A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk."

Átírás

1 Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 13/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1022/2008 Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Gondozási Központ szakmai programjának módosítása Melléklet: szakmai program Ásotthalom Község Önkormányzata K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Helyben Tisztelt Képviselő-testület! 1. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya május 07-én a Gondozási Központ Támogató Szolgálatát és a Közösségi Pszichiátriai ellátást ellenőrizte. Az ellenőrzésre az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII.23.) Korm. rend. 5. (1) bekezdés e) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményt és a Falugondnoki Szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rend. 2/D. (6) bekezdése alapján került sor. Az ellenőrzés során vizsgálták, hogy a Támogató Szolgálat megfelel-e a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló III. tv., valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. Az ellenőrzésről írásbeli feljegyzést kaptunk, amelyben leírták, hogy a szabályszerű működés érdekében, milyen intézkedéseket kell határidőn belül megtenni. Ezek között szerepelnek az alábbiak: Az intézményvezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy: a Szakmai programban szerepeljen az SZMSZ, a Szakmai programban szerepeljen a szervezeti ábra. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi elemeinek meg kell felelniük az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A. -ában foglaltaknak, melyből jelenleg hiányzik a szervezeti ábra, a helyettesítés és az egyes szervezeti egységek közötti együttműködés leírása. A fentiek szerint a Szakmai program kiegészítésre került, az ellenőrzéskor leírt hiányosságokat kijavítottuk, pótoltuk. 2. Az utóbbi évek tapasztalata alapján egyre többször fordul elő, hogy szociális szakképzésből az intézményünket választják szakmai gyakorlat letöltése miatt, a nappali vagy felnőttoktatásban résztvevő hallgatók. Így a terepgyakorlattal kapcsolatos feladatokat fontosnak tartottuk a Szakmai programba és az SZMSZ be is beilleszteni.

2 2 3. Elkészítettük a Közösségi Pszichiátriai ellátás (mint telephely és az ott található helyiségek használatára) és a Támogató Szolgálat által használatos helyiségre vonatkozó Házirendet, melyeket beillesztettük a Szakmai programba. A Közösségi Pszichiátriai ellátás Házirendje a 7/B számú melléklet lett, míg a Támogató Szolgálat Házirendje a 8/B számú melléklet lett, ezen mellékletekkel egészülne ki a korábbi egységes szerkezetű Szakmai Program. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megvitatni, és az alábbi határozatot meghozni: /2008. (VI.25.) KT határozat Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása H a t á r o z a t Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Kása Gabriella Intézményvezető tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 37/2008.(II.13.) KT határozattal jóváhagyott és az 50/2008.(III.27.) KT határozattal módosított Szakmai Program a) I. fejezetének Feladata megnevezésű része az alábbiakkal egészül ki: Gyakorlati oktatást is végez a szociális szakképző intézményekkel kötött gyakorlati képzésre szóló megállapodás alapján, (mint pl: szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens, szociális munkás, mentálhigiénés asszisztens, stb.). b) I. fejezetének Új dolgozó felvétele, meghallgatása, betanítása megnevezésű része az alábbiakkal egészül ki: Az adott szakterület, munkakör, amelyre az új szakdolgozó felvételt nyert, az intézményben dolgozó Tereptanári képesítéssel rendelkező kolléga bevonására is sor kerül a betanításkor. c) II. fejezetének Intézményi szociális szolgáltatások megnevezésű részét megelőzően a Gyakorlati oktatás című résszel egészül ki, mely a határozat 1. számú mellékletét képezi. d) a Pszichiátriai ellátás Házirendjére vonatkozó 7/B számú melléklettel egészül ki, mely a határozat 2. számú mellékletét képezi. e) A Támogató Szolgálat Házirendjére vonatkozó 8/B számú melléklettel egészül ki, mely a határozat 3. számú mellékletét képezi. 2.) A Képviselő-testület megbízza a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Gondozási Központ Szakmai Programjának egységes szerkezetbe foglalását tegye meg, annak megvalósítását kísérje figyelemmel, a végrehajtására folyamatosan tegye meg a

3 3 szükséges intézkedéseket - keresse a megvalósításhoz a pályázati lehetőségeket - és szükség esetén kérje a Képviselő-testület támogatását. Határidő:1.) pont esetében azonnal, 2.) pont esetében folyamatosan Felelős: Kása Gabriella intézményvezető Petró Ferenc polgármester Határozatról értesül: 1.) Petró Ferenc polgármester 2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető 3.) Kása Gabriella intézményvezető 4.) Irattár Ásotthalom június Kása Gabriella Intézményvezető

4 /2008.(VI.25.) KT határozat 1. sz. melléklete Gyakorlati oktatás A Gondozási Központ az alábbi szolgáltatásai terén gyakorlati oktatást is végez a szociális szakképző intézményekkel kötött gyakorlati képzésre szóló megállapodás alapján (mint pl: szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens, szociális munkás, mentálhigiénés asszisztens, stb.). Külön megállapodás alapján élelmezési és egyéb feladatok gyakorlati oktatását is elvégzi az intézményünk abban az esetben, ha az a képző intézmény és a képzési előírások szabályainak is megfelel. Személyi feltételek: Jelenleg az intézményünkben 2 fő rendelkezik Tereptanári képesítéssel mely a gyakorlati oktatás feltétele. 1 fő az alábbi képesítéssel rendelkezik: - tereptanári tanfolyami képesítés - idősek szociális ellátása-szakvizsga - jogi szakokleveles szociális- és családvédelmi tanácsadó - általános szociális munkás - általános ápolói és általános asszisztens 1 fő az alábbi képesítéssel rendelkezik: - tereptanári tanfolyami képesítés - általános szociális munkás - öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói - általános ápolói és általános asszisztens Jelenleg beiskoláztunk az intézményünkből további 3 főt Tereptanári képzésre, akik az alábbi képesítéssel rendelkeznek: 1 fő - mentálhigiénés asszisztens - általános ápoló és általános asszisztens 1 fő - általános szociális munkás - általános ápoló és általános asszisztens 1 fő - általános szociális munkás - közösségi koordinátor - gyermek és ifjúsági felügyelő A terepoktatás a szociális képzésekben használt fogalom, a szakma tanításának, tanulásának szerves része, funkciója a közvetlen tapasztalatnyújtás, szociális tevékenységet, szolgáltatást végző intézményben, szakemberek bekapcsolódásával. A terepgyakorlat az a gyakorlati tevékenység, amelyet a szociális képzésekben résztvevők végeznek a tereptanár segítségével. A terep (gyakorló) intézmény az-az intézmény, amelynek keretében a terepoktatás folyik. A tereptanár a gyakorló intézményben dolgozik, három fő feladata van:

5 korrekt és hatékony módon megismerteti a gyakornokot az intézmény elképzeléseivel és eljárásaival ismereteket közöl és fejleszti a gyakornok készségeit, képességeit, értékeli munkáját segíti a gyakornokot az elméleti és a gyakorlati tudás összehangolásában, illetve érzelmi és erkölcsi támogatást nyújt. A szociális munka gyakorlati szakma, az ismeretek vagy készségek pusztán intellektuális elsajátítása önmagában nem elég, ezért a terepgyakorlat a képzésben kulcshelyzetű. A gyakorlati képzés eredményessége nélkül az elméleti ismeretek alkalmazási hatékonysága jelentősen csökken. A tereptanár a gyakorlat vezetője a képzés kulcsszereplője, az elméleti képzéssel egyenrangú feladatot vállal. A terepintézmény megosztja a terepoktatás felelősségét a képzőintézménnyel, ugyanakkor teljes felelősséget vállal az intézményben folyó terepgyakorlat megszervezéséért, a tárgyi és személyi feltételek biztosításáért. A terepoktatás szereplőinek legfontosabb kompetenciái, feladatai: Képzőintézmény 1. felméri a környezetében levő t34erepintézményeket és a számára a legmegfelelőbbel szerződést köt a terepgyakorlatra vonatkozóan 2. kidolgozza a gyakorlati képzés programját, amely összhangban van az elméleti tananyaggal, amelyet eljuttat a terepintézmény, tereptanár és a hallgató felé 3. szerződést köt a tereptanárral 4. a gyakorlaton készített írásos dokumentumokat a tereptanár és a hallgató bevonásával értékeli 5. rendszeresen felülvizsgálja a képzés gyakorlati formáját, ajánlásokat tesz a szakmai jogszabályok változásához igazítja az elvárásokat, úgy a hallgató és a terep felé 6. a képző intézmény felel a képzés egészéért, bele értve a gyakorlatokat és a vizsgát is Terepintézmény 1. az adott képzéssel kapcsolatos tájékozottsággal kell, hogy rendelkezzen annak érdekében, hogy a terepgyakorlat során kellő tudást szerezhessen a hallgató 2. írásos tájékoztatást készít az intézményről, annak megismertetése érdekében a képző intézmény és a hallgató számára 3. szerződést köt a képzővel és a hallgatóval a terepgyakorlatra vonatkozóan 4. kijelöli a tereptanárt, aki az adott szakterületnek megfelelő képesítéssel lehetőség szerint rendelkezik 5. az intézmény helyi dokumentációjába betekintést enged. A Szervezeti Működési Szabályzat és a Szakmai program ismertetése mentén az intézményben folyó szakmai munka felvázolása. 6. A Munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírások, praktikus tanácsok a gyakorlat megkezdését megelőzően.

6 Tereptanár 1. folyamatosan kapcsolatot tart a képző intézménnyel, különösen a terepgyakorlatra vonatkozó elvárások és szabályokra vonatkozóan, amely alapján felépíti a gyakorlat tematikáját 2. bemutatja a gyakorlatozót az intézményben dolgozó szakdolgozóknak, különös tekintettel az adott szakterületen dolgozóknak, ahol a gyakorlat folyik, majd megismerteti az ellátottakkal, a személyiségi jogok védelme érdekében az ellátottak jóváhagyását miután megkapta, betekintést nyerhet az egyéni dokumentációkba az etikai kódexben leírtak betartásával, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozóan. 3. biztosítja a megfelelő környezetet, továbbá a megfelelő segítséget megadja annak érdekében, hogy a gyakornok a minél szélesebb körű tudást megszerezhesse a szakma elsajátítása érdekében 4. nyomon követi a hallgató mindennapi munkáját, ellenőrzi, és folyamatosan értékeli a terepen nyújtott tevékenységét a napi és a heti megbeszéléseken 5. a gyakornokról a képző intézmény részére írásos értékelést készít, melyet a gyakornokkal is megbeszél 6. a képző intézménnyel együttműködve részt vesz a záróvizsgára való felkészítésben, a vizsgaszabályzatban meghatározott feltételek alapján értékeli a záró dolgozatot, közreműködik a vizsgabizottság munkájában A gyakorlat irányítása és felügyelete az alábbi ismeretek elsajátításának átadásának koordinálása: 1.) A gondozás fogalma, célja, feladatai az emberi szükségletek rendszere, a gondozás, mint a szükséglet-kielégítés eszköze, a gondozás helye a szociális munka rendszerében, a gondozás és az ápolás viszonya, a gondozás és a szociálpolitika, a szociális munka etikai szabályainak érvényesítése a gondozás során. 2.) A gondozás célcsoportjai csecsemők és gyermekek, családok, idősek, a fogyatékosok és a pszichiátriai betegek, a peremhelyzetű személyek hajléktalanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, etnikai kisebbségek, stb. gyógyíthatatlan betegek és haldoklók, 3.) A csoportonkénti sajátos gondozási feladatok: a csecsemő gondozás eszközei és praktikus feladatai,

7 az idősgondozás eszközei és praktikus feladatai, a gyógyászati segédeszközök, járást, mozgást segítő eszközök használata, karbantartásuk, a gyógyíthatatlan betegek gondozásának eszközei, eljárásai, az elhunyt körüli tennivalók. 4.) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, ellátások (a szociális törvényben rögzített ellátások) alapszolgáltatások, - falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, - szociális információs szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - utcai szociális munka, - nappali ellátás, szakosított ellátási formák - ápolást, gondozást nyújtó intézmények, - rehabilitációs intézmények, - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, - lakóotthonok gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - a gyermekek napközbeni ellátása: - a gyermekek átmeneti gondozása gyermekvédelmi szakellátások. - otthont nyújtó ellátás - területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 5.) A szolgáltatások, ellátások igénybevételéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok: a nyilvántartások vezetése, gondozási terv készítése, gondozási lapok kitöltése, ápolási gondozási napló vezetésének szempontjai, esetnapló igénybevételi napló, esetnapló vezetése, egyéni gyógyszer-felhasználási lap vezetése 6.) A foglalkozás, foglalkoztatás A foglalkozás, foglalkoztatás funkciója: A foglalkozás, foglalkoztatás főbb elvei: A foglalkozás, foglalkoztatás formái: A szociális gondozó és ápoló feladatai a foglalkozás, foglalkoztatás feltételeinek kialakításban, a kliensek, gondozottak motiválásában: 7.) A háztartásgazdálkodás,

8 A családi költségvetés, A bevételek főbb csoportjai: A kiadások főbb csoportjai: Az adósságok kialakulásának megelőzése, az adósságok törlesztése A háztartásvezetés technikai megoldásai: A gyakorlat alapjait képezi mind az az elméleti tudás, amelyet a szociális szakember lépzés elméleti tantárgyaiból kell elsajátítania általánosságban és nem kizárólagosan a hallgatónak a következők szerint: 1. Társadalomismeret és szociálpolitika 2. Pszichológia 3. Jogi közigazgatási ismeretek 4. Gyógyszertan 5. Közegészségügyi alapismeretek 6. Szociális munka 7. Ideg- és elmegyógyászat 8. Gerontológia 9. Fogyatékosságtan 10. Rehabilitáció 11. Ápolástan 12. Mentálhigiéné

9 A Szakmai Program 7/B számú melléklete /2008.(VI.25.) KT határozat 2. számú melléklete Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ Ásotthalom, Felszabadulás u Telephely: Közösségi Pszichiátriai Ellátás Ásotthalom, Jókai u. 4. Házirend A Házirend célja, hogy az ellátottak, és a közalkalmazottak számára biztosítsa a nyugodt, légkört, a szolgáltatások elérhetőségét, a nyitottságot és a humánus problémakezelést. A Házirend kiterjed Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös és Ruzsa települések közigazgatási területén a közösségi ellátásban részesülőkre és az alkalmazottakra egyaránt. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, amennyiben a személy cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, ill. nem zárja ki. A szolgáltatás nem klub keretén belül működik, csupán területi ellátásként, a Házirend iránymutatásként készült el a helyiségek használatára. Szolgáltatásaink, amelyeket a helyiségben biztosítunk: meglévő képességek megtartása, ill. fejlesztése klubszerű foglalkoztatás keretén belül, hivatalos ügyek intézése, azok kezdeményezése, problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések, készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről, lehetőség szerint előadások szervezése egyéni és közösségi szinten, pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről való tájékoztatás és ehhez kapcsolódó segítő tevékenység, orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése, megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. szociális és mentális gondozás szervezése, irányítása, egyéb szolgáltatások, amelyek a helyiség funkciójából adódhatnak. Szakmai munkánkhoz a következő jogszabályok a mérvadóak: a szociális ellátásokról szóló évi III. tv., a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működési engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet,

10 A Szakmai Program 7/B számú melléklete s személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 ( ) SZCSM rendelet. Tájékoztatási kötelezettség: A közösségi koordinátor tájékoztatja a szolgáltatást igénybevevő személyt az ellátások tartalmáról, melyet térítésmentesen biztosítunk, azok feltételeiről, az intézmény által róla vezetett nyilvántartásokról, az ügyfélfogadás rendjéről, klubszerű foglalkozásokról és az alább felsorolt egyéb lehetőségekről. Fizikai ellátásának biztosítására a következő lehetőségek vehetők igénybe egyeztetés és megállapodás alapján gondozónő kíséretében: Tisztálkodási lehetőségek, ha a gondozott egészségi állapota és szociális helyzete az önálló tisztálkodást nem teszi lehetővé, úgy ebben a gondozónők segítségét lehet igénybe venni. Mosási, vasalási lehetőség, melyhez a gépi feltételek az intézményben adottak, a mosáshoz a mosóporról illetve az öblítőről az ellátott gondoskodik, a tevékenységet az intézmény mosodai alkalmazottja látja el. Saját ruházat javítására is lehetőség van, melyhez a gondozónők is segítséget nyújtanak. Kapcsolattartás: Az ellátást végző és az ellátást igénylő közösen határozzák meg a segítségnyújtás formáját és gyakoriságát az intézményvezető jóváhagyásával, mérlegelve az ellátást egyénre szabva, illetve az intézmény adta lehetőségeket figyelembe véve. Iroda nyitva tartása: heti öt munkanapon től ig (kivétel rendkívüli eset, krízishelyzet), intézményi telefonon, illetve a dolgozó használatában lévő telefonon történő kapcsolattartásra van lehetőség munkaidőben a személyes megkeresésen túl. Elérhetőség település szerint: A klubszerű foglalkoztatás nyitvatartási ideje: kedd: 9-12 óráig csütörtök: 9-12 óráig Fogadóóra: Hétfő: 9-12 óráig Csütörtök: 8-12 óráig Ásotthalom településen közösségi koordinátor közösségi gondozónő Mórahalom településen közösségi koordinátor közösségi gondozónő Öttömös településen közösségi koordinátor közösségi gondozónő

11 A Szakmai Program 7/B számú melléklete Ruzsa településen közösségi koordinátor közösségi gondozónő Jogvédelem a szolgáltatást biztosító dolgozók esetében: A szociális szolgáltatást végzők közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Összeférhetetlenség esetén kérheti felettesétől az ügymenet más gondozónak történő átadását. Az alkalmazott munkájában érvényesülnie kell a foglalkozásbeli titoktartásnak, az ellátottak személyiségi jogainak tiszteletben tartásának. A Közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásait igénybevevő kliens esetén: Plusz szolgáltatásként biztosítjuk igény szerint a foglalkoztatást klubszerű formában. A foglalkozásokon való részvétel nem korlátozott. Azon bárki részt vehet, aki betartja az együttélés szabályait, érvényesül a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és a tolerancia. A szolgáltatás lehetőséget biztosít az ellátott személynek arra, hogy egészségi állapota, képessége szerint vegyen részt a foglalkozásokon és szabadidejét kulturált körülmények között, töltse el. A foglalkoztatott személynek vigyáznia, óvnia kell a foglalkoztató helyiség berendezéseit, felszereléseit és eszközeit. Szándékos rongálás, jogellenes elsajátítás esetén kártérítési felelősséggel tartozik az intézmény felé. Berendezéseket, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően használhatják a gondozó felügyeletével. Személyes használati tárgyak behozatala csak előzetes egyeztetés után engedélyezett. Köteles betartani a tűzvédelmi, balesetvédelmi megelőző, elhárító szabályokat, különös tekintettel a dohányzásra és az elektromos berendezések használatára. A dohányzók védelméről szóló törvény értelmében az intézmény területén dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad, ami az ellátottakra, azok hozzátartóira és látogatóira, az intézmény dolgozóira és mindenki másra egyaránt vonatkozik, aki, és amíg az intézmény területén tartózkodik. A foglalkozáson csak józan, alkoholos befolyásoltság alatt nem álló személy vehet részt! Az intézmény területére a szeszes ital behozatala nem engedélyezett! Ittas ember az intézmény területén nem tartózkodhat! A fogadóóra, nyitva tartás és a klubszerű foglalkoztatás időpontjainak betartására felhívjuk mindenkinek a figyelmét, a zavartalan munkavégzés érdekében. Külső személyek, családtagok csak abban az esetben tartózkodhatnak az irodában, a közösségi térben, ha ahhoz a kliens hozzájárulását adta, és érintettek az esetben, ügyben és annak megoldásában, valamint a közösség együttes beleegyezése esetén. Étkezni nem lehet a szolgálat által használt helyiségekben. A klubban található könyveket, folyóiratokat helyben olvashatják, illetve a klub vezetőjével történt egyeztetés alapján azokat haza is vihetik és a megbeszélt határidőre azokat a klubba vissza kell hozni. Joga van panasztételre az intézményvezető, a fenntartó ill. az ellátottjogi képviselő felé. A panasztevőt az intézményvezető 8 napon belül köteles írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Ha az intézményvezető határidőre nem intézkedik vagy a panasztevő a kivizsgálás eredményével nem ért egyet, akkor 8 napon belül jogorvoslatért fordulhat a fenntartó felé.

12 A Szakmai Program 7/B számú melléklete Ellátott jogi képviselő segíti az intézmény által ellátottak érdekeinek védelmét, az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítását: - Dr. Dubecz György gyermek jogi képviselő 06-20/ Bolyánné Szamosközi Gabriella ellátottjogi képviselő - a megye dél-nyugati része, így Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös és Ruzsa települések is az ellátási területéhez tartoznak elérhetősége: Tel: 06-20/ Gál Antal ellátott jogi képviselő 06-20/ Dr. Sziklay Adrienn betegjogi képviselő 06-20/ Dr. Takácsné Benedek Izabella betegjogi képviselő 06-20/ Az intézményi jogviszony megszűnésének eshetőségei: Az intézményi jogviszony megszűnik az intézmény jogutód nélkül megszűnik, a jogosult halálával, a határozott idejű szerződés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az időtartam meghosszabbítható. Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult intézménybe történő elhelyezése indokolt, (tartós bentlakású intézményi forma) a házi rendet súlyosan megsérti, ellátása nem indokolt. Ha a jogosult korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmaznunk. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítanunk kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a megszűnéssel kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról, kötelezettségekről. Kéréssel, problémával forduljon bizalommal az intézmény dolgozóihoz.

13 A Szakmai Program 7/B számú melléklete Kérem a napi és a heti munkarendhez szíveskedjen alkalmazkodni, ami az egyéni gondozási tervekhez és a 4 településen felmerülő/felmerülhető feladatokhoz igazodóan lett kialakítva. Előre is köszönjük, hogy a Házirendet betartja. A Házirend megtartása mindenkire nézve egyformán iránymutató és betartása, betartatása kötelező érvényű. Ezen Házirend hatályba lép április 01-én. Ásotthalom, március 28. Kása Gabriella intézményvezető

14 A Szakmai Program 8/B számú melléklete /2008.(VI.25.)KT határozat 3. számú melléklete Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ Támogató Szolgálat Ásotthalom, Felszabadulás u Házirend A Házirend célja, hogy az ellátottak, és a közalkalmazottak számára biztosítsa a nyugodt légkört, a szolgáltatások elérhetőségét, a nyitottságot és a humánus problémakezelést. A Házirend kiterjed Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös és Ruzsa települések közigazgatási területén a támogató szolgáltatásba részesülőkre és az alkalmazottakra egyaránt. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, amennyiben a személy cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, ill. nem zárja ki. A Házirend iránymutatásként készült a helyiségek használatára. Ellátottak köre: Az Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös és Ruzsa rászorultnak minősült fogyatékos személyek. közigazgatási területen a szociálisan Szolgáltatásaink amelyek a helységben biztosíthatunk: A fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása koordinálása: speciális személy szállító szolgáltatás, az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, tevékenység koordinálása információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások elérése, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségéről tájékoztatás, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosításának koordinálása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás megszervezése a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének lehetőségeiről információnyújtás.

15 A Szakmai Program 8/B számú melléklete Tájékoztatási kötelezettség: A támogató szolgálat tájékoztatja a szolgáltatást igénybevevő személyt az ellátások tartalmáról, azok feltételeiről, a szolgálat által róla vezetett nyilvántartásokról, a nyitva tartásról, és az ügyfélfogadásról rendjéről, módjáról. Kapcsolattartás: Az ellátást végző és az ellátást igénylő közösen határozzák meg a segítségnyújtás formáját és gyakoriságát az intézményvezető jóváhagyásával, mérlegelve az ellátást egyénre szabva, illetve az intézmény adta lehetőségeket figyelembe véve. Iroda nyitva tartása: heti öt munkanapon től ig (kivétel rendkívüli eset, krízishelyzetben) intézményi telefonon, illetve a dolgozó használatában lévő telefonon történő kapcsolattartásra van lehetőség a személyes megkeresésen túl. Fogadó órák: Hétfő: 9 12 óráig Szerda: 8 12 óráig. Elérhetőség település szerint: Ásotthalom településen támogató szolgálat vezető Személyi segítő Mórahalom településen támogató szolgálat vezető Személyi segítő Öttömös településen támogató szolgálat vezető személyi segítő Ruzsa településen támogató szolgálat vezető Személyi segítő Térítési díj: Az intézményi térítési díjat a képviselő testület állapítja meg, melyet rendeletben szabályoz, míg a személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg. A térítési díjat visszamenőleg minden hónap 10-ig a kiállított számla alapján (az intézmény Pénzkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően) kell az ellátást igénybevevőnek megfizetnie a részére nyújtott szolgáltatásnak megfelelően. A szakmai munkánkhoz a személyi térítési díjak megállapításához elsősorban a következő jogszabályok a mérvadóak: a szociális ellátásokról szóló évi lll. tv.,

16 A Szakmai Program 8/B számú melléklete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29 / ( ) Kormány rendelet, A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények. működési engedélyezéséről szóló 188 / 1999.(Xll. 16.) Kormány rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000 (01.07.) SzCsM rendelet. Jogvédelem a szolgáltatást biztosító dolgozók esetében: A szociális szolgáltatást végzők közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Összeférhetetlenség esetén kérheti felettesétől az ügymenet más gondozónak történő átadását. Az alkalmazott munkájában érvényesülnie kell a foglalkozásbeli titoktartásnak, az ellátottak személyiségi jogainak tiszteletben tartásának. Fizikai ellátásának biztosítására a következő lehetőségek vehetők igénybe egyeztetés és megállapodás alapján gondozónő kíséretében: Tisztálkodási lehetőségek, ha a gondozott egészségi állapota és a szociális helyzete az önálló tisztálkodást nem teszi lehetővé, úgy ebben a személyi segítő segítségét lehet igénybe venni. Mosási, vasalási lehetőség, melyhez a gépi feltételek az intézményben adottak, a mosáshoz a mosóporról illetve az öblítőről az ellátott gondoskodik, a tevékenységet az intézmény mosodai alkalmazottja látja el. Saját ruházat javítására is lehetőség van, melyhez a személyi segítők is segítséget nyújtanak. A támogató szolgálat szolgáltatásainak az igénybevétele esetében az alábbiaknak kell érvényesülni: külső személyek, családtagok csak abban az esetben tartózkodhatnak az irodában, ha a kliens hozzájárulását adta, és érintett az esetben, ügyben és annak megoldásában, Ügyeljenek saját és mások egészségére. A dohányzók védelméről szóló törvény értelmében az intézmény területén dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad, ami az ellátottakra, azok hozzátartóira és látogatóira, az intézmény dolgozóira és mindenki másra egyaránt vonatkozik, aki, és amíg az intézmény területén tartózkodik. Az intézmény területére a szeszes ital behozatala nem engedélyezett! Ittas ember az intézmény területén nem tartózkodhat! rend és a tisztaság megtartása közös felelőség és érdek berendezéseket, felszereléseket kérjük rendeltetésszerűen haszni a személyi segítő jelenlétében és jóváhagyása tiszteletben kell tartani megkülönböztetés nélkül a kliens érdekeit, akaratát, méltóságát, egyediségét és jogait, joga van a korrekt, előítélet-mentes, teljes körű szolgáltatás igénybevételére, alkotmányos emberi jogaiban nem sérülhet, nem érezhet kiszolgáltatott helyzetet problémái esetén,

17 A Szakmai Program 8/B számú melléklete a szolgáltatás igénybevételét a szociális rászorultság megállapítása után mindenki számára elérhetően kell biztosítani, aki jogosult arra, tiszteletben kell tartani a kliens vallását, világnézeti elkötelezettségét, a kliens érdekeit kell képviselni, de ezzel nem sérülhetnek mások érdekei, titoktartás illeti meg a vele kapcsolatos minden szóbeli, írásbeli rögzített és azokból kikövetkeztethető információkra, esetismertetésre vonatkozólag, A fogadóóra és a nyitva tartás időpontjainak betartására felhívjuk mindenkinek a figyelmé, annak érdekében, hogy a zavartalan munkavégzés folyamatosan érvényesüljön, panasz esetén jogorvoslatot kérhet az intézményvezetőtől, a fenntartótól és az ellátott jogi képviselőtől Panasztétel esetén az intézményvezető nyolc napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől újabb számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal Ellátott jogi képviselő segíti az intézmény által ellátottak érdekeinek védelmét, az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítását: - Dr. Dubecz György gyermek jogi képviselő 06-20/ Bolyánné Szamosközi Gabriella ellátottjogi képviselő - a megye dél-nyugati része, így Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös és Ruzsa települések is az ellátási területéhez tartoznak elérhetősége: Tel: 06-20/ Gál Antal ellátott jogi képviselő 06-20/ Dr. Sziklay Adrienn betegjogi képviselő 06-20/ Dr. Takácsné Benedek Izabella betegjogi képviselő 06-20/ Az intézményi jogviszony megszűnésének eshetőségei Az intézményi jogviszony megszűnik az intézmény jogutód nélkül megszűnik, a jogosult halálával, a határozott idejű szerződés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha az időtartam meghosszabbítható. Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult intézménybe történő elhelyezése indokolt, (tartós bentlakású intézményi forma) a házi rendet súlyosan megsérti,

18 A Szakmai Program 8/B számú melléklete Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítanunk kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét a megszűnéssel kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról, kötelezettségekről az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. Szándékos rongálás, jogellenes elsajátítás esetén kártérítési felelősséggel tartozik az intézmény felé. Kérem a napi és a heti munkarendhez szíveskedjenek alkalmazkodni, ami az egyéni gondozási tervekhez igazodva lett kialakítva a hatékony munkavégzés elősegítése érdekében. Ha a jogosult korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazunk. A tűzvédelmi és a balesetvédelmi szabályokat mindenki köteles betartani. Kérjük, hogy a házirend szabályaihoz mindenki alkalmazkodjék. Kéréssel, problémával forduljon bizalommal az intézmény dolgozóihoz. Előre is köszönjük, hogy a házirendet betartja. Ezen Házirend hatályba lép: április 01-én. Ásotthalom március 28. Kása Gabriella Intézményvezető

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013.

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Szociális Szolgáltató Központ Fejlesztő Iskola HÁZIREND Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. 1 Név: GEMMA Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola Székhelye: 6771 Szeged,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a fogyatékosok nappali intézményének belső

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program

Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program Resznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(IV.28.) határozata falugondnoki szolgálat bevezetéséről és szakmai program jóváhagyásáról Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2009.(XII.16.) KT határozat Tárgy: A Tanyagondnoki Szolgálat képzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 25. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 B E V E Z E T É S Az Egyetemi Kollégium Szervezeti

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

Felkészülés 2010 évre

Felkészülés 2010 évre Felkészülés 2010 évre A szociális törvény változásai Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális információk elérhetők: www.afsz.hu Jogszabályváltozások követési gyakorlata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.)

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye. 1152 Budapest, Rákos út 77/a. INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT HÁZIREND. 08.sz. kiadás: 2016. február 1.

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye. 1152 Budapest, Rákos út 77/a. INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT HÁZIREND. 08.sz. kiadás: 2016. február 1. INTÉZMÉNYI SZABÁLYZAT 08.sz. kiadás: 2016. február 1. Készítette: ------------------------------------------------------ Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos Kiadás előtt átvizsgálta: Jóváhagyta: --------------------------------------------------

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS, 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, RENDELTETÉSE 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben