Hollán Ernő Kollégium Házirend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hollán Ernő Kollégium Házirend"

Átírás

1 Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezései, valamint a 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. A kollégiumi házirend a kollégiumban elhelyezett tanulók, a kollégiumi közösség életrendjének szabályait foglalja magában. A házirend célja a kollégium életének irányítása, szabályozása, a kollégiumban folyó nevel - oktató munka zavartalanságának biztosítása. A kollégium házirendje szerves része az iskolai házirendnek. A kollégiumi házirend a tanuláshoz, a műveldéshez való jogot biztosítja. A házirend biztosítja a diákok számára: az elmélyült tanulást segít légkört szakszerű segítséget a tanuláshoz zavartalan pihenést biztosító környezeti feltételeket a szabadid tartalmas eltöltésének lehetségét 2. A kollégiumi tanulói jogviszony keletkezésének szabályai: 1. A kollégiumba felvételét kérheti az a tanuló, aki valamelyik középiskolába nappali tagozaton felvételt nyert. 2. A tanuló az iskola útján, vagy közvetlenül kérheti felvételét. 3. A felvételrl a kollégiumi neveltestület és a kollégiumvezet javaslata alapján az intézmény igazgatója dönt. 4. A kollégiumi felvétel 1 tanévre szól. ő. Kötelezen fel kell venni a kollégiumba azt a tanulót, akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte vagy állami gondozás alatt áll. 6. Amennyiben az adott tanévre több kollégiumi felvételi igény érkezik, mint a férhelyek száma, az elbírálásnál elnyben kell részesíteni azt a tanulót

2 aki a megelz évben a kollégium diákja volt, tanulmányi munkája, közösségi tevékenysége, magatartása az elvárásoknak megfelel volt, akinek felvételét a családi háttér indokolja. 3. A kollégista tanulók jogai: A kollégiumban, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, életrendjét, tanulmányi rendjét pihenid, szabadid, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelen alakítsák. Emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak neki fizikai és lelki erszakkal szemben. A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdekldésének, adottságainak megfelel nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében tehetséggondozó foglalkozáson vegyen részt. Joga, hogy kollégiumi szilenciumi foglalkozáson vegyen részt. Válasszon a választható foglalkozások, programok közül. Jelentkezni a csoportvezet neveltanárnál lehet. Részt vegyen a diákkörök munkájában. Személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a kollégium tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a műveldéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. Kollégiumi ellátásban részesüljön, igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit (könyvtár, számítástechnika terem, teakonyha, sport- és szabadid-létesítmények ). Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Hozzájusson a szükséges információkhoz beiratkozáskor a házirend kézhezvételével, valamint beköltözéskor a csoportvezet neveltanártól, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.

3 Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai és kollégiumi köröknek. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésrl, az t nevel és oktató pedagógus munkájáról; az iskola, kollégium működésérl, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érint kérdésekrl, valamint e körben javaslatot tegyen. Személyesen vagy képviseli útján részt vegyen az érdekeit érint döntések meghozatalában, a nevelési- oktatási intézmény irányításában. 4. A kollégista tanuló kötelességei: Megtartsa a kollégiumi rendet, eleget tegyen a kollégiumi házirendben és napirendben foglaltaknak. A kollégista tanuló kötelessége az iskola és a kollégium által szervezett rendezvényeken az alkalomhoz ill öltözékben megjelenni, és ott olyan magatartást tanúsítani, mely az iskola és kollégium hírnevéhez méltó. A kollégista tanuló köteles minden iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényen a társadalmi elvárásoknak megfelel magatartást tanúsítani. Óvni saját és társai testi épségét, részt venni a kollégiumi rend és tisztaság kialakításában, és az energiatakarékosságban. Kötelessége elsajátítani és alkalmazni az egészséget és a biztonságot, véd ismereteket. Kötelessége azonnal jelenteni a kollégiumban ügyeletet teljesít tanárának, vagy bármelyik kollégiumi dolgozónak, ha saját magát, vagy társait valamilyen rendkívüli esemény veszélyezteti (tűz, természeti katasztrófa, stb.) Betegség, baleset vagy sérülés esetén a tanuló köteles azt jelenteni a neveltanárnak. A higiéniai elírásokat önmagára és környezetére vonatkozóan betartani, és erre társait is figyelmeztetni. A kollégista tanuló kötelessége a kollégium berendezési tárgyait megfelelen használni, a kollégium takarékossági szabályait betartani. Tiszteletet tanúsítani társai, a kollégium dolgozói, valamint az odalátogatók iránt. A kollégium épületében és az épület közvetlen környezetében az egészség- és környezetvédelmi céljából köteles részt vállalni az egészséges és tiszta környezet kialakításában.

4 Amennyiben a kollégista a kollégiumban tartózkodásának ideje alatt és tanítási id alatt orvosi vizsgálaton vett részt, orvosi igazolását láttamoztatnia kell a kollégiumi neveltanárral, mieltt bemutatja az iskolában. Az otthonról hozott és a házirendben behozhatónak nyilvánított elektromos eszközöket a csoportvezet tanárnak be kell mutatni, listáztatni, majd ezután ezeket a tanuló saját felelsségére használhatja a napirend tiszteletben tartása mellett. A munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzbiztonsági elírásokat minden tanulónak ismernie kell, be kell tartania és tartatnia társaival. Részt kell vennie a kötelez és a kötelezen választható foglalkozásokon. Tegyen eleget - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelen - tanulmányi kötelezettségeinek. Működjön közre saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a kollégiumi foglakozások elkészítésében, lezárásában. Tartsa meg az iskolai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, a kollégium helyiségei és a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét. rizze meg, illetleg az elírásoknak megfelelen kezelje a rábízott oktatás során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. 5. Szociális, normatív kedvezmények: A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 50%-os kedvezményben részesül: tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű tanuló három- vagy többgyermekes családban él tanuló /nappali tagozaton tanuló, max. 2ő éves életkor/ rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül tanuló /önkormányzati határozat bemutatása szükséges/ 100%-os kedvezményben részesül: nevelésbe vett gyermek.

5 6. A kollégiumi diák-önkormányzati tevékenységi rendszer A kollégiumi diák önkormányzati tevékenység, mint nevelési eszköz hozzájárul a tanulók személyiségének fejldéséhez. A kollégiumi életben a demokrácia, a helyi közéletben való közreműködés csak a diákok aktív részvételével, saját ügyeik konkrét intézésével teljesedhet ki. Erre a munkára alkalmassá kell tenni a diákokat, szükséges speciális képességek, készségek kimunkálása és fejlesztése. Törekedni kell, hogy a tanulók kapjanak lehetséget az önálló gondolkodásra, a megvalósítás élményére, de vállalják az ezzel járó felelsséget, a kockázatot is. A diák-önkormányzati tevékenység célja: A diákok érdekvédelme, érdekképviselete; szabadids és kulturális programok szervezése, véleményezés és együttműködés az oktató-nevelmunka fejlesztésében, az oktatási törvényben a diákönkormányzatot érint jogok gyakorlása, a kollégiumi diákönkormányzati képzések, ülések megszervezése, kapcsolattartás más diákönkormányzatokkal, a kollégiumi tevékenységek támogatása. A diák-önkormányzat feladatai: A kollégium tanulóinak érdekképviselete minden olyan fórumon, melyen a tanulókat érint kérdésekrl szó esik, javaslatot tesz a kollégiumot érint valamennyi kérdésben. Véleményalkotás a diákokat érint kérdésekben, képvisel(k) delegálása az egyeztet megbeszélésekre, fegyelmi tárgyalásokra. Javaslattétel a kiemelked diák- és közösségi teljesítmények jutalmazására. Kollégiumi gyűlés: évente 1-2, de szükség szerint többször is összehívható fórum, melynek résztvevire és témájára a DÖK, a neveltestület és a kollégiumvezetés egyaránt tehet javaslatot. DÖK tagok választása: Minden tanuló választó és választható a diákképviseletbe. Minden tanév szeptemberében egyszerű többséggel, a csoportok javaslata alapján, az alábbi tisztségek betöltésére választják a képviselket: elnök, titkár, tanulmányi, kulturális, sport, informatika, gazdasági, környezet.

6 7. A kollégiumi munka rendje A kollégium nyitva tart a szünetek kivételével a tanév szorgalmi ideje alatt, az iskola szakmai munkájával összefügg feladatellátáshoz és a pedagógiai program megvalósításához igazodva. A kollégiumban a nyitvatartási id alatt folyamatos pedagógiai felügyeletet biztosítunk. 06 és 08 óra között, valamint 12 órától 22 óráig a fügyeletes tanárok gondoskodnak a tanulók felügyeletérl, illetve beosztásuk szerint óra között éjszakai ügyeletet adnak. A kollégiumi heti - és napirendje Beérkezés: vasárnap tól Hazautazás: péntek ig A kollégium heti rendje ettl eltérhet, ha a tanuló hazautazása bármilyen esemény miatt akadályoztatva van. A változtatásokat a kollégium vezetje és az iskola igazgatója rendelheti el. A beérkezéstl a hazautazás megkezdéséig a kollégista tanulók hivatalos kollégiumi felügyelet alatt állnak. Napirend ébresztés tisztálkodás, reggeli rendrakás, egyéni kérelmek /orvos, egyéb/ :00 - szobarend ellenrzése, a kollégium elhagyása a lakószintek zárva vannak /pénteken óráig/ ebéd, szobák, tantermek ellenrzése, szabadid szervezett- és fakultatív foglalkozások tanulószobai foglalkozások /3x40 perc, 10 perc szünetekkel/ vacsora szakkörök, kötelez ill. választott foglalkozások, szabadid kollégium zárása, létszámellenrzés takarodó villanyoltás A kimenők rendje

7 a kollégium diákjai a tanítás után 1ő.30 óráig rendelkeznek alanyi jogon kimenvel 13-1ő. éveseknek óráig tart a délutáni kimen esti kimen a 9. évfolyamon az I. félévben óráig tart az esti kimen évfolyamon óráig tart a felsbb évfolyamosok óráig vehetik igénybe a kiment a fenti szabályoktól eltérni szüli kérésre, nagykorú esetén saját kérésre lehet a kollégiumvezet engedélyével A kollégiumi foglalkozások rendje, felügyelet, ügyelet biztosítása A kollégium, kötelez, kötelezen választható, választható és fakultatív foglalkozásokat szervez. Ezek idben 1Ő. 30 órától óráig tartanak között: felzárkóztató-és tehetséggondozó foglalkozások, könyvtár- és informatika terem használata, fakultatív tanuló, konyhahasználat, sportolási lehetség, konditerem használata, játék biztosítása, DÖK segítése, kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos foglalkozások, uszodalátogatás között tanulószobai foglalkozások között: kondi- és tornatermi foglalkozások, reformkonyha, KRESZ szakkör, informatikafoglalkozás, kötelez csoportfoglalkozás, fakultatív tanuló, egyéni tördést biztosító foglalkozások felügyelet biztosítása a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan, hétf- csütörtök ügyelet, péntek ügyelet, vasárnap ügyelet, hétf csütörtök illetve éjszaka ügyelet, reggel 6.00-tól 8.00-ig ügyelet 8. A kollégium hagyományőrző programjai új tanulók beilleszkedését segít programok város nevezetességeinek, fontos intézményeinek a megismerése Nemzeti Ünnepeinken koszorúzással történ tiszteletadás (október 23.; március 1ő.) Mikulásest elss avató Karácsonyfa állítás karácsony üzenete Legersebb megyei kollégiumok közötti verseny Megyei Közlekedésbiztonsági verseny 12. évfolyamosok búcsúztatója Hollán Ern hagyatékának rzése

8 Savaria Filmklub 9. Az étkezések rendje A kollégiumi ellátás az étkezés kivételével térítésmentes, a tanulók joga, hogy naponta háromszori étkezés biztosítva legyen számukra, az étkezés lemondható betegség, küls gyakorlat, egyéb indok esetén. Ekkor a havi túlfizetés összege a következ hónap étkeztetésébe beszámít, és ekkor kerül kiegyenlítésre szüli kérésre indokolt esetben az étkezés lemondható az étkezés lemondását 2Ő órával eltte tudjuk elfogadni, illetve a hétfi lemondást péntek reggel 8.00 óráig az étkezési díjak be- és visszafizetése a mindenkori folyó hó 2. vagy 3. hetében kedden történik ha valaki a következ hónap befizetési idpontjáig sem fizeti be a kollégiumi étkezés díját, akkor az mulasztásnak minsül kétszeri mulasztás esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhet, illetve gyermekvédelmi segítség kérhet a kollégiumi tagság megszűnésekor a fennálló tartozásokat köteles visszafizetni a kollégista, illetve amennyiben visszatérítésre jogosult azt a visszafizet téríti. 10. A kollégiumi közösségben való együttélés általános normái a kollégium védő, óvó előírásai a kollégium berendezését, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen kell használnia és azok állagának megóvásáért felelsséget kell vállalni szándékos rongálás, károkozás esetén a károkozó teljes körű anyagi felelsséggel tartozik köteles környezetét (ágy, szekrény, szoba, folyosó) rendben és tisztán tartani minden új kollégistának kötelessége a megérkezését követ második hónap végéig tartózkodási helyet létesíteni az Okmány Irodában történ ügyintézéssel a kollégium minden munkanapon 3 tanórás kötelez tanulási idt biztosít, ez id alatt minden kollégista nyugodt körülmények között, csendben neveltanári segítséggel tanulhat (elkészítheti a házi feladatát, felkészülhet az iskolai, gyakorlati kötelességeire)

9 az elz félévben Ő,ő tanulmányi eredményt elérk szabadon választhatják, a 3,7 feletti eredményűek pedig a hálóban tölthetik tanulóidejüket az els tanulóról az OKJ évfolyamai felmentést kapnak, a másnap gyakorlati foglalkozáson résztvevknek nincs kötelez tanulószoba, igény szerint este ellenrzött fakultatív tanulón vehetnek részt a kollégium minden tanulójának jogában áll vendéget fogadni (szül, rokon, barát) az erre kijelölt helyen, a közvetlen hozzátartozót szobájában is fogadhatja hét közben a tanuló csak szüli kérésre és csoportvezeti engedéllyel utazhat haza hétvégén (pénteken tanítás után) a tanuló hazautazhat, a kollégiumba történ visszaérkezés rendje: vasárnap óráig, indokolt esetben (a közlekedéstl függen) óráig a csoportvezet neveltanár esetenként a hétfn reggel 7.30 óráig történ visszaérkezést engedélyezhet, illetve szüli írásbeli kérésére a kollégiumvezet állandó hétf reggeli visszaérkezést engedélyezhet a kollégium házirendjének megszegése fegyelmez intézkedéseket vagy fegyelmi eljárást von maga után tanuló magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett a kollégiumban, és a kollégiumon kívüli rendezvényeken, a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során dohányozni, szeszesitalt, kábítószert fogyasztani, a kollégium területére behozni tilos! étkezni a teakonyhán és a saját hálóban lehet, az élelmiszer higiéniai eljárásokat be kell tartani, élelmiszert tárolni csak a meghatározott helyen /hűtben/ lehet a közösségi és személyes tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium egész közösségének érdeke és kötelessége, a szobák dekorálásához elzetes neveli hozzájárulás szükséges, a szobában keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a károkozó személy kilétére nem derül fény a szobabeosztáson, a szobák elrendezésén és berendezésén csak engedéllyel szabad változtatni a város területét csak neveltanári, ill. kollégiumvezeti engedéllyel lehet elhagyni szünetrl, illetve hazautazásról az elutazás eltt meghatározott idben köteles a tanuló visszaérkezni, ha mégsem tud visszajönni, a távolmaradás okáról 24 órán belül értesítenie kell a kollégiumot

10 területe kimenk kivételével, csak neveltanári engedéllyel hagyható el a kollégium 11. A kollégium helyiségei, eszközei, berendezési tárgyai és ezek használati rendje A kollégium a tanulók kollégiumba elhelyezett tárgyaiért korlátozott felelsséget vállal. Megteremti a zárható szekrény feltételét. A diák köteles az általa behozott személyes tárgyakat rendben tartani, és zárt szekrényben tartani értékeit. Az iskolába, kimenre való távozás, a lakószoba elhagyása eltt köteles értékeit elzárni. A kollégium csak abban az esetben tud eljárni, ha a személyes tárgyak, értékek eltulajdonítása zárt szekrénybl történt. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló, vagy képviselje rendrségi feljelentéssel élhet. A lakószoba a kollégiumi neveltestület bármely tagja, bármely idpontban (a jogszabályok betartása, nevelési szándék, ellenrzés miatt) jogosult belépni. A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg, ezt a tanulónak megtagadnia nem szabad. A lakószobába takarítási céllal a takarító, ellenrzési céllal az intézmény ellenrzésre jogosult munkatársai, a kollégiumvezet engedélyével a javításikarbantartási munkákat végzk is beléphetnek. Szigorúan tilos a kollégiumba behozni, árusítani az egészségre ártalmas élvezeti szereket (alkohol, drog). Ezek behozatala, fogyasztása kollégiumon belül vagy kívül a szorgalmi id kollégiumban töltött idszaka alatt, fegyelmi eljárást, fegyelmez intézkedést von maga után. Tilos behozni a kollégiumba tűzveszélyt okozó és pirotechnikai eszközöket és egészségkárosító szokásokhoz kapcsolható eszközöket (pl. vízi pipa). A mobiltelefon és laptop behozatalát és használatát lehetvé tesszük azzal a feltétellel, hogy ez a kollégiumi foglalkozások rendjét, a kollégium napirendjét és a tanulók pihenését nem zavarhatja. Balesetveszélyt okozó tárgynak minsül: a 8 cm-nél hosszabb kés, dobócsillag, fegyverek, gázspray, elektromos sokkoló. Balesetveszélyt okozó tárgyak behozatala tilos.

11 Az eszközökért, felszerelésekért való felelősség szabályai, a rábízás rendje A kollégista tanuló joga, hogy igénybe vegye a kollégium azon helyiségeit és eszközeit, amelyek a tanulók felkészítéséhez rendelkezésre állnak. A tanulók környezetében lév eszközökben és helyiségekben okozott kárt az egyes tanulónak, illetve ha a diákközösség úgy határoz), a közösségnek kell helyreállítani vagy megtéríteni. a kollégista tanuló joga, hogy igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket az intézmény egész területén tilos: futkározni, a folyosó korlátjára felülni, felkapaszkodni, konnektorba nyúlni, tüzet gyújtani, a kollégium berendezéseit önállóan szerelni, ablakpárkányokra kiülni, a kollégium falára felmászni, ablakon kihajolni, ablakon kimászni és bemászni, vagy egyéb balesetveszélyes helyzetet elidézni a kollégium minden helyiségében tilos: bármilyen jellegű hazárdjátékot folytatni, az épület ablakából bármilyen hulladékot, folyadékot, szemetet kidobni, a helyiségeket, berendezési tárgyakat, eszközöket szándékosan rongálni a kollégisták a rendelkezésre álló helyiségeket, berendezéseket a tanuláshoz, műveldéshez, pihenéshez, tisztálkodáshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint a szabadid hasznos eltöltéséhez rendeltetésüknek megfelelen, szabadon használhatják amennyiben a közös helyiségekben már senki sem tartózkodik, az utolsónak kötelessége az ablakokat becsukni, a villanyt leoltani a közös helyiségeket csak akkor kell a diákoknak kitakarítaniuk, ha rendellenesen összepiszkolták, ha a személy kiléte nem állapítható meg, a takarítókat az ügyeletes neveltanár jelöli ki a lakószobákat a tanulók szabadon választott heti és napirendi beosztás alapján önállóan, minden nap este és reggel, távozás eltt rendbe rakják az otthonról hozott eszközöknek (laptop, hajszárító, szendvicssüt, stb.) mindenben meg kell felelni az elírásoknak, elssorban érintésvédelmileg kifogástalan állapotban kell lenniük. Ezek használata a megfelel helyen és megfelel idben lehetséges (laptop hálóban, szabadidben, ételkészítési eszközök teakonyhán, szabadidben, szakkörön) hűtszekrény elhelyezésére meghatározott helyiségekben van lehetség, szintenként maximum 3-Ő hűtszekrény használható

12 a kollégium közös helyiségeit a diákok közösen használhatják a kollégiumi könyvtárat, számítástechnikai termet, teakonyhát, kondi- és tornatermet naponta meghatározott idben csak tanári felügyelettel használhatják a zuhanyzót :45-ig használhatják a tanulók, indokolt esetben az ügyeletes tanár engedélyével egyéb napszakban is egyéb helyiségek használata nincsen korlátozva (háló, mosdó) a tanulót délutáni idben tanári felügyelettel, esti órákba egyéni tanulásra maximum ig használhatják a kollégiumi park használata mindenki számára szabadidben lehetséges a kollégisták a rendelkezésre álló eszközöket a tanuláshoz, műveldéshez, pihenéshez, tisztálkodáshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint a szabadid hasznos eltöltéséhez rendeltetésüknek megfelelen, szabadon használhatják a tanuló általános felelsséggel tartozik a kollégium vagyontárgyaiért és helyiségeiért, a tanuló igénybe veheti a kollégium vagyontárgyait, átvételkor tudomásul veszi, hogy értük felelsséget vállal, az esetleges kárt megtéríti a szándékosan vagy véletlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni, vagy helyre kell hozni közös használati tárgyakat a neveltanárok engedélyével lehet használni, illetve elvinni, az a diák felels érte, aki elvitte a különböz helyiségeket csak papucsban, az utcai cip cseréje után használhatják a diákok (tanuló, könyvtár, informatika terem, háló) a károkozásról a kollégium jegyzkönyvet vesz fel, mely alapján az intézmény a szült a kártérítési kötelezettségrl írásban értesíti 12. A diák ügyeleti tevékenység A csoportvezet neveltanár a kollégiumi közösség szervezésének segítésére napi ügyeletes tanulót jelöl ki (2f/nap). Az ügyeletes tanuló feladatai: az ügyelet tól óráig tart összeszedi a szemetet a kollégium környékén és a kollégiumi parkban. biztosítja, hogy idegenek engedély nélkül ne léphessenek be és a kollégisták szilencium alatt engedély nélkül, ne léphessenek ki a kollégiumból a vendégeket, látogatókat fogadja, majd az ügyeletes neveltanár útmutatása szerint kijelölt helyre kíséri

13 telefonügyeletet lát el, az üzeneteket átveszi és továbbítja segíti az ügyeletes neveltanár munkáját. gondoskodik a házirend és a napirend betartásáról; jelenti a rendellenességeket ha valaki nem tudja ellátni az ügyeleti munkát, elre jeleznie kell azt, ilyenkor az ügyeletes nevel a következ napra beosztottól, kérheti a szolgálatot, vagy a DÖK tagjai jelölhetik ki azt az ügyelet elmulasztása fegyelmi vétség 13. Dicséretek és jutalmazások Dicséretek és jutalmazások alapelvei A tanulókat jutalom illeti meg: közösségi munkájukért jó tanulmányi eredményükért tanulmányi és kollégiumi versenyeken elért eredményekért sport tevékenységeikért és kulturális tevékenységeikért. Dicséretek és jutalmazások formái 4,5 tanulmányi átlagtól szabad szilencium 3,7 tanulmányi átlagtól hálóban tanulás Neveltanári dicséret Kollégiumvezeti dicséret 14. Fegyelmező intézkedések a kollégiumban A fegyelmi tárgyalás eltt lehetség van egyeztet eljárás lefolytatására. Az egyeztetet eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezet események feltárása, értékelése, majd ezek ismeretében a kötelességszeg és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Egyeztet eljárás lefolytatására akkor van lehetség, ha azzal a sértett, fiatalkorú tanuló esetén a szül egyetért. A kollégiumon kívül elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt az iskola fegyelmi eljárást nem indíthat, mivel az iskolának nincsen hatósági jogköre. A ketts büntetést a Magyar Köztársaság jogrendszere tiltja, a ketts büntetés törvénysértés.

14 Fegyelmi felelsség: Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthet. A fegyelmező intézkedések alapelvei a kollégiumi házirend megsértése esetén fegyelmez intézkedések hozhatók a fegyelmez intézkedés esetében az alábbi elveket kell figyelembe venni: o életkori sajátosságok o arányosság o fokozatosság A fegyelmező intézkedések formái neveltanári figyelmeztetés szóban neveltanári figyelmeztetés írásban kollégiumvezeti figyelmeztetés szóban kollégiumvezeti figyelmeztetés írásban fegyelmi eljárás kezdeményezése ha a tanuló anyagi kárt okoz és kártérítési felelssége megállapítható, az azt követ intézkedést az köznevelési törvényben meghatározottak alapján kell lefolytatni Fegyelmi büntetés fokozatai: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, kizárás 15. Eltávozás, hiányzás a kollégiumból a házirendben leírt kollégiumi heti rendjében szerepl általános eltávozási ideje, pénteken órától, vasárnap óráig tart, az ettl eltér idpontokban csak szüli és neveltanári engedéllyel lehet hazautazni, illetve visszaérkezni. a felmerül kollégiumi távollétet be kell jelenteni a csoportot vezet neveltanárnak, az távollétében a kollégiumban szolgálatot teljesít pedagógusnak

15 a visszaérkezés akadályoztatásáról 2Ő órán belül a csoportvezet neveltanárt, vagy a kollégium vezetjét értesíteni kell betegség esetén az orvosi vizsgálatot be kell jelenteni. ha a tanuló engedély nélkül marad távol a kollégiumból (csoport, tanköri foglalkozásokról) ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhet. 16. A kollégiumból való hazautazás megtiltásának kötelező esetei Indokolt esetben a kollégium neveltestülete és az iskola igazgatója megtilthatja a hazautazást. Ilyen esemény lehet például természeti katasztrófa, idjárás okozta közlekedési probléma (hóvihar) vagy iskolai kötelez rendezvény. A hazautazás megtiltásáról a szült értesíteni kell. 17. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységek Várhatóan egyre nagyobb számban jelentkeznek kollégiumunkba ifjúságvédelmi szempontból figyelmet igényl tanulók. A velük kapcsolatos sajátos nevelési feladatok már nem mindig oldhatók meg a hagyományos eszközökkel és módszerekkel. Ezért a következ feladatok megoldását kezeljük kiemelten: - a megelzést - a veszélyeztetettség idben történ felismerését - a segítségnyújtást A megelőzés kiemelt feladatunk, hiszen nevelmunkánk alapja nem a védelem passzivitása, hanem a prevenció aktivitása. Olyan tudással és szokásokkal vértezzük fel tanítványainkat, melyeknek birtokában képesek felismerni a rájuk leselked veszélyeket (drog, alkohol, dohányzás, szerencsejátékok stb.), ismerik az elhárításuk fontosabb módszereit és képesek az életük tudatos alakítására. Természetesen nemcsak a tanórát és a kollégiumi csoportfoglalkozást tekintjük ezen célunk megvalósulása színtereként. Legalább ilyen jelentséggel bír intézményünk hagyományrendszere, bels milije, a tanár - diák viszony, a kortárscsoportok, általában az emberi kapcsolatok és a tanulót körülvev tárgyi környezet is. Szoros kapcsolatot tartunk azokkal a szervekkel, szervezetekkel, akik szakszerű támogatást és konkrét segítséget adnak a megelz munkánkhoz (Gyámügyi Iroda, Családsegít Szolgálat, Rendrség, Vas Megyei Gyermek és Ifjúságvéd Intézet,

16 Vöröskereszt, házi- és iskolaorvos, Megyei Jogú Város Önkormányzata szakemberei, Pedagógiai Szakszolgálat). A kollégiumi neveltanáraink fontos szerepet játszanak a tanuló otthoni környezetének megismerésében, a családi és a mi nevelmunkánk összehangolásában. Tapasztalataikat az iskolai ifjúságvédelmi felels integrálja. A veszélyeztetettség időben történő felismerése hasonlóan fontos feladatunk, mint a megelzés. E részterület sikerét nagyban meghatározza kollégiumunk bels légköre. Alapelvünk ugyanis, hogy az szinteségen alapuló tisztelet és szeretet a leghatékonyabb módja az egymás iránti felelsség kialakulásának. A kollégiumi neveltanároknak kiemelt szerepe van, de rendkívül fontosnak tartjuk a szülk, a társak jelzéseit is. A kapott információkat tapintatosan és többoldalúan megvizsgáljuk, és diszkréten kezeljük. A segítségnyújtás hagyományos és újszerű formáit egyaránt alkalmazzuk. A kollégiumban bevált az egyéni tördést biztosító foglalkozási forma, az egyéni beszélgetések módszerét használjuk tanítványaik alaposabb megismerésére. A hátrányos helyzetű vidéki tanulóink érdekében sokszor fordulunk a helyi önkormányzatokhoz anyagi és egyéb támogatásért. 18. Baleset megelőzés, egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a kollégiumban A tanév els napjaiban a csoportvezet nevel tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatást tartanak az egyes tanulócsoportokban. Ennek megtörténtérl, az azon való tanulói részvételrl írásos dokumentum készül. Csak az érintésvédelmi elírásoknak megfelel elektromos eszközöket szabad használni. A tanulói környezetben elforduló hibákat, hiányosságokat jelezni kell a csoportvezetnek vagy ügyeletes tanároknak. A baleset esetén teendő intézkedések a kollégiumban: baleset esetén legfontosabb teend a sérültek ellátása. A balesetet észlel személynek azonnal jelentenie kell a baleset tényét az ügyeletes tanároknak. Az ügyeletes tanárok mérlegelik, hogy szükség van-e orvosi ellátásra. A baleseti sérült ellátása, valamint a szükséges intézkedések megtétele után az ügyeleti naplóban rögzítik a történteket, ügyelve a konkrét adatokkal történ esetleírásra. Egészségügyi felügyelet és ellátás: meghatározott idben iskolaorvos, védn illetve szükség esetén betegszoba lehetsége. Tartózkodási hely alapján igénybe vehet a háziorvosi szolgálat. Sürgs esetben ügyelet illetve sürgsségi betegellátás.

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bevezetés A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét.

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM DERECSKE KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. február 16-tól 1 I. Rákóczi György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND

Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND 1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Ráczné Sisa Ágnes igazgató Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk 10: 14-15) TARTALOM 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSE SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Kollégium Intézményegység házirendje

A Kollégium Intézményegység házirendje A Kollégium Intézményegység házirendje. A kollégium házirendet, annak módosításait a kollégiumi csoportvezetők minden tanév első csoportfoglalkozásán ismertetik. 2. A kollégiumi házirendet minden tanév

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

HÁZIREND. 2013. március 27.

HÁZIREND. 2013. március 27. HALLÁSSÉRÜLTEK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4031 DEBRECEN, SZÉCHENYI U.60. TELEFON:(52) 531-766 FAX:(52) 412-191 HÁZIREND 2013. március 27. 2 HÁZIREND

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1097 Budapest, Timót utca 3.

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1097 Budapest, Timót utca 3. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1097 Budapest, Timót utca 3. Kollégiumi házirend 2015. augusztus 24. TARTALOMJEGYZÉK I. A KOLLÉGIUM

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE

2. rész. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE 2. rész Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Középiskolai Kollégiuma HÁZIRENDJE Készítette: Fodorné Szabó Valéria megbízott kollégiumvezető Hatálybalépés időpontja: 2014.

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben