Felkészülés 2010 évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felkészülés 2010 évre"

Átírás

1 Felkészülés 2010 évre A szociális törvény változásai Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális információk elérhetők:

2 Jogszabályváltozások követési gyakorlata Folyamatos figyelés: évben a fontosabb változások 10 közlönyben fellelhetők: - jogtár Változatosság: egy jogszabályban több (3-4-6) jogszabály módosul, nem a nevén kell keresni A vége a csemege : fontosak a záró rendelkezések, hatályba léptetés, a hatályon kívül helyezés Barkóba : a jogszabályok rövidítését tanulni kell (Szmr. Szfr, Nyr. Fvr. R.), mert ezzel jelzik a módosításokat Bogarászás - visszautalások más jogszabályi helyekre, együttes olvasása szabálynak Kis bombák rejtett fél mondatok, egy bekezdés (akár 8 soros) módosul, de csak 1 szó változik, vagy kerül bele Csak a kezemet figyeljétek

3 2009. év terméke év haszna Az Szt. csak 3x módosult álnéven Valamennyi végrehajtási rendelet többször módosult Rendszerbeli nagy átalakítás nem volt jellemző Teljesen új rendeletek: a működési engedélyezésben és a normatíva igénylésben Az apróbb módosítások főként könnyítések, alig van szigorítás Az összefüggések fontossá váltak Még fontosabb a szabályos működés, a jogszabályok ismerete A normatívák, támogatások csökkentek, de felhasználásban nagyobb az elvárás, a pénzügyi ellenőrzési követelmény (a MÁK igazgatóságai ellenőriznek, de a MÁK Központja a fellebbezések elbírálására jogosult, 2. fokú szerv = szigorú ellenőrzés)

4 Jogszabály olvasási gyakorlatok Pl: 1/ (3): Az Szt ának (3) bekezdése, illetve 85/A. -ának (1) bekezdése szerinti ellátotti létszámot külön kell vizsgálni a székhelyre és az egyes telephelyekre Megfejtés: 1.) Az Szt ának (3) bekezdése így szól: A (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz fő, legfeljebb azonban százötven fő ellátását biztosítja. 2.) A (2) bekezdés a), b) és d) pontjai: a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, b) a rehabilitációs intézmény d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a c) a lakóotthon, de itt nem hivatkoznak rá) 3.) hivatkoznak viszont a 85/A.. (1) bekezdésére: amely a lakóotthon Tehát a mondat úgy szól a jogszabály alkalmazónak (fenntartónak), hogy minden intézményre, külön külön kell a létszámot vizsgálni a székhelyen és a telephelyen ha a normatívát igénylem, azt felhasználom, és elszámolok vele, nem adhatom össze még ugyanazt az ellátási típust sem, külön kell nyilvántartanom, nem keverhetem össze.stb. Fontos szabály, mert pénzbe kerül!

5 Szociális törvény (1) Költségvetéshez kapcsolódó szabályok változtak Ellátotti létszámok szabályai változtak: házi sg-ben és a jelzős hsg-ben is kell létszámot engedélyezni. Intézményi térítési díj megfizetését vállalhatja írásban az ellátott, vagy más személy (ekkor jövedelemvizsgálat nem kell)- de nem kerülhet előnyösebb helyzetbe Idősek otthonába változtak a jövedelemvizsgálat szabályai, házi sg. és étkeztetésnél megszűnik Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.

6 Szociális törvény (2) Idősek nappali ellátásába nem kell napközbeni étkeztetést biztosítani A nem állami, egyházi fenntartónál megszűnik az elkülönített számla Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékre jelentkezés (szociálpolitikai szakértői tevékenység) részletes szabályai a gyermekvédelmi törvénybe kerültek át, és mind a két szakértői tevékenységet 1 végrehajtási rendelet szabályozza Ellátottjogi képviselő összeférhetetlenségei, kizáró okok és azok igazolása hatósági bizonyítvánnyal, képviselet megszüntetési okaikötelezettség elmulasztása

7 Adatkezelés - TAJ számos nyilvántartás Egyes szolgáltatások igénybevétele bármely szolgáltatónál megtörténhet, akár egyszerre, párhuzamosan önkormányzati, egyházi, nem állami szolgáltatóknál is. Központi elektronikus rendszer épül ki: a párhuzamos finanszírozás elkerülése, az ágazati tervezés megkönnyítése érdekében. A Foglalkozatási és Szociális Hivatal felhatalmazást kap a természetes személyazonosító adatok, valamint a TAJ számok kezelésére az országos nyilvántartási rendszerben. Bevezetése: október 1.

8 I. Szociális szolgáltatások igénybevétele 1. Igénybevételi eljárás, gondozási szükséglet, alap és felülvizsgálatok 2. Fenntartói, intézményvezetői feladatok 3. Térítési díj

9 1.) Igénybevételi eljárás Nyilatkozat: Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Nem kell nyilatkozni a népkonyha, a családsegítés, az utcai szociális munka, a nappali melegedő, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás igénybevételéről. Ellátási terület szabálya bővül : Hajléktalan, közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, nappali ellátásban esetén az is ellátható, aki a szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek 10%- áig - az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

10 Kérelem és előgondozás Kérelem nyomtatványban változott a C.) Adatlap a jövedelem nyilatkozat, a vagyonnyilatkozat, a jegyzői igazolás Az előgondozásnál az állami fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás érdekében, és felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre

11 Szakvélemények A szociális ellátások igényléshez szükséges szakvélemények A fogyatékos személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe, a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, a) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy b) a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet.

12 Az intézményi elhelyezés A bentlakásos intézmény vezetője, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az 5. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. Hatályon kívül került: a sorszámozott, folyamatosan vezetett nyilvántartás. Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető erről - a nyilvántartásba vétel közlésével írásban. Hatályon kívül került, hogy a beérkezés sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről.

13 Gondozási szükségletvizsgálat Idősek Otthona: gondozási szükséglet vizsgálat körülményei ( a viták ellenére) nem változtak viszont az ellátás halaszthatatlan biztosítása esetén, az int.vez. döntése alapján határozott időre, de legfeljebb 3 hónapra felvehető, de ha nem állapítják meg a gond. szükségletet, az ellátást meg kell szüntetni. Hozzátartozó utáni normatíva igénylés nincs (gszv. nélküli felvétel) Házi segítségnyújtás: városi jegyző bizottság a szakvéleményt 6000 Ft-ért készíti, melyet a fenntartó fizeti meg. Egy új kifejezés került be a rendeletbe: szakvélemény mellett szakhatósági állásfoglalással is megállapítható az önkiszolgálási képesség hiánya (Ket. módosításból adódóan)

14 Alap,- és felülvizsgálatok A vizsgálatokat az ORSZI végzi egységesen mindenre (2009. júliustól) Az ORSZI honlapjáról letölthető adatlapon kell kezdeményezni A felülvizsgálati idő meghatározások módosultak: gondozási felülvizsgálat 8, illetve 10 év, szociális foglalkoztatási felülvizsgálat 10 év, átfogó rehabilitációs felülvizsgálat határozatlan idejű lakóotthoni elhelyezés esetén 10 év.

15 Foglalkoztatási és rehabilitációs alkalmassági vizsgálatok Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat kezdeményezés, ha az ellátott nappali ellátás esetén legalább 6 hónapja nappali ellátásban részesül; A foglalkoztatása akkor szükséges, ha a szociális foglalkoztatás a fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy korábban már megállapított egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szoruló fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén az 55. életévét, munka-rehabilitáció esetén a 62. életévét be nem töltött ellátott esetén a szociális foglalkoztatás Szt.-ben meghatározott céljainak elérését várhatóan elősegíti. A szakvélemény tartalmazza milyen foglalkoztatási forma, milyen hosszú munkaidő javasolt. Ha a szakértői bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztő-felkészítőben nem foglalkoztatható. Szociális és gyámhivatalnak december 31-éig kellett ellenőrzi a kiadott foglalkoztatási engedélyeket.

16 Jövedelemvizsgálat (1) Két cél: - jegyzői munkateher csökkentése, - differenciált normatíva megszűnése miatt étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál megszűnik a jegyzői jövedelemvizsgálat, - megmarad viszont a családi jövedelemszámítás

17 Jövedelemvizsgálat (2) Az Szt.119/C. (1) Az idősotthoni ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét. (2) Az intézmény vezetője a jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél. (3) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján igazolást állít ki a havi jövedelemről. Az igazolás az ellátást igénylő természetes személyazonosító adatait és havi jövedelmét, illetve azon belül a vagyonból a havi jövedelemhez hozzáadandó összeget tartalmazza. (4) Ha a jegyző az ellátást igénylő jövedelmi helyzetét az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtását megelőzően is vizsgálta, a három hónapnál nem régebbi adatok a jövedelem vizsgálatánál felhasználhatók. Csak az ellátás igénybevételét megelőző hatósági jövedelem vizsgálat marad meg, nem lesz évenkénti igazolás kiállítás.

18 2. Fenntartói, intézményvezetői feladatok

19 Szakmai rendelet szabályai (1) SZMSZ egyszemélyes szolgálat esetén a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hivatalának SZMSZ-e is lehet, SZMSZ az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket. Nem állami fenntartású szociális intézmény esetén a fenntartónak folyamatosan rendelkeznie kell a nappali ellátás és a bentlakásos intézményi ellátás körében okozott kár megtérítésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása esetén a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót kell vezetni.

20 Szakmai rendelet szabályai (2) Bentlakásos intézményben - az idősotthoni ellátás kivételével - az ellátást igénybe vevő ön-ellátási mértékének megfelelő besorolás képezi az alapját az igénybevételhez szükséges kérelem B fejezetének pontja szerinti orvosi javaslatnak. Kikerült a 49.. C) gyermekek és incontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök intézményi biztosítása Gondoskodni kell a szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról Az intézménynek készleten kell tartania a (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (eseti gyógyszerkészlet = a szekrényben) kikerült a gyógyszerszükséglethez igazodó megfelelő mennyiség Az alap-gyógyszerkészletről részletes és pontos tájékoztatást kell adni az ellátást igénybe vevő részére. Az alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet (vényre felírható) költségét az ellátást igénybe vevő viseli.

21 Szakmai rendelet szabályai (2) A gyermek után járó családi pótlék felhasználása 59/A. A bentlakásos intézmény vezetője a) a gyermek után járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról aa) az 5. számú melléklet szerinti kimutatást vezeti, ab) évente, a gyámi számadás elkészítésének időpontjához igazodóan beszámolót készít, amellyel egyidejűleg lezárja az aa) alpont szerinti kimutatást; b) az aa) alpont szerinti kimutatás másolatát és az ab) alpont szerinti beszámolót megküldi a gyámnak, a hivatásos gyámnak vagy a vagyonkezelő eseti gondnoknak.

22 Szakmai rendelet (3) Ha a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani, illetve az Szt. 65. (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben megszervezni. Jelzőnél hatályon kívül került a műszaki rendszer alkalmasságának szabálya (dokumentálásra, önellenőrzésre, kétirányú komm. alkalmasság nem kell) Nappali ellátás esetén az Szt. 94/B. és 94/D. szerinti megállapodások száma meghaladhatja a működési engedélyben meghatározott férőhelyek számát.

23 Szakmai létszámnormák változása - étkeztetés: nem kell konyhavezető, 100 főre vetítve 1 szoc. segítő - Házi sg. 1 gondozó 9 ellátottra vetítve, 10 főállásúra 1 vezető - Fogy. Nappali 3 fő - Idősek Klubja 2 fő (30 főre vetítve) +1 fő 6-7 napos nyitva tartásnál - Idősek otthona: ápoló-gondozó 24 fő, Azon munkaköröknél, ahol alternatíva szerepel - pl. ápoló és szociális gondozó -, az intézmény-, szolgáltatásvezető hatásköre a konkrét munkakör meghatározása. Az ápoló, gondozó és a szociális, mentálhigiénés munkakörök átcsoportosíthatók a rájuk meghatározott és együttesen számított létszámminimumon belül azzal, hogy az így meghatározott ápoló, gondozó létszám nem csökkenhet az intézmény számára előírt ápoló, gondozó létszám 50%-a alá. A bentlakásos intézménynek legkésőbb a működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végéig a férőhelyszámnak megfelelő személyi feltételeket teljesítenie kell és ezt a működést engedélyező szervnek be kell jelentenie (egybehangzó nyilatkozat kell a fenntartó dolgozó részéről.) Kiegészítő szabályok is változtak (főként az új képesítések miatt)

24 3. Térítési díj bentlakásos intézmény Tr.- szabályok az egyházi és nem állami fenntartóra is vonatkoznak, ha az önkormányzattól ellátási szerződésben átvállalja a feladatot, vagy finanszírozásban részesül Átmeneti szálláson elhelyezett kiskorú után is 100 % td. (eddig 50) Rehabilitációs lakóotthon távollét esetén- lakhatási klts. 100 %-a (eddig 50%). Távollétnek minősül, ha nem tartózkodik az intézményben a lakó, kivéve a rendszeres hétvégi távollétet. Rehab. intézmény: elő takarékosság: elkülönített letéti számla A személyi td.-nál nem vehető figyelembe a foglalkoztatásból származó munkajutalma, de a munkarehabilitációs díj igen! Ha nem fizeti meg a személyi td-at, vagy a költőpénzt az int. biztosítja, a követelést az ingatlanvagyonán, idősotthoni ellátásnál a jegyző által megvizsgált vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja vagyon, vagyoni értékű jog (terhelhetőség: az önygdm. 40 x-esét meghaladja az eddigi 30 helyett) Az idősotthoni ellátás igénybevétele során a személyi térítési díj számításakor a vagyonból a havi jövedelemhez hozzáadandó összegként a jegyzői igazolásban meghatározott összeget kell figyelembe venni. Jelzálog jog bejegyzését a székhely/telephely szerint illetékes szociális és gyámhivatal végzi. A fenntartó kérelme alapján határozatot hoz ingatlanügyi hatósághoz küldi

25 Térítési díj alapszolgáltatásban (1) Intézményi td. támogató, jelzőnél = szolgáltatási önköltség és a költségvetési tám. (fin.) különbözete. Az étkeztetés, házi segítségnyújtásnál a családban egy főre jutó jövedelmet kell a személyi tr.díj megállapításnál figyelembe venni Mivel megszűnt a jegyzői jövedelemigazolás, az intézményvezető vizsgálja megállapításait a személyi térítési díj értesítésbe írja le. Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni + étkezést igénybe vevőkre. Vizsgálni kell a terhelhetőséget is: az étkeztetésnél a személyi td. nem haladhatja meg a jöv. 30 %-át, hsg-nél a 25 %-át (5 %-os emelkedés), a jelzőrendszeres hsg.-nél 2 %-át A személyi térítési díjat 10 Ft-ra kerekíteni kell

26 Térítési díj alapszolgáltatásban (2) Étkeztetésnél a fenntartó főzőhelyenként eltérően is meghatározhatja. Egy településen belül csak akkor, ha választhat az ellátott. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata kivéve, ha írásban vállalja az intézményi td. megfizetést (az ellátott, vagy bárki helyette). A jelzőrendszeres hsg-re nem vonatkoznak a korábbi szabályok (ellátási napra vetíteni, naptári napra számolni). Új szabályok: csak működő jelzőkészülék esetén állapítható meg a személyi td.= 1 ellátottra jutó önköltség és fin. szerződés különbsége 1 ellátottra és 1 napra. (pl. önklt Ft/év Ft/év finanszírozás= Ft/év/fő:365 nappal: 41 Ft/fő/nap az intézményi td a személyi a jövedelem 2 %-a lehet pl Ft esetén havi 1200 Ft lehet.) Nappali ellátásnál, ha van étkeztetés a családi jövedelemszámítást a személyi td. első felülvizsgálatáig kell elvégezni,de már a Támogató szolgálatnál nem kell vezetni (2009. október 1-től) a gondozási naplót, és ellenőrzéskor sem követelhető meg. Hatályát veszti a hátralékbehajtás régi szabálya (2009. okt. 1-től) a szociális és gyámhivatal a Ket. eljárása szerint jelzálog bejegyzést indít.

27 Intézményi térítési díj vállalás (1) Valamennyi szolgáltatásra vonatkozik: Szt. 117/B. : Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Értelmezés: Az igénylő, vagy más személy írásban vállalhatja a teljes intézményi td. megfizetését. Nem kell vizsgálni a rendszeres jövedelmet és azt sem, hogy a jövedelméből az ellátott mennyit tud megfizetni (%-os határt), de nem kerülhet azzal előnyösebb helyzetbe, hogy többet fizet. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 év időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb 3 év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható.

28 II. A szociális szolgáltatások megszervezése 1. Önkormányzati ellátási kötelezettség 2. Kapacitáselosztás, ellátási térkép 3. Intézményi átszervezések, feladatátadás 4. Szakmai program

29 1. Ellátási kötelezettség A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége csökkent. Állami finanszírozásba került évtől a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, évtől a jelzőrendszeres hsg, és az intézményen belüli szociális foglalkoztatás Megszűnt az alapszolgáltatási központ szabályozása A házi segítségnyújtás esetében a működési engedélynek tartalmaznia kell az ellátható személyek számát, a jelzőrendszeres hsg-nél a készülékek számát.

30 Mit jelent az állami feladatszervezés? Kapacitás szabályt (meghatározott férőhelyszámot, ellátási számot) Ellátási szükséglethez igazított szolgáltatási befogadást területi kiegyenlítést Zárt rendszerű finanszírozást (kötött keretet), költségvetési kiadások ésszerűsítését Új rendszerű elvárást, teljesítményfinanszírozást: feladategység, feladatmutató, kötelezően teljesítendő feladatmutató A források szabályszerű felhasználását Erős finanszírozási kontrollt és szigorú elszámoltatást A szakmai szempontok szabályosságot érvényre juttatását, kikényszerített A tárgyi és személyi feltételek szakmai kontrollját A párhuzamosságok kizárását

31 Jelzőrendszeres hsg. Az Szt. 131/A. : A támogató szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi ellátások működtetését az állam a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja. Működtetése pályázati úton történik, a 191/2008. Korm. rendelet alapján kiválasztott (és miniszter által befogadott) fenntartókkal három évre kötött finanszírozási szerződés útján évben 2 fordulós pályázat: - előminősítés, - általános pályázat (december 28.-ig)

32 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ FENNTARTÓK SZÁMA KISTÉRSÉGENKÉNT I. FÉLÉV ADATAI ALAPJÁN 32

33 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZERINTI KIHELYEZETT KÉSZÜLÉKEK SZÁMA AZ OPTIMÁLIS SZÁMHOZ VISZONYÍTVA (%-OS ARÁNY) I. FÉLÉV ADATAI ALAPJÁN 33

34 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A támogatás alapegysége a szociálisan rászorult személynél (és működő) kihelyezett jelzőkészülék. Az a fenntartó kaphat támogatást, aki házi segítségnyújtásra is rendelkezik működési engedéllyel, illetve megállapodás útján biztosítja az ahhoz való hozzáférést. Megszűnik az 1:3-as arány! Tehát nem kell minden 3 házi gondozott esetén 1 jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülőt ellátni. feladategység: a szociálisan rászorult személynél kihelyezett jelzőkészülék kötelezően teljesítendő feladatmutató: éves átlagban 40 jelzőkészülék, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része. Teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe a szociálisan rászorult személy otthonába kihelyezett egynél több jelzőkészülék

35 3. Jelzőrendszeres házi sg. - igénybevétel Szociális rászorultság fennállását az intézmény vezetőjének kell vizsgálni (Szt.59/A..): egyedül élő 65 év feletti, egyedül élő súlyos fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg, 2 személyes háztartásban élő előbbi, ha egészségi állapota indokolja 36/2007(XII. 22.) rendelet: házi orvos igazolása az igénybevevő egészségi állapotáról önellátásra vonatkozó megállapítások 2 évig használható

36 Pályáztatás A pályázatot a szolgáltató fenntartója az FSZH elektronikus pályázatkezelő rendszere útján nyújthatja be. A pályázat elbírálása során ha a pályázatban vállalt egyéb feltételek azonosak előnyben kell részesíteni azt a fenntartót, amelynek szolgáltatója a már kihelyezett jelzőkészülékek arányában több személyt lát el házi segítségnyújtásban A fenntartó évente egyszer, május 20-áig kérheti a vállalt feladatmutató évközi módosítását Az első finanszírozási időszak az általános pályázati eljárás lezárásnak időpontjától függetlenül január 1-jétől december 31-éig tart.

37 Szociális foglalkoztatás Átalakításra került a szociális foglalkoztatási támogatáshoz jutás feltételrendszere is: a normatív alapú támogatást felváltja a pályázati alapon történő támogatás A pályázat lebonyolítását az FSZH végzi. A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás szabályaival (112/2006 Korm. r. módosítás) évben 2 fordulós pályázat: - előminősítés, - általános pályázat (december 28.-ig) Költségkompenzáció igényelhető: a munkaszerződések megszüntetésével járó munkáltatói kötelezettségek kompenzációjára, de csak akkor, ha az adott személy után nem kap a fenntartó foglalkoztatási támogatást. a szociális és gyámhivatalokhoz benyújtott igénylőlapokon legkésőbb március 1-jéig, határozatot hoznak, az FSZH utólagosan finanszíroz.

38 Szociális foglalkoztatás A támogatás a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, meghívásos pályázat vagy fejlesztési pályázat útján nyújtható A befogadott szolgáltató/intézmény fenntartója részére három évre megkötött finanszírozási szerződés alapján támogatási időszak: 3 egymást követő naptári év feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra, fejlesztési pályázat esetén a támogatási szerződésben meghatározott tárgyi eszköz fejlesztése, beszerzése; feladatmutató: a feladategységek száma; A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza az egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát, amely nem haladhatja meg az intézmény működési engedélye szerinti férőhelyszámot.

39 Pályáztatás Ha a foglalkoztató szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, és megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének vagy a szociális intézmény, illetve a fenntartó szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatóval megállapodást kötött, és e foglalkoztató megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. Az általános pályázatot a szociális intézmény fenntartója elektronikus úton nyújthatja be az FSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül. Intézményi társulás által fenntartott szociális intézmény esetén a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot. Ha szociális intézmény telephellyel is rendelkezik, a székhely és a telephely a pályázat és a támogatás összege szempontjából külön szociális intézménynek minősülnek, külön kell rájuk pályázatot benyújtani. Bizottság véleményezi a pályázatokat, ezután a miniszter dönt a támogatottakról és az átlagos támogatási összegekről. Miniszter - befogadás, FSZH Főigazgatója - támogatás odaítélése és szerződéskötés

40 Szakmai program A foglalkoztatási szakmai program összhangba kell hogy kerüljön az intézményi szakmai programmal! Tartalmazza a szociális foglalkoztatásban részt vevő személy munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségeket, a szociális foglalkoztatásban részt vevő segítők és foglalkozatáskoordinátorok számát. A szakdolgozók számát a foglalkoztatottak számára, állapotára, a foglalkoztatás keretében végzett tevékenységre, a foglalkoztatás egyéb körülményeire tekintettel kell meghatározni: 30 foglalkoztatottanként legalább 1 segítőt, 30 foglalkoztatott felett, 90 foglalkoztatottanként legalább 1 foglalkoztatás-koordinátort kell biztosítani. A segítő munkakör részmunkaidős foglalkoztatással is ellátható.

41 2. Kapacitáselosztás, ellátási térképek

42 Mit jelent a kapacitás elosztás Egy szolgáltatás adott mennyiségének a szociális szolgáltatásra szorulók létszáma szerint a kistérségre/településre való vetítése. Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. A szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy (Szt. előírása) ben az OEP nyilvántartása szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékéban, emelt összegű csp. részesült fő 2008-ben működött 620 támogató szolgálat ellátottal (1 szolgálat átl.40 fővel). Így a potenciálisan a rászorulók 13 %-a részesült ellátásban Kistérségenként (176 db) átl súlyos fogy. él, 13 %-a 142 fő részesülhetne támogató szolgáltatásba, ha egyenlő lenne az eloszlás. Területi kiegyenlítés célja: azonos eséllyel igényelhessen szolgáltatást a rászoruló egyenletes legyen a szolgáltatás eloszlás, ne legyenek fehér foltok és túlkínálatos térségek Szociális térkép: a szolgáltatások számának, az ellátottak létszámának kistérségenkénti, megyénkénti térképes megjelentetése, látványosabbá és összehasonlíthatóbbá teszi a szolgáltatások területi elhelyezkedését

43 Támogató szolgálatok megyénkénti eloszlása május 31-i adatokkal

44 100 db 90 db 80 db 70 db 60 db 50 db 40 db 30 db 20 db 10 db 0 db Támogató szolgálatok megyénkénti száma fentartónként Társulásos önkormányzati Nem állami Egyházi Állami, önkormányzati Fejér Pest Budapest Tolna Somogy Baranya Zala Vas Veszprém Komárom - Esztergom Csongrád Békés Bács - Kiskun Szabolcs - Szatmár - Bereg Jász - Nagykun - Szolnok Hajdú - Bihar Nógrád Heves Borsod - Abaúj - Zemplén

45 Régi és új szolgáltatók számának alakulása támogató szolgálatok esetén Régi új Zala Budapest Csongrád Fejér Győr-M-S Ha jdú-b Heves Jász-N-Sz Komárom-E Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Sz-B Tolna Vas Veszprém Borsod-A-Z Békés Bács-K Bara nya

46 3. Intézményi átszervezések, feladatátadás

47 Átadás egyházi fenntartónak Módosult az Szt. 127/A.. Ha helyi önkormányzat vagy társulás az általa fenntartott szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak adja át, az egyházi kiegészítő támogatást köteles a a korábbi 2 év helyett a központi költségvetésnek 5 éven keresztül megtéríteni Ha helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény megszűnésétől számított 12 hónapon belül egyházi fenntartó új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a korábbi fenntartó köteles az egyházi kiegészítő támogatás 5 éven keresztül folyamatosan a költségvetésnek megtéríteni, feltéve, hogy a) a megszűnt és a létrehozott szolgáltató, intézmény ellátottainak legalább ötven százaléka azonos, továbbá b) nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a megszűnt és a létrehozott intézmény - részben vagy egészben - ugyanabban az ingatlanban működik. A megtérítendő összeg megállapítása során nem vehető figyelembe a korábbi fenntartó működési engedélyében nem szereplő szociális szolgáltatás és férőhelyszám, illetve ellátható személyek száma

48 Átadás nem állami fenntartónak Ezek a szabályok kiterjesztésre kerülnek a nem állami fenntartókra is: ha a nem állami fenntartó szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak ad át, vagy a fenntartott szolgáltató, intézmény megszűnésétől számított 12 hónapon belül egyházi fenntartó új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a nem állami fenntartó köteles az egyházi kiegészítő támogatás 5 évre számított átalányösszegét a központi költségvetésnek megtéríteni. Az átalányösszeg normatív állami hozzájárulás és az egyházi kiegészítő támogatás szorzatának az ötszöröse. A teljes átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény nem engedélyezhető. Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítéséről a Magyar Államkincstár külön kormányrendeletben meghatározott eljárás szerint határozatban dönt. Kormány rendelet lesz az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésének részletes szabályairól

49 III. Az állami finanszírozás rendszere, költségvetés 1. Normatíva igénylés 2. Önköltségszámítás

50 1. Normatíva igénylés, elszámolás alapja Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 110 %-át, bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 105 %-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át. házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110 %- át, éves átlagban a 100 %-ot. Ha az intézményben egymást követő 60 napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. Működési engedélyben szereplő létszámon/fh. számon felül normatíva nem igényelhető.

51 Nappali étkezés szociális foglalkoztatás A költségvetési törvényben található az otthonközeli ellátás, mely az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását egy keretből támogatja, annak függvényében, hogy mely ellátási elemet biztosítja az önkormányzat. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében az idősek nappali ellátásának feladatai közül január 1-től kikerül az étkeztetés. Az Szt. módosítás alapján az a fenntartó, aki idősek nappali ellátása keretében eddig étkeztetést is biztosított és ezután is biztosítani kíván, az otthonközeli ellátás fajlagos összegének 65%-át hívhatja le, amennyiben szociális étkeztetésre is rendelkezik jogerős működési engedéllyel. Nappali szociális foglalkoztatás: Kv. Tv. 3. számú melléklete 11. g)- h) pontja: Fogyatékos és demens személyek, valamint pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,akinek jogcímén a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e hozzájárulás 40%-át számolhatja el

52 2. Szolgáltatási önköltség Számítása Szt (9) az előző évi adatok alapján április 1-ig kell megállapítani (1 évben 1x korrigálható, ha indokolt), vagy tervezett adatok, ha nem volt szolgáltatás Számítás: ráfordításoknak az egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke. Alapja: tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként Akkor is dokumentálni kell, ha a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz (mert saját maga hozzájárul). Hatályon kívül került a differenciált összegű normatíva alapján történő norma kategóriához rendelt számítás.

53 Költségvetési törvény módosítások

54 Előzetes igénybejelentés Az egyházi és nem állami fenntartók számára a normatív hozzájárulás egyik feltétele volt az előzetes igénybejelentés - határidő elmulasztása jogvesztő volt, azaz a fenntartó nem kapott a következő évre normatívát évben megszűnik az előzetes igénybejelentés, az már évre nem lesz feltétele a normatíva igénylésnek (de még 2009-ben be kellett adni). Tartalékalap megszűnése: Az Szt. 92/C. -ának (2)-(4) bekezdése és (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte január 1-jétől.

55 Otthonközeli ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő ca) A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja. cb) A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együttesen biztosítja. ( forint/fő) cc) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít. ( forint/fő) Ezen a jogcímen igényelhető a hozzájárulás a népkonyhai étkezetésben részesülők után is. cd) A hozzájárulás 75%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít. ( forint/fő) ce) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a helyi önkormányzat azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít. ( forint/fő) Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a cb) pont szerinti hozzájárulás 60%-át, (79.722) vagy a ce) pont szerinti hozzájárulás 40%-át (35.432) számolhatja el. Egy ellátott egy ellátási napon csak egyszeresen és egy jogcímen vehető figyelembe.

56 Pályázatok 2010.év eleje ESZA Kht: SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása Házi segítségnyújtás fejlesztése Kísérleti program az adósságcsapda megelőzésére Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők önálló életvitelt segítő programja

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló

SZAKMAI INDOKOLÁS. 2. Tartalmi összefoglaló SZAKMAI INDOKOLÁS 1. Az előterjesztés célja Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, jelenleg egyeztetés alatt álló

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008.

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél 2008. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2008. október VIII. évfolyam 3. szám Tisztelt Partnereink! Elkészítettük Szakmai Hírlevelünk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 3. számának tartalmából: a köznevelési ágazatban kiírt álláspályázatok, főiskolai rektori kinevezésről szóló döntés,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció. Hajdúszoboszló, 2008.

Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció. Hajdúszoboszló, 2008. Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció Hajdúszoboszló, 2008. Jogszabályi változások 2007. évi CXXI. Törvény Szt. módosítása 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet (353/2007.(XII.23.) Korm.rend)

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

Az alábbi miniszteri rendeletek módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által:

Az alábbi miniszteri rendeletek módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. Tel: 56/505-980 Fax: 56/505-999 e-mail: gyamhivatal@jasz.earkh.hu 1486-4/2010./SzGy-Szo. Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Otthoni hospice Magyar Hospice-Palliatív Egyesület értekezlete Budapest, 2009. április 24. Morvai Tünde

Otthoni hospice Magyar Hospice-Palliatív Egyesület értekezlete Budapest, 2009. április 24. Morvai Tünde Otthoni hospice Magyar Hospice-Palliatív Egyesület értekezlete Budapest, 2009. április 24. Morvai Tünde Otthoni hospice Az otthoni hospice ellátás finanszírozására az irányadó jogszabály a 43/1999. (III.3.)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Igazgatás: 7516, Berzence, Szabadság tér 1/3. Tel/Fax.: 82/546-130 Igazgató: Tel.: 82/546-131; 06-30-326-7277 E-mail: igazgato@berzenceszoci.hu Kérelem a személyes

Részletesebben