A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: , Fax: A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Készítette: Posta László Igazgató Véleményezte és elfogadta: Diákönkormányzat Nevelőtestület Szülői Szervezet Készült: március Érvényes: határozatlan ideig

2 Tartalomjegyzék: I. A tanulók jogai..1. II. III. IV. A tanulók kötelességei...3. Általános tudnivalók..4. III./1. A kollégiumi foglalkozások rendje.. 4. III./2. A kollégiumi felvétel elvei III./3. A kollégiumi étkezéssel kapcsolatos szabályok..7. III./4. A jutalmazás elvei és formái, a kollégiumi lakhatással kapcsolatos szabályok III./5. A kollégiumi lakhatás ideje alatt az intézményen kívüli magatartással kapcsolatos szabályok III./6. A kollégiumi élettel kapcsolatos egyéb szabályok 11. Intézményi védő, óvó előírások..12. V. Fegyelmező intézkedések elvei és formái VI. A Házirend közzétételével, megismerésével kapcsolatos szabályok..14. VII. Napirend munkanapokon VIII. Napirend munkaszüneti napokon IX. Diákügyelet rendje X. Záró rendelkezések. 17.

3 A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Célunk, hogy kollégiumunk sajátos eszközeivel és módszereivel a lehető legjobban szolgálja a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, tanulását, a sikeres életpályára való felkészítését. Az intézmény működése során biztosítjuk az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermeki jogok érvényesítését, demokratikus, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazását. A tanulókkal közös tevékenységünk során kialakítjuk a felelősség, bizalom, szeretet, és tapintat légkörét, érvényre juttatjuk az alapvető erkölcsi normák betartását, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételéből fakadó követelményeket. Építünk a tanulók öntevékenységére, önszerveződő kezdeményezéseire. Fontos, hogy a tanulók érezzék a kollégiumot sajátjuknak, és érezzék benne jól magukat. Biztosítjuk a tehetséggondozás, felzárkóztatás, az egészséges életmódra nevelés személyi és tárgyi feltételrendszerét, lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos és változatos eltöltésére. A közösségi érték és normarendszer, a kommunikációs kultúra fejlesztésének eszközrendszerével segítjük a tanulók társadalmi beilleszkedését, a demokratikus jogérvényesítési technikák elsajátítását. Kollégiumunk Házirendje, mint intézményünk egyik legfontosabb alapdokumentuma céljaiban, elveiben, és tartalmában összhangban van az intézmény jóváhagyott Pedagógiai programjával, Minőségirányítási Programjával, Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint magasabb szintű jogszabályokkal. I. A tanulók jogai 1. A tanulónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 2. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. Minden tanulónak joga van újra a kollégiumi felvételét kérni. 3. Minden tanuló választó és választható a különböző diákönkormányzati szervekbe, ily módon részt vehet jogszabályban meghatározottak szerint az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 4. A kollégisták kérelmezhetik szociális támogatás odaítélését. 5. A közösség fejlődését elősegítő és érdekeit szolgáló javaslatokat tehetnek. 6. Részt vehetnek a kollégium rendezvényein, a kötelező és választott foglalkozásokon, sport és szakköri munkában, versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken. 7. Igénybe vehetik a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, a kollégium könyvtárát, sport és szakköri felszereléseit. 8. Hozzájussanak a kollégiumi élettel kapcsolatos, valamint jogaik gyakorlásához szükséges információhoz, tájékoztassák az ezekkel kapcsolatos eljárások rendjéről. 9. Kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi tevékenységért dicséretben, jutalomban részesülhetnek.

4 10. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő és oktató tanár munkájáról, a kollégium működéséről, továbbá tájékoztatást kaphat személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, e körben javaslatot tehet, továbbá kérdést intézhet a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz és arra 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. Véleményezési joggyakorlat szempontjából, és egyéb vonatkozásban is a tanulók nagyobb közösségének számít, az ügy jellegétől függően: a tanulócsoport, a fakultációs csoport, küldött közgyűlés, választott diákönkormányzati képviselő közösség. A tanulónak joga van a kollégium működésével kapcsolatos rendszeres tájékoztatáshoz, amelynek rendje és formái: - diákközgyűlés, - diákönkormányzati ülés, - csoportfoglalkozás, - igazgatói fogadóóra. 11. A kollégistáknak joguk van ahhoz, hogy a levelezéshez, és lakáshoz fűződő személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák feltéve, hogy e joguk gyakorlása nem sérti, és nem korlátozza másoknak a jogait. 12. A tanuló jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indíthat, minden törvényes eszközt igénybe vehet. A diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért. 13. Iskolai tanulmányi kirándulás, hétvégi bennmaradás, vagy más elfoglaltság esetén a napi élelmezési normáknak megfelelő értékben hidegélelmet lehet kérni. Ezt az igényt 3 nappal az indulás előtt írásban kell kérni a csoportvezetőnél. 14. A tanuló alapvető joga a hétvégi hazautazás. A hazautazás és a visszaérkezés időpontját illetve bennmaradás szándékát a csoportvezető tanárral legkésőbb szerda 19 óráig közölni kell. A kollégiumba való visszaérkezés időpontja nem lehet korábbi, mint a tanári ügyelet kezdete (tanári ügyeleti beosztást az előre megadott tanulói benntartózkodási illetve, visszaérkezési szándékokhoz igazítjuk) A vasárnapi visszaérkezés legkésőbbi időpontja: Ez alól felmentést indokolt esetben a csoportvezető tanár adhat. Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva korábban érkezik vissza a hétvégi tanári ügyelet kezdeténél az épület előterében kell megvárnia a tanári felügyelet kezdetét, a szobájába nem mehet be. A minden tanulóra kiterjedő hazautazási kötelezettséget az intézmény igazgatója rendelheti el. Az intézmény igazgatója megtilthatja a tanuló hazautazását, ha természeti katasztrófa, rendkívüli vagy egyéb körülmény miatt a tanuló biztonságos hazaérkezését veszélyeztetve látja. A tagintézményben a hétvégi hazautazásról vasárnap ig, vagy hétfőn reggel érkeznek vissza a kollégisták. A hétfői visszaérkezést a szülő kérelmezheti megfelelő indok alapján. Engedélyt a tagintézmény vezetőjétől kell kérni. 15. A hétvégére bennmaradást kérő kollégisták a székhelyintézményben vannak leszállásolva. 16. A kollégistának joga van ahhoz, hogy vallási, világnézeti, vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.

5 II. A tanulók kötelességei 1. Ismerjék és tartsák magukra nézve kötelezőnek a kollégium házi- és napirendjét, a tanulókat védő-óvó rendszabályokat, a tűzvédelmi előírásokat, a tűzriadó tervet, a dohányzásra vonatkozó előírásokat. Tartsák be az emberi együttélés, a kulturált magatartás szabályait az intézményen belül és kívül is. 2. Tartsák tiszteletben a kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai és tanuló társaik emberi méltóságát és jogait. 3. A megállapított étkezési díjat legkésőbb minden hónap 10 -ig pontosan és felszólítás nélkül fizessék be. Ezen kötelezettség alól indoklással alátámasztott kérelemre az intézmény igazgatója adhat felmentést, illetve haladékot. 4. Óvják saját és társaik testi épségét, egészségét, sajátítsák el és alkalmazzák az egészséget és biztonságot védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentsék a felügyeletet ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelnek. 5. A kötelező foglalkozások idejét fordítsák teljes mértékben a tanulásra, személyiségük fejlesztésére, ne zavarják tanulótársaikat. A jobb tanulmányi eredmény érdekében vegyék igénybe a nevelőtanárok segítségét, az egyéni és csoportos foglalkozásokat. 6. A kötelező és a kötelezően választott, valamint a szabadon választható foglalkozásokon rendszeresen vegyenek részt. 7. Látogatókat a tanulók kötelező foglalkozások alatt nem fogadhatnak. A látogatókat csak a kijelölt helyen /könyvtár előtere /tagintézményben a földszinti előterében lehet fogadni. A szülőket és egyéb látogatókat az ügyeletes tanár engedélyével, a hálószobájában és a társalgóban is fogadhatja a tanuló. 8. Védjék és óvják az intézményi és a személyi tulajdont. A hálószobákat és annak felszerelési tárgyait a szobaközösségek leltár szerint hiánytalanul átveszik a tanév elején, és ugyanígy adják át a tanév végén. A hálószobák és szekrények kulcsait és pótkulcsait is kötelesek hiánytalanul megőrizni és tanév végén leadni. Az okozott kárt, vagy hiányt mindenki köteles megtéríteni. Ki nem deríthető esetekben a kárért az érintett tanulók vagy közösségek anyagilag és fegyelmileg felelősek. Fordítsanak gondot szobájuk, munkahelyük, környezetük tisztántartására, otthonosabbá tételére. A hálószobák rendjét napi rendszerességgel értékeljük a reggeli szemle során. Erre az időpontra a tanulók kötelesek a megfelelő rendet kialakítani hálószobájukban. A tanulók kötelesek a hálószobájukban folyamatosan rendet, tisztaságot tartani. Használati eszközeiket a szekrényekben, polcokon kötelesek rendben tárolni, az asztalokon a tanuláshoz, egyéb használathoz szükséges rendet kialakítani. Bár a hálószobákat napi rendszerességgel a kollégiumi takarítók kitakarítják, a tanulók maguk is kötelesek hozzájárulni a rend és tisztaság folyamatos fenntartásához. Vendégek érkezése előtt a kijelölt időpontig az ágyneműt és a plédet le kell húzni, és el kell zárni. Ugyancsak el kell zárniuk felszerelési tárgyaikat. Amennyiben a vendégek

6 távozását követően hiányt, rendellenességet, rongálást tapasztalnak, azt késedelem nélkül azonnal jelenteniük kell. 9. Az ügyeleti szolgálat az ügyeletes tanárok irányítása mellett köteles ellátni feladatát. Feladatukat a Diákügyelet rendje tartalmazza. Beosztásukat az ügyeletes tanár határozza meg. 10. Betegség vagy rosszullét esetén a tanuló köteles jelentkezni az ügyeletes tanárnál illetve az ápolónőnél, vagy a benntartózkodástól függően a kollégium igazgatójánál/helyettesénél további intézkedés érdekében. 11. A beteg tanuló, amennyiben állapota megengedi utazzon haza, és csak gyógyultan térhet vissza a kollégiumba. 12. Otthoni betegség, vagy más előre nem látott ok miatti távolmaradást 24 órán belül feltétlenül jelenteni kell a kollégiumnak. 13. A beteg tanuló a kollégiumból való hazautazását köteles jelenteni. 14. A kollégiumból való tartós vagy végleges távozás esetén a kollégiumi felszerelési tárgyakat (ágynemű, szoba és szekrénykulcsok, könyvtári könyv, és egyéb a kollégium tulajdonát képező tárgyak) le kell adni, a tartozásokat rendezni kell. Egyidejűleg a tanuló tegyen eleget a kijelentkezési kötelezettségének. 15. Az ágyneműt ágyneműcsere alkalmával a tanuló köteles a megadott napon és időpontban lecserélni. A tanuló használhatja a saját maga által hozott ágyneműt is, melynek tisztántartásáról és rendszeres cseréjéről ugyancsak köteles gondoskodni. A tagintézmény biztosítja az ágynemű huzatot. 16. Ismerje és tartsa magára nézve kötelezőnek a tűzvédelmi szabályokat és a balesetvédelmi előírásokat. Az észlelt veszélyforrásokat azonnal jelentse. 17. A kollégiumi lakhatás egész ideje alatt az intézményen belül és kívül egyaránt tilos a szeszesital és a drogok fogyasztása, illetve a dohányzás. III. Általános tudnivalók III./1. A kollégiumi foglalkozások rendje: Tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet kötelező, kötelezően választható és szabadon választható. Ezen foglalkozások jellegét és számát a kollégium Pedagógiai programja, illetve Éves foglalkozási terve tartalmazza részletesen. A kötelezően választható foglalkozásokra a tanév kezdetéig a szabadon választható foglalkozásokra október 15-ig kell írásban jelentkezni. Legalább egy fakultáció választása kötelező. A választást tanév közben egy alkalommal módosítani lehet. A 4.0 és ennél jobb tanulmányi eredményt elért tanulók - ha magatartásuk és aktuális tanulmányi előmenetelük kifogástalan - kötetlen szilenciumi kedvezményt kaphatnak. A szilencium rendjét nem zavarhatják. Ez a kedvezmény nem megfelelő tanulmányi eredmény, vagy viselkedés esetén visszavonható a csoportvezető tanár döntése alapján

7 évfolyamon 3,5 félévi vagy év végi tanulmányi átlag alatt tanulószobában kell a szilenciumon részt venni, ezen átlag felett a évfolyamos tanuló a szobában tartja a szilenciumot. A csoportvezető-tanár javaslata alapján az intézmény igazgatója kötetlen szilenciumi kedvezményt adhat, amennyiben tanulmányi eredménye eléri a 3,7-et és a legutóbbi értékelési időszakhoz képest átlaga nem romlott. A kedvezmény további feltétele, hogy az értékelő pontrendszerben a magatartás, szorgalom, fakultáció, sport, közösségi tevékenység területén elért össz pontszáma elérje a 128 pontot. Az így megítélt kedvezmény határozott időre vonatkozik. A kötelezően választott foglalkozások alól (heti egy fakultációs foglalkozás) felmentést kapnak: - a évfolyamos tanulók, - középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulók, - ECDL vizsgával rendelkező tanulók - OKJ-s informatika vizsgával rendelkező tanulók. A kötelező és kötelezően választható foglalkozások alól a tanuló a szülő által aláírt kérelemben kérheti felmentését az alábbi esetekben: - kötelező jellegű iskolai elfoglaltság, - külön órán való részvétel, - igazolt sportolóként végzett sporttevékenység, - szervezett keretekben folytatott kulturális vagy művészeti tevékenység. A felmentés csak ezen tevékenységek idejére korlátozódik azon túlmenően a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A felmentésre okot adó tevékenységről igazolást kell bemutatni. A tanuló kérésére a foglalkozásokról való távolmaradást eseti jelleggel a csoportvezető tanár illetve a foglalkozást vezető tanár engedélyezhet. A kötelező és a kötelezően választható foglalkozások esetében két igazolatlan mulasztás írásbeli nevelőtanári figyelmeztetést, három mulasztás nevelőtanári intést, ezt követően igazgatói szintű fegyelmező intézkedést, majd fegyelemi eljárást von maga után. A kötelező foglalkozási időt - kivéve azokat, akik engedélyt kaptak a távolmaradásra mindenkinek a kijelölt tanulószobában kell eltöltenie. A foglalkozások és a szünetek rendje: 16 h - 16,45 - ig I. szilencium, fakultáció, egyéb foglalkozás 16,45-16,50 - ig szünet 16,50-17,35 - ig II. szilencium, fakultáció, egyéb foglalkozás 17,35-17,45 - ig szünet 17,45-18,30 - ig III. szilencium, fakultáció, egyéb foglalkozás 19,30-20,15 - ig fakultáció, egyéb foglalkozás 20,15-21,00 - ig fakultáció, egyéb foglalkozás A foglalkozások ideje 45 perc, kivéve az egyéni foglalkozást, amely ettől rövidebb is lehet. A Tagintézményben: ig I. szilencium, fakultáció, egyéb foglalkozás 16, ig szünet ig II. szilencium, fakultáció, egyéb foglalkozás ig szünet ig III. szilencium, fakultáció, egyéb foglalkozás ig fakultáció, egyéb foglalkozás

8 ig fakultáció, egyéb foglalkozás A kollégiumban foglalkozás nélküli munkanap tartható: - kollégiumi rendezvények alkalmával, - az iskolai tanítás nélküli napokkal összhangban évi legalább egy foglalkozás nélküli munkanap programját a diákönkormányzat állapítja meg (Deák-napok). A tanulók és a szülők igényei szerint az arra jogosult egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit és vallásoktatás szervezhető a kollégiumban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kollégium biztosítja az ehhez szükséges tárgyi feltételeket, így különösen, a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. Hit és vallásoktatás oly módon szervezhető, hogy az alkalmazkodjon a kötelező kollégiumi foglalkozások rendjéhez. III./2. A kollégiumi felvétel elvei Az intézménybe történő jelentkezés minden tanuló és szülő törvényben garantált, a szabad kollégiumválasztás jogaként deklarált lehetősége. A kollégiumi felvételt minden tanuló illetve szülő írásban kéri az intézmény igazgatójához címezve. A jelentkezés történhet az iskolai jelentkezési lapon a kollégiumi férőhely - igény megjelölésével /kilencedikes tanulók /, melyeket a kapcsolatos iskolák a kollégium igazgatójához megküldenek. Kollégiumunk felvételi vizsgát nem tart. A felsős tanulók jelentkezésének elbírálásakor a tanuló tevékenységét a kollégiumi értékelő rendszer alapján bíráljuk el és ezek alapján döntünk a felvételről. A javítóvizsgára kényszerülő tanulók csak sikeres pótvizsga birtokában kerülhetnek vissza az intézménybe. Az évismétlésre bukott tanulók további kollégiumi elhelyezését - tekintettel arra, hogy a kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól - nem támogatjuk. Más kollégiumból való átjelentkezés elbírálásakor figyelembe vesszük a tanuló tanulmányi eredményét, és magatartását. A felvétel során előnyt élveznek a tanköteles korú, illetve a középiskola évfolyamára járó tanulók. A kollégiumi felvételről az intézmény igazgatója dönt. Döntésének meghozatalakor támaszkodik a kollégium értékelő rendszerében foglaltakra, a tanulónak az értékelő rendszerben elért eredményére és a nevelőtestület véleményére. Túljelentkezés esetén az elhelyezést nem nyert tanulókat várakozó listára helyezzük. Kollégiumi tagság megszüntetését az intézmény igazgatójánál a kiskorú tanuló szülője írásban kérheti. 18. életévét betöltött tanulók esetében a tanulók által benyújtott kérelmet a szülő is aláírja. A nem magyar állampolgárok díjfizetési kötelezettségét külön szabályzat tartalmazza. Az externátusi ellátásra való jelentkezés kérelem formájában történik, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. Az externátusi ellátásról való döntés egy tanévre szól. Az externátust igénylő tanuló kérelmét az alábbiak szerint bíráljuk el: - a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a tanuló helyzete (tanulói jogviszony fennállása fenntartó önkormányzat albérleti támogatása, - az elbírálás további elvei megegyeznek a kollégiumi felvétel elbírálásának elveivel. A tanulók tanulócsoportba és lakószobába sorolásának elvei: - A Pedagógiai programunkban foglaltaknak megfelelően a tanulócsoportokat és a szobaközösségeket elsősorban az ugyanazon osztályba, ugyanazon iskolába vagy iskolatípusba járó tanulókból szervezzük. A tanulócsoportok létszáma, a tanulók

9 száma szükségessé teheti az ettől való eltérést. A szobaközösségek kialakításánál egyéni kéréseket is figyelembe veszünk. A közösségek összetételének megváltoztatásakor a tanulók véleményének kikérése mellett pedagógiai szempontokat érvényesítünk. III./3. A kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatos szabályok 1. A kollégiumi ellátás ingyenes (a magyar állampolgárok, illetve a jogszabályokban meghatározott külföldi állampolgárok részére), amely kiegészül térítési díj alapján igénybe vett napi háromszori (reggeli, ebéd, vacsora) kedvezményes étkezéssel. 2. A kedvezményes étkezésért a mindenkor érvényes étkezési nyersanyagnorma alapján, annak 50 illetve 100 %-át kitevő mértékű étkezési térítési díjat kell fizetni. Az 50 %-os normatív kedvezmény csak az erre vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján, az előírt igazolások határidőre történő leadása után vehető igénybe. Egyéb, rászorultsági alapon benyújtott étkezési díj csökkentési kérelmet az intézmény igazgatója az érvényes jogszabályok alapján bírálja el, és dönt további kedvezmény odaítéléséről. 3. Étkezés lemondása a kollégiumból való igazolt távollét (betegség, engedélyezett távolmaradás, kötelező iskolai foglalkozáson való részvétel) esetén, külön kérelem benyújtása alapján történik. Az intézmény igazgatójához benyújtott kérelmet a tanuló és a szülő is aláírja. Ebben az esetben a kérelmet és az étkezési jegyeket a tárgynapot két munkanappal megelőzően le kell adni. 4. Az így engedélyezett hiányzási napokon esedékes térítési díjat a következő hónapban túlfizetésként szerepeltetjük. A hétvégi bennmaradásra eső napi térítési díjat a következő hónapban a kollégiumi díj fizetésekor hátralékként kell befizetni. 5. Amennyiben a tanuló iskolai elfoglaltsága miatt nem a kollégiumban, hanem az iskolában tudja igénybe venni az ebédet, akkor azt a szolgáltatótól a kollégium rendeli meg. III./4. A jutalmazás elvei és formái, a kollégiumi lakhatással kapcsolatos szabályok a. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A kollégium bármely tanulója jutalomban, dicséretben részesíthető, az alábbi szempontok figyelembe vételével: 1. A jutalmazás szempontjai: a./ - kiemelkedő tanulmányi eredmény b./ - példamutató magatartás c./ - kimagasló közösségi és kulturális tevékenység d./ - a kollégium érdekében kifejtett munkavégzés e./ - tanulmányi versenyen, vetélkedőn, sportversenyen való részvétel illetve kiemelkedő teljesítmény 2. A tanulók jutalmazására javaslatot tesznek: - a kollégiumi diákönkormányzat

10 - csoportvezető tanár - igazgató - tagintézmény vezető - nevelőtestület - Tehetségért a Kollégiumban Alapítvány 3. Jutalmazás formái: - nevelőtanári dicséret - igazgatói dicséret - tárgyjutalom - szabad kimenő 4. Kiemelkedő tanulók jutalmazása: - Kiváló kollégista - Jó tanuló, jó sportoló, példás magatartás - Élen járó sportolók jutalmazása - Ösztöndíj Az odaítélés szempontjait a Pedagógiai program tartalmazza. b. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Az intézmény igazgatója a kollégium tanulóit az éves költségvetésben megállapított támogatási keret terhére szociális támogatásban részesítheti. A támogatás odaítélésének elvei: - a támogatás odaítélésekor az igazgató figyelembe veszi a tanuló szociális helyzetét (a szülők jövedelme, az eltartott családtagok száma, a gyermekét egyedül nevelő szülő, stb.) - a tanuló magatartását, társaihoz, tanáraihoz való viszonyát - a képességeinek megfelelő tanulmányi munka teljesítését Szociális támogatásra javaslatot tehet: csoportvezető tanár, diákönkormányzat, diákönkormányzat tagja, az intézmény ifjúságvédelmi felelőse, az intézmény igazgatója, szülői szervezet. A támogatásra javasoltak körét, névsorát a kollégium diákönkormányzata javaslat formájában terjeszti elé az intézmény vezetőjének. E javaslat tartalmazza, a támogatási összegek személyre szóló vagy kategóriákba csoportosított konkrét meghatározását is. A támogatás egy összegű, a támogatás odaítéléséről a szülőt és a tanulót írásban értesítjük. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen adószámmal. A kollégiumi lakhatással kapcsolatos szabályok: - A fiúk a lányok szobájában, a lányok a fiúk szobájában nem tartózkodhatnak. - A fiúk és a lányok a másik nem által használt szintre csak a kollégiumi foglalkozásokon való részvétel céljából mehetnek, illetve külön engedéllyel. - Szobáját és az általa használt felszerelési tárgyakat engedély nélkül senki el nem cserélheti, és a kollégium területéről ki nem viheti. - A kötelező elfoglaltságon és a kimenő időn túl minden tanulónak a kollégiumban kell tartózkodnia.

11 - Kimenőt naponta 16 óráig csak a csoportvezető tanártól, vagy elfoglaltsága esetén az ügyeletes tanártól lehet kérni. A vacsora és a 20 óra 30 perc közötti időben történő rövid eltávozásra engedélyt nem kell kérni. 20 óra 30 perc után csak a csoportvezető írásos engedélyével lehet eltávozni a kollégiumból óráig at követő kimenőre a csoportvezető tanár csak indokolt esetben, az intézmény igazgatójával, vagy igazgatóhelyettessel történő egyeztetés alapján adhat kimenőt. Hiteles szülői kérés alapján az ügyeletes tanár a vezetőkkel való konzultáció nélkül is engedélyezhet a tanuló számára kimenőt vagy hazautazást, ha a kérés olyan időpontban érkezik, amikor a vezetők már nem tartózkodnak az intézményben Az engedélyezett kimenőket a kimenőfüzetbe rögzítjük. Kimenő előtt az írásos engedélyt a portásfülkében kell elhelyezni. A beérkező tanulók kötelesek jelentkezni a portásnál. Az esti létszámellenőrzésen a kollégiumban bent lévő tanulók kötelesek részt venni, ez alatt a hálószobájukban tartózkodni. - A tagintézményben a tanulónak naponta az iskolából történő visszaérkezésétől ig tartó eltávozásra engedélyt nem kell kérni. A vacsora és a közötti időben történő eltávozásra engedélyt kell kérni a csoportvezetőtől vagy az ügyeletes tanártól órát követő kimenőre a csoportvezető tanár csak indokolt esetben, a tagintézmény-vezetővel, vagy a tagintézményvezető- helyettessel történő egyeztetés alapján adhat engedélyt. Hiteles szülői kérés alapján az ügyeletes tanár a vezetőkkel való konzultáció nélkül is engedélyezhet a tanuló számára kimenőt vagy hazautazást, ha a kérés olyan időpontban érkezik, amikor a vezetők már nem tartózkodnak az intézményben Az engedélyezett kimenőket a kimenőfüzetbe rögzítjük. A beérkező tanulók kötelesek jelentkezni az ügyeletes tanárnál. Az esti létszámellenőrzésen a kollégiumban bent lévő tanulók kötelesek részt venni, ez alatt a hálószobájukban tartózkodni. - A kollégium rendje, tisztasága érdekében az étteremből ételt és éttermi felszerelést lehozni tilos. A szobákban csak tartós élelmiszerek tárolhatók, a többi élelmet a rekeszes hűtőszekrényekben kell tárolni. A hűtőszekrény rekeszek rendjéért és tisztaságáért a szobaközösségek felelősek. Heti egy alkalommal (pénteken, vagy tanítási szüneteket megelőzően) a kollégium takarítói a rekeszeket kiürítik és fertőtlenítik. - A beteg tanulók étkezéséről 8-16 óráig az ápolónő, azt követően az ügyeletes nevelő utasítása alapján a naposok gondoskodnak. Az étkezési felszerelést a naposok visszaviszik a konyhára. - A betegszobába a betegen kívül csak az arra illetékesek (a kollégium vezetői, nevelői, ápolónő, gondok, takarítónő, naposok) léphetnek be. - A tanulók egészségügyi ellátása a kollégium részére kijelölt körzeti orvosi rendelőben, szakrendelőben, valamint az állandó lakóhely szerinti háziorvosi ellátás keretében történik. - A kollégiumban rádió, cd, dvd lejátszó, magnó, mobiltelefon, hajszárító, hajformázó kivételével más elektromos készülék használata tilos. Ezen eszközöknek is meg kell felelniük az érintésvédelmi előírásoknak és a biztonságos használat követelményeinek. Számítógépet csak az igazgató külön engedélye alapján lehet a kollégiumba behozni, illetve használni. Ezekért a tárgyakért a kollégium anyagi felelősséget nem vállal.

12 - Nagyobb pénzösszeget vagy értéktárgyat senki se tartson magánál. Pénzt vagy értéktárgyat mindenki köteles a zárható szekrényében tartani. Szükség esetén - ideiglenesen - az értéktárgyak megőrzéséről a csoportvezető tanár gondoskodik, ha ezt a tanuló kéri. Felelősséget az intézmény által szándékosan okozott káron túlmenően - csak és kizárólag a megőrzésre átvett értékekért vállal a kollégium. - A külső étkezők, vendégek, menzás tanulók értéktárgyaiért az intézmény felelősséget nem vállal. - A hálószobák ajtaját és a szekrényeket a szobából való távozás után a tanulók kötelesek zárva tartani. Lopás, vagy betöréses lopás esetén az esetet azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak. A kollégium az esetleges mulasztás megállapítása érdekében az esetet kivizsgálja, és kísérletet tesz az elkövető személyének megállapítására. A károsult, vagy képviselője rendőrségi feljelentést tehet. - A kollégiumba tilos behozni: balesetveszélyt, vagy tűz- és robbanásveszélyt okozó tárgyat, anyagot pl: szúró- vágó eszközt, pirotechnikai eszközt, gyertyát, szeszesitalt, dohányterméket, drogokat. - Gépjárművek, kerékpár, gördeszka, görkorcsolya behozatala nem engedélyezett. Ezen eszközök kollégium területére saját felelősségre történő behozatalához indokolt esetben az igazgató engedélye szükséges. - Rádiót, magnót csak szilenciumi időn kívül, a szállóépületben pedig villanyoltásig szabad használni normál hangerővel. - A kollégiumban szerencsejátékot játszani, anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytatni, szeszes italt fogyasztani, dohányozni szigorúan tilos! - A tanulók egymás közötti viszonyában semmiféle erőszaknak helye nincs. Az agresszív, a mások testi épségét, személyiségét, nyugalmát sértő magatartást szigorúan büntetjük. Elvárjuk az egymás személyiségét tiszteletben tartó, segítőkész, toleráns, az együvé tartozást kifejező, a kollégium szellemiségéhez méltó tanulói magatatást, az intézmény falain belül és kívül egyaránt. - A tanulók mások hálószobájába csak az ott lakók engedélyével, az ott folyó tevékenység zavarása nélkül léphetnek be, illetve tartózkodhatnak. A kollégium pedagógusai és vezetői nevelői-oktatói munkájuk során e munkájuk végzéséhez szükséges időben és mértékben a hálószobákba bármikor beléphetnek, a tanulók szekrényeit és személyes felszereléseit elsősorban azok jelenlétében ellenőrizhetik, kivéve, ha az ellenőrzésre súlyos fegyelemsértés gyanúja, tűz és balesetveszély elhárítása miatt késedelem nélkül szükség van. Ebben az esetben felnőtt tanú vagy a diákönkormányzat képviselőjének jelenléte, valamint az intimitás követelményeinek betartása szükséges. E szabály alól kivétel a tűz és bombariadó keretében végzett intézkedés. - A társadalmi, állami ünnepekről történő megemlékezés kötelező jelleggel csoportkeretekben történik. A kollégiumi rendezvényeken, ünnepségeken a tanulók meghatározott körének részvétele kötelező, az előírt alkalomhoz illő öltözékben.

13 - A kollégiumból való évközi kimaradást /kiköltözést / csak a szülő által aláírt írásbeli tanulói kérelemre engedélyez a kollégium igazgatója, amennyiben étkezési díj hátralék vagy egyéb tartozás nem áll fenn. III./5. A kollégiumi lakhatás ideje alatt az intézményen kívüli magatartással kapcsolatos szabályok - A tanulók kollégiumból való távozásának vagy hazautazásának idejére és tartamára a kollégiumi felügyelet nem terjed ki. Kivéve a kollégium által szervezett külső rendezvényeket. - A kollégista tanulók, a kollégiumból való távozást követően is kötelesek az általánosan elfogadott emberi, erkölcsi normákat betartani. Kerülni kell a nyilvános szórakozóhelyek, szeszesital, drog fogyasztására alkalmat adó helyek, valamint a játéktermek látogatását. - Utcán, tömegközlekedési eszközökön, nyilvános helyeken kollégista diákhoz méltó, feltűnést kerülő módon kell viselkedni. Saját és mások testi épségét szem előtt tartó módon, figyelmesen, fegyelmezetten kell közlekedni, szigorúan betartva a közlekedési, általános viselkedési és udvariassági szabályokat. - Üdvözölni illik a kollégium és iskola tanárait, dolgozóit, kollégista társainkat. A kollégisták társaikkal közösséget vállalva segítsék egymást, meggondolatlan cselekedetektől, fegyelmezetlenségektől igyekezzenek egymást visszatartani. - Veszélyhelyzetben óvják saját és társaik testi épségét, és haladéktalanul értesítsék a kollégiumot, vagy a hatóságot, kérjenek segítséget járókelőktől, felnőttektől. - Igyekezzenek távol tartani magukat a személyiségük fejlődését torzító, vagy gátló tényezőktől, személyektől, csoportoktól. - Amennyiben segítségre van szükségük akár szorgalmi időn kívül is forduljanak a kollégium vezetőihez, tanáraihoz, dolgozóihoz. - A tanulók tömegrendezvényeken (futballmeccs, könnyűzenei koncert, stb.) való részvételét nem támogatjuk, és az azokon való részvételt teljes körű szülői felelősségvállalás mellett fogadjuk el. - Az intézménnyel kollégiumi jogviszonyban lévő tanulók szállóvendégként lakhatást nem igényelhetnek.

14 III./6. A kollégiumi élettel kapcsolatos egyéb szabályok - A kollégista tanulók névre szóló postai küldeményeiket az intézmény portáján vehetik át. A tanulók részére a küldeményeket a kézbesítőtől átvett állapotban, bontatlanul kell átadni. - A kollégium lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanulmányaikhoz szükséges dokumentumok fénymásolásához, amelyért a belső szabályzatokban meghatározott díjat kell fizetni. A diákönkormányzat működéséhez szükséges fénymásolás, nyomtatás az intézmény igazgatójával történt egyeztetést követően díjmentes. - A kollégium helyiségeinek használati rendje: a kollégista tanulók a napirendben meghatározott időkeretben használhatják a rendelkezésükre bocsátott kollégiumi helyiségeket, azok rendeltetése szerint. Tanári felügyelet mellett használhatók a számítástechnika termek. Tanulói felügyelet mellett használható a konditerem, az asztalitenisz terem, és a zeneklub. Ezek tanulói felügyeletéről, illetve a felelősökről a kijelölt tanárok döntenek. A számítástechnika termeket a géptermi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, a konditermet a használat szabályairól és a balesetvédelmi előírások betartásáról szóló oktatást követően a kijelölt felelősök felügyelete mellett szabad használni. Villanyoltást követően a tanulók a kijelölt tanulószobákban, és társalgókban tanulhatnak 24 óráig. Ezt követően a második emeleti társalgóban tanulhatnak a fiúk, a lányok a számukra külön kijelölt tanulókban tanulhatnak. - A tanulókkal szemben megfogalmazott elvárásunk, hogy hálószobájukat igyekezzenek otthonossá, komfortossá tenni (asztalterítő, virág, szőnyeg stb.). A hálószobák ízléses dekorációját a falak sérülése nélkül, könnyen eltávolítható módon oldhatják meg. Kiköltözéskor a kitett plakátokat, fényképeket, stb. el kell távolítani. A kollégium házi és napirendjének megtartása minden tanulónak kötelessége. A házirend betartásáért minden tanuló fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. IV. Intézményi védő, óvó előírások: Az intézmény munkarendje úgy van meghatározva, hogy folyamatosan biztosítjuk a tanulók felügyeletét. A felügyelet kiterjed: - A tanulók testi épségének megóvására - A tanulók erkölcsi védelmére - A tanulók intézményből való távozásának és távolmaradásának engedélyezésére és dokumentálására - A balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartására - Az intézmény házirendjének és napirendjének betartására - A tanulókat veszélyeztető tényezők elhárítására - Baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti csapás vagy egyéb rendkívüli helyzet gyors és szakszerű elhárítására

15 - Illetéktelen személyek távoltartására - Vagyonvédelmi feladatok ellátására. A felügyeletben közreműködnek: - az intézmény pedagógus munkakörben dolgozó munkatársai, - a kollégiumi titkár - ápolónő, - gondnok, - portások, - takarítók. - A tanulók kötelesek közreműködni saját maguk és társaik testi épségének, egészségének, biztonságának, értéktárgyaiknak megóvásában. Ennek érdekében maradéktalanul kötelesek elsajátítani és betartani a tűzvédelmi, biztonságtechnikai, balesetvédelmi előírásokat (beköltözést követő tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás). - Csak rendeltetésszerűen használhatják az intézmény helyiségeit és felszerelési tárgyait, különös tekintettel az elektromos hálózatra és berendezésekre. Azokat megbontani, megsérteni, bármilyen céllal hozzányúlni tilos és életveszélyes. Ugyancsak tilos saját elektromos berendezések szétszerelése, hiányos megbontott állapotú üzemeltetése. A szobában tartózkodás ideje alatt még éjszaka is tilos a hálószobák ajtaját kulccsal bezárni. Az intézményi tűzvédelmi eszközökhöz tilos hozzányúlni, azokat megrongálni. - Fegyelmezett, elővigyázatos magatartásukkal kötelesek hozzájárulni a kollégiumban tartózkodók biztonságához. (pl.: el kell kerülni a futkározást, csúszkálást, a lépcsőn, a vizes helyiségekben való fegyelmezetlen közlekedést, viselkedést, az ablakba való kiállást, az ablakokban bármilyen tárgy tárolása, illetve kidobása tilos, stb.) - A sportfoglalkozások vagy szabadidős sporttevékenység során saját maguk és társaik testi épségét mindenek előtt figyelembe vevő magatartást kell tanúsítani. - Tanulók számára tilos a belépés a konyha területre (a konyhai folyosó rácsos ajtaja mögötti terület, valamint az ételosztást biztosító pult mögött), raktárakba, karbantartó műhelybe, elektromos kapcsoló helyiségbe, portásfülkébe, hő központba. Az ifjúságvédelmi felelőse: Mester Gyula munka-közösségvezető Biztonságtechnikai kapcsolattartó: Király Sándor gondnok A tanulóbalesetekkel összefüggő egyes feladatok: A tanulóbalesetek megelőzése érdekében végzett munkát az igazgató koordinálja, és ellenőrzi. E munkában részt vesz: - igazgatóhelyettes - tagintézmény vezető, tagintézmény vezető-helyettes - nevelők - gondnok - karbantartó - portások. Balesetvédelmi és biztonságtechnikai bejárások, valamint a nevelői szoba ill. létszám ellenőrzések során feltárt baleseti forrásokat veszélyeztető tényezőket meg kell szüntetni. A

16 tanulókat balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az észlelt veszélyforrásokat minden tanuló ill. dolgozó köteles azonnal jelenteni ill. saját hatáskörében annak megszüntetésére azonnal intézkedni, a tanulókat a veszélyforrástól távol tartani. A nevelőknek folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a tanulók csak a házirendben engedélyezett eszközöket használhassák. Az intézmény épületének berendezésének valamint felszerelési tárgyainak biztonságos üzemeltetéséért a kollégium gondnoka munkaköri leírásában rögzítetten felelős. Az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén a balesetet észlelő ill. az ügyeletes tanár késedelem nélkül megteszi az alábbi intézkedéseket: - a sérült részére elsősegélynyújtás, mentők értesítése - a baleseti forrás kiküszöbölése, más tanulók távoltartása - jelentési és dokumentálási kötelezettség teljesítése. Az intézmény igazgatója a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott esetekben a bekövetkezett balesetről tájékoztatja a fenntartót, jegyzőkönyvet készít ill. vizsgálatot rendel el. V. A fegyelmező intézkedések elvei és formái A kollégiumban adható fegyelmező intézkedések az alábbiak: - szóbeli nevelőtanári figyelmeztetés - ügyeletes tanári figyelmeztetés - írásbeli nevelőtanári figyelmeztetés - írásbeli nevelőtanári intés - a szabad szilenciumi kedvezmény meghatározott időre történő megvonása. Az igazgató által adható fegyelmező intézkedések: - igazgatói figyelmeztetés - igazgatói megrovás. (A fegyelmi büntetések kiszabásánál, valamint a fegyelmi eljárás lebonyolításánál a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján járunk el.) A fegyelmező intézkedések meghozatalánál az alábbi elveket alkalmazzuk: - fokozatosság, lépcsőzetesség elve (ismétlődő fegyelemsértések esetén az egyre súlyosabb büntetést szabjuk ki) - demokratikusság elve (lehetőséget biztosítunk a tanuló számára cselekedetek indokolására, valamennyi tanuló egyenlő elbírálás alapján kezeljük) - tanuló érdekeinek szem előtt tartása elve (olyan súlyú és formájú intézkedést kell alkalmazni, amely a tanuló mindenekfelett való érdekeivel összeegyeztethető - a tanuló személyiségének, egészségének, biztonságának megóvása elve (határozottan lépünk fel az ilyen jellegű fegyelemsértések ellen) Fegyelmező intézkedések és a fegyelmi büntetések egy tanévre szólnak. A tanulók újrafelvételi kérelme elbírálásakor az értékelő pontrendszerbe való beszámítással figyelembe vesszük a meghozott intézkedéseket, illetve annak pozitív hatásait is. VI. A házirend közzétételével, megismertetésével kapcsolatos szabályok

17 A házirend hatálybalépését követően haladéktalanul közzé kell tenni az alábbi módon: A házirendet a tanév kezdetekor, beköltözéskor, vagy érdemi módosítása esetén a módosítás szövegét a tanulónak illetve a szülőnek át kell adni. El kell helyezni egy példányt az intézmény könyvtárában, a tanári szobában, a szülői szervezet vezetőjénél, a diákönkormányzat vezetőjénél, a csoportvezető tanároknál. A házirenddel kapcsolatosan folyamatosan információt lehet kérni a csoportvezető tanároknál, az intézmény igazgatójánál, illetve helyettesénél. A tagintézményben a nevelői irodában olvasható a Házirend. VII. Napirend munkanapokon 6,00 - ébresztő 6,00-7,20 reggeli 7,30 - szállószemle 12,00-15,00 ebéd 15,45 - ig kimenő, szabadfoglalkozások 15,00-21,00 fakultációk, szakkörök, csoportfoglalkozások 15,45 - felkészülés a szilenciumra 16,00-18,30 szilencium 18,30-19,00 vacsora (mindenki a saját tanulócsoportjával) 19,00-20,30 kimenő 20,30 - kapuzárás 20,00-22,00 szabadfoglalkozás, egyéni tanulás 21,30 - szemle, létszám ellenőrzés, zuhanyzók zárása 22,00 - villanyoltás 22,00-24,00 egyéni tanulás a kijelölt tanulószobákban A tagintézmény napirendje munkanapokon: 6.30 Ébresztő Reggeli Szobák ellenőrzése Ebéd Szabad kimenő, szabadfoglalkozás Felkészülés a szilenciumra Szilencium, fakultációs és egyéb foglalkozások

18 Vacsora Kimenő lehetőség, fakultációs és egyéb foglalkozások, egyéni tanulás, szabadidős tevékenység Létszámellenőrzés Villanyoltás egyéni tanulás az 1. és 2. emeleti tanulószobákban VIII. Napirend munkaszüneti napokon 7,30 - ébresztő 8,00-9,00 hálószemle 9,00-20,00 egyéni tanulás, szabadfoglalkozás, kulturális és sporttevékenység, kimenő 20,30 - ig kimenő 20,00-22,00 szabadfoglalkozás 21,30 - kapuzárás 21,30 - létszámellenőrzés, zuhanyzók zárása 22,00 - villanyoltás 22,00-24,00 egyéni tanulás a tanulószobákban IX. Diákügyelet rendje 6,00 ez előző napi diákügyeletesek eligazítása a tanári szoba előtt 6,00 7,20 7,20 7,30 reggeli reggeli után az étkező rendbetétele 6,30 7,30 a betegek étkezésének ellátása; ezt követően a naposok iskolába mennek 14,45 15,00 15,00 15,15 a diákügyelet átadása-átvétele; az ebédlő rendbetétele 15,15 15,45 szabadidő 15,45 közreműködés a szilencium előkészítésében 16,00 21,00 a feladatok ellátása az ügyeletes tanár megbízása alapján

19 18,00 18,30 a diákügyeletesek egymást váltva megvacsoráznak 19,00-19,15 a két napos vacsora után ellátja az ebédlői teendőket Az adott diákügyelet minden nap 15 órakor kezdi meg tevékenységét, s másnap reggel 7,30- kor fejezi be. Rendkívüli esetekben rendezvények alakalmával /pl. videó vetítés / a szolgálat leadás időpontja módosulhat az ügyeletes tanár útmutatása szerint. A pénteken átvett diákügyelet látja el a hétfő reggeli teendőket. Tömeges /20 fő/ bennmaradás esetén a diákszolgálat a hétköznapi munkarend szerint látja el feladatát. Diákügyelet rendje a tagintézményben az ügyeletes tanár tájékoztatja az ügyeleti feladatokról az ügyeleteseket a feladatok ellátása az 1. emeleti ügyeleti helyen az ügyeletes tanár megbízása alapján az ügyelet átadása az 1. emeleten ügyeletet ellátó tanárnak X. Záró rendelkezések A Deák Ferenc Kollégium Házirendjét az intézmény igazgatója készítette, a jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően egyetértési és véleményezési jogával élve a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat, és a Nevelőtestület elfogadta. Hatálybalépésének időpontja: jóváhagyást követően azonnal. Érvényes: határozatlan ideig, felülvizsgálata kétévenként esedékes. Debrecen, március 25. Posta László Igazgató

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést.

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést. Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE A kollégiumra vonatkozó speciális szabályok A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 HÁZIREND Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely Tartalom I. A tanulók jogai... 2 I.1. A jogok gyakorlásának határai... 2 I.2. A jogok általános keretei... 2 I.3. A véleménynyilvánítás

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE

2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE 2. rész Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE Készítette: Fodorné Szabó Valéria megbízott kollégiumvezető Hatálybalépés időpontja: 2014.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

HÁZIREND. 2013. március 27.

HÁZIREND. 2013. március 27. HALLÁSSÉRÜLTEK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4031 DEBRECEN, SZÉCHENYI U.60. TELEFON:(52) 531-766 FAX:(52) 412-191 HÁZIREND 2013. március 27. 2 HÁZIREND

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben