2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE"

Átírás

1 2. rész Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE Készítette: Fodorné Szabó Valéria megbízott kollégiumvezető Hatálybalépés időpontja: október 21. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Napirend 2. sz. melléklet: A kollégium helyiségeinek használata 1

2 HÁZIREND A kollégium működési rendjét a Házirend szabályozza, amely a kollégium diákjai és dolgozói számára előírja az együttélés szabályait, és az itt élő közösség törvénye. A kollégium házirendje tanulói jogokat és kötelezettségeket szabályoz. Alapelvünk: Jogait csak az tudja gyakorolni, aki maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit, megtartja az emberi együttélés általános normáit, írott és íratlan szabályait. I. Adatok Az intézmény neve: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A középiskolai kollégium az intézmény tagintézményeként működik. Az intézmény székhelye: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. A kollégium épület címe: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út Telefon: 49/ Fax: 49/ II. Általános rendelkezések 1. A kollégium az intézményes nevelés egyik színtere, otthont nyújt a tanulóknak, kiegészíti a családi és iskolai nevelést. 2. A kollégium házirendje a nyugodt és szervezett együttélést hivatott szolgálni, mellyel védeni kívánjuk a közösség és az egyén természetes és alapvető érdekeit. 3. A kollégiumi házirend a kollégiumi életre, a kollégium területén kívüli kollégiumi rendezvényekre és a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodásra terjed ki. 4. A házirend betartása és betartatása a kollégista tanulókra nézve valamint a kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok, a nevelő munkát segítő dolgozók és a szülők részére is kötelező. 5. A házirend előírásai a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók számára a kollégiumba való beérkezéstől a távozásig érvényesek. 6. A tanuló kollégiumi jogviszonyából eredő jogait a mindenkori tanév első tanítási napját megelőző naptól gyakorolhatja. 7. A kollégiumi házirend alapelveinek megalkotása szempontjából legfontosabb intézményi dokumentumok az alapdokumentum, az SZMSZ és a pedagógiai program. 2

3 III. Tanulói jogok 1. A kollégiumban azok a tanulók jogosultak lakni, akik a meghatározott tanévre felvételt nyertek. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi felvétel iránti kérelmet az iskolába való beiratkozással egyidejűleg nyújthatja be a tanuló a kollégium vezetőjéhez. Az újrafelvételt június 1-jéig írásban kérheti a tanuló. A kollégiumba való felvételről a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a tanulót augusztus 15-ig. Kollégiumi felvétel iránti kérelem tanév közben is benyújtható. A kollégiumi, externátusi tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 2. Kollégiumi tagság keletkezése: - a gyámhatóság kezdeményezésére minden tanuló felvételt nyer a kollégiumba a tanulói jogviszony fennállásáig; - az a tanuló, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt és intézeti elhelyezése nagykorúság miatt megszűnik, felvételt nyert a kollégiumba a tanulói jogviszony fennállásáig; - a kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása esetén a tanuló felvételt nyer a kollégiumba egy tanévre. 3. Externátusi elhelyezés: Az iskola minden tanulója (vidéki és tiszaújvárosi is) kérheti externátusi elhelyezését. Az externátusi elhelyezés iránti kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani a kollégium vezetőjéhez. Az externátusi felvételről a kollégium vezetőjének egyetértésével az iskola igazgatója dönt. Az externátusi elhelyezés egy tanévre szól. Externátusi elhelyezés iránti kérelem tanév közben is benyújtható. 4. A kollégiumi, externátusi felvétel iránti kérelem elbírálásának elvei (túljelentkezés esetén): - szociális helyzet, körülmények, - tanulmányi eredmény, - bejárási lehetőség, - előző tanévben a közösségért végzett, - fegyelmi helyzet, - osztályfőnök, csoportvezető javaslata. 5. A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik - a tanulói jogviszony megszűnésével, - a tanév végén (a szorgalmi időszak végén leszámolólap kitöltése kötelező), - a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, - ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, - ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, a szülő egyetértésével lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon (leszámolólap kitöltése kötelező), - ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. 3

4 A kollégiumi tagsági viszony keletkezéséből származó jogok: 6. A kollégium biztosítja számodra a biztonságban és egészséges környezetben történő nevelést és kollégiumi életrended életkorodnak megfelelő kialakítását. 7. Választhatsz és választható vagy a diákönkormányzati szervekbe. 8. Képviselő útján részt vehetsz az érdekeidet érintő döntések meghozatalában és a kollégium tevékenységeinek irányításában. 9. A meghatározott rend szerint igénybe veheted a kollégium létesítményeit, használhatod azokat a tárgyakat, berendezési és felszerelési eszközöket, amelyek felkészülésedet előmozdítják, érdeklődésedet kielégítik. 10. Segítséget kérhetsz és kaphatsz tanulmányi munkádhoz. Tanulmányi munkádért dicséretben, jutalomban részesülhetsz. 11. Részt vehetsz érdeklődésednek megfelelően a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken, amennyiben egyéb kötelességeidet nem sérti. Diákkörök létrehozásának módja: 12. Részt vehetsz a kollégiumban működő diákköri (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport) munkában, klubtevékenységben. 13. Kezdeményezheted kollégiumi diákkörök létrehozását. Minden tanév április 30-ig írásban adhatod le a következő tanévre vonatkozó új diákköri igényedet a kollégiumvezetőnek. Új diákkör indításának feltétele: legalább 5 fős tanulói létszám, a diákkör vezetése megoldható legyen a nevelők kötelező órájának a terhére. Ebben az esetben a diákkör a kollégium által rendelkezésre bocsátott időkeret terhére, azaz ingyenesen működhet. Ettől eltérő esetben a diákkör munkájában résztvevő tanulónak költségtérítést kell fizetnie. Ennek vállalásáról, illetve a diákkör ily módon való indításáról az érintett tanulók döntenek 14. Kollégiumi tagsági viszonyodból származó kötelességeid teljesítése mellett tagja lehetsz kollégiumon kívüli szakmai, kulturális, sport- és más egyesületeknek, köröknek, kluboknak. A kollégiumból történő eltávozások rendje: 15. Ha délelőttös vagy, az iskolai órák és gyakorlat befejezésétől a napirendben szabályozott módon ig szabad kimenőd van. 16. Ha délutános vagy, akkor a délelőtt folyamán az éves munkatervben meghatározott tanulási idő kivételével szabad kimenőd van. Ettől eltérni csak a nevelőtanárral való külön egyeztetés alapján lehet. 17. Ha kötelességeidet teljesítetted, az esti kimenőd ig tart. Április 1-jétől október 31-ig az esti kimenő ig tart. 13. évfolyamtól az esti kimenő egész évben ig tart. 4

5 18. Az esti kimenő idő utáni eltávozásod engedélyezése a csoportvezető tanár és a Te együttes megállapodásod alapján előzetes írásbeli szülői kérelemre történik. 19. A kollégium székhelyének elhagyására hétközben a csoportnevelőtanár ad engedélyt. Az elutazásra engedélyt a szülő előzetes írásos kérelmére, vagy telefonon keresztül történt egyeztetés után kaphatsz óra után rendkívüli kimenőt kivéve iskolai rendezvény kiskorú tanuló esetében csak a szüleid beleegyezésével (telefon, távirat, levél, személyes megbeszélés) kaphatsz. A kollégium éjszakai kimaradást csak hiteles szülői kérés alapján engedélyez. Hazautazások rendje: 21. Minden hétvégén hazautazhatsz, ahonnan vasárnap este ig kell visszaérkezned között csak az engedéllyel rendelkezők érkezhetnek vissza. Erről szüleidnek írásban kell nyilatkozniuk. 22. A kollégium amennyiben a hétvégén valamennyi tanuló hazautazott adott hét vasárnapján 16 órától péntek 16 óráig tart nyitva. (Dolgozók gimnáziumában tanulók tovább maradhatnak, ha ezt az órarendjük indokolja.) 23. Ha hétvégén a kollégiumban szeretnél maradni, azt legkésőbb szerda este ig jelezd az ügyeletet teljesítő nevelőtanárnak. Hétvégére a kollégium nem tud étkezést biztosítani. 24. A hétvégén bennmaradók pedagógiai felügyeletének biztosítására a kollégium vezetője pedagógusfelügyeletet rendel el. 25. Ünnep és munkaszüneti napokon a kollégiumban külön napirend szerint tartózkodhatsz. 26. A kollégiumból való hazautazás megtiltására csak rendkívüli esetben kötelességeid teljesítése, biztonságod, egészséged védelme érdekében kerülhet sor. (Pl.: munkanap áthelyezése szombatra, iskolai rendezvény, természeti katasztrófa: hóakadály, árvíz, stb.) A látogatók fogadásával kapcsolatos rend: 27. Közeli hozzátartozóidat szülők, testvérek reggel 7 és este 21 óra között bármikor, látogatóidat kimenőidőben a kollégium aulájában fogadhatod. 28. A tanulókba és a hálókba vendégeket csak tanári engedéllyel kísérhetsz fel. 29. A rendszeres egészségügyi felügyelet: 30. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét, a beteg kollégisták ellátását, ápolását a kollégiumban védőnő és iskolaorvos biztosítja. Az iskola orvosának rendelési ideje a rendelő ajtaján van kifüggesztve. 31. Ha a nevelő a tanulónál észleli a betegség tünetét, akkor az iskolaorvoshoz küldi a tanulót, majd a lehető legrövidebb időn belül értesíti a szülőt. 5

6 32. Az ügyeletes nevelő gondoskodik a beteg tanuló társaitól való elkülönítéséről. A beteg tanuló hazautazhat, vagy a betegszobában tartózkodhat. A betegszobában tartózkodó beteg tanuló ellenőrzéséről és étkezési ellátásáról az ügyeletes nevelő gondoskodik. Egyéb jogok: 33. Saját mobiltelefonodat ig csak szabadidődben használhatod. Villanyoltás után köteles vagy azt kikapcsolva a saját szekrényedben elzárva tárolni. 34. Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi jogaidat a kollégium házirendjét szem előtt tartva szabadon gyakorolhatod. 35. A kollégiumi szobabeosztással kapcsolatos igényedet az előző tanév végén nevelőtanárodnak leadhatod. A kollégiumi élet során szobádban a lakhatással kapcsolatos jogaidat úgy érvényesítheted, hogy közben szobatársaid jogait nem sérted meg. A szobában más tanulók csak a szoba lakóinak engedélyével tartózkodhatnak. A szobában folytatott tevékenységedet nevelőid ellenőrizhetik a napirendnek megfelelően. Tanév közben a csoportvezető nevelőtanár engedélyével költözhetsz át másik szobába. Üres szoba megnyitására a kollégiumvezető adhat engedélyt. 36. Szervezett formában véleményt nyilváníthatsz a kollégium felnőtt dolgozóinak munkájáról, a kollégium működéséről, a Téged érintő kérdésekről. Ilyen szervezett forma a csoportfoglalkozás, a kollégiumi közgyűlés, a DÖK kezdeményezésére összehívott rendkívüli közgyűlés és az iskolával együtt szervezett évi rendes diákközgyűlés. Véleménynyilvánítási jogodat az emberi méltóság tiszteletben tartásával gyakorolhatod. 37. A kollégium csak a Köznevelésről szóló törvény 41 -ban meghatározott adataidat (név, születési hely, születési idő, állampolgárság, cím, telefonszám; szülő neve, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma; tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok) tarthatja nyilván és kezelheti. Ezeket az adatokat tanév elején Te illetve a szülő adja írásba, melyek bekerülnek a csoportnaplóba és a kollégiumi törzskönyvbe. Az adataidban bekövetkezett változásról a csoportvezető nevelődet értesítheted, akitől kérheted korábbi személyes adataid törlését, helyesbítését. A tanulók jutalmazásának elvei és formái: 38. A kollégiumban a tanév közben végzett kimagasló munkád elismeréseként a kollégium elfogadott értékelési rendje szerint jutalomban, dicséretben részesülhetsz. 39. A jutalmazások elvei: - a jutalmazások következetes alkalmazása - a megítélt jutalom álljon összhangban a jutalmazandó cselekedet súlyával - vegye figyelembe az egyén fejlődését, a közösség érdekét - a fokozatosság elve érvényesüljön. 40. A dicséret formái: - diákönkormányzati dicséret - csoportvezető nevelőtanári dicséret 6

7 - kollégiumvezetői dicséret - igazgatói dicséret Egyéb jutalmak: könyvjutalom, oklevél, kimenő kedvezmény, tárgyjutalom, színházjegy. 41. A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. IV. Tanulói kötelezettségek 1. Tartsd meg a kollégium szabályzatainak rendelkezéseit, a társadalmi együttélés szabályait, az állampolgári illemszabályok normáit. 2. A kollégiumba való be-, illetve kiköltözés tényét a személyi igazolványodba be kell vezettetned. Az ideiglenes lakcímbejelentést szükség szerint meg kell ismételni. 3. Legjobb tudásod szerint, képességeidnek megfelelően tanulj, segítsd gyengébb képességű társaidat a tanulásban. 4. Légy aktív és kezdeményező a kollégiumi közéletben, segítsd elő a kollégium feladatainak teljesítését, őrizd és fejleszd jó hagyományait. 5. Tiszteld és becsüld szüleidet, tanáraidat, diáktársaidat, és a kollégium felnőtt dolgozóit. Eszközhasználat, kártérítés szabályai: 6. Az előírásoknak megfelelően kezeld és használd a rád bízott eszközöket, védd az intézmény létesítményeit, berendezési, felszerelési tárgyait. 7. A szándékosan okozott vagy gondatlanságból eredő kárt köteles vagy azonnal jelenteni az ügyeletes tanárnak, és a károkozás körülményeinek figyelembevételével egyénileg vagy közösen megtéríteni azt, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint. Étkezési díj, térítési díj és tandíj befizetésének, visszafizetésének rendje: 8. Az étkezési térítési díjat minden hónapban az élelmezésvezető által a hirdetőtáblán megadott időben fizesd be a gazdasági irodában. 9. Ha étkezést kell lemondanod, az esedékesség előtti napon óráig mondhatod le a reggelit. Az ebédet, és a vacsorát az esedékesség napján 8 00 óráig. Étkezési lemondásodat jelezd nevelőtanárodnak, vagy az ügyeletes tanárnak. A lemondott és elfogadott napok díjbeszámítására a következő hónapban kerül sor. 10. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell a kollégiumban fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló lemondja. A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola igazgatójának. A díjakkal kapcsolatos határozatok meghozatala a mindenkor érvényes jogszabályok és szabályozók alapján az igazgató feladata. 7

8 A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34. (4), 36. (1a) a), b) pontjai alapján a tanuló tandíjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy ha a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli. Az intézmény igazgatója egyéni kérelem alapján a tanuló szociális körülményeit mérlegelve, a megállapított térítési díjat, illetve tandíjat csökkentheti, részletfizetési kedvezményt adhat. Kollégiumi szolgáltatás igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni: a) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlése; b) vendégtanulói jogviszony, kivéve a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatti jogviszony létesítése esetén. Kollégiumi szolgáltatás igénybevétele esetén tandíjat kell fizetni: c) a második vagy további szakképesítésre való felkészüléssel és végzettség megszerzésével összefüggő kollégiumi elhelyezés; d) középfokú iskolában tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén. Tennivalók betegség esetén: 11. Ha betegség miatt hétvégen otthon maradsz, telefonon vasárnap között jelezd, a várható visszaérkezésedről, az étkezésed lemondásáról adj tájékoztatást. 12. Ha betegség miatt a kollégiumban maradsz, jelentkezz az ügyeletes tanárnál között. 13. A kollégiumban délelőttönként rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, valamint orvosi rendelés működik. Ha beteg vagy, kötelességed orvoshoz menni, és magaddal vinni az ellenőrződet. Betegségedet az orvosnak kell igazolnia. Igazolás esetén haza kell utaznod, vagy ha a hazautazás nem megoldható, akkor köteles vagy az egészséges tanulóktól elkülönítve a betegszobában tartózkodni. Délelőtti kollégiumban tartózkodás szabályai: 14. Délelőtt csak a következő esetekben tartózkodhatsz a kollégiumban: - délutáni tanítás, szakmai gyakorlat - orvosi igazolás alapján betegség - nincs órád - egyéb esetben kollégiumvezetői vagy ügyeletes nevelői engedéllyel A szobák zárása kor, nyitása kor történik. 8

9 Önkiszolgáló feladatokban való részvétel szabályai: 15. Megjelenésed legyen ápolt, ízléses. Ügyelj a tisztaságra, nagy gondot fordíts a testi higiéniára. 16. A kollégiumban is a jó ízlésnek megfelelően légy felöltözve! A kollégiumi ünnepi viselet a lányoknak a sötét szoknya és a fehér blúz, a fiúknak a sötét nadrág és a fehér ing. E megjelenési kötelezettséget a programhirdetéskor megtudod (pl. Fecskeavató, Ballagás). 17. Teremts tiszta, esztétikus környezetet magad körül, vedd ki a részed az önkiszolgáló feladatok ellátásából. Kötelességed belső és külső környezeted rendben tartása a kiírt ügyeleti rendnek megfelelően, melyet minden tanévben az éves munkaterv tartalmaz. Belső környezet: saját fekvőhely, szekrény, és az ahhoz tartozó környezet kímélése, tisztán tartása. Külső környezet: folyosói nagy szemetes kiürítése, udvaron a szobák ablakai alatti rend kialakításában való közreműködés ügyeletesi rendszerben. Ügyeleti beosztás elve: hetenkénti váltásban, szobánként a rákerülés sorrendjében. 18. Szükség szerint a kollégium aulájában között tanulói ügyelet működhet. Ügyeletet napi váltásban egy lány és egy fiú tanuló lát el. A beosztást egy hónapra előre a faliújságon megtekintheted. Kötelességed a kiírt időben az ügyeletet ellátnod. Az ügyeletes tanuló feladatai: - délutáni szobaellenőrzés és pontozás az ügyeletes nevelővel - vendégek fogadása - rendkívüli események jelentése az ügyeletes nevelőnek és rögzítése az ügyeleti füzetben. Védő, óvó előírások a tanulókra: 19. Tanév elején a tűz- és balesetvédelmi oktatáson részt kell venned. Kötelességed elsajátítani és alkalmazni az egészséget és biztonságot védő ismereteket. 20. Kötelességed a munkavédelmi-, tűzvédelmi-, biztonsági- és közrend szabályainak a betartása. Óvd saját és társaid testi épségét, egészségét. 21. Tűz- vagy bombariadó esetén a kollégiumot a kijelölt útvonalon azonnal el kell hagynod. A tűzriadó csengő ok nélküli használata téves riasztásnak minősül, ami büntetés terhét vonja maga után. 22. A tanulók saját és mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (pl.: szúró- és lőfegyverek, riasztófegyverek, gázspray-k, pirotechnikai és robbanóeszközök, rugós kés, 10 cm-nél hosszabb pengéjű kés, petárda, gyertya, mécses stb.) a kollégiumba nem hozhatnak be, illetve a kollégiumban nem tárolhatnak. 23. A rendkívüli eseményt (pl.: tűzeset, baleset, stb.) haladéktalanul jelenteni kell az ügyeletes tanárnak. A baleset körülményeit a baleseti jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 24. A kollégium által szervezett és tömegsport foglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. 9

10 25. A tanuló az uszodában és a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 26. Személyes problémáddal a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó nevelőhöz fordulhatsz. Elérhetőségéről és a fogadóórák rendjéről a faliújságon keresztül tájékozódhatsz. Intézménybe hozott tárgyakkal kapcsolatos szabályok: 27. A kollégiumban csak az intézmény elektromos készülékeit használhatod. Saját elektromos készüléket az épületbe behozni tilos. Intézményi eszközökön kívül, csak mobiltelefon töltő és adapterrel működtethető discman használható. 28. A kollégiumba csak saját felelősségre hozhatsz be nagyobb értékű személyes használati tárgyat, azokért az intézmény nem vállal felelősséget. 29. A kollégiumba behozott nagyobb pénzösszeget a tanári szobában add le megőrzésre. Ellenkező esetben a pénz eltűnéséért a kollégium nem vállal felelősséget. A tanuló által előállított termék vagyoni joga: 30. A kollégium szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. Tiltott tanulói magatartás a kollégiumban és a kollégiumon kívüli tartózkodás során: 31. Tilos a kollégium területén és a kollégium által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken a dohányzás! Tiltott helyen való dohányzás büntetést von maga után. 32. Tilos a kollégium területén és a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívül is a szeszesital, a kábítószer és más egészségre ártalmas cikk fogyasztása. A kollégiumba szeszesitalt, üres alkoholos üveget, kábítószert és más egészségre ártalmas cikket behozni tilos, valamint azok hatása alatt bejönni tilos! 33. Tilos a kollégiumban saját és társaid testi épségének, egészségének a veszélyeztetése! Ha ilyen tevékenységet, illetve balesetet észlelsz, kötelességed haladéktalanul jelenteni az ügyeletes nevelőnek. 34. Tilos a kollégiumban mások emberi méltóságának a megsértése. Kötelességed társaiddal, tanáraiddal és a kollégium dolgozóival szemben tisztelettudóan viselkedni! 35. Tilos a kollégium területén a durva, trágár beszéd, villanyoltás után a hangoskodás. Tilos az agresszió, a verekedés mások testi, lelki bántalmazása, zaklatása, faji, nemzetiségi megkülönböztetése! 36. Tilos a kollégiumban mások kihasználása, mások értékeinek eltulajdonítása, engedély nélküli használata és megrongálása! 10

11 37. Tilos a kollégiumban bármilyen szerencsejáték űzése! 38. Tilos a kollégiumban a szemetelés, a kollégiumi tulajdon rongálása! 39. Fiúk a lányok, lányok a fiúk elhelyezési körletében nem tartózkodhatnak, és ellentétes nemű tanulókat saját elhelyezési körletükben nem fogadhatnak! Ha saját elhelyezési körletedben ellentétes nemű tanulóval találkozol, köteles vagy az ügyeletes nevelőnek jelenteni! 40. Aki a pontot megszegi, súlyosan vét a házirend ellen, ami fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Foglalkozásokra, rendezvényekre vonatkozó kötelességek: ig a kollégium valamennyi helyiségében szilencium csendrendelet van. Szilenciumi idő alatt az ügyeleti rend szerint beosztott tanulóknak az ügyeletet az előírásoknak megfelelően el kell végezni. 42. Oszd be úgy a szabadidődet, hogy tanulásra csak ig van lehetőséged. Villanyoltás után csak a kijelölt helyen lehet tanulni. Engedélyt az éjszakai ügyeletes nevelőtől kérhetsz. 43. Kötelességed részt venni a kollégiumi kötelező és választott foglalkozásokon. 44. A kollégium hagyományos ünnepein való részvétel minden kollégista számára kötelező. 45. A kollégium által szervezett rendezvényeken magatartásod legyen fegyelmezett, járuljon hozzá a kollégium jó hírnevéhez. Felnőtt kísérőid kéréseit, utasításait köteles vagy betartani. Versenyzőként, szurkolóként a sportszerű magatartás jellemezzen. V. A kollégiumi foglalkozások rendje 1. A tanuló heti 14 órában köteles részt venni a nevelési oktatási feladatainak teljesítéséhez szervezett foglakozásokon. Ez kollégiumunkban heti 12 órában tanulással, felzárkóztatással, 1 órában csoportfoglalkozással, valamint a kollégium által biztosított szakkörök közül érdeklődésének, képességeinek megfelelő heti 1 órában való választással valósul meg. 2. A szilenciumon való megjelenés és a szilenciumi rend betartása minden kollégista számára kötelező. Szilencium ideje: Tanulmányi eredményedtől függően lehetőséged van a szobán tanulásra és szabadszilenciumra. A szükséges átlagok: Szobán tanulás: szakiskola: 3,3 szakközépiskola: 3,8 gimnázium: 4,1 Szabad szil.: szakiskola: 3,8 szakközépiskola: 4,1 gimnázium: 4,4 A szobán tanulásra és a szabad szilenciumra való jogosultságot havonként felülvizsgáljuk. Az átlag elérésén túl további feltétel, hogy a tanuló egyetlen tantárgyból sem állhat bukásra. Indokolt esetben a csoportvezető nevelő saját hatáskörében visszavonhatja a kedvezményt. 11

12 3. A szilenciumi foglalkozások ideje alatt a közösségi helyiségek közül csak a számítástechnika termet használhatod, kizárólag tanulás céljából. Ehhez a csoportvezető nevelőtanárod engedélye szükséges. 4. Azok a tanulók, akik a délutáni edzés vagy egyéb igazolt elfoglaltság miatt a szilenciumon nem tudtak részt venni, kötelesek este között pótszilenciumon megjelenni. 5. A szilencium alól felmentést kaphatsz a következő esetekben: - ha szilencium időben korrepetáláson veszel részt - a 3. szilenciumról, ha másnapra felkészültél és erről a csoportvezető nevelőd az írásbeli feladat ellenőrzésével és a szóbeli kikérdezésével meggyőződött, és a távollétet engedélyezte - ha másnap gyakorlatod lesz, akkor csak két szilenciumon kötelező résztvenned (1-2. vagy 2-3.) a gyakorlati idő figyelembevételével - üzemi gyakorlat előtti napon csak egy szilenciumi óra kötelező - második félévben a 12. évfolyamosok a 3. szilenciumon szobában tanulhatnak évfolyamtól a szilenciumon a szobádban tanulhatsz. Ha a szilenciumról felmentést kaptál, köteles vagy a saját szobádban tartózkodni és csak olyan tevékenységet folytathatsz, amellyel mások tanulását nem zavarod. Ellenkező esetben a felmentés érvényét veszti. 6. A felzárkóztatás, korrepetálás alól felmentést kaphatsz: - ha az adott tantárgyból iskolai felzárkóztatásra jársz - ha a problémás tárgyból magántanárhoz jársz és ezt a szülő írásban igazolja - ha legalább a közepes osztályzatot minden tantárgyból eléred 7. A kollégista tanuló heti 1 órában csoportfoglalkozáson köteles részt venni. A csoportfoglalkozásokat a keretterv szerint szervezzük. Ideje: A kollégista tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy foglalkozáson köteles részt venni. A kollégium minden tanév május 20-ig felméri, hány tanuló milyen kötelező és szabadon választható foglalkozáson kíván a következő tanévben részt venni. Jelentkezni az adott tanévben legkésőbb szeptember 30-ig írásban kell. A kötelező szakkörök időpontja: vagy után. 9. A kötelező kollégiumi foglalkozások közül köteles vagy egy tanéven keresztül az általad választott foglalkozáson, szakkörön, tanfolyamon, edzésen az adott időpontban megjelenni, s azon a legjobb tudásod szerint teljesíteni. Kivételes esetekben hiányozni csak a szakkörvezető tanár engedélyével lehetséges. Hiányzásodat minden esetben igazolni kell. (orvosi igazolás, előzetes írásbeli vagy telefonon keresztüli szülői kérelem, iskolai, sportköri kikérő) 10. A napirend a házirend szerves része, amelyet utóbbi mellékletként tartalmaz. A kollégiumi foglalkozások időpontjait a napirend rögzíti. 11. A házirendben foglaltak a tanítás nélküli munkanapokra is vonatkoznak. 12. A hétvégék, ünnepnapok, munkaszüneti napok alatt érvényes elfoglaltságokat külön napirendben szabályozzuk. A munkaszüneti napok rendjét legalább három nappal az 12

13 adott nap előtt csoportfoglalkozáson és faliújságon keresztül ismertetjük. Amennyiben másnapra tanulni kell, ezen a napon is legalább 2 óra szilencium kötelező. A napi program igazodik a kötelező iskolai elfoglaltsághoz. A kötelező iskolai és kollégiumi elfoglaltságon kívül ezeken a napokon este 20 óráig szabad kimenőd van. 13. A kollégium rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában aktívan vegyél részt, jelenléteddel emeld azok színvonalát. 14. Az iskolai és az intézményen kívüli rendezvények látogatására legalább egy nappal korábban kérj engedélyt nevelőtanárodtól. 15. A létszámellenőrzés minden nap között történik, amelyen kötelező részt venned. 16. Villanyoltás után köteles vagy a saját hálószobádban tartózkodni és az éjszakai pihenőidő alatt semmi olyan tevékenységet nem folytathatsz, amellyel társaid pihenését zavarnád. 17. A kollégiumban folyamatos a nevelői felügyelet. Szilenciumi időben csoportvezető nevelőtanárodhoz, egyébként pedig az éppen ügyeletben lévő nevelőtanárhoz fordulhatsz problémáddal. VI. A kollégium helyiségeinek és a kollégiumhoz tartozó területek használatának szabályai 1. A lakószobákban csak olyan tevékenységet folytathatsz, amellyel szobatársaidat nem zavarod. Ha rádiózni vagy magnózni akarsz a hálóban, a szobatársaiddal beszéld meg. 2. A kollégiumi szobákban nem engedélyezett a nagyobb bútordarabok (heverők) áthelyezése. 3. A lakószobákban ágyneműhasználatot biztosítunk, melyet az előírt időben köteles vagy lecserélni. Amennyiben saját ágyneműt használsz, nyilatkozatot kérünk arról, hogy a szülő gondoskodik az ágyneműhuzat cseréjéről kéthetente! 4. Televíziót nézni a szilenciumi idő kivételével este ig lehet a tanulószobákban, után csak az ügyeletes tanár külön engedélyével lehet, amennyiben a lefekvéshez előtte elkészültél. 5. A klub nyitvatartási ideje hétfőtől csütörtökig , és , illetve vasárnap este A klubkulcsot felvett tanulók felelősek a klub rendjéért. 6. A klubban nem engedélyezett a bútordarabok áthelyezése. Szervezett programok, rendezvények alkalmával tanári felügyelet mellett lehetséges. 7. A kollégium napi háromszori étkezést biztosít a kollégista tanulóknak. Az étkezdében tanúsíts olyan magatartást, amely megfelel az illemszabályoknak. 8. A kollégiumi teakonyhát szabadidődben óráig használhatod. Az igénybevett eszközökért felelősséggel tartozol és kötelességed tisztán a helyére visszatenned. 13

14 9. Az iskola tornatermeit, valamint a Sportcentrum tornatermét és uszodáját a sportfoglalkozások alkalmával tanári felügyelettel veheted igénybe. Köteles vagy a termeket az ottani szabályoknak megfelelően használni. 10. A kondicionálótermet balesetvédelmi oktatás után tanári engedéllyel veheted igénybe. 11. A kollégium közösségi termeit. Kötelességed a termek használati rendjét betartani. A helyiségek használati rendje a helyiségben van kifüggesztve, valamint a házirend melléklete tartalmazza. 12. A kollégium közösségi termeit a délelőtt folyamán csak az állandó délutános tanulók (pl.: esti tagozatos tanulók) használhatják a kötelező tanulási időn kívül, amennyiben az a délelőtti tanítási órák rendjét nem zavarja. A helyiségek rendjéért a kulcsot felvevő diákok felelősek. 13. Napi postádat a kollégium portáján veheted át. A portásfülkében a portáson kívül más személy nem tartózkodhat. 14. Szülőktől szilenciumi idő alatt is, másoktól csak a szabadidődben fogadhatsz telefonhívást. 15. A tanári szobában diákok nem tartózkodhatnak, kivételes esetben csak tanári engedéllyel léphetnek be. 16. Hivatalos ügyed intézéséhez a kollégiumvezetőtől kérhetsz engedélyt a fax használatára. 17. A használatra átvett felszerelésekért, eszközökért, a könyvtári könyvekért felelősséggel tarozol. Ezek átvételét alá kell írnod az eszközhasználati füzetben. 18. A kollégium csak az általa kiadott elektromos eszközökért és azok használatáért vállal felelősséget, melyek a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési szabályoknak megfelelnek. Az eszközöket a kijelölt helyen szabad üzemeltetni. VII. A kollégiumi diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 1. A diákközösségek jogainak gyakorlását a diákönkormányzat végzi. A diákönkormányzati tevékenység célja az, hogy a tanulók a kollégiumi közösség tagjaiként vegyenek részt önmaguk és társaik nevelésében, életmódjuk alakításában. 2. A kollégiumi diákmédia (koliújság, kolirádió) ügyeit az újságszerkesztő és a stúdiós diákok végzik tanári irányítással. 3. A diákkörök, diákközösségek, diákönkormányzat a kollégiumi nevelőtanárok támogatásával végzik tevékenységüket. 4. A DÖK munkáját segítik a kollégiumba felvételt nyert tanulókból alkotott csoportközösségek, melyek csoportvezetőséget hozhatnak létre munkájuk szervezéséhez. 14

15 5. A diáksport- egyesület tevékenységét az intézmény támogatja. Hetente több alkalommal lehetőséget biztosít az intézményen belüli és intézményen kívüli sportolásra is. 6. A DÖK a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a tanévre szóló munka- és ütemterv alapján végzi tevékenységét. 7. A diákönkormányzat döntési jogot gyakorol: - saját működésének kérdéseiben, - a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - a diákok tájékoztatásának a formáiról, - a DÖK-i tagok között a feladatok szétosztásáról, - a DÖK vezetőjének a megbízásáról, - a DÖK üléseinek az összehívásáról. 8. A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolhat: - a kollégiumi szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, - a házirend elfogadásakor és módosításakor, - a tanulók jutalmazásában, - ünnepélyek rendjének és hagyományok alakításában, - a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás alkalmával, amit a szülői szervezettel együtt működtet. 9. A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: - a kollégium működésével kapcsolatos kérdésekben, - a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben, - kollégiumi szinten szervezett ünnepségek, szabadidős tevékenységek szervezésében, - könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításában, - tanulók elleni fegyelmi eljárás esetén. VIII. Helyi szabályrendszer az érdekegyeztetések módjára, a diákproblémák kezelésének szabályai 1. A kollégiumi diákönkormányzat az a diák szerveződés, amellyel az intézmény vezetője és a nevelőtestület együttműködik, s működésüket az intézmény támogatja. Érdekegyeztetésen a tanulókat a diákönkormányzat tagjai képviselik. 2. A törvényes jogintézményeken túli intézményen belüli jogorvoslati fórum a havonkénti DÖK- információkérés és a kollégiumban évente legalább egy alkalommal megszervezendő diákközgyűlés a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 3. A tanuló kérdést intézhet az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz a személyét és tanulmányait érintő kérdésekben, valamint a kollégiumi élettel kapcsolatban, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjon. 4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának fóruma a hetenkénti rendszerességgel megtartott csoportfoglalkozás. Kollégiumi szinten pedig a közgyűlés, mely a diákönkormányzat által javasolt időpontban bármikor összehívható. 15

16 5. A közgyűlés hatáskörébe döntési joggal tartozik a képviselők állásfoglalásainak jóváhagyása. A kollégista véleményezési és javaslati joggal élhet a közgyűlésen felvetett valamennyi ügyben. 6. A kollégiumi diákönkormányzat a szülői szervezettel együtt közösen működtetheti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, melynek rendjét az SzMSz tartalmazza. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége: 7. A szülői választmány kollégiumi képviselője a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a kollégium vezetőjétől. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 8. A kollégiumi diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál. A DÖK véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a mindenkori tanulói létszám minimum 50 %-a minősül. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: 9. A házirend ellen vétő tanulókat felelősségre vonjuk. A szülőt a vétség megtörténtekor a lehető legrövidebb időn belül értesítjük. A fegyelmező intézkedések formái: - csoportvezető nevelőtanári figyelmeztetés, - ügyeletes nevelőtanári figyelmeztetés, - kollégiumvezetői figyelmeztetés, - igazgatói figyelmeztetés, - csoportvezető nevelőtanári megrovás, - ügyeletes nevelőtanári megrovás, - kollégiumvezetői megrovás, - igazgatói megrovás, - fegyelmi eljárás kezdeményezése. Egyéb büntetések: kedvezmények megvonása, esti kimenőelvonás, stb. A kollégiumi büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben, a vétség súlyától függően el lehet térni. 10. A fegyelmi eljárás kezdeményezésére a következő kötelességszegések esetén kerül sor: - az agresszió (a másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakkal megalázása stb.) - mások emberi méltóságának megalázása, tiszteletlen magatartás - saját és társaid testi épségét, egészségét veszélyeztető jogellenes magatartások (kábítószer terjesztése, zárt közösségi térben dohányzás, gyógyszerrel, mérgező anyaggal, fegyverrel visszaélés, fülkiszúrás, stb.) - szeszesital fogyasztása és kollégiumba való behozatala, üres alkoholos üveg kollégiumba való behozatala - mások értékeinek eltulajdonítása, engedély nélküli használata, megrongálása - fiúk a lányok, lányok a fiúk elhelyezési körletébe való átmenetele, illetve ellentétes nemű diák fogadása saját elhelyezési körletben. 16

17 A felsorolt cselekedetek esetén a fegyelmi szabályzat szerint lefolytatott vizsgálat alapján a vétkes tanuló már az első esetben is súlyos büntetéssel, intézkedéssel, vagy a kollégiumból való kizárással szankcionálható. A fegyelmi büntetés fokozatai: - megrovás, - szigorú megrovás, - meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, - áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, - kollégiumból való kizárás IX. A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok 1. A házirendet a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak a figyelembevételével a kollégium vezetője készíti el, az igazgató hagyja jóvá. 2. A házirendet a kialakítására és a módosítására vonatkozó eljárásrend betartása mellett a kollégiumi nevelőtestület fogadja el. 3. A kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. A diákközgyűlés az a fórum, ahol évente kezdeményezhető a házirend felülvizsgálata, módosítása. 4. Az elfogadott és jóváhagyott házirend szövegét a kollégium minden polgárának ismernie kell. A nyilvánosságra hozatal nevelői értekezleten, csoportfoglalkozáson és szülői értekezleten történik. A megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében a házirend kifüggesztve megtalálható az aula, a tanári szoba és a DÖK szoba faliújságán, valamint a kollégium portáján. 5. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: - A kollégium vezetőjénél. - A diákönkormányzatot segítő pedagógusnál. - Minden csoportvezetőnél. - A kollégiumi könyvtárban. 6. A házirend egy példányát a kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. 7. A kollégium házirendjéről minden érintett tájékoztatást kaphat a kollégium vezetőjétől, előre egyeztetett időpontban. 8. A házirend rendszeres, évenkénti felülvizsgálatát és módosítását a kollégium nevelőtestülete és diákönkormányzata végzi el. 9. A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. 17

18 X. Záró rendelkezések A házirend a fenntartó jóváhagyásától visszavonásig érvényes, felülvizsgálata az eljárási rendnek megfelelően évente elvégezendő. Abban bízunk, hogy már Te is tudod és belátod a házirend fontosságát, szükségességét egy közösségben. Tegyél Te is a jó közösségi szellemért, a tartalmas diákévekért! 18

19 A házirend elfogadása és jóváhagyása: A kollégiumi házirendet a nevelőtestület a október 20-án tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta. A házirend hatálybalépésének időpontja: október 21. Tiszaújváros, október 20. Fodorné Szabó Valéria s. k. megbízott kollégiumvezető 19

20 NAPIREND 1. sz. melléklet Tevékenység Időpont Ébresztő 6 00 Tisztálkodás, hálószobák rendberakása Reggeli A szobák, folyosók rendjének ellenőrzése A tanítás kezdete, iskolai elfoglaltság 7 30 tól Ebéd Kimenő, délutáni elfoglaltságok (korrepetálás, szakkör, szabadidős tevékenység) ig Felkészülés a szilenciumra Szilencium Vacsora Pótszilencium, csoportfoglalkozás, szakkör, esti kimenő Szabadfoglalkozás, kimenő (13. évfolyamtól, illetve engedély alapján) Felkészülés a lefekvéshez Villanyoltás: hétköznap vasárnap Tiszaújváros, október 20.

21 2. sz. melléklet A KOLLÉGIUM HELYISÉGEINEK HASZNÁLATA 1. Lakószobák - A helyiség a tanulók második otthona, ezért azt tanári felügyelet nélkül is használhatják. - Az adott szobában lakó tanulók felelősek a szoba rendjéért, tisztaságáért. - A szobában elhelyezett szemetesvödör ürítését az ott lakók kötelesek legalább naponta egyszer, a reggeli szoba ellenőrzés előtt elvégezni. - A folyosói nagy szemétgyűjtő edény ürítését az előírtak szerint az arra kijelölt szoba köteles elvégezni az ügyeletesi rendnek megfelelően. - A berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen kötelesek használni. - A szobában elhelyezett berendezések épségét kötelesek megőrizni, azért anyagi felelősséggel tartoznak. Ennek megsértése kártérítési kötelezettséggel jár. - A szobákban nem engedélyezett a nagyobb bútordarabok (heverők) áthelyezése. - A szobákban tilos mindennemű nyíltlángot használni (még aromalámpát is). - Ha a szobában tűz keletkezik, vagy balesetet szenved valaki, az ott tartózkodók kötelesek az ügyeletes tanárnak vagy a portán jelenteni. - Fertőző beteg a lakószobában nem tartózkodhat, őt a betegszobában kell elkülöníteni. - A szobában veszélyes, gyúlékony anyagot, vegyszert tárolni tilos. - A szobákban és a szekrényekben szabadon hagyott tárgyakért, értékekért, pénzért az intézmény anyagi felelősséget nem vállal. Ha a tanuló nem tartózkodik a szobájában köteles szekrényét lakattal bezárni. Értékeit, pénzét a tanári szobába leadhatja megőrzésre. - A szobát használó diák illetve vendég csak az intézmény elektromos eszközeit és saját mobiltelefon töltőjét csatlakoztathatja a fali dugaljakhoz. Vasalót csak a vasalószobában használhat. - A szobák nyitása, zárása a házirendben meghatározott módon történik. - A szoba lakói kötelesek az energiával takarékoskodni, ha elhagyják a szobát, a világítást kötelesek lekapcsolni, az ablakot bezárni. - Más, a szobában nem lakó tanuló, csak az ott lakók engedélyével tartózkodhat a lakószobában. - Villanyoltás után a szobákban csak az ott lakó tanulók tartózkodhatnak. - A falakra poszterek ragasztása, szögelés, stb. tilos. Csak a fakeretet használhatják dekoráció felrakásához. - Falakra, szekrényajtókra firkálás tilos. - A szobában romlandó ételt tárolni tilos. - Az ágynemű huzatainak cseréjét az előírt időtartamon belül, a megadott napokon köteles a tanuló elvégezni. saját huzat használata esetén igazolás bemutatása is szükséges. - A szobák, szekrények rendjének ellenőrzését a csoportvezető és az ügyeletes tanár rendszeresen ellenőrzi, ha a berendezések állapotában romlást tapasztal, kártérítést kezdeményezhet. - A meghibásodott berendezési tárgyakat a meghibásodás észlelésétől számított legrövidebb időszakon belül, jelezni kell az ügyeletes tanárnak, valamint a portán elhelyezett karbantartói füzetbe be kell jegyezni. - A szobák használati rendje a vendégekre is vonatkozik.

22 2. Tanulószobák - A tanulószobát a délelőtti tanítási órákon, az órát tartó tanár nyitja zárja. A helyiség rendeltetésszerű használatáért akkor ő a felelős. - A kollégium lakói a szobát szilenciumi idő alatt a másnapi felkészülésre, azaz tanulásra használhatják. A nyitásért, zárásért és a terem rendeltetésszerű használatáért ez idő alatt a csoportvezető tanár a felelős. - Az elhelyezett asztalok, székek átrendezése tilos. - Az ablakon keresztül a teraszra tilos kimenni. - A tanulóban nyílt láng használata tilos. - Tilos a TV készülék, hifi berendezés, számítógépek, hálózati eszközök fali csatlakozóit kihúzni, átszerelni, a készülékeket mozgatni, áthelyezni - A TV készülék, hifi berendezés, számítógépek, hálózati eszközök bárminemű rendellenes működését, meghibásodását a lakók kötelesek jelenteni. Megjavításig a használatát fel kell függeszteni. - A berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen kötelesek a tanulók, illetve a vendégek használni. Firkálni, vésni tilos. - A mindenkori használók anyagi felelősséggel tartoznak a berendezésért. Szándékos rongálás esetén kártérítési felelősségre vonás történhet. - Az esti TV nézés közben keletkezett szemetet a lakók kötelesek a helyiségben elhelyezett hulladéktárolóba elhelyezni. - A tanulószobák zárása az estés ügyeletes tanár feladata. Időpontja A helységben után csak az ügyeletes tanár engedélyével - az éjszakai nyugalom zavarása nélkül - szabad tartózkodni - TV készüléket, hifi berendezést, számítógépeket, hálózati eszközöket mindenki köteles funkciójának megfelelően használni. Szakszerűtlen üzemeltetésből, gondatlanságból eredő illetve a szándékosan okozott károkat az intézmény megtérítteti. 3. Társalgó - A terem rendezvények (szülői értekezletek, közgyűlések, ballagások, tanórák, tanfolyamok stb.) helyszíne. - A termet a tanulók csak az ügyeleteses tanár engedélyével szilencium idején kívül videofilmek megtekintésére, zenehallgatásra vehetik igénybe. - A társalgó rendjéért a terem kulcsát felvett tanuló és az ügyeletes tanár a felelős. - A teremben a tanulók ig tartózkodhatnak. Kivételes esetekben után csak az ügyeletet ellátó tanár engedélyével és felügyeletével tartózkodhatnak a társalgóban a tanulók TV nézés céljából. - Az ott lévő berendezések csak rendeltetésszerűen használhatók (televízió, videó, rádióerősítő, hangfalak). A terem berendezéseiért az ott tartózkodók anyagi felelősséggel tartoznak. - A zongora használata csak a nevelőtanár engedélyével lehetséges. - A helyiség berendezési tárgyait a helyéről elmozdítani tilos. Rendezvények alkalmával átrendezni csak a nevelőtanár felügyeletével szabad. - A felelős tanuló bármiféle rendbontást, károkozást, valamint az ott lévő berendezések meghibásodását köteles jelenteni az ügyeletes tanárnak. - A társalgóban ételt, italt bevinni tilos.

23 4. Klub - A klub meghatározott program és nyitva tartás szerint működik. - A rendért, rendeltetésszerű használatáért a klubfelelős tanár, a klubban tartózkodó ügyeletes tanulók, illetve az ügyeletes tanár egyaránt felelősek. - A terem berendezéseiért az ott tartózkodók anyagi felelősséggel tartoznak. - A helyiség berendezési tárgyait a helyükről elmozdítani tilos, csak a szervezett programok esetén, tanári felügyelet mellett lehet. - A helyiségben csak kultúráltan szabad viselkedni. - A terembe ételt, italt bevinni tilos. - Az ügyeletes tanulók bármilyen rendbontást kötelesek az ügyeletes tanárnak jelezni. 5. Könyvtár - A könyvtárban csak a könyvtárosi feladatokat ellátó tanár jelenlétében tartózkodhat a tanuló, a meghatározott nyitvatartási idő alatt. - A könyvtárba jelentkezhet az összevont intézmény minden tanulója és dolgozója. - A nyilvántartásba vétel az első kölcsönzéssel kezdődik. - A könyvtárat rendeltetésszerűen kell használniuk a tanulóknak. - A terem rendjéért a könyvtáros tanár és az ott tartózkodó tanulók felelősek. - A tanulóknak kötelessége vigyázni a kikölcsönzött könyvekre. - A kikölcsönzött könyveket a tanulónak két héten belül vissza kell vinni a könyvtárba. - A kikölcsönzött könyvek megsérülése, elvesztése esetén a kölcsönzőt kártérítési kötelezettség terheli. 6. Stúdió - Rendeltetése a tanulók tájékoztatása, programok sugárzása, műsorok készítése, stb. - A stúdióban csak a stúdiós tanulók tartózkodhatnak, mások csak a stúdiófelelős tanár tudtával és engedélyével. - Rendjéért, rendeltetésszerű használatáért a stúdiófelelős tanár, a stúdiós tanulók, illetve az ügyeletes tanár a felelősek. - A stúdióból bármilyen berendezést magáncélra elvinni nem lehet. - Bármiféle meghibásodást, rendbontást, károkozást jelenteni kell a stúdiós tanárnak, illetve az ügyeletes nevelőtanárnak. - A stúdió csak szilenciumi időn kívül maximum ig használható. - A stúdióba ételt, italt bevinni tilos. 7. Internet terem - A terem kulcsát a tanulók felvehetik. A terem rendjéért azután ők felelnek. - A terembe ételt, italt behozni szigorúan tilos. Mindenki köteles a teremben kifüggesztett Tűzrendészeti Utasítást betartani. - A terem kulcsát az intézmény területéről kivinni tilos! - A külön mellékletet képező NETIKET szabályait mindenki köteles betartani. - A terem, illetve hálózati rendszabályok ellen vétők jogosultságát a rendszergazda korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megszüntetheti.

24 - A számítógépteremben található számítástechnikai eszközök burkolatát a diákok nem bonthatják meg, a teremből eszközt kivinni nem szabad. - A számítógépeket mindenki köteles funkciójának megfelelően használni. Szakszerűtlen üzemeltetésből, gondatlanságból eredő illetve a szándékosan okozott károkat az intézmény megtérítteti. 8. Kondicionáló terem - A helyiséget csak balesetvédelmi oktatásban részesült diákok használhatják szabadidejükben. - A helyiség kulcsát a tanári szobában lehet felvenni. - A teremben egyszerre minimum 2, maximum 4 tanuló sport ruházatban tartózkodhat. - A terembe frissítő ital behozható, vigyázni kell azonban, hogy a földre az elcsúszás veszélye miatt ne ömöljön ki. - Mindenki köteles a teremben kifüggesztett tűzvédelmi utasítást betartani. - Sérülés, baleset esetén az eseményt azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak. - Minden sporteszközt csak a funkciójának megfelelő tevékenységre szabad használni. - Sérült, balesetveszélyes eszköz, sportszer észlelésekor a gyakorlást abba kell hagyni, és értesíteni kell az ügyeletes tanárt. 9. Zenekari próbaterem - A terem kulcsát csak a felelős tanár engedélyével rendelkező diákok vehetik fel. - A teremben és óra között lehet tartózkodni. A nem kollégisták csak előzetes tanári engedéllyel léphetnek be. - A teremből hangszert kivinni csak a felelős tanár engedélyével lehet. - Aki a terem kulcsát felvette felelős a benntartózkodókért, valamint a technikáért. - Mindenféle meghibásodást, káreseményt azonnal jelenteni kell. - A tűzrendészeti utasításban foglaltakat mindenki köteles betartani. - A hangszereket mindenki köteles funkciójának megfelelően használni. Szakszerűtlen üzemeltetésből, gondatlanságból eredő illetve a szándékosan okozott károkat az intézmény megtérítteti. 10. DÖK szoba - A szoba kulcsát a DÖK tagok vehetik fel. - A terem rendjéért az ott tartózkodó tanulók és a DÖK patronáló tanár a felelősek. - A használt eszközökért, berendezési tárgyakért a tanulók anyagi felelősséggel tartoznak. 11. Konyha - A tanulók szabadidejükben este ig vehetik igénybe a kollégista ellenőrző leadása ellenében. - A rendért, a rendeltetésszerű használatért az ott tartózkodó tanulók és az ügyeletes tanár a felelősek. - A konyhai elektromos eszközöket a használati utasítás betartása mellett használhatják a tanulók.

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2013. 1 Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa.

Házirend. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros. Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Arany János Általános Iskola Esztergom-Kertváros Házirend Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Esztergom-Kertváros, 2010. Tartalom I. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND. Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND Szakoly, 2012. augusztus 31. Bilanicsné Nagy Mónika mb. igazgató l. oldal Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Hatályos: 2015. március 01-től AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény neve: Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiuma Székhelye:

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10.

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10. Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10. E-mail: iskola@mlinko.hu 36/518-942, 518-943 fax: 36/515 411 H Á Z I R E

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben