R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 R E N D E L E T E K június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: ISSN Szerkeszti, sokszorosítja és kiadja: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a Térítési díj nélkül megrendelhető telefonon 23/ /142 mellék, vagy a címen T A R T A L O M Rendeletek... 1 Határozatok Hatályát veszti a) Az építészeti értékek helyi védelméről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2006. (05.25.) Ör. számú rendelet 10. -a, b) A természeti értékek helyi védelméről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2006. (05.25.) Ör. számú rendelet 12. -a, c) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselőtestülete 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendelet 15. -a, d) A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 8/2007. (05.03.) Ör. sz. rendelet 16. -a, e) A reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 10/2007. (05.03.) Ör. sz. rendelet 6. (4) bekezdése, f) A temetőkről és a temetkezésről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 20/2007. (12.31.) Ör. sz. rendelet 13. -a, g) A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról és a talajterhelési díjról szóló Biatorbágy Város Képviselő-testületének 7/2008. (05.30.) ör. sz. rendelet 13. (2) bekezdése. 2. Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásról, elbírálásáról és megvalósításáról szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 7/2003. (V. 8.) önkormányzati rendelete. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

2 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődében, az óvodában, általános iskolában biztosított étkeztetésre. 2. A Rendelet a következő 1/A. -sal egészül ki: 1/A. A gyermekintézményekben az intézmény vezetője által meghatározott munkakörökben dolgozók akik közvetlenül vesznek részt a gyermekek élelmezésében, az ételek elkészítésében, szállításában, illetve a gyermekek étkezésének bonyolításában jogosultak a rezsiköltség nélküli intézményi térítési díj fizetésére. 3. A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj egy napra és egy ellátottra jutó összegét, valamint a kedvezményes felnőtt intézményi térítési díj összegét az 1. számú mellékletben meghatározott díjtáblázat tartalmazza. 4. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés b) pontjában, valamint 147. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. ( ) Ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A gyermekjóléti ellátások iránti kérelmeket a gyermekek napközbeni ellátása kivételével Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) formanyomtatványon kell előterjeszteni. A személyesen előterjesztett kérelmek átvételét a Hivatal ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben köteles biztosítani. Az eljárás költség- és illetékmentes. 2. A Rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását: a) bölcsődei ellátás, b) óvodai nevelés, c) iskolai napközis foglalkoztatás, d) családi napközi keretében biztosítja. 3. A Rendelet 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátásokat az önkormányzat a Gyvt. 41. (1)-(2) bekezdése alapján biztosítja. 4. A Rendelet 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (3) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére irányuló kérelmet a bölcsőde, az óvoda, a családi napközi vezetőjénél, illetve az általános iskola igazgatójánál kell benyújtani. 5. A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (5) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjakat az intézmény fenntartója évente kétszer állapíthatja meg. a) A bölcsődében a térítési díj gondozási és étkezési térítési díjból áll. b) Az óvodában és az iskolában fizetendő térítési díjról a közoktatási intézményi térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 1/2006. (02.16.) számú önkormányzati rendelet, valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) számú önkormányzati rendelet rendelkezik. c) A családi napköziben fizetendő intézményi térítési díjat a rendelet 1. számú melléklete szerint, valamint a fizetendő étkezési térítési díjat az intézmény vezetője határozza meg. 6. A Rendelet 9. -a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 9. (9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (3) bekezdésében biztosított jogkörével élve a Gyvt. 32. (4) bekezdésében és a 148. (6) bekezdésében foglalt hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 7. A Rendelet a következő 9/A. -sal egészül ki: 9/A. (1) A bölcsődei ellátásra a Gyvt /A. - ai, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet rendelkezései az irányadók. (2) A bölcsődei elhelyezésnél a Biatorbágyon állandó lakóhellyel rendelkező igénylők elhelyezéséről kell gondoskodni. (3) A bölcsődei ellátás igényléséhez csatolni kell: a) jelentkezési lapot, b) a gyermek TAJ-kártyáját, c) a szülő(k) lakcímkártyáját, d) munkáltatói igazolást, e) a benyújtást megelőző havi rendszeres jövedelmet tanúsító igazolást. (4) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelemről az intézményvezető dönt. Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül polgármesterhez fordulhat. (5) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja Ft/fő/nap. A gyermekjóléti alapellátásként biztosított bölcsődei gondozás személyi térítési díja sávosan, az egy főre eső jövedelem függvényében kerül meghatározásra: a) amennyiben az egy főre eső nettó jövedelem Ft között van, akkor a napi gondozási díj 0 Ft; június

3 b) ha az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a Ft-ot, akkor a napi gondozási díj az egy főre eső nettó jövedelem és a Ft különbözetének 1%-a, azonban a gondozási díj legmagasabb mértéke Ft/fő/nap; c) aki nem kíván jövedelemigazolást benyújtani Ft/fő/nap összegű gondozási díjat fizet. (6) A fizetendő személyi térítési díjat az a Gyvt ában meghatározott, valamint e rendelet 7. -a alapján megállapított mentességek és kedvezmények figyelembe vételével az intézményvezető a Gyvt a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg, melyről írásban értesíti a kötelezettet. (7) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a polgármesterhez fordulhat. (8) A bölcsődei normatív és szociális kedvezmény igénybevételéhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat. (9) Az önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek vonatkozásában térítésmentesen gyermeknevelési, étkezési tanácsadást, térítési díj ellenében, külön szolgáltatásként a) időszakos gyermekfelügyeletet, b) játszócsoportot, biztosít. (10) Az időszakos gyermekfelügyelet és a játszócsoport térítési díja 500 Ft/óra. 8. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete A Biatorbágy névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában, és a 16. (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontja által adott felhatalmazással az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy szabályozza Biatorbágy Város nevének, címerének valamint zászlajának jogszerű használatát. Általános rendelkezések 2. (1) Gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a Biatorbágy, Biatorbágy Város megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához csak Biatorbágy Város Képviselő- testületének engedélye alapján vehetik fel, illetve használhatják. (2) Az engedélyes jogosult az engedély által meghatározott módon megnevezésében használni a Biatorbágy, Biatorbágy Város nevet illetve megjelölést vagy azoknak bármely toldalékos formáját. (3) A név, címer- és zászló használatért nem kell díjat fizetni. 3. (1) Biatorbágy Város címere ovál pajzson, a cölöphelyen arany mezőből kinövő három leveles búzaszál /Bia/, jobb oldalán kék mezőben hegyével fel, élével befelé fordított lebegő ezüst csoroszlya, bal oldalán ugyanilyen állású ekevas /közös jel/. A torbágyi pecsétben szereplő két leveles /vörös/ rózsaszál pajzstartóként, a pajzs két oldalára kerül. A pajzson a pecsétek másik közös címerképe, az ötlombú korona nyugszik. (2) A Város címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet a) a település körpecsétjén, b) a település zászlaján, c) a képviselő-testület szerveinek, a polgármesternek és jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén illetve borítékjain, d) a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, e) a Községháza épületének dísztermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben, f) a képviselő-testület által megjelentetett kiadványokon. (3) A település címerével ellátott körpecsét a képviselőtestület és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban, protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint a képviselő-testület belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések hitelesítésekor használható. (4) A település címerének használata során az állami címer elsőbbségét biztosítani kell. (5) A település címere hatósági eljárás során nem alkalmazható. (6) A település címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. (7) A települési címer kizárólag hiteles alakban ábrázolható, a címer elemei önállóan nem alkalmazhatóak, védjegyként nem használható. (8) Amennyiben nincs lehetőség a település címerének eredeti színeiben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, kerámia, bőr, stb.) színében, de heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet. 4. (1) A zászlólap arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap középen vágással egy felső kék és egy alsó sárga mezőre osztott, rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen foglal helyet a település címere. (2) A községi zászló a községháza dísztermében kerül elhelyezésre. (3) A községi zászló lobogó formájában is használható. A községi zászló, lobogó vagy annak méretarányos változatai felhasználhatók a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt, b) a képviselő-testület üléseinek alkalmával önállóan, az ülés helyén, 2012 június 3

4 c) a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval /zászlókkal/ együtt, d) nemzeti, illetőleg települési gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve, e) minden a településsel összefüggő, vagy a település részvételével rendezett eseményen. A név-, címer- és zászlóhasználat engedélyezése 5. (1) Az engedélyezési eljárás a névhasználójának, valamint a címer, illetve zászló előállítójának, használójának a kérelmére indul. (2) Az engedély iránti kérelmet illetékmentesen, írásban lehet benyújtani a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában. (3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a) a kérelmező megnevezését és székhelyét (telephelyét), b) a kérelmező tevékenységi körét, c) a város név, a címer és a zászló tervezett használatának célját és módját, d) a város név, a címer és a zászló használatának időtartamát, e) a címer valamint a zászló előállítani, felhasználni kívánt mennyiségét, f)a címer valamint a zászló terjesztésének, vagy a forgalomba hozatalának módját. (4) Amennyiben a kérelmező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a létesítő okiratot. 6. (1) Az engedély megadása, elutasítása, vagy valamely feltételhez kötése, az ideiglenes, vagy alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése, illetve az érdemtelenség megállapítása és emiatt az engedély megvonása kérdésében átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (2) A 3. (2) bekezdésének f) pontjában meghatározottakon kívül más jogi, valamint természetes személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékén a település címerének használatát kérelem benyújtása után a polgármester engedélyezheti. (3) Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló törvény rendelkezésit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 7. (1) A névhasználatról, a címer és a zászló használatról szóló engedélynek tartalmaznia kell a) a jogosult megnevezését és székhelyét (telephelyét), b) az engedélyezett névhasználat, címer és a zászló használat célját és módját, c) az engedély érvényességének időtartalmát, d) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget, anyagát, e) a terjesztés, és a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket, B i a t o r b á g y i Ö n k o r m á n y z a t i H í r a d ó f) az engedélyezett név felvételével és használatával, valamint a címer és a zászló használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket június (2) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat a) tevékenység folytatásának időtartamára, b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra, c) egy alkalomra, d) határozatlan időre. 8. Az engedélyes a név-, címer- és zászlóhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja át. 9. Az engedély kiadását meg kell tagadni a) ha a használat vagy annak módja és körülményei Biatorbágy Város Önkormányzatának vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti, b) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már más személy engedélyt kapott, vagy valaki a nevet már jogszerűen használja. 10. Az engedélyt vissza kell vonni a) ha a használat vagy annak célja, módja vagy körülményei Biatorbágy Város Önkormányzatának vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, b) ha az engedélyes az engedélyben foglalt előírásokat, feltételeket súlyosan megsérti. 11. A polgármester határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 12. (1) Az engedélyben foglalt használat ellenőrzésről a polgármester gondoskodik. (2) A kérelmekről, az engedélyekről, az engedélyezett használat módjáról és idejéről nyilvántartást vezet. 13. A rendelet hatályba lépése előtt kiadott engedélyek a jogszabályváltozásokra tekintettel hatályukat vesztik. Az új engedély iránti kérelmet e rendelet hatályba lépésének napjától lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban a rendelet 1. mellékletében foglalt formanyomtatványon. Pénzbírság 14. Aki a település nevét, címerét, zászlaját engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja fel forintig terjedő pénzbírsággal (igazgatási bírsággal) sújtható. Záró rendelkezések 15. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 16. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete által hozott - A Biatorbágy névhasználat szabályairól Biatorbágy Nagyközség Képviselő- testülete 5/2005. (06.02.) Ör. számú rendelete, továbbá - Biatorbágy Nagyközség címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló Biatorbágy Nagyközség képviselőtestülete 4/1992. (03.12.) ör. számú rendelete. 12/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletének módosításáról

5 Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 2. /1/ bekezdése az alábbira módosul: Biatorbágy Város Képviselő-testülete a évi költségvetésének bevételi előirányzatát eft-tal, kiadási előirányzatát eft-tal jóváhagyja. 2.. A Rendelet 2. /3/ bekezdése az alábbira módosul: A Képviselő-testület a évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét eft-tal jóváhagyja. 3.. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép. 7. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép. 7. A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép. 8. A Rendelet mellékletét képező 10 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 10. számú táblázat lép. 9.. A Rendelet mellékletét képező 14 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 14. számú táblázat lép A Rendelet mellékletét képező 15 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 15. számú táblázat lép A Rendelet mellékletét képező 18 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 18. számú táblázat lép A Rendelet mellékletét képező 22 számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 22. számú táblázat lép Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII törvény 82. -ában foglalt kötelezettsége alapján a évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 6/2011. ( )Ör. számú rendelete végrehajtásának a.) bevételi főösszegét ,- eft-ban azaz hárommilliárd-ötszázhatvanegymillióhétszáznyolcvanötezer forintban, b.) kiadási főösszegét ,- eft ban azaz hárommilliárd-háromszázötvenegymillióötvenötezer forintban, jóváhagyja. (2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák. (3) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a 8. sz. melléklet szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába. 2.. (1) A Képviselő-testület évi költségvetési pénzmaradványának összegét ,-eFt-ban állapítja meg, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa: 2.029,-eFt (2) Az (1) bekezdésben megállapított pénzmaradvány összegét a évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott kiadásokon, valamint az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül 8.181,-eFt központi költségvetési támogatás egészíti ki. 3.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselőtestülete évi költségvetéséről szóló 6/2011.(02.24.)Ör. számú rendelete. 14/2012.(V.25.) sz. önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.) Ör. rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02.24.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 3. az alábbira módosul: Biatorbágy Város Képviselő-testülete a évi költségvetésének bevételi előirányzatát eft-tal, kiadási előirányzatát eft-tal jóváhagyja. A Képviselő-testület a évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét eft összeggel jóváhagyja 2.. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező 3. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 5. számú táblázat lép. 6.. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat lép. 7.. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti június 5

6 Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(V.15.) önkormányzati rendelete A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet módosításáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a természet védelméről szóló évi LIII. tv. 24. (1) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján Biatorbágy Képviselő-testületének a természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelt 1. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 1. (2) A 2. sz. mellékletben lehatárolt: Nyakaskő Ürgehegy Helyi Természetvédelmi Terület elnevezéssel a , 4663, 0132/18 24, 133, 0134/1, 0134/2, 0135 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területet. 2. A Rendelet 1. -a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 1. Védetté nyilvánítja az alább felsorolt természeti értékeket: (6) A 6. számú mellékletben lehatárolt Bolha-hegy Helyi Természetvédelmi Terület elnevezéssel a 0180, 0179, 0178/7 8 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területet (védelem alá helyezve a Pest Megyei Tanács VB által, a 96/1977 VB határozattal) (7) Kultúrtörténeti jelentősége miatt és hatékony megőrzése érdekében a 8. számú mellékletben lehatárolt Biatorbágyi Kaptárkövek Helyi Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Biatorbágy 0113/1 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú terület 0,3214 ha nagyságú, a következő EOV koordinátájú töréspontokkal lehatárolható területét: , ,7; ,6; , ,9; , ,9; ,8; , ,6; , ,9; , ,9; ,7; , ,7; , ,9; , ,7 3. A Rendelet az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Biatorbágyi Kaptárkövek Helyi Természetvédelmi Terület kezelési terve 11/A (1) a) A Biatorbágyi Kaptárkövek Helyi Természetvédelmi Terület lehatárolását a 7. sz. melléklet tartalmazza (1) b) A 8. sz. melléklet szerint lehatárolt területet magába foglaló 0113/1 hrsz ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül. (2) Természetvédelmi célkitűzések a) a kaptárkövek állapotnak megőrzése, a rongálás, állagromás megelőzése és megakadályozása b) bemutatás, oktatás c) kutatás (3) Természetvédelmi stratégiák a) a kaptárkövek és a fülkék védelme, környezetének tisztán tartása, az elcserjésedés, a földdel való feltöltődés megakadályozása B i a t o r b á g y i Ö n k o r m á n y z a t i H í r a d ó június b) természetvédelmi és kultúrtörténeti célú ismeretterjesztés c) a kaptárkövek és a fülkék megismerését, eredetük és céljuk feltárást, valamint hatékonyabb védelmüket szolgáló kutatások támogatása, a kutathatóság biztosítása (4) Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak a) Földtani természeti értékek, táj- és kultúrtörténeti emlékek védelme aa) a fülkéket és a fülkék környezetét évente egyszer fokozott óvatossággal, kézi módszerrel meg kell tisztítani a rárakódott földtől, szennyeződésektől ab) a kaptárköveken, a fülkék környezetében megtelepedő növényzetet évente egyszer óvatosan kéz módszerrel el kell távolítani ac) a jelenlegi állapot fenntartása, a kaptárkövek láthatósága és megőrzése érdekében a kaptárkövek fülkéi előtti területen a szikláktól számított kb. 1,5 2 m távolságban az elcserjésedést meg kell akadályozni évente egyszer, kézi módszerrel végzett cserjeirtással ad) a területen tilos olyan tevékenységet folytatni, olyan létesítményt elhelyezni, amely a védett földtani ill. táj- és kultúrtörténeti emlékeket a kaptárköveket és a fülkéket - veszélyeztetné, károsítaná, állagukat kedvezőtlenül befolyásolná ill. bemutathatóságukat korlátozná vagy ellehetetlenítené ae) a területen az erdőművelést úgy kell folytatni, hogy a védett értékeket ne károsítsa, bemutathatóságukat ne akadályozza b) Látogatás ba) a terület szabadon látogatható bb) a terület látogatása során a kijelölt turistaútvonalról való letérés a látogatók biztonságának, testi épségének védelme, valamint a terület védett értékeinek megőrzése érdekében tilos c) Bemutatás, oktatás ca) a területen védettséget jelölő tábla kihelyezése szükséges cb) a védett értékek bemutatását a területen elhelyezett információs tábla szolgálja d) Kutatás da) a területen folytatható kutatási tevékenység elsődleges és alapvető célja a kaptárkövek és a fülkék eredetének, céljának, kultúrtörténeti szerepének feltárása, a hatékonyabb védelem megvalósítása db) nem folytatható kutatás a területen, ha a kutatás célja ellentétes a terület rendeltetésével, a 1. pontban (Természetvédelmi célkitűzések) rögzített célokkal, valamint a kutatás vagy annak módszere veszélyeztetik a védett értékeket dc) kutatási tevékenység az illetékes első fokú természetvédelmi hatósággal történt előzetes egyeztetést követően, az első fokú természetvédelmi hatóság által megszabott feltételekkel folytatható e) Terület- és földhasználat ea) a területen tilos olyan tevékenységet folytatni, ill. olyan létesítményt elhelyezni, amely a védett földtani, ill. táj- és kultúrtörténeti emlékeket a kaptárkö-

7 veket és a fülkéket - veszélyeztetné, károsítaná, állagukat kedvezőtlenül befolyásolná ill. bemutathatóságukat korlátozná vagy ellehetetlenítené eb) a területen az erdőművelést úgy kell folytatni, hogy a védett értékeket ne károsítsa, bemutathatóságukat ne akadályozza f) Természetvédelmi infrastruktúra fa) a területre vezető turistaútvonalat (piros jelzés) karban kell tartani, takarítani, a beerdősülést, cserjésedést meg kell akadályozni fb) a turistajelzések karbantartásáról, szükség esetén újra festéséről gondoskodni kell fc) a védettséget jelölő, valamint kaptárköveket bemutató tájékoztató táblát kell elhelyezni a területen 4.. A Rendelet 3. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3. (4) Jelen rendelet területenként tartalmazza a jelen rendelettel védetté nyilvánított természeti területek természetvédelmi kezelési tervét. 5.. A Rendelet 11. -ának címe az alábbiak szerint módosul: Bolha-hegy Helyi Természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve 6.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. 16/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2007. (05.03.) Ör. sz. rendeletének módosításáról a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. f) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 7/2007. ( ) Ör. sz rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet 1. (1) bekezdése jén lép hatályba, rendelkezéseit jétől kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet 1. (2) bekezdése jén lép hatályba. (3) Jelen rendelet jén hatályát veszti. 17/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendelet módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló B i a t o r b á g y i Ö n k o r m á n y z a t i H í r a d ó évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 50. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján szoros együttműködést tart fenn a nemzetiségi önkormányzatokkal. Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködésük szabályait külön megállapodásban rögzítik. 2. A rendelet 50. -a következő (6) - (9) bekezdéssel egészül ki: (6) A Biatorbágy Város Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (7) A Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (8) A Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást e rendelet 6. melléklete tartalmazza. (9) A Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást e rendelet 7. melléklete tartalmazza. 3. (1) A rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjában a kisebbségi szövegrész helyébe a nemzetiségi szöveg, a VI. Fejezetének címében a kisebbségi szövegrész helyébe a nemzetiségi szöveg, 50. (1) bekezdésében a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvényben foglalt kisebbségi jogok szövegrész helyébe a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglalt nemzetiségi jogok szöveg, 50. (2) bekezdésében a kisebbségi szövegrész helyébe a nemzetiségi szöveg, 50. (3) bekezdésében a kisebbségi szövegrész helyébe a nemzetiségi szöveg, 50. (4) bekezdésében a kisebbségi szövegrész helyébe a nemzetiségi szöveg lép. (2) A rendelet 63. (1) bekezdésében a 6. számú függelék: A Biatorbágyon működő települési kisebbségi önkormányzatok szövegrész helyébe a 6. számú függelék: A Biatorbágyon működő települési nemzetiségi önkormányzatok szöveg lép. 4. A rendelet kiegészül e rendelet mellékletét képező mellékletekkel. 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 18/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 5/2012.(02.24.) Ör. rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXIX. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 5/2012. (02.24.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 3. az alábbira módosul: Biatorbágy Város Képviselő-testülete a évi költségvetésének bevételi előirányzatát eft-tal, kiadási előirányzatát eft-tal jóváhagyja június 7

8 A Képviselő-testület a évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét eft összeggel jóváhagyja 2.. A Rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép. 3.. A Rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 4. számú táblázat lép. 4.. A Rendelet mellékletét képező 6. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázat lép. 5.. A Rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat helyébe jelen rendelet mellékletét képező 7. számú táblázat lép. 6.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. H A T Á R O Z A T O K 73/2012. (04.03.)Öh. sz. határozata Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról I. Biatorbágy Város Önkormányzat, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 94. (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett Tervezési szerződés 16 tantermes, cca m2 területű általános iskola építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére a Biatorbágy 452 hrsz-ú területen, egyeztetve az engedélyező hatósággal a Tervező által korábban elkészített beépítési tervek átdolgozásával, felhasználásával és nyertes pályázat esetén a kiviteli tervek megrendelésével. tárgyában. II. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntésének megfelelően a közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott. III. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra ajánlatot adó érvényes és bírálatra alkalmas pályázat: - Leták és Tamás Építésziroda Kft. (1126 Budapest, Vöröskő u. 21.) nettó ajánlati ár: ,-Ft IV. A beérkezett ajánlatokról készült összegzést a határozat melléklete tartalmazza. V. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes Leták és Tamás Építésziroda Kft. (1126 Budapest, Vöröskő u. 21.) ajánlattevővel a szerződést megkösse. VI. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szükséges bruttó eft fejlesztési előirányzatot a e Ft-ot, a tárgyévi eredeti előirányzatként nem tervezett helyesbített pénzmaradványából, a fennmaradó eft. összeget pedig a évi költségvetés terhére biztosítja. 74/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágy Közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatót. A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Tájékoztató a helyi polgárőrséggel történő együttműködés tapasztalatairól megtárgyalta és elfogadta a helyi polgárőrséggel történő együttműködés tapasztalatairól szóló tájékoztatót. A tájékoztatót a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata A évi belső ellenőrzési jelentésről, a FEUVE és a belső ellenőrzés évi működtetéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a évi belső ellenőrzési jelentést, valamint az öszszefoglaló jelentést a FEUVE és a belső ellenőrzés évi működtetéséről. 77/2012.(04.26.)Öh. számú határozata A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról a Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alapítvánnyal kötendő szerződést jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő: /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Együttműködési megállapodás Biatorbágy Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatával Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 27. (2) bekezdésében előírt együttműködési megállapodást köt Biatorbágy Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodás szövegét a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: június 1. 79/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Együttműködési megállapodás Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával június

9 Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 27. (2) bekezdésében előírt együttműködési megállapodást köt Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodás szövegét a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: június 1. 80/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Együttműködési megállapodás Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 27. (2) bekezdésében előírt együttműködési megállapodást köt a Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodás szövegét a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: június 1. 81/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Együttműködési megállapodás Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 27. (2) bekezdésében előírt együttműködési megállapodást köt a Biatorbágy Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával. A megállapodás szövegét a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: június 1. 82/2012.(04.26.)Öh. számú határozata A Boldog Gizella Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról 3.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 4.). Az ingatlanon két épület helyezkedik el építési helyen kívül, ezért ezek bővítése nem engedélyezhető, új épület építése a közműellátottság feltétele mellett valósítható meg. 5.) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére. Határidő: június 1. 84/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény (Kbt.) hatálybalépésére tekintettel 13/2012. (01.26.) Öh. sz. határozatával fogadta el új közbeszerzési szabályzatát. 1. A képviselő-testület a közbeszerzési szabályzatát az alábbi bekezdéssel egészíti ki: A Kbt. 93. (2) valamint 98. (2) bekezdéseiben foglalt érvényességet és érvénytelenséget a polgármester állapítja meg. 2. Az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza. 3. A közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és a hatálybalépéskor folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is alkalmazni kell. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Helyi esélyegyenlőségi program megalkotásáról megtárgyalta és elfogadta a Boldog Gizella Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy, 3632/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásával összefüggő kérdések megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a Biatorbágy 3632/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását és 3632/2 hrsz-ú ingatlan közterület kiszabályozását az alábbi feltételekkel: 1.) A Naphegy közben a HÉSZ 10,5 m útszélesség kiszabályozását irányozza elő. A kérelmező vállalja, hogy az útszélesítés céljára kiszabályozott 3632/2 hrsz-ú területrészt az önkormányzatnak térítésmentesen átadja közcélú felhasználásra. 2 ) Kérelmező vállalja a belterületbe vonással és művelési ág váltással összefüggő költségek viselését. a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása által november 30-án lezárt, Biatorbágy Város Esélyegyenlőségi Programját nem fogadja el, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy jelölje ki Tóth Attilát, a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, és egyben bízza meg Biatorbágy Város Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésével, melynek díja bruttó forint. Határidő: /2012.(04.26.)Öh. számú határozata A bölcsőde működésével összefüggő megtárgyalta a bölcsőde működésével összefüggő szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bölcsőde működésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 1. A bölcsőde elnevezése: Gólyafészek Bölcsőde, férőhelyszáma: 72 fő június 9

10 2. A bölcsőde az alábbi, az alapellátáson túli szolgáltatásokat látja el: - játszócsoport - időszakos gyermekfelügyelet - gyermeknevelési, étkezési tanácsadás 3. A képviselő-testület a évi szakmai program átdolgozott változatát és az annak mellékletét képező házirendet, valamint a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével kötendő megállapodás tervezetét és a felvételről szóló vagy azt elutasító döntés formanyomtatványát elfogadta. 4. A Képviselő-testület a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát elfogadta. 5. A képviselő-testület a bölcsődét normatív állami hozzájárulással kívánja működtetni. A szakmai program és mellékletei, valamint a szervezeti és működési szabályzat a határozat mellékletét képezi. Határidő: április 30., jegyző 87/2012.(04.26.)Öh. számú határozata A bölcsőde működésével összefüggő megtárgyalta a bölcsőde működésével összefüggő szóló előterjesztést. A képviselő-testület a bölcsőde alapító okiratát elfogadja. Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi. Határidő: április 30., jegyző 88/2012.(04.26.)Öh. számú határozata A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának évi tevékenységéről szóló beszámolóról megtárgyalta és elfogadja a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évi működéséről szóló beszámolót. A képviselő-testület megköszöni az intézményvezetőnek és kollégáinak a évi munkájukat. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata A Szily-kastély udvarán található, használaton kívüli traktorok értékesítéséről megtárgyalta a Szily-kastély udvarán található, használaton kívüli traktorok értékesítéséről szóló előterjesztést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szilykastély udvarán található, használaton kívüli traktorok Németh Lajos (2051 Biatorbágy, Pátyi út 21.) részére történő értékesítéséhez kapcsolódó szerződés előkészítésére. Határidő: május 3. 90/2012.(04.26.)Öh. számú határozata A Biatorbágy, Fő u. 70. szám alatti ingatlan (1914 hrsz.) tulajdonrészeinek felajánlásáról megtárgyalta a Biatorbágy, Fő utca 70. szám alatti ingatlan (1914 hrsz) tulajdonrészeinek felajánlásáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület megköszöni és elfogadja Mazzag Lászlóné az ingatlan 4/32 tulajdoni hányadának és Csortán Kálmán az ingatlan 2/32 tulajdoni hányadának térítésmentesen történő felajánlását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ingatlan ajándékozási szerződés aláírására. Határidő: május /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő A Biatorbágyi Általános Iskola átalakításáról 269/2011. ( ) Öh. számú határozatában kifejezte szándékát a Biatorbágyi Általános Iskola átalakításáról. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lefolytatott véleményezési, egyeztetési eljárások valamint független közoktatási szakértő és Pest Megye Önkormányzata véleményének figyelembevételével Biatorbágy Város Önkormányzata a Biatorbágyi Általános Iskolát átalakítja. Az átalakulás formája szétválás, módja különválás. Határidő:2012. július /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő A Biatorbágyi Általános Iskola megszüntetéséről és jogutód intézményeinek megalapításáról a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete által alapított Biatorbágyi Általános Iskolát a mellékelt megszüntető okiratban foglaltaknak megfelelően július 31-ei hatállyal megszünteti. A képviselő-testület a megszűnő közoktatási intézmény jogutódjaiként augusztus 1-jei hatállyal alapító okiratuk elfogadásával megalapítja a Biatorbágyi Általános Iskolát valamint a Német Nemzetiségi Általános Iskolát. Határidő:2012. augusztus 1. 93/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő Rack Ferencné megbízásáról június

11 a Biatorbágyi Általános Iskola jogutódjaként augusztus 1-jén megalakuló Német Nemzetiségi Általános Iskola megalakulását előkészítő feladatok ellátására május 1-jei hatállyal vezető megbízást ad Rack Ferencnének, a Biatorbágyi Általános Iskola tagozatvezetőjének. A megbízás az igazgatói pályázati eljárás eredményes befejezéséig tart. Rack Ferencnét a nemzetiségi iskola megalakítását előkészítő feladatokért a augusztus 1-jéig terjedő időszakra külön díjazás nem illeti meg. Határidő:2012. május 1. 94/2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói pályázatának meghirdetéséről igazgatói pályázatot hirdet a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására augusztus 1-jétől öt évre. A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő A Biatorbágyi Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatói pályázatának meghirdetéséről igazgatói pályázatot hirdet a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására augusztus 1- jétől öt évre. A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő Biatorbágyi Általános Iskola Alapító Okiratáról megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Általános Iskola Alapító Okiratát. Határidő:2012. április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő Biatorbágyi Német Nemzetiségi Általános Iskola elnevezéséről megtárgyalta és jóváhagyja a Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatát, mely alapján a Biatorbágyi Német Nemzetiségi Általános Iskola elnevezése Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Biatorbágy, németül Paul Ritsmann Deutsche Nationalitätengrundschule Biatorbágy. Határidő:2012. április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Biatorbágy város oktatásfejlesztési koncepciójával összefüggő Biatorbágyi Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratáról megtárgyalta és jóváhagyja a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratát. Határidő:2012. április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP /B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő A viadukt alatt körforgalmú csomópont kiviteli tervezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás megindításáról, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít a Biatorbágy funkcióbővítő Városfejlesztése projekt Viadukt körforgalom kiviteli terv készítésére. A felhívást a határozat melléklete tartalmazza. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Fedák József Testnevelési és Sport Díj adományozásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001.(04.10.)Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján Bugya György részére Fedák József Testnevelési és Sport Díj kitüntetést adományoz. Határidő: április /2012.(04.26.)Öh. számú határozata Karikó János Művészeti Díj adományozásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001.(04.10.)Ör. sz. rendeletében foglaltak alapján a Bolyki család részére Karikó János Művészeti Díj kitüntetést adományoz. Határidő: április június 11

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

6/2000(IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet Tiszakürt község címeréről és a zászlóról, a jelképek használatáról

6/2000(IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet Tiszakürt község címeréről és a zászlóról, a jelképek használatáról 6/2000(IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet Tiszakürt község címeréről és a zászlóról, a jelképek használatáról Tiszakürt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.. c./

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25) Ör. sz. rendelet módosításáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/ Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A természeti ek helyi védelméről

Részletesebben

Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(XII.15.) rendelete. A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatuk rendjéről

Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(XII.15.) rendelete. A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatuk rendjéről Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(XII.15.) rendelete A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatuk rendjéről Kallósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. június 24-i soros ülésére

A Képviselő-testület 2015. június 24-i soros ülésére Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 40 - /2015. ELŐTERJESZTÉS Készült: Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL VALAMINT BUDAÖRS VÁROS NEVÉNEK, CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATÁRÓL

Részletesebben

R E N D E L E T T A R T A L O M

R E N D E L E T T A R T A L O M 2014. június 2. Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet 2. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. 3. E rendelet

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 28/2011.(XI.21.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 28/2011.(XI.21.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011.(XI.21.) rendelete a város jelképeiről, Ráckeve név felvételéről és azok használatáról a 15/2015.(XI.30.) módosító önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II.

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (II. 3.) rendelete Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért, tiszteletbeli polgár,

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címer, zászló és a településnév használatának rendjéről Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete A Biatorbágy névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról Boda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

d) a Polgármesteri Hivatal épületein és helyiségeiben e) az Önkormányzat által kiadott elismeréseken (oklevél, tárgyjutalom, stb.)

d) a Polgármesteri Hivatal épületein és helyiségeiben e) az Önkormányzat által kiadott elismeréseken (oklevél, tárgyjutalom, stb.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2008. (.) sz. rendelete A Kispest címer, a Kispest zászló és a Kispest név használatának rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. Tel.: 37/ 388-155, fax: 37/388-464. ph@lorinci.hu Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L M Á R K Ó K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E LŐ-TESTÜLETÉNEK 7 / 2 0 1 4. ( I X. 2. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

11/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L

11/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 11/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról

Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2000. /XI. 29./ Kr. rendelet Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2012. (IV. 27.) rendelettel módosított 23/2009.(VIII.31.) RENDELETE

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2012. (IV. 27.) rendelettel módosított 23/2009.(VIII.31.) RENDELETE Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2012. (IV. 27.) rendelettel módosított 23/2009.(VIII.31.) RENDELETE Tab város címeréről, zászlajáról, és használatáról Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004.(IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. Polgárdi Város címer és zászló megalkotásáról, használatának módjáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004.(IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. Polgárdi Város címer és zászló megalkotásáról, használatának módjáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004.(IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE Polgárdi Város címer és zászló megalkotásáról, használatának módjáról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.28.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 22/2005. (IX.02.), 31/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata jelképeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete a közterület használatáról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Újkígyós Város jelképeiről és jelképek használatáról Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.

Részletesebben

Andornaktálya Települési Önkormányzat 6/2006. (03. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Andornaktálya község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Andornaktálya Települési Önkormányzat 6/2006. (03. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Andornaktálya község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről Andornaktálya Települési Önkormányzat 6/2006. (03. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Andornaktálya község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről Andornaktálya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III. 4.) önkormányzati rendelete az Ajka helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2004 (VII. 26.) sz. rendelete

Csehbánya Német Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2004 (VII. 26.) sz. rendelete Csehbánya Német Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004 (VII. 26.) sz. rendelete Csehbánya község jelképeiről és a jelképek használatáról Rendelet száma: 11/2004. (VII. 26.) Rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (X.04.) számú rendelete a 34/2014. (XI.14.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes: 2010.12.16. Alsózsolca Város Képviselő-testületének 31/2002./XII.28./ sz. önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1995. (V.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1995. (V.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1995. (V.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6)

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 13/2011. (VIII. 26.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 13/2011. (VIII. 26.) rendeletével módosított Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 13/2011. (VIII. 26.) rendeletével módosított 10/2005. (IV. 29.) rendelete Rákóczifalva címerének és

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben