KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző Az előterjesztést készítette: dr. Spiegler Tamás jogász Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Szegény Ákos osztályvezető Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Testületi ülés időpontja: április 12. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: -

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a értelmében az Önkormányzatnak minden év április 1-ig meg kell határoznia az intézményi térítési díjat (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A szolgáltatási önköltség számítást az Egészségügyi és Szociális Intézmény elvégezte és azt március 29-én küldte meg a Fenntartó részére. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapszolgáltatások intézményi térítési díjait a személyes gondoskodás keretébe tartó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület jogszabályi előírás alapján köteles gondoskodni a Család- és Gyermekjóléti Központ működtetéséről. A feladathoz kapcsolódó rendelkezéseket szükséges a rendeleten átvezetni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ működtetése miatt az elnevezés vonatkozásában szükséges még átvezetéseket végrehajtani a kapcsolódó szociális rendeleteken, de azt akkor terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé, amikor a Magyar Államkincstár az Egészségügyi és Szociális Intézmény új elnevezését a törzskönyvi bejegyzéssel rögzítette. Jelen rendelet módosítása azonban a jogszabályban rögzített határnap miatt halaszthatatlan. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben döntési joggal tárgyalja. A rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv a értelmében minősített többséget igényel. Budapest, március 29. dr. Spiegler Tamás az előterjesztés készítője dr. Laza Margit előterjesztő

3 Mellékletek: 1. számú melléklet: Rendelet-tervezet 2. számú melléklet: Rendelet-tükör 3. számú melléklet: Egyeztető lap

4 1. sz. melléklet Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének./..(...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyaroroszág Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésében, 115. (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) és (2) bekezdésében, iban, valamint 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdésében az Önkormányzat szövegrész helyébe a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szöveg lép. 2. A Rendelet 1. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: a Gyvt.), valamint a végrehajtási rendeleteikben foglaltak, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályaival együtt kell alkalmazni. 3. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A személyes gondoskodást igénylő amennyiben a a) a szolgáltatás nyújtására, vagy b) a gyermekétkeztetés térítési díjára, vagy c) a Gondozó Szolgálatnál igénybe vett ellátások személyi térítési díjára vonatkozó intézményvezetői döntéssel nem ért egyet, azt vitatja, úgy az önkormányzat képviselő-testülete általi felülvizsgálatot kérheti a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Humán-közszolgáltatási Osztályára benyújtott illetékmentes kérelmével.

5 4. A Rendelet 5. (1) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: a) a gyermekétkeztetési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére a támogatás iránti igények figyelembevételével gyermekintézményenként napi keretösszeget állapít meg jelen rendelet 16. (7) bekezdése alapján; b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése jelen rendelet 16. (8) bekezdése alapján; 5. A Rendelet 5. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A gyermekjóléti szolgáltatásban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított napközbeni ellátásban részesülők kivételével a Polgármester dönt Gytv ában meghatározott, az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályairól. 6. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében, nyári napközis táborban, valamint a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá tartozó óvodában, egész napos iskolában történik. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki az egész napos iskolát nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 7. A Rendelet 6. (5) bekezdésében a köznevelésről szóló évi CXC. törvény szövegrész helyébe az Nkt. szöveg lép. 8. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) Az Szt a alapján házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) Szociális segítés keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés megvalósítását. (3) Személyi gondozás keretében biztosítani kell a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, c) a szociális segítés szerinti feladatokat. (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló

6 szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet alapján A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. (5) A gondozó a napi gondozási tevékenységéről a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete szerinti A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei alapján Tevékenységnaplót vezetni köteles. (6) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. (7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. 9. A Rendelet 12. -át megelőző cím és a 12. -a helyébe a következő cím és rendelkezés lép: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 12. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (3) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt /A. -aiban, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet aiban meghatározott, valamint a családsegítés Szt ában meghatározott feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmény Család-és Gyermekjóléti Központ működtetésével biztosítja. (4) A Család-és Gyermekjóléti Központ a (3) bekezdésben foglalt jogszabályok szerinti feladatain kívül: a) természetbeni támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló kerületi lakosok számára a Központ által gyűjtött, aktuális adománykészletéből;

7 b) a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok kiegyenlítése érdekében külön rendeletben meghatározott feladatkörrel- adósságkezelési tanácsadást biztosít; c) külön rendeletben meghatározott feladatkörrel szervezi a rehabilitációs célú települési támogatásban részesülők beilleszkedési programját. 10. A Rendelet 15. (12) bekezdésében a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szövegrész helyébe a Ket. szöveg lép. 11. A Rendelet 16. (10) bekezdésében a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Hivatal szövegrész lép. 12. A Rendelet 17. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A kerületben az ellátást igénybevő személyek részére térítésmentesen biztosított a szociális segítés keretein belül a kísérés, bevásárlás (a személyes szükséglet mértékében), a személyi gondozás keretében a gyógyszerkiváltás, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 13. A Rendelet 17. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az 1. (2) (3) bekezdéseiben foglalt szociális alapszolgáltatások igénybevétele után fizetendő személyi térítési díjak mértékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza. 14. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 15. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 16. Hatályát veszti a Rendelet 13. -a és az azt megelőző cím. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet április..-n az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A jegyző nevében és megbízásából eljáró Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli o.v.

8 1. számú melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 20/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások Intézményi térítési díja A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt., a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény tartalmazza. A Szt.115. (1) bekezdésében foglaltak alapján Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. A Szt (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1- jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Szt. (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális intézményében alkalmazandó intézményi térítési díjak évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény az alábbiak szerint: 1. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: A normatív állami hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szt a alapján az étkeztetés feladatainak ellátásához kapcsolódik. Az intézmény a szociális étkezésben ellátottak száma szerinti összegben jogosult erre a hozzájárulásra évre tervezett létszám: 83 fő Ellátási napok száma: 252 nap Szolgáltatási önköltség: Ft/év Egy elláttottra jutó szolgáltatási önköltség: 1 215Ft/fő/nap Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj: Ft/fő/nap Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett 1 ellátottra jutó szolgáltatási önköltség 5 forintra kerekítve.

9 1.a.LAKÁSRA SZÁLLÍTÁS A 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése alapján Az étkezés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az étel szállítási költségét külön kell meghatározni. Szolgáltatási önköltség: Ft/év Egy ellátási napra jutó kiszállítás szolgáltatási önköltség: 210 Ft/kiszállítási nap Szállítási költség egy ellátotti napra vetítve: Ft/ kiszállítási nap = 209 Ft/kiszállítás -> 5 Ft-ra kerekítve = 210 Ft / kiszállítás A hivatkozott Korm. rendelet alapján a szociális étkeztetés intézményi térítési díja Az étkezés helyben fogyasztás és elvitel esetén: Ft/fő/nap Kiszállítás esetén: Ft/fő/nap Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Kiszámításának módja: az Szt. és a Korm. rendelet alapján 5 forintra kerekítve. 2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szt a alapján és a külön jogszabályokba foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint jogosult a hozzájárulásra évre tervezett ellátotti létszám: 14 fő Ellátási napok száma: 252 nap Szolgáltatási önköltség: Ft/év Szolgáltatási önköltség: Intézményi térítési díj: 555 Ft/fő/óra 555 Ft/fő/óra Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás intézményi térítési díjából tevődik össze. Kiszámításának módja: az Szt. és a Kor. rendelet alapján a szakfeladaton tárgyévre tervezett szolgáltatási önköltség összege osztva a központi költségvetési napokkal, a tervezett ellátottak számával, illetve a napi 8 óra munkaidővel, 5 forintra kerekítve. 3. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA: A normatív állami hozzájárulás az időskorúak nappali intézményi ellátásában részesülők száma szerint illeti meg az intézményt évre tervezett ellátotti létszám: 9 fő Ellátási napok száma: 252 nap Szolgáltatási önköltség: Ft Szolgáltatási önköltség: Ft/fő/nap Intézményi térítési díj: Ft/fő/nap Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel 5 forintra kerekítve.

10 4. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ ELLÁTÁS (IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA): évre tervezett létszám: 8 fő Ellátási napok száma: 366 nap Szolgáltatási önköltség: Ft Szolgáltatási önköltség: Ft/fő/nap Intézményi térítési díj: Ft/fő/nap Ft/fő/hónap Az intézményi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltséggel 5 forintra kerekítve. Havi intézményi térítési díj meghatározása: a napi intézményi térítési díj 30-szorosa. 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján történik a finanszírozás évre tervezett készülékszám: 40 készülék Ellátási napok száma: 366 nap Szolgáltatási önköltség: Ft Szolgáltatási önköltség: 350 Ft/készülék/nap Intézményi térítési díj: 350 Ft/készülék/nap Az intézményi térítési díj kiszámításának módja: a szakfeladaton tárgyévre tervezett 1 készülékre eső szolgáltatási önköltség 5 forintra kerekítve. 6. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS: A Szt. 115/A. (1) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás térítésmentesen biztosított, intézményi térítési díjat nem kell megállapítani évre tervezett létszám: 40 fő Ellátási napok száma: 252 nap Szolgáltatási önköltség: Ft 7. CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Az Szt. 115/A. (1) bekezdés c) és a Gyvt alapján a szolgáltatások térítési díj mentesen biztosítottak, intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. Lakosságszám: fő Szolgáltatási önköltség: Ft

11 A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapszolgáltatások Intézményi térítési díja BÖLCSŐDEI ELLÁS: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvény mellékletében foglaltak szerint. Bölcsőde esetében a gyermek Gyvt (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. (Bölcsőde két jogcímen részesül állami normatív finanszírozásban, az ellátás finanszírozása létszámalapú, míg az étkeztetés támogatása feladatfinanszírozás keretében történik. ) évre tervezett létszám: 40 fő Ellátási napok száma: 230 nap Normatíva összege: Ft Szolgáltatási önköltség: Ft Különbözet: Ft Szolgáltatási önköltség: Ft/fő/nap Intézményi térítési díj: Ft/fő/nap Gondozási intézményi térítési díj: 0 Ft/fő/nap Az intézményi térítési díj kiszámításának módja: a szakfeladaton tárgyévre tervezett 1 ellátotti főre eső szolgáltatási önköltségből levonva a tárgyévi tervezett központi költségvetési támogatás egy ellátotti főre eső bevétele, 5 forintra kerekítve. 2. GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN Magyarország évi központi költségvetéséről szóló C. törvény mellékletében foglaltak szerint. A gyermekétkeztetés esetében a Bölcsőde saját konyhát üzemeltet, az élelmezési tevékenységet élelmezési norma alapján végzi, a nyersanyag-felhasználáskor anyagkiszabást készít,. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Élelmezési nyersanyagköltség összege: 480Ft/fő/nap Ellátási napok száma: 230 nap

12 Indokolás Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló./..(...) önkormányzati rendeletéhez Általános indokolás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a értelmében az Önkormányzatnak minden év április 1-ig szükséges meghatároznia az intézményi térítési díjat, amely a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1- jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Képviselő-testület jogszabályi előírás alapján köteles gondoskodni a Család- és Gyermekjóléti Központ működtetéséről. A feladathoz kapcsolódó rendelkezéseket szükséges a rendeleten átvezetni. E kötelezettség teljesítését szolgálja jelen rendelet-tervezet. Részletes indokolás 1. A jogszabályi rendelkezések egyértelműségének elvéből adódóan célszerű a jogszabályban többször használt kifejezéseket (ide értve a tulajdonneveket és jogszabályhelyeket is) első ízben teljes formájában, későbbiekben rövidítve megjelölni. E követelménynek való megfelelést szolgálja e szakasz A fent említett követelmény mellet, hasonlóképp releváns követelmény a rövidítések koherens használata. E koherencia kialakítását szolgálja jelen rendelkezés Hivatkozásokkal kapcsolatos pontatlanság megszüntetését célzó rendelkezések A felsőbb jogszabályi környezet szabályainak megfelelő egységes struktúrába foglalt módosító rendelkezések Hivatkozásokkal kapcsolatos pontatlanság megszüntetését célzó rendelkezések.

13 12. A térítési díj tartalmának és a térítésmentes szolgáltatások meghatározását magába foglaló módosító rendelkezés. 13. A vonatkozó melléklet egyértelmű megjelölését szolgáló módosító szabályozás. 14. A évre vonatkozó önköltségszámítást tartalmazó mellékletet beépítő szakasz. 15. Hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezések. 16. A Rendelet 13. -át hatályon kívül helyező rendelkezés. A szakasz tartalma az új 12. -ban kerül szabályozásra.

14 2. számú melléklet Segédlet a Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására című Képviselő-testületi előterjesztéshez Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelete Hatályos rendelkezés 1. (1) Az Önkormányzat e rendelet szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást. 1. (8) Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: a Gyvt.), valamint a végrehajtási rendeleteikben foglaltak, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályaival együtt kell alkalmazni. 3. A személyes gondoskodást igénylő amennyiben a a) a szolgáltatás nyújtására, vagy b) a gyermekétkeztetés térítési díjára, vagy c) a Gondozó Szolgálatnál igénybevett ellátások személyi térítési díjára vonatkozó intézményvezetői döntéssel nem ért egyet, azt vitatja, úgy az önkormányzat képviselő-testülete általi felülvizsgálatot kérheti a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán- Rendelet-tervezet 1. (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendelet szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást. 1. (8) Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: a Gyvt.), valamint a végrehajtási rendeleteikben foglaltak, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályaival együtt kell alkalmazni. 3. A személyes gondoskodást igénylő amennyiben a a) a szolgáltatás nyújtására, vagy b) a gyermekétkeztetés térítési díjára, vagy c) a Gondozó Szolgálatnál igénybe vett ellátások személyi térítési díjára vonatkozó intézményvezetői döntéssel nem ért egyet, azt vitatja, úgy az önkormányzat képviselő-testülete általi felülvizsgálatot kérheti a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Humán-

15 közszolgáltatási Osztályára benyújtott illetékmentes kérelmével. 5. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényben megállapított szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok közül a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköröket: a) a gyermekétkeztetési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére a támogatás iránti igények figyelembevételével gyermekintézményenként napi keretösszeget állapít meg a R. 16. (7) bekezdése alapján, b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése a R. 16. (8) bekezdése alapján 5. (3) A gyermekjóléti szolgálat és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított napközbeni ellátásban részesülők kivételével a Polgármester dönt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 35. -ában meghatározza, az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályairól. 6. (1) A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében, nyári napközis táborban, valamint a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény hatálya alá tartozó óvodában, egész napos iskolában történik. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki az egész napos iskolát nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 6. (5) A bölcsőde a (4) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos közszolgáltatási Osztályára benyújtott illetékmentes kérelmével. 5. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényben megállapított szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok közül a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköröket: a) a gyermekétkeztetési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére a támogatás iránti igények figyelembevételével gyermekintézményenként napi keretösszeget állapít meg jelen rendelet 16. (7) bekezdése alapján; b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése jelen rendelet 16. (8) bekezdése alapján; 5. (3) A gyermekjóléti szolgáltatásban és a házi gyermekfelügyelet formájában biztosított napközbeni ellátásban részesülők kivételével a Polgármester dönt Gytv ában meghatározott, az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályairól. 6. (1) A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében, nyári napközis táborban, valamint a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá tartozó óvodában, egész napos iskolában történik. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki az egész napos iskolát nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 6. (5) A bölcsőde a (4) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében az Nkt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését

16 gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésében és gondozásában, vagy fejlesztő felkészítésében vehet részt. 8. (1) Az Szt a szerint a házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (2) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a gondozás irányítója, az ellátott egészségi állapota, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével, az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg. A gondozó a napi gondozási tevékenységéről a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete szerinti A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei felsorolás alapján gondozási naplót vezetni köteles. A gondozási napló házi segítségnyújtáshoz adatlapot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. (3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő biztosító fejlesztő felkészítésében és gondozásában, vagy fejlesztő felkészítésében vehet részt. 8. (1) Az Szt a alapján házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) Szociális segítés keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés megvalósítását. (3) Személyi gondozás keretében biztosítani kell a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, c) a szociális segítés szerinti feladatokat. (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet alapján A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. (5) A gondozó a napi gondozási tevékenységéről a személyes gondoskodást

17 ellátást. (4) A gondozási szükségletet a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SzMM rendeletben meghatározottak szerint vizsgálni kell. A szolgáltatás iránti kérelem alapján a vizsgálatot az intézményvezető végzi el és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. (5) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. Családsegítés 12. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) Az Önkormányzat a családsegítő szolgáltatás az Szt ában meghatározott feladatait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja a Szociális és Fejlesztő Központ Budapest XXIII. kerület Családsegítő Szolgálatnál. nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete szerinti A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei alapján Tevékenységnaplót vezetni köteles. (6) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. (7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 12. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek

18 veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (3) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt /A. -aiban, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet aiban meghatározott, valamint a családsegítés Szt ában meghatározott feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmény Családés Gyermekjóléti Központ működtetésével biztosítja. 15. (12) A jegyző az intézményvezető tájékoztatását követően intézkedik a térítési díjhátraléknak a behajtásáról a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályainak alkalmazásával 16. (10) A (7) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény, valamint a (8) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezmény iránti kérelmeket e rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével a) a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok esetében az adott tanítási év I. félévére vonatkozóan minden év (4) A Család-és Gyermekjóléti Központ a (3) bekezdésben foglalt jogszabályok szerinti feladatain kívül: a) természetbeni támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló kerületi lakosok számára a Központ által gyűjtött, aktuális adománykészletéből; b) a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok kiegyenlítése érdekében külön rendeletben meghatározott feladatkörreladósságkezelési tanácsadást biztosít; c) külön rendeletben meghatározott feladatkörrel szervezi a rehabilitációs célú települési támogatásban részesülők beilleszkedési programját. 15. (12) A jegyző az intézményvezető tájékoztatását követően intézkedik a térítési díjhátraléknak a behajtásáról a Ket. szabályainak alkalmazásával 16. (10) A (7) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény, valamint a (8) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezmény iránti kérelmeket e rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével c) a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok esetében az adott tanítási év I. félévére vonatkozóan minden év

19 augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig és az adott tanítási év II. félévére vonatkozóan minden év december 15. napjától január 31. napjáig, b) az óvodai nevelésben részt vevő kiskorúak esetében az adott nevelési év december 1. napjától január 31. napjáig lehet benyújtani Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztályán. 17. (3) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani 17. (7) Az 1. (2) (3) bekezdéseiben foglalt szociális alapszolgáltatások igénybevétele után fizetendő személyi térítési díjak mértékét a 3. melléklete tartalmazza augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig és az adott tanítási év II. félévére vonatkozóan minden év december 15. napjától január 31. napjáig, d) az óvodai nevelésben részt vevő kiskorúak esetében az adott nevelési év december 1. napjától január 31. napjáig lehet benyújtani a Hivatal Humánközszolgáltatási Osztályán. 17. (3) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A kerületben az ellátást igénybevő személyek részére térítésmentesen biztosított a szociális segítés keretein belül a kísérés, bevásárlás (a személyes szükséglet mértékében), a személyi gondozás keretében a gyógyszerkiváltás, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 17. (7) Az 1. (2) (3) bekezdéseiben foglalt szociális alapszolgáltatások igénybevétele után fizetendő személyi térítési díjak mértékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza HATÁLYUKAT VESZTŐ RENDELKEZÉSEK Gyermekjóléti szolgáltatás 13. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) Az Önkormányzat a Gyvt ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja. Az intézményben Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Budapest XXIII. kerület Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai és szervezeti egységként működik. A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenységi körét a Gyvt a, 40. (2) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a határozza meg.

20 3. számú melléklet Egyeztető lap Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendeletének módosítására című képviselő-testületi előterjesztéshez 1. Az előterjesztés egyeztetve: Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási Osztályvezető Észrevétel/javaslat: Észrevételeim beépítésre kerültek. Budapest, aláírás

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a vezetői pótlék megállapításáról, illetve a köztisztviselők

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására (Bp. XXIII.. sz., 195271/8/A/71 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására (Bp. XXIII.. sz., 195271/8/A/71 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat nem lakás céljára

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre

Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével kapcsolatos döntésre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Molnár-sziget Tündérkert működtetésével

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására

Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII.... szám alatti önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyszám: 87-36/2015. Előterjesztő:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Ikt.szám: 4838-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A bölcsődei ellátások igénybevételéről és az iskoláskorúak étkeztetési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására

Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételre

Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J_1L Kovács Róbert. jegyző '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti

Részletesebben

Felkészülés 2010 évre

Felkészülés 2010 évre Felkészülés 2010 évre A szociális törvény változásai Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális információk elérhetők: www.afsz.hu Jogszabályváltozások követési gyakorlata

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat pályázaton való részvételre

Javaslat pályázaton való részvételre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat pályázaton való részvételre Előterjesztő: Geiger

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről

ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyi Családsegítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. ellátási szerződés módosítására. ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi koordinátor Előterjesztő:

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. )

1. A R. 2. (1) bekezdés d) pontja az alábbira módosul: d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás (Sztv. 64. ) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (IV. 01.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet

Részletesebben

a.) 7/2014. (II.28.) ör. b.) 4/2015. (II.27.) ör. c.) 5/2016. (II. 18.) ör. /2016. III. 1 -

a.) 7/2014. (II.28.) ör. b.) 4/2015. (II.27.) ör. c.) 5/2016. (II. 18.) ör. /2016. III. 1 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő testületének 1/2013. (I. 21.) rendelete az önkormányzati működtetésű általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló közvilágítási

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Javaslat kártérítés megítélésére

Javaslat kártérítés megítélésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E _ 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kártérítés megítélésére Előterjesztő:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz. Oktatási, Kulturális és Sport Biz. önkormányzati képviselő

polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz. Oktatási, Kulturális és Sport Biz. önkormányzati képviselő 245/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára - az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben