Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013."

Átírás

1 Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Szociális Szolgáltató Központ Fejlesztő Iskola HÁZIREND Szeged

2 Név: GEMMA Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola Székhelye: 6771 Szeged, Szerb u Fenntartó: Szivárvány Autizmus Egyesület HÁZIREND Szabályozási kérdések A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) kormányrendelet és a gyermekvédelmi törvény 148. (5) és (6) bek. meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2013.március 23-án hatályba lépő szabályozási rend A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény Végrehajtási rendeletek A házirend célja Megállapítsa : - Az ellátotti jogok és kötelességek gyakorlásának módját - Az ellátott intézményi étkeztetésével kapcsolatos szabályozást - az intézményi munkarendet, a foglalkozások, a fejlesztések rendjét, a központ helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az épülethez tartozó területek használatának rendjét 2

3 A házirend hatálya A házirend személyi hatálya kiterjed valamennyi - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban levő személyre - az intézmény ellátásban részesülő fogyatékkal élő személy, ill. törvényes képviselőjükre, hozzátartozójukra A házirend időbeni hatálya - az ellátottak és törvényes képviselőik/hozzátartozóik vonatkozásában a felvételkor keletkezik és az intézményi jogviszony megszűnéséig tart - kiterjed a teljes évre A házirend területi hatálya - a házirend előírásait az intézmény területén, azon magatartási szabályait, amelyek értelmezhetőek intézményen kívül is pld: szabadidős tevékenység, kirándulás az intézmény területén kívül is alkalmazni kell A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok - a házirendet az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti kör fogadja el - a házirend elfogadásakor, ill. módosításakor az Érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol - a házirendet az alkalmazotti kör részéről az intézményvezető írja alá - a házirendet a fenntartó jóváhagyja és az így válik érvényessé Az intézmény a fenntartó alapvető feladataival összeegyeztethető, bevételszerző tevékenységet is folytathat, ennek eredményét azonban köteles az alaptevékenység fejlesztésére fordítani. A házirend nyilvánossága A házirendet nyilvánosságra kell hozni. Ki kell függeszteni a központi faliújságra. A házirendet az intézmény szakembereinek, az ellátott és törvényes képviselőjének át kell átadni, hogy tartalmát megismerhessék. A házirend változásakor azt ismételten nyilvánosságra kell hozni, tartalmát ismételten meg kell ismertetni az érintettekkel. 3

4 A szolgáltatásainkat igénybevevők jogainak biztosítására vonatkozó szabályok Az ellátott a jogait úgy gyakorolhatja, és jogaival úgy élhet, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában. Az intézmény köteles tiszteletben tartani az ellátott személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez, ill. magánélethez való jogát, valamint emberi méltóságát. - Az ellátott joga, hogy az intézményben biztonságban, egészséges környezetben nevelkedjék. - A foglalkoztatott személyek nem hozhatnak olyan döntést, nem cselekedhetnek úgy, hogy az ellátott személyiségi jogait és emberi méltóságát sértse - A foglalkoztatott személyek kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy az ellátott személyiségi jogai érvényesüljenek. Valamennyi dolgozónak kötelező a titoktartási kötelezettség és az adatvédelmi törvény betartása. - Az intézmény köteles az intézmény szervezése során mindig olyan módszert alkalmazni, amely visszavezethető nevelési eszközökre, szempontokra, módszerekre - Az információs önrendelkezési jog alapján az intézmény biztosítja azt, hogy az ellátottról nyilvántartott személyes adatok tárolási módjáról, valamint az ellátottról nyilvántartott személyes adatok valódiságáról az ellátott vagy a törvényes képviselője tájékozódjon. A tájékoztatást az érintettek szóbeli kérelmükre, az adatnyilvántartást végző személy, valamint az intézményvezető munkaidejében kaphatják meg. Az ellátott vagy a törvényes képviselője is kérheti, - a helyes adatok igazolása mellett a nyilvántartott személyes adatok törlését, helyesbítését. - A magánszférához való jog érvényesülése érdekében a házirendben foglaltakat az ellátottnak csak az intézmény területén kell betartani. Az ellátott intézményen kívüli tiltott magatartási szabályokat akkor köteles betartani, ha az intézmény által szervezett szabadidős programokon vesz részt. - Az ellátott családi élethez való joga védelmében tilos az ellátott családi életével, családi körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés. - Az ellátott személyiségi jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, és az intézmény alkalmazottainak egészségét, testi épségét. - Az ellátottnak joga, hogy képességeinek, adottságainak, diagnózisának megfelelő fejlesztésben és terápiás célú foglalkozásban részesüljön. 4

5 A kedvezményes juttatáshoz való jog értelmében az intézmény biztosítja az ellátott azon jogát hogy : - a Gyermekvédelmi törvény , 6. bek. alapján intézményünk a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után a térítési díj 50%-át kedvezményként biztosítja a szociális normatívából - a személyes gondoskodást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében az intézmény térítési díjának alapja az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a fogyatékos személy összjövedelmének: - csak nappali ellátás esetén a 15 %-át, - nappali ellátás + étkezés esetén a 30%-át A személyi díjat a kijelölt napokon lehet befizetni az intézmény házi pénztárába. - az étkezési díj befizetése készpénzzel történik. A befizetésre a pénztárban minden hónap előre megadott napján kerül sor (faliújságra kiírjuk, üzenőbe beírjuk, a SULI-Host által megadott időpontokat). Az ellátottak - igény szerint - napi 3x-i étkezésben részesülhetnek, (tízórai, ebéd, uzsonna, illetve lehet csak ebédet is kérni). Támogatási díj A támogatási díjról a fenntartó és a támogató Támogatási szerződést köt. Az átvett támogatást a fenntartó nyugtázza és a támogatási összegekről nyilvántartást vezet. A fenntartó vállalja, hogy az összeget kizárólag a támogató által meghatározott célok érdekében használja fel (a GEMMA Szolgáltató Központ működtetésére, gondozási-fejlesztési terápiás eszközökre). Amennyiben az ellátott családjának anyagi körülményei nem engedi, hogy támogatási díjat fizessenek, abban az esetben is részesül a gyermek, fiatal a fejlesztésben, ellátásban. A támogatási díj befizetése minden hónap 10-ig történik. Az intézmény biztosítja az ellátottak és törvényes képviselőjük számára a játékok, fejlesztő eszközök, könyvek ingyenes használatát, igénybevételét az intézményen belül. 5

6 - könyvkölcsönzési lehetőség is rendelkezésre áll. A könyveket 2 hétre kölcsönözhetik egész évben az egyesület elnökétől. A fentiek használta és kölcsönzése során a törvényes képviselő: - vigyázni a játékok és könyvek épségére - betartani a kölcsönzés határidejét - megtéríteni a vissza nem hozott könyvek árát - hiánytalanul visszahozni a kölcsönvett könyveket Az ellátott, ill. törvényes képviselőjének joga, hogy igény szerint a csoportfoglalkozásokon és a fejlesztéseken, valamint szabadidős tevékenységeken részt vegyen (időpont egyeztetéssel). A törvényes képviselőnek joga, hogy: - együttműködjön a szakemberekkel - konzultáljon a szakemberekkel az ellátott fejlődésének érdekében - panasz, sérelem esetén az intézményvezetőhöz forduljon - válasszon az azonos ellátást nyújtó intézmények között Az ellátott joga, hogy állapotának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban, és egészségügyi felügyeletben részesüljön - ennek érdekében igénybe veheti az intézmény segítését abban, hogy neurológiai, ortopédiai és fogászati vizsgálatokon, ill. kontrollvizsgálatokon vegyen részt, melyről az ellátottat, a szülőt, ill. a törvényes képviselőt már a felvételkor tájékoztatjuk Az ellátott és törvényes képviselőjének jogai és kötelezettségeinek szabályozása Az ellátott, ill. a törvényes képviselőjének joga, hogy a véleménynyilvánítási jog alapján hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tájékoztatás rendje a következő: - az intézmény nyilvános dokumentumai: SZMSZ, Házirend, MIP, Szakmai Program, Pedagógiai Program - a fenti dokumentumok mindenki számára elérhető helyen kerüljenek elhelyezésre (intézményvezető, iroda, tanári szoba, faliújság) - az ellátott felvételénél a házirend rövidített példányát át kell adni az ellátottnak, vagy/és a törvényes képviselőnek 6

7 - a törvényes képviselő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét - az igényt az intézmény szakemberei a dokumentumokba való betekintés biztosításával, ill. szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki Az ellátott és törvényes képviselőjének joga, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson a szakember munkájáról, kérdést intézzen a vezetőhöz, szakemberhez és tájékoztatást kapjon a személyét érintő kérdésekről. Az ellátott és a törvényes képviselőjének joga, hogy kezdeményezheti különböző szabadidős tevékenységek tartását. Az ellátott és a törvényes képviselője részt vehet az intézmény által szervezett rendezvények, ünnepségek, egyéb szabadidős foglalkozások, kirándulások programjain. A rendszeres szabadidős tevékenységek általában ingyenesek, de egyes kirándulások programjai azok jellegétől függően - részvételi díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit a fizetendő díjakról való tájékoztatást a jelentkezések előtt néhány nappal meg kell adni az ellátottnak és/vagy a törvényes képviselőjének. (A részvételi díjas szabadidős tevékenységeken való részvétel az ellátott számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak díja befizetésére is kötelezve legyen). A programok időpontját és helyszínét a programokat szervezők és a programokra jelentkezők közösen határozzák meg. A szakembereknek munkájukkal elő kell segíteniük azt, hogy az ellátottak, ill. törvényes képviselőjük egymás vallási, vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. Az érdekképviselethez való jog alapján az ellátott és a törvényes képviselőjének joga, hogy az jogaik megsértése esetén eljárást indítson. A törvényes képviselő az intézményvezetőhöz fordulhat segítségért az őt ért sérelem orvoslására. A törvényes képviselő joga, hogy amikor az ellátott felügyeleti jogát átadja, azaz az ellátottat az intézményben hagyja, szakember legyen jelen. (pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, gyermekápoló, gondozó, szociális munkás) Ellátott felnőtt felügyelete nélkül az intézményben nem maradhat. Az ellátott kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez igazodva szakember segítsége mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 7

8 Az intézmény helyiségeinek használati rendje: - a helyiségekbe csak szakember jelenlétében lehet bemenni - a helyiségekbe utcai cipőben bemenni tilos, kivéve a várót - mindenkinél saját lepedőt, fürdőlepedőt, plédet használunk, amelyet a törvényes képviselő hoz magával és hazavisz mosásra - az ellátott ruháit kijelölt helyre lehet letenni - babakocsit, kerekesszéket a folyosón tárolunk - az ellátott, ill. a törvényes képviselő az intézmény helyiségeit csak a nyitvatartási idő alatt, ill. a nyitvatartási időn túl a fenntartó, ill. az intézmény rendezvényein veheti igénybe - a folyosón elhelyezett tárgyakért (kivéve babakocsi, kerekesszék) anyagi felelősséget nem vállalunk Az ellátott és a törvényes képviselőjének kötelessége, hogy társainak és az intézmény alkalmazottjainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Az ellátott és a törvényes képviselőjének kötelessége, hogy megtartsa az intézmény házirendjében foglaltakat. Aki a házirendet súlyosan megsérti, felelősségre vonható és az intézményi jogviszonya is megszüntethető. A törvényes képviselő további kötelezettsége: - gyermekét, ill. a gondnokoltat hordja rendszeresen, ápoltan, tisztán a foglalkozásokra - hiányzás és betegség esetén jelezzen a szakembernek vagy az ügyintézőnek - a hiányzás során az étkezés lemondását a szülő jelentse be írásban az üzenő füzetben, vagy a faliújságon lévő ebédlemondó táblán - betegség esetén az orvosi igazolást adja át a gyermekével, ill. a gondnokoltjával foglalkozó szakembernek - epilepsziás rohamról, gyógyszerszedésről nyilatkozatot töltsön ki - kontroll vizsgálatok eredményeiről a zárójelentéseket adja le az intézmény szakembereinek - a fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés - oktatásban részesülő gyermekek esetében a törvényes képviselő köteles a tankötelezettség feltételeit biztosítani, annak elmulasztása esetén a törvényes képviselő felelősségre vonható - pótolja havonként a tisztasági szereket - az ellátott számára biztosítson tiszta váltóruhát, cipőt, amelyet az arra kijelölt helyre köteles tenni 8

9 - az épületben és annak udvarán elhelyezett felszerelésekre, terápiás eszközökre, berendezési tárgyakra köteles vigyázni - a csoportba való átadás megkezdéséig a kísérő a felelős az ellátottért - az ellátottért a nyitva tartás végéig kell megérkezni, ha a hozzátartozó, ill. a törvényes képviselő akadályoztatva van, értesítenie kell az intézményt - amennyiben órakor az intézmény zárásakor az ellátottért a hozzátartozó, ill. törvényes képviselő nem érkezik meg, telefonon sem elérhető, és egy óra várakozás után még semmilyen információnk nincs a késésről, akkor a Szeged Városi Rendőrkapitányságot értesítjük. Munkarendre vonatkozó szabályok Működés rendje: Az év folyamán - fejlesztő nevelés-oktatás : szeptembertől-júniusig (iskolai szünetekkel) Az iskolai szünetekről időben tájékoztatjuk a szülőket, és a szünetek ideje alatt szociális nappali intézményi ellátást biztosítunk. - szociális nappali intézmény: januártól-decemberig Ellátottak fogadása: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: ig Az intézménybe érkező ellátottat a kísérő átöltöztetve, reggel óráig az átadó csoportba viheti, órától a hazamenő ellátottak ismét ebben az átadó csoportban gyülekeznek. A szakemberek intézményben való tartózkodásának rendje: hétfőtől-péntekig: - intézményvezető: 8-14-ig - gyógypedagógusok: 9-13-ig - gyógypedagógiai asszisztensek: 9-13-ig - gyógytornász: 9-15-ig - ápolók ig - szociális gondozók, ápolók: ig 9

10 - terápiás munkatárs: ig - iskolaorvos: heti 2 óra Ügyelet tanévi beosztás szerint: hétfő-péntekig: Gondozó ügyelet: óráig Az intézmény zárva tartása esetén, a kiírt ügyeleti nyitva tartást kell figyelembe venni. Helyettesítés rendje: intézményvezetőt a helyettese, a többi dolgozó helyettesítése az adott munkaköröknek megfelelően történik. A gyermekek, fiatalok foglalkoztatása során a fejlesztő nevelés- oktatás: órarend szerint valósul meg. A csoportokban a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a törvényes képviselők, ill. a szállítással megbízott szolgálat, a tanulókat a csoportélet megzavarása nélkül behozhassák, ill. hazavihessék. Az intézmény zárva tartásáról az ellátottakat, illetve törvényes képviselőket időben tájékoztatjuk írásban az üzenő füzetben vagy levélben. Az intézményben a törvényes képviselő a hivatalos ügyeit folyamatosan a nyitva tartás ideje alatt intézheti. Az utazási utalványt igénybevevő ellátottak esetén az ügyintéző létszám ellenőrzést tart. A pénztár nyitva tartási ideje befizetési napokon: Az intézménybe való felvétel rendje A felvételt kérheti a szakértői rehabilitációs bizottság, a törvényes képviselő, más egészségügyi, szociális és gyógypedagógiai intézmény. Életkor: 6 éves kortól Előgondozás Az előgondozás keretében gyógypedagógusok, szociális munkások, mozgásnevelők tájékozódnak az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről (családlátogatás) Előgondozás értelmezése központunkban, nappali ellátás keretében: központunkban a minél korábbi fejlesztés megkezdésén van a hangsúly, ezért, intézményünkben az előgondozást a következők jelentik: 10

11 - első vizsgálat - team (családlátogatás) Dokumentuma: - egyszerűsített előgondozási adatlap. Felvétel menete: - jelentkezés - időpont egyeztetés - TEAM: anamnézis felvétel, gyógypedagógiai és mozgásvizsgálat, neurológiai vizsgálat, javaslattétel a csoportbeosztásra, szerződéskötések, beszoktatás, terápiák elkezdése, látogatási és esemény naplóba való bevezetés Döntési jog a felvételről: Az intézményvezető és a Szivárvány Autizmus Egyesület elnöke együttesen dönt a felvételről. A felvételnél figyelembe veszi a szakértői bizottság szakértői javaslatát és az első vizsgálat alapján a GEMMA szakmai teamjének szakvéleményét. Próbaidő : 3 hónap Nappali intézményben nem gondozható az a személy, aki közösséget veszélyeztető magatartást dührohamok, agresszivitás tanúsít! Ennek elbírálása a fenntartó jogkörébe tartozik. Az intézményi jogviszony megszűnésének esetei: Fejlesztő nevelés-oktatás: A (1993. évi LXXIX. közoktatási törvény) hatályon kívül, helyette A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény figyelembevételével, tankötelezettség ideje szerint: év az ellátott halálával, elköltözésével, a gondviselő kérésére határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával az intézmény jogutód nélküli megszűnésével Nappali intézményben: az ellátott halálával, elköltözésével, a gondviselő kérésére határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam lejártával 11

12 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével Védő - óvó előírások: Nem vihetők az intézménybe olyan eszközök, melyekkel az ellátottak saját, egymás, valamint a dolgozók testi épségét veszélyeztetik, balesetet okozhatnak. Nem vihető az intézménybe olyan dolog, amely alkalmas arra, hogy a foglalkozások, fejlesztések rendjét megzavarja. Ha az ellátott a csoport foglalkozások menetét megbontja, tőle a munkát zavaró, engedély nélkül behozott tárgy elvehető, amelyet a szakember a nap végén köteles visszaadni az ellátottnak, a törvényes képviselőnek. Amennyiben az ellátott, a tiltás ellenére hozza be a tárgyat a csoportba, annak elvesztéséért nem vállal az intézmény felelősséget. Az intézményen belül az ellátottak között intim kapcsolat nem létesíthető. Az intézmény területén, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programok és kirándulások alkalmával az intézmény minden dolgozója számára tilos: szeszesital-, kábító és bódítószer fogyasztása és tartása, alkohol és kábítószer által befolyásolt állapotban való megjelenés. Az intézmény gondoskodik arról, hogy a tűz- és balesetvédelmi szabályokat megismerjék az érintettek. Az év megkezdésekor az ellátottakat, ill. törvényes képviselőjüket az intézmény vezetője tájékoztatja a betartandó védő és óvó előírásokról, amelynek keretében ismerteti a tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. Az ellátott és törvényes képviselője a tájékoztatást tudomásul veszi. Az intézményvezető és a fenntartó gondoskodik az intézmény dolgozóinak tűz és munkavédelmi oktatásáról. Az intézmény egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő-óvó előírások szükség szerint az adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek (pl.: tálaló helyiség). A központon kívüli, terápiás helyszíneken - uszoda, lovarda - az adott helyszín házirendje a mérvadó. A szakemberek védő-óvó rendszabályok figyelembevételével vihetik be a foglalkozásokra az általuk készített és használt eszközöket. 12

13 Az intézmény mindennapi életének kérdései Az intézményben az ellátott köteles tisztán, ápoltan megjelenni Az intézményben, valamint az intézményen kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken az ellátott előzetes tájékoztatás alapján - köteles alkalomhoz illő öltözetben (ünneplőben) megjelenni. Az ellátott törvényes képviselőjének tájékoztatása céljából, az éves munkaterv szerint szülői értekezletet, valamint fogadó órát kell tartani. A szülői értekezletek időpontjáról a törvényes képviselőt időben, írásban tájékoztatjuk. A fogadó órát a törvényes képviselő úgy veheti igénybe, ha előre időpontot egyeztet az érintett szakemberrel. Évente nyílt napokat is tartunk, amelyen a törvényes képviselő és a hozzátartozó is részt vehet. A családdal való jó kapcsolattartás kialakítása érdekében családlátogatásokat is szervezünk. Amennyiben az ellátotton az intézményben való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak (pl.: fáj valamije, belázasodik, rosszul lesz) akkor az intézményben dolgozó feladata a következő: - a szülőt, ill. törvényes képviselőjét értesítése a legrövidebb időn belül, aki köteles hazavinni az ellátottat - indokolt esetben az ellátott elkülönítése a többi ellátottól úgy, hogy ő se maradjon felügyelet nélkül - a szülő, ill. a törvényes képviselő beleegyezése nélkül nem kezdeményezhet vizsgálatot, kivéve, ha: sürgős, epilepsziás roham esetén, ha a többi ellátott egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti. - ha súlyos nevelési, gondozási a probléma, akkor a gyermekvédelmi felelőshöz kell fordulni és ő értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot vagy a az illetékes Gyámhivatalt - a hirtelen rosszullét, súlyos epilepsziás roham, más életet veszélyeztető esetben mentő hívásáról azonnal gondoskodni kell a törvényes képviselő beleegyezése nélkül is - kisebb epilepsziás roham esetén a nyilatkozat alapján járunk el, amelyet a törvényes képviselő ír alá - rendszeresen gyógyszert szedő ellátottnál szintén a törvényes képviselői nyilatkozat és az orvosi igazolás a mérvadó, amely alapján gyógyszereit megkaphatja Hurutos, náthás, lázas, még nem kezelt vagy fertőző bőrbeteg, tetves és antibiotikumot szedő ellátott nem lehet az intézményben, nem részesülhet fejlesztésben, ellátásban. Az így érkező 13

14 ellátottat az intézmény dolgozói nem vehetik át, ill kötelesek a törvényes képviselőt haladéktalan értesíteni. Az egyedül közlekedni nem képes ellátottat csak törvényes képviselője viheti el, vagy a szállítással megbízott szolgálat, ill. az arra írásban meghatalmazott személy. Az önállóan közlekedni képes gondnokolt ellátott csak a törvényes képviselőjének írásbeli engedélyével hagyhatja el kísérő nélkül az intézményt. Csendes pihenő a csoportok heti tervének megfelelően A nevelési-oktatási intézmény tekintetében: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása a Fejlesztő nevelés-oktatásban: A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha - a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra, ill. betegség esetén az orvos igazolja a távollétet, igazolás leadása a megjelenés napján, de legkésőbb 3 napon belül - a nem betegségből adódó, hosszabb ideig tartó távolmaradást, a csoportvezető gyógypedagógus vagy az intézményvezető engedélyezheti Az étkezésre vonatkozó szabályok az év elején az ellátottakkal, a törvényes képviselővel ismertetésre kerülnek. Az étkeztetés ideje: - tízórai ebéd uzsonna A fejlesztő nevelés-oktatás rendje: 1.foglalkozás: (szünet ) 2.foglalkozás: (szünet ) 3.foglalkozás: (szünet ) 4.foglalkozás: (szünet ) 14

15 Szeged, fenntartó. intézményvezető 15

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10.

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10. Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10. E-mail: iskola@mlinko.hu 36/518-942, 518-943 fax: 36/515 411 H Á Z I R E

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde 2 2009. Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

H á z i r e n d 1/2016.

H á z i r e n d 1/2016. H á z i r e n d 1/2016. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény 11/1994.

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend 2012. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 Alapadatok:... 5 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A Házirend személyi hatálya:... 6 1.2 A Házirend területi hatálya:...

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben