. A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre. 3. A szakmai program nyilvánossága A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: - kifüggesztésre kerül az intézmény hirdetőtábláján. - megjelenik az otthon honlapján A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. Szakmai program

7 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ IV. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATAI A szolgáltatás célja, hogy biztosítsa azoknak az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személynek a teljes körű ellátását, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodó, differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújtson. Az ellátás során tiszteletben tartsa az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot. Az otthonba az az értelmi fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: - jelen szakmai programnak, - az alapító okiratnak, - a szervezeti és működési szabályzatnak, - a házirendnek; - a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási követelményeknek. Az intézmény az ellátási területén - elvégzi az ápolási, gondozási feladatokat, - gondozási tevékenysége során, a szolgáltatást igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítéget ad, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor, - ápolási tevékenység keretében, az intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását szolgáló tevékenységet végez - a fogyatékos személyek részére biztosítja fogyatékosságuknak megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenységeket, - biztosítja az intézményi jogviszonyban álló személyek szociális foglalkoztatását. Az ellátás keretében az intézmény biztosítja: - a lakhatásról való gondoskodást, 24 órás felügyelet mellett, - ápolási, gondozási feladatok ellátását, - napi három ill. ötszöri étkeztetést - szükség szerint ruházattal és textíliával való ellátást, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, - mentálhigiénés ellátást, - az ellátottak intézményen belüli szociális foglalkoztatásának megszervezését, - szocioterápiás foglalkoztatást, - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtást, - a lakók ruházatának, textíliájának mosását, vasalását, javítását. Szakmai program

8 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Az intézmény alapellátáson túl nyújtott szolgáltatása: - Büfé - Vendégétkeztetés - Nyaralás, kirándulás - Színház, mozilátogatás - Gépkocsi igénybevétele. V. AZ ELLÁTOTTAK KÖRE Budapesti illetőségű, illetve előzetes SZGYF engedéllyel rendelkező budapesti illetőségi körön kívüli, önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, értelmi fogyatékosok ellátása, ápolása, gondozása. Az ellátást igénybe vevő fogyatékosságának, életkorának, egészségi állapotának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkavégzési célú foglalkoztatása. Nem szerinti megoszlás: - férfi: 28 fő - nő: 20 fő Diagnózis szerinti megoszlás: Ellátottakkal kapcsolatos adatok Súlyos fokban akadályozott: Középsúlyos fokban akadályozott: Enyhe fokban akadályozott: 43 fő 58 fő 47 fő Önellátás szempontjából: - önmagát részben ellátó: 239 fő - teljes ellátást igénylő: 9 fő Intézményünk lakóinak átlag életkora: - férfi: 47 év - nő: 5,9 év - összesen: 49, év Osztály szerinti megoszlás: ( ) A/. osztály: 38 férfi A/2. osztály: 36 nő B/. osztály: 36 férfi B/2. osztály: 30 nő C. osztály: 39 nő Szakmai program

9 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ férfi D. osztály: 4 férfi nő E. osztály: 4 nő férfi VI. FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE A teljes körű ellátás keretében az intézmény biztosítja a lakhatást, a napi legalább háromszori étkezést, a szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ápolás - gondozást, mentális ellátást a meghatározott egészségügyi ellátást, továbbá a szocioterápiás-, valamint a szociális foglalkoztatást.. Lakhatás 24 órás felügyelet mellett A feladatellátás tartalma A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 67. és a 70. -ában meghatározott intézményi elhelyezés, amely az intézményben életvitelszerű tartózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett. A feladatellátás módja, formája: A folyamatos felügyeletet az ápoló nővérek, szociális szakemberek és a nem főállású orvosok biztosítják. Az ellátottak elhelyezésére ágyas szobákban van lehetőség. 2. Ápolási, gondozási feladatok A feladatellátás tartalma, formái: A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: - gyógyszer átadás, beadás, - sebellátás, felfekvések kezelése, - fürdetés, mosdatás, - tisztába tevés, ágytálazás, - öltöztetés, - az ellátottak mozgatása, emelése, - az ellátottak tornáztatása különösen a fekvő betegeknél, - kéz- és lábápolás, - borotválás, hajvágás, - a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése valamint a tiszta kiadása. A feladatellátás módja: A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak igénye szerint történik. Szakmai program

10 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Étkeztetés A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében napi háromszori étkezést, ebből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosít. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére orvosi vagy dietetikusi javaslatra speciális étkezési lehetőséget kell biztosítani. A feladatellátás formái: - normál étrend, - pépes étrend, - speciális étrend: - szénhidrátszegény, - fehérjeszegény. A feladatellátás módja: A feladatellátás az alábbiak szerint történik: a) az intézmény étkezőjében történő felszolgálással, illetve b) szükség esetén az ellátott szobájába történő szállítással. Az étkezések időpontja: a) reggeli: óra b) ebéd: 2-3 óra c) vacsora: 8-9 óra. 4. Ruházattal és textíliával való ellátás A feladatellátás tartalma: Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az intézmény biztosítja számára a következő ruházatot: - legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, - az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint más lábbeli. Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű és mennyiségű textíliával kell rendelkezniük. Az intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő saját textíliával, akkor az intézmény biztosítja számára a következő textíliákat: - legalább 3 váltás ágynemű, - a tisztálkodást segítő három váltás textília. Az ellátottak köre: - az intézményben ellátott személyek. Szakmai program

11 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Egészségügyi ellátás A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az intézmény biztosítja az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolását, gondozását, egészségügyi ellátását. Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az igénybe vevő: a) egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, b) rendszeres orvosi felügyeletéről, c) szükség szerinti ápolásáról, d) szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, e) kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, f) gyógyszerellátásáról, g) gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról, h) a személyi higiéné biztosításáról. Az intézmény rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, - ha az intézmény kereti között megoldható - gyógykezelését. Az ellátottak sürgősségi és egyéb irányú szakellátását a területileg illetékes szakrendelések, illetve ambulanciák igény szerint elvégzik. A szükséges kórházi kezelések a területileg illetékes körmendi, illetve szombathelyi kórház osztályain történik. Az intézmény biztosítja az otthon orvosa által rendelt, és az általa összeállított alapgyógyszerkészletbe tartozó - gyógyszereket, gyógyászati segédanyagokat. Az alapgyógyszer-készletbe nem tartozó gyógyszerek, segédanyagok beszerzése a lakó költségére történik. Az intézmény viseli az ellátást igénybe vevő gyógyszerszükségletnek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 20%-át meghaladó költségét, ha: - az ellátást igénybevevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme a havi gyógyszerköltségét teljes mértékben nem fedezi, vagy - részére az intézmény költőpénzt biztosít. Az otthon - lehetőségein belül - egyénre szólóan gondoskodik a szükséges gyógyászati segédeszközök cseréjéről, pótlásáról, azonban a testközeli segédeszköz költsége a lakót terheli a gyógyszerköltségek számítása szerint. A test távoli segédeszközök biztosítása az intézmény feladata, mely az otthon tulajdonát képezi. Az intézmény által térítésmentesen biztosított gyógyszercsoportok köréről az otthon részletes tájékoztatást ad, melyek listája az orvosi rendelőben és a Hirdetőtáblán találhatók. A beköltözést követően az egészségi állapot, az ápolási gondozási szükségletek felmérése alapján egyéni fejlesztési terv készül. A terv kidolgozását munkacsoport végzi, amelyben, az ellátásban részesülő személlyel foglalkozó szakemberek, az ellátott, és/vagy törvényes képviselője vesz részt. Ha az ellátást igénylő egészségi állapota indokolja a gondozási terv részeként ápolási terv készül, amely tartalmazza: az egészségi állapot leírását, az ápolási tevékenység részletes tartalmát, az ápolt személy önellátó képességének rehabilitációja érdekében szükséges segítő tevékenységet, az ápolás várható időtartamát, az esetlegesen más ellátási formában (pl. kórházban) való kezelés kezdeményezését. Szakmai program 204.

12 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ A fejlesztési tervek eredményességének feltétele az ellátott aktív közreműködése. Az ellátott szükségleteinek megfelelően tervezett feladatok végrehajtását követően, az állapotváltozásnak megfelelően módosításra kerülnek. A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek ellátását. A feladatellátás módja: A feladatellátás az ápolók, gondozók munkaköri leírása, a vezetők utasítása. Az ellátottak köre: - az intézményben ellátott személyek. A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata. Az otthon dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. Az otthon lakóinak személyi higiénéért a nővérek felelősek. A dolgozók a lakók részére kötelesek a tisztálkodáshoz szükséges segítséget biztosítani. Az otthon biztosítja a hajvágást, a hajmosást, a körömápolást és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat szükség szerint. 6. A mentálhigiénés ellátás A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja: a) a személyre szóló bánásmódot, b) a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzés érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, c) a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, d) a szükség szerinti szocioterápiás foglalkozást, e) az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, f) a gondozási, illetve fejlesztési tervek megvalósítását, g) a hitélet gyakorlásának feltételeit, és h) segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését A mentálhigiénés ellátást, a igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.) b) a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.) c) a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) Szakmai program

13 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Az aktivitást segítő tevékenységek folyamatosságát, rendszerességét biztosítani szükséges az ellátást igénybe vevők közreműködésével. Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az igénybe vevők mentálhigiénés ellátásnak biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata. Az ellátottak köre: az intézményben ellátott személyek. 7. Az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatásának megszervezése A feladatellátás tartalma, rendszeressége: A munkavégzésre képes ellátottak foglalkoztatása, valamint meglévő képességeik fejlesztése, szinten tartása A feladatellátás formái, tartalma: A foglalkoztatás az egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően - munka-rehabilitáció, vagy - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható. Az intézményvezető a foglalkoztatással kapcsolatban - megkeresi a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottságot, - dönt az ellátott foglalkoztatásáról - a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, - a döntésről írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, valamint amennyiben az ellátott munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az ellátottat foglalkoztató személyt, illetve szervezetet. - információt szolgáltat a megyei szociális és gyámhivatal számára az intézményben biztosított szociális foglalkoztatásról, és a közölt adatokban való változásról. Munka-rehabilitáció: A munka-rehabilitáció célja az intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munkarehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban megállapodást köt az intézményvezetővel. A megállapodás tartalmazza - a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását, - a munka-rehabilitáció időbeosztását, - a munka-rehabilitációs díj havi összegét, - szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a munka-rehabilitációban. Szakmai program

14 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetője figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. A munka-rehabilitáció időbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kerül meghatározásra az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 vagy a heti 20 órát. Munka-rehabilitáció esetén az intézmény vezetője az ellátottat munka-rehabilitációs díjban részesíti. A munka-rehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál. Az intézmény vezetője a munka-rehabilitációra vonatkozó megállapodás módosítását, illetve - különösen indokolt esetben - megszüntetését kezdeményezi, ha az ellátott a foglalkoztatás során - saját, illetve más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti, - egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mellett biztonságos foglalkoztatása nem tartható fenn. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott, és az intézmény, vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 992. évi XXII. törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra irányuló jogviszony is megszűnik. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében - a 6. életévét betöltött személy foglalkoztatható, - a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát, - munkaidőkeret nem alkalmazható, - ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani, - a munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli és többműszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre nem vehető igénybe, - a kiküldetésre, kirendelésre, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. Szakmai program

15 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Szocioterápiás foglalkozás: Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkoztatásokat szervez. A foglalkoztatásban való részvétel a lakók részéről önkéntes. A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, a fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen a.) a munkaterápia b.) a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, c.) a képzési célú foglalkozás. A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik a szakértői vélemény megítélése szerint nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. A munkaterápia elsődleges célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre. Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem érheti el a napi négy órát és a heti húsz órát. A foglalkoztatás jellege szerinti védő- és munkaruha ellátásról, valamint az egészség- és biztonságos munkavégzés feltételeiről az intézmény gondoskodik. A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idő alapján az intézmény vezetője és a foglalkoztatást vezető szakember határozza meg. Az ellátottak köre: - a munkavégzésre képes ellátottak. Térítésmentes szolgáltatások VII. AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI - férfiak részére hetenként legalább egy alkalommal borotválás, - minden lakó részére hajvágás, - ügyes-bajos dolgok intézésben, bevásárlásban segítségnyújtás. Szolgáltatások térítés ellenében: - fodrász, - büfé, kifüggesztett árjegyzék szerint, - vendégétkeztetés, - vendégszállás, - színház-, mozi-, fürdő, stb. látogatás teljes költsége - lakó, vagy hozzátartozó igénye alapján történő szállítások / főre eső költség arányában /. - egyéni igény alapján TB hozzájáruláson kívül eső gyógyászati segédeszköz / pl. szemüvegkeret, fogpótlás, stb./ - üdülés, kirándulás költségei Szakmai program

16 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ A lakókat terhelő költségekről a szolgáltatások igénybevételét megelőzően a lakót, vagy törvényes képviselőjét az intézmény köteles tájékoztatni annak várható nagyságrendjéről. A szolgáltatás igénybevételére csak a lakó, vagy képviselője hozzájárulását követően kerülhet sor. VIII. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ideiglenes gondnokság alatt levő személy esetén az intézményi elhelyezéshez szükséges az illetékes gyámhivatal jóváhagyása. A kérelmet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 32 Budapest, Visegrádi u. 49. kell benyújtani. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az intézményben beutaló határozattal, vagy kétoldalú megállapodással rendelkező jogosult lakhat. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével Megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: - az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, - az Szt. 94/E. (7) bekezdése során alkalmazott esetben a személyes tárgyak bevitelében való korlátozást, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatozó szabályokat, - az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, - a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Szakmai program

17 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást igénylő: - önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, továbbá ellátása más egészségügyi, vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, - soron kívüli elhelyezése a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint indokolt, - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, - kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény vezetője haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott. Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a Megállapodás -ban vállalt kötelezettségeket nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy az intézményvezetőjének intézkedését vitatja, a fenntartóhoz fordulhat. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság állapítja meg. A bentlakásos intézmény szolgáltatása elsősorban a főváros területén bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki. IX. AZ ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI FELADATOK JELLEGE, TARTALMA Az intézményben folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testiszellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Ápolási, gondozási tevékenység az intézményben biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és az intézmény keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység. Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan a felvételt követő hónapon belül el kell készíteni az egyéni fejlesztési tervet, szükség esetén ápolási tervet. Szakmai program

18 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Az egyéni fejlesztési terv a személyre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentáció. Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített (gyógy) pedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza: - az ellátást igénybe vevő állapotának leírását és az abban bekövetkezett változást, az egyéni fejlődést, - az egyénileg szükséges külön szolgáltatásokat, pedagógiai, mentális, egyéb segítségnyújtási feladatokat, azok időbeli ütemezését, a foglalkoztatásban való részvételt, - szükség szerint az új szolgáltatás vagy az új ellátási forma igénybevételére való felkészítést, - a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő személyes funkciók helyreállítása, pótlása érdekében teendő intézkedéseket, - a konfliktushelyzetek kezelésének, megoldásának módjait. Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport félévente értékeli az elért eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési tervet. Az intézményben élő felnőtt személy állapotát folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ennek eredményéről az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátást igénybe vevő személyt, annak hozzátartozóját, törvényes képviselőjét. A fogyatékos személy állapotának vizsgálatát a más intézménybe történő áthelyezése előtt el kell végezni. Az új intézménybe kerülést követő fél éven belül az intézmény a fogyatékos személy állapotáról részletes gyógypedagógiai felmérést végez, és ennek alapján elkészíti egyéni fejlesztési tervét. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv az elhelyezett személy részére nyújtott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikát tartalmazza. Az ápolási terv tartalmazza: a) az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, b) az ápolási tevékenység részletes tartalmát, c) az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, d) az ápolás várható időtartamát, e) szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az orvos folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a jogosultat egészségi állapota miatt más intézményben kell gondozni, illetőleg intézményi ellátása a továbbiakban nem indokolt, kezdeményezhető a beutaló szervnél, valamint az intézmény vezetőjénél a szükséges intézkedések megtétele. Szakmai program

19 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ X. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK. Az ellátottak jogai: Az intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az Intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az intézmény gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az alkotmányos jogok (különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testi-lelki egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Személyes szabadságban bármely módon (fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerrel, illetve eljárással) csak veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. A korlátozás csak addig tarthat, illetve olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott tárgyak körét. Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybevevők intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén biztonságos elhelyezéséről. Ha az ellátott vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés során speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak eléréséhez. Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az intézményen kívüli és belüli mozgások szabályozása a házirendben leírt módon történik. Az intézményen belüli és kívüli mozgások rendjét a házirend tartalmazza, illetve ezekről a felvételi elbeszélgetés során kell tájékoztatást adni. Az ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok, látogatók fogadásához. A látogatások részletes rendjét a házirend tartalmazza. Szakmai program

20 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál, vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátottjogi képviselőt. Panasz esetén az intézményvezető 5 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Az ellátását igénybe vevőknek joga van az állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére, a felülvizsgálatot megelőzően illetve követően, írásban. Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást. A lakók érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum látja el. Az érdekképviseleti fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézmény egyes részlegeiben jól látható helyen ki kell függeszteni. Az Érdekképviseleti Fórum: - előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített Szakmai Programot, az éves Munkatervet, a Házirendet, az ellátottak részére készszült tájékoztatókat, - megtárgyalja az intézményben élők panaszait, - ide nem értve az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat, - és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé, - tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, - intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos, jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az intézmény lakói érdekeit közösségben történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére választott képviselőikből Ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre, amely működése során az Érdekképviseleti Fórum működését nem érinti. Az ellátotti önkormányzat az ellátottak életével összefüggően és azok érdekében demokratikus alapon nyugvó lehetőség az intézményi életben való aktív részvételre. A lakóközösség önirányító rendszereként tevékenységein keresztül segíti elő a véleménynyilvánítási jog gyakorlását, a döntésképesség kialakulását és fejlődését, az önrendelkezés gyakorlását. A közösség életét mind teljesebben átfogva teremt alkalmat a hatékony érdekérvényesítésre, a szervező és végrehajtó funkcióból eredő felelősségérzés és tapasztalat megszerzésére. Feladata: együttműködő kapcsolat fenntartása az intézmény vezetőivel és munkatársaival az ellátás minőségének javítása érdekében, közösségformálás, integrációs törekvésekben való szerepvállalás, érdek- és jogvédelem, sorstárssegítés, önszerveződő közösségi tevékenységek támogatása, a szervezésben és lebonyolításban való részvétel, Szakmai program

21 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ külső kapcsolatépítés, a lakók javaslatainak, indítványainak összegyűjtése, megvitatása, továbbítása, az együttélés szabályainak elfogadtatásában, betartásában való szerepvállalás, információval segíti, támogatja az Élelmezési Bizottság munkáját. Az ellátottak jogainak érvényesítése érdekében az ellátottjogi képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához folyamatosan olyan feltételeket kell biztosítani, amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáinak a meghallgatását, a személyes beszélgetéseket lehetővé teszik. Munkájának alapos és zavartalan elvégzéséhez maradéktalanul biztosítani kell részére az intézményben hatályos és érvényes szabályzatok mindazon körét, mely a lakók ellátásával kapcsolatosak. A szociális intézményi ellátás alapvetően a gondoskodó családot, otthont hivatott pótolni megfelelő szintű szolgáltatás formájában és nem a másság társadalmi szintű kezelésére szolgál. A szociális gondoskodást nyújtó intézményben elvárás, hogy minden dolgozó munkakörre, beosztásra való tekintet nélkül munkáját a legjobb szakmai tudása szerint, hivatástudattal végezze. Szükséges az intézmény lakóit felkészíteni az ellátottakat érintő jogokról, az intézmény kötelezettségéről, ill. rendszeresen tájékoztatni az ellátottjogi képviselőt észrevételeiről, a hiányosságok felszámolásának érdekében megtett intézkedésekről. Az ellátottak jogairól bővebben az 993. évi III. törvény 94/E-F. -a rendelkezik, valamint az Intézmény Házirendje ad bővebb tájékoztatást. 2. A szociális szolgáltatást végzők jogai A szolgáltatást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munka körülményeket biztosítson számukra. Az intézmény rendelkezik a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással. Szakmai program

22 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ XI. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZAKMAI INFORMÁCIÓK. A szervezeti egységek feladatköreinek megjelölése Az intézmény élén az intézményvezető áll.. Az intézmény szervezeti felépítése: A. Gondozási egység. Ápolási, gondozási, egészségügyi csoport 2. Mentálhigiénés csoport 3. Szociális foglalkoztató csoport B. Gazdasági egység. Titkárság 2. Élelmezési csoport 3. Műszaki, anyag, eszközgazdálkodási csoport C. Közvetlenül az intézmény vezetőjének irányítása alá rendelt munkakörök. Orvos.2. A gondozási egység (ápolási, gondozási, egészségügyi- mentálhigiénés- szociális foglalkoztató csoport) feladatkörei - Az Intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség nyújtása, amely a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testiszellemi funkciók helyreállítására irányul. - Az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezet biztosítása. - Az ápolási, gondozási feladatok ellátása az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának figyelembevételével. - Kulturált környezet, higiénés rend biztosítása, intézmény egészére vonatkozó takarítási feladatok ellátása. - Tájékoztatás nyújtása a szociális ellátások biztosításának feltételeiről az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik részére. - Az intézményi ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartásával, megőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. - Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az intézmény szakmai programjában az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott meglévő képességeire építve, fizikai és mentális állapotának megfelelően. Szakmai program

23 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ Gazdasági egység: (Titkárság-, Élelmezési-, Műszaki, anyag, eszközgazdálkodási csoport) feladatkörei.3.. Titkárság feladatkörei: - az intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok, - költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok, - költségvetési ellenőrzési, tervezési, gazdálkodási feladatok, - pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, - bizonylatkezelési feladatok, - értékelési, leltározási, selejtezési feladatok, - pénzforgalommal kapcsolatos feladatok, - készletgazdálkodási feladatok ellátása Élelmezési csoport feladatkörei: - Az élelmezési anyagok beszerzése, annak mennyiségi és minőségi átvétele, szakszerű tárolása. - Az anyagkészletek mindenkori nagyságrendjének és összetételének rendszeres ellenőrzése a raktári készletek feltöltése. - Az élelmezési raktár időszaki (havi, negyedévi) tételes ellenőrzése. Az ellenőrzések keretében a raktári rend, a higiénia, a tárolt áruk minőségének, a romlandó élelmezési anyagok felhasználásának rendje vizsgálata. - Az ételek minőségi és egyéb előírások szerinti elkészítése, tárolása. - Az étel megfelelő kiszolgálása. - A felszolgált ételek mennyiségének, minőségének, átadásának ellenőrzése. - Adminisztratív feladatok elvégzése (pl.: étlap elkészítése, az élelmezéssel kapcsolatos anyagnyilvántartás, az étkezők nyilvántartásának vezetése stb.).3.3. Műszaki-, anyag-eszköz gazdálkodási ellátás feladatkörei: - Az intézmény területén jelentkező napi és időszakonként jelentkező karbantartási feladatok elvégzése (beleértve a kisebb elektromos szerelési munkák ellátását, valamint az általános hibaelhárítás). - Az épületen belüli kisebb festés, és kőműves munkák ellátása. - Tűzbiztonsági, környezet- és munkavédelmi feladatok ellátása. - Fűtési rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete. - Mosással, vasalással, varrással kapcsolatos feladatok elvégzése. - Az intézményhez kapcsolódó udvar, kert gondozása, tisztántartása. - A szállítási feladatok elvégzése. - Portaszolgálat ellátása..4. Közvetlenül az intézmény vezetőjének irányítása alá rendelt munkakörök:. Orvosok Feladata: - ellátja az intézményben élő lakók teljes körű szakképesítéssel elvégezhető, szakorvosi ellátását ellátja, Szakmai program

24 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ figyelemmel kíséri a lakók személyi, környezeti és élelmezési higiénéjét, - vezeti az ellátással kapcsolatos az intézmény számára előírt orvosi dokumentációkat, - szükség esetén szervezi és végzi a lakók egészségének megőrzését szolgáló szűréseket, Munkáját megbízásos jogviszony keretében látja el. Szükség esetén több orvossal köthető megállapodás a munkák elvégzéséhez. Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változás esetén módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: az intézmény vezetője. Szakmai program

25 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ XII. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI EGYSÉGEINEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, ÉS EBBŐL A SZAKKÉPZETTEK ARÁNYA Az intézmény álláshelyeinek száma: 74 - Szakmai álláshely: 4 - Gazdasági, műszaki ellátó 60 Beosztás Engedélyezett létszám Betöltött létszám Ebből szakképzett Intézményvezető SZAKMAI EGYSÉG Egészségügyi csoport: Intézmény vezető ápolónő Osztályvezető Ápoló, gondozó Mentálhigiénés csoport: Mentálhig. csop. vez. Szoc. ment. hig. Munkatárs Foglalkoztatás szervező Fejlesztő pedagógus Mozgásterapeuta Szociális ügyintéző Szociális foglalkoztatás csoport: Szociális fogl. csoportvezető Foglalkoztatás-koordinátor Foglalkoztatás vezető ÜZEMELTETÉSI EGYSÉG Főkönyvi könyvelő Könyvelő Bér-munkaügyi előadó Pénztáros, lakópénztáros Adminisztrátor Élelmezési csoport: Élelmezésvezető Főszakács Szakács, felszolgáló Konyhai kisegítő Raktáros Műszak, anyag és eszközgazd. csop: Csoportvezető, műhelyvezető Raktáros Karbantartó Gépkocsivezető Mosónő, varrónő Portás Takarító Fodrász Mindösszesen: 74 62* 27* Szakképzettségi arány a szakmai munkaterületeken 90 %. * Szakmai program

26 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/ / Intézményvezető: 94/ XIII. A SZAKMAI PROGRAM MELLÉKLETEI.számú melléklet: Az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével kötött megállapodás tervezete 2. számú melléklet: A szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak tervezett alakulása 3. számú melléklet: Házirend 4. számú melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat Csákánydoroszló, 205. február 23. Déri Mártonné Intézményvezető Szakmai program

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

H á z i r e n d 1/2016.

H á z i r e n d 1/2016. H á z i r e n d 1/2016. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény 11/1994.

Részletesebben

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12.

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. az én vénségemnek idején, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem! Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, Hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a fogyatékosok nappali intézményének belső

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

M E G Á L L A P O D Á S. személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 3.sz. melléklet M E G Á L L A P O D Á S személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - biztosítása tárgyában Ikt.sz.: amely létrejött egyrészről, Kiszombori Szociális és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrol

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben