Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06"

Átírás

1 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D

2 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott. A Házirend célja: Az intézmény belső rendjének, az emberi és állampolgári jogok érvényesülésének és az ellátottak részére az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet biztosítása. A Házirend feladata: Elsődleges feladata a tájékoztatás. Ennek megfelelően információt nyújt arról a szabályrendszerről, amely nélkülözhetetlen az intézményi ellátás megszervezéséhez, illetve a folyamatos szolgáltatáshoz. A Házirend szerepe: A Házirend az intézményi életet szabályozó alapvető dokumentum, jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg elsősorban az ellátott és az ellátó intézmény vonatkozásában. Betartása mindenkire nézve kötelező. Szabályozza: A Dr Hilscher Rezső szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Kuratóriuma által alapított személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos intézmény ellátottjainak az intézményben töltött napjait. I. Az ellátás igénybevételét II. Az együttélés szabályait. III. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét. IV. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolattartásának szabályait. V. Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét. VI. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait. VII. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházatot és textília tisztításának és javításának rendjét. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét. VIII. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok és szolgáltatások körét és térítési díjait. IX. Az ellátottak érdekvédelmet X. Az egyéni és közösség vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat. XI. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait. XII. Etikai kérdéseket valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályokat. Hatálya kiterjed: - az intézménnyel jogviszonyban álló ellátottakra és dolgozókra - az ellátottakkal kapcsolatot tartó hozzátartozókra, és törvényes képviselőkre - az intézményt bármilyen célból felkereső személyekre - alkalmazni kell az intézmény területén kívüli az intézmény által szervezett programok,foglalkozások, esetén 2

3 I. Az ellátás igénybevétele 1993.éviIII.törvény93 1. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. 2. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt. Amennyiben a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. 3. Az intézményi ellátás igénybevétele iránti kérelmet az ügyvezetőhöz kell benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről az ügyvezető dönt. Az ügyvezető az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Férőhely hiányába a kérelmezőt nyilvántartásba veszi, erről értesíti a kérelmezőt. 4. Előgondozás: Az ügyvezető vagy az általa megbízott személy a kérelmet beadó lakásán előgondozást végez. Elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát melyről igazolást állít ki. Tájékoztatja a kérelmezőt az intézményi életről. 5. A férőhely elfoglalásának ideje az értesítés kézhezvételétől számított 8 nap. A jogosult a férőhelyét az ügyvezető és az vezető ápoló jelöli ki. Az intézményi jogviszony keletkezését az ügyvezető intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 6. Az ügyvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével Megállapodás -t köt. A megállapodás aláírásával és a férőhely elfoglalásának napjával kezdődik az intézményi jogviszony. A férőhely elfoglalás (beköltözés) és az ellátás igénybevételének megszűnése közötti időszakra terjed ki. A Megállapodás tartalmazza: - az intézményi ellátás időtartamát, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, - az intézményi jogviszony megszűnését - A Megállapodás tartalmazza; az intézmény háziorvosa egyben az intézmény ellátottjainak is a háziorvosa is. - Az intézmény feladata az ellátottak gyógyszerrel való ellátása. - Az ellátott nyilatkozik, hogy jövedelmét az intézménybe kéri. - Az állandó lakcíme az intézmény: 3526 Miskolc, Eperjesi u Az ügyvezető az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő: - önmaga ellátására képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg. - a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt; 3

4 - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé; kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. Soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. 8. Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. Az ügyvezető szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolásigondozási feladatok ellátásáról. Az ügyvezető az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott gondozási terv elkészítéséről. 9. Tájékoztatási kötelezettség szt.95 Az intézménybe való felvételkor az ügyvezető vagy az általa megbízott személy az ellátott és hozzátartozója számára tájékoztatást ad. - az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról - az ellátott és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről - a panaszjogok gyakorlásának módjáról - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről - az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. az intézmény házirendjéről 10. Az ellátott és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles: - nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról - adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz - nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátására való jogosultság feltételeiben és a ellátott, továbbá a közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 11. Az intézmény nem tud fogadni: - szenvedélybeteg - pszichés betegségben szenvedő - közép vagy súlyos demens beteget A felsorolt betegségben szenvedők ápolása- gondozása szakosított ellátást igényel. II. Az együttélés szabályai 1. Az intézmény ellátottainak valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia. 2. Az intézmény ellátottainak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a ellátottak egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására. 3. Az intézmény valamennyi ellátottjával szembeni elvárás, hogy az intézmény által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- 4

5 és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe. 4. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és /vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók,) lévő eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a többi ellátott pihenését ne zavarja. 5. Az otthon ellátottjai az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) függetlenül attól, hogy az intézmény melyik részlegében vannak elhelyezve - szabadon használhatják. 6. Az intézmény ellátottja más ellátottak által használt lakószobában csak az ott ellátottak együttes beleegyezésével tartózkodhat. 7. Az intézmény jelen Házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed. 8. Az intézmény Házirendjének súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha a ellátott társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad. 9. Az intézményben csak, A KIJELÖLT HELYEN SZABAD DOHÁNYOZNI!! Be nem tartása a házirend súlyos megszegésének minősül! Az intézmény alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó - nem ellátott - személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak! Aki a figyelmeztetés ellenére sem tartja be a tiltó szabályokat.,ügyvezetői intézkedést von maga után. Az ellátott veszélyezteti saját ellátott társai, a dolgozók életét,és magát az intézményt is. 10. Alkohol fogyasztás - A behozott, vagy az intézményen kívüli szeszesital fogyasztása következtében bekövetkezett italos állapot, és az ezt kiváltó agresszív viselkedés a Házirend súlyos megsértésének minősül. - Szeszesital intézményen belüli árusítása a Házirend különösen súlyos megsértésének minősül. - Az intézményen kívüli szeszesital fogyasztás az ellátottak állapotára, gyógyszerelésére való tekintettel, kis mértékben ajánlott, orvosi utasítás betartása mellett. Az intézménybe történő italosan való visszatérés, agresszív viselkedés az ellátottak nyugalmának megzavarása a Házirend súlyos megsértésének minősül. 11.Az ügyvezetője évente legalább két alkalommal lakógyűlést, és hozzátartozói értekezletet tart, melyen tájékoztatást ad az ellátottak részére az intézmény anyagi helyzetéről, életéről, eseményeiről és a tervekről. A lakógyűlésen az intézmény ellátottjai szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat. 12. Az ellátottak panaszaik orvoslása érdekében az ellátottak érdekvédelme című részben leírtak szerint járhatnak el. 5

6 13.A látogatók fogadásának rendje: Az intézmény ellátottjait a hét minden napján óráig látogathatják. Ezen túl kivételesen indokolt esetben a szolgálatban lévő gondozó hozzájárulásával, de a gondozási- ápolási munkát nem zavarhatja. A látogatás tényét, a törvényes képviselő kérésére, az ellátott részére hozott áruféleségeket a szolgálatban lévő szakdolgozóval regisztráltatni kell. Alkohol befolyása alatt álló, agresszív magatartást tanúsító személy látogatása nem engedélyezhető, aki az ellátottak nyugalmát zavarja.. - A látogatók az ellátottakkal a közösségi helyiségekben, a társalgóban, a parkban találkozhatnak, a lakószobában csak akkor, ha az a többi lakótárs nyugalmát nem zavarja. - A látogatás során hozott, de el nem fogyasztott élelmiszert az ellátottak az intézményben erre kijelölt helyen tárolhatják, helyezhetik el, illetve a lakótérben elhelyezett hűtőszekrénybe. A látogató magatartásával nem zavarhatja az intézmény belső életét, ennek megsértése esetén kitiltható. - A látogatás az intézmény munkarendjét nem zavarhatja. - A látogatás tényét a portán be kell jelenteni, - A látogatás rendjét megsértőkkel szemben a szolgálatban lévő szakdolgozó jelzése alapján az ügyvezető intézkedést kezdeményez. - Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi tulajdon tiszteletben tartására! - A tájékoztatás érdekében minden ellátott és munkavállaló számára elérhetők az intézmény dokumentumai: 1. Szakmai program 2. Házirend 3. SZMSZ 4. Munkaterv 5. Tájékoztatók III. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje 1. Az intézményben ellátottak személyes szabadsága korlátozva nincs, de az intézményt csak a Házirendben foglaltak szerint hagyhatják el. 2. Az ellátott bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. Az ellátott eltávozása csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosa szakvéleménye,alapján az ellátott egészségi állapota miatt, az eltávozást nem javasolja. 3. Az intézmény ellátottjainak nyugalma érdekében ajánlott, hogy az ellátottak este 20 óra után már ne hagyják el az intézményt. 4. Az eltávozást (napi eltávozást is) az ügyvezető által kijelölt személynek (vezető ápoló, részlegvezető ápoló, szolgálatban levő ápoló) előzetesen be kell, hogy jelentse. Az ügyvezető által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a szolgálatban lévő ápoló az eltávozás tényét 24 órán túli eltávozási szándék esetén a távollétek nyilvántartása füzetbe feljegyzi. 5. Az intézmény ellátottja távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék. Az ellátott visszatérését köteles bejelenteni az intézmény ügyvezetője által megbízott személynek. 6

7 6. Amennyiben az intézmény ellátottja távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben telekommunikációs eszközön köteles az intézmény vezetőjének, vagy az általa megbízott személynek (vezető ápoló, részlegvezető ápoló, szolgálatban levő ápoló) bejelenteni. 7. Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg ha az ellátott visszaérkezésének akadályát 24 órán belül nem jelzi. 8. Nem minősül indokolatlan távolmaradásnak, ha az ellátott neki fel nem róható okból marad igazolatlanul távol. ( pl. kórház, baleset, közlekedési akadály, stb.) 9. Az intézményből történő eltávozás korlátozható olyan esetekben, amikor az ellátást igénybevevő magatartásával másokat megbotránkoztat, illetve önmaga-, és mások testi épségét veszélyezteti. Az ellátottak a nap bármely időpontjában óráig - korlátozás nélkül elhagyhatják az intézményt, de tekintettel kell lenni az étkezések időpontjára, biztonsági okokból a kapuzárás idejére, órára. Ettől eltérő távolmaradást jelezni kell az intézmény felé. Az ellátott rövidebb, hosszabb ideig távol lehet az intézményből. A távollétről visszatérő ellátottról a hozzátartozó részletes tájékoztatást köteles adni, melyet a visszaérkezéskor az átvevő szakdolgozó köteles írásban rögzíteni. Az eltávozás feltétele: - Megfelelő fogadó háttér ( lakás, család, rokon, ismerős..) - Gondnokság alatt álló vagy beteg ellátott esetén, meghívás szükség,és az ellátottat kísérő személy. ki vállalja az intézménybe való visszatérést is. IV. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozókkal való kapcsolattartás szabályai 1. Intézményünk ellátottjainak egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelvként rögzítjük, hogy az ellátásban részesülők alkotmányos jogainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat ellátott társaikkal. 2. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani az II. EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI című fejezetben leírtakat. 3. Ellátottaink a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást a látogatáson kívül eltávozás formájában is gyakorolhatják. Az eltávozásokkal kapcsolatban a III. AZ INTÉZMÉNYBÕL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE című fejezetben leírtak az irányadóak. 4. Amennyiben intézményünk ellátottja hozzátartozójának az intézményből telefonálni kíván, erre lehetősége van az intézmény vezetékes telefonjának kifelé történő hívás esetén, a telefonközponton keresztül a mindenkori díjszabás szerint. Befelé történő hívás esetén a portás kapcsolja a hívott (személyt) melléket mely az ellátott szobája V. Az intézménybe behozható személyes tárgyak köre Az intézménybe hozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény munkatársai fokozott figyelmet fordítanak, az intézményi ellátást igénybevevőket, is erre ösztönzik, de az intézmény teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért, eszközökért elsősorban tulajdonosuk felel. Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes tárgyak, eszközök: 7

8 - személyes ruházat és lábbeli - a lakószoba berendezési tárgya, bútor, - a szobák díszítésére szánt tárgyak, festmény,dísztárgyak, stb. - tisztálkodó, tisztálkodási szerek - személyes használatra szánt kisebb eszközök, használati tárgyak, fényképezőgép, rádió, televízió,videó, hajszárító, stb. A szokásosnál nagyobb mennyiségű vagy értékű tárgyak, eszközök, berendezési tárgyak behozatala az ügyvezetővel egyeztetve történhet. (2. sz. melléklet,) személyes tárgyak behozatala) behozható segédeszközök: pl.járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz. Az intézménybe az ügyvezetővel egyeztetve behozható: kerékpár, bútor, nyugágy, kerti szerszám, stb. Kérünk minden ellátottat, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat. Nem hozhatók be az intézménybe olyan eszközök, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. Elektromos készüléket - rezsót, kávéfőzőt, vasalót stb. - az ellátott csak szakember által előre bevizsgáltat, vagy új állapotút hozhat. Az ellátott a használat során köteles a vagyon a baleset és a tűzvédelmi előírásokat betartani. Az előírások vétkes, gondatlan vagy szándékos megszegői kártérítésre kötelezhetőek VI. Az érték és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz és értékkezelés 1. Az ellátottak értéktárgyaikat, készpénzüket a pénztárban megőrzésre tanuk jelenlétében, elismervény ellenében értékhatártól függetlenül átadhatják. 2. Az intézmény az ellátottak megőrzésre átadott pénzét, értékpapírjait és értéktárgyait letétként kezeli. 3. A letétek kezelése az intézmény Pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik. 4. A ellátottaktól átvett készpénzt az intézmény takarékbetétkönyvben helyezi el, amelyet páncélszekrényben őriz. 5. A letéteket kezelő pénztáros az ellátottaktól átvett pénzt és egyéb értéket legkésőbb 2 munkanapon belül kiadja a tulajdonosának. 6. Mind a befizetést, mind a kifizetést a ellátottnak alá kell írnia. Ha az ellátott nem tudja a nevét aláírni, a be-, illetőleg a kifizetés két intézményi dolgozó jelenlétében történhet, akik aláírásukkal igazolják azt. 7. Az ellátott elhalálozása esetén az intézmény a ellátott nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek. Térítési díj,jövedelemvizsgálat 1. Ha a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény másként nem rendelkezik az intézmény által nyújtott ellátásért térítési díjat kell fizetni.6. számú melléklet 2. A térítési díjat a fenti törvényben foglaltak alapján: 8

9 - az ellátást igénybe vevő jogosult - a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő - a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy, köteles megfizetni. - jogosultnak a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke - jogosult tartását szerződésben vállaló személy - Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. 3. A fenti törvényben foglaltak kivételével a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat, aki; - jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló - készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 4. Az intézményben fizetendő személyi térítési díj összegéről az ügyvezető az igénybevételtől számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 5. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül változtatható meg. A személyi térítési díjat: a) az ügyvezető állapítja meg azon esetekben, ha az ellátásban részesülő jövedelmének 80 %-a: o eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, illetve o nem éri el az intézményi térítési díj összegét és nem rendelkezik vagyonnal vagy tartásra köteles hozzátartozóval; b) az alapítvány elnöke állapítja meg átruházott hatáskörében eljárva -, ha - az ellátásban részesülő jövedelemmel nem rendelkezik, - a jövedelméből, illetve annak 80 %-ából nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat, de = vagyonnal rendelkezik, és/vagy = tartásra köteles hozzátartozója van. 6. A távollét idejére fizetendő térítési díj megfizetés az alábbiak szerint történik: - 60 napot meg nem haladó távollét idejére a személyi térítési díj 20%-át kell megfizetni, - 60 napot meghaladó távollét idejére: - egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, - más esetben pedig a személyi térítési díj 60 %-át kell megfizetni. Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj: A távollétek naptári éves szinten összesítésre kerülnek. Nem minősül távollétnek a rendszeres hét végi távollét. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át köteles megfizetni. Az ellátást igénybe vevő a két hónapot meghaladó távollét idejére egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, Minden más esetben a megállapított személyi térítési díj 60 %-át köteles megfizetni. Az ellátottat szükség esetén gyógyszerrel, távollét idejére orvosi vénnyel látja el az intézmény. A gyógyszerek alkalmazásának módjáról, a távollétet kérelmező személyt az intézmény szakdolgozója írásban köteles tájékoztatni 7. A térítési díjat havonta utólag, a tárgyhónapot követő 10. napig kell megfizetni. 9

10 Érték- és vagyonmegőrzés Az ellátott vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata alapján átmenetileg a készpénzt személyes nyilvántartású letétként kezeli az intézmény. A személyes letétben elhelyezhető készpénz havi összege nem haladhatja meg az év első napján érvényes legkisebb összegű öregségi nyugdíjminimum összegét. Ez az összeg szolgálja az ellátottnak az intézményi ellátást meghaladó igényű személyes szükségletét. A személyes letéten túli pénzösszeg kezelése egyénenként elkülönített betétkönyvben történik, letéti pénzkezelési szabályzat alapján. Ezen szabályzatot a beköltözéskor az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével ismertetni kell. Érték- és vagyonmegőrzés szabályai Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján a gondozási részleg vezetője átvételi elismervényt készít, s egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az intézmény Ellátotti pénzkezelési szabályzat - alapján gondoskodik az ellátottak pénz- és értékkezeléséről, illetve megőrzéséről. A megőrzésre át nem adott pénzért, értéktárgyért, valamint a személyre szóló jelölés nélküli ruházatért az intézmény felelősséget nem vállal, azok elvesztése esetén az intézménnyel szemben kárigény nem támasztható. VII. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje Az ellátást igénybe vevő az intézményben saját ruházatát és textíliáját használja.1/2000.i.7)szcsm rendelet Intézményünk az ellátottak részére szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök, törülközők stb.) biztosítja. Saját textíliáját is használhatja. 2. Az intézmény az ellátott részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor biztosít, ha az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal. Az ellátott által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény ügyvezetője dönt. 3. Az ellátott ellátottak saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a megjelölésben intézményünk személyzete segítséget nyújt. 4. Az intézményi és az ellátottak személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról intézményünk mosodája gondoskodik. Mivel intézményünk mosodai technológiája vegytisztításra nem alkalmas, ezért javasoljuk ellátottaink részére az értékesebb felsőruházat (pl. kosztümök, kabátok, öltönyök stb.) vegyi úton történő tisztíttatását. Az otthon által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért ellátottainknak külön fizetni nem kell. Idegen szolgáltatónál végeztetett mosás, vegytisztítás költségeit ellátottaink fizetik, azonban a lebonyolításban kérésre segítséget nyújtunk. 5. Otthonunk az ellátottak részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket biztosít (szappan, fogkrém, sampon, WC papír, fogkefe, fogkrém, borotválkozáshoz szükséges eszközök, tisztítószerek) az intézmény negyedévente illetve szükség szerint biztosítja. Extra minőségű tisztálkodó szereket az intézmény nem biztosít, de az ellátott sajátját használhatja (habfürdő, tusfürdő, samponok, testápolók, stb.). 10

11 6. Az intézményi ellátást igénybe vevők, és az intézmény valamennyi munkatársának törekednie kell a tisztaság és a rend megőrzésére, a higiénés követelmények betartására. 7. A járóképes ellátottak időkorlátozás nélkül használhatják a fürdőhelyiségeket, igény és szükség szerint. Az ápoló- gondozó munkatársak segítséget nyújthatnak a tisztálkodáshoz. A fekvőbetegek, illetve az önellátásban segítségre szoruló ellátottak személyi higiénéjét az ápoló gondozó munkatársak ütemezetten, illetve szükség szerint biztosítják. 8. Az ellátást igénybevevő az intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles igénybe venni, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a fentiekben foglalt ruházati ellátást igényelheti. 9. A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi, amelyről a részleg vezetője egyéni nyilvántartást vezet. VIII. Az intézmény szolgáltatása és az alapfeladatát meghaladó programok Az intézmény a beköltözéskor teljes körű ellátást biztosít, a jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket - lakhatást - étkeztetést - egészségügyi ellátást - mentálhigiénés ellátást - ruházat, textília biztosítását Lakókörnyezet: Az ellátottak elhelyezése személyes szobákban történik, az ellátott, egészségi, fizikai, pszichés állapotára, fogyatékosságának mértékére, esetleges baráti kapcsolatait figyelembe véve. - Az ellátottak korlátozás nélkül vehetik igénybe a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, és az intézmény egyéb helyiségeit. - A szobák berendezési tárgyai biztosítják az otthonosságot, alkalmazkodnak az ellátottak igényeihez. Az intézményben az ellátottak saját bútoraikat, berendezési tárgyaikat előzetes egyeztetés alapján hozhatják be. - a szobák berendezése az ellátottak kényelmét szolgálja, az egész intézményben a mozgásában korlátozott is akadálymentesen eljut, az emeletekre lifttel lehet közlekedni. További szolgáltatások Közösségi helyiségek használata Hitélet gyakorlásának lehetősége Kábel tv. alap csomag Ingyenes házon belüli telefonhasználat Az intézményhez tartozó terasz, park használata Levelezés az ellátottak leveleiket az intézmény címére saját nevükre kérjék. A feladásra szánt postai küldemények feladásáról az intézmény gondoskodik. Étkezés Napi háromszori étkezés biztosított, ebből legalább egy alkalommal meleg étel. Az intézmény ebédlőjébe. Szintenként tea- konyha áll rendelkezésre, használata utasítás szerint. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja orvosi javaslatra, az orvos előírásának megfelelően diétás étkezést biztosítunk. Folyamatosan gondoskodunk a rendszeres folyadékpótlásról. Egészségügyi ellátás Az intézmény az egészségügyi ellátást az alábbiak szerint biztosítja: - az egészségi állapot folyamatos ellenőrzését 11

12 - egészségügyi alapellátást: heti 6 órában, illetve szükség esetén azonnal - az orvos által rendelt vizsgálatok elvégzését, gyógykezelésekhez való hozzájutást - egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást szűréseket - szükség szerinti ápolás - szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutás. Az intézmény a gyógyszer és gyógyászati segédeszközökkel történő ellátást rendeletben meghatározott módon biztosítja, amelyek köréről az ellátott tájékoztatást kap. A gyógyszer és gyógyászati segédeszközökkel történő ellátást a 5. számú melléklet tartalmazza. A rendeletben meghatározott alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét a következőkben foglalt esetek kivételével az ellátást igénybe vevő viseli. Az intézmény viseli az ellátott rendszeres és eseti egyéni gyógyszerköltségének - teljes költségét; ha az ellátottnak a térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-át, vagy ha az ellátott részére a költőpénzt az intézmény biztosítja, - részleges költségét; ha az ellátottnak a térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátott egyéni gyógyszerszükségletének költségét; (ebben az esetben az ellátott jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti). A fogorvosi ellátásért az ellátott a mindenkori érvényes díjtételt fizeti. Az alap gyógyszer készletet az intézmény egészségügyi ellátását biztosító házi orvos havonta állítja össze az intézményvezető ápoló javaslata alapján.5.számú melléklet Az így összeállított alap gyógyszerkészletről a Házirend mellékleteként kell az ellátást igénybe vevő és törvényes képviselője, tájékoztatást kap. Ezen gyógyszereket az ellátást igénybe vevők részére az intézmény térítésmentesen biztosítja. Az alapgyógyszerek körébe nem tartozó egyéni gyógyszerszükségletek költségét az ellátásban részesülő téríti, jövedelmi viszonyainak figyelembevételével. Az intézmény feladata térítésmentesen biztosítani a test távoli járóbot, mankó, járókeret, emelő, kerekesszék, hevederek. A testközeli gyógyászati segédeszközök protézisek, ortopédcipők, ortézisek, kompressziós harisnya, rugalmas pólya, szemüveg, hallókészülék költségeit az ellátott jövedelme alapján téríti. A személyi higiéné biztosítása érdekében az intézmény az inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint térítésmentesen biztosítja. Szakrendelésre, a helyben el nem végezhető vizsgálatokra és kórházi gyógykezelésre az intézmény orvosa adhat beutalót. Térítésmentesen biztosítható az ellátottak szakrendelőbe, kórházba történő szállítása a mentőszolgálat, betegszállító vagy az intézmény gépkocsija igénybevételével. - Dobozdíj az alap-gyógyszerkészlet után az intézmény fizet, egyéni gyógyszer-szükséglet után az ellátott fizeti.. Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás Az intézményben az ellátottak mentálhigiénés ellátása, az ellátottak testi, lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése érdekében történik. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságának figyelembevételével szervezzük az: 12

13 - aktivitást segítő fizikai tevékenységeket,szellemi- és szórakoztató tevékenységeket, kulturális tevékenységeket, meglévő képességek fejlesztését, szinten tartó foglalkozását Az aktivitást segítő tevékenységeket az ellátott közreműködésével előre megtervezzük, annak folyamatosságát, rendszerességét biztosítjuk. Az intézményben lehetőség van az ellátott egészségi és fizikai állapotának megfelelően az intézményen belüli munkavégzésre. A munkajutalom megállapításának szabálya 7. számú melléklet Az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése és a mentálhigiénés ellátás biztosítása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata Ruházat textíliával való ellátás VII. fejezet Az intézmény általános napirendje 1. Felkelés Nem meghatározott, de a reggeli étkezésig meg kell történnie az ágynemű szellőztetésének, a beágyazásnak, mosakodásnak, öltözködésnek. A korán kelőknek ügyelniük kell társaik nyugalmára. Kerülni kell a hangos rádiózást, TV nézést és egyéb hangoskodást. Étkezés: Az intézményben a három főétkezés az alábbi időpontokban történik. - Reggeli óráig - Ebéd óráig - Vacsora óráig A megadott időpontokon kívüli étkezést csak igazolt távollét esetén lehet igénybe venni. A járóképes ellátott az ebédlőben étkezik. Az ágyhoz kötött, fekvő ellátottak és betegek részére a gondozók a szobákba viszik az ételt és szükség esetén, segítséget nyújtanak annak elfogyasztásában. Egyéb étel elfogyasztása a minden szinten a tea- konyhában. Lehetőség van igény szerint étkezés kiegészítésére, elkészítésére, a tájékoztatásba foglaltak szerint Lefekvés Időpontja nem meghatározott, fürdés, mosakodás, illetve vacsora után bármikor történhet. A televíziót kívánság szerint lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarják. A televíziót a társalgóban is lehet nézni. Gyógyszerosztás: étkezések után, illetve az orvos előírása szerint. Napközbeni csendes pihenés: 13 órától 15 óráig. Látogatási idő: nincs meghatározva, de javasolt a A LÁTOGATÓK FOGADÁSÁNAK RENDJE című fejezetben foglaltak szerint. Nappali tartózkodás: az ellátottak az intézmény területén belül és az udvaron bárhol szabadon tartózkodhatnak a Házirendben foglaltak szerint, nappali tartózkodásra elsősorban a közös helyiségeket ajánljuk. Foglalkozás: minden kedves lakónk számára a célszerű, hasznos és szórakoztató időtöltésre sokféle program áll rendelkezésre, amelyek elsősorban az egyes étkezések közötti délelőtti és délutáni időszakokban szervezettek. Adatkezelés, adatvédelem 1. Az intézmény az ellátottakról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: - az ellátott alapvető személyi adatait, - az ellátott tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes személyazonosító adatait, - az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, - az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést, 13

14 - az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, - az intézményi ellátás igénybevételének, és megszűnésének időpontját, - a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. 2. Fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. 3. Az ellátott a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését az intézmény vezetőjétől. 4. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat,elektronikus adatszolgáltatás útján is. 5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok. A bentlakásos intézmény alapfeladatát meghaladóan is biztosít különböző szolgáltatásokat, programokat az ellátottak, érdeklődési körüknek és igényüknek megfelelően, térítés ellenében vehetik igénybe. 1. Szolgáltatások: - az alap-hajápoláson (vágás, mosás) és alap-körömápoláson (vágás) túli -, (dauer, hajfestés, manikűr, pedikűr); - saját ruházat vegytisztítása, és cipő javítása; - egészségi állapot indokoltságától független, de azt nem károsító tízórai, uzsonna; - az intézmény gépkocsijával az ügyvezető engedélyével haza és visszaszállítás, ha az intézmény feladatellátását nem zavarja; - előzetes bejelentés alapján a látogatók részére ebéd biztosítása a vendégétkezés normájának térítése mellett. - internet használat - bővített kábel csomag 2. Programok: A programok közül a többnapos rendezvényen való részvételhez, külföldi és belföldi tartózkodáshoz. A programok szervezésekor törekedni kell a legnagyobb mértékű fizetési kedvezmény elérésére. A programok költségéről a szervezés időszakában részletes tájékoztatást kell adni az ellátottak részére. A kísérőként munkát végző személyzet részvételének költsége a program járulékos költsége, a résztvevő ellátottakat egyenlő arányban terheli. A kísérők létszámát a csoportok egészségi és fizikai állapotának figyelembe vételével az ügyvezető ápoló vagy a gondozási részlegvezetője határozza meg. Programtól függően 5-10 ellátottra 1 fő kísérő szükséges. IX. Az ellátottak, érdekvédelme Az intézményi ellátást igénybevevő ellátottnak joga van az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, szociális helyzetére, egészségi - és mentális állapotára való tekintettel, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 14

15 1. Az intézményi ellátás során az egyenlő bánásmód követelményének a lehető legnagyobb mértékben érvényesülnie kell. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, lehet az faj, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés. 2. Az ellátást igénybe vevőnek joga van megismerni az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat. Ennek érdekében évente az intézmény gazdálkodásáról tájékoztató készül, és jól látható helyen kifüggesztésre kerül. Az intézményi térítési díj havi összege, az egy ellátottra jutó havi önköltség összege megismerésére. 3. Az intézmény az általa biztosított szolgáltatás nyújtása során maradéktalanul figyelembe veszi és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogokat, különös tekintettel: - az élethez, emberi méltósághoz - testi épséghez - testi-lelki egészséghez való jogokra. 4. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Ennek következtében az intézmény dolgozói, az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkat más ellátottnak, valamint illetéktelen személynek nem adhatnak ki, különös tekintettel az ellátott szociális rászorultságának tényére. Az intézmény védi az ellátott személyes adatait,magánéletével és szociális rászorultsággal kapcsolatos tényeket. 5. Az intézmény az ellátást igénybe vevő személyes tulajdonát képező tárgyak használatát nem korlátozza, kivéve e Házirendben meghatározott tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A korlátozás nem érinti a mindennapi használati tárgyakat. A veszélyeztető tárgyak listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 6. Az intézmény az ellátást igénybevevő intézménybe behozott vagyon tárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és - szükség esetén - biztonságos megőrzéséről gondoskodik. Az ellátás igénybe vevő az intézményi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgyak behozatalára a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jogosult. 7. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelembe véve saját és társai nyugalmát, biztonságát. 8. Az ellátást igénybe vevőnek joga van a családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. 9. Ha az intézményi ellátást igénybe vevő betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során megilletik az egészségügyről szóló törvény betegek jogait szabályozó rendelkezései. 10. Ha az intézményi ellátást igénybe vevő személy egészségi állapotánál vagy betegségénél fogva közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, úgy segítséget kap az intézménytől, illetve az ügyvezető értesíti az ellátott törvényes képviselőjét vagy az ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából. 11. Az ügyvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az ügyvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 12. Joga van önkéntességi alapon vallása szabad gyakorlására az intézményen belül és kívül. 13. A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az ügyvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a gondnok a gondnoki teendőket nem 15

16 megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat. Az ügyvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott Házirend egy példányát átadja a jogosultnak. 14. Az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesítését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban ÉF). Az Érdekképviseleti Fórum működésének, összetételének és választásának részletes szabályait az 4. számú melléklet tartalmazza Az ÉF tagjainak száma 5 fő, ebből választás alapján - Ellátott lakógyűlésen,az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2fő hozzátartozói értekezleten, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő - dolgozói értekezleten, az intézmény dolgozóinak képviselőjét 1 fő - kijelölés alapján a fenntartó vezetője által kijelölt személy 1 fő Az ÉF tagjainak megbízása 4 évre szól. Érdekvédelem - jogorvoslat 14/1. Az ügyvezető illetve az általa megbízott személy az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott Házirend egy példányát átadja az intézményi elhelyezésre jogosultnak, amelynek egy aláírt példánya az intézményi jogviszonyt keletkeztető Megállapodás mellékletét képezi. A Házirendet az intézmény valamennyi részlegén és látható helyen ki kell függeszteni annak érdekében, hogy a jogosultak számára folyamatosan hozzáférhető legyen. 14/2. Az intézményben működik az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelmét szolgáló fórum, amely megalakításának és működésének szabályait a fenntartó határozza meg. 14/3. Az Érdekképviseleti Fórum az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerve Házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti Fórum illetékessége az intézmény területére terjed ki. 14/4. Az intézményben az ellátottak érdekeiknek közösségben történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére választott képviselőikből ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre. Az ellátást igénybe vevőnek kötelessége: - a Házirend előírásait betartani; - egymást segíteni, támogatni, egymás szokásait, személyiségi jogait tiszteletben tartani; - időn túli távolmaradást az intézmény felé jelezni. 15. Az ellátott jogi képviselő - Az ellátott jogi képviselő az intézményi ellátásban részesülő személy részére segítséget nyújt jogai gyakorlásában. - Az ügyvezető tájékoztatást nyújt az intézményi ellátást igénybevevőnek az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségeiről, elérhetőségéről. - Az intézmény ellátottjogi képviselője: Név:. Levelezési cím:. Telefonszáma: mobil:... Fogadó nap: 16. A szociális szolgáltatást végzők jogai 16

17 1. A szociális szolgáltatást végző személynek joga van arra, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat és munkájukat elismerjék. 2. Az előgondozással megbízott személy közfeladatot ellátó személynek minősül. 3. A szociális szolgáltatást végző személyt védelem illeti meg. Az ellátást igénybevevő részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó utasítást a 3. számú melléklet tartalmazza. X. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok 1. Intézményünk ellátottjai vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel elősegítjük. 2. Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, lelkészei számára a ellátottak meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra. 3. Intézményünk ellátottai a szobájukban, szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl. gyónás, szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést személyzetünk elősegíti. 4. A közösségi vallásgyakorlás színhelye az intézmény ökumenikus terme. 5. A különféle vallási felekezetek szertartásainak rendje szabályozott, az intézmény főbejárata melletti hirdetőtáblán kifüggesztett. 6. Ellátottainktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését! 7. Az ellátott felekezeti hovatartozásának megfelelően gyakorolhatja vallását a település templomaiban, valamint intézményünk is lehetőséget biztosít erre heti rendszerességgel (csütörtökönként) és az ünnepeken az intézményben. Az intézményben hetente van lelkigyakorlat, Istentisztelet vagy mise, melyet egyház személy,vagy erre felhatalmazott személy vezet. XI. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai Az intézményi jogviszony megszűnése 1. Az intézményi jogviszony megszűnik: - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével - a jogosult halálával, - a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha - a törvényi rendelkezés alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 2. Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az ügyvezető a jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, illetve a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 3. Az ügyvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult: - másik intézménybe történő elhelyezése indokolt - a Házirendet súlyosan megsérti - intézményi elhelyezése nem indokolt. 4. Az ügyvezető az ellátás megszűnéséről, illetve a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény alapítójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellet mindaddig biztosítania kell az intézménynek, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 5. Ha a jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg, a jogviszony megszüntetésére a 2. és 3. pontokban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 17

18 6. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az ügyvezető értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét: - a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értéktárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről, - az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, - az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról. A Házirend súlyos megsértése A Házirend súlyos megsértését követi el az ellátott, aki: - magatartásával a lakótársak nyugalmát rendszeresen, nagymértékben zavarja, - más ellátottat, illetve a dolgozót tettleg bántalmaz, - bűncselekményt követ el intézményen belül vagy kívül, melyet jogerős bírósági ítélet állapított meg, - engedély nélkül van távol, - alkoholos állapotú, lakótársai nyugalmát zavarja, saját- és társai testi épségét veszélyezteti - intézményen belül szeszesitalt árusít, - az intézményi jogviszonyt keletkeztető Megállapodás -ban foglaltaknak nem tesz eleget A Házirendet súlyosan megsértő ellátott személyéről az ügyvezető tájékoztatja az Érdekképviseleti Fórum elnökét. Az ügyvezető megszüntetheti az intézményi jogviszonyt a Házirendet súlyosan megsértő ellátottal szemben. Ilyen esetben tájékoztatja a fenntartót és az ellátottjogi képviselőt. Az ügyvezető kezdeményezheti a jogosult áthelyezését más intézménybe abban az esetben, ha az ellátott a Házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviseleti Fórum is a jogosult áthelyezését javasolja Más intézménybe történő áthelyezés 1. Más intézménybe történő áthelyezést a jogosult, a törvényes képviselő, valamint az ügyvezető kezdeményezhet. 2. Az ügyvezető áthelyezést különösen akkor kezdeményezhet, ha a jogosult: - egészségi állapotának változása miatt indokolt, vagy nem egészségi állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre, - a Házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az Érdekképviselet Fórum áthelyezését javasolja. 3. Ha az intézményi jogviszonyt: beutaló határozat alapozza meg, az áthelyezésről a beutaló önkormányzat határozattal dönt, - az ügyvezető intézkedése keletkezteti, az áthelyezéséhez a jogosult, illetve törvényes képviselője és a másik intézmény vezetőjének közös megegyezése szükséges. 4. Ha az áthelyezés kezdeményezése a 2. pont első vagy második bekezdésében foglaltakra való hivatkozással történik, akkor ebben az esetben a jogosult kezelőorvosának javaslatát, valamint a jogosult, illetve törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát is be kell szerezni. 5. Az intézményben elhunytak eltemetésének megszervezése A megállapodásban az ellátott nyilatkozik a végakaratáról, ennek megfelelően intéződik az eltemetése. Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az ügyvezető szervezi. Ennek keretében az ápolási, gondozási egység munkatársai gondoskodnak az elhunyt: - elkülönítéséről, - végtisztességre való felkészítéséről, 18

19 - az intézményi jogviszonyt keletkeztető Megállapodás -ban megjelölt személy, valamint közeli hozzátartozó, törvényes képviselő azonnali értesítéséről, - ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbehelyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásáról. XII. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok Az intézményi alkalmazottak kötelesek: - a Házirend előírásait betartani, illetve betartatni; - jó emberi kapcsolatokat kiépíteni az ellátottakkal, és mindenkivel szemben azonos bánásmódot alkalmazni; - a hivatali titkot megőrizni, az ellátott egészségi és pszichés állapotáról csak közvetlen hozzátartozónak adhatnak felvilágosítást a szakmai titoktartás előírásai szerint. Felvilágosításra hivatottak: ügyvezető, vezető ápoló, részlegvezetők. Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója a (Ptk b) pont) az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki, öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthetnek. Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti Az alkalmazottak nem fogadhatnak el az ellátottaktól, azok hozzátartozóitól, illetve törvényes képviselőitől pénzt és ajándékot! Az ellátottak és alkalmazottak egymástól pénzt nem kérhetnek, egymásnak kölcsönt nem adhatnak, egymástól semmit nem vásárolhatnak. A ellátottak és dolgozók kapcsolata 1. Az intézmény valamennyi ellátottjának és munkatársának egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. 2. A dolgozó a ellátottól sem pénzt, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. 3. Az intézmény valamennyi dolgozója foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségnek köteles eleget tenni, valamint munkája során messzemenően érvényre juttatja az intézményben elő ellátottakat megillető jogokat. 4. Az intézmény biztosítja ellátotti számára az önkormányzás lehetőségét, az intézmény rendjébe illeszkedő önállóságot és szerepvállalást. 5. Az intézménybe történő ellátásért a ellátottak térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb juttatást nem kérünk. 6. Az ellátásért amely az intézmény minden ellátottját egységesen, egyformán megillet az adománykénti felajánlás az a forma, amely lehetőséget biztosít a térítési díjon felüli anyagi támogatásra. Ez kizárólag a ellátott, vagy hozzátartozója, illetőleg törvényes képviselője kezdeményezésére önkéntes alapon történhet. 7. Az intézmény, vagy alapítványa részére történő önkéntes adományokért nem illet meg senkit különleges bánásmód. 8. Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti. 19

20 9. Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az ellátottaktól szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad. 10.Az intézmény minden alkalmazottja köteles a ellátottakkal, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani. 11. Alkalmazottaink és az ellátottak kötelesek óvni és védelmezni az intézményi vagyont. A házirend nyilvánosságra kerül, ennek módja: 1. szintenként kifüggesztésre kerül a feli újságra 2. az ellátott a házirend egy példányát aláírással átveszi Változtatás esetén ismét nyilvánosságra kell hozni. Záró rendelkezések: A Házirend a jóváhagyást követő hó első napjától lép hatályba. Miskolc.2012.június H a n á k Pálné ügyvezető Az Érdekképviseleti Fórum megismerte és elfogadásra javasolja É.F. elnöke Záradék A Dr Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Kuratóriumának.számú határozatával jóváhagyta. Miskolc, hó...nap

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus Szociális Otthoni Telephelye Kőkút-Gyöngyöspuszta, Gyöngyöspuszta 1. H Á Z I R E N D Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona Jóváhagyta:

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek:

Házirend. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Cím:Budapest, 1125 Kútvölgyi út 20-22. Tel : 3557-011 Fax: 3556-376 Telephelyek: Budapest, 1031 Ányos utca 3. Tel : 3887-305 Fax: 3687-472 Budapest, 1124 Mártonhegyi

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 I d ő s e k á t m e n e t i e

Részletesebben

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd. A Szakmai Program 3. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1097 Budapest, Ecseri út 19. 10. sz. melléklet H Á Z I R E N D Jóváhagyta: HÜB /2011/XI.29.) számú határozata 1 Tartalom:

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe:

Fenntartó: Felügyeleti szerv Ellátási területe: Székhelye: Telephely címe: Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Telephely címe: 1146

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Időskorúak Gondozóháza 1098 Budapest, Friss u. 5. 13. sz. melléklet HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja... 4 2. Az intézmény feladata... 5 3. A megvalósítani kívánt program

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM

Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona Nagymaros SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Otthona szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátások szakmai programját - figyelembe

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND

Békéscsabai Kistérségi. Életfa. Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsabai Kistérségi Életfa Idõsek Otthona HÁZIREND Békéscsaba, Lencsési út 85. Tel.: (66) 527-400, (66) 638-738, (66) 459-450 Fax: 638-777 E-mail: csabaieletfa@t-online.hu Tartalom Bevezetõ I. Az intézményi

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND

Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy Sándor utca 5. HÁZIREND A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem

Platà n Szocià lis Alapà tvã ny. Felvà teli kã relem Felvà teli kã relem Felvételi kérelem letöltése INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 95.. (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást

Részletesebben

Gondozási Központ - Házirend

Gondozási Központ - Házirend Gondozási Központ - Házirend Átány Község Önkormányzat Gondozási Központja HÁZIREND 2009 Községi Önkormányzat Gondozási Központja Átány, II. Rákóczi Ferenc út 34. Tel: 36/482-017 e-mail: gkatany@freemail.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Medicin-Liget Alapítvány Kincses Sziget Szépkorúak Otthona és Kistérségi Gondozási Centrum 3325 Noszvaj Szomolyai út 0214/18 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 3. 1 Tartalomjegyzék 1. A Kincses Sziget

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről

Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről Beszámoló a Szociális Ápolási-Gondozási Központ 2013. évi működéséről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés d./pontja értelmében

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén

Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás átmeneti gondozóházban történő elhelyezés esetén Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest,

Részletesebben

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás

Esthajnal Időskorúak Otthona. - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona HÁZIRENDJE - 2013 ápoló gondozó otthoni ellátás és átmeneti elhelyezést biztosító ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester

IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA. Jóváhagyva: Kálmán Béla polgármester Nyírmadai Szociális Ápolási- Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2015. 07. 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ IDOSEK OTTHONA Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekrol

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat Regionális Humánszolgáltatási Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye HÁZIREND A Házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a fogyatékosok nappali intézményének belső

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778.

Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778. 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde 2 2009. Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben