Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére"

Átírás

1 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester Készítette: Önkormányzati Iroda Tárgyalta: Humán Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Forrayné Csete Emília igazgató, Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ Szabó Magdolna igazgatóhelyettes, Egyesített Szociális Intézmény Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évekkel ellentétben a jelen ülésen külön napirendi pont és előterjesztés foglalkozik a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások, illetve a gyermekjóléti alapellátások térítési díjainak minden év április 1-je előtt esedékes felülvizsgálatával. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 92. (1)-(2) bekezdése és 92/B. (1) bekezdés a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Az önkormányzat a rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díjak csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. A fenntartó konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat. Dombóvár Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásban, valamint a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásában való részvétellel gondoskodik. Az intézményfenntartó társulások az alábbi kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat látják el: Dombóvár Humán Társulás Térségi Szolgáltató Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása Kötelező önkormányzati feladat - családsegítés - házi segítségnyújtás (kivéve Dombóvár, Gyulaj, Szakcs) - házi segítségnyújtás (Dombóvár, Gyulaj, Szakcs) - nappali ellátás (idősek, demens betegek, pszichiátriai betegek) - hajléktalan személyek nappali ellátása - étkeztetés Önként vállalt önkormányzati feladat - támogató szolgáltatás - pszichiátriai betegek közösségi ellátása - szenvedélybetegek közösségi ellátása - tanyagondnoki szolgáltatás - idősek otthona (idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása) - idősek gondozóháza (idősek, demens betegek átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátása) - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - éjjeli menedékhely 2

3 A társulási megállapodásokban a társult önkormányzatok a Szoctv. 92. (1)-(2) bekezdése és 92/B. (1) bekezdés a) pontja szerint rendeletalkotásra Dombóvár Város Önkormányzatát jelölték ki. A Szoctv. térítési díjra vonatkozó rendelkezései január 1-jétől módosultak. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-jéig a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Térítésmentesen kell biztosítani a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, b) a népkonyhán történő étkeztetést, c) a családsegítést, d) a közösségi ellátásokat, e) az utcai szociális munkát, f) hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, valamint g) az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást, A fenti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. Nem térítésmentes szolgáltatás esetén a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az igénybevételre vonatkozó megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A szolgáltatást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem a) 30%-át étkeztetés, b) 25%-át házi segítségnyújtás, 3

4 c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás, d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgálat szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a) 15%-át a nappali ellátást, b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, c) 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést, b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 85. (1) bekezdés f) pontja értelmében a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az általános forgalmi adó alól a közszolgáltató által szociális ellátás keretében nyújtott szolgáltatás, az étkeztetés kivételével. Az étkeztetés esetén az általános forgalmi adó mértékét (az adóalap 27%-a) évi CXXVII. törvény 82. (1) bekezdése állapítja meg, az önkormányzat rendeletében az intézményi térítési díjat az adó nélkül, nettó összegben állapíthatja meg. Az intézményi és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. törvénynek megfelelő módon kerekítve kell megállapítani: - 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; - a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; - az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; - a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni. 4

5 a) A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díja A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által biztosított, térítési díj ellenében igénybe vehető személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: - házi segítségnyújtás (Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kocsola, Kurd, Nak, Lápafő, Várong településeken) - támogató szolgáltatás (a szolgáltatást csak Dombóvár vállalta, de a társulás valamennyi településére kiterjedő ellátási területre). Az intézményben biztosított térítésmentes szociális ellátások: - tanyagondnoki szolgáltatás, - pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, - családsegítés. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, b) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre vetítve kell meghatározni. Az intézmény megküldte a térítési díjakra vonatkozó javaslatát, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az intézmény számítása szerint a házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás önköltsége 1021,- Ft/gondozási óra, az intézményvezető az intézményi térítési díjat 350,- Ft/gondozási óra összegben javasolja megállapítani. Támogató szolgálat intézményi térítési díja: A Központ által nyújtott támogató szolgálatot a kistérségben élő szociális rászorultnak minősülő súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A támogató szolgáltatás térítési díja az óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll. Az intézmény számítása szerint a szállítási kilométerdíj legfeljebb 340,- Ft/km, a személyi segítés óradíja legfeljebb 1130,- Ft/óra lehet. A Központ az intézményi 5

6 térítési díjat a Szoctv. alapján szociálisan rászorult személy esetében 125,- Ft/km (szállítási kilométerdíj) és 500,- Ft/óra (személyi segítés) javasolja megállapítani. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ útján a támogató szolgálat gépjárművének szabad kapacitása terhére szociális taxi szolgáltatást nyújt szociálisan rászoruló személyek részére egészségügyi, szociális vagy közigazgatási szolgáltatás igénybevételére, családi és társas kapcsolatainak fenntartása céljából Dombóvár közigazgatási területén. A támogató szolgáltatás szállítási szolgálatát a Szoctv. 65/C. (4)-(5) bekezdése alapján szociálisan nem rászorult személy is igénybe veheti, a szociális taxi szolgáltatás tulajdonképpen ennek az ellátási formának felel meg, ezért ennek megfelelően szükséges rögzíteni az önkormányzat rendeletében. Szociálisan nem rászorult személy esetében a támogató szolgáltatás térítési díjának összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Az intézmény szociálisan nem rászoruló személyek esetében a támogató szolgáltatás igénybevételére a szállítási kilométerdíjat 340,- Ft/km összegben javasolja megállapítani. A térítési díjakat javaslom az intézmény által javasolt összegben meghatározni. b) Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári tagintézményeiben biztosított, térítési díj ellenében igénybe vehető szociális ellátások: - idősek nappali ellátása - idősek átmeneti ellátása - tartós bentlakásos ápolás, gondozás - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Az intézményben térítésmentesen biztosított szociális ellátások: - hajléktalan személyek nappali ellátása, - hajléktalan személyek részére étkeztetés a népkonyhán, - hajléktalan személyek átmeneti ellátása (éjjeli menedékhely). Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, d) nappali ellátás esetén ellátási napra, e) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. Bentlakásos intézményi ellátás esetén a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 6

7 b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. Az intézmény javaslatát és az önköltségszámítást az előterjesztés melléklete tartalmazza. Étkeztetés intézményi térítési díja: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény értelmében az étkeztetés általános forgalmi adó köteles, az általános forgalmi adó mértékét a törvény állapítja meg. Az intézmény számítása szerint az étkeztetés egy ellátottra jutó önköltsége 605,- Ft/ellátási nap. Az intézményi térítési díjat helyben fogyasztással és elvitellel nettó 275,- Ft/nap, a kiszállítás intézményi térítési díját nettó 100,- Ft/alkalom összegben javasolják megállapítani. A javasolt térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Nappali ellátás intézményi térítési díja: A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és az étkezésre megállapított díj összegével. 7

8 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal február 10. napján helyszíni ellenőrzést tartott az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében (Dombóvár, Arany János tér 3.), az ellenőrzés tárgya a pszichiátriai betegek nappali ellátása volt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében az intézményi térítési díj megállapítása nem felel meg a jogszabályoknak, mivel a fenntartó csak napközbeni tartózkodásra nem állapított meg külön intézményi térítési díjat, továbbá nem minden esetben alkalmazta a kerekítés szabályait. Az intézmény számítása szerint a nappali ellátás egy ellátottra jutó önköltsége (étkezés nélkül): - időskorúak nappali ellátása esetében 4328,- Ft/ellátási nap, - demens időskorúak nappali ellátása esetében 3800,- Ft/ellátási nap, - pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében 1667,- Ft/ellátási nap. A nappali ellátás intézményi térítési díjra az alábbi javaslatot tették: Napközbeni tartózkodás Nappali ellátás étkezéssel (étkezés nélkül) Időskorúak nappali ellátása 270,- Ft/fő/nap - Demens időskorúak 0,- Ft/fő/nap 720,- Ft/fő/nap nappali ellátása Pszichiátriai betegek 0,- Ft/fő/nap 720,- Ft/fő/nap nappali ellátása Az intézmény tájékoztatása szerint a demens betegek és a pszichiátriai betegek nappali ellátását étkezéssel együtt veszik igény, nincs olyan ellátott, aki nem helyben étkezik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet 15. (1) bekezdésében foglaltak szerint a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevő intézményi térítési díja megegyezik a napközbeni tartózkodásra és az étkeztetésre megállapított térítési díj összegével. Ennek figyelembevételével a demens és pszichiátriai betegek csak napközbeni tartózkodása esetében a nappali ellátás intézményi térítési díját az étkeztetéssel együtt történő nappali ellátásra javasolt 720 Ft/nap intézményi térítési díj és az étkeztetésre javasolt 275 Ft/nap+áfa (bruttó 350 Ft/nap) különbözetét, azaz 370 Ft/nap intézményi térítési díj megállapítását javaslom. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 8

9 A házi segítségnyújtás egy gondozási órára jutó önköltsége 1160,- Ft/gondozási óra, a megállapítani javasolt intézményi térítési díj 300,- Ft/óra. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Az intézmény által számított egy ellátottra jutó napi önköltség 135,- Ft/kihelyezett, az intézményi térítési díjat 55,- Ft/kihelyezett (1650,- Ft/kihelyezett készülék/hónap) összegben javasolják megállapítani. Ennek oka, hogy ez állami feladat, amelyhez az intézmény a fenntartó társulása és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejött feladatellátási szerződés alapján ,- Ft összegű szolgáltatási díjat kap az államtól, amit az ellátottak által fizetendő térítési díj egészít ki. Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezés) intézményi térítési díja: Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést biztosító ellátás egy ellátottra jutó számított napi önköltsége 8471,- Ft/fő/nap ( ,- Ft/fő/hónap), demens betegek esetében 4271,- Ft/fő/nap ( ,- Ft/fő/hónap). Az intézményi térítési díj összegét az intézmény 3000,- Ft/fő/nap, illetve ,- Ft/fő/hónap összegben javasolja megállapítani az átlagos és a demens ellátottakra is. Idősek otthona (ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás) intézményi térítési díja: Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az idősek otthonában gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A tartós bentlakásos ellátás egy ellátottra jutó önöltsége 5446,- Ft/fő/nap ( ,- Ft/fő/hónap), demens betegek setében 4104,- Ft/fő/nap ( ,- Ft/fő/hónap). Az 9

10 intézményi térítési díj javasolt összege 3000,- Ft/fő/nap, illetve ,- Ft/fő/hónap mind az átlagos, mind a demens ellátottakra vonatkozóan. Az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona (Szakcs) és Idősek Gondozó Otthona (Gyulaj) tagintézményeiben nyújtott ellátások intézményi térítési díjára tett javaslatot előzetesen Gyulaj Község Önkormányzatának és Szakcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta, az intézményi térítési díjakat a képviselő-testületek által jóváhagyott összegben javaslom megállapítani. c) Fogyatékos személyek nappali ellátása Dombóvár Város Önkormányzata a fogyatékos személyek és gyermekek nappali ellátásának biztosítására ellátási szerződést kötött a PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel (Dombóvár, Rezeda u. 7.) január 1-jétől a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti épületben az Egyesület látja el a fogyatékos személyek és gyermekek nappali ellátását, az ellátási szerződés alapján az ellátásért fizetendő térítési díjat a szolgáltató, az Egyesület állapítja meg, az önkormányzat rendeletében nem kell a térítési díjakat meghatározni. A személyi és intézményi térítési díjak megállapításánál az alábbi feltételeket és körülményeket vettük figyelembe: évhez képest az intézményi térítési díj számítására vonatkozó előírások megváltoztak. - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -a alapján az ellátott feladatok egy része nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt feladatok ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. - Az állami támogatások biztosításánál a 117. (2) bekezdés alapján szempont a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételének nagysága, - a szociális feladatok állami támogatása esetén a támogatási jogcímeknél a fajlagos összeg nem emelkedett. - A központi költségvetés támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós valamint évtől a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben az intézményvezetők, a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, a szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint az épületek és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz. A fenti kiadások az önkormányzat számítása alapján eft-ot tesznek ki. Az Egyesített Szociális Intézmény Dombóvári, Gyulaji és Szakcsi tagintézménye valamint a Családok Átmeneti Otthona részére Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak intézményüzemeltetésre évben eft támogatást hagytak jóvá, a fennmaradó részt, eft-ot az intézményeknek a személyi térítési díjakból kellene biztosítaniuk. A jelenlegi feltételek alapján évben várhatóan befolyó személyi térítési díj összege eft, mely elmarad a bevételek államilag elismert éves összegétől ( eft). 10

11 - Az önkormányzat iparűzési adó-erőképessége az előző évhez viszonyítva romlott, az önkormányzat intézményi térítési díjakon kívüli saját bevételei csökkennek. - A helyi iparűzési adóból származó bevételek felhasználhatóságát korlátozták, a bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások (települési támogatás) finanszírozására használható fel. A szociális szolgáltatások esetében a törvény a személyi térítési díj szabályozása esetében a rászorultság szempontjait, a személyi térítési díj felső határát megállapítja, az intézményvezető a díj meghatározásánál a rendszeres havi jövedelmet figyelembe veszi. A rendelettervezet hatásai: Társadalmi hatás: Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szociális ellátások esetében a térítési díjak tekintetében az ellátást igénybe vevők jövedelmi viszonyai figyelembe lettek véve, így a térítési díj megfizetése nem jelent az ellátottak részére jelentős többletterhet. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által biztosított házi segítségnyújtás esetében a térítési díj kis mértékben emelkedik, a támogató szolgálat esetében a személyi segítés óradíja csökken, míg a szállítás kilométerdíja lényegében változatlan marad. Gazdasági, költségvetési hatás: A javasolt intézményi térítési díjak elfogadása esetén az intézmény az ellátottak jövedelmi viszonyai szerint megállapítható személyi térítési díjakból magasabb bevételt szedhet be, ami csökkenti az intézményfinanszírozáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulást. Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: A Szoctv. rendelkezése alapján a szociális ellátások szolgáltatási önköltségét a fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja meg, a szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal vizsgálható felül. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A jelenleg hatályos és a megállapítani javasolt díjak összehasonlítását tartalmazó táblázat az előterjesztéshez csatolva. Fentiek alapján a rendelettervezet elfogadását javaslom. Kiss Béla alpolgármester 11

12 Szolgáltatás Intézményi térítési díj től Számított intézményi térítési díj Intézmény által javasolt intézményi térítési díj Egyesített Szociális Intézmény dombóvári intézményegységei I. Alapellátások Házi segítségnyújtás 90 Ft/óra 1160 Ft/óra 300 Ft/óra 300 Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása (átlagos) csak napközbeni tartózkodás Demens betegek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodás Pszichiátriai betegek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodás 68 Ft/kihelyezett 135 Ft/kihelyezett 55 Ft/kihelyezett Megállapítani javasolt intézményi térítési díj 55 Ft/kihelyezett 260 Ft/nap 4328 Ft/nap 270 Ft/nap 270 Ft/nap Ft/nap 0 Ft/nap 370 Ft/nap Ft/nap 0 Ft/nap 370 Ft/nap Megjegyzés Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre. Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a

13 Étkeztetés helyben fogyasztással Étkeztetés elvitellel Étkeztetés kiszállítással (kiszállítás díja) Idősek nappali ellátása étkeztetéssel 250 Ft/fő/adag (áfát tartalmazza) 250 Ft/fő/adag (az áfát tartalmazza) 354 Ft/fő/adag (az étkezés és a kiszállítás díját tartalmazza, a díj az áfát is magában foglalja) Ft/nap + áfa (bruttó 768 Ft) 605 Ft/nap + áfa (bruttó 768 Ft) 130 Ft/alkalom + áfa (bruttó 165 Ft) (csak a kiszállítás díja) 4328 Ft/nap (napközbeni tartózkodás Ft/nap + áfa (bruttó 768 Ft) étkezés 275 Ft/nap + áfa (bruttó 350 Ft) 275 Ft/nap + áfa (bruttó 350 Ft) 100 Ft/alkalom + áfa (bruttó 127 Ft) 270 Ft/nap Ft/nap + áfa (bruttó 620 Ft) bruttó 350,- Ft bruttó 350,- Ft bruttó 127 Ft bruttó 620 Ft/nap napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre. Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja 100 Ft-tal emelkedne. Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja 100 Ft-tal emelkedne. Kiszállítás esetén a fizetendő díj összesen 275 (étkezés) (kiszállítás) = 375 Ft/nap+áfa (bruttó 476 Ft), így kiszállítás esetén az intézményi térítési díj bruttó 122 Ft-tal emelkedne. A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők estén az intézményi térítési díj megegyezik a napközbeni tartózkodás és a helyben történő étkezés térítési 13

14 Demens betegek nappali ellátása étkeztetéssel Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetéssel II. Szakosított ellátás Idősek tartós bentlakásos 720 Ft/fő/nap 720 Ft/fő/nap 2700 Ft/nap Ft/hónap 3800 Ft/nap (napközbeni tartózkodás) Ft/nap + áfa (bruttó 768 Ft) étkezés 1667 Ft/nap napközbeni tartózkodás Ft/nap + áfa (bruttó 768 Ft) étkezés 5446 Ft/nap Ft/hónap 720 Ft/nap bruttó 720 Ft/nap 720 Ft/nap bruttó 720 Ft/nap 3000 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap díjának összegével A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők estén az intézményi térítési díj megegyezik a napközbeni tartózkodás és a helyben történő étkezés térítési díjának összegével. Az intézményi térítési díj azonos a évi díjjal. A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők estén az intézményi térítési díj megegyezik a napközbeni tartózkodás és a helyben történő étkezés térítési díjának összegével. Az intézményi térítési díj azonos a évi díjjal. 14

15 intézményi ellátása - átlagos Demens betegek 2700 Ft/nap bentlakásos Ft/hónap intézményi ellátása Idősek átmeneti 2700 Ft/nap elhelyezést nyújtó Ft/hónap intézményi ellátása Demens betegek átmeneti elhelyezést 2700 Ft/nap nyújtó intézményi Ft/hónap ellátása Idősek Otthona (Szakcs) tagintézmény Házi segítségnyújtás Étkeztetés - helyben fogyasztással és elvitellel Étkeztetés kiszállítással (kiszállítás díja) Idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása - átlagos Demens betegek bentlakásos 4104 Ft/nap Ft/hónap 8471 Ft/nap Ft/hónap 4271 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap 0 Ft/óra 153 Ft/óra 0,- Ft/óra 0,- Ft/óra 483 Ft/fő/adag (az áfát tartalmazza) A kiszállítás ingyenes Ft/nap Ft/hónap 2350 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap 3000 Ft/nap Ft/hónap 370 Ft/nap bruttó 550,- Ft/nap bruttó 550,- Ft/nap 2557 Ft/nap Ft/hónap 2876 Ft/nap Ft/hónap - 0,- Ft/alkalom 0,- Ft/alkalom 2750,- Ft/nap ,- Ft/hónap 2750,- Ft/nap ,- Ft/hónap 2750,- Ft/nap ,- Ft/hónap 2750,- Ft/nap ,- Ft/hónap Szakcs Község Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a településen a házi segítségnyújtást. A kiszállítás ingyenes, az ellátott kizárólag az étkezés díját fizeti meg. 15

16 intézményi ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 68 Ft/kihelyezett 135 Ft/kihelyezett Idősek Gondozó Otthona (Gyulaj) tagintézmény 55 Ft/kihelyezett 55 Ft/kihelyezett Házi segítségnyújtás 65 Ft/óra 77 Ft/óra 75 Ft/óra 75 Ft/óra Étkeztetés 610 Ft/fő/adag (az 610 Ft/nap (az áfát 610 Ft/nap (az áfát 916 Ft/nap áfát tartalmazza) tartalmazza) tartalmazza) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 68 Ft/kihelyezett 135 Ft/kihelyezett 55 Ft/kihelyezett 55 Ft/kihelyezett Idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása - átlagos 2500 Ft/nap Ft/hónap 4090 Ft/nap Ft/hónap 2600 Ft/nap Ft/hónap 2600 Ft/nap Ft/hónap Demens betegek 2500 Ft/nap 4740 Ft/nap 2700 Ft/nap 2700 Ft/nap bentlkaásos Ft/hónap Ft/hónap Ft/nap Ft/nap intézményi ellátása Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Házi segítségnyújtás 320 Ft/óra 1021 Ft/óra 350 Ft/óra 350 Ft/óra Támogató 126 Ft/km 340 Ft/km 125 Ft/km 125 Ft/km szolgáltatás 340 Ft/km 340 Ft/km szállítási kilométerdíj (szociálisan nem (szociálisan nem rászorult személy rászorult személy esetében) esetében) Támogató szolgáltatás segítő szolgálat 615 Ft/óra 1130 Ft/óra 500 Ft/óra 500 Ft/óra 16

17 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásban, valamint a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [3. (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következő alapellátásokat biztosítja:] e) támogató szolgáltatás, 2. A Rendelet Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: Támogató szolgáltatás 7/A. (1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Szt. 65/C. -a szerint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által működtetett Támogató Szolgálaton keresztül biztosítja. (2) A támogató szolgáltatás szállító szolgálatát a Szt. 65/C. (4)-(5) bekezdése alapján szociálisan nem rászorult személy is igénybe veheti az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében (szociális taxi). A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

18 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 4. Hatályát veszti a Rendelet 13. (4) bekezdése. 5. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Letenyei Róbert jegyző 18

19 Melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 1.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása (Arany Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon) A B C 1. Átlagos napi 3000 Ft/fő havi Ft/fő 2. Demens napi 3000 Ft/fő havi Ft/fő 1.2. Idősek gondozóháza - idősek, demens betegek átmeneti elhelyezést biztosító intézményi ellátása (Támasz Otthon) A B C 1. Átlagos napi 3000 Ft/fő havi Ft/fő 2. Demens napi 3000 Ft/fő havi Ft/fő 1.3. Nappali ellátás csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) A 1. Idősek nappali ellátása - átlagos 2. Demens betegek nappali ellátása 3. Pszichiátriai betegek nappali ellátása B 270 Ft/nap 370 Ft/nap 370 Ft/nap 1.4. Nappali ellátás étkeztetéssel (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) A 1. Idősek nappali ellátása - átlagos 2. Demens betegek nappali ellátása B bruttó 620 Ft/nap bruttó 720 Ft/nap 19

20 3. Pszichiátriai betegek nappali ellátása bruttó 720Ft/nap Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák Szociális étkeztetés (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) A 1. Étkeztetés helyben fogyasztással 2. Szociális étkeztetés elvitellel 3. Szociális étkeztetés kiszállítással kiszállítás díja B bruttó 350 Ft/nap bruttó 350 Ft/nap bruttó 127 Ft/alkalom Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák Házi segítségnyújtás (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) A B 1. Házi segítségnyújtás 300 Ft/óra 1.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Platán Otthon) 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett 2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- IDŐSEK OTTHONA SZAKCS 2.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása A B C 1. Átlagos napi 2750 Ft/fő havi Ft/fő 2. Demens napi 2750 Ft/fő havi Ft/fő 2.2. Szociális étkeztetés A B 20

21 1. Szociális étkeztetés helyben fogyasztással és elvitellel 2. Szociális étkeztetés kiszállítással kiszállítás díja 550 Ft/nap 0 Ft/alkalom Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák Házi segítségnyújtás 1. A Házi segítségnyújtás B 0 Ft/óra 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett 3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- IDŐSEK GONDOZÓ OTTHONA GYULAJ 3.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása A B C 1. Átlagos napi 2600 Ft/fő havi Ft/fő 2. Demens napi 2700 Ft/fő havi Ft/fő 3.2. Szociális étkeztetés A B 1. Szociális étkeztetés 610 Ft/nap Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazzák Házi segítségnyújtás A B 1. Házi segítségnyújtás 75 Ft/óra 3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 21

22 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett 4. KAPASZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4.1. Támogató szolgáltatás A B 1. Szállító szolgálat 125 Ft/km szociálisan rászoruló személy részére 2. Szállító szolgálat 340 Ft/km szociálisan nem rászorult személy részére 2. Személyi segítés 500 Ft/óra 4.2. Házi segítségnyújtás A B 1. Házi segítségnyújtás 350 Ft/fő/óra 22

23 INDOKOLÁS 1 2. A támogató szolgáltatás szállító szolgáltatását a Szoctv. 65/C. szerint szociálisan nem rászoruló személy is igénybe veheti, a szociális taxi szolgáltatás lényegében ennek az ellátásnak felel meg, ezért nem indokolt a külön ellátási forma fenntartása. 3. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó melléklet módosításáról rendelkezik. 4. Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő személyi térítési díjakból nyújtott 10% kedvezmény megszüntetéséről rendelkezik. 5. A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 23

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

2015. 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona

2015. 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona A B C 1. Átlagos szükségletűek ellátása

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től)

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) A személyes gondoskodás

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft)

Integrált iroda költségeinek felosztása 2012. évi terv adatok alapján (e Ft) Egyesített Szociális Intézmény önköltségszámítása és térítési díja Integrált iroda költségeinek felosztása évi terv adatok alapján (e Ft) ESZI Dombóvár évi összes kiadásai: 316.955 Térítési díj köteles

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Ikt.szám: 4838-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A bölcsődei ellátások igénybevételéről és az iskoláskorúak étkeztetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési

Részletesebben

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 1. előterjesztés száma: 91 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor referens 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyszám: 87-36/2015. Előterjesztő:

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

l bt. számú előterjesztés

l bt. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l bt. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselőtestület részére a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 860-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata a/ Az egyes személyes gondoskodást

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

a.) 7/2014. (II.28.) ör. b.) 4/2015. (II.27.) ör. c.) 5/2016. (II. 18.) ör. /2016. III. 1 -

a.) 7/2014. (II.28.) ör. b.) 4/2015. (II.27.) ör. c.) 5/2016. (II. 18.) ör. /2016. III. 1 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő testületének 1/2013. (I. 21.) rendelete az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Közgy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. (lll..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 12-ÉN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:.. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egys:2015.02.13. 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-94/2008. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

7. számú előterjesztés I. határozati javaslat egyszerű többség II. határozati javaslat minősített többség

7. számú előterjesztés I. határozati javaslat egyszerű többség II. határozati javaslat minősített többség 7. számú előterjesztés I. határozati javaslat egyszerű többség II. határozati javaslat minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás

1. Pénzbeli, természetbeni támogatások. Rendkívüli települési támogatás Tát Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Részletesebben

polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz. Oktatási, Kulturális és Sport Biz. önkormányzati képviselő

polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz. Oktatási, Kulturális és Sport Biz. önkormányzati képviselő 245/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára - az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció. Hajdúszoboszló, 2008.

Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció. Hajdúszoboszló, 2008. Szociális szolgáltatásokat érintő változások Konzultáció Hajdúszoboszló, 2008. Jogszabályi változások 2007. évi CXXI. Törvény Szt. módosítása 188/1999. (XII.16.) Kormányrendelet (353/2007.(XII.23.) Korm.rend)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben