Házirend. Előszó helyett, Szent Benedek Regulájából:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Előszó helyett, Szent Benedek Regulájából:"

Átírás

1 Házirend Előszó helyett, Szent Benedek Regulájából: 36. fejezet: A beteg testvérek A betegekről kell mindenekelőtt és mindenek fölött gondoskodni, és valóban mint Krisztusnak úgy szolgáljanak nekik. Hisz ő maga mondta: "Beteg voltam, és meglátogattatok engem" (Mt 25,36), és: "Amit egynek ezen legkisebbek közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek" (Mt 25, 40). De másfelől a betegek is gondolják meg, hogy Isten dicsőségére szolgálnak nekik, és fölösleges kívánságaikkal ne szomorítsák meg a nekik szolgáló testvéreket. De még így is türelemmel kell elviselni őket, mert ez által bőségesebb jutalmat lehet szerezni. 37. fejezet: Az öregek és a gyermekek Habár az emberi természet is könyörületre hajlik ezen életkorokkal, tudniillik az öregekkel és a gyermekekkel szemben, mégis a Regula tekintélyével is gondoskodnunk kell róluk. Mindig vegyék tekintetbe bennük a gyöngeséget, és semmiképpen se alkalmazzák rájuk a Regula szigorúságát az ételekben, hanem legyenek jóságos figyelemmel irántuk, és a szabályszerű időnél előbb kapjanak valami ételt. A Gondozott az Idősek Házában saját akaratából tartózkodik, ennél fogva személyiségi jogai semmiféle módon nem csorbulhatnak. Az Idősek Háza keresztény-bencés szellemű intézmény. Ezért szeretetközösségben kívánunk együtt élni, ahol a lakók egyenlő jogokat élveznek és egyenlő a kötelességük is. A Gondozottak a dolgozókkal nincsenek alá és fölérendelt viszonyban, ezért a kommunikáció során a kérés felel meg az intézmény szellemének. Az Idősek Házában való tartózkodás alapfeltétele a Gondozási Megállapodás megkötése, az abban foglalt feltételek teljesítése és a Házirend elfogadása. A Gondozó erejéhez és adottságaihoz képest minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Idősek Háza lakóit legnagyobb szeretettel ellássa és testi, lelki

2 gondozásukat biztosítsa. Több ember együttélése esetén a Gondozó kötelessége, hogy olyan ésszerű szabályokat hozzon, mellyel biztosítani lehet a lakók nyugalmát és a békés együttélést. Ezek a szabályok nem korlátozni, hanem elősegíteni kívánják a közös életet. Az együttélés általános szabályai 1.1 Az Idősek Házába a Gondozottak behozhatják bútoraikat, személyes tárgyaikat, gyógyászati segédeszközeiket és egyéb felszereléseiket az Idősek Háza vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján. Mindenki köteles a lakrészét rendeltetésszerűen használni, annak megóvására törekedni, a meghibásodásokat észleléskor azonnal jelezni az emeleti ügyeletes nővérnek. 1.2 Az Idősek Házában a tűz- és érintésvédelmi valamint az egyéb szabályokat mindenkinek be kell tartani és tartatni. 1.3 A szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésének, elhelyezésének módját az üzembe helyező a lakótársakkal köteles egyeztetni. Reggel 7 óra előtt és este 9 óra után a készülékek működtetése csak fejhallgatóval lehetséges, egymás zavarásának elkerülése céljából. Nagyothallók kötelesek hallókészüléket használni. 1.4 Az Idősek Házában kábeltelevízió csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre. Az alapcsomag ingyenes, a további szolgáltatásokért a Gondozott térítési díj fizetésére kötelezett. 1.5 A lakóegységekben telefon is rendelkezésre áll, melynek előfizetési díját a számítógépes nyilvántartás és forgalom alapján Gondozott fizeti. Az Intézményen belüli hívások díjtalanok, az Intézményen kívülre történő hívások díjkötelesek. 1.6 Az Idősek Háza közös helyiségeiben található, intézményi tulajdonban lévő eszközöket és felszerelési tárgyakat a Gondozottak szabadon használhatják, ezen eszközök állagának megóvása mellett. A közös helyiségekben szervezett foglalkozások, programok, rendezvények látogatása választható. 1.7 Az együttélés során felmerülő problémákkal a Gondozottak közvetlenül az Intézményvezetőhöz, vagy megbízottjához fordulhatnak, aki saját hatáskörében intézkedik a probléma megoldása érdekében. Amennyiben a szóban forgó ügy ennél magasabb szintű intézkedést igényel, úgy az Intézményvezető a probléma felvetőjének egyidejű tájékoztatása mellett továbbítja a vonatkozó információt az illetékes személy vagy szervezet felé.

3 1.8 A Gondozott és hozzátartozója panasszal élhet az intézményi jogviszony megsértése, személyiségi jogok sérelme, vagyonvédelmi kötelezettségek megszegése esetén, vagy az ellátás körülményeinek kifogásolása esetén. A panaszokat első lépésben az Intézményvezetőnek kell benyújtani, aki a panasz kivizsgálására kötelezett. A panasz kivizsgálásának eredményéről az Intézményvezető köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt, köteles a jogos panaszok esetén az azonnali intézkedésre, egyúttal felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának további lehetőségére. A panaszok benyújthatók az érdekképviseleti fórumnál is, mely megtárgyalja és kivizsgálja az ügyet. Amennyiben az első lépésben a panaszok kivizsgálására kötelezett személyek illetve fórum határidőre nem intézkedik, vagy az intézkedéssel a panasztevő nem ért egyet, második lépésben a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat (másodfok) Az Intézmény fenntartója a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalma, Vár Az Intézmény érdekképviseleti fóruma: Az érdekképviseleti fórum a személyes gondoskodást nyújtó, a szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott legfőbb szerv. Dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a beutaló, a fenntartó, az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, illetőleg más hatáskörrel rendelkező szervnél Az érdekképviseleti fórum tagjait az intézményvezető által összevont lakógyűlésen választják meg, melyre meghívót kapnak a jogosultak hozzátartozói, gondnokai, valamint az intézmény munkatársai és a fenntartó képviselője. Az intézményvezető ismerteti az érdekképviseleti fórum létrehozásának jogszabályban meghatározott célját, segíti a jelenlévők között a konzultáció kialakulását, lehetőséget biztosít a jogosultak, hozzátartozóik, a személyzet és a fenntartó elvárásainak megfogalmazásában, az érdekek egyeztetésében. A találkozón jelenléti ív és az elhangzottakról jegyzőkönyv készül. A megválasztott tagok névsorát és a fórum tagjainak elérhetőségét a házirend tartalmazza Az érdekképviseleti fórum tagjainak választása: teljes létszámban önkéntesség alapján történik. Tagjai: -a Gondozattak közül 2, azaz két fő; -a Gondozottak hozzátartozói vagy törvényes képviselői közül 1, azaz egy fő; -az Intézmény dolgozóinak képviseletében 1, azaz egy fő; -a fenntartó, azaz a Magyar Bencés Kongregáció képviseletében 1, azaz

4 egy fő Az érdekképviseleti fórum működését az évi III. törvény értelmében a működési szabályzatban leírtaknak megfelelően kell végezni. Az intézményből való eltávozás és visszatérés 2.1 Általános szabály, hogy a hozzátartozók a Gondozottat 8 és 17 óra 30 perc között kivéve 11 óra 30 és 14 óra 30 közötti időszakot-, a többi ellátott nyugalmára ügyelve, az intézményben folyó munka akadályozása nélkül a saját szobájában látogathatják. 2.2 Az Intézmény aktuális látogatási rendje a bejáratnál olvasható. A négyszemközti (intim) beszélgetések helye lehet, a kávézó és a könyvtár is. Távolról érkező közeli hozzátartozó a vendégszoba kapacitásáig, térítési díj ellenében a házban lakhat és étkezhet. 2.3Különleges esetekben (a vendégszoba foglalt), az Intézményvezető engedélyével a közeli hozzátartozó (testvér, gyermek) a Gondozott szobájában éjszakázhat, amennyiben a Gondozott a szobában egyedül lakik, és a tárgyi feltételek erre lehetőséget adnak (vendégágy, fotelágy). 2.4 Az Intézményvezető különlegesen indokolt esetben (pl.: járvány) ideiglenes látogatási tilalmat rendelhet el. Az egyéb kapcsolattartási formák (telefon, levél, stb.) nem korlátozottak. 2.5A látogatók kötelesek az emeleti ügyeletes nővérnek bejelenteni, hogy kit szándékoznak látogatni, amiről a nővér feljegyzést készít az arra rendszeresített nyilvántartó füzetben. 2.6 A cselekvőképességében nem korlátozott intézeti Gondozott az Idősek Házát bármely céllal, bármely időpontban elhagyhatja, az étkezési idők figyelembevételével és annak következményeivel. Távozásáról és visszaérkezésének várható időpontjáról, valamint a tartózkodási helyéről a mindenkor emeleti ügyeletes ápolószemélyzetet köteles tájékoztatni, aki ezt az erre a célra rendszeresített naplóba köteles regisztrálni, és aláíratni. Az intézmény kapuja 17 óra 30 perc és 8 óra között zárva van. Amennyiben a Gondozott távolmaradása a bejelentettnél lényegesen hosszabbra nyúlik, a lakó felkutatására egyébként induló munka megelőzése érdekében a Gondozott köteles a távolmaradást telefonon jelezni az ügyeletes személyzetnek. 2.7Az átmeneti részlegben lakó és a mozgási, látási vagy egyéb súlyos betegségben szenvedők csak kísérővel (hozzátartozóval, ápolóval) hagyhatják el - az emeleti

5 ügyeletes nővér tudtával - az Idősek Házát. A jogosult eltávozása csak akkor tagadható meg, ha a jogosult háziorvosának szakvéleménye a jogosult önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt az eltávozást nem javasolja. Érték-, és vagyonvédelem 3.1Az intézmény biztosítja a Gondozottak készpénzének kezelését a saját vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata, illetve az ide vonatkozó rendeletek alapján. 3.2Az Idősek Háza csak az érték-, és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakért vállal felelőséget. Beköltözéskor az Intézmény vezetője tájékoztatja a Gondozottat az értékek, készpénz biztonságos megőrzésének lehetőségéről az intézményen belül. Az érték-, és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az Intézmény vezetője tételes felsorolás alapján tételes átvételi elismervényt készít, melynek egy példányát átadja a jogosultnak. Az értéktárgyak biztonságos őrzéséről az Intézmény vezetője köteles gondoskodni. A lakrészben elhelyezett pénzért, értékekért felelősséget az Idősek Háza nem vállal. Az Intézmény vezetője az érték-, és vagyonmegőrzésre átvett vagyontárgyakat kizárólag jogosultnak, illetve jogosult által megjelölt személynek a jogosult ez irányú írásos rendelkezése alapján szolgáltathatja ki. A jogosult esetleges halála esetén az Intézmény vezetője köteles az őrizetben lévő érték-, és vagyonmegőrzésre átvett vagyontárgyakat, valamint az átvételi elismervény egy példányát, a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek átadni. 3.3 Az Intézmény erre kijelölt dolgozója a mosásra, vasalásra átvett ruhaneműkről feljegyzést készít, amelynek hiánytalan meglétét a Gondozott a visszaszolgáltatáskor aláírásával igazolja. 3.4 A Gondozott ingóságairól, személyes tárgyairól a beköltözés alkalmával az Intézmény két kijelölt dolgozója a Gondozottal együtt leltárt készít, melynek hitelességét aláírásukkal igazolják. Személyes higiénia, ruházat, textília 4.1 A Gondozottak tisztálkodási szerekkel való alapellátása az Intézmény feladata, melyet a higiénés szabályzat tartalmaz. 4.2 Az egyéni és luxus igények kielégítése a Gondozottat, illetve hozzátartozóját terhelik.

6 4.3 Az ágynemű, illetve törülköző csere, valamint a Gondozottak szobáinak takarítása külön meghatározott ütemterv szerint történik, amelyet az Intézmény előzőleg a Gondozottal egyeztet. 4.4 Gondozottnak joga van a szobáját maga takarítani, ruhája mosásáról gondoskodni, az erről szóló írásos nyilatkozata alapján. Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy higiéniás probléma esetén a lakóegységben az ütemtervtől eltérően, soron kívül takarítást végezzen, illetve arra, hogy a Gondozott ruháit kimossa, a jogszabályban előírtakon felül külön térítési díj ellenében. 4.5 Az intézményben működő mosoda teljeskörű szolgáltatásairól és árairól külön értesítést adunk. Étkezés 5.1 Gondozott az Idősek Házában napi háromszori étkezésre jogosult. A Gondozottaknak menüválasztást, az esetleges betegségeknek megfelelő diétát biztosítunk. Az étkezések rendje: reggeli óra között ebéd óra között vacsora óra között Az étkezések kezdési időpontja mindenkire nézve kötelező, a konyha zavartalan működése érdekében, valamint ezek a közös események adnak helyet a születésnapi megemlékezéseknek és egyéb fórumoknak. 5.2 Gondozott orvosilag indokolt esetben és csak akkor igényelheti, hogy ételét a szobájában fogyaszthassa el. Ez esetben a szakápolói személyzettel kell egyeztetni, de az étkezések időpontját ez nem befolyásolhatja. A lakószobákban étel csak hűtőszekrényben tárolható. 5.3 A Gondozottak kultúrált és mértéktartó alkoholfogyasztása tekintetében minden esetben az Intézet megbízott szakorvosának véleménye tekinthető irányadónak. Kerülni kell a mértéktelen alkoholfogyasztást. Az intézmény közösségi helységeiben az alkohol fogyasztása tilos. Ünnepnapokon, név és születésnapokon, rendezvényeken az intézet vezetője engedélyezheti az egészséges mértékű alkoholfogyasztást, mindenki saját felelősségére. A mértéktelen és ismételt alkoholfogyasztás a gondozási szerződés felmondását vonhatja maga után. 5.4 Dohányozni csak az erre kijelölt helyen, valamint a nagy udvaron lehet. A cselekvőképességében korlátozott Gondozott is csak az arra kijelölt helyen, csak is nővéri felügyelettel dohányozhat. A dohányzási tilalom ismételt és

7 megszegése a gondozási szerződés felmondását vonhatja maga után. Gyógyszerellátás, egészségügyi felügyelet 6.1 Miután az Idősek Háza felelős a Gondozott egészségi állapotáért, Gondozott a beköltözés előtt köteles az Intézet megbízott orvosának betegségeiről, kórtörténetéről beszámolni, a régi zárójelentéseket leadni, azon kívül e Házirend elfogadásával engedélyt adni arra, hogy az Intézmény megbízott orvosa betekinthessen a lakó egészségügyi kartonjaiba. Gondozott a beköltözéskor magával hozza az egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat és a kórházi zárójelentéseket. 6.2 Az Idősek Házában rendszeresen vizitet tartunk, mely időközönként hivatott ellenőrizni a Gondozott egészségi állapotát. A viziteken való jelenlét kötelező, mivel az a Gondozott érdekét szolgálja. Időpontjáról minden esetben, időben tájékoztatjuk a Gondozottat. 6.3 Az intézmény biztosítja a rendszeres és szükség esetén az azonnali orvosi ellátást. Bármely egészségügyi problémát haladéktalanul jelezni kell az ügyeletes nővérnek, vagy az orvosnak. Gondozottat megbetegedése esetén az Intézményben gyógyíttatjuk. Amennyiben az Idősek Háza lehetőségei és körülményei elégtelenek a szakszerű ellátáshoz, a beteget előzetes orvosi szakvélemény után az állapotának megfelelő kórházi osztályra szállíttatjuk. A kórházi ellátás ideje alatt a mindenkori jogszabálynak megfelelő térítési díj fizetése kötelező. Gondozott hozzátartozóját az Idősek Háza munkatársai azonnal értesítik, ha Gondozott egészségi állapota romlik, vagy kórházba kerül. 6.4 Sürgős egészségi probléma esetén a kiépített telefonos jelzőrendszerrel, vészjelzést kell küldeni, illetve az ügyeletes személyzethez kell fordulni, akik a szakma szabályai szerint intézkednek. 6.5 Az Idősek Háza, azokat az alapgyógyszereket, segédeszközöket biztosítja térítésmentesen, melyet az Intézet megbízott orvosa, vagy szakorvosa javasol és a jogszabályban rögzített. A Társadalombiztosító által támogatott gyógyszereket a Gondozottak naponta kiadagolva kapják meg. 6.6 A Társadalombiztosító által nem térített műtétek, kezelések, segédeszközök esetében az Idősek Háza csak az életminőség megóvásához feltétlenül szükséges szinten és mértékben vállalja ezek finanszírozását. 6.7 Az Idősek Háza csak állami egészségügyi szolgálat szakemberei által végzett

8 szolgáltatások ellenértékét téríti. Nem vállalja természetgyógyász, magánklinikák stb. szolgáltatásainak anyagi fedezetét, ha ezt a Társadalombiztosító nem téríti meg. 6.8 A Gondozottak saját lakóegységében történő teljes kiszolgálása csak ezt indokló egészségi probléma esetén alapfeladata az ápolószemélyzetnek. 6.9 Gondozottak jogosultak az Intézet keretein belül biztosított gyógytorna igénybevételére, az Intézet megbízott orvosának javaslata alapján. Egyéb rendelkezések 7.1 A szoba, az apartman a benne lakó élettere, - amennyiben egyedül lakik, saját döntése szerint, amennyiben többedmagával lakik, a lakótársak megegyezésével azt kulcsra zárhatja, benne vendégeket fogadhat. Szükség esetén (pl. élet-, vagyonmentés, műszaki karbantartás) a személyzet tanúk jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett a szobát felnyithatja. Éjszakára a szobákat nem szabad bezárni, hogy az éjszakás nővér munkáját ne nehezítsük, és a vészhelyzeteket gyorsan és hathatósan elháríthassuk. 7.2 Az egy szobában többedmagukkal lakók esetében fokozottan érvényesülnie kell az egymás iránti toleranciának. A többágyas szobára jelentkezők esetén ismerősök, barátok együttlakásra vonatkozó kéréseit az Idősek Háza vezetése teljesíti. Amennyiben beköltözéskor nincs szobatársnak kiválasztott személy, a Gondozott tudomásul veszi, hogy mellé ismeretlenül is más, azonos nemű személy költöztethető. Házastárs elhalálozása esetén a temetést követő kettő hónap múlva, ismeretlenül is más azonos nemű személy költöztethető. 7.3 Összeférhetetlenség esetén a lakó és az Idősek Háza vezetése is kérheti, illetve javasolhatja az áthelyezést. 7.4 Az Intézmény számára szervezett programokon, rendezvényeken valamennyi lakó ingyenesen részt vehet. Az Intézményen belül és kívül, valamint egyéb programokon (pl. kirándulás) az esetleges belépődíjak a résztvevőket terhelik. A szükséges kíséret minden esetben ingyenes. Az Intézmény biztosítja a résztvevők számának, állapotának megfelelő kísérői létszámot, ha azt időben jelezték és egyeztették, az Intézmény vezetésével. 7.5 A személyi térítési díj fizetésének rendje. Törekedni kell arra, hogy a nyugdíj átutalással érkezzen, a Gondozott számlájára, és ebből kerüljön teljesítésre a személyi térítési díj. Az Intézmény pénzügyi vezetőjének adott megbízás alapján a nyugdíjakat a megbízott személy veszi át, majd a nyugdíj és a személyi térítési díj különbözetét átvételi elismervény ellenében három napon belül átadja a Gondozottnak. Amennyiben az előbb leírt rendszerek valamelyike Gondozott

9 esetében nem realizálható, a Gondozási-ellátási megállapodásban foglaltak alapján kell a személyi térítési díj összegét az Intézmény házipénztárába befizetni, az egyéb befizetnivalókkal együtt (pl.: telefon, TV, mosatás stb.). 7.6 Amennyiben a Gondozott a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, az a Gondozási-ellátási megállapodásban foglaltak szerinti felmondást vonja maga után. 7.7 A gondozási jogviszony közös megegyezéssel bármikor azonnal megszüntethető, és a Gondozott 3 napon belül köteles az általa megjelölt tartózkodási helyre költözni, amiben az Intézmény minden segítséget megad számára. Gondozott, a gondozási jogviszonyt írásbeli felmondással 3, azaz három hónapos felmondási idővel jogosult felmondani. Ez esetben a Gondozottnak az Intézményvezetőhöz címzett írásbeli felmondást kell beadnia. Ezen egyoldalú felmondás esetén a gondozási jogviszony a felmondási idő lejártával szűnik meg, az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények is ezen idő elteltével lépnek hatályba. A gondozási jogviszonyt a Gondozó írásbeli felmondással egy, azaz egy hónapos határidővel egyoldalúan jogosult felmondani, amennyiben a Gondozott a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének kétszeri, írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőig nem tesz eleget. A Gondozó a gondozási jogviszonyt azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben Gondozott 7 napot meghaladóan igazolatlanul távol marad, olyan magatartást tanúsít (pl. alkoholista, lakótársát inzultáló, az Idősek Háza vagy lakói ellen vétséget, illetve bűncselekményt elkövető), amellyel ismételten vagy súlyosan sérti az Idősek Háza házirendjében foglaltakat, és az Idősek Háza jó hírnevét. A gondozási jogviszony megszűnik, a Gondozott halálával. 7.8 Az intézményi ellátásért a Gondozottak személyi térítési díjat fizetnek, így ezt meghaladóan az alapszolgáltatásért nem adhatnak, a személyzetnek egyéb és többletjuttatást. Mindenkitől elvárható, hogy az Idősek Házában olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti mások nyugalmát, személyiségét. Az emberi kapcsolatok elfogadott általános normái szerint kell élni az Idősek Házában. 7.9 Az intézmény (római katolikus) egyházi, bencés jellegéből adódóan a lelki gondozásnak is nagy teret biztosítunk, a felekezeti különbségeket, ki-ki világnézetét diszkréten tiszteletben tartva. Az Idősek Háza kápolnájában mindenki számára lehetőséget biztosítunk a lelki

10 elmélyedésre, csendre, feltöltődésre. Az Istentiszteletek római katolikus szertartás szerint- rendje a hirdetőtáblán olvasható. A papi szolgálatot a kórházlelkész látja el. A lakók lelki gondozása (mások bevonásával is) az igazgató felelősségi körébe tartozik. Tekintettel arra, hogy egyrészt a bencés templom igazgatója is az intézmény lakója, másrészt a templom szervesen kapcsolódik az intézményhez, mind a templomigazgató, mind pedig a bencés templom lehetőségével is élhetnek a lakók Az intézmény hatáskörébe nem tartozó, azt meghaladó programokról, szolgáltatásokról és azok díjáról, melyek az intézményben kapnak helyet, időben tájékoztatást adunk Azok a lakók, akik szívesen besegítenének (természetesen lehetőségeikhez képest) az Idősek Háza területén dolgozók munkájába, az ilyen szándékukat jelezzék az Intézményvezetőnek. A segítő kezekre mindig szükség van, és egyben reméljük, hogy több lakónak válnak a hétköznapjai változatosabbá, tevékenyebbé az ilyen dicséretre méltó magatartással Az Idősek Házába élőállatot behozni és ott tartani tilos. Minden lakónak jogában áll bárminemű javaslattétel a Házirend módosítására, kiegészítésére, amelynek kivitelezését az Intézmény vezetősége mind a Gondozottak érdekképviseleti fórumával, mind az illetékes hatóságokkal szükség szerint egyezteti. Pannonhalma, január 5. A házirendet jóváhagyom. Magyar Bencés Kongregáció Dr. Várszegi Asztrik OSB Főapát

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

B É R B E A D Á S I S Z A B Á L Y Z A T A szövetkezet igazgatósága 21/ 2012 (október 11.) számú határozatával jóváhagyva

B É R B E A D Á S I S Z A B Á L Y Z A T A szövetkezet igazgatósága 21/ 2012 (október 11.) számú határozatával jóváhagyva ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezet 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt: 9. 2. számú példány B É R B E A D Á S I S Z A B Á L Y Z A T A szövetkezet igazgatósága 21/ 2012 (október 11.) számú

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. november 01. napjától) I. Bevezető rendelkezések Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

A Mihály Dénes Szakképző Iskola. Házirendje

A Mihály Dénes Szakképző Iskola. Házirendje A Mihály Dénes Szakképző Iskola Házirendje Alkalmazandó: 2230 Gyömrő Szabadság tér 2/b. 2143 Kistarcsa, Ifjúság út 3. 2315 Szigethalom, Szabadkai út 64. 2200 Monor, Kossuth L. u. 98. 2337 Délegyháza, Árpád

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. cégjegyzékszáma: 03-02-000284,

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM Hazirend-2011.qxd 2011.05.09. 15:45 Page 1 TARTALOM 1. Preambulum.................................4 1.1. A Házirend területi hatálya.....................4 1.2. A Házirend személyi hatálya....................4

Részletesebben