Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME Szolgáltató neve, címe Szolgáltató ügyfélszolgálata Szolgáltató hibabejelentője Szolgáltató honlapjának címe Felügyeleti szerv Általános Szerződési Feltételek elérhetősége Az értesítés módja, tartalma AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátjai Ajánlattétel, igénybejelentés Az előfizetői szerződés megkötése Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja Általános feltételek Az előfizetői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek Szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésére vonatkozó feltételek A szolgáltatás területi, időbeli korlátja Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szabályok Az előfizetői jogviszony létrejötte A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózat végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szerződéses ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő, előfizető adataiban AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA Szolgáltató áltál nyújtott előfizetői szolgáltatások A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe Tájékoztató a szolgáltatás egyetemes voltáról A szolgáltató felelőségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének módszere Az előfizetői szolgáltatás egyedi és hálózat szolgáltatásminőségi célértékei és értelmezésük Minőségi célértékek teljesülése mérési módszere Rendelkezésre állás Általános minőségi paraméterek Tájékoztatás azon intézkedésekről, amelyet a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei SZÜNETELÉSEK, KORLÁTOZÁSOK Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető kérésére Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése a Szolgáltató érdekkörébe eső ok, vagy vis major miatt Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződhetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkenésének az esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK A vállalt hibaelhárítási célértékek Hibabejelentések nyilvántartásba vétele készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

3 Hibaelhárításra vonatkozó eljárás Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezési módja Előfizető jogai szolgáltatás hibás teljesítése esetén Fizetendő kötbér mértéke A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértéke A Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettsége teljesítésének módja Az ügyfélszolgálat működése, panaszok kezelési rendje, ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetősége Vis Maior DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR Az előfizetői szolgáltatásért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszak, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános feltételek, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelmény, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítás, díj visszatérítési kötelezettség. Díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj Az előfizető szolgáltatásért fizetendő havi díjak Egyszeri díjak A díjazás, számlázás alapelvei Számlázás módja, rendszeressége, számlák kézbesítésének időpontja Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános feltételek A kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használat, időtartam Meghatározott kötelező szerződéses időtartamhoz kötött kedvezmény, hűségnyilatkozat A kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei Kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó előfizetőt érintő eltérések Akciók és akciós díjak naprakész elérhetősége Kártérítési eljárás szabályai Kötbér meghatározása, mértéke, módjai A TELEFONSZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszűntetésének feltételei, esetei, különösen a határozott idejű előfizető szerződés rendkívüli felmondásának esetei A szerződés időtartama Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése Előfizető kérésére Az előfizetői szolgáltatás szünetelése Szolgáltató érdekkörébe eső ok vagy vis maior miatt Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei A szerződés megszűnésének esetei Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok Az előfizetői szerződés módosítása előfizető kérésére Szolgáltató joga az egyoldalú szerződésmódosításra, és az előfizető ezzel kapcsolatos tájékoztatásának módja Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás eseti, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Áthelyezés Átírás ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk, az esetleges továbbításuk célja, időtartama...28 készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

4 10.2 Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, kötelezettségeiről Számlázási adatok Információszolgáltatás, betekintés AZ ELŐFIZETŐ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATAI, A NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDŐ, AMEDDIG AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZŐDÉST FELMONDANÁ Előfizetői szerződés felmondása Előfizetői oldalról Előfizetői szerződés felmondása Szolgáltatói oldalról Az előfizetői szerződés megszűnése KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK SZABÁLYAI A KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN AZ ELŐFIZETŐNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉBB KÖTELEZETTSÉGEI Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás MŰSORTERJESZTÉSI ELŐFIZETŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA AZ IRÁNYADÓ JOG MELLÉKLETEK készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

5 N-Telekom Kft (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató Által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF a vonatkozó törvényi rendelkezések, valamint a Kormány és egyéb szabályozó hatóságok rendeleteiben rögzítettek szerint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jóváhagyása alapján a Magyarország Polgári Törvénykönyvének, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályainak figyelembevételével készült. Az ÁSZF a hivatkozott jogszabályok változása esetén a változással összhangban módosul! Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. A szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt az ÁSZF módosulásáról, és leglényegesebb rendelkezéseiről. Az előfizető ellenkező nyilatkozata hiányában az értesítéskor megjelölt időpontban, de legalább az értesítést követő 30. napon az Általános Szerződési Feltételek a korábban megkötött szerződéseket módosítják és kiegészítik. Ezen ÁSZF az előfizetők értesítését követően 30 nappal lép hatályba október 01.-én készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

6 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 Szolgáltató neve, címe N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. Telefon, üzenetrögzítő/fax: Cégjegyzék száma: Adószám: A szolgáltató fióktelephelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u Szolgáltató ügyfélszolgálata N-Telekom Kft. ügyfélszolgálata: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 14. Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: hétfő: 8-12 óráig 1.3 Szolgáltató hibabejelentője Hibabejelentő szám: 77/ Szolgáltató honlapjának címe Felügyeleti szerv Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság csütörtök: 8-12 óráig, illetve 15:30-18 óráig 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) , Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3., Telefon: Telefax: Általános Szerződési Feltételek elérhetősége Az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, honlapján közzéteszi. A Szolgáltató ÁSZF módosításait megelőzően 30 nappal értesíti Előfizetőt Az értesítés módja, tartalma Az értesítés módja: Előfizető közvetlen írásbeli értesítésével A Szolgáltató- választása szerint- ide nem értve szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást- értesítésnek a szolgáltató a következő módon is eleget tehet. Az értesítendő előfizetők köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki lapban feladott közleményben Díjmentesen elérhető információs képújság csatornán legalább 15 napon keresztül, naponta legalább 3 órás időtartamban látható közlemény útján Az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: Utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire A módosítások lényegének rövid leírására A módosítások hatályba lépésének időpontját Ha a Szolgáltató az előfizető által igénybevett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

7 Azt a feltételt, jogszabályváltozást, vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja Az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat Az ÁSZF és mellékletei változása vonatkozásában küldött értesítés díjmentes. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI 2.1 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátjai Ajánlattétel, igénybejelentés Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló igény/ajánlat bejelentését a Szolgáltatást igénybe venni kívánó írásban teheti meg. Szolgáltató az igénybejelentés megkönnyítése érdekében formanyomtatványt rendszeresít, a 4. számú melléklet szerint, melyet az Ügyfélszolgálaton vagy postai úton lehet átvenni, és az Igénylő kitöltve juttat vissza. Tartalmaznia kell az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat: Igénylő neve, címe, személyi igazolvány száma, anyja neve, címe, ahová az előfizetői hozzáférési pontot kéri, a vételi helyek számát, az ingatlan jellege (Egyéni, bérlő, közület stb.), dátum és aláírás. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követő 15 napon belül határidő megadásával írásban felhívja az igénybejelentőt a bejelentés megfelelő kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés időpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való beérkezése. Az igénylő az előfizetői hozzáférési pont létesítését csak olyan ingatlanba vagy ingatlanrészbe kérheti, amelyet jogszerűen használ, és ahol a szerződésből fakadó kötelezettségeinek - ellenőrzés, karbantartás, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni Az előfizetői szerződés megkötése Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentést nyilvántartásba veszi. Amennyiben hozzáférési pont létesítésére van lehetőség, úgy 15 napon belül nyilatkozik, hogy az ajánlatot elfogadja, és a szolgáltató által aláírt előfizetői szerződést átadja, megküldi. Amennyiben az igény kielégítésére nincsen műszaki lehetőség /nincs vonali szinten kiépített hálózat /, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján Szolgáltató szerződéskötésre nem köteles, úgy Szolgáltató az igénylést elutasítja, és erről az Igénylőt 15 napon belül értesíti. A szolgáltató egyedi döntés alapján az alábbi esetekben megtagadhatja új előfizetői szerződés megkötését, Ha az igénylőnek elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy A korábbi előfizetői szerződés megszűnését az előfizető érdekkörében felmerülő okból eredő, 6 hónapon belüli felmondás okozta. Ha Szolgáltató a korábban nyilvántartásba vett igénybejelentés alapján köt szerződést, szerződéskötési ajánlatát a szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályok alapján teszi meg. Szerződés kötése az Ügyfélszolgálaton, illetve az Előfizető vételi helyén történhet. A szolgáltató köteles az Előfizetői szerződés 1 példányát, valamint - az előfizetői kérésére és választása alapján az általa igényelt módon és formában (tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában (másolásának költségét előfizető megtéríti a szolgáltatónak) - az ÁSZF 1 példányát az előfizető rendelkezésére bocsátani. A mindenkor hatályos ÁSZF letölthető Szolgáltató honlapjáról. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

8 Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja Előfizető jogosult a Szolgáltatásnak az előfizetői szerződésben meghatározottak szerinti zavartalan igénybevételére, ugyanakkor köteles a Szolgáltatás igénybevételéért járó, mindenkor érvényes 3. számú mellékletben lévő Díjszabás szerinti díj megfizetésére, valamint a Szolgáltatás rendeltetésszerű felhasználására Általános feltételek A szolgáltatás a megállapított belépési (szerződésmódosítási, átírási, szolgáltatáskorlátozásfeloldási, visszakapcsolási) díj megfizetését követően, előfizetési díjért vehető igénybe az előfizető és a szolgáltató között megkötött Előfizetői szerződés alapján. Szolgáltató előfizetői szerződéskötési kötelezettsége és joga azon területekre terjed ki, ahol már működő hálózatot üzemeltet, a hálózat legalább vonali szinten kiépített. Az előfizető a szolgáltatást a helyi fejállomáson keresztül veheti igénybe. A Szolgáltató alvállalkozó igénybevételére jogosult Az előfizetői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kiépített előfizetői- hozzáférési ponton az Előfizető által igényelt szolgáltatást nyújtja, a szolgáltató által közzétett mindenkori szolgáltatási díj ellenében. Az igénybe vehető szolgáltatások részletezését a 1. számú melléklet, díját a 2. számú melléklet szerinti díjszabás tartalmazza. Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy amennyiben a 1. számú mellékletekben rögzített csatornák valamelyike megszűnik, vagy annak vétele a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból lehetetlenné válik, helyette a szolgáltató lehetőség szerint másik csatornát biztosít. Szolgáltató az általa végzett műszaki szolgáltatásért felelősséget vállal. A szolgáltató jelszolgáltatási kötelezettsége az előfizetői - hozzáférési pontig tart. Ez a kötelezettség a szolgáltató hálózatában (fejállomás, törzs, vonali és házhálózat előfizetőihozzáférési pont) bekövetkező meghibásodások kijavítására és a hálózat folyamatos üzemviteléhez szükséges karbantartó jellegű munkák elvégzésére vonatkozik. Az esetleges hibák megrendelő által történő bejelentésére Szolgáltató Ügyfélszolgálatának telefonszámán keresztül van lehetőség, minden nap, 24 órán keresztül. Szolgáltató kötelezettsége nem vonatkozik az előfizető ingatlanán belüli előfizetői hozzáférési pont utáni belső hálózat bármely részén bekövetkező elemi kár, erőszakos rongálás, szakszerűtlen használat következtében adódó, vagy Szolgáltatón kívüli harmadik személy által történt javítás, illetve javítási (vagy átalakítási) kísérlet miatt keletkező hiba esetére. Az ilyen hibákat a szolgáltató külön díjtérítés ellenében hárítja el. Az előfizetői-hozzáférési pont utáni csatlakozó aljzat (IEC típusú rádiófrekvenciás csatlakozó) és a hálózathoz csatlakoztatott (előfizető tulajdonában lévő) végberendezések közötti csatlakozást biztosító kábelek, elosztók, csatlakozók, vevőkészülékek hibájának elhárítása kizárólag az Előfizetőt terheli, ezek igényelt javítása esetén a 2. sz. melléklet szerinti kiszállási költség és óradíj, anyagköltség kerül felszámításra. Amennyiben Szolgáltató szerződéses kötelezettségének önhibájából eredően nem tesz eleget, úgy a hatályos jogszabályok szerinti mértékben kötbér fizetésére köteles. Az előfizetői-hozzáférési pont után esetlegesen fellépő külső zavarok miatt keletkező kép- és hangminőség-romlás (pl. az épületben üzemelő hibás elektromos berendezések, CB rádió, amatőr adóvevő berendezés stb.) esetén díjvisszatérítésnek, kötbérfizetést a Szolgáltató nem vállal. A vételzavarok kivizsgálására a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Igazgatósága az illetékes. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

9 A szerződés teljesítése érdekében a szolgáltató köteles - az előfizetői szerződés valamint az Általános Szerződési Feltételek szerint nyújtani szolgáltatását - karbantartani hálózatát az előfizetői- hozzáférési pontig, - a megrendelő szükségtelen háborítása nélkül - nappal bármikor, az esti órákban pedig adásidőben ellenőrizni hálózatát, ennek keretében követelheti a rendellenes használat megszüntetését. - adat- és titokvédelmi kötelezettségének eleget tenni. A szerződés teljesítése érdekében Előfizető köteles - felszólításra a rendeltetés-ellenes használatot megszüntetni - megengedni, hogy a lakáson belüli kábelépítést, előfizetői-hozzáférési pont kialakítást a szolgáltató elvégezze - tudomásul venni, hogy a szolgáltató tulajdonát képező eszközöket kizárólag szolgáltató javíthatja, illetve tarthatja karban - a lakáson belüli erőszakos rongálás, illetve szakszerűtlen szerelés következtében fellépő javítás költségét vállalni - kötelezettséget vállalni arra, hogy a fentieken túlmenően az erőszakos rongálásból, illetve szakszerűtlen szerelésből fakadóan a szolgáltatót ért károsodást megtéríti - vállalni, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges - a szolgáltató tulajdonát képező - eszközöknek a használatában lévő ingatlanán történő elhelyezését biztosítja, illetve azok szándékos vagy gondatlan rongálásának megakadályozására törekszik - biztosítani az épületben lévő, a szolgáltató tulajdonát képező eszközök szolgáltató részére a hozzáférhetőséget - bejelenteni az esetleges meghibásodásokat - biztosítani a rendszer szolgáltató általi ellenőrzését, lakásba való bejutás lehetőségét hibaelhárítás végett. Az Előfizetői szerződés alapján igénybe vett szolgáltatást Előfizető külső, harmadik személy részére továbbítani nem jogosult. Amennyiben az Előfizető az Előfizetői szerződésben megjelölt lakásból bármilyen okból elköltözik, illetve annak tulajdonosa, vagy bérlője megváltozik, úgy e tényt az előfizető köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben az előfizető az elköltözést, vagy a tulajdonos-, illetve bérlőváltozást nem jelenti be, és ezáltal a szolgáltatás továbbra is üzemel, a szolgáltatási díj az előfizetőt terheli mindaddig, míg bejelentési kötelezettségének eleget nem tesz. Az Előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatás ellenértékét - külön megállapodás hiányában vagy az Általános Szerződési Feltételek ettől eltérő rendelkezése hiányában Előfizető a díjfizetés kezdeti időpontjától kezdődően a szolgáltató által kibocsátott számla alapján, az abban megjelölt módon és határidőre fizeti meg ÁSZF 7. pont szerint. A megrendelő a díjat a szolgáltató ügyfélszolgálatán a pénztárba befizetve is teljesítheti. 15 naptári napot meghaladó késedelmes díjfizetés esetén Szolgáltató a 2. sz. melléklet szerinti díjszabásban meghatározott mindenkori értesítési díjat számítja fel Előfizetőnek. Előfizető felel az Előfizetői tulajdonú hálózat és az elektronikus hírközlési végberendezések meghibásodásából, a nem elfogadott berendezés csatlakoztatásából, a berendezések ellenőrzésének megakadályozásából, a hibaelhárítás nem megfelelő biztosításából eredő, Szolgáltatónak okozott kárért. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

10 Szolgáltató hálózatának bárminemű megrongálása, a rendszeren történő mindennemű illetéktelen beavatkozás, illetve Előfizető minden olyan tevékenysége, amely a rendszer, illetve a jelszolgáltatás minőségét, vagy más Előfizető érdekeit sérti, vagy súlyosan veszélyezteti szerződésszegésnek minősül. Előfizetői jogviszonyból eredő igények 1 év alatt évülnek el Szolgáltató köteles minden, az adott helyzetben tőle elvárható intézkedést megtenni, illetve minden helyzetben kellő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás minősége mindenkor a legmegfelelőbb legyen. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás működésében bekövetkező zavarokért, fogyatékosságokért, illetve a szolgáltatás nem kielégítő minőségéért, ha ezek Előfizető nem rendeltetésszerű magatartására, használatára vezethetők vissza, illetve ezeket Előfizető maga idézte elő a végberendezés, kábelek szerelvények, csatlakozók, illetve az ahhoz csatlakoztatott további berendezés nem előírásszerű használatával. Ha Előfizető ezen magatartásával kárt, illetve költséget okoz Szolgáltatónak, köteles azt megtéríteni. Az Előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Előfizető a szolgáltató tulajdonát képező, előfizetőnek szerződés szerint átadott eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a szolgáltató Ügyfélszolgálatán leadni. Szolgáltató az előfizetői-hozzáférési pont létesítését a 2. számú melléklet szerinti díjszabásban meghatározott mindenkori belépési díj megfizetése ellenében vállalja. Szolgáltató marketingtevékenysége keretében a belépési díj mértékét mérsékelheti Szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésére vonatkozó feltételek Az előfizetői-hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés csatlakoztatása révén a hálózaton nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. A hálózat felőli első csatlakozóaljzathoz előfizetői hozzáférési ponthoz előfizetői tulajdonú kábelszakasz illetőleg lakáserősítő, elosztó, több csatlakozó aljzat is kapcsolódhat. A szolgáltató felelőssége ezen szakaszra, illetve csatlakozókra, berendezésekre nem terjed ki. A szolgáltató az előfizető részére az adott területen alkalmazott építési technológiának megfelelően, egy a hálózat részét képező előfizetői-hozzáférési pontot alakít ki. Szolgáltató társasház esetén az ingatlanba jutás falsíkjában elhelyezett szerelvénynél, kertes-, családi házas csatlakozásnál az előfizetői leágazó kábel, lakáson belüli első szerelvényénél adja át a szolgáltatást, melyhez a vevőkészülék előfizetői tulajdonú csatlakozókábele kapcsolódik. Az előfizetői-hozzáférési ponton max. 2 db TV készülék MSZ előírásai szerinti megfelelő működtetéséhez biztosít jelszintet, az igényelt szolgáltatási szintnek /programcsomagnak/ megfelelő sávszélességgel, csatorna számmal. A belépési díj egy előfizetői hozzáférési pont és egy csatlakozó kábel kiépítését tartalmazza egy készülékhez olyan módon, hogy a kábeleket az előfizető által biztosított befogadó létesítményben /használható védőcső, kábelcsatorna / elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, házon kívül 2,5 m magasságig védőcsőben vezeti. A kiépítéskor egy készülék első beállítása a belépési díjban benne van. A kiépítést követően a csatlakozó kábel előfizető tulajdonába kerül. Amennyiben további / 3. TV stb. / vevőkészülék üzemeletetéséhez a jelszint nem elegendő, úgy az előfizető megrendelésére és költségére a szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont után erősítőt szerel fel, amely erősítő az előfizető érdekkörébe tartozik. A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos az alkalmazott építési technológiától eltérő úgynevezett különleges előfizetői igény esetén a költségnövekedésnek megfelelő kiegészítő szerelési díjat számíthat fel az előfizetőnek. Különleges esetnek minősülnek többek között az alábbiak: Az előfizetői - hozzáférési pont légvezetékkel építhető ki, de az igénylő földalatti kiépítést kér. Az előfizető igényelt előfizetői - hozzáférési pontja több mint 50m-re van a hálózat csatlakozási pontjától. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

11 Az előfizetői - hozzáférési ponttól több mint 20m-re van a vételi hely. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Előfizetői szerződés alapján az előfizetői hozzáférési pontig, valamint az első vételi helyig történő szerelési munkálatokat végzi el. Ezen túlmenő szerelési igény esetén a teljesítés külön megrendelés alapján történik, és erre díjtérítés ellenében kerül sor. Az előfizető által külön igényelt a fentiektől eltérő építési mód, különleges előfizetői igény esetén a szolgáltató külön szerelési díjat számíthat fel az előfizető részére. A kiegészítő díj mértékét a szolgáltató a létesítés előtt egyezteti az előfizetővel. Az előfizető által a helyszínen igényelt különleges szerelési mód esetén a szolgáltatáshozzáférési pont kiépítésének 30 napos határideje hosszabbodhat, amely esetben a szolgáltató kötbér fizetését nem vállalja. Előfizető az előfizetői-hozzáférési pont létesítése érdekében köteles Szolgáltató megbízottjának a létesítés helyére történő bejutást, illetve szükség esetén a kiépítéshez hálózati feszültség ellátást biztosítani. Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szükséges szerelési munkákat ingatlanán elvégezze, amely munkálatok során Vállalkozó köteles a hatályos szabványok rendelkezéseit megtartani. Előfizető egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Előfizetői szerződés megszűnése esetén, ha az ingatlanra vonali kábel került kiépítésre, az ingatlanán lévő vonali hálózat eltávolítására nem jogosult, a vonali kábel ingatlanán történő fennmaradását tűrni köteles, a vezetékjog érvényességéhez szükséges intézkedések megtételéhez hozzájárul. Előfizető tudomásul veszi, hogy a felszerelt vezetékeken, a hozzátartozó szerelvényeken és tartozékokon változtatást eszközölni kizárólag Szolgáltató jogosult. E tilalom megszegéséből eredő kárt, helyreállítási költséget Előfizető köteles megtéríteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a létesítés helyén történő minden olyan átalakítási munka esetén, amely a felszerelt vonali előfizetői kábel áthelyezését kívánja, köteles átalakítási szándékát - a munka megkezdése előtt 30 nappal Szolgáltató részére bejelenteni, a kapcsolódó terveket egyeztetni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató a felszerelt kábel kiváltására és áthelyezésére nem köteles. Az áthelyezés és kiváltás költségeit Előfizető viseli. Előfizető jogosult indoklás nélkül az Előfizetői szerződéstől elállni mindaddig, amíg a kábelépítési munkálatokat Szolgáltató el nem kezdi. Ez esetben Szolgáltató a befizetett belépési díjat haladéktalanul köteles Előfizetőnek kamatmentesen visszafizetni. Az építés megkezdését követő előfizetői elállás esetén Szolgáltatót megilletik az építéssel kapcsolatban addig felmerült költségek A szolgáltatás területi, időbeli korlátja Területi korlát: az előfizetői szolgáltatások Szolgáltató hálózatán /vonali szinten kiépített hálózat Dusnok település belterületén / kívül nem érhetők el. A szolgáltatásnak időbeli korlátja nincsen. 2.2 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye Az előfizetői hozzáférési pont, vagy elsődleges hozzáférési hely létesítésének címe, amennyiben előfizető ilyen nyilatkozatot tett Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma Egyéni előfizető esetén előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve Ha a természetes személy előfizető életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, akkor törvényes képviselőjének neve, leánykori neve, állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, anyja neve, születési helye és ideje. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

12 Nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma Ha az Előfizető nem tulajdonosa annak az ingatlannak, amelyre az Előfizetői szerződést meg kívánja kötni, úgy az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása a szerződés megkötésére. Kapcsolattartó elérhetősége Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szabályok Szolgáltató határozatlan idejű előfizetői szerződést kizárólag annak az ingatlannak a tulajdonosával köt, ahol a szolgáltatás-hozzáférési pontot Előfizető létesíttetni kívánja. Amennyiben Előfizető nem tulajdonosa (bérlő, albérlő) az ingatlannak, ahová a szolgáltatáshozzáférési pontot létesíteni kívánja, úgy az ingatlan tulajdonosától tulajdonosi meghatalmazással kell rendelkezzen a határozatlan időtartamú szerződés megkötéséhez. szerződés megkötéséhez. Amennyiben a (bérlő, albérlő) rendelkezik tulajdonosi hozzájárulással, és határozott időtartamú szerződés kíván kötni, úgy a Szolgáltató jogosult vagyoni biztosítékot, kauciót kérni. Amennyiben egy Előfizető nem rendelkezik tulajdonosi meghatalmazással Előfizetői szerződés megkötésére, úgy vele kizárólag határozott idejű szerződés köthető. Ilyen szerződés esetében a határozott időtartam alatt igényelt szolgáltatás díja előre, szerződéskötéskor esedékes. Szolgáltató által határozott idejű szerződés esetén a kikötött legrövidebb szerződési időszak 6 hónap. Ezen időszaknál magasabb értéket köthet ki Szolgáltató, ha az előfizető valamely marketingtevékenység keretében, a szokásos belépési díjnál kedvezőbb feltételekkel létesített előfizetői-hozzáférési pontot Az előfizetői jogviszony létrejötte Az előfizetői jogviszony az Előfizetési szerződés megkötését és a Belépési díj megfizetését követően, azon a napon jön létre, amikor Szolgáltató Előfizetőnél az előfizetői-hozzáférési pontot kiépítette, és a szolgáltatást Előfizető rendelkezésére bocsátotta. 2.3 A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózat végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül vállalja - ettől eltérő megállapodás hiányában - Előfizetőnél előfizetői - hozzáférési pontot létesít, a vállalt határidő elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része. Az előfizetői - hozzáférési pont létesítésének időpontjától, melyet az előfizető a munkalap aláírásával igazol, az Előfizetői szerződés aláírását, a vonatkozó díjak megfizetését követően díjfizetés ellenében a szolgáltatás Előfizető rendelkezésére áll. 2.4 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szerződéses ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő, előfizető adataiban Az Igénylő által benyújtott hiánytalanul kitöltött Igénybejelentő lapot Szolgáltató legfeljebb 15 napon belül bírálja el, nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az igénylőt. Előfizető az Előfizetői Szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követ 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért Szolgáltató nem felel. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

13 3. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA SZJ Vezetékes műsorelosztás A vezetékes műsorelosztás a műsorszolgáltatók által előállított / TV és rádió műsorok / és kódolt, vagy kódolatlan formában, vezetéken, valamint rádiófrekvenciás jelek földfelszíni vagy műholdas kisugárzásával- a vételkörzetbe a rádióhullámok szabadtéri terjedéséveltovábbított jeleinek a fejállomás kültéri egységeivel történő vétele és az ÁSZF mellékletében megjelölt programcsomagban történő egyidejű, változatlan továbbítása vezetékes / kábeles / hálózaton. 3.1 Szolgáltató áltál nyújtott előfizetői szolgáltatások Dusnok: 1.sz. melléklet 3.2 A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe Jelen ÁSZF pontjában foglaltak szerint. 3.3 Tájékoztató a szolgáltatás egyetemes voltáról A szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás 3.4 A szolgáltató felelőségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye Az előfizetői-hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés csatlakoztatása révén a hálózaton nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. A szolgáltató jelszolgáltatási kötelezettsége az előfizetői - hozzáférési pontig tart. Ez a kötelezettség a szolgáltató hálózatában (fejállomás, törzs, vonali és házhálózat előfizetőihozzáférési pont) bekövetkező meghibásodások kijavítására és a hálózat folyamatos üzemviteléhez szükséges karbantartó jellegű munkák elvégzésére vonatkozik. 4. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA 4.1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének módszere Az előfizetői szolgáltatás egyedi és hálózat szolgáltatásminőségi célértékei és értelmezésük A Szolgáltató vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a következőknek: Előfizetői-átadási pontra közvetlenül / előfizetői elosztó, előfizetői erősítő eszközök nélkül, max. 15m kábellel / csatlakoztatott TV készülék csatlakozásánál hitelesített szelektív mérővevővel mért eredmények alapján kerül meghatározásra: Vivőszint: valamennyi csatorna vivőszintjének az esetek 80%-ban teljesített célértéke és minimál értéke Analóg TV csatornák esetén: Minimális jelszint: 60 dbuv 7 MHz ; 57 dbuv 8 MHz-es szomszédos csatorna távolság esetén Maximális jelszint: 77 dbuv készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

14 FM rádió csatornák esetén: Minimális jelszint: Mono 40 dbuv Sztereo 50 dbuv Maximális jelszint: 70 dbuv Jelszint különbség: célértéke és minimál értéke Szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbség: 3 db Vivő /zaj viszony: célértéke értéke: 44 db minimál értéke: 42 db észrevehető, de nem zavaró zaj látható, kissé zavaró zaj Minőségi célértékek teljesülése mérési módszere A minőségi célértékek teljesülésének mérési módszere a MSZ 11458/2-87 és az MSZ-EN /A1:2002 szabványokban megadott mérési módszerekkel egyezően történik, az alapadatokat kalibrált vagy hitelesített mérőműszer szolgáltatja, a mérési eredmények kiértékelése a HIF 2001/04 követelményrendszer, a 13/2011 (XII.27.) HNMM rendelet és az NHH tájékoztatója szerint valósul meg Rendelkezésre állás A szolgáltató biztosítja az előfizető részére a szolgáltatás évi átlagos 95%-os rendelkezésre állását a szerződés teljes időtartama alatt. A rendelkezésre állás célértéke 97%, minimálértéke 95%. A rendelkezésre állás számítási módja: Összesen hibásan teljesített órák száma* érintett előfizetők száma *hibás csatornák száma * az átlagos éves előfizetői létszám* éves átlagos teljes csatornaszám A számítási módban minden csatornát azonos súllyal / 1 / kell figyelembe venni. A rendelkezésre állás értékelésénél, mely a szolgáltató statisztikája alapján történik, nem veszi figyelembe a szolgáltató érdekkörén kívülálló eseményekből származó hibajelenségeket: az előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt ha az előfizető a hibát nem jelentette be vis major miatt történt A szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb ok miatt történt /különösen baleset, tűzeset, időjárási viszonyok, energia ellátási zavar, adók időjárás és egyéb elháríthatatlan ok miatti kimaradása, rongálás, lopás /. A magyar és külföldi műsorprogramok vételét befolyásoló műszaki, adó- technikai, terjesztési, műsorszolgáltatói kódolási, terjedési, illetve minden a kábeltelevíziós hálózaton kívül álló műszaki okból adódó vételromlás, zavar, vételkiesés, közvetítő vonal kép vagy hanghibája, amely időszakosan (1 óránál rövidebb) lép fel egy-egy továbbított csatornán előre bejelentett karbantartás miatti szünetelés készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

15 Általános minőségi paraméterek Jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza. 4.2 Tájékoztatás azon intézkedésekről, amelyet a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet Eht és 11. bekezdése alapján a Szolgáltató tájékoztatja előfizetőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a szolgáltató által megtett műszaki és szervezeti intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a következőkre: Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 10. kitér a kiskorúak védelme érdekében a tudatos médiafogyasztásra. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 3. szint bővített szolgáltatás programcsomagja kiskorúakra ártalmas tartalmat is hordozhat, és az előfizető az adott programcsomagra történő előfizetéssel hozzájárul a felnőtt tartalomhoz való hozzáféréshez. A kiskorúak védelme érdekében alkalmazhatja a TV és egyéb készülékeken a gyerekzárat. a csatlakoztatott eszközök rendeltetésszerű, megfelelő műszaki állapotú használatára, és érintésvédelemi megfelelőségére. a csatlakoztatott eszközeinek, és az azon tárolt adatok hálózati túlfeszültség elleni védelmére /túlfeszültség ellen védett AC 230 / dugalj, elosztó használatát javasoljuk. az eszközökre /TV, hordozható eszközök / célszerű biztosítást kötni. Szolgáltatás jogszerű használata: Szolgáltatás kizárólag csak jogos és törvényes célokra használható. Bármilyen, a magyar, vagy nemzetközi szabályokat sértő (Szerzői jogot sértő, üzleti titok alapját képező, személyiségi jogokat sértő, vagy obszcénnak ítélt anyagnak) terjesztése tilos. Szolgáltató ezen esetekben jogosult a Szolgáltatás azonnali felfüggesztésére, a szerződés felmondására. Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a szolgáltató legalább ügyfélszolgálatán és honlapján haladéktalanul tájékoztatja előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket a védelem érdekében teendő, a hálózat egységességével és a szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében. 4.3 Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A végberendezés (saját rádió és televízió műsorvevő készülék, modem, egyéb interfész) műszaki állapotáért, vételképességéért, beállításáért Szolgáltatót sem felelősség, sem kötelezettség nem terheli. Előfizető az előfizetői-hozzáférési ponthoz csak megfelelő műszaki állapotban lévő, MSZ előírásainak, EMC előírásoknak megfelelő készüléket csatlakoztathat, és ezért felelősséggel tartozik. Az előfizetői-hozzáférési pont utáni csatlakozó aljzat (IEC típusú rádiófrekvenciás csatlakozó) és a hálózathoz csatlakoztatott (előfizető tulajdonában lévő) végberendezések közötti csatlakozást biztosító kábelek, elosztók, csatlakozók, vevőkészülékek hibájának elhárítása kizárólag az Előfizetőt terheli, ezek igényelt javítása esetén a 2. sz. melléklet szerinti kiszállási költség és óradíj, anyagköltség kerül felszámításra. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

16 5. SZÜNETELÉSEK, KORLÁTOZÁSOK 5.1 Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése az Előfizető kérésére A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei: az előfizető írásos bejelentése alapján, 8 munkanappal előre kérhető. A Szolgáltató díjtartozás esetén nem vállalja a szüneteltetést. A szüneteltetés kérhető minimum 1 hónap időtartamra és annak többszöröseire, vagy határozatlan időtartamra is, de maximum 1 év, ezt követően az Előfizetői szerződés megszűnik. Az előfizető kérésére történt szüneteltetést követően a szolgáltatás visszakapcsolásáért 2. számú mellékletben foglaltak szerinti visszakapcsolási díjat kell fizetni. A szolgáltatás előfizető kérésére legfeljebb 6 hónapig tartó szünetelését a szolgáltató határozott időtartamú szerződéseknél sem zárhatja ki, ebben az esetben azonban az előfizetői szerződés időtartama a szünetelés időtartamával meghosszabbodik Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetése a Szolgáltató érdekkörébe eső ok, vagy vis major miatt Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: Ha az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére az előfizető előzetes, legalább 15 nappal megelőző értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladja meg Előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén. A Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorista elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. Ha a szolgáltató érdekkörébe eső ok miatt kerül sor a szüneteltetésre ide nem értve az általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartás, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. A műsorelosztó szolgáltatás keretében a szolgáltató a kódolatlan vagy kódolt földfelszíni vagy műholdas rádióhullámok szabadtéri terjedésével továbbított -a fejállomás körzetében megfelelő minőséggel fogható- Rádió és TV programok vételét és vezetékes hálózatán történő továbbítását végzi. A magyar és külföldi műsorprogramok vételét befolyásoló műszaki, adó- technikai, műsorszolgáltatói szoftver és kódolási, terjedési, rendkívüli időjárási viszonyokból illetve minden a kábeltelevíziós hálózaton kívül álló műszaki okból adódó vételromlás, zavar, vételkiesés, amely időszakosan lép fel egy-egy továbbított csatornán, de adott időben nem több mint a csatornák 25%-án nem számítanak szünetelésnek, ha a műsorelosztó hálózata működik. A szolgáltató ezen esetek számának csökkentése és elhárítása érdekében az alkalmazott műszaki megoldásokat ésszerű határok között fejleszti. A műsorok átviteléhez használt műsorszolgáltató és a műsorelosztó közötti átviteli és kódolási eljárások előforduló hibáit egyezteti műsorszolgáltatóval és lehetőség szerint módosítást végez vagy végeznek. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

17 Nem kell a díjat visszatéríteni, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden elvárhatót megtett. Az e pontban szereplő rendszeres karbantartásnak kell tekinteni az időjárási körülmények miatti hálózat-beállításokat. A szolgáltató a tervezett karbantartáson túl jogosult rövid időre szüneteltetni a szolgáltatást a szolgáltatás megfelelő, állandó minőségének, hibajavítás biztosítása érdekében a hálózaton végzett rövid időszakos beavatkozásokkal, napközben 8-17 óra között, amely negyedévente összesen nem haladja meg a 20 óra időtartamot, erre az időre az előfizetőt díjfizetési kötelezettség terheli. 5.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződhetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkenésének az esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a szolgáltató az előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: - Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az előfizető az előfizetői-hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott. - az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, - Előfizető az igénybe vett szolgáltatást Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, továbbadja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul dekódolja. - Az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha a díjtartozás összege az előfizető negyedéves átlagban számított egy havi előfizetési díját nem haladja meg. - a Szolgáltató rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette. A korlátozás a megtévesztés esetét kivéve, valamint - amennyiben az előfizető több előfizetői szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz igénybe az ÁSZF-ben szabályozott díjtartozás esetét kivéve - a műszakilag kivitelezhető mértékben, csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet ki. Amennyiben az előfizető a szerződésszegést a szolgáltató jogkövetkezményekre történő felhívása esetén sem szünteti meg, a szolgáltató jogosult a szerződést felmondani. Előfizető az értesítésekért a díjszabás szerinti díjat köteles megfizetni! A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számol fel. Előfizető a korlátozás feloldásáért a 2. számú mellékletben meghatározott összegű visszakapcsolási díjat köteles fizetni az egyébként aktuális szolgáltatási díjakon felül. Ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada összegű kötbért köteles fizetni. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

18 6. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK 6.1 A vállalt hibaelhárítási célértékek Az előfizetői bejelentések alapján indított hibaelhárításoknak az esetek 80%-ában teljesített határideje: célértéke nem több mint 72 óra, minimál értéke 72 óra Hibabejelentések nyilvántartásba vétele Jelen ÁSZF alkalmazása során Előfizetői hibabejelentésnek minősül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítőn, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetőség hiányára irányul. Hiba esetén az előfizető bejelentéssel élhet Szolgáltató Ügyfélszolgálatán személyesen vagy telefonon, vagy üzenetrögzítőn keresztül. A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt a hiba elhárításától számított egy évig megőrzi. A bejelentett hibát az ügyfélszolgálat szóban visszaigazolja, és a hibáról Szolgáltató Ügyfélszolgálata munkalapot készít, melyen feltüntetésre kerülnek az előfizető adatai, elérhetősége, a hibabejelentés időpontja, a hibajelenség leírása. A kiállított munkalapok alapján a karbantartó a hibát elhárítja, és a hiba kijavítására tett intézkedést a munkalapra rávezeti. Előfizető a hiba kijavítását aláírásával igazolja, vagy a szolgáltató megfelelő indoklással értesíti a hibabehatároló vizsgálatának eredményéről. A karbantartótól visszaérkezett munkalapokat az Ügyfélszolgálat vagy a központi nyilvántartás feldolgozza, hogy az előfizetői hibabejelentéssel kapcsolatos adatok visszakövethetően később is /1 évig / rendelkezésre álljanak. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét, a hiba okát, a hibaelhárítás módját és időpontját ( év, hónap, nap, óra ) eredményét ( eredménytelenségét és annak okát) az előfizető értesítésének módját és időpontját - melynek a Szolgáltató a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet Hibaelhárításra vonatkozó eljárás A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni, és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni arról, hogy: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhet vagy az, az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte, c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére a pont szerinti kötbér felét kell fizetnie. Az előfizető értesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden késedelmes nap után az értesítés megtörténtéig szolgáltató a pont szerinti vetítési alap kétszeresének megfelelő kötbér fizetésére köteles. A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében, ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges - az ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy előzetes értesítés alapján a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

19 - illetve ha műszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetőleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl: elektronikus hírközlő berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Az Előfizetőnek a hibaelhárítás során a Szolgáltatóval együtt kell működnie, a hibaelhárítás lehetőségét az előfizetői- hozzáférési ponton, illetve az előfizetői hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az Előfizet bejelentése alapján végzi a Szolgáltató, az Előfizetőt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az Előfizet által használt előfizetői hozzáférési pont található. Ha a hibaelhárítás során a Szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az Előfizetőt a helyszíni kiszállás következő időpontjáról vagy az időpont egyeztetés lehetőségéről. Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az Előfizetővel egyeztetett időpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az Előfizető a 2. számú mellékletben meghatározott mérték kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltató oldalán felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (pl. Előfizető hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A Szolgáltató az Előfizetőnek az ismételt kiszállás díját a 2. számú mellékletben meghatározott mértékben felszámítja. Kizárólag a Szolgáltató illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a Szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az Előfizető a meghibásodott hálózat javítására a Szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a Szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. 6.2 Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) A jelen ÁSZF vonatkozásában a) előfizetői bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés, b) előfizetői panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek. A Szolgáltató az Előfizetőktől származó panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább 1 évig megőrzi. Az előfizetői szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat előfizető írásban teheti meg Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, vagy annak címezve. Amennyiben Előfizető személyesen keresi fel az Ügyfélszolgálatot, és bejelentése, panasza Előfizető szóbeli tájékoztatása mellett is feldolgozható, illetve Előfizető azonnali, kielégítő választ kap, úgy az Ügyfélszolgálat az írásbeli bejelentéstől eltekinthet. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Előfizetőnek átadni. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

20 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) az Előfizető neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Előfizető aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Szolgáltató Ügyfélszolgálata a hozzá érkező egyes panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről írásban értesíti előfizetőt. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panasz, valamint az ügyfélszolgálat és az Előfizető közötti telefonos kommunikáció hangfelvétellel rögzítésre kerül. Ha a hangfelvétel tartalmazza fent említett panaszfelvételi jegyzőkönyv szerinti tartalmi elemeket - ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, az Előfizető által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét -, a jegyzőkönyv felvétele az Előfizető beleegyezésével mellőzhető. Amennyiben Előfizető úgy érzi, hogy Szolgáltató bejelentése, panasza ellenére a szükséges intézkedéseket nem tette meg, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalához is fordulhat panaszával. A felmerülő jogviták rendezésére amennyiben az tárgyalásos úton nem rendezhető a Kiskunhalasi Városi Bíróság az illetékes Ha az előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és 30 napon belül megvizsgálja. Ha Előfizető a díjreklamációról szóló bejelentést a díjfizetési határidőn belül nyújtja be Szolgáltatóhoz, és a bejelentést szolgáltató nem utasítja el 5 napon belül, a fizetési határidő a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjreklamáció megvizsgálásának időpontjával meghosszabbodik. Ha szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül azt a díjkülönbözetet, ami szolgáltató felróható magatartása miatt került kiszámlázásra, valamint annak kamatát / amely legalább a szolgáltatót az előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértéke / Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy Előfizetőnek visszafizeti. Előfizető a díjreklamáció elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalánál vizsgálatot kérni. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a hírközlési hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kezdeményezhető. Amennyiben a kérelmező a jelen pontban foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezéséről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a jelen pontban foglalt határidő a tudomásszerzéstől vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. OKTÓBER 5. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10.

Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10. Az Airlink-Networks Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Bt. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2015. november 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás hatályos: 2016.03.16-tól 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

Illés Béla szolgáltató

Illés Béla szolgáltató llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: 2014.08.01. Utolsó módosítás kelte: 2014.07.01. 2 ;

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén

VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén VILANT-SAT Bt. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érd, Kp lakótelep területén Készítés időpontja: 2013. december 18. Hatályos: 2014. január 31.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a tagja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Hatályos: 2015. január 1-től Utolsó módosítás: 2014. november 27. Készült: 2010. július 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2014. július 15.

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDig TV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2010. november 1-től Készült: 2006. július 28. Utolsó módosítás: 2010. október 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön létre a vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére

Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére Általános Szerződési Feltételek Törzsrész, Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan Egyéni előfizetők részére (rövid megnevezése

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: 2014. szeptember 25. Hatályba lép: 2014. november 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6 Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2015. október 5. Hatálybalépés:

Részletesebben