Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona"

Átírás

1 Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. 29. Idősek Otthona Készült: Módosítva: H.rend Módosítva: (Szmsz)

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A szolgáltatás célja, feladatai 1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása, a nyújtott szolgáltatás elemei, a tevékenységek leírása 2. A Szakmai Program megvalósítása valamint a várható következményeinek, eredményességének és hatásainak értékelése. Az ellátórendszerben betöltött szerepe 3. A más intézményekkel történő együttműködés módja 4. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések II. Az ellátottak köre 1. Demográfiai mutatói 2. Szociális jellemzők 3. Ellátási szükségleteik III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja 1. Biztosított szolgáltatások formái a.) Étkeztetés megszervezése b.) Ruházat, textília c.) Egészségügyi ellátás d.) Mentálhigiénés ellátás e.) Szociális adminisztráció f.) Érték- és vagyonmegőrzés 2. A szolgáltatások köre, rendszeressége IV. Az ellátás igénybevételének módja 1. Az ellátás igénybevételének módja, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 2. Térítési díjak a.) A szociális ellátás iránti kérelem b.) Az előgondozás c.) Az intézményi elhelyezés d.) Soron kívüli elhelyezés V. Az ápolási gondozási és fejlesztési feladatok jellege, tartalma

3 3 VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 1. Az ellátotti jogok védelme 2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme VII. Az intézményre vonatkozó szakmai információ A személyes gondoskodást végző személyek szakképzettsége VIII. Az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályok IX. Záradék

4 4 I. A szolgáltatás célja, feladatai Általános szabályok: A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott. ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet erre irányuló bekezdése alapján nyújtja szolgáltatásait. A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, és az egyedi sajátosságok alapján az Intézmény szakmai tevékenységét. A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a következőképpen történik: - kifüggesztésre kerül az Intézmény hirdetőtábláján. - a fenntartó internetes weboldalán: www. araranybarka. hu - a szakmai program módosításakor a módosított változatot ismételten nyilvánosságra kell hozni A szakmai program a jóváhagyása napján lép hatályba. A szakmai programot a benne lévő egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén, szintén módosítani kell. A szakmai program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, valamint az Intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő személyekre. E szakmai program területi hatálya a telephelyen és a székhelyen működő idősek otthonára terjed ki. 1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása, a nyújtott szolgáltatás elemei, a tevékenységek leírása A fenntartó, - az ellátásban megjelenő szükségletek és párhuzamos férőhelyszám bővítés következtében kialakuló kapacitása figyelembevételével úgy döntött, hogy eddigi telephelyén, de szervezetileg elkülönült formában megalakítja az Idősek Otthonát, amely ápoló- gondozó célú intézmény. A létesített otthon, 60 fő átlagos idős- és 28 fő demens beteg ellátására alkalmas engedélyezett férőhellyel működik. A demens betegek elhelyezését szolgálja székhelyen kialakított demens részlegünk. A szociális törvény rendelkezése alapján Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

5 5 A részleget az otthonban már a jogszabályi kötelezés előtt alakítottuk ki, felismerve, hogy az ellátást igénybevevők körében ahogy a statisztikák is mutatják - egyre gyakoribb a speciális gondozási szükségletű dementálódott beteg. A lakrészek 2-3 ágyasak, melyekhez közös vizesblokk kapcsolódik. A részleg kialakítása során figyelembe vettük az ellátottak speciális gondozási szükségleteit. Ezen a részlegen belül nagy gondot fordítottunk és fordítunk a szakmai ajánlásokra. Akadálymentes, valamint inger gazdag környezet, kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas helyiségek. A részleg fizikailag elkülönül más egységektől, így a betegek, és azok hozzátartozóinak méltóságát is meg tudjuk őrizni. Az idősellátás iránti növekvő igények ösztönöztek bennünket arra, hogy bővítsük újabb telephellyel intézményünket. Telephelyi intézményünk 60 fő elhelyezésére kapott működési engedélyt. Az otthon korszerű tárgyi feltételeket biztosít az ellátottaink számára. Az épületben nagyrészt fürdőszobás vizesblokkal rendelkező két ágyas elhelyezést tudunk biztosítani, melyek korszerűen felszereltek (mint pl.: hűtő, tv stb.). Tetőtérben a kifejezetten a fokozott ápolást igénylő betegek kerülnek elhelyezésre, melyhez a vizesblokk a folyosókból nyílik. Ezen ellátottaknak, a mindennapi tisztálkodáshoz, illemhelyek használatához folyamatos segítséget nyújtunk. Az épületben fekvőbetegek szállításra alkalmas lift áll rendelkezésre. Színesíti ellátottaink mindennapi életét, hogy a szükséges tárgyi feltételeken túl: könyvtárszoba, korszerűen berendezett gyógytornaszoba áll rendelkezésükre. Az intézmény programja, célja és egyben missziója: A Baptista Szeretetszolgálat, mint fenntartó nemcsak a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteihez tartozó, krízishelyzetbe került rászorulóknak biztosít ellátást, hanem gyülekezeti hovatartozástól és vallási meggyőződéstől függetlenül lehetőségeihez mérten mindenki számára otthont nyújt. Meggyőződésünk, hogy hitünkkel, odafigyelésünkkel képesek leszünk elősegíteni az arra rászorulók életminőségének javítását.

6 6 Az Aranybárka Idősek Otthona nem tud megoldani minden problémát, de enyhíti a rászorulók mindennapi nehézségeit, emberséggel, keresztényi törődéssel, szakszerű szervezeti működésével és rendjével együtt. Humanitárius és erkölcsi fejlődést elősegítő körülményt és gondoskodást nyújtunk lakóink számára. Tiszteletben tartjuk az otthonba beköltöző lakók lelkiismereti szabadságát és vallási meggyőződését. A Baptista Szeretetszolgálat által megbízott lelkipásztorok és munkatársak által az ellátottak igényeinek megfelelően az intézmény vezetésével történő egyeztetés alapján biztosítjuk a lelki gondozás, az életvezetési és egyéb tanácsadás igénybevételének lehetőségét. Az intézmény elsődleges feladatának tekinti a magas színvonalú és minőségű, egyénre szabott ellátást, az egészség megőrzését, az állapotromlás megelőzését, mindenkor figyelembe véve az egyéni szükségleteket. Feladatellátásában az ellátottak és hozzátartozóik maximális megelégedettségére törekszik. Célunk, hogy az otthon lakói az intézményt sajátjuknak, az első után a második otthonuknak tekintsék. Működésünk alapfeltétele, az emberi jogok figyelembevétele, betartása és érvényesítése. Szeretnénk, ha érezné mindenki, hogy nálunk a működés az ellátottakról szól, az életminőségük folyamatos javításáért munkálkodunk, s így valóban törődünk a ránk bízottakkal. Nyújtott szolgáltatások elemei, az alap tevékenységek leírása: - fizikai gondozás - egészségügyi ellátás - mentálhigiénés gondozás - szociális ügyintézés - étkeztetés - ruházat, textília rendben tartása, szükség szerinti biztosítása - a tárgyi feltételek biztosítása - érték és vagyon megőrzés - végtisztesség esetén /tájékoztatás, segítségadás Az alapfeladatokon túlmenően: manikűr-pedikűr és fodrász szolgáltatás biztosítása

7 7 Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást olyan módon nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: - jelen szakmai programnak - az alapító okiratnak - a szervezeti és működési szabályzatnak - a házirendnek - az egyházi alapszabályban foglaltaknak - és az egyes jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak 2. A szakmai program megvalósítása, várható következményeinek és eredményességének, hatásának értékelése, az ellátórendszerben betöltött szerepe A szakmai program megvalósulásával, lehetővé válik, a lakók olyan életkörülményeinek megteremtése, amely mindenkor igyekszik a normákhoz közelíteni. Következménye, eredményessége: - közös szakmai elvek követése - az ellátottak érdekében végzett magas szintű szakmai munka - az integrációba kerülő intézmények esetén ezen kapcsolatok erősítése - az integrált intézmény érdekérvényesítési, és érdekképviselet hatásának fokozódása - a vezetői, irányítói csoport és a hozzá rendelt szakmai csoportok együttműködése, és a szakmai módszerek adekvát alkalmazása lehetővé válik - sikeres pályázatok írása Az ellátórendszerben betöltött szerepünk: Intézményünk a demens részleget tekintve mindenképp hiánypótló szerepet tölt be, nemcsak a megyében, de a régióban is. A tőlünk távolabb jelentkező igényeket is figyelembe vesszük, hiszen az otthonunk országos befogadó intézményként kíván működni. A legtöbb intézményben több éves várakozási idő után juthatnak be az ellátásra szorulók. Mi ezeken a problémákon szeretnénk segíteni. Modern építésű, korszerűen felszerelt intézményünk, csendes, nyugodt környezetben várja az ellátást igénylőket. A program hatásának értékelése:

8 8 A közös szakmai elvek és a magas színvonalon végzett munka, az ellátottak életminőségében ellátásában, fontos szerepet tölt be. Ezt elősegíti a társintézményekkel való kapcsolat erősítése, saját intézményünk, érdekérvényesítési és érdekképviseleti szerepének betöltése. Ilyen módon a program megvalósulásával a célok elérésével lehetővé válik a lakók életkörülményeinek minőségi javulása. 3. A más intézményekkel történő együttműködés módja Helyi szinten a velencei önkormányzat és a Fókusz Szociális Szolgálat ad jelzést a megjelenő ellátási igényekről, valamint a kistérségben működő intézményi társulással megkötendő ellátási szerződés segítségével, újabb rászorulók kerülhetnek intézményünk látóterébe. A megye területére kiterjesztve az alábbi intézményekkel rendszeres a kapcsolatunk: - Székesfehérvár Szent György Kórház - Dunaújvárosi Szent Panteleon Kórház - Székesfehérvári Krízis Központ - Székesfehérvár Város Gyámhivatala - Pákozdi Önkormányzat - Tabajdi Önkormányzat - Velencei Önkormányzat Gyámhivatala A megyei területén túli intézmények: - Budapesti Szent Imre Kórház - Szigetszentmiklósi Gyámhivatal Társintézményeinkkel gyakori kapcsolatban vagyunk, mind elhelyezési ügyeket, mind szakmai kérdéseket illetően. Jelzéseiket személyesen, telefonon, vagy írásbeli kérelem alapján teszik meg. Az igényekre igyekszünk minél gyorsabban reagálni. Több alkalommal látogattunk már el szakmai tapasztalatcserére más intézményekhez és fogadtuk az érdeklődő szakembereket. Otthonunk nyitott arra, hogy a társintézmények megismerhessenek bennünket, valamint mi is igényt tartunk arra, hogy más intézmények tapasztalataikat megosszák velünk.

9 9 4. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések A korábbi évek tapasztalata, hogy intézményünkben egyre nagyobb számú igény jelentkezett a 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel illetve demens kórképpel rendelkező egyének elhelyezésére. Ennek kapcsán szükséglet felmérést végeztünk, oly módon, hogy társintézmények szakembereivel konzultáltunk az általuk tapasztalt igényekről. Kiderült, hogy szociális ellátórendszer nagy hiányosságokkal rendelkezik a demens betegek elhelyezését illetően. Így nyert kezdeményezésünk létjogosultságot. A jelentkezők igényeit megvizsgáltuk, előgondozást végeztünk. Így több intézmény várólistájáról, kórházak pszichiátriai osztályáról, illetve átmeneti otthonokból kerültek hozzánk új lakóink. Ezt követően 30 napon belül minden egyes lakóra egyéni gondozási tervet készítettünk, amely egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat, és azok megvalósítási módszerit. Ezen belül, fizikai, mentális, szociális és érdekvédelmi gondozási terv készül, amely időben ütemezi az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében javasolt feladatokat. Ezt a 1/2000. SzCsM. Rendelet bek. alapján tesszük. A későbbiekben egyéni egészségügyi dokumentációt vezetünk, mely tartalmazza a zárójelentéseket, az egyéni gyógyszerelést, szakorvosi vizsgálatok eredményeit stb. II. Az ellátottak köre Idősek otthonában a 68/A. (3)bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. (3) bekezdés szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A kérelmének beadását önállóan, csak cselekvőképes személy teheti meg. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén ehhez a gondnoka beleegyezése szükséges. A cselekvőképtelen gondozott nevében gondnoka jár el. A felvételről az intézményvezető dönt. Az intézmény vállalja, hogy a beköltöző lakót élete végéig ápolja, gondozza akkor is, ha egészségi állapotában változás, romlás következik be.

10 10 2. Szociális jellemzők Az ellátást, mint ahogy a demográfiai mutatók is igazolják, többnyire idős emberek veszik igénybe. Gyakori, hogy egyedül élő időskorúak hozzátartozói közvetítenek abban, hogy az időskorú az ellátást igénybe vehesse. Jellemzően gyenge egészségi állapotban lévő idősek, akik állandó, folyamatos gondozást igényelnek. Önellátási képességük jelentősen csökkent, társas kapcsolataik, érdeklődési körük beszűkültek 3. Ellátási szükségleteik Az intézmény működése folyamán figyelembe veszi a megjelenő igényeket és szükségleteket, és ezekhez alkalmazkodva végzi tevékenységét. Az ellátási szükségletet, elsősorban az ellátást igénybevevők pszichés és fizikális állapota határozza meg. Ennek megfelelően szükségletként jelenik meg az életkornak és a betegség típusának megfelelő egészségi állapot megőrzése, szinten tartása, valamint fizikális igények kielégítése, a személyi higiénia megteremtése, önellátási képességek visszanyerése, mozgásfunkciók javítása, illetve a mentális állapot erősítése, szabadidő hasznos eltöltése, programok rendezvények szervezése, önmegvalósítás céljából szervezett foglalkoztatás. III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja 1. Biztosított szolgáltatások formái a. ) Étkeztetés megszervezése: Az otthon a lakók részére életkori sajátosságainak és egészségi állapotuknak megfelelően biztosítja a napi négyszeri étkezést /ebből egy meleg étel az ebéd és heti 3 alkalommal meleg vacsora /. Az alapanyagok beszerzésénél fontos szempontnak kell tekinteni, hogy az előállítható étel a lakók ízlésének, kívánságának megfeleljen. Szükség szerint egyes lakóinknak diétás ételt biztosítunk. b. ) Ruházat, textília:

11 11 Intézményünkben az ellátottak elsősorban saját ruházatukat használják. Amennyiben szükséges, az intézmény a teljes ellátás részeként biztosítja a rendeletben előírt formában és mennyiségben a ruházatot. Az egyéb textíliák, ágynemű, törölköző stb. biztosítása, javítása és pótlása az otthon feladata. Valamennyi textília tisztítása, javítása szintén a mi feladatunk. Az intézmény saját mosodával rendelkezik. A saját ruházat és textília mosását, valamint a szobák takarítását is az Otthon erre alkalmazott személyzete végzi. A ruházat jelölésére egyéni, névre szóló tikett rendszer került bevezetésre. c. ) Egészségügyi ellátás A feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, egészségi állapotához igazodó ápolási, gondozási feladatok, tevékenységek elvégzését. Az ápolás-gondozás során törekednünk kell a magas szintű egészségügyi ellátásra. Mindenkinek joga van a rendszeres orvosi ellátás igénybevételére, melyet az otthon orvosa biztosít. Az intézményi SZMSZ szabályozza az intézményi orvos és a szakorvosok munkarendjét. A lakók szakorvosi ellátását a területileg illetékes székesfehérvári Szent György Kórház biztosítja. A betegszállítást a mentőszolgálaton keresztül vagy saját intézményi gépkocsival végezzük, betegkísérő biztosítása mellett. Lakóinkat az állapotuknak megfelelően gyógyszereljük, illetve látjuk el gyógyászati segédeszközökkel. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése és az alaplistában szereplő gyógyszerek költségeinek fedezése az otthon feladata. Az intézmény gondoskodik a lakók részére a gyógyászati segéd- és kényelmi eszközök biztosításáról. Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés prevenciója, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és hatékony gyógyítása. Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi ellátást. Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján végzett, vezető ápolói irányítás melletti szakápolói felügyeletről. Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: - gyógyszerek beszerzése, átadása, beadása - orvos utasítására injekció beadása, - fürdetés, mosdatás

12 12 - öltöztetés - az ellátottak mozgatása, emelése - a decubitus megelőzése - az ellátottak tornáztatása, mobilizálása - különösen a fekvő betegek esetén A feladatellátás módja: A feladatellátás az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, a kidolgozott protokollok, valamint az ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett. Az otthonba beköltözőt az intézmény orvosa megvizsgálja, fizikai, egészségügyi és mentális állapotát felméri, azaz ápolási anamnézist készít. Ennek alapján a vezető ápolóval közösen készítik el az egyéni ápolási tervet. Minden ellátott egészségének megőrzése, fenntartása, a betegségük kezelése, gyógyítása érdekében rendszeres és szakszerű mozgásterápiát, gyógytornát biztosítunk. Az érintettek állapot javítására szakképzett gyógytornász, személyre szabott mozgásterápiát alkalmaz. Az otthonban kialakított korszerűen felszerelt gyógytornaterem erre lehetőséget ad a fennjáró lakók esetében. Az egyéni torna mellett a csoporttorna is fontos része a napi programoknak. Az ágyhoz kötött gondozottak esetén, akik önállóan nem képesek kielégíteni társas igényeiket, fokozottabban kell ügyelni az egyéni gondozás, átmozgatás és mobilizálási teendők ellátására. Kiemelt szolgáltatásunk a torna mellett a masszázs. Az otthon higiénés teendőit különböző rendeletek, az intézmény belső szabályzatai, a munkaköri leírások szabályozzák. Végrehajtását nagy odafigyeléssel végezzük, elvégzését rendszeresen ellenőrizzük. A higiénés tevékenység magába foglalja az ellátottak személyi higiénéjét, az otthon környezetének higiénéjét és az élelmezés egészségügyi higiénéjét. A lakók napi fürdetését, mosdatását, külön ezzel a feladattal ellátott személyzet végzi. A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös érdeke. Az otthon dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése.

13 13 Az intézmény az ellátottak részére a tisztálkodáshoz biztosítja a szükséges eszközöket és igény szerint a szakdolgozói segítséget. Az otthonban ápolási tevékenység alatt, a kórházi kezelést nem igénylő, szociális intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő, és a szociális intézmény keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenységet értjük. A beteg emberekről való gondoskodásban alapvető fontosságú a szakszerű ápolás. Az ápolást mindig a beteg ember állapota, az annak alapján készített ápolási terv valamint az orvos legfrissebb utasításai határozzák meg. A szakdolgozók tevékenységüket a törvényi előírásoknak megfelelően az egyéni ápolási lapon és az egyéni gondozási lapon rögzítik. Fokozott odafigyelést, gondozást igényelnek a haldoklók. A járó és fekvőbeteg ellátás során készült kezelési lapokat és zárójelentéseket az ellátott egészségügyi dossziéjába fűzi le a vezető ápoló, a benne foglalt ápolási, gondozási teendőket, a szükséges gyógyszerelést a megfelelő dokumentációra vezeti fel a pontos ápolási tevékenység végzése érdekében. A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult ellátottak számára a gyógyszert, illetve a gyógyászati segédeszközöket a társadalombiztosítás útján kell beszerezni. Az intézmény az alapgyógyszerek csoportjába tartozó, az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer-szükségleteihez igazodó, megfelelő mennyiségű készlettel rendelkezik. Az alapgyógyszer-készletet havonta az intézmény orvosa állítja össze, az intézmény vezető ápolójának javaslata alapján. Az összeállításnál figyelemmel kell lenni az ellátottak egészségi állapotának javítására, vagy szinten tartására, rehabilitációjára, valamint az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére is. A gyógyszerek alaplistája, az intézményben jól látható helyre kifüggesztésre kerül. Ha az ellátottak részéről a közgyógyászati ellátásra való jogosultság feltételei fennállnak, akkor annak beszerzéséről, és az időben történő érvényesítéséről a vezető ápoló gondoskodik. A testtávoli gyógyászat segédeszközök beszerzése is intézményi költségen történik. Ebbe a körbe tartoznak pl. a különböző támbotok, járókeretek, kerekesszékek, szoba-vécé stb. A testközeli gyógyászati segédeszközök költsége a lakókat terheli. Ebbe a körbe tartoznak pl. a szemüvegek, lúdtalpbetétek, gyógycipők stb. A testközeli eszközök között kivételt képez az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagok, eszközök beszerzése, mely szintén intézményi költségen történik. Gyógyszereléssel kapcsolatos fontos kérdések szabályozását külön protokoll tartalmazza.

14 14 Fontos a gyógyszerelés szabályainak szakszerű betartása. Az orvos utasítása szerint egyes esetekben felügyelni kell a gyógyszer bevételét is. Az intézményünk szerződést kötött pszichiáter szakorvossal is, aki heti rendszerességgel vizitel az otthonban, segíti a lakók terápiás gondozását, és szükség szerint szuperviziós feladatokat is ellát, esetmegbeszélő csoportokat vezet. A korlátozó intézkedések részletes szabályait, az Eü. tv. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve, a Házirend melléklete tartalmazza. d.) Mentálhigiénés ellátás konfliktuskezelés egyéni esetkezelés csoportos megbeszélés a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása, elősegítése gondozási tervek megvalósításának biztosítása hitéleti alkalmak szervezése az intézmények belüli társas kapcsolatok, kisközösségek kialakulásának, működésének biztosítása a pszichés gondozás a foglalkoztatás Konfliktuskezelés fontos eleme a bentlakásos intézményben a mentálhigiénés gondozásnak, hogy segítséget nyújtson a gyakran előforduló nézeteltérések kezelésében. Ez megfelelő szakértelmet, konfliktuskezelési technikák ismeretét, szociális érzékenységet és empátiát igényel. Egyéni esetkezelés napi rendszerességgel történik. Ezzel kissé a család szerepét pótoljuk, hiszen a közvetlen hozzátartozókkal való napi kapcsolatra, nem mindig nyílik lehetősége lakóinknak. Fontosnak tartjuk, hogy a mentális problémák megoldásra rávezessük őket, ne pedig megoldjuk helyettük. Csoportos megbeszélésre szervezetten kerül sor, ahol irányított beszélgetés során a csoportot, illetve az intézményi közösséget érintő problémák kerülnek megoldásra.

15 15 Szabadidő kulturális eltöltésének feltételeit is biztosítjuk. Kirándulásokkal, sétákkal, zenés estekkel, könyvtárlátogatással, felolvasással stb. Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása, elősegítése: A társas kapcsolatokról a dolgozók és lakók, a lakók egymás közti, a lakók és hozzátartozóik, ill. a külső személyekkel való kapcsolattartáskor beszélhetünk. Fontos a lakók és a dolgozók - minden dolgozó közötti harmonikus, tiszteletteljes kapcsolattartás. Ezzel kapcsolatban a házirend és munkaköri leírások is tartalmaznak előírásokat. Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását. Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk abban, hogy távollétüket a családjuk körében tölthessék. Törekszünk arra, hogy a távollét időpontja lehetőleg a nagyobb családi ünnepek idejére essen. A családi kapcsolatok folyamatos fenntartása mellett kiemelkedő jelentőségű a társadalmi kapcsolatok ápolása is, amely az izoláció hatását enyhítik. Gondozási tervek megvalósítása: A gondozási problémák és feladatok közös meghatározása után, a lakó léptékének megfelelő és akaratával megegyező gondozási célt határozunk meg. A segítő beszélgetés, az egyéni esetkezelés és csoportos megbeszélések, mint módszerek jelennek meg a célok elérésében. A teljesítés ideje folyamatos, rövid időközönként részeredményeket mérlegelünk, majd évente értékelünk, és ha lehet sikeresen lezárjuk, vagy ha szükséges, új tervet készítünk. Hitéleti alkalmak: A különböző egyházak képviselői misét, istentiszteletet, illetve egyéb hitéleti alkalmakat tartanak. Ezekre nagy igény van, megszervezésüket folyamatosan biztosítjuk. Ezen kívül lehetőség van felekezeti hovatartozás nélkül heti rendszerességgel bibliaórán részt venni, ahol énekkel, Igemagyarázattal, imádsággal segítjük mentális feltöltődésüket. A keresztény egyházhoz kötődő ünnepeket ennek megfelelően kiemelt tisztelettel ünnepeljük. Az Imaórák és Bibliaórák alkalmával mindig hangsúlyt kap a lakótársainkért és a segítő személyzetért való imádkozás, valamint a hálaadás, az Istentől kapott, minden napra elegendő kegyelemért. A mai idős generációnak, tapasztalataink alapján, nagyon nagy igénye van a hitre, a vallási közösséghez való tartozásra. A neveltetésükből adódóan, a hitéleti alkalmak, a gyermekkorukban kapott értékrendszert idézik vissza. Az intézmények belüli társas kapcsolatok kisközösségek kialakulását és működését is biztosítjuk:

16 16 Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció, mely a beteg ember alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakembereknek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő otthonba kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. Figyelembe vesszük a beteg emberek csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit. Az intézményen belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják, illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal. Az otthon ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák adnak műsort. Rendszeresen megemlékezünk lakóink név és születésnapjáról, megünnepeljük az újévet, húsvétot, anyák napját, idősek világnapját, Katalin-napot, halottak napját és a karácsonyt. Az intézményen belüli társas kapcsolatok kialakítása már előgondozás első szakaszában megkezdődik. Az intézménybe jelentkező személy saját otthonában tájékozódunk annak állapotáról, szociális hátteréről. Ez segítséget ad az intézményen belüli elhelyezésben, a beilleszkedésben, a gondozásban, a megismerésben és a megértésben. Már ebben a szakaszban felvesszük a kapcsolatot a hozzátartozókkal, sok esetben a szomszéddal, az orvossal. Az ellátásra várakozót felkészítjük a változásra. Az idős emberek jellemző pszichés vonása, hogy fokozottan fél az ismeretlentől. A félelem, a függőség, valamint a szorongás leküzdésének hatásos eszköze, ha minden lényeges és kevésbé lényeges eseményről, kellemes vagy kellemetlen változásról előre tájékoztatjuk az otthon ellátottait. A várható változások ismeretében időt kapnak a fokozatos alkalmazkodáshoz. Az egy szobában lakók hangulatának alakulását, változásait a szakemberek állandóan figyelemmel kísérik.

17 17 A személyre szóló egyéni gondozási terv végrehajtása, illetve annak reális megfogalmazása biztosíthatja a szakmai munkánk sikerességét. Az egyéni gondozási tervet összeállító team évente felülvizsgálja a tervet, ill. szükség esetén módosítja a célkitűzéseket. Az intézmény épületében egy terápiás szoba kialakítására is sor kerül, ahol lehetőség van a szakemberrel való bensőséges találkozásra. A pszichiáter szakorvos ebben a helységben végzi a rendelést és a terápiás tevékenységet. Pszichés gondozás: A lakók életét úgy kell szervezni, hogy életük értelmet nyerjen. Működésünk alapfeltétele az emberi jogok figyelembe vétele, betartása, érvényesítése. Ennek érdekében mindenkor figyelembe kell venni a lakók egyéni sajátosságait, személyes problémáit, és nem utolsó sorban meglévő betegségüket. A sikeres pszichés gondozás a következőben nyilvánul meg: - lelki magányosság megszüntetésében, - az izoláció elkerülésében, - az emberi kapcsolatok megtartásában, továbbépítésében, - elfoglaltság és szórakozás nyújtásában. A lakóval való bizalomteljes kapcsolat kialakítása már az előgondozással megkezdődik. A lakó új környezetbe való bekerülése miatt a mentális segítségnyújtás nagyon fontos az első időszakban. Ennek első lépése az előgondozás, melynek keretében, a beköltözés előtt megmutatjuk nekik leendő lakóhelyüket, megbeszéljük velük egyéni igényeiket. Felkeressük őket otthonukban, igény szerint segítünk a beköltözésnél. A beköltözéskor a fogadás és az adaptáció időszaka is kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a megérkezés első napjaiban különösen nehéz feladat az alkalmazkodás az új környezethez, mint fizikai, mint mentális tekintetben. A félelem, a függősség és a szorongás leküzdésének egyik alapvető módszere az időben nyújtott információ. Tájékoztatni kell a lakót minden változásról, hogy legyen ideje alkalmazkodni az új helyzethez. A pszichés gondozás egyik legfontosabb része a családi kapcsolatok fenntartása ill. a gondnokokkal való szoros együttműködés. Lehetőség van a családtagok számára is, önsegítő jellegű csoportfoglalkozásokon való részvételre, ill. rendszeresen tartunk gondnoki gyűléseket. Rendszeres kapcsolatot ápolunk a helyi idősek klubjával is, ill. az intézményen kívüli programok mindig lehetőséget nyújtanak a régi társas kapcsolatok ápolására és új ismeretségek kialakulására.

18 18 Foglalkoztatás és a szabadidő szervezése: Intézményünk küldetéseként Krisztus példáján alapulva az elesettek felkarolását célozta meg, ezért a foglalkoztatás is ebben a szellemben zajlik. A másokra odafigyelő, meghallgató, egyéni beszélgetésektől a csoportos tevékenységekig. Az intézményben munkajellegű foglalkoztatás jelenleg nincs. A napi tevékenység fontos része a szervezett foglakozásokon való részvétel, amelyek inkább a szabadidő hasznos eltöltésére, kulturális és közösségi élmények megszerzésére irányul. A lakók állapotának és képességének felmérése után dől el, hogy a szabadidős programokban vagy egy szervezettebb, foglakoztatáshoz hasonló tevékenység-e az adekvát módja a lakóval való egyéni gondozás alapjának. Azon lakók esetében - a pszichiáterrel való egyeztetés után akik életkoruknál és egészségi állapotuknál fogva alkalmasak erre, az egyéni gondozási terv alapján foglalkozási lehetőséget biztosítunk. A foglalkozás alatt mind azt a célszerű és hasznos, rendszeres fizikai, szellemi és szórakoztató tevékenységet értjük, amely által az ellátottak életüket tartalommal tölthetik meg, és amelynek segítségével fenntartható az önbecsülés és a hasznosság érzete. A foglalkozások főbb elvei: - a tervezésnél arra kell törekedni, hogy mindenkinek legyen valamilyen elfoglaltsága - minden tevékenységnek legyen meghatározott célja - önkéntesség, motiváció, értékelés - folyamatosság, rendszeresség - változatosság Az ellátottak a különböző típusú foglalkozás terápiák közül választhatnak: - Bibliaóra - Imaóra - Igemagyarázó alkalmak - Egyéni mentális gondozás - Filmvetítés - Nótakör - Manuális tevékenység, kreatív foglalkozások - Kötetlen csoportos beszélgetések - Képzőművészeti foglalkozások

19 19 - Csoporttorna - Zenehallgatás - Színjátszás - Mozgás- és táncórák - Társasjátékok A fenti foglalkozásokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti. További terveink között szerepel a szövés és a gyertyaöntés szervezett keretek között történő lehetőségének biztosítása. A jövőben engedélyezett szociális foglalkoztatásra is lehetőséget szeretnénk nyújtani. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a megmaradt képességeket fenntartsuk, az aktivitást megőrizzük. Az egyik legfontosabb tevékenység a mozgás. Az intézmény udvarában és a környékbeli séták mellett a távolabbi célpontok (Velencei-tó, Balaton, Martonvásár stb.) is vonzóak lehetnek. A kirándulásokat általában valamilyen kulturális programmal szoktuk összekapcsolni, pl.: múzeumlátogatás. A helyi adottságokat kihasználva rendszeres programunk a Termál-fürdő látogatása. A mozgásos tevékenység egyik fő mozzanata a rendszeres egyéni- vagy csoporttorna. A fenti tevékenységekre közösségi tér áll rendelkezésre. A foglalkozások heti terv szerint történnek. A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő különböző pszichiátriai kórképpel rendelkező betegeknél olyan személyiség-szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső-, lelki harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után, gondozási tervet készítünk. A jól tervezett elfoglaltságokkal az alábbi célokat érhetjük el: - hasznos időtöltést biztosítunk - le tudjuk kötni felesleges energiáit - eltereljük gondolatait az adott problémáról - szórakozáshoz juttatjuk e.) Szociális adminisztráció A már fentebb említett kötelező adminisztrációkon túl, az intézmény vállalja a lakók teljes körű szociális ügyintézését: - Személyi okmányok pótlása

20 20 - Lakcím, tartózkodási hely bejelentés - Adatmódosítások figyelemmel kísérése, szociális támogatások kérelmezése, gondnoksággal kapcsolatos teendők, érdekvédelmi feladatok ellátása. - Közgyógyászati igazolványok beszerzése, meghosszabbítása - Honosításban segítségnyújtás - Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás - Jogi segítségnyújtás is igénybe vehető az intézmény jogásza által f.) Érték- és vagyon megőrzés Igény szerint a behozott érték- és vagyontárgyak megőrzéséről gondoskodunk, értük felelősséget vállalunk. Ezeket az igényeket a lakó beköltözésekor felmérjük, és ha szükséges, a megőrzés iránti szándékáról írásban nyilatkoztatjuk. Részleteiben lsd. intézményi SZMSZ. 2. A Szolgáltatások köre, rendszeressége Teljes ellátás Az intézményi teljes ellátási köre a fentiekben már részletesen bemutatásra került. Az intézmény által biztosított szolgáltatások körét a Megállapodás is tartalmazza. Az alapfeladatként nyújtott szolgáltatások költségeit a megállapított térítési díj tartalmazza. Szolgáltatások térítés ellenében Az alapellátáson túl az intézményben igény szerint lehetőség van térítéses szolgáltatások igénybevételére is. A fodrász, a manikűr-pedikűrés a masszázs kezelés is ezen szolgáltatások közé tartoznak, melyet intézményen kívüli szakszolgáltatók biztosítanak lakóink részére. A fodrászat, a manikűr-pedikűr a külső vállalkozóval történt előzetes megegyezés alapján fizetendő. A pedikűrös-manikűrös kétheti rendszerességgel jut el minden lakóhoz. A fodrász heti rendszerességgel jelenik meg az intézményben, és igény szerint végzi tevékenységét. A szolgáltatások körét és díjait a Házirend tartalmazza, illetve a faliújságokon aktualizálva megtalálható. IV. Az ellátás igénybevételének módja

21 21 1. Az ellátás igénybevételének módja A szolgáltatásról szóló tájékozódás helyi módja: nyomtatott tájékoztató lapon, személyes intézményi körbetekintés során, valamint az intézményi honlapon lehetséges. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv 71. (1) szerint meghatározott módon, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani. a. ) A szociális ellátás iránti kérelem Az ellátás iránti kérelmet kérjük, hogy írásban nyújtsák be az érdeklődők a 9/1999. SzCsM rendelet 1. sz. melléklete alapján. A vezető a beérkező kérelmeket az intézményi várólistán nyilvántartásba veszi. Az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. b.) Az előgondozás A vezető gondoskodik az előgondozás megszervezéséről. A jelentkezőket az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy felkeresi. Tájékozódik életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, a személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, valamint felkészíti az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre és az új életkörülményekre, változásokra. A megbízott személy segítséget nyújt a leendő lakónak a szociális szükséglet felmérési vizsgálathoz, valamint a jövedelmi helyzetének vizsgálatához szükséges papírok beszerzésében. c.) Az intézményi elhelyezés Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről. d.) Soron kívüli elhelyezési igény esetén a 9/1999.sz. SZCsM rendelet az irányadó. Az intézményi jogviszony keletkezését a megállapodás alapozza meg. Az ellátás igénybevételének feltétele, hogy az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője a Megállapodást az intézménnyel megkösse, aláírásával jóváhagyja.

22 22 2. Térítési díjak A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat évente legfeljebb két alkalommal az otthon fenntartója állapítja meg. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat a1993. évi III. törvény valamint a 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet mindenkor hatályos rendelkezései alapján állapítjuk meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabály értelmében: 117. (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének (2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének b) 80%-át egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén. (3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. (4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. (5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. (6) E alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. (7) E alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 117/B. (1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. (1) és (3) bekezdésében, valamint a ban és a 117/A. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az

23 23 ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. (2) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben a 116. (3) bekezdésében, a ban, valamint a 117/A. (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló jogszabály értelmében: 16. Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a 28. -ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát - az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül - úgy kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát, amelyeken az intézményi jogviszony nem állt fenn. 17. (1)-(3) 18. (1) Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni, illetve nem fizeti meg, a tartására köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. (2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj nem lehet magasabb, mint a család havi összjövedelmének és az Szt (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott értékhatár családtagok számával szorzott összegének különbözete. (3) Több egy sorban kötelezhető hozzátartozó esetén a térítési díjat vagy annak hiányzó részét a hozzátartozók jövedelmi viszonyai alapján - arányosan megosztva - kell megállapítani. 19. A fizetendő személyi térítési díj összegét, a pénz- és ingatlanvagyon terhelését, a fizetési kötelezettség teljesítését, valamint a folyó évi hátralékot a 3. számú melléklet szerinti törzslapon kell nyilvántartani. Az Szt. 68/B. -a és 117/B. -a szerinti esetben nem kell vezetni a 3. számú melléklet szerinti törzslapot. A lakó és-, vagy a hozzátartozó, törvényes képviselő a megállapodásban vállalja a díj összegének a megfizetését. A térítési díjról és annak felülvizsgálatáról az intézményvezető Értesítést ad ki a lakó ill. a hozzátartozó, vagy törvényes képviselő részére. A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén: A fenntartó a vezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával. 29/ (4)

24 24 A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az intézményvezető kötelessége a behajtással kapcsolatos teendők elvégzése. Az intézményben a térítési díj függ az elhelyezéstől és az ellátott egészségi állapotától. A befizetési kötelezettség teljesítésére a tárgyhót követő hónap 10. napjáig van lehetőség. A személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő számára maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a jogszabályok által meghatározott minimum összegnél (a tárgyév január 1-én érvényes, öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 20%-ánál). Abban a nem kívánt esetben, ha az ellátást igénybe vevő, vagy a díjfizetésre kötelezett, a személyi térítési díj kifizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a vezető intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról. A jövedelemmel nem rendelkező ellátottaknak juttatott költőpénz minimuma az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 20%-a. VI. Az ápolási gondozási és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az ápolás - gondozás fő tevékenységei: - testi lelki ápolás, gondozás - tárgyi feltételek és biztonság megteremtése - egészséges élettér és komfortérzet kialakítása - konfliktuskezelés módjának és technikáinak alkalmazása - gondozási tervek készítése - folyamatos 24 órás felügyelet biztosítása - étkeztetés - szabadidős programok szervezése - a lakó kapcsolattartásának biztosítása - lakó és közösségi helyiségek tisztántartása Segítségnyújtást adunk a fizikai, mentális és szociális szükségletek kielégítésére.

25 25 Az ápolási gondozási és fejlesztési feladatokat az alábbi szolgáltatások keretében biztosítja az intézmény: Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk e szakmai program III. /1. pontja szerinti feltételekről. VI. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme Az intézmény vezetője gondoskodik az intézményen belül az ellátottak és az ellátást végzők emberi és állampolgári jogainak érvényesüléséről. Ennek egyik alapfeltétele, hogy mindkét fél tisztában legyen a saját és a másik fél jogaival. Az intézmény vezetője biztosítja a jogoknak és az intézmény kötelezettségeinek ismertetését. 1. Az ellátotti jogok védelme Az ellátásban részesülő személy jogainak, érdekeinek érvényesítésére az intézmény keretén belül az Érdekképviseleti Fórum áll rendelkezésre, melynek működését a Házirendben szabályoztuk. Ha az ellátott jogaink, érdekeinek érvényesítésére nem képes, a vezető intézkedés megtételét kezdeményezi a lakóhely szerinti illetékes, kerületi gyámhivatalnál, és ezen túlmenően a segítségnyújtás érdekében felveszi a kapcsolatot az ellátott jogi képviselővel. Az intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az intézmény gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban találhat meg, illetve szóban kaphat felvilágosítást. Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az alkotmányos jogok (különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, testi épségéhez, testilelki egészségéhez) maradéktalan és teljes körű biztosítására.

26 26 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat, a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott tárgyak körét. Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell az ellátást igénybevevők intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén biztonságos elhelyezéséről. Ha az ellátott vagyontárgya vagy értéktárgya a megőrzés során speciális feltételeket igényel, az intézmény köteles segítséget nyújtani a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak eléréséhez. Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelembe véve a saját és társai nyugalmát, biztonságát. Az intézményen kívüli és belüli mozgások szabályozása a házirendben leírt módon történik. Az ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok, látogatók fogadásához. A látogatások részletes rendjét a házirend tartalmazza. Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott jogi képviselőt. Panasz esetén a vezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről, valamint a fellebbezésének felülvizsgálatára illetékes szervről, annak elérhetőségéről. Az ellátását igénybe vevőknek joga van az állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos információk megismerésére, a felülvizsgálatot megelőzően illetve követően, írásban. Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. június 18. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről. Nyírmada Város Önkormányzata Szociális Ápolási-Gondozási Központ Intézményvezetőjétől 4564. Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45-492-042 Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2010. évi működéséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA Ikt. / H /2015 ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ MUNKATERV 2015. év 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Az intézmény célja, küldetése 3. oldal III. Általános ismertetés 3. oldal III/1. A működés

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Idősek Otthona Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Idősek Otthona Szakmai Programja Az

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város

Sopron Megyei Jogú Város A /2015.( ) Kgy. határozat melléklete (Az I. határozati javaslat melléklete) Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város általános

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

Előterjesztés. A Gondozási Központban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg: Előterjesztés A Gádoros Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat munkájáról a Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 980-2/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Felterjesztési jog gyakorlása az időskorúak otthonaiban ellátott

Részletesebben

Szám: /2007. Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes: Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvető. Dr. Tárnoki Richárd jegyző ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26. ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Házi segítségnyújtás Szakmai Programja

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A CÉDRUS REFORMÁTUS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ALAKULÁSÁRÓL 2014. ESZTENDŐBEN Baja, 2015. március, 5. Készítette: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL 1. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Bevezető: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évben elfogadta a város Egészségügyi Szükségletfelmérés és

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Kollégiumi munkaterv 2014/2015. 1 Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. Tel/fax: 96/427-522 E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu Kollégiumi munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5258/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5258/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5258/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi szempontú

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016 Biztonságban ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN Székesfehérvár 2016 Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével oktatási segédlet Előszó Biztonságban

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter

Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a család-és gyermekjóléti szolgálatra TARTALOMJEGYZÉK I. A

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon, Táplánypuszta 11. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Szám: 01/450/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a megyei fenntartású

Részletesebben

Idősek Klubja Szakmai Programja

Idősek Klubja Szakmai Programja Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd Arany János u. 1. Idősek Klubja Szakmai Programja 2013. 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉG, ÓVODA EGYSÉG SZAKMAI-NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉG, ÓVODA EGYSÉG SZAKMAI-NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. NAPSUGÁR GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT: PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI EGYSÉG, ÓVODA EGYSÉG SZAKMAI-NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. - 1 - Készítették Ágostonné Lábas Katalin óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099

SZAKMAI PROGRAM. Izsák Város Gondozási Központ. 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 SZAKMAI PROGRAM Izsák Város Gondozási Központ 6070 Izsák. Kossuth L.u.49. Tel.:76/569-099 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( )számú határozatával. A város bemutatása: Izsák Város Gondozási

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LAKITELEKI GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK I.A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...1 1.Az SZMSZ

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben