Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát"

Átírás

1 H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1

2 A házirend célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, az ellátottak és dolgozók kapcsolatát, a humánus és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítja az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört. Szabályozza az ellátottak pénzének, vagyontárgyainak kezelését, a kötelező ellátáson felüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, korlátozó intézkedéseket. A házirend célja, hogy egyaránt védje az egyéni és közösségi érdekeket. A házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megtartása az ellátottakra és a dolgozókra nézve egyaránt kötelező. 2

3 I. Az intézményi jogviszony keletkezésére és megszüntetésére, illetve megszűnésére vonatkozó rendelkezések 1. Az intézménybe a 9/1999 (XI. 24) SZCsM rendelet alapján lehet felvételt nyerni. Az intézményvezetője a kérelmet nyilvántartásba veszi. A kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül az előgondozást az intézmény megbízott szakembere elvégzi. Az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj, az egyszeri hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék várható mértékéről is. Az intézménybe történő bekerülést megelőzően az ellátást igénylő sérült személy előzetes alapvizsgálatát el kell végezni, ennek érdekében az intézményvezetője megkeresi az illetékes módszertani intézmény vezetőjét. 2 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt, döntése meghozatala során a szakértői bizottság szakvéleményét figyelembe veszi. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az ápoló gondozó otthonba történő elhelyezés során az intézmény ügyvezető igazgató képviseletében eljáró személy és a szolgáltatás igénybe vevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, amely tartalmazza: Az ellátás kezdetének az időpontját. Az intézményi ellátás időtartalmát határozott vagy határozatlan időtartamú megjelölését Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját. A térítési díj összegét. Az ellátott tájékoztatására vonatkozó adatokat. Az ellátást igénybevevő eltemettetésére vonatkozó nyilatkozatot. Az ellátott jogait és kötelezettségeit Az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat 3 A fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonába történő beutalás időtartama határozatlan időre szól. 4 A hely elfoglalásának időpontjáról az intézményvezető írásban értesíti: - a kérelmezőt - a korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt és gondnokát, - a cselekvőképtelen kérelmező gondnokát 5 A kérelmezőt a hely elfoglalásakor fogadja a műszakvezető ápoló, illetve a vezető pedagógus. 3

4 Távollétük esetén, illetve főmunkaidőn kívül érkező kérelmezőt a szolgálatban levő ápolónő és a mentálhigiénés csoport dolgozója. Az intézménybe történő felvételkor az ellátottat, illetve hozzátartozóját tájékoztatni kell a házirendről, az ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézet napirendjéről, az ellátottak és hozzátartozók közötti kapcsolattartás lehetőségéről, az ellátottak jogairól és kötelességeiről. Az intézményben vezetett nyilvántartásokról, a panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, a teljesítés elmulasztásának következményeiről, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről. Az ellátást igénylő, illetőleg törvényes képviselője írásban nyilatkozik arról, hogy a házirendet szóban és írásban megismerte, a tájékoztatást tudomásul vette, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a hatályos jogszabályok alapján vezetett nyilvántartásokhoz. Az ellátott, valamint a fizetésre kötelezhető hozzátartozó az adataiban, körülményeiben történő változásokról az intézményvezetőt értesíti. Az intézményi jogviszonyban álló ellátott esetében a bentlakás során egyik szobából a másikba történő elhelyezése az ellátott véleménye, kérése, érdeke és személyiségi jogai figyelembevételével a vezető ápoló és a vezető pedagógus feladata, melyet a műszakvezető ápolókkal egyeztet. Törekedni kell arra, hogy minden változás az ellátott egyetértésével találkozzon. 6 Az ellátott beköltözésekor behozhatja a mindennapi élethez kapcsolódó személyes használati tárgyait /óra, borotva, magnó, televízió stb./, valamint alsó, felső ruházatát, lábbelijét. Az elhelyezési lehetőségekre tekintettel nagyobb méretű használati tárgyak /bútor, egyéb berendezés, szőnyeg, stb./ behozására csak egyedi esetekben, előzetes egyeztetés után kerülhet sor. 7 Az ellátott beköltözésekor nem hozhat magával, illetve intézeti jogviszonya során nem tarthat, birtokolhat olyan tárgyakat, melyek veszélyt jelentenek az intézményben élők testi épségére. Veszélyes tárgynak minősül pl. fegyver, kard, gázspray, tőrkés stb. Amennyiben felmerül a gyanúja, hogy az ellátott veszélyes tárggyal rendelkezik úgy felszólításra köteles a műszakban levő két dolgozó jelenlétében szekrényét megmutatni. Amennyiben veszélyes tárgyat találnak, a veszélyes tárgyat a felvett jegyzőkönyvvel a vezetőpedagógusnak kell átadni. A vezető pedagógus intézkedik arról, hogy a veszélyes tárgyat az ellátott hozzátartozójának átadja, illetve hozzátartozó hiányában megőrzéséről az intézmény gondoskodik. 8 Az intézményi jogviszony megszűnik: - az ellátott halálával, - a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha a törvényi rendelkezés alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 4

5 - ha az ellátott és/vagy törvényes képviselője kéri a jogviszony megszüntetését, a megszüntetésre vonatkozó írásos kérelem benyújtásától számított 15. naptól, illetve az intézményvezetővel történt megegyezés szerinti időponttól, - ha az ellátott áthelyezését kéri másik intézménybe, a másik intézménybe történő felvétel napjától, - ha az ellátott egészségi állapotának változása miatt másik intézménybe történő helyezése indokolt, a másik intézménybe történő felvétel napjától. Az áthelyezéssel, a megszüntetéssel kapcsolatos kérelmeket az intézményvezetőjéhez kell benyújtani. - Az intézményi jogviszony megszüntethető, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, ebben az esetben az intézmény vezetője köteles intézkedni. A házirend súlyos megsértésének minősül Ha az otthon lakója együtt élőlakótársaival szemben veszélyes magatartást tanúsít, megszegi az együttélés szabályait. Ha az ellátott erősen alkoholos befolyásoltsága alatt lakótársait zaklatja, nyugalmukat zavarja, önmaga és mások testi épségét veszélyezteti, az intézmény, illetve az ellátottak tulajdonát képező berendezésekben szándékosan kárt okoz Az ellátó személyzettel szemben minősíthetetlen magatartást tanúsít Nincs tekintettel lakótársai nyugalmára Az intézetből több alkalommal engedély nélkül távozik Az intézmény területén elkövetett, a Büntető Törvénykönyvbe ütköző esemény egyidejűleg a házirend súlyos megsértését jelenti. Az intézményi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket az intézményvezető teszi meg. 5

6 II. Együttélés szabályai 1. A felkelés ideje Reggel a felkelés egyéni igény szerint lehetséges úgy, hogy az ellátottak vegyék figyelembe, hogy a korai felkeléssel társaik nyugalmát ne zavarják, és időben érkezhessenek a reggelihez. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó intézetben a felkelés ideje hétköznap 6: 00 óra, munkaszüneti és pihenőnapokon igény szerint úgy, hogy a reggelihez időben érkezzenek. 2. Az éjszakai pihenés rendje Lefekvés ideje igény szerint történhet. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok a lakók, akik később fekszenek le, ágyukat készítsék elő vacsora után. Az éjszakai pihenés biztosítása érdekében a takarodó 22: 00 órakor van, a szobákban a mennyezeti világítást is ki kell kapcsolni. A szórakoztató eszközöket /rádió, televízió, magnó/ 20: 00 óra után a lakók csökkentett hangerővel használhatják. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó pénteki, szombati, illetve munkaszüneti napon, ha azt nem munkanap követi, legkésőbb 24: 00 órakor pihenőre kell térni. A szórakoztató eszközök szobákban történő használatára a 20: 00 óra utáni csökkentett hangerővel történő használat vonatkozik. 3. Az étkezések rendje Az intézmény az ellátottak részére napi háromszori főétkezést, biztosit higiénikus, kulturált körülmények között. Amennyiben az ellátott egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az intézmény, diétás étkezést biztosít. Az étkezések ideje: reggeli 7: 30-8: 00 óráig ebéd 12: 00-12: 45 óráig vacsora 17: 00-17: 30 óráig Mind a lakók, mind az intézmény dolgozóitól elvárható, hogy ezeket az időpontokat lehetőség szerint betartsák. Előzetes megbeszélés szerint, esetenként a távollévők részére az eltehető ételeket az osztályokon hűtőszekrényben kell tárolni és utólag kiszolgálni a lakó részére. Az étkezés a fennjáró lakók részére a közös ebédlőben történik, a fekvő, mozgásképtelen lakóknak a lakószobában kell az ételt felszolgálni. 6

7 A lakószobában romlandó élelmiszert tárolni nem szabad! Az ebédlő felszerelési tárgyainak tárolásáról, tisztántartásáról az e célra kijelölt helyen a műszakvezető ápolónők gondoskodnak. Az ebédlő felszerelési tárgyait, evőeszközöket az ebédlőből kivinni nem szabad. A lakószobákban tea- és kávéfőzésre, ételmelegítésére villanymelegítőt használni- tűz és balesetveszély miatt nem szabad, e célra teakonyha áll rendelkezésre, amelyet az ellátottak minden korlátozás nélkül, a nap bármely szakaszában igénybe vehetnek. A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek tekintettel a lakók egészségi állapotára, az ételek eltarthatóságára, a fertőzések elkerülésére. Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet elhelyezni. 4. Dohányzás és az alkoholfogyasztás szabályozása A dohányzás káros az egészségre. Lakószobákban dohányozni TILOS! Dohányozni csak kijelölt helyen illetve az e célra meghatározott helyiségben szabad. A tűzveszélyes környezetre való tekintettel az intézmény területén tüzet rakni és gyújtani csak előzetes engedéllyel, kizárólag az e célra kijelölt helyen és felügyelet mellett szabad. A tüzet szükségtelenné válása után azonnal és teljesen el kell oltani. Tüzet őrizetlenül hagyni még átmenetileg, rövid időre sem szabad. Az intézményben az alkoholfogyasztás nem engedélyezett. Intézeten kívül is tartózkodni kell az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, amely az intézményben az együttélés alapvető szabályait sérti, illetve az ellátottak nyugalmát zavarja. Az az ellátott, aki alkoholos állapotban társait illetve a dolgozókat zaklatja, molesztálja, hangoskodásával nyugalmukat zavarja a házirend súlyos megsértését jelenti, mely az intézményi jogviszony megszüntetését is maga után vonhatja. Amennyiben a dolgozónál merül fel az alkoholfogyasztás gyanúja, az igazgató utasítására alkoholpróba végezhető. Az ittasan munkába érkező, illetve a munkahelyen alkoholt fogyasztó dolgozó fegyelmi vétséget követ el. Amennyiben a látogató túlzott alkoholos befolyásoltság alatt áll, a látogatás rendjét szándékosan megsérti, az ellátottakat, dolgozókat zaklatja, molesztálja, ezzel az ellátottak nyugalmát zavarja, az intézet területéről el kell tanácsolni. 7

8 Alkoholfogyasztás, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító hatású szer használata a lakók számára betegségükre és a gyógyszerszedésre való tekintettel az intézményen kívül sem, kis mennyiségben sem ajánlott. Az intézményben tapasztalt ittasság és kábítószerrel való visszaélés egyrészt veszélyeztető magatartásnak, másrészt normasértésnek minősül. Ittasság, kábítószer, egyéb tudatmódosító hatású szerrel való visszaélés gyanúja esetén (második alkalommal), amennyiben a lakó a visszaélés tényét vitatja, az orvos vér -, illetve vizeletvizsgálat elvégzését rendeli el. Amennyiben lakóközösség tagjai az igazoltan ittas, vagy egyéb szerrel visszaélő személy magatartása miatt az együttélés szabályainak megsértésére hivatkozva legalább kettő alkalommal panaszt tesznek, az intézményvezető köteles megvizsgálni a panasszal érintett lakó vonatkozásában az intézményi jogviszony megszüntetésének lehetőségét, és következményeit: meghallgatja az érintett lakót, és törvényes képviselőjét, szükség szerint írásban is figyelmezteti a visszaélés egészségügyi kockázatára és az esetleges jogkövetkezményekre, áttekinti az alkoholfogyasztás tényét igazoló dokumentációt, megvizsgálja az alkoholfogyasztás vagy a szerrel való visszaélés körülményeit, jellegét (konfliktushelyzet, egyéb motíváció ), a személyzet felelősségét (szabályok betartása, betartatása, megelőzés érdekében tett intézkedések, beavatkozások ) konzultál az orvossal az érintett lakó alkoholfogyasztásának, szerrel való visszaélésének egyéni és közösségi kockázatairól. A körülmények, és kockázatok ismeretében az intézményvezető dönt az intézményi jogviszony fenntartásáról vagy megszüntetéséről, illetve szakértői javaslat birtokában kezdeményezi a lakó más intézménybe való elhelyezését, vagy más ellátási formában való gondozását 5 A személyi higiéné A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása az ellátottak és a dolgozók közös érdeke és feladata. Az ellátottak egészségi állapotuktól függően környezetük tisztán és rendben tartásában vegyenek részt. A személyi higiénére vonatkozó előírások betartása közös érdek. Felkelés, 8

9 munkavégzés, WC használat után, étkezés, lefekvés előtt minden ellátottnak tisztálkodni, illetve mosakodni kell. A tisztálkodás, zuhanyozás, körömápolás, hajmosás, borotválás, fogmosás a szükséges segítség megadása mellett történik. Fekvőbetegek fürdetése, mosdatása az ápolók feladata. A lakók személyi higiénéjéért az ápolók felelősek. Az intézmény biztosítja az ellátottak részére az alapvető tisztálkodási szereket, felszereléseket (1/2000.(I. 7) SZCSM. rendelet 49. szerint), de törekedni kell takarékos felhasználásukra. Lehetőség van arra, hogy a lakó igénye szerint költőpénzéből is vásárolhasson kozmetikumokat tusfürdő, dezodor, sampon, borotvahab, borotva, arcszesz, testápoló stb.- s azokat használja. A lakószobákban mosni nem szabad. Mosási lehetőség az osztályokon kijelölt helyeken, illetve a fürdőszobákban történhet. Az ellátottak hajvágásáról, borotválásáról az intézmény gondoskodik. Intézeten kívüli fodrász, pedikűr, manikűr stb. szolgáltatásért az ellátott fizet. 6 Ruházati ellátások Megfelelő minőségű saját ruházat esetén az ellátottak azt használják. Mind az ellátottak, mind az intézmény dolgozói számára biztosítani kell, így kölcsönösen elvárható, hogy tiszta, hiánytalan ruházatot viseljen. Abban az esetben, ha az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, azt a jogszabály által meghatározott mennyiségre kell kiegészíteni. A teljes körű ellátás részeként nyújtott három váltás fehérneművel, hálóruhával, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházattal és utcai cipővel kell rendelkeznie. Az intézmény által személyes használatra adott ruházat az intézmény tulajdona. Az ellátott nem kötelezhető az intézmény által nyújtott ruházat igénybevételére, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a fenti ruházati ellátást igényelheti. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában mivel munkajellegű foglalkoztatás folyik a foglalkoztatás jellege szerinti egy váltás munkaruhát biztosítjuk. A sportrendezvényeken résztvevőket a sportrendezvény idejére sportruházattal látjuk el. 9

10 Mind az intézmény által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény gondoskodik. Az ellátottak jövedelmüktől saját felhasználásra visszamaradt pénzükből igényeik szerint vásárolhatnak ruházatot és textíliaféleségeket is. A beszerzéshez az intézmény a segítséget megadja. Mind az intézmény által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és kisebb javításáról az intézmény gondoskodik. 7 Egészségügyi ellátások Az intézmény biztosítja az ellátottak egészségügyi ellátását. Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik: a. az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, b. rendszeres orvosi felügyeletről, c. szükség szerint ápolásról, d. szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, e. kórházi kezeléshez való hozzájutásról, f. a gyógyszer alaplistában szereplő gyógyszerellátásról, g. gyógyászati segédeszköz biztosításról. Az intézmény a rendszeres orvosi felügyelet háziorvos, ideggyógyász keretében biztosítja az ellátott egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését - ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelését. Az intézmény orvosait az ellátottak egészségi állapotáról az ápolók folyamatosan, és szükség szerint tájékoztatják. A járó betegeket a rendelés időpontjában az orvoshoz kísérik, a fekvőbeteghez az orvost odahívják. Indokolt esetben az ápolók rendelési időn kívül is intézkednek orvosi segítség iránt. A szabad orvosválasztás lehetőségével az ellátottak élhetnek. Amennyiben az ellátott nem az intézet orvosát választja, erről a vezető ápolót tájékoztatni kell. A szabad orvosválasztással felmerülő költségek a lakót terhelik. Az ellátottak betegbiztosítási kártyáját központilag tároljuk, melyet szükség esetén az ellátottak rendelkezésére bocsátunk. Az intézet biztosítja az otthon orvosa által rendelt, alaplistába tartozó gyógyszert, gyógyászati segédeszközt. Az alaplistába nem tartozó, továbbá nem az otthon orvosa által rendelt gyógyszerek, segédanyagok beszerzése az ellátott költségére történik. 10

11 A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az intézmény feladata a test távoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítás. Az intézet egyénre szólóan gondoskodik a gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, cseréjéről, pótlásáról. Az ápolók gondoskodnak az orvosi utasításnak megfelelően a gyógyszer beadásáról. Az ellátottak az orvos és az ápolók tudtán kívül gyógyszert nem szedhetnek. Szakrendelés igénybevételére, illetőleg fekvőbeteg intézeti elhelyezésre csak orvos intézkedhet. A lakók elhalálozásával kapcsolatos teendőket a vezető ápoló szervezi. Ennek keretében gondoskodik az elhunyt: - elkülönítéséről, - a végtisztességre való felkészítéséről, - a legközelebbi hozzátartozó /törvényes képviselő/ értesítéséről, - ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában a műszakot vezető dolgozó. A jegyzéket két tanúval alá kell íratni. A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő napon kell gondoskodni. Az eltemettetés megszervezéséről az örökösök gondoskodnak. Ha az elhunyt halála előtt az eltemettetéséről rendelkezett az intézmény felé és a takarékbetétje elhelyezésekor kedvezményezettként az intézményt jelölte meg elhalálozása esetére, az intézményvezető a visszafizetett takarékbetétből gondoskodik a temetésről. Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről, az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt az intézmény vezetője intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzatnál. Ha az örökös az elhunyt intézményben maradt ingóságaiért a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követően nem jelentkezik, az intézményvezető határidő megjelölésével felszólítja annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingóságokat nem szállítja el, az intézmény azt értékesítheti vagy felhasználhatja. 11

12 8 Mentálhigiénés ellátás, kulturális és szórakozási lehetőségek. A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk: - a személyre szabott bánásmódot, - a konfliktushelyzet kialakulásának megelőzése érdekében egyéni, csoportos megbeszélést, - a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, - az ellátottak családi és társadalmi kapcsolata fenntartásának feltételeit, - a gondozási, illetve fejlesztési tervek megvalósítását, - az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését, - a szabad vallásgyakorlás lehetőségét. Az intézményben rendelkezésre álló társalgók, szórakoztató eszközök, társasjátékok, sporteszközök egymás igényeinek figyelembe vételével igénybe vehető szabadidőben. Az intézet könyvállománya, könyvtári órákban a lakók rendelkezésére áll. A napilapokat, folyóiratokat a társalgókban kell elhelyezni, elolvasás után oda visszavinni, hogy mindenkinek lehetősége legyen igénye szerint beletekinteni. A szórakoztató eszközökben a természetes elhasználódáson túlmenően a rongálás kártérítési felelősséget von maga után. Az ellátottak saját felhasználásukra visszamaradt jövedelmükből igényük szerint vásárolhatnak kulturális, sport, szórakoztató eszközöket, berendezéseket, felszereléseket /pl. TV, magnó videó, DVD, társasjátékok, folyóiratok, kerékpár stb./. Az ellátottak saját tulajdonukat képező eszközöket, berendezéseket is rendeltetésüknek megfelelően használják, az ezekben szándékosan okozott kárt meg kell téríteniük a károkozóknak. Az ellátottak korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével aktivitást segítő fizikai, és kulturális tevékenységeket szervezünk intézeten belül és kívül is. Így pl. ünnepségek karácsony, farsang, - névnapok, kirándulások, kulturális és sportrendezvények, stb. A rehabilitációs intézetben élők esetében biztosítja a különféle helyi, regionális, országos, nemzeti és nemzetközi kulturális és sportrendezvényeken való aktív részvételt /pl. Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, Magyar Speciális Olimpia Szövetség stb. rendezvényei/. Az intézményben szervezett programokon, rendezvényeken valamennyi ellátott ingyenesen vehet részt. 12

13 Az intézmény az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja. Ilyenek: - színház-, múzeumlátogatás, - kirándulás, - üdültetés, - sport- és kulturális programokon való részvétel, - személyi higiénia körébe tartozó ellátások (fodrász, pedikűr stb.) A szolgáltatások költségei a résztvevőket terheli. Az intézmény biztosítja a résztvevők számának és állapotának megfelelő kísérői létszámot. Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, az ellátottak mentálhigiénés ellátásának biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata. 9 Foglalkoztatás Az intézmény szervezi az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona biztosítja a munkavégzést, a képzési, terápiás célú foglalkoztatást, mely történhet az intézet működési körén belül és kívül is. A munkavégzésre képes lakók foglalkoztatása - az intézmény működési körén belül az intézmény működését elősegítő munkák /takarítás, mosás, vasalás, konyhai előkészítő munka, kerti-, udvari munka stb./ - Az intézmény közreműködésével más gazdálkodó szervezet részére végzett munka, - Más jogviszony keretében történő munkavégzés. A munkaviszony keretében foglalkoztatott ellátottak a munkaszerződésben meghatározott feltételek szerint részesülnek díjazásban. Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitációs vagy fejlesztő felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítjuk július 1-től. 13

14 A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye alapján az intézmény vezetője dönt az ellátott munka-rehabilitációs vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásról. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítése. A munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 vagy a heti 20 órát. A Fejlesztő felkészítő foglalkoztatást jelenleg a KÉZMŰ Nonprofit Kft. látja el, mellyel együttműködési megállapodást kötött az intézmény. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az ellátott számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény szerinti határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát. Az intézet ellátottai részére, szabadidejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a nevelési, mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Így biztosítja a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkoztatást, az ellátottak családi és társas kapcsolatok fenntartásának a feltételeit. A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók az intézetben működő szakkörök /irodalmi, kézműves, ének-zene, tánc, sport, számítógépes stb./ szolgáltatásit önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. 14

15 10. Az intézményből való eltávozás rendje Valamennyi fennjáró ellátott egészségi állapota függvényében az intézményből szabadon kijárhat. Az eltávozás hétfőtől péntekig csak munkaidő után 15: 00 órától- 22: 00 -ig szombat illetve vasárnap a nap bármely szakaszában engedélyezett, de este 22: 00 -ig vissza kell érkezniük az intézet területére. Az éjszakai illetve a több napos távollétre az ellátott és törvényes képviselője által írt kérelem után lehetséges. Az ellátott eltávozása csak a korlátozó intézkedés alkalmazása esetében tagadható meg. Kimenőre előzetes bejelentés után távozhatnak az ellátottak, melyet a vezető pedagógus részére kell bejelenteni. Akik az egyéni kimenőt nem veszik igénybe vagy önállóan nem alkalmasak rá felügyelettel csoportos kimenőre mehetnek. Amennyiben a lakó állapota miatt nem távozhat el az intézményből, ez korlátozó intézkedésnek minősül, s a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 11. A látogatás rendje, kapcsolattartás A látogatási idő nincs korlátozva, de reggel 8: 00 óra előtt és este 20: 00 óra után, illetve az étkezések ideje alatt lehetőleg csak elkerülhetetlen esetekben fogadjanak látogatót az ellátottak. A látogatás nem zavarhatja mások nyugalmát, vagy fizikai ellátását. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában látogatót délutánonként /a munkaidő befejeztével/, illetve hétvégeken fogadhatnak. Az ellátottak látogatókat a társalgóban, valamint a szobatársak belegyezésével a lakószobákban fogadhatják. Gyógyszert, alkoholt a látogatók nem adhatnak az ellátottaknak. Velük üzleti kapcsolatot nem bonyolíthatnak. A látogatók a látogatás ideje alatt magatartásukkal az ellátottak nyugalmát, az intézmény rendjét nem zavarhatják. A házirendben foglaltak betartása a látogatók számára is kötelező a látogatás ideje alatt. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külső kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátottak levelezésének lebonyolításában. Telefonon történő érdeklődés esetén üzenetet átadnak, tájékoztatást adnak a hozzátartozóknak, figyelemmel a személyiségi jogok védelmére. 15

16 Az intézmény dolgozói az ellátott és gondnoka közötti kapcsolattartást is segítik ez a hivatásos gondnokokkal történő kapcsolattartásra is vonatkozik. A gondnokok látogatási rendjére is a házirendben foglaltak az irányadók. Lehetőséget biztosítunk az ellátott részére, hogy intézeten kívül is találkozhasson gondnokával szabadidejében, illetve amennyiben munkaviszonyban áll - úgy figyelemmel a munkavégzésre vonatkozó jogszabályokra szabadsága terhére. Az ellátottak részére telefonálási lehetőség biztosított a rehabilitációs intézet előterében felszerelt nyilvános telefonon, illetve saját készülékükön keresztül. Az orvos javaslatára /pl.: járvány esetén/ a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető, mely a kimenőre, eltávozásra is vonatkozik 16

17 12 Korlátozó intézkedések A fogyatékos ellátott személyiségi jogait helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni. Korlátozó intézkedést abban az esetben lehet alkalmazni, ha az ellátott önmaga, illetve mások testi épségét, egészségét, veszélyeztető, környezetét súlyosan fenyegető, támadó magatartást tanúsít. Veszélyeztető magatartás: az ellátott pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelentős veszélyt jelenthet, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt. Közvetlen veszélyeztető magatartás: Az ellátott pszichikai állapotának akut zavara következtében saját maga, vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. Korlátozó intézkedés elrendelésének célja az ellátott testi épségének megóvása, lakótársainak és környezete fizikai állapotának megőrzése. Korlátozó intézkedés csak szükséges ideig és mértékben alkalmazható, míg a beteg veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít. Személyes szabadságában bármely módon /fizikai, kémiai, biológiai/ csak veszélyeztető és közvetlen veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. Korlátozó intézkedés elrendelésére az intézmény ideggyógyász szakorvosa jogosult, aki a korlátozó intézkedés módját az ellátott dokumentációjában rögzíti. Írásos elrendelés esetén, ha az ellátott veszélyeztető magatartást tanúsít a korlátozást elrendelheti főmunkaidőben az intézményvezető, a vezető ápoló, műszakvezető ápolók. Főmunkaidőn kívül a szolgálatban levő rangidős ápoló. Ebben az esetben 16 órán belül illetve az intézkedést követő első munkanapon az ellátott dokumentációjában, írásban a korlátozó intézkedés szükségességét jóvá kell hagyatni az ideggyógyász szakorvossal. Írásos elrendelés hiányában, ha az ellátott közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít a korlátozó intézkedést elrendelheti főmunkaidőben az intézményvezető, a vezető ápoló, műszakvezető ápolók. Távollétük esetén a szolgálatban levő legmagasabb végzettségű ápoló. Ebben az esetben a korlátozás elrendeléséről telefonon értesíteni kell a műszakvezető ápolót, majd 16 órán belül, ill. az intézkedést követő első munkanapon az ellátott dokumentációjában írásban a korlátozás szükségességét jóvá kell hagyatni. A korlátozó intézkedés elrendelésével egy időben a korlátozó intézkedés elrendeléséhez rendszeresített ADATLAP - ot ki kell tölteni. Az ellátottat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről, formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról. 17

18 Az ellátott törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a korlátozó intézkedést követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról, a korlátozó intézkedés feloldásáról. A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni a törvényes képviselőnek. A korlátozó intézkedés fokozatai: - az intézet elhagyásának korlátozása pszichiáter szakorvos által meghatározott időre. Az intézet orvosának javaslatára, amennyiben az ellátott egészégi állapota pl. lázas állapot, fertőző betegség stb. indokolja, az intézetvezető főnővér is korlátozhatja az intézet elhagyását. - Szükség esetén adható orális, illetve magisztrális gyógyszerkészítmények, injekciók, oldatok, pszichiáter szakorvos által meghatározott adagban és dózisban, időtartamban. Ebben az esetben az intézmény elhagyásának korlátozása is életbe lép. - fizikai korlátozás a pszichiáter szakorvos javaslatára alkalmazható, amelynek időtartamát a pszichiáter szakorvos módosíthatja. Fizikai korlátozás az ellátott szabad mozgási szabadságának testi kényszerrel, fizikai és mechanikai eszközzel, berendezéssel való korlátozása, így az osztály, az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása, a testi kényszer, a rögzítés valamint a lekötés. - Az intézet vezetője is korlátozhatja az intézetből való eltávozást járvány, szélsőséges időjárási, bizonytalan közlekedési viszonyok esetén. A személyes szabadságában bármely fizikai módon csak a veszélyeztető vagy a közvetlenül veszélyeztető magatartású ellátott korlátozható. A korlátozás csak addig tarthat, illetve oly mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges, és az emberi méltósághoz való jog nem sérül. A fizikai korlátozást az ápolási betétlapon dokumentálni kell. A korlátozás alatt az ellátott állapotát folyamatosan figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni, mely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek az ellátott állapotának megfelelő kielégítését. Az ellenőrzés tényét és eredményét is a dokumentációban fel kell tüntetni. A tevékenység gyakorlati kivitelezését az intézetvezető ápoló naponta ellenőrzi, az ellenőrzést kézjegyével dokumentálja az ápolási betétlapon. 13. Egyéb magatartási szabályok Mindenkitől elvárható, hogy az intézetben olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti mások nyugalmát, személyiségét. Az ellátottak és dolgozók személyiségi jogait kölcsönösen tiszteletben kell tartani. 18

19 Az intézményünkben élő ellátottak kötelesek egymással szemben is udvariasan, tisztelettudóan viselkedni. Az emberi kapcsolatok elfogadott általános normái szerint kell élni. Kerülni kell az egymás nyugalmát zavaró hangoskodást, rendbontást. Egymás emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a kedvezőtlenebb egészségi, érzelmi állapotban levők részére segítséget nyújtani, az újonnan intézménybe kerülőket segíteni a beilleszkedésben. Az ellátottak az intézmény dolgozóival szemben is udvarias hangnemet és magatartást kötelesek tanúsítani, ez vonatkozik a dolgozó és ellátott viszonyára is. Az intézmény tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen kell használni. A berendezési tárgyak rongálódásáért, azok eltulajdonításáért az ellátottak és a dolgozók anyagilag felelősek. Az épületekben, berendezésekben szándékosan okozott kárt az elkövető köteles megérteni. A használat során kellő gondossággal kell eljárni a személyes használatra kiadott tárgyak, ruházat, textília és egyéb anyagok esetében is. A dolgozó az ellátottól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az intézmény dolgozója az ellátottól pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet /adás-vétel/ nem köthetnek egymással. A konyha épületében a konyhai dolgozókon kívül más személy nem tartózkodhat, kivéve a konyhai előkészítő munkában résztvevőket, a hibaelhárítást, karbantartást végzőket - a hibaelhárítás, karbantartás időtartama alatt. Az intézményt meghatározott célra, illetve annak megjelölése nélkül pénzbeli vagy természetbeni adományokkal támogathatják az ellátottak, hozzátartozóik, egyéb támogatók. 19

20 III. Az értékmegőrzés és vagyon kezelése 1. Az intézménybe való beköltözéskor az ellátottak kizárólag személyes használati tárgyaikat /ruhanemű, rádió, magnó, televízió, személyes emléktárgyak, festmények, kézimunkák, ékszerek, stb./ hozhatják magukkal. Bútorok tárolását, megőrzését az intézmény nem vállalja. 2. A rendszeresen nem használt értéktárgyakat az ellátottak az intézményben letétbe helyezhetik. A letétbe helyezésre kerülő tárgyakat két tanú jelenlétében a pénztárosnak kell átadni, aki tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt ad az átvett értékekről. Ékszerek és ékszerszerű tárgyak esetében /amennyiben becsüs szakvélemény nem áll rendelkezésre/ részletes, a tárgyat pontosan jellemző leírást kell mellékelni, melynek alapján a tárgy bármikor azonosítható. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat / tárgyakat/ visszakérheti, de erre is csak két tanú jelenlétében kerülhet sor, átvételi elismervény ellenében. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény gondoskodik. 3. Az ellátott készpénzvagyonát /betétkönyv, értékpapír stb./ kezelésre és megőrzésre az intézménynek átadhatja átvételi elismervény ellenében, két tanú jelenlétében. 4. Az ellátott készpénzének kezelése saját vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata szerint személyes nyilvántartású letét formájában is történhet. Letét formájában egy-egy ellátottnak a megbízott dolgozó kezelésében lévő készpénze ,- Ft-ig,a gondnokság alatt állók esetében 50,000-ft kezelhető. Az ezt meghaladó mértékű készpénzt névre szóló betétkönyvben, vagy az ellátott nevére nyitott folyószámlán kell megőrizni, illetve a gondnokság alatt állók esetében a gondnoknak átadni, illetve gyámhatósági fenntartásos folyószámlával rendelkező gondnokolt esetében folyószámlájára átutalni. Erről minden esetben értesíteni kell a gondnokot és a gyámhivatalt is. A készpénz betétben való elhelyezéséről a pénz átvételétől számított négy munkanapon belül a pénztáros gondoskodik. A készpénz betétben történő elhelyezéséig annak megőrzését a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell biztosítani. A pénzintézeti elhelyezés formájáról és módjáról a lakó írásban nyilatkozik az intézmény lehetőségeit figyelembe véve. A megőrzésre, kezelésre átadott betétből történő pénzfelvételt is írásban kell kérni. 20

21 5. Amennyiben az ellátott szomatikus vagy mentális állapota miatt igényeinek kielégítését önállóan ellátni nem tudja, akkor a szükségletei kielégítését szolgáló vásárlásokat, beszerzéseket a mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervezők látják el. A vásárlásokról nyilvántartást vezetnek, s az átadást két tanú aláírásával kell hitelt érdemlően igazolni. 6. A készpénz letét formájában történő kezeléséről írásban nyilatkozhat az ellátott vagy törvényes képviselője. A letétben elhelyezett készpénz elsősorban az ellátott személyes szükségleteinek kielégítését kell szolgálnia. Azoknak az ellátottaknak, akik nyilatkoztak pénzük letétben való kezeléséről, a költőpénz kéthetente /szerdai napokon/, illetve amennyiben igényli, a hónap első költőpénz fizetési napján egy összegben kerül kifizetésre melynek felhasználásáról, szabadon döntenek. A havonta kifizetésre kerülő költőpénz minimális összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyév január elsején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a. Az ellátott vásárlási szándékát /pl. ruhanemű, lábbeli, műszaki cikk, telefon stb./ írásban nyújtja be, melyben megjelöli a beszerzés tárgyát és annak körülbelüli összegét. Az igénybejelentést a vezető pedagógus záradékkal látja el, hogy milyen összegben áll fedezet rendelkezésre, és intézkedik a kért összeg pénztárból történő kifizetéséről. A vásárlást az ellátott igénye szerint önállóan végezheti, ebben az esetben az igényelt összeget a pénztárból személyesen veszi fel. Amennyiben kéri a dolgozók közreműködését a segítséget ebben az esetben megkapja. A vásárlást követően a beszerzett tárgyak az ingónyilvántartásba bevételezésre kerülnek, a nyilvántartásba vétel hivatkozási számát rögzítik az igénybejelentő lapon is. Amennyiben a vásárolni kívánt ingóságra az ellátott letéti nyilvántartásában nincs fedezet, a vásárlási igény elutasításra kerül. Amennyiben az ellátott gondnokság alatt áll és a letéti nyilvántartásában kezelt pénze csak a költőpénzre nyújt fedezetet, kérelmét az ellátottal egyeztetve gondnokához továbbítjuk, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A gondnokság alatt állók esetében arra kell törekedni, hogy az ellátott vásárlási igényének kielégítése elsősorban az intézetben, letétben kezelt pénzéből történjen, természetesen ezzel nem korlátozva a gondnokkal történő kapcsolattartását. 21

22 7. Az ellátottaknak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani. Az intézet azonban kizárólag a letétben elismervény ellenében leadott értéktárgyakért és pénzért vállal felelősséget. 8. A készpénz kezeléséről, a kezelésre jogosult személyekről, a pénz felhasználásának és elszámolásának módjáról, az ellátottak pénzkezelésének szabályzata rendelkezik. IV. Az egyéni és a közösségi vallás gyakorlására vonatkozó szabályok Az intézmény az ellátottak részére biztosítja, hogy felekezetre való tekintet nélkül gyakorolhatják vallásukat. Az Intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra. Az intézetben helyiséget biztosítunk a vallás gyakorlására. Az ellátottak lakó szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási lelki szükségletekhez való zavartalan hozzáférést a személyzet elősegíti. Az intézet lehetőséget biztosít arra, hogy a fekvő betegek igénybe vehessék a hitük gyakorlását. 22

23 V. Térítési díj 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletben évente kétszer állapíthatja meg. 2. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj és az ellátott jövedelmi viszonyainak figyelembevételével, melyről az ellátást igénybevevőt, illetve gondnokát írásban értesíti. A személyi térítési díj az ellátott rendszeres jövedelmének 80%-át, illetve az intézményi térítési díj összegét nem haladhatja meg. Amennyiben az ellátott rendszeres jövedelméből az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, a közgyűlés elnöke határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével: a) az ellátásban részesülő havi jövedelme, b) az ellátásban részesülő készpénz, vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában c) tartásra köteles és képes személy havi jövedelme terhére. Az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat kell megállapítani, ha az ellátott tartási vagy öröklési szerződést kötött. A térítési díj fizetésre, a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Amennyiben a személyi térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára a megyei közgyűlés elnöke jogosult, a megállapításhoz, felülvizsgálathoz szükséges iratokat az intézmény vezetője az ellátás igénybevételétől, illetőleg a felülvizsgálat kezdetétől számított 15 napon belül megküldi a megyei közgyűlés elnökének. 3. A személyi térítési díj összegét az intézmény vezetője a közgyűlés rendeletének kihirdetését követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. A felülvizsgált új személyi térítési díjat a közgyűlés rendeletében meghatározott időponttól kell megfizetni. 4. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjából függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül, kivéve ha a kötelezett jövedelme: - olyan mértékben csökkent, hogy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 23

24 A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. 5. Ha a fizetésre kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, úgy a Ptk. Szabályai az irányadóak. 6. Az ügyvezető igazgató ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat, aki jövedelemmel, a térítési díj alapjául szolgáló készpénz, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, valamint tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 7. A jövedelemmel nem rendelkező, 16. év feletti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1 - én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. Ha az ellátott gondnokság alatt áll jövedelmét, készpénzét a gondnok kezeli a gondnok köteles biztosítani minimum a költőpénz legkisebb összegét a gondnokolt személyes szükségleteinek fedezésére. 8. A személyi térítési díjat, valamint a költőpénzt az intézmény által megadott számlaszámra való utalással, vagy a rendelkezésre bocsátott postai utalványon utólag a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell befizetni. A térítési díj befizetésének elmulasztása esetén az intézményvezető köteles a behajtással kapcsolatos intézkedéseket megtenni. A személyi térítési díj a nyugdíj fizetésének napján kerül befizetésre azoknál az ellátottaknál, akik az intézetben kapják kezeikhez a nyugdíjat. 9. Az ellátottak két hónapot meg nem haladó engedélyezett távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 % - át fizetik. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A két hónapot meghaladó távollét idejére - az egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, - egyéb engedélyezett esetben a személyi térítési díj 60%-át kell megfizetni. A távollét idejébe az eltávozás és visszaérkezés napja nem számit be. Amennyiben az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe, úgy az élelmezésre fordított költségekkel csökkentett térítési díjat fizeti. 24

25 VI. Az ellátottak érdekvédelme, az Érdekképviseleti Fórum működése Ellátottak jogai: Az intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga van a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szociális szolgáltatások biztosítása során egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Az intézmény vezetője, szóban, illetve írásban tájékoztatja az ellátottat, és az információt az intézmény hirdető tábláján kifüggeszti. A tájékoztató tartalmazza: - intézmény működési költségének összesítését, - az intézményi térítési díj havi összegét, - egy ellátottra jutó önköltség összegét. Az ellátottat megilleti az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartása. Különös figyelemmel: - az élethez, emberi méltósághoz, - a testi épséghez, - testi-lelki egészséghez való jog. Az ellátást igénybevevőt, megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magán életével kapcsolatos titokvédelem. Az intézmény csak azokat a tárgyakat korlátozhatja, amely veszélyt jelenthet az intézményben élők testi épségére. 1. Az ellátott (hozzátartozója) az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző ápolóhoz fordulhat a sérelem orvoslásáért. 2. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentősebb érdeksérelem esetén az ellátott (hozzátartozója) panaszával az 25

26 intézményvezetőjéhez, annak távollétében az intézményvezető ápolóhoz fordulhat. Panaszjog gyakorlása: Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek, személyiségi jogsértések, a kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése, a házirend szabályainak megsértése, az ellátottak törvényben biztosított jogainak megsértése estén, az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében az ellátott és/vagy törvényes képviselője panasszal élhet: az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, az érdekképviseleti fórumnál, az ellátottjogi képviselőnél. A panaszos írásban és szóban is megteheti panaszát. A panasz benyújtható az intézmény vezetőjéhez, az érdekképviseleti fórum elnökéhez vagy bármely tagjához. Aki a panaszbejelentést átveszi, köteles haladéktalanul azt eljuttatni - az ellátott szándékaitól függően -, vagy az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekképviseleti fórum elnökéhez. Meg kell győződnie a panasz továbbítójának arról, hogy az ellátott kinek szeretné a panaszbejelentését benyújtani. A panasz benyújtásában az intézmény vezetőjéhez és a fórumhoz benyújtott panaszlevelet illetően hierarchikus összefüggés nincs, az ellátott dönti el, kinek kíván panaszbejelentést tenni. Abban az esetben, ha a panasz az intézmény vezető személyét közvetlenül érinti, azt az intézmény vezetője nem vizsgálhatja, így a panaszt köteles továbbítani az intézmény fenntartójának. Amennyiben az intézményen belül a panasz kivizsgálása és a jogorvoslat nem történik meg, illetve az adott ügy természetéből adódóan kizárt, hogy az ellátott intézményen belül kérjen jogorvoslatot, panaszával az ellátottjogi képviselőhöz fordulhat. Az intézmény vezetője köteles az ellátottakat tájékoztatni az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítség lehetőségeiről, a képviselő nevéről, elérhetőségéről, fogadóórájának helyéről és időpontjáról, ezeket az információkat jól látható helyen kifüggeszteni. Az intézet ellátottjogi képviselője Fülöpné Mezei Anikó minden hó második hétfőjén délelőtt 9: 00-12: 00 óra között fogadóórát tart az intézetben 26

27 Amennyiben a panaszjoggal rendelkező szóban terjeszti elő panaszát, azt az intézmény érdekképviseletet segítő feladatokra kijelölt munkatársa köteles a helyszínen írásban rögzíteni, és haladéktalanul eljuttatni a panasz kivizsgálására jogosultnak. A panasz kivizsgálásának általános szabályai: A panasz kivizsgálására jogosult intézményvezető 15 napon belül köteles írásban a panasztevőt, a törvényes képviselőjét, valamint a fenntartót a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedés(ek)ről értesíteni. (Az ügyintézés napjait munkanapban kell érteni.) Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az írásos értesítésben foglalt intézkedésekkel, úgy annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a panaszos a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a panaszügy összetettebb vizsgálatot, a közösség tagjainak a meghallgatását is igényli, az intézmény vezetője az ügyet átadhatja az érdekképviseleti fórumnak. Amennyiben az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetője ellen közvetlenül fogalmaz meg panaszt (a lakók, vagy a fórum tagjainak kezdeményezésére), vagy az érdekképviseleti fórumhoz érkező egyéni panasz közvetlenül az intézmény vezetőjét érinti, vagy a bejelentő az intézményvezető intézkedését sérelmezi, akkor a panasz megalapozottságát, annak kivizsgálását az intézmény fenntartójától kell kérni. A panasz áttételéről, és annak indokáról a panasztevőt írásban kell tájékoztatni. Krízishelyzet esetén a panasz áttétele ellenére is meg kell hozni az intézmény vezetőjének az azonnal szükséges intézkedéseket. 3. Évente legalább 2 alkalommal lakógyűlést kell szervezni. 4. Az Érdekképviseleti Fórum működése: a. Az Érdekképviseleti Fórum a jogszabályban meghatározottak alapján működik. Tagjai: az évi III. törvény 99 (2) alapján az az intézetben ellátásban részesítettek közül 2 fő, illetőleg hozzátartozóik képviselői közül 1 fő, fenntartó képviseletében 1 fő intézet dolgozói képviseletében 1 27

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a fogyatékosok nappali intézményének belső

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

Gondozási Központ - Házirend

Gondozási Központ - Házirend Gondozási Központ - Házirend Átány Község Önkormányzat Gondozási Központja HÁZIREND 2009 Községi Önkormányzat Gondozási Központja Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34. Tel: 36/482-017 e-mail: gkatany@freemail.hu

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának 2. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE HÁZIREND CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA DEBRECEN, MESTER U. 30. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe.

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON HÁZIREND A GYERMEKOTTHON UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁSÁBAN RÉSZESÜLŐ FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA Bevezető rész Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete, valamennyi felnőtt dolgozója,

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/ MEGÁLLAPODÁS / Gondozóházi részleg/ amely létrejött egyrészről az ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Telephely: 2687 Bercel Szent István tér 13. Cégjegyzékszám:13-09-098364;

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést.

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést. Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE A kollégiumra vonatkozó speciális szabályok A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Házirend. Előszó helyett, Szent Benedek Regulájából:

Házirend. Előszó helyett, Szent Benedek Regulájából: Házirend Előszó helyett, Szent Benedek Regulájából: 36. fejezet: A beteg testvérek A betegekről kell mindenekelőtt és mindenek fölött gondoskodni, és valóban mint Krisztusnak úgy szolgáljanak nekik. Hisz

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Hatályos: 2015. március 01-től AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény neve: Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiuma Székhelye:

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Ikt. sz.: 2022/2011. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. 10. sz. melléklet H Á Z I R E N D Jóváhagyta: HÜB /2011/XI.29.) számú határozata 1 Tartalom:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reménység Családok Átmeneti Otthona 8674 Nágocs, Ady E. u. 13/a. Tel.: 84/372-744/12 vagy 17. mell. Fax: 84/372-744/20 Mobil: 0620/3796245 WEB: http://www.atmenetiotthon.hu E-mail: atmenetiotthon@citromail.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2. A Házirend

Részletesebben