Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központban megszüntetésre került az I. sz. Idősek Klubja, felmerült az Idősek Gondozóházának megszüntetésének szükségessége is. Az időskorúak nappali ellátását a II. Sz. Idősek Klubja biztosítja, az Idősek Otthonában pedig az Időskorúak átmeneti elhelyezésére ez idáig nem került sor, a 12 fős férőhelyen tartós elhelyezéssel vannak az időskorúak felvéve. A működési engedély módosításának feltétele az SZMSZ és a Szakmai Program módosítása. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítását október 20-i ülésen megtárgyalta és a következő határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: A Képviselő-testület a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítását elfogadja. Felelős: Titttmann János - polgármester Határidő: Azonnal Dorog, október 20. Deák Ferenc s.k. 1

2 Tartalomjegyzék I. A szolgáltatás célja, feladata I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. II. III. IV. IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése Más intézményekkel történő együttműködés módja A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása Az ellátottak köre, demográfiai mutatói Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek, feladatkörök, létszám és szakképzettség szerinti megoszlás, integráció formája, ellátási típusok együttműködésének rendje Étkeztetés Szolgáltatás célja, feladata. Ellátottak köre Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Ellátás igénybevételének módja Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása V. Házi segítségnyújtás V.1. V.2. V.3. V.4. VI. VI.1. VI.2. VI.3. VI.4. VII. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Ellátás igénybevételének módja Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása Idősek Klubja Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Ellátás igénybevételének módja Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása Bentlakásos intézmények Idősek Otthona, Idősek Otthona demens betegeket ellátó részleg VII.1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre VII. 2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége VII.3. Ellátás igénybevételének módja VII. 4. Ápolási - gondozási feladatok jellege 2

3 I. A szolgáltatás célja, feladata A Gondozási Központ szolgáltatásival, elsősorban az időskorú és a fogyatékkal élő lakosság életminőségének javítását kívánja elérni. Célja, hogy egységes szakmai értékek és irányelvek mentén, egyéni szükségleteknek megfelelő, differenciált ellátást, adekvát segítségnyújtást valósítson meg. Tevékenysége során fokozott figyelmet fordít, a személyiségi jogok érvényesülésének megtartására, az egyéni autonómia biztosítására, az aktivitás és a társadalmi integráció elősegítésére. Az intézmény feladatát az évi III.- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek, valamint a mindenkor érvényben lévő helyi rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. I.1. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek Az alapszolgáltatások ellátási területe Dorog város közigazgatási területe. A szakosított ellátások ellátási területe a Dorogi Kistérség közigazgatási területe. Alapszolgáltatások: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátás Idősek Klubja ( 30 férőhely) Szakosított ellátások: Ápolást gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona (50 férőhely) Idősek Otthona Demens betegeket ellátó részleg (25 férőhely) A Gondozási Központ a szociális szolgáltatások és intézmények működtetésén túl, tájékoztatást nyújt, az ellátási területén élőknek a településen működő szociális intézményekről és szolgáltatásokról. A lakosság tájékoztatását a helyi médiában, információs füzet megjelentetésével, intézményi nyílt napok szervezésével végzi. Tanácsadás és szükség esetén, közvetítés révén segítséget nyújt a különböző szolgáltatások igénybevételéhez. 3

4 Javaslatot tesz a szociális ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új gondozási módszerek alkalmazására. A Gondozási Központ szolgáltatásait igénybe vevő ellátottnak, egyéni gondozási terv alapján, személyes szükségletének megfelelően nyújt segítséget. Nem készítünk gondozási tervet, az étkeztetést igénybevevő ellátottak részére. I.2. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése A szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítése, az ellátási terület hatékonyabb kiszolgálását teszi lehetővé. A Szent Borbála Ápolási Szakkórházzal együttműködve a szociális és egészségügyi rendszer határterületi esetei a várakozási idő rövidülésével, a hozzátartozók terheinek csökkentésével a kistérségben élő lakosság életminőségét javítja. A szükségletek folyamatos felmérésével, a hiányzó szolgáltatások megszervezésével, adekvát segítségnyújtást valósítunk meg. Nyitottak vagyunk az igénybevevők javaslataira, az építő jellegű kritikákra. Célunk a lakosság körében az elégedettség kivívása. Új intézményeink létesítésével a foglalkoztatásban való részvételhez is hozzájárulunk. Elősegítjük a szociális szakemberek számára, az idős emberek minőségi ellátásához szükséges speciális szakismeretekhez való hozzájutást képzések, tréningek, konferenciák szervezésével. Szakmai segítséget nyújtunk a kistérségi szociális szolgáltatások részére. A szolgáltatásaink működtetésével közvetett módon, az aktív korú hozzátartozók munkaerőpiaci részvételét is segítjük I.3. Más intézményekkel történő együttműködés módja: Napi munkakapcsolatban állunk a Dorogi Kórházzal, az intézményi elhelyezésre váró, ápolást igénylő ellátottak - ha ellátásuk saját otthonukban nem oldható meg - az ápolási szakkórházból kerülnek az Idősek Otthonában. Együttműködés alapján a kórház elvégzi az intézményi bekerüléshez szükséges vizsgálatokat ( tüdőszűrés, széklet vizsgálat) valamint biztosítja a betegek szakorvosi véleményhez szükséges vizsgálatát. Intézményünk segíti a településen az önsegítő és közösségi segítő csoportok szervezését. Kapcsolatot tart a kistérségben működő civil szervezetekkel. (Nyugdíjas egyesületek, 4

5 Mozgássérültek Egyesülete, Máltai Szeretet Szolgálat, Vöröskereszt) Hagyományőrző rendezvényeket szervez a civil szervezetekkel, az Idősek Világnapján Dorogi Nyugdíjas Egyesülettel, Generációk Találkozása programot a Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportjával. Az idősek városi karácsonyi ünnepségét az Dorog Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságával és a Dorogi Közművelődési Kht-val közösen szervezzük. Kapcsolatot tart a regionális módszertani intézménnyel ( Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye) a kistérségben működő szociális szolgáltatást nyújtó társintézményekkel, a Komárom-Esztergom megyében működő bentlakásos intézményekkel. Állandó kapcsolatban állunk szociális alap és felsőfokú szakképzést végző oktatási intézményekkel. Az intézmény gyakorló terepeként, szakmai tapasztalatokat és értéket közvetít. Kulturális tevékenységek gazdagítása érdekében együttműködünk a Dorogi Közművelődési Kht-val és az oktatási nevelési intézményekkel, főként a szomszédos Dózsa György Napközi Otthonos Óvodával, akik rendszeresen tartanak előadást ellátottjainknak. I. 4. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása Dorog Város Önkormányzata Rehabilitációs Operatív Program ( ROP) megvalósítása kapcsán a szociális intézményrendszer fejlesztését is célul tűzte ki. A már működő intézményrendszer keretein belül, demens betegek bentlakásos intézményi ellátását és átmeneti elhelyezést biztosító részleg kialakítását kívánja megvalósítani. A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ június 1-től integrált intézményi struktúrában látja el a városban az idősgondozás alap- a kistérségben a szakellátási feladatait. A demens betegek számának folyamatos növekedése szükségessé tette, hogy külön részleg kerüljön kialakításra, mely az intenzív gondozást igénylő ellátottak szükségletének megfelelő. A demens betegek szakszerű ápolása- gondozása egyre nagyobb nehézségekbe ütközött az Idősek Otthonán belül. Az egyik legfőbb alapkövetelménynek a védett biztonságos környezeti feltételek megteremtésének sem tudtunk már maradék nélkül eleget tenni ben a demenciában érintettek száma az 50 fős idősek otthonában 22 fő volt. A következő 5

6 évben kétféle módszerrel ( Mini Mentál teszt és GDS teszt) felmértük az Idősek Otthona lakóinak mentális állapotát, így kimutathatóvá vált az ellátottak nagyszámú érintettsége. Az intézmény szakemberei a továbbképzési kötelezettségük kapcsán, sőt azon túl is behatóan kezdtek foglalkozni a demencia tárgykörével. Elsősorban a vezető ápoló, a házi segítségnyújtás vezetője és a mentálhigiénés munkatárs. A szakemberek több demens betegeket ellátó intézményt látogattak végig. Részt vettek a demenciáról szóló nyári egyetem programján. Miközben feljegyezték tapasztalatikat, szakmai műhelyeken, kis csoportban több a téma hazai szakértője tanulmányai is feldolgozásra kerültek. Az előkészületi munka során, három fő irányvonalat tartottunk szem előtt. a.) Az új intézményi részleg környezeti és tárgyi feltételeinek legoptimálisabb biztosítása Ezzel kapcsolatos tapasztalat szerzés és információ továbbítás a fenntartó és a kivitelező felé ( szinek, világítás, jelzések, lekerekített felületek, ) b.) A demens betegek egészségi állapotával kapcsolatos fizikai tevékenységekre való felkészülés c.) Az új lakók (demens ellátottak) megismerése, ez alapján az egyéni gondozási és szocioterápiás foglalkoztatási terv készítése. Az intézményi élet / napirend szervezése I.5. Az ellátottak köre, demográfiai és egyéb mutatói Dorog kistérség lakosságszáma és 65 éves és idősebb népesség száma és aránya Sorszám Település Teljes állandó lakosság (fő) 65 éves és annál idősebbek száma ( fő) 65 éves és annál idősebbek összes lakossághoz viszonyított aránya (%) 1 Annavölgy ,87 2 Bajna ,67 3 Csolnok ,47 4 Dág ,44 5 Dorog ,59 6 Epöl ,09 7 Kesztölc ,65 8 Leányvár ,08 9 Máriahalom ,98 10 Nagysáp ,75 11 Piliscsév ,76 12 Sárisáp ,49 13 Tokod ,77 14 Tokodaltáró ,73 15 Úny ,84 6

7 A kistérség 15 településén összesen az állandó bejelentett lakos él, ebből a 65 év felettiek száma összesen fő, az összlakosság mintegy 13,17 százaléka. A kistérség öregségi indexe 2004-ben 115,4% volt. A Gondozási Központ alapszolgáltatásit igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása ( állapot szerint) Korcsoport Étkeztetés Házi segítségnyújtás Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Mindösszesen X Összesen Dorog 65 év feletti lakosainak száma: Az alapellátást igénybe vevő 65 év felettiek száma: fő 78 fő Személyes segítségnyújtásba részesülő 65 év felettiek aránya: 4,5 % Idősek Otthona nem és korcsoport szerinti megoszlása december 31-én X Összesen Nő Férfi Összesen Idősek Otthonában a demens betegei felmérésére áprilisában, 49 fő részvételével és egy évvel később 50 fő részvételével kétféle módszerrel (MMSE és GDS) került sor. Az Idősek Otthona lakóinak Mini Mentál teszt szerinti besorolása Nem demens Enyhe demencia Közepes demencia Súlyos demencia

8 Idősek Otthona ellátottainak kognitív hanyatlása Globális Deteriorizációs Skála szerint GDS Klinikum Nincs kognitív hanyatlása Nagyon enyhe kognitív hanyatlás Enyhe kognitív hanyatlás Mérsékelt kognitív hanyatlás Mérsékelten súlyos kognitív hanyatlás Súlyos kognitív hanyatlás Igen súlyos kognitív hanyatlás án várakozók - ORSZI szakvéleménnyel rendelkezők, elhelyezésre jogosultak- száma, lakóhely és nemenkénti megoszlása: Település Nő Férfi Összesen Dorog Esztergom Kesztölc 1 1 Leányvár 1 1 Máriahalom 1 1 Piliscsév 1 1 Tát 1 1 Tokod 1 1 Összesen fő További 9 fő (8 nő, 1 férfi) kérelmezői nyilvántartásban szerepel, jogosultságuk vizsgálata folyamatban van. ellátásra való Az időskori mentális hanyatlás jelentős probléma, mely egyre nagyobb kihívást jelent a társadalom számára. Az általánosan elfogadott becslések szerint a 65 év feletti népesség kb. 10%-át érinti a demencia, a 75 év felett ez százalék között van, 80 év felett már százalékra tehető. Jelenleg a várakozók közül középsúlyos, vagy súlyos demencia diagnózissal rendelkezik 9 fő, ebből 8 nő és 1 férfi. Az elhelyezésre várók közel 43%-a mentális hanyatlásban szenved. II. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők joginak védelmével kapcsolatos szabályok Az intézmény vezetője gondoskodik, hogy a gondozási központ szolgáltatásait igénybe vevők és az ellátást nyújtók emberi és állampolgári jogai érvényesüljenek. Ennek alapfeltétele, hogy 8

9 mindkét fél tisztában legyen saját és a másik fél jogaival. Az intézmény vezetője biztosítja ezen jogok és az intézmény kötelezettséginek ismertetését. A tájékoztatás alapdokumentuma a szociális törvény és a szociális munka etikai kódexe. Az Érdekképviseleti Fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendekben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Érdekképviseleti Fórum feladata: - előzetesen véleményezi a szakmai programot, az éves munkatervet, házirendet, tájékoztatókat - megtárgyalja az intézményben élők panaszait, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé - tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban - intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel Ellátottak jogai: A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményének megtartása mellett minden ellátott egyéni szükségleteit és élethelyzetét figyelembe véve személyre szabott segítségnyújtásban részesül. Az intézmény szolgáltatásit oly módon végzi, hogy az ellátást igénylők alkotmányos jogai maradéktalan érvényre jussanak. Különös figyelemmel az élethez és az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészéghez való jogra. Az ellátást igénylőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatást készít, mely tartalmazza az intézmény éves működési költségét, egy havi intézményi térítési díj összegét és az egy főre jutó önköltséget 9

10 Az ellátottak személyes adatainak védelme és a magánéletével kapcsolatos titokvédelem betartásra kerül. Különösen a egészségi állapot, jövedelmi viszony, szociális rászorultság. Az intézmény nem korlátozza az ellátottat, a személyes tulajdonát képező illetve mindennapi használati tárgyainak használatában. A házirendben meghatározott azon tárgyak köre, mely veszélyt jelent az intézményben élő testi épségére. Az intézmény vezetője gondoskodik igény esetén az ellátottak vagyontárgyainak, értékeinek biztonságos elhelyezéséről. Az érték és vagyonmegőrzés részletes szabályit a házirend és a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. Az ellátottak szabad mozgását az intézmény nem korlátozza, az intézményből történő eltávozás és visszatérés rendjét a házirend tartalmazza. Az ellátott kapcsolattartásához való joga biztosítása érdekében az intézmény a látogatási időt nem korlátozza, javasolja azonban a délelőtti és a délutáni órákat. Az ellátott egészségi vagy mentális állapota miatt nem képes ügyei vitelére, az intézmény vezetője gondokság alá helyezési eljárást kezdeményez, vagy elősegít / biztosítja az ellátott jogi képviselővel történő kapcsolatfelvételt. Panasztétel esetén az intézményvezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. A határidő elmulasztásakor, vagy ha a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő, illetve a szolgáltatásban részesülő személyeknek nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Az ellátottjogi képviselő tevékenységéről és elérhetőségéről az intézmény faliújságain, szóban lakógyűléseken tájékozatjuk a szolgáltatást igénybevevőket. A szociális szolgáltatást végzőknek biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, a munkáltató megfelelő munkakörülményeket biztosítson számukra. 10

11 Közfeladatot ellátó személynek minősül, a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, a vezető gondozó, az előgondozással megbízott személy. Az alapellátásban gondozási feladatot ellátó személy részére, az intézményvezető munkáltatói igazolványt állít ki, hogy a szociális szakember igazolni tudja, az ápolási - gondozási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását. Az intézményekben foglalkoztatottak védelme érdekében, belső utasítás tartalmazza a vészhelyzetek kezelésére vonatkozó teendőket. III. Az intézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek, feladatkörök, létszám és szakképzettség szerinti megoszlás A Gondozási Központ integrált intézmény, feladatát öt szervezeti egység keretein belül látja el. A szervezeti egységek szerint biztosított szolgáltatások: 1. Házi Gondozó Szolgálat Étkeztetés Házi segítségnyújtás 2. Idősek Klubja 3. Idősek Otthona 4. Idősek Otthona Demens betegeket ellátó részleg A Gondozási Központ telephelyenkénti szolgáltatásai, intézményei: I. telephely: Dorog, Otthon tér 3. Idősek Otthona II. telephely: Dorog, Schmidt villa kert 13/2. Idősek Otthona Demens betegeket ellátó részleg III. telephely: Dorog, Borbála ltp. 30. Idősek Klubja A szervezeti integráció a Gondozási Központ keretén belül valósul meg. Az 50 férőhelyes bentlakásos intézményben, a törvényi kötelezettség okán 2007-ben 12 férőhelyen átmeneti elhelyezést biztosító részleg került kialakításra szeptember 1-ig nem érkezett átmeneti elhelyezésre igény az intézményhez, a fenntartó a szükségletekhez igazodva kéri az átmeneti 11

12 férőhelyek visszaminősítését tartós elhelyezést biztosító férőhelyekké. Idősek Otthona demens betegeket ellátó részlege 25 férőhelyes ágyas szobák kerültek kialakításra. A közösségi helyiségek alkalmasak a speciális segítségnyújtást igénylő ellátotti csoport gondozására, foglalkoztatására. A nappali ellátást biztosító intézmény 30 férőhelyes. Az intézményben biztosított a közösségi együttlétre, pihenésre, étkezésre szolgáló helyiség. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatait ellátó Házi Gondozó Szolgálat egy iroda helyiséggel rendelkezik. A Gondozási Központ élén az intézményvezető áll. Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Dorog Város Képviselő testülete nevezi ki, felmentése a képviselő testület hatásköre, munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. Fenntartó, irányító és felügyeleti szerve, Dorog Város Önkormányzata, szervezetileg a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának van alárendelve. A fenntartói irányításban átruházott hatáskörként rész vesz Dorog Város Képviselő- testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága. A pénzügyi irányítást, felügyeletet a Pénzügyi Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, a törvényességi felügyeletet a Jegyző látja el. A Gondozási Központ szervezeti felépítése, az 1. számú mellékletben található. IV. ÉTKEZTETÉS IV.I. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre: Étkezetés szolgáltatást, olyan ellátottak vehetik igénybe, akik koruk, egészségi állapotuk fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt, a napi egyszeri meleg ételről, maguk, illetve eltartottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Szociális rászorultság feltételeit Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) számú, Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló rendelete tartalmazza. 12

13 IV.2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A napi egyszeri meleg ételt a hétköznapokon biztosítjuk. Az ételt az Eötvös Iskola ( Dorog, Szent Borbála ltp. 33.) Elamaen Rt. által működtetett, főzőkonyháján készítik. Az étel hétköznapokon, tól ig, étkezésre jogosító utalvány ellenében vihető el. Az étel helyben fogyasztására az Idősek Klubjában ( Dorog, Szent Borbála ltp 30. ) tól ig van lehetőség. A mozgásukban akadályozott személyek részére, az étel házhoz szállítását is biztosítjuk. Vezetett dokumentáció: - kérelem és adatlap - értesítés a szolgáltatás nyújtásáról és a térítési díjról - megállapodás - étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló IV.3. Az ellátás igénybevételének módja A szociális szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő / vagy törvényes képviselője kérelme alapján történik. A kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez c. adatlapon kell benyújtani. A szolgáltatás biztosításhoz szükséges a települési jegyző által kiállított jövedelemigazolás, melynek kiállítását az ellátást igénylő kérelmezi. IV.4. Szolgáltató és igénybevevő kapcsolattartása Az alapellátást igénybe vevők közvetett és közvetlen módon is kapcsolatot tartanak az intézménnyel. Az alapellátást biztosító szakmai egység Házi Gondozó Szolgálat hétköznapokon 8-16 óráig személyesen és telefonon is felkereshető. 13

14 V. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS V.1. Szolgáltatás célja, feladta, ellátottak köre Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására koruk, egészségi állapotuk miatt saját erőből nem képesek. A szolgáltatás az ellátást igénylő személy önálló életvitele fenntartása érdekében végzett segítő tevékenységek összessége. A szolgáltatást az ellátott saját lakókörnyezetében biztosítjuk. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási szükségletét. A szolgáltatás halaszthatatlan - illetve átmeneti jelleggel történő biztosítása esetén gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható legfeljebb három hónapig. A szolgáltatás biztosítja: Az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését. Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést. A veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését, illetve elhárításában való segédkezést. Abban, az esetben, ha a szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, kezdeményezzük és együttműködünk az otthonápolási szolgálattal. V.2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre A szolgáltatás hétköznapokon 8-16 óráig vehető igénybe. A házi gondozás keretein belül alapápolási, gondozási, mentálhigiénés és érdekképviseleti tevékenységet végzünk. Az ellátást igénybe vevő lakókörnyezetében történő segítségnyújtás, a természetes támaszrendszert hivatott kiegészíteni illetve pótolni. Személyi szükségletek szerinti igények felmérése, majd gondozási terv készítése a vezető gondozó és a szociális gondozó feladata. A segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása mellett végezzük az alábbi tevékenységeket: Az Orvos előírása szerint, alapvető ápolási gondozási feladatok ellátása. Segítségnyújtás a személyi és környezeti higiénia megtartásában. Közreműködés az ellátott háztartásának vitelében. Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő környezetével való kapcsolattartásában. Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 14

15 szervezésében. Segítségnyújtás a szükséges szociális ellátáshoz való hozzájutásban. Az előgondozást végző személlyel való együttműködés. Segítségnyújtási tevékenységek részletesen: Szociális gondozás: Személyi higiénia biztosítása: fürdetés, öltöztetés, bőrápolás, ágyazás, ágyneműcsere, mosás, kisebb takarítás az egyén közvetlen környezetében Háztartási feladatok: mosogatás, bevásárlás, fűtés, tüzelő behordása Étkezésben való segítségnyújtás: reggeliztetés, ebédeltetés, ételmelegítés, tálalás Mobilizáció fenntartása, rehabilitáció segítése: sétáltatás, passzív mozgatás, Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés Ellátott képviseleti tevékenységek: kérelmek, beadványok megfogalmazása, nyomtatványok kitöltése, csekkbefizetés Krízis intervenció, pszichés problémák észlelése, kompetencia határok betartása mellett kezelése Egészségügyi ellátás: A háziorvos írásos megbízása alapján végzünk egészségügyi alaptevékenységet - gyógyszeradagolás - pulzus, vérnyomás mérése, regisztrálása - inkontinens beteg ellátása - segédeszközök alkalmazása Egészségügyi prevenció, felvilágosítás: - szűrővizsgálatok szervezése - egészségmegőrző előadások szervezése Vezetett dokumentáció: Kérelem Előgondozási adatlap Nyilatkozat a szociális rászorultság megállapításáról Értesítés a szolgáltatás biztosításáról és a fizetendő térítési díjról Megállapodás 15

16 Nyilvántartás Gondozási tervdokumentáció Gondozási napló a házi segítségnyújtásban részesülőkről V.3. Az ellátás igénybevételének módja A szociális szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő / vagy törvényes képviselője kérelme alapján történik. A kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez c. adatlapon kell benyújtani. A kérelem nyilvántartásba vételét követően, az ellátást igénylő előgondozásban részesül, melynek célja a leendő ellátott gondozásának előkészítése, kölcsönös információ adás és tájékoztatás. Az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében. Tájékoztatást nyújt a szolgáltatás biztosításához szükséges megállapodás tartalmáról, a térítési díjról. Továbbá kitöltésre kerül a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 4. sz. melléklete szerinti Kérelem a gondozási szükséglet megállapításhoz adatlap. A dokumentumot és mellékleteit az intézmény vezetője megküldi a városi jegyző által működtetett szakértői bizottságnak. A jegyzői bizottság a napi gondozási szükséglet mértékét tartalmazó szakvéleményt állít ki. Az ellátás biztosítását megelőzően az intézmény vezetője, jövedelemigazolás kiállítását kezdeményezi a települési jegyzőnél. V.4. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattatása Az alapellátást igénybevevők közvetlen és közvetett módon is kapcsolatot tartanak az intézménnyel. Az alapellátást biztosító szakmai egység Házi Gondozó Szolgálat - hétköznapokon 8-16 óráig személyesen, és telefonon is felkereshető. A házi segítségnyújtást igénybevevőkkel a szociális gondozók napi kapcsolatban vannak, a vezető gondozó az előgondozáskor, továbbá évente két alkalommal és szükség szerint és a gondozási igény változása esetén tesz látogatást az ellátottnál. VI. IDŐSEK KLUBJA 16

17 VI. 1. Szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre Idősek klubja, elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerint megszervezi az ellátottak étkeztetését. VI.2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Az ellátást igénybevevők részére egyéni gondozási terv alapján szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Az ellátottak igényének megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezési programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik. Étkeztetés: Igénylők napi egyszeri- főétkezés- szükség esetén diétás étkezést vehetnek igénybe. Az étel helyben történő elfogyasztására és az étel elvitelére is lehetőséget biztosítunk. Egészségügyi ellátás: A klub dolgozói figyelemmel kísérik az ellátottak egészségi állapotát. Heti rendszerességgel biztosítjuk a háziorvosi ellátás helyben történő igénybevételét. Segítséget nyújtunk a gyógyászati segédeszközök beszerzésében, használatuk betanításában. Továbbá kapcsolatot tartunk az egészségügyi szolgáltatokkal, szükség esetén segítséget nyújtunk a szakellátások igénybevételéhez. Prevenciós feladatot lát el, rendszeresen szervez előadásokat, szakemberek (dietetikus, természetgyógyász, gyógytornász) bevonásával egészséges életmóddal kapcsolatos témakörökben. Személyi higiénia: Helyben lehetőséget biztosítunk, zuhanyozásra és kisebb textíliák mosására, vasalására. Az egyéni önellátási képesség figyelembe vételével segítséget nyújtunk a tevékenységekhez. A tisztálkodást segítő eszközöket is biztosítjuk. 17

18 Szabadidős programok, foglalkoztatás: A kulturális és szabadidős programokról, a klubtagok közreműködésével évente tervezet készül. A program tervezet heti és havi bontásban a klub faliújságán kifüggesztésre kerül. Az intézményen kívüli programok (kirándulás, színházlátogatás) önköltségi áron vehetők igénybe. A klubban szervezett foglalkozások, előadások ingyenesek. A kreatív foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, alapanyagokat biztosítjuk. Munkajellegű foglalkozások: A klub működésével kapcsolatos feladatok, kertgondozás, udvar takarítás. Ebben az esetben az ellátottak tájékoztatást kapnak a munka- és tűzvédelmi szabályokról. Érdekvédelem: A klub jól látható helyen információt nyújt az Ellátottjogi Képviselő működésével, elérhetőségével kapcsolatban. Szociális és egyéb hivatalos ügyintézés: A klub segítséget nyújt az ellátottak szociális és egyéb hivatali ügyintézéséhez. Ügyfélszolgálati iroda szolgáltatásihoz való hozzájutás segítése ( személyi igazolvány, lakcím bejelentés, pénzbeli ellátás kérelme előterjesztéséhez) Közreműködés a közüzemek és az ellátott közötti problémás ügyek intézésében. Vezetett dokumentációk: Kérelem és adatlap Egyszerűsített előgondozási adatlap Megállapodás Értesítés a szolgáltatás igénybevételéről, térítési díjról Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója Gondozási tervdokumentáció Nyilvántartás az ellátásra várókról Törzskarton VI.3. Az ellátás igénybevételének módja A szociális szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő / vagy törvényes képviselője 18

19 kérelme alapján történik. A kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez c. adatlapon kell benyújtani. A kérelem nyilvántartásba vételét követően, az ellátást igénylő előgondozásban részesül, melynek célja a leendő ellátott gondozásának előkészítése, kölcsönös információ adás és tájékoztatás. Az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében. Tájékoztatást nyújt a szolgáltatás biztosításához szükséges megállapodás tartalmáról, a térítési díjról, a szolgáltatás biztosításának időpontjáról. VI.4. A szolgáltató és az igénybevevő kapcsolattartása Az alapellátást igénybevevők közvetlen és közvetett módon is kapcsolatot tartanak az intézménnyel. Az alapellátást biztosító szakmai egység, Idősek Klubja hétköznapokon 8-16 óráig személyesen, és telefonon is felkereshető. Az idősek klubja ellátottait az előgondozást követően, elsősorban olyan egészségi állapot változása esetén keressük fel a saját környezetében, aminek következtében a nappali ellátás szolgáltatásait időlegesen nem tudja igénybe venni. VII. BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA DEMENS BETEGEKET ELLÁTÓ RÉSZLEG VII. 1. A szolgáltatás célja, feladata, ellátottak köre Idősek Otthona elsősorban olyan nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban napi gondozási szükséglete a 4 órát meghaladja, vagy egyéb körülmény alapján gondozási szüksége fennáll. Az idősek otthonában olyan 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni és gondozási szükségletét szociális szakértői szerv szakvéleménye igazolja. Az idősek otthona teljes körű ellátást nyújt, biztosítja az ellátottak lakhatását, étkeztetését, szükség esetén ruházattal, textíliával való ellátását, egyéni ápolását, gondozását, mentális 19

20 segítését, egészségügyi ellátását, szabadidős, kulturális tevékenységet, foglalkoztatást. Ellátja lakói érdekvédelmét, segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, kapcsolattartásban. Ha az idősek otthona ellátását igénybevevő személy esetében demencia körébe tartozó kórkép kerül megállapításra, ellátása az demens betegeket ellátó részlegben történik. Biztonságos, a speciális igények figyelembe vételével kialakított védett környezetben. Az ellátottaknak nyújtott ápolási és gondozási tevékenységek mellett, komplex készségfejlesztő és készségmegtartó foglalkoztatási programokkal segítünk, ami elsősorban az elemi szociális funkciók megőrzését célozza és a mentális hanyatlást kísérő szorongást, izolációt hivatott feloldani. VII.2. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások köre, rendszeressége A teljes körű ellátás keretében biztosítjuk a: - Lakhatást, ágyas lakószobákban, ahol az egy főre minimum 6 négyzetméter lakóterület jut. - Étkeztetést, legalább napi három alkalommal ebből egy alaklommal meleg étel biztosított. Orvosi előírásra, a lakó együttműködésével diétás étkezés biztosított. Az étkezés fent járók esetében az intézményi étkezőben két turnusban történik, fekvőbetegeknek lehetősége van az ételt a lakószobában elfogyasztani. A lakók rendelkezésére áll az intézmény teakonyhája. - Ruházattal, textíliával való ellátást. Minden lakó használhatja saját ruházatát, ágyneműjét, egyéb tisztálkodást segítő textíliáit. Abban az esetben ha az ellátott megfelelő minőségű és mennyiségű ruházattal nem rendelkezik, biztosítunk öt váltás fehérneműt, hálóruhát, az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, utcai cipőt, három váltás ágyneműt, törölközőt. Az ágynemű cseréjéről és tisztításáról három hetente és szükség szerint gondoskodunk A ruházat mosásáról, vasalásáról kisebb javításáról hetente és szükség szerint gondoskodunk. A saját ruházat, textília egyéni leltározása a beköltözéskor kerül felvételre, karbantartása évente és szükség szerint. Szükséges és célszerű a saját ruha és textília egyedi megjelölése. Az intézményi textília az intézményi leltáron szerepel. - Biztosítjuk az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket. - A tisztálkodáshoz szükséges anyagok közül az E.ü. papírt, folyékony szappant, papírtörlőt folyamatosan biztosítunk a WC és fürdő helyiségekben. 20

21 - Egészségügyi ellátást. Az egészségügyi alapellátás keretében heti két alkalommal biztosítjuk a háziorvosi ellátást. Helyben biztosítjuk a pszichiátriai és neurológiai szakellátást, szükség esetén fogszakorvosi ellátást. Segítjük más szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást, az ellátott egészségi állapotától függően, szállítását elsősorban az intézmény végzi. Évente tüdőszűrő és szemészeti szűrővizsgálatot szervez. Az orvos által elrendelt gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz beszerzését biztosítjuk. Az előírt gyógy-készítmények adagolásáról, kezelésekről is gondoskodunk. Heti két alkalommal gyógytornász csoportos foglalkozást tart. Fekvőbetegek és rehabilitációt igénylők részére egyéni tornát végez/végeztet, szükség esetén manuál terápiát alkalmaz. Továbbá 3. számú melléklet szerint. - Vallásgyakorlást: az intézményben lakók vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre jutását az intézmény minden eszközzel segíti. A katolikus felekezethez tartozók részére helyben hetente miseóra, havonta mise biztosított az intézmény társalgójában. A református istentisztelet igény szerint kerül megszervezésre. - A szórakoztató és információ hordozó elektronikai készülékek használatát és különböző sajtó termékeket. - Érték és vagyonmegőrzést: Írásos megbízás alapján segítséget nyújtunk lakóink pénzkezelésében, érték és vagyon megőrzésében. A tevékenység részletes szabályit a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. - Az ellátottak érdekvédelemét: Az Érdekvédelmi Fórum működése részletes szabályait a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény információt nyújt szóban és az intézmény faliújságain az Ellátottjogi Képviselő működésével, elérhetőségével kapcsolatban. - Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk: Az ellátottak részére személyre szabott bánásmódot A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszélést A szabadidő kulturált eltöltésnek feltételeit Havi két alkalommal pszichoterápiás foglalkozást, csoportos és egyéni segítést Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit. A mentálhigiénés csoport feladata a telefonon és levélben történő kapcsolattartás segítése. A gondozási tervek megvalósítását Támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését 21

22 Az ellátott korának, egészégi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével szervezzük: - az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket. Heti egy alkalommal zenepedagógus közreműködésével kiscsoportos zenehallgatásra és beszélgetésre nyújtunk lehetőséget. Megemlékezünk a főbb állami és egyházi ünnepekről, óvodások vagy iskolások műsorával. Megünnepeljük lakóink születésnapját. A Művelődési ház időszaki kiállításira minden alkalommal szervezünk látogatást. Az aktuális programokat, heti bontásban az intézményi étkező előtti rajztábláján tesszük közzé. Az éves mentálhigiénés és foglalkozatási tervezet az intézmény faliújságain található. - Végezzük a szocioterápiás foglalkozások szervezését, az ellátott életkorának és egészégi állapotának, képességeinek megfelelően. A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás keretein belül az Idősek Otthona ellátottai közül 5-10 fő portaszolgálatot lát el. A foglalkoztatást megelőzően A foglalkoztatás célja a megmaradt készségek, képességek fejlesztése, a részt vevők önbecsülésének növelése. - Az intézményen belüli kreatív műhelyekhez szükséges anyagokat, eszközöket biztosítjuk. Az intézményen kívüli programok önköltségi áron vehetők igénybe, ebben az esetben törekszünk az akadálymentes személyszállításra. Foglalkoztatás keretében, a különböző intézményi ünnepekhez, rendezvényekhez a lakók közreműködésével készítjük a süteményeket. A régi hagyományos, évszaknak megfelelő tevékenységeket lekvár főzés, szalonnasütés, kocsonyakészítés is a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Az Idősek Otthona működésével kapcsolatos foglalkozásokat is szervez: - kertészkedés - udvar takarítás - terítés, tálalás - szobanövények ápolása - portaszolgálat A lakók feladatvállalása önkéntes, a munka jellegétől függően tájékoztatást kapnak munka tűzvédelmi és higiénés szabályokról. 22

23 VII. 3. Az ellátás igénybevételének módja A szociális szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő / vagy törvényes képviselője kérelme alapján történik. A kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez c. adatlapon kell benyújtani. A kérelem nyilvántartásba vételét követően, az ellátást igénylő előgondozásban részesül, melynek célja a leendő ellátott gondozásának előkészítése, kölcsönös információ adás és tájékoztatás. Az előgondozást végző személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az előgondozás I. szakaszában tájékoztatjuk az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, a térítési díjról és a házirendről. Továbbá kitöltésre kerül a 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet 4. sz. melléklete szerinti Kérelem a gondozási szükséglet megállapításhoz adatlap. A dokumentumot és mellékleteit az intézmény vezetője megküldi az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek. Az ORSZI által kiállított szakvélemény szükséges az intézmény várakozói nyilvántartásba vételéhez. Idősotthoni elhelyezésre az jogosult, akinek gondozási szükséglete a napi négy órát meghaladja, vagy egyéb más a hivatkozott jogszabályban foglaltkörülmény fennállását igazolja. Az előgondozás lefolytatásnak időpontjáról írásban vagy telefonon, a nyilvántartásba vételről az intézményi térítési díj összegéről írásban nyújtunk tájékoztatást. Bentlakásos intézményi ellátás esetén, soron kívüli elhelyezési igény benyújtásakor 3 tagú szakértői bizottság fenntartó képviselője, háziorvos, intézményvezető - határozza meg a soron kívüli igények sorrendjét. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. Az intézményi elhelyezési igénybevételét megelőzően legfeljebb tíz nappal korábban végezzük az előgondozás II. szakaszának feladatait, kitöltjük a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti adatlapot. Az intézmény a beköltözés pontos dátumáról írásban értesítést küld. Az ellátás megkezdését megelőzően az intézményvezető kezdeményezi a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél a jövedelemigazolás kiállítását. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 23

24 A megállapodás tartalmazza: - az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját - az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, módját, formáját - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, - a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját, - intézményi jogviszony megszűnésének módját, - megállapodás módosításának szabályait. Az intézmény a kérelmezőkről, várakozókról és az ellátottakról nyilvántartást vezet. A személyes adatok kezelése az adatvédelmi törvény előírása szerint történik. Adatok csak a jogosult szervnek szolgáltathatók ki. VII. 4. Ápolási, gondozási feladatok jellege Bentlakásos intézményekben a gondozási tevékenység összetettségéből eredően team ( vezető ápoló, ápoló-gondozó, szociális és mentálhigiénés szakember, orvos, gyógytornász, foglalkoztatás szervező ) munkát igényel. Az egyén hatékony segítésének alapja a gondozási terv készítése. A gondozási tervet az ellátott személlyel ismertetve készítik a szakemberek. Fontos a dokumentáció évente és szükség szerinti - értékelése ellenőrzése, elméleti tartalom és a gyakorlati megvalósítás összehangolása. Gondozási tevékenység: Az intézményi szolgáltatást igénybevevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, mely során az ellátott, szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül. A komplex segítségnyújtás, az ellátott egyéni szükségletének megfelelően, a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testiszellemi működés javítását célzó tevékenységek összessége. A gondozási tevékenység elemei: - Ápolási tevékenység: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység. Az egyén önellátási képességének figyelembevételével, segítséget nyújtunk: 24

25 -A testi higiénia biztosításához szükséges tevékenységekben fürdés, mosakodás, haj- és körömápolás inkontinencia betét használata stomás betegek higiéniájának biztosítása testápolás borotválás szájhigiénia öltözködés -A környezeti higiénia biztosításában: ágyazás, ágynemű csere szekrény, éjjeliszekrény rendbetétele hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek figyelemmel kísérése -A korszerű, egészséges szükség esetén diétás táplálkozásban: korszerű táplálkozási szokások kialakítása szükséges diéta ismertetése (írásban és előadások formájában is) megfelelő mennyiségű folyadékbevitel szükség esetén etetés -A mozgásnál: gyógyászati segédeszközök helyes használata a rendszeres gyógytornán való részvétel elősegítése a mozgatás ( helyzet- és helyváltoztatásban ) Háziorvos megbízásából, végezett egészségügyi ellátás: injekciózás, vérvétel gyógyszerelés sebkezelés, kötözés stb. beöntés katéterezés (női) Rendszeresen ( havonta ) és szükség szerint folytatatott egyéb ápolási tevékenységek: vérnyomásmérés testsúlymérés vércukor vizsgálat Betegápolási megfigyelési tevékenység, az alábbiak szerint: tudatállapot 25

26 magatartás alvás fájdalom vérnyomás, pulzus testhőmérséklet légzés bőrszín ürítés Egyéb gondozói feladatok: ápolási és kezelési eszközök rendbetétele, fertőtlenítése gondozási ápolási dokumentáció készítése eseménynapló, egészségügyi karton, gyógyszernyilvántartás, vizitfüzet vezetése Elhunyttal kapcsolatos feladatok: elkülönítés orvos értesítése öltöztetés, lábcédulával való ellátás szellőztetés, fertőtlenítés hozzátartozó értesítése leltár felvétele, egyéb dokumentáció Mentálhigiénés tevékenység: A lelki egyensúly fenntartására és a krízishelyzetek korai felismerésére irányuló segítő tevékenységek összessége. Hatékony mentális támogatáshoz szükséges az ellátott életútjának megismerése, humán erőforrásinak feltérképezése, majd egy biztonságot adó segítő kapcsolat kialakítása. A kompetencia határok betartása mellett, Aktivitást, önmegvalósítást és közösségépítést segítő tevékenységek. Segítséget nyújtunk a lelki egészség megtartásához, és a magasabb rendű szükségletek biztosításához: kapcsolattartás kulturális igények kielégítése szabadidős tevékenységek kiscsoportos foglalkozások érdekvédelem szociális ügyintézés egyéb hivatalos ügyek intézése 26

27 Prevenció és rehabilitáció: Az egészség megőrzését, visszaállítását célzó tevékenységek. Főbb elemei: csoportos ismeretterjesztő előadás csoportos torna egyéni torna gyógyászati segédeszköz használatának segítése Konfliktus kezelés: Az egyén élethelyzetéből, a közösségi együttlétből adódó problémák kezelése olyan módszerek alkalmazásával, mely a lelki egyensúly fenntartására törekszik. A társas kapcsolatok elmélyülésének elősegítése, az izoláció feloldása, a konfliktus okának feltárása, kezelése, az egyéni esetkezelés és a közösségi szociális munka eszközeivel. terápiás és szabadidős kiscsoport működtetése Bentlakásos intézményben vezetett dokumentumok: Kérelem Előgondozás I. adatlap Előgondozás II. adatlap Egyszerűsített előgondozási adatlap Értesítés az intézményi nyilvántartásba vételről Értesítés a soron kívüli elhelyezési kérelem nyilvántartásba vételéről Értesítés a férőhely elfoglalásáról Értesítés az intézményi és a személyi térítési díjról Megállapodás Egyéni gyógyszernyilvántartás Egyéni gondozási tervdokumentáció Törzskarton Lakónyilvántartó Eseménynapló Mentális gondozási és foglalkoztatási napló Egészségügyi törzskarton A szakmai program mellékletei: - szervezi és működési szabályzat 27

28 - megállapodások - költségvetés tervezet - intézményi házirendek Mellékletben szerepel még: - az intézmény szervezeti felépítését ábrázoló organogramm A fenntartó. Kelt számú határozata Szerint a szakmai program.... lép hatályba Dorog, október 16. Készítette: Barlangi Katalin intézményvezető Ellenőrizte: 28

29 29

30 1. sz. melléklet szeptember 1 II. telephely 1 fő Általános szakmai helyettes, Demens részleg 1 fő vezető ápoló/fogl.szervező 12 fő ápoló-gondozó 1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs 1 fő foglalkoztatás szervező Háziorvos ( heti 4 óra) gyógytornász ( heti 4 óra) 1 fő gazdasági munakakör 4 fő takarító és Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 1 fő Intézményvezető I. telephely III. telephely Idősek Otthona Ápolási-gondozási munkacsoport Orvos (heti2x4 óra) 1 fő vezető ápoló 13 fő ápoló-gondozó Gyógytornász (heti2x2óra) Étkeztet és 1 fő szociális segítő Házi segítségnyújt ás 1 fő vezető gondozó 5 fő szociális gondozó mentálhigiénés csoport 1 fő szociális és mentálh. munkatárs 1 fő foglalkoztatás szervező gazdasági munkacsoport 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő adminisztrátor 1 fő mosó-varrónő 4 fő takarító 1 fő konyhai dolgozó 1 fő Gazdasági vezető - gazdasági - munkaügyi - műszaki - pénzügyi feladatkörö II. számú Idősek Klubja 1 fő Klubvezető 2 fő szociális gondozó 30

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2007. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

Családsegítő Központ

Családsegítő Központ BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 Étkeztetés Az intézmény megnevezése: Családsegítő Központ Székhely: 8181 Berhida,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. ÉVRŐL Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást

Részletesebben

Beszámoló. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat. 2013. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat. 2013. évi szakmai tevékenységéről 9/2014.(V.26.) ELŐTERJESZTÉS 9. napirendi pont Beszámoló Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységéről Készítette: Ujbányi Tiborné intézményvezető I. Intézményi feladatok

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat Újpesti Házi Segítségnyújtó Szolgálat SZAKMAI PROGRAM Házi segítségnyújtás 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a./2015. (XII.17.) határozatával, 2015. december

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/5. sz. melléklete I. SZOLGÁLTATÁS CÉLJA FELADATA Célja: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön,

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33.

intézményvezető Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 4150 Püspökladány Szent István u. 33. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT SZOCIÁLIS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA SÁRRÉTUDVARI 2015. Püspökladány, 2016. április 19. Készítette:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE Béres Zoltán ellátottjogi képviselő

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Tömörkény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvány

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/7/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben