HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja"

Átírás

1 HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, s olyan eszköznek tekinteni, amely biztosítani hivatott az intézmény kiegyensúlyozott, törvényi keretek közötti működését. A Házirendet igyekeztünk oly módon kialakítani, hogy az egyéni kérések éppúgy helyet kapjanak benne, mint az előírásokhoz szerinti kötöttség. Az intézményi jogviszony létrejöttekor a Házirendről szóban tájékoztatást kapnak; egy példánya pedig jól látható és hozzáférhető helyen ki van függesztve az intézményben. A Házirendet úgy lakóink, mint a hozzátartozók bármikor elolvashatják, a benne megfogalmazottak dolgozóinkra nézve is kötelező érvényűek. A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja Biztonságos, nyugodt életfeltételeket, személyre szóló, az egyéni szükségletekhez igazodó teljes körű ellátást, ápolást- gondozást, valamint mentális segítségnyújtást biztosítson az ellátást igénybe vevők számára - a holisztikus szemléletet is belefoglalva mindennapjaink munkájába - ezáltal a hitélet gyakorlásának megfelelő körülményeit is biztosítva. A Házirend célja - tájékoztatást nyújtani az alapvető szabályokról - szabályozni az Otthon által nyújtott szolgáltatások körét, azok ellenőrizhetőségét - a lakók és a dolgozók kapcsolatának humánus és demokratikus alapelveit megnevezve az együttélés normáit meghatározni - kialakítani az intézmény belső rendjét - az intézményi és az egyéni érdek/ vagyonvédelem szabályait meghatározni - a lakóink számára biztosított ÉrdekképviseletI Fórum működésének szabályait, rendjét meghatározni a humánum és az egyediség tiszteletben tartásával. Az Otthon alapvető működési adatai Intézményünk 1999.óta működik, elsőként Pszichiátriai Betegek Otthonaként, majd profilbővítés után Pszichiátriai Betegek Otthonát és Idősek Gondozóházát is magába foglalva től Rózsák Völgye Szociális Otthon elnevezés alatt, melyre án kaptuk meg a működési engedélyt. Székhely: 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Telephely: 2687 Bercel, Szent István tér 13. Posta címe: 2687 Bercel Szent István tér 13. Telefonszáma: Fax szám: Az intézmény képviselőjének a neve: Bajusz Gyula Telefonszáma:

2 Az intézmény típusa: szakosított ellátás körébe tartozó, teljes körű ellátást nyújtó, pszichiátriai betegek otthona és időskorúak átmeneti gondozóháza. Férőhelyek működési engedély szerinti száma Pszichiátriai részleg: 89 fő Gondozóházi részleg: 53 fő Ellátotti kör: nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, valamint önmagukról ideiglenesen gondoskodni képtelen személyek Ellátási terület: Magyar Köztársaság egész területe A Fenntartó alapvető működési adatai Fenntartó megnevezése: Erect Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Fenntartó székhelye : 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. A Fenntartó postacíme : Erect Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. A Fenntartó képviselőjének beosztása : ügyvezető igazgató Az intézményi ellátás igénybevételének módja Az Erect Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában működő berceli Rózsák Völgye Szociális Otthonba történő felvételekről- kérelem alapján a fenntartó, illetve az intézmény vezetője dönt- a következő eljárási szabályok szerint. A kérelem benyújtása előtt a szolgáltatást igénybe venni kívánó, valamint törvényes képviselője, hozzátartozója személyesen is tájékozódhat az intézmény működéséről. Az intézményt- a bentlakók nyugalmának tiszteletben tartásával- az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy vezetésével az érdekeltek megtekinthetik, a Házirendet, Szakmai Programot számukra is hozzáférhetővé kell tenni. Az intézményi elhelyezés a szociális gondoskodásra, ápolásra szoruló személy, vagy annak törvényes képviselőjének az írásbeli kérelmére történik.rendkívüli sürgős elhelyezés esetén is intézményünk meg kívánja tartani ezt a gyakorlatot, lehetőséget biztosítva az utólagos hiánypótlásra. Kérelem nyomtatványunk letölthető a internetes címről, illetve kérés esetén szívesen postázzuk megadott címre. Az Otthon elérhetőségeinek mindegyike szintén fel van tüntetve a weboldalon. Amennyiben soron kívüliséget igényel a leendő ellátott, a kérvényben és az orvosi javaslatban is meg kell jelölni az okot. Több soron kívüliséget indokló ok fennállása esetén az intézmény orvosa, a Fenntartó, valamint az intézményvezető dönt az elhelyezésről a várólista és a szabad kapacitás függvényében. 2

3 Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Pszichiátriai részlegünkbe való bekerülés feltétele a területileg illetékes pszichiátriai intézmény három hónapnál nem régebbi szakvéleménye, kórházi kezelés esetén a kezelőorvos, illetve erre jogosult orvos szakvéleménye, zárójelentése. A felvételi kérelemhez csatolandó szükséges iratok, igazolások és dokumentáció részletes feltüntetésre került a Kérelem nyomtatványunk utolsó oldalán.az intézménybe való beköltözés előtti környezettanulmány és előgondozás időpontjáról, valamint a beköltözés várható dátumáról a sürgősség és a férőhelyek alakulásának függvényében - az intézmény vezetője írásban értesíti az ellátást igénylőt/ törvényes képviselőt. Intézményi elhelyezési döntés esetén a kiértesítő levélben tájékoztatást kap az ellátást igénylő/ hozzátartozó/ törvényes képviselő, hogy férőhelyének elfoglalására 8 naptári nap áll a rendelkezésére- a kiértesítés postára adásának napjától számítva. Amennyiben bárminemű akadályoztatás áll fenn a férőhely elfoglalásánál, az ellátást igénylő/hozzátartozó/törvényes képviselő köteles hitelt érdemlő módon azt az intézmény felé haladéktalanul jelezni. Ennek elmulasztása esetén az intézmény a férőhelyet nem tudja továbbra is biztosítani, automatikusan a következő várakozó lép előre a listán.. Pszichiátriai részlegünkbe való bekerülés feltétele a területileg illetékes pszichiátriai intézmény három hónapnál nem régebbi szakvéleménye,vagy pszichiátriai zárójelentés és kérelem nyomtatvány. Gondozóházi részlegünkbe való bekerülés feltétele az írásban benyújtott Kérelem nyomtavány, valamint a háziorvos által kitöltött orvosi dokumentáció a 9/1999 ( XI.24.) SzCsM rendelet 1.számú melléklete alapján. Az előgondozás célja Az ellátást igénybevevőt az előgondozást végző személy- személyre szabottan lehetőség szerint legjobban felkészítse az intézményi elhelyezésre, tájékozódjon a megfelelő ellátás érdekében a kérelmező egészségügyi- pszichés- mentális állapotáról, valamint szociális helyzetéről, esetleges egyéni kéréseiről. Az előgondozás időszakában a kérelmezőt mentális és pszichés állapotának megfelelően tájékoztatni kell az intézmény szolgáltatásairól, azok díjairól, Házirendjéről, valamint az elhelyezés várható időpontjáról. A felvételről szóló döntés után az intézményvezető a kérelmezőt/ törvényes képviselőt értesíti a férőhely elfoglalásának és a Megállapodás megkötésének időpontjáról. Az Erect Szociális Szolgáltó Nonprofit Kft. fenntartásában működő intézménnyel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást igénylő/ hozzátartozója/ illetve törvényes képviselője Megállapodást köt a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján. Az intézményi jogviszony: a Megállapodás aláírásával jön létre. Az intézményi gondozás kezdete: a Megállapodás megkötésének időpontja. 3

4 Pszichiátriai részlegre A beköltözéskori szükséges dokumentumok 1.) kórházi zárójelentések, pszichiátriai szakvélemény ( 3 hónapnál nem régebbi) 2.) a gondnokság alá helyezési határozat másolata ( Ennek hiányában nyilatkozattételre kérjük a hozzátartozót, hogy mikor, mely illetékes hatóságnál kezdeményezték az eljárást.) 3.) negatív mellkas rtg, bőrgyógyászati igazolás és székleteredmény 4.) ellátást igénylő havi rendszeres jövedelméről az igazolások ( Öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, egyéb adóköteles jövedelem) 5.) TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya 6.) születési anyakönyvi kivonat másolata! Gondozóházi részlegre 1.) kórházi zárójelentések, gondozási szükséglet feltüntetése a Kérelem orvos által kitöltendő részénél ( négy órát meghaladó-e ) 2.) negatív mellkas rtg, bőrgyógyászati igazolás és székleteredmény 3.) ellátást igénylő havi rendszeres jövedelméről az igazolások ( Öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, egyéb adóköteles jövedelem) 4.) TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya 5.) születési anyakönyvi kivonat másolata! Amennyiben az ellátást igénylő közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, annak fénymásolatát is kérjük bemutatni szíveskedjenek. Az intézmény vezetője által munkaköri leírásban meghatározott személy a leendő lakó előgondozását megszervezi és elvégzi. Felvételkor az új lakó/ törvényes képviselő/ hozzátartozó tájékoztatást kap az intézményben biztosított ellátás tartalmáról az intézmény által vezetett nyilvántartásokról az intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, látogatás, távozás, valamint a visszatérés rendjéről panaszjoguk gyakorlásának módjáról az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről az intézmény Házirendjéről a fizetendő térítési díjról, teljesítésének feltételeiről és módjairól, továbbá a mulasztás következményeiről az ellátást igénybevevő jogait és érdekeit képviselő elérhetőségéről, esetleges panaszjoga gyakorlásának módjáról. 4

5 A jogosult és hozzátartozója/ törvényes képviselője az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni az előző pontban meghatározott tartalmú tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, azok tiszteletben tartásáról adatokat szolgáltatni az intézményben törvény alapján előírt és vezetett nyilvántartásokhoz nyilatkozni arról, hogy az ellátást igénybe vevő helyzetével, életével kapcsolatos lényeges információk, élethelyzetek megváltozásakor, a hozzátartozók életében bekövetkezett lényeges- az ellátást igénylőre is kiható változásokat- haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. elhalálozás esetén a kívánt teendőkről Az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat, annak hozzátartozóját/ törvényes képviselőjét - az ellátást igénybe vevő állapotáról, annak lényeges változásáról - az egészségügyi intézménybe való felvételről - az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről - az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről - az esetleges díjfizetési hátralékról, illetve a túlfizetések összegéről Elhelyezési körülmények Az intézmény a lakókat otthonosan kialakított és berendezett ágyas szobákban, a lakó életkorának és egészségi állapotának megfelelő módon helyezi el, a Megállapodásban és a Házirendben foglaltak szerint. Az intézmény biztosítja a lakók által használt lakrészben az életvitelszerű, folyamatos tartózkodást, az évszaknak megfelelő fűtést, a világítást, valamint a meleg vízzel való ellátást. A lakók számára folyamatosan rendelkezésre állnak az emeletenként kialakított társalgók, nappalik, az étkezőrészek, a vizesblokkok, valamint az intézményt körülvevő kerthelység, annak minden eszközével, ami a kulturált - igény szerint elkülönítettebb- szabadidő eltöltését szolgálhatja. Az intézményben kialakításra került foglalkoztató helység, mely szabályozott keretek között, foglalkoztatás szervező munkatársak irányítása és felügyelete mellett hivatott tartalmasabbá és színesebbé tenni lakóink hétköznapjait. Az aktivitás minél további megőrzése, a dementálódás és a testi hanyatlás megelőzése érdekében lakóink rendelkezésére áll a tornaterem, amit meghatározott időnként, szintén felügyelettel, igénybe vehetnek, csakúgy, mint a fiatalabbak számára kialakított kosárlabda falat. Fizikotherapiás szobánk kialakítása az időskorral együttjáró izületi megbetegedések kezelése, izületi fájdalmak enyhítése miatt vált indokolttá. 5

6 Az együttélés általános szabályai Intézményi lakó csak érvényes Megállapodással rendelkező személy lehet, aki a Házirend megismerését és tudomásul vételét aláírásával igazolja, bármi nemű akadályoztatása esetén ezt törvényes képviselője/ hozzátartozója tette meg. Minden, az intézmény területén tartózkodó személlyel szembeni alapvető elvárás, hogy tiszteletben tartsa a másik ember alapvető emberi jogait, emberi méltóságát, az emberi kapcsolatok általánosan elfogadott normái szerint éljen és viselkedjen, valamint olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti, nem zavarja mások nyugalmát, személyiségi jogait. Mindenféle degradáló, pejoratív megjegyzés, erőszakos viselkedés- akár a verbális agresszivitás is- szigorúan tilos és elítélendő az intézmény normái szerint az Otthon egész területén! Bárki, aki ilyet tapasztal, köteles a normaszegőt figyelmeztetni, illetve közvetlen felettesének jelezni az esetet, hiszen az itt dolgozókra hatványozottabb mértékben érvényesek az előírt viselkedési formák! A munkaterületeken / részlegek, szobák, mosoda, konyha, varroda, irodák, közösségi helységek/ csak munkaidőben tartózkodhat dolgozó. Ettől eltérni csak intézményvezetői engedéllyel lehet! A délutáni, a hajnali időszakokban, valamint este 22 óra után fennjáró betegeink és a dolgozók oly módon közlekedjenek, hogy mások nyugalmát ne zavarják, illetve az előírt munkát ne akadályozzák. A lakóknak a közösségi együttélés természetes korlátjait figyelembe véve, joguk van megszokott életvitelük és életrendjük folytatására oly módon, hogy azzal másokat ne zavarjanak, mások jogait nem korlátozzák, valamint a szükséges ellátásuk megvalósítása elé nem gördítenek akadályt, annak kivitelezésében részt vesznek. Mentális állapotuk nem lehet akadálya a megfelelő kommunikációnak, dolgozóink minden körülmények közt igyekszenek ezt megadni, ám munkájuk során őket is megilleti az emberi tisztelet,emberi méltóságuk tiszteletben tartása. A lakók biztonsága A lakók biztonságáról az intézmény az alábbiak szerint gondoskodik. - az intézmény területére csak az a személy léphet be, aki kapukulccsal rendelkezik, illetve az a látogató, akit az intézményben dolgozók beengednek - az intézményben a ház dolgozói folyamatos munkarendben dolgoznak, így az intézmény felügyelet nélkül sohasem marad. - az intézményből való távozás és visszaérkezés rendje szabályozva van - a tűzvédelem érdekében riasztóval ellátott az egész intézmény, mely hivatott úgy a személy, mint a vagyonvédelmet biztosítani. 6

7 Kimenő szabályozása Az Otthon lakói egészségi és mentális állapotuk függvényében, a részlegvezetővel, vagy a szolgálatot teljesítő megbízott nővérrel való egyeztetés után meghatározott időpontokban és ideig elhagyhatják az intézmény területét a személyre szóló KIMENŐ ENGEDÉLY kitöltése után, amit a szolgálatot ellátó nővérnek aláírásával kell engedélyeznie. Az intézményt csoportfoglalkozások alkalmával, a foglalkoztatás szervező kolléganők kíséretében is elhagyhatják lakóink. Egyéni kérések, mérlegelés alapján szintén biztosítani tudjuk a kimenőt, de az intézmény területének elhagyása után is ajánlott az igen mértékletes és csak alkalmankénti alkoholfogyasztás, valamint az intézményben elfogadott és szokásos viselkedési normák betartása. Az intézménybe való visszatérés alkalmával- főként esetleges visszajelzés után- az intézményben szolgálatot teljesítő dolgozóknak joguk van a szondáztatásra, probléma esetén az intézményvezető/ részlegvezető megváltoztathatja az addigi kimenő gyakorlatát. Az Otthonból való eltávozás rendje Eltávozásra az Otthon lakója az intézményvezető főnővér engedélyével mehet, aki erről előzetesen konzultál a részlegvezetővel, valamint az ellátott elhelyezésének függvényében a háziorvossal, illetve a pszichiáterrel. Amennyiben gondnokság alatt lévő ellátottról van szó, természetesen gondnoka hozzájárulására is szükség van az eltávozás realizálásához. A lakó eltávozása csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosa szakvéleménye szerint önmagát, vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt az eltávozást nem javasolja. Az otthon tartózkodás idejére az intézetvezető főnővér által írt/aláírt adagolási útmutatással az állandó gyógyszereket és a magas ápolási igényű lakóink ellátásához szükséges eszközöket, ápolási anyagokat biztosítjuk.az eltávozás időtartama alatt - az intézménybe való visszaérkezésig - a lakóért mindennemű felelősséget az eltávozást kérő vállal magára.a lakóért felelősséget vállaló hozzátartozó címét, elérhetőségét és a visszaérkezés pontos dátumát/idejét az Átadó naplóban jelölni szükséges. Az eltávozási szándékot legalább 3 nappal korábban kérjük bejelenteni szíveskedjenek. Engedély nélküli eltávozások Az ellátottnak az Otthonból való engedély nélküli távozását, szökését a szolgálatban lévő gondozó- ápoló azonnal köteles jelenteni a részlegvezetőnek.a csoportvezető nővér a jelentést követően elrendeli a közvetlen környéken való keresést, értesíti az intézményvezetőt. Az épületen belüli, illetve a faluban megtörtént sikertelen keresés után az intézményvezető értesíti a rendőrséget. 7

8 Kapcsolattartás a hozzátartozókkal Intézményünkben úgy a pszichiátriai betegeinknél, mint a gondozóházban ellátottaknál fontosnak tartjuk a családdal, barátokkal való kapcsolattartást, a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását lakóink számára. Mindezek érdekében lakóink számára a recepción egész nap rendelkezésre áll, külön e célra létesített telefon, amelyet Barangoló kártyával 09 órától 19 óráig igénybe vehetnek - nővéreink szükség szerinti segítségével. Lakót amennyiben fennjáró- szívesen hívunk telefonhoz, szintén a látogatás időpontjaként megjelölt időszakban. A gondozóház recepcióján hívható telefonszám: A pszichiátriai betegeink a számon hívhatóak. Otthonunk a hét minden napján nyitva áll a látogatók / hozzátartozók előtt 09 órától 19 óráigigazodva az intézményben folyó gondozási munkákhoz. A látogatási idő egész ideje alatt a látogatókra is vonatkoznak a Házirendben meghatározott viselkedési normák, az egyén tisztelete, a kommunikáció megfelelő módja. Az intézmény Házirendjét megsértő látogatót 1) figyelmeztetjük az intézeti normákat sértő viselkedésére 2) megkérjük távozásra 3) korlátozzuk látogatását 4) megtiltjuk látogatását Az intézménybe hozható tárgyak köre Az ellátást igénybe vevő az intézménybe csak meghatározott mértékben, az intézmény vezetőjével való egyeztetés után hozhatja be személyes használati tárgyait, bútorait. Az intézménybe behozható személyes holmik köre: - két váltás, szezonnak megfelelő felső ruházat, négy váltás fehérnemű - textília, törölköző,szobapapucs, az évszaknak megfelelő 1-1 pár cipő - személyes használatra szánt, kisebb tárgyak (evőeszköz, pohár, tálca, stb.), személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, tv, stb.) - lakószobák díszítésére szánt faliképek, festmények, kisebb dísztárgyak, cserepes virágok - az intézményvezetővel egyeztetve: bútor, kerékpár, nyugágy, kerti szerszámok Az Otthon csak a megőrzésre leadott tárgyakért tud felelősséget vállalni.a nem közösségi célokat szolgáló bevitt tárgyak karbantartásáról, esetleges javíttatásáról a lakónak/hozzátartozónak/ törvényes képviselőnek kell gondoskodnia. Rádió, televízió, DVD, magnó, lemezjátszó hallgatása olyan hangerővel történhet csak, amely más lakó nyugalmát, illetve a normális munkavégzést nem zavarja. Felvételkor az új lakó az intézménybe behozott vagyontárgyaira vonatkozóan a Megállapodás VI. pontjában rögzítettek az irányadók. 8

9 Érték- és vagyonmegőrzés Az intézmény lakóinak joguk van értéktárgyaikat, pénzüket maguknál tartani- saját felelősségükre Amennyiben a lakó igényli, az intézményvezető gondoskodik az intézménybe bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény jelen Házirendben szabályozza figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetőségekre- hogy az ellátást igénylők milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségű, az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy intézménybe történő bevitelére jogosultak. Az intézmény kizárólag az alábbiak szerint leadott értéktárgyakért és készpénzért vállal felelősséget. Előzetes megbeszélés alapján, az intézményvezetővel történt egyeztetés után, a beköltözéskori tételesen felvett és aláírt leltár alapján- figyelembe véve az intézmény raktározási kapacitását, valamint a szobák nagyságát. Festmények, valamint forintot meghaladó muzeális értékű tárgyak megőrzését az intézmény nem vállalja fel. Ékszerek viselete nem tiltott, viszont a szobákban való tárolás/viselet esetén felelősséget nem tudunk vállalni meglétükért. Ha az ellátást igénylő vagyontárgya, értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény segítséget nyújt az igénybe vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybe vételéhez, vagy eléréséhez. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézményvezető aláírásával a foglalkoztatás szervezők tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készítenek, annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve hozzátartozójának, törvényes képviselőjének - egy példány pedig a személyi anyaghoz kerül. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az ellátott személyes tárgyainak átvételét, nyilvántartását egyéni nyilvántartó lapon kell végezni.az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A lakók ingó és ingatlan vagyonának kezelését a bíróság által kijelölt gondnokok és gyámok végzik. Ruházat, textília Az ellátást igénybe vevő az intézményben való élete során saját textíliát és ruházatot használ, melyet a ház mosodájában tisztítanak számára. A tisztításért külön díj nem számolható fel, a szolgáltatás költsége benne foglaltatik a térítési díjban. A ruházat pótlását elsősorban a lakók készpénzvagyonából a hozzátartozó/ törvényes képviselő köteles megtenni, ennek hiányában azonban az intézmény pótolja a ruházatot a szükséges és kellő mértékig, minőségben, megnevezve az alábbiak szerint - legalább 3 váltás fehérnemű és hálóruha - évszaknak megfelelő, legalább 2 váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint más lábbeli. 9

10 Az ellátást igénybe vevő nem köteles az intézmény által biztosított ruházatot használni, ám saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a Házirendben meghatározott mértékig tudja az intézmény pótolni azt.az Otthon a textíliával való ellátást, valamint a személyi higiénia biztosítását ellátottanként - két váltás ágyneművel, valamint ezek szükség szerinti cseréjével - a tisztálkodást segítő alapvető anyagok, eszközök biztosításával - szükség esetén magas ápolási igényű lakóink esetén testközeli gyógyászati segédeszközök biztosítását végezzük. Az intézmény mosodája vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg tisztítandó ruhákat a lakók saját költségükön tisztíttathatják. Amennyiben a hozzátartozó a tájékoztatás ellenére, a Házirend ruházattal való ellátásra vonatkozó részét nem tartja tiszteletben, s haza viszi mosatásra a ruhaneműket- az intézmény ebben az esetben nem tud korrekt módon felelősséget vállalni meglétéért. Személyi higiéné A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke. Az Otthon dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. Az Otthon lakóinak higiénéjéért a gondozók a felelősek elsősorban. A szolgálatban lévő gondozónők/ápolónők feladata a tisztálkodáshoz való segítség és biztonság megadása, megteremtése. A lakók fürdetését szükség szerint, s a higiénés szokásoknak megfelelően mindenkor biztosítani kell, különös figyelmet fordítva a magas ápolási igényű, a fekvő betegek, az önellátásban segítségre szorulók esetében. Az Otthon biztosítja a hajmosást, a hajvágást, a kéz és lábkörmök ápolását- vágását, szükség szerint a borotválkozást. Amennyiben a fentiekben megjelölt szolgáltatások minőségével a lakó/hozzátartozó/törvényes képviselő nincs megelégedve, lehetőség van az intézmény területén fodrász- manikűr-pedikűr igénybevételére, természetesen külön, a vállalkozó által felszámolt költségre, amit az ellátást igénylőnek saját pénzéből kell fedeznie. A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket az intézmény biztosítja Ezek: szappan, sampon, WC papír, papír zsebkendő, fésű. Kozmetikumok, márkásabb tisztálkodási szerek beszerzése a lakók igényeinek megfelelően, saját költőpénzükből biztosítható. Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei és módja Az intézményi jogviszony megszűnik: - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével - a lakó halálával - határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével - másik intézménybe történő elhelyezéssel, amit az ellátott/ törvényes képviselő/hozzátartozó/orvos kezdeményezett - az ellátást igénybevevő intézményi elhelyezése nem indokolt - ha a Megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője, vagy a Fenntartó, illetve az intézményvezető felmondja. 10

11 A Fenntartó, illetve az intézményvezető a Megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátást igénybe vevő sorozatosan és súlyosan megsértette a Házirendet, valamint 2 hónapot meghaladó térítési díjtartozás esetén. Az intézménynek a jogviszony megszüntetésekor- elhelyezési kötelezettség nincs. Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben a Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott/törvényes képviselő/fizetésre kötelezett vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bírósághoz fordulhat és kérheti a Megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét/fizetésre kötelezettet - a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről - az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről - az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendelkezési módjáról. Ha a jogosult korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, az 1993.évi III.trv ban szabályozott, jogi következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet kiterjed: - a fizetendő térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira - az intézmény tárgyi eszközeiben szándékosan-okozott károkra, vagy elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira - minden olyan dologra, melyek az intézmény humán jellegével összeegyeztethetően az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. Nem lehet bevonni az elszámolásba a lakrész újrafestéséhez, az intézményi jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok A lelki élet gyakorlásának elősegítését egyéni és közösségi formában is fontos szegmensnek tartjuk lakóink életében. Az alagsorban található imaterem lakóink rendelkezésére áll. A szolgálatban lévő ápolók- gondozók feladata és kötelessége erre jelentkező igény esetén ellátottjainknak biztosítani az imaterem használatát, annak gyakoriságát a mentálhigiénés munkatárs által összeállított program is tartalmazza. Otthonunk lakói egyházi szertartásokon részt vehetnek a község templomában is. 11

12 Mentálhigiénés ellátás Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybevevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja: - a személyre szabott bánásmódot - a konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni beszélgetést - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit - a gondozási tervek megvalósítását - a hitélet gyakorlását - segíti, ösztönzi az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését Szabadidős programok Az ellátottak korának, egészségi, mentális állapotának, képességeiknek és adottságaiknak figyelembe vételével szervezzük meg: - az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket - a kulturális tevékenységeket Intézményi keretek között biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét lakóink számára, mely összetevődik a mentálhigiénés munkatárs által az érdeklődési körnek megfelelő csoportfoglalkozások megtartásából, valamint a lakóink érdeklődésére számot tartó- intézményen kívüli- szervezett programokon való részvételből. Az intézmény területén biztosított csoportfoglalkozások, valamint szabadidős tevékenységek eszközigényét, tárgyi feltételeit az intézménynek kötelessége biztosítani. Lehetőség van kirándulások, városlátogatások megszervezésére is- erre való igény eseténvalamint nagyobb városokban kulturális programok, kiállítások látogatására, szintén a lakók zsebpénzének terhére. A távolabbi helyszíneken lebonyolítandó szabadidős programokhoz a szükséges és kellő létszámú felügyeletet biztosítja az intézmény, a lakók egészségi és mentális állapotának mérlegelése után. Az intézményen kívüli programokon való részvétel nem kötelező jellegű, csupán lehetőség lakóink számára, amelynek tartalmát igényeik alapján állítjuk össze, saját költőpénzük terhére. Az Otthon épületét körbe ölelő park, valamint a kialakított sétálóút, a kulturált, virágokkal díszített park szintén a kellemes és egészséges időtöltés biztosítása miatt került kiépítésre, reméljük lakóink megelégedésére. 12

13 Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre Étkezés Az intézmény az étkezést lakóink életkori sajátosságait, az egészséges táplálkozás követelményeit, valamint az esetleges diétás előírásokat is figyelembe véve a következőképp biztosítja. A fennjáró lakóink az intézmény null szintjén, kertkapcsolattal rendelkező étkezőnket tudják igénybe venni, melyet belső lifttel, lépcsőn egyaránt meg tudnak közelíteni- természetesen dolgozóink felügyelete mellett. Mozgásukban akadályozott lakóink étkezését a szobákban, illetve az emeleten és földszinten kialakított ebédlőrészekben is biztosítjuk. Az Otthon dolgozói fekvőbeteg ellátásakor a megfelelő mennyiségű és rendszeres folyadékbevitelről gondoskodnak. Étkezési időpontjaink a következők. Reggeli: Ebéd: Vacsora: A napirendben meghatározott időpontokon túl a megjelölt helyeken étkezni csak igazolt távollét esetén, vagy csak külön kérésre lehet- igazodva az intézményben folyó munkához. Bárminemű észrevételt - amely az étkeztetéssel kapcsolatos- az intézmény vezetőjével, vagy a részlegvezetőkkel tudnak közölni és megbeszélni lakóink. Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet elhelyezni, azt az Otthonnal szerződéses viszonyban lévő személy jogosult csak elszállítani. Látogatók az élelmiszerek behozatalánál legyenek tekintettel a lakók egészségi állapotára, valamint az élelmiszerek eltarthatóságára. Élelmiszert csak a szolgálatban lévő munkatárs tudtával lehet behozni, lakó számára itt hagyni. Csak hűtést nem igénylő, tartós élelmiszert, jól látható szavatossági idővel ellátva vehetnek át munkatársaink. Könnyen romlandó élelmiszereket csak a látogatások időtartama alatt és csak ésszerű határokat megtartva lehet elfogyasztani lakóinknak, az étkezésekre kijelölt helyeken; fekvő beteg látogatásakor természetesen a szobákban is. Lakóink egyedi igényeinek és kéréseinek a mentálhigiénés/foglakoztatás szervező munkatársak heti egyszeri alkalommal történő bevásárlással igyekszenek eleget tenni, mely élelmiszereket külön erre a célra foganatosított hűtőszekrényben, névvel ellátva tudunk tárolni. A hozzátartozók/gondnokok által vásárolt élelmiszerek szintén külön, szabályozott keretek között kerülnek átvételre és kiosztásra. Amennyiben a fentiekben megjelölt szolgáltatások minőségével a lakó/hozzátartozó/törvényes képviselő nincs megelégedve, lehetőség van az intézmény területén fodrász- manikűr-pedikűr igénybevételére, természetesen külön, a vállalkozó által felszámolt költségre, amit az ellátást igénylőnek saját pénzéből kell fedeznie. A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket az intézmény biztosítja Ezek: szappan, sampon, WC papír, papír zsebkendő, fésű. Kozmetikumok, márkásabb tisztálkodási szerek beszerzése a lakók igényeinek megfelelően, saját költőpénzükből biztosítható. 13

14 Egészségügyi ellátás Az intézmény biztosítja az igénybevevők egészségügyi ellátását Ennek keretében gondoskodik - egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról - rendszeres orvosi felügyeletről, hetente egyszer pszichiáter rendeléséről, - hetente kétszer illetve szükség esetén háziorvos rendeléséről - szükség szerinti ápolásáról - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutáshoz - kórházi kezeléshez való hozzájutásról - az 1/2000.SzCsM. rendeletben előírt kötelező gyógyszerek meglétéről - test távoli gyógyászati segédeszközök biztosításáról - szűrővizsgálatokon való részvétel biztosítása, illetve szűrővizsgálatokra szállítás Az alapgyógyszer készlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást igénybevevő viseli az 1/ 2000.SzCsM. rendelet bekezdése alapján. Az intézmény által biztosított alapgyógyszerek listáját mellékletként csatoltuk. Az intézményben a nap 24 órájában, folyamatos munkarendben szakképzett ápolónők felügyeletével élik lakóink életüket. Az intézményben műszakonként, az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynaplót kell vezetniük a műszakban lévő nővéreknek. ( Átadófüzet ) Az Otthon megfelelő felszereltségű orvosi szobával rendelkezik, a fogászati ellátásokat a községben található fogorvosi ellátás segítségével tudjuk biztosítani. Egyéb, fentiekben nem említett szakorvosi ellátást a környező városok ( Balassagyarmat, Vác, Hatvan, Pásztó, Salgótarján) szakrendelőibe, kórházaiba való beutalással tudjuk biztosítani. A testközeli eszközök beszerzése, cseréje, pótlása közgyógy ellátásra való jogosultság esetén ezen a módon, vagy a törvényes képviselő/ hozzátartozó költségén történik. Amennyiben az Otthonban élő ellátott egészségügyi ellátásban részesül, az ellátást nyújtó orvos a 6/1992. (III.31.NM rendelet 2.számú melléklete szerinti egészségügyi személyi lapot kiállítja, illetve vezeti. A dokumentáció vezetésére, kezelésére az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény rendelkezései az irányadók Az otthonba való beköltözést követően minden lakó részére gondozási tervet készítünk- az egyénre szabott ellátás, tervszerű ápolás-gondozás kivitelezése érdekében. A felvételi státuszt a lakó bekerülése után 24 órán belül, a felvételt végző szakápoló tölti ki. A gondozási tervet az intézményvezető által kijelölt munkacsoport végzi el, a beköltözést követő 1 hónapon belül. A gondozási terv részét képezi a gondozási lap, amelyen a lakó állapotában történő változás kerül rögzítésre, ennek vezetése minden szolgálatban lévő nővérnek kötelező. A gondozási tervek értékelése év végén történik, amelyet az előbbiekben említett munkacsoport közösen végez. Akut betegség esetén ápolási tervet készítünk, napi ápolási lap, valamint folyadéklap vezetése válik szükségessé, szintén kötelező erővel. 14

15 Intézménybe való beköltözéskor, akut betegség esetén, valamint hosszabb tartamú eltávozásról való visszaérkezéskor bevezettük otthonunkban a 24 órás megfigyelő lapot. A megfigyelő lapon a beteg állapotában történt változásokat, illetve vitális paramétereit dokumentáljuk. Mindkét részlegünkön az áttekinthetőség és a számonkérés érdekében ugyanazon ápolási dokumentációt szükséges vezetni az ápolószemélyzetnek. A lakók elhalálozásával kapcsolatos teendőket az intézmény vezetője szervezi. Ennek keretében gondoskodik az elhunyt: - elkülönítéséről - a végtisztességre való felkészítéséről - a hozzátartozók/ törvényes képviselő értesítéséről - ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről - a hozzátartozókhoz való hiánytalan eljuttatásáról Mindennapjaink gyakorlatában szeretnénk a hospice szemléletnek megfelelő ellátást biztosítani lakóink számára. Ennek jegyében az ápolószemélyzet munkája során készséggel és tisztelettel alkalmazkodik a haldokló beteget látogató hozzátartozók kívánságaihoz. Igény esetén akár az éjszakai itt tartózkodás kulturált körülményeit is tudjuk biztosítani a hozzátartozóknak. Az Otthon szemléletének megfelelően gondoskodni kell erre való igény esetén, hogy a hozzátartozók, vagy a haldoklóval szoros érzelmi kapcsolatban álló személyek mindvégig a távozó mellett lehessenek. Az Otthon ilyen esetben nem számol fel semmiféle költséget a hozzátartozó felé. Amennyiben a haldokló személy igényli, kéri, a papot az intézmény dolgozói kérésre megkeresik, az Otthonba való bejutását bármilyen időpontban biztosítják. Az ápolószemélyzet gondoskodik a haldokló elkülönítéséről, betegszobában való elhelyezéséről, a végtisztességre való felkészítésről.az elhunyt hozzátartozóival való találkozás során a személyzet minden tagja köteles a helyzetnek megfelelő komolysággal és kellő tapintattal viselkedni. A szükséges segítséget maximálisan biztosítani kell a temetésben nem jártas hozzátartozók számára, úgy a hivatalos formulák, mint a kért információk tekintetében. Nappalos műszak Az Otthon napirendje Osztály átvétele szóban és írásban Lakók ébresztése, üdvözlése, segédkezés az öltözködésben/tisztálkodásban Reggeli gyógyszerosztás,előkészületek a reggelihez Reggeliztetés/ étkeztetésben segítség az osztályon, illetve az étkezőben Fürdetés, szükség esetén segédkezés a személyi higiéné kivitelezésében. Magas ápolási szükségletű lakóink ellátása higiéniai szempontok szerint Közben: lakók szobáinak ellenőrzése,rendbetétele, szellőztetések,folyadékpótlás, fertőtlenítések,mobilizálások. Csoportfoglalkozások a beosztások szerint Déli gyógyszerek beadása, előkészületek az ebédhez,ebédeltetés Napi dokumentáció, dossziék ellenőrzése, ápolási munkák 15

16 Közben: Folyadékpótlás, magas ápolási igényű lakók ellátása Előkészületek a vacsorához, vacsoráztatás,létszámellenőrzés, majd az osztály átadása Éjszakás műszak Műszak átvétele szóban és írásban Lakók állapotának ellenőrzése, esti gyógyszerezés előkészületek a lefekvéshez, lefektetések, magas áplási igényű lakók ellátása Folyamatos óránkénti, illetve szükség szerinti állapotellenőrzés a gondozottak körében. Dokumentációk vezetése, pótlása, gyógyászati segédeszközök járókeretek, kerekes székek) fertőtlenítő oldatos lemosása. Hetente egyszer - vasárnaponként a gyógyszerszekrényben található készítmények lejárati idejének ellenőrzése,dokumentálása. Tiszta ruhák felhozatala a mosodából kedd- csütörtök-szombati napokon Magas ápolási szükségletű lakók ébresztése, tisztázása, szennyes ruházat/ágynemű mosodába való lejuttatása Éjszakai műszak átadása szóban és írásban Dohányzás, alkoholfogyasztás A tűzvédelmi és biztonsági szabályok betartásával dohányozni csak a kijelölt helyeken és időpontokban lehet! Pszichiátriai ellátottjaink óránként egyszer, a szolgálatot teljesítő nővérek felügyelete mellett dohányozhatnak a kijelölt helyeken. E szabálytól való eltérés a Házirend súlyos megsértésének minősül! Alkoholt- mennyiségtől függetlenül- az intézmény területére szigorúan tilos behozni! Az alkoholfogyasztás az intézmény területén szigorúan TILOS, kivételt képeznek ez alól a szokásoknak megfelelő ünnepnapokon való mértékletes és kontrolált alkoholfogyasztások. Ezekben az esetekben az intézmény gondoskodik az ünnep megfelelő és kulturált lebonyolításáról. Költőpénz A bentlakásos intézményben a 16 év fölötti ellátottak által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a gondozottak részére legalább a költőpénz összege visszamaradjon. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál. ( évben = Ft.hó ) 16

17 Ha az ellátott gondnokság alatt áll, gondnoka köteles a költőpénz összegével azonos összegű készpénzt biztosítani a gondnokolt személyes szükségleteire. Amennyiben a gondnok ezt a kötelességét nem teljesíti, az intézményvezető erről a szükséges intézkedés megtétele érdekében - tájékoztatja a gondnokot kirendelő gyámhivatalt. A gondozottak költőpénzének felhasználásáról, kezeléséről külön szabályzat rendelkezik, melyet a költőpénzt biztosító személyek megtekinthetnek, megismerhetnek. A Költőpénz Kezeléséről szóló szabályzatot az ellátottak törvényes képviselői, hozzátartozói, gondnokai számára is nyilvánossá tesszük jelen Házirendben. Térítési díjfizetés, távollétek díjfizetései Térítési díj: Az intézményben biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megfizetésére kötelezettek: - az ellátást igénybevevő (jogosult) - a jogosult tartását szerződésben (megállapodásban) vállaló személy - a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözete, melyet a Fenntartó állapít meg.a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60 %-át a gondozóházban, 80 %-át a pszichiátriai részlegen A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető feladata. A személyi térítési díjat jövedelemvizsgálat/vagyonvizsgálat alapján kell megállapítani, melyet a Kérelem nyomtatványunkba építettünk be. Vagyonvizsgálat során a kérelmező (ellátást igénylő)jelentős pénzvagyonát, valamint ingatlanvagyonát is fel kell tüntetni. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését kéri, az intézményvezető gondoskodik a panasz/kérelem Fenntartóhoz való eljuttatásáról.panasz esetén, amennyiben a fizetésre kötelezett nem ért egyet a Fenntartó döntésével, a bírósághoz lehet fordulni, a bíróság jogerős határozatáig azonban a megállapított térítési díjat kell fizetni.a személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a Fenntartó rendelkezik, de az új személyi térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra az új díjat fizetni. 17

18 A térítési díjat az igénybevétel napjától előre, minden hónap 10. napjáig köteles a szolgáltató részére a díjfizetést vállaló személy megfizetni. Az intézményvezető feladata annak ellenőrzése, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére.ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézményvezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.a nyilvántartott díjhátralékról a Fenntartót negyedévente tájékoztatja a díjhátralék behajtása érdekében. A Fenntartó intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a 2004 évi CXI. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990 évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető Távollét és kórházi tartózkodások esete A távolléti napokat éves szinten szükséges összesíteni úgy, hogy nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.a két hónapot meg nem haladó távollét esetén a megállapított napidíj 20%-át fizeti. Abban az esetben, ha kórházi kezelés volt a távollét oka, a napidíj összegének 40%-át köteles megfizetni az ellátást igénybe vevő, s 60%-át fizeti akkor, ha a két hónapot meghaladja a távollét időtartama. A hozzátartozó/ törvényes képviselő hozzátartozója/gondnokoltja eltávozásának időpontját, valamint várható megérkezését köteles előre jelezni az intézmény felé- az eltávozást megelőzően legalább 3 nappal. Kártérítési kötelezettség Az Otthon felszereléseinek, eszközeinek, a mindennapi munkához szükséges alapanyagoknak, bútorainak épségéért és megőrzéséért úgy a gondozottak, mint a dolgozók anyagilag egyaránt felelősek. A károkozást minden esetben ki kell vizsgálni. A lakó, illetve a dolgozó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásból, eltulajdonítással okozott kárt megtéríteni. Amennyiben dolgozót eltulajdonítás cselekményén érünk, fegyelmi eljárást von maga után, nem kizárva munkaviszonyának megszüntetését sem, amennyiben vétsége kétséget kizáróan bebizonyosodott. Érdekképviseleti Fórum Az intézményi élet alapszabálya a Házirend. Az ellátás igénybevételekor a Házirend egy példányát megkapja az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselő/ hozzátartozó. Az Otthonban a lakók érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum látja el, működését az intézmény vezetője biztosítja. Az Érdekképviseleti Fórum helyszíne: Rózsák Völgye Szociális Otthon, Bercel, Szent István tér 13. Az Érdekképviselet Fórum célja: Az Otthonban folyó élettel és ellátással kapcsolatban felmerülő problémák legoptimálisabb megoldásának közös megkeresése. Az Otthon lakóinak és törvényes képviselőiknek joguk van panasszal élni az intézmény vezetőjénél, az Ellátottjogi képviselőnél, valamint az Érdekvédelmi Fórumnál, ha a lakót az emberi- szociális jogok tekintetében sérelem érte. A panaszok kivizsgálása a bejelentést követő 15 napon belül meg kell történjen és arról a panasztévőt írásban kell értesíteni. 18

19 Az intézmény Fenntartójához fordulhat a panasztévő, amennyiben a kivizsgálás eredményével elégedetlen, vagy a kivizsgálásra jogosult a határidőben nem intézkedett. Az Érdekképviseleti Fórum is kezdeményezhet intézkedéseket az intézmény Fenntartója felé. Az Érdekképviseleti Fórum véleményezi az intézmény vezetője által készített az ellátottakkal, az intézmény életével kapcsolatos dokumentumok közül a Szakmai Programot, az Éves munkatervet, a Házirendet. Ellátottjogi Képviselő neve, elérhetősége: Huber Katalin Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: Az Érdekképviseleti Fórum működési rendje - ellátottak törvényes képviseletében ( szülő, gyám, hivatásos gondnok) 1 fő - intézményi dolgozók képviseletében 1 fő - intézmény fenntartójának képviseletében 1 fő - intézményi ellátást igénybe vevők 2 fő Az Érdekképviseleti Fórumban nem kerülhetnek kisebbségbe az intézményben ellátottak, hozzátartozóik, törvényes képviselőik,illetve érdekvédelmi szervezetük képviselői. Az Érdekképviseleti Fórum tagjait hozzátartozói /törvényes képviselői tájékoztatások alkalmával, egyszerű szavazati többséggel választják meg. A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum Elnökét. Az üléseket az Elnök hívja össze és vezeti. A Fórum döntéseit egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az Elnök döntése a mértékadó. Határozatképes az Érdekvédelmi Fórum akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van, s biztosított a törvényes képviselők legalább 50%-os jelenléte. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy-egy példányát az érintetteknek meg kell küldeni. Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 4 évre választják, üléseit évente két alkalommal, illetve szükség esetén, a közös megegyezés szerinti időpontban tartja. Tagjainak tisztségükről való lemondási szándékát írásban kell benyújtani az Érdekképviseleti Fórum elnökének, aki kezdeményezheti az új tag megválasztását. Rendkívüli eseményekre vonatkozó rendelkezések, korlátozó intézkedés (Pszichiátriai ellátottak esetében) Az intézményben, ha az ellátott veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, a szakdolgozó korlátozó intézkedés megtételére jogosult, amelynek elrendelésekor az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV trv. vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. ALAPELV : Személyes szabadságában bármely módon, kizárólag a veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító személy/ellátott korlátozható! Az ellátott korlátozása, szándékának /cselekményének megakadályozása nem okozhat nagyobb kellemetlenséget, fájdalmat, egészségkárosodást, mint amit maga a veszélyeztető cselekmény okozott volna, ha bekövetkezik. A korlátozó intézkedések leszabályozása a 93./III.trv. 94./G. (1.-7.) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével készült el. 19

20 Megelőzés Az intézmény törekszik az ellátottak életét úgy alakítani, hogy az megfeleljen életkoruknak, egészségi- mentális állapotuknak, életritmusuknak és az együttélés követelményeinek. A gondozás-ellátás során az emberi méltóságot minden munkatársnak- a legszélsőségesebb esetekben is- tiszteletben kell tartania, ennek megfelelően TILOS az ellátottat - megütni, bármely más módon bántalmazni - megfélemlíteni - megfenyegetni - sértő kifejezéssel illetni - indulatosan, durván szólítani - megszégyeníteni, kiszolgáltatottság érzését szándékosan erősíteni - büntetésből bezárni, holmijától megfosztani - élelmét megvonni Ezen szabályok megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez A korlátozó intézkedés lépései- formái 1.) Pszichés megnyugtatás- az együttműködés megszerzése, megtartása, meggyőzés a szükségesnek ítélt terápia elfogadására. 2.) Amennyiben az ellátott nem működik együtt, akkor léphet fel a szakdolgozó a korlátozó intézkedés mérlegelésével. 3.) A korlátozó intézkedés, amely a veszélyeztető állapot megszűnését szolgálja, csak az ellátott biztonságos állapotának visszaállításáig tartható fenn. 4.) A lakót szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről és formájáról, valamint az intézkedés feloldásáról. 5.) Az intézkedés ideje alatt az ellátottat folyamatosan tájékoztatni kell. 6.) A korlátozó intézkedésre mindig csak felügyelet mellett kerülhet sor, az ellátott nem hagyható folyamatosan egyedül. 7.) Korlátozó intézkedést az intézmény orvosa, elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult elrendelni! 8.) Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén ide nem értve a pszichés megnyugtatást- az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.számú melléklete szerinti adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell részletesen feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell csatolni. 9.) Az orvos távollétében a korlátozó intézkedést kizárólag az intézetvezető főnővér rendelheti el! A kényszerintézkedés szükségszerűségéről lehetőség szerint az orvost azonnal értesíteni kell, de maximum 2 órán belül az utólagos jóváhagyás céljából. További kezelés, teendők végzése kizárólag orvosi utasítás alapján történhet. A lakó törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt, vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról, a korlátozó rendelkezés feloldásáról. 20

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/ MEGÁLLAPODÁS / Gondozóházi részleg/ amely létrejött egyrészről az ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Telephely: 2687 Bercel Szent István tér 13. Cégjegyzékszám:13-09-098364;

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. 10. sz. melléklet H Á Z I R E N D Jóváhagyta: HÜB /2011/XI.29.) számú határozata 1 Tartalom:

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2. A Házirend

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a fogyatékosok nappali intézményének belső

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk.

A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk. Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 13/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1022/2008 Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Gondozási Központ szakmai programjának módosítása

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona HÁZIRENDJE - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás és átmeneti elhelyezést biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013.

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Szociális Szolgáltató Központ Fejlesztő Iskola HÁZIREND Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. 1 Név: GEMMA Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola Székhelye: 6771 Szeged,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrol

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe.

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON HÁZIREND A GYERMEKOTTHON UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁSÁBAN RÉSZESÜLŐ FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA Bevezető rész Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete, valamennyi felnőtt dolgozója,

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

A Mihály Dénes Szakképző Iskola. Házirendje

A Mihály Dénes Szakképző Iskola. Házirendje A Mihály Dénes Szakképző Iskola Házirendje Alkalmazandó: 2230 Gyömrő Szabadság tér 2/b. 2143 Kistarcsa, Ifjúság út 3. 2315 Szigethalom, Szabadkai út 64. 2200 Monor, Kossuth L. u. 98. 2337 Délegyháza, Árpád

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben