Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: ; Fax: Tel: HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 HÁZIREND"

Átírás

1 1 Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Tel: ; Fax: Tel: I. Általános rendelkezések HÁZIREND 1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2. A Házirend a kollégium egészére vonatkozó általános szabályokat tartalmazza. Az egyes tagintézményekre érvényes kiegészítések a Házirend mellékletében olvashatók. A házirend melléklete a Jutalmazási és büntetési szabályzat. 3. A Házirend nem szabályozza azokat a kérdéseket, amelyek a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, ill. annak a évi LXI. törvénnyel megtörtént módosításában, valamint az ezekben a törvényekben említett egyéb jogszabályokban magasabb szinten szabályozásra kerültek, és azok jelen házirendben történő megjelenítésére nincs szükség és/vagy lehetőség. II. A Diákönkormányzat 1. A kollégisták érdekeik képviselete céljából diákönkormányzatot (továbbiakban: DÖK) hozhatnak létre. 2. Az egyes tagintézményekben önálló diákönkormányzatok alakulhatnak. 3. A DÖK saját maga által elfogadott a nevelőtestület által véleményezett szervezeti és működési szabályzata szerint végzi feladatait. 4. A DÖK irányító, vezető szerveinek, testületeinek megválasztásában minden tanuló részt vehet, ill. azokba megválasztható. 5. A DÖK munkája segítése, ill. a nevelőtestülettel és az intézményvezetéssel való hatékonyabb együttműködés érdekében diák-önkormányzatot segítő felnőttet kérhet fel, akit az intézményvezető a közoktatásról szóló törvény szerinti szabályok alapján megbíz ezzel a feladattal. 6. A DÖK vagy a tanulók nagyobb közösségének kezdeményezésére diákközgyűlést kell összehívni, ahol a diákközösség által javasolt témákat meg kell tárgyalni. A tanulók nagyobb közössége alatt az érintett tagintézményben lakó diákok legalább 10%-a értendő. 7. A DÖK egyetértési, véleményezési jogát a jogszabályokban, ill. a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon az arra felhatalmazott vezető testülete gyakorolja. 8. A diákönkormányzat (-ok) képviselői részt vehetnek minden olyan nevelőtestületi és vezetői értekezleten, ahol az őket érintő kérdések is szóba kerülnek. Ezen értekezletek tervezett napirendjét előzetesen meg kell küldeni a DÖK számára. A diákönkormányzat képviseletét a DÖK megbízása alapján az önkormányzatot segítő felnőtt is elláthatja. 9. A DÖK írásbeli felkérésre elláthatja a tanulók egyéni érdekképviseletét is. Erről a körülményről a felkérést mellékelve a DÖK írásban köteles értesíteni a kollégium igazgatóját, tagintézmény-vezetőjét. 10. A kollégium vezetése, a diákélet szervezésében, a házirend szabályainak betartásában, a dohányzás, italozás, kábítószerezésre vonatkozó tilalmak megtartása ellenőrzésében való részvételben, a hagyományos kollégiumi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, értékelésében számít a diákönkormányzat közreműködésére. III. A kollégista tanulók jogai, ill. a jogok gyakorlásának szabályai A kollégium minden tekintetben biztosítja az Alkotmányban, más jogszabályokban és nemzetközi szerződésekben szereplő általános emberi jogok, ill. gyermeki és tanulói jogok érvényesülését és gyakorlását. A fentiek alapján a tanuló 1. és/vagy törvényes képviselője a tanulóról vezetett személyes adatait is tartalmazó nyilvántartásokba bármikor betekinthet, kezdeményezheti az azokban történt változások átvezetését, amelyet a nyilvántartás vezetéséért felelős személynek a változások hitelességét igazoló iratok alapján azonnal teljesítenie kell. A tanulók személyes adatait külön kérés nélkül a kollégiumból történő végleges kiiratkozáskor haladéktalanul törölni kell mindazon nyilvántartásokból, amelyeket a vonatkozó szabályok szerint az intézmény nem köteles irattárában megőrizni.

2 2 2. jogosult a rá vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat és e jogok gyakorlásához szükséges információkat megismerni. Az ezekhez történő hozzáférést a kollégium vezetése a következő formában köteles biztosítani: - A kollégium Házirendjét, Pedagógiai Programjának és Minőség-irányítási Programjának vonatkozó fejezeteit a tagintézményekben szokásos módon kell nyilvánossá tenni (pl. könyvtárban elhelyezve), továbbá az intézmény hivatalos honlapján ( is meg kell jeleníteni; - A kollégiumba első alkalommal felvett tanuló kézhez kapja a kollégium Házirendjét; - Egyéb szabályokat (pl. Jutalmazási és büntetési szabályzat) a DÖK segítő tanárok útján lehet megkérni. 3. jogosult, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával észrevételt tehet a kollégium működésével kapcsolatos minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. A tanuló véleményét a diákközgyűléseken, csoportfoglalkozásokon, vezetői és nevelői fogadóórákon közvetlenül, ill. a Diákönkormányzatot felkérve közvetett módon is előadhatja. A tanuló a véleményének elfogadását nem kényszerítheti azokra, akik azzal nem értenek egyet. A kollégium a csoportvezető nevelők és a Diákönkormányzatot segítő pedagógus útján hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy az intézmény által felvetett kérdésekkel kapcsolatban mikor és milyen módon nyilváníthatnak véleményt. 4. jogosult egyénileg vagy csoportosan - kérdést intézni a kollégium vezetőihez. A válaszadásra jogosult vezető köteles a kérdésre 30 napon belül érdemben válaszolni. 5. közösség érdekeit szolgáló javaslatokat tehet, változtatásokat kezdeményezhet. 6. kifejezésre juttathatja vallási, világnézeti, politikai meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát, elvárhatja ezek tiszteletben tartását, feltéve ha e jogok gyakorlása nem ütközik jogszabályba, és nem sérti másoknak ugyanezen jogait. 7. részt vehet a kollégium diákjai számára szervezett programokon, rendezvényeken, azok témáira érdeklődése szerint javaslatot tehet. Igényei szerint bekapcsolódhat a kollégium szakmai programjába. 8. térítésmentesen igénybe veheti a kollégiumnak a tanulók számára rendelkezésre bocsátott egyéni és közösségi élethez kapcsolódó létesítményeit (pl. könyvtár, sportpálya, kondi terem, társalgó, tanuló) és eszközeit (pl. TV, videó, rádió, sporteszközök, hűtőszekrény). Nem léphet be azokba a helyiségekbe, amelyek az intézményi működés egyéb területeihez tartoznak (pl. raktárak, porta), és kerülnie kell a tiltó táblákkal védett helyiségeket és berendezéseket. 9. szintén térítésmentesen igénybe veheti a meghatározott rendelési időben - a kollégiumi orvosi ellátást, valamint a tanulmányi munkáját segítő szaktanári korrepetálást. 10. a Házirendben szabályozott időn túl, indokolt esetben rendkívüli kimenőt kérhet és kaphat. Hétvégén hazautazhat, ill. indokolt esetben a kollégiumban maradhat. 11. a kollégium többi tanulójával társadalmi szervezetet, diáksportkört vagy -egyesületet alapíthat, bennük részt vehet. Amennyiben a megalakuló szervezet tevékenysége illeszkedik a kollégium nevelési célrendszeréhez, ill. megfelel a létszámbeli előírásoknak, akkor az nem kötelező kollégiumi foglalkozásnak elismerhető. Az ilyen a pedagógiai programba illeszkedő foglalkozások az intézmény szakmai költségvetéséből is támogathatók. E feltétel hiányában a részvétel csak önköltséges formában lehetséges. 12. jogosult minden olyan rendezvényen részt venni, amely a társadalmi szervezeti tagságához vagy tartozásához kapcsolódik, de ez a részvétel kizárólag a tényleges szabadidőre korlátozódhat, vagyis nem nyúlhat a kötelező foglalkozások ill. az éjszakai pihenés időszakába. IV. A kollégista tanulótól elvárható magatartás szabályai A tanuló 1. tartózkodjon minden olyan megnyilvánulástól, amelyek más tanulók és intézményi dolgozók családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására, nevének az érintett tanuló engedélye nélküli - bármilyen megváltoztatására irányulnak. Minden ilyen cselekmény fegyelmi felelősségre vonáshoz vezet. 2. számára tilos az önkényuralmi jelképek nyilvános használata, azok terjesztése, az intézmény létesítményein történő ábrázolása. Tilos az etnikai, vallási, stb. kisebbségekkel szembeni előítéletek nyilvános kifejezése, és az ellenük irányuló uszító magatartás, a rasszizmus bármilyen megnyilvánulása. 3. legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi feladatainak, segítse társait a tanulásban. 4. tisztelje és ápolja a kollégium hagyományait és szokásrendjét. Vegyen részt a kollégium rendezvényein, vállaljon szerepet a szervezésben és a lebonyolításban, gazdagítsa hagyományrendszerét. 5. legyen aktív és kezdeményező a kollégiumi közösség feladatainak teljesítésében. Minden tanuló köteles közreműködni a kollégium otthonossá tételében, ízléses díszítésében, de ezzel a falakat, és a berendezési tárgyakat nem rongálhatja. Az ilyen dekoráció okozta károkért a tanuló kártérítést köteles fizetni. 6. óvja a kollégium berendezéseit, tisztelje a személyi tulajdont. 7. köteles a kollégium eszközeiben, berendezéseiben észlelt károkat a nevelőtanároknak vagy a portán jelenteni, az eszközök és berendezések rongálását megakadályozni, a károkozással kapcsolatos körülmények felderítésében együttműködni.

3 3 8. köteles az energiával takarékoskodni, használat után a helyiségek villanyvilágítását, elektromos készülékeit kikapcsolni, a vízcsapokat elzárni. 9. a kollégiumi étkezés térítési díját köteles a megelőző hónap között kijelölt napokon, illetve az előre kihirdetett időpontban befizetni. 10. tartsa be a kollégium Házirendjét és Napirendjét. A tanuló az otthonról történő visszaérkezése, ill. a hazautazása közti időben a kollégiumon kívül is köteles kulturáltan viselkedni. A kollégium épületén kívül is tilos a drog, a szeszesital fogyasztása, valamint a dohányzás! V. A kollégiumi élet rendje A kollégiumi felvétel rendje 1. A kollégiumi/externátusi elhelyezés iránti kérelmet közvetlenül, vagy az iskolán keresztül, írásban kell benyújtani a kollégium igazgatójához, minden év május 15-ig. A megelőző tanévben kollégiumi jogviszonyban álló tanulók legkésőbb április 30-ig kérhetik kollégiumi jogviszonyuk következő tanévi meghosszabbítását. A jelentkezés az erre a célra rendszeresített egyéni felvételi lapon történik. A felvétel egy tanévre szól. Tanév közbeni felvételi igényről a tagintézmény-vezetők döntenek. Az Arany János Tehetséggondozó Programra pályázati úton lehet jelentkezni. A felvételi kérelemről az Oktatási Minisztérium dönt. A kollégiumi jogviszony a beiratkozással jön létre. 2. A felvételi döntésnél figyelembe veendő szempontok: - a lakóhely távolsága - a család szociális helyzete - gyámhatósági kérelem - tanköteles kor 3. A felvételről a szülő vagy a tanuló határozatban kap értesítést. 4. A kollégiumi jogviszony megszűnik a. a tanév végén, ha a tanuló annak meghosszabbítását a fentiek szerint nem kéri; b. a kiskorú tanuló szülőjének vagy gyámjának írásbeli kérelmére, ill. a nagykorú tanuló saját írásbeli kérelmére; c. annak a tanulónak, akinek az iskolájában a tanulói jogviszonya az áthelyezést kivéve tanév közben megszűnik; d. a tanuló tartós (15 napos) és indokolatlan távolléte esetén, amennyiben a szülő, gondviselő, vagy maga a tanuló kétszeri írásbeli felszólítás ellenére nem indokolja távollétének jogosságát. A jogviszony az első felszólítástól számított 30 napon belül megszüntethető; e. jogerős Kizárás fegyelmi határozattal. 5. Ha a tanuló ellen rendőrségi, ügyészségi, bírósági eljárás van folyamatban, annak kimenetelétől függően a kollégiumi jogviszony folytatódik vagy megszűnik. 6. A tanulónak tanév elején és a második félév elején, ill. a csoportvezető nevelőtanár kérésekor év közben is hivatalos iskolalátogatási igazolással kell igazolnia tanulói jogviszonyának meglétét. Tanulás kollégiumi foglalkozások 7. Egyéni vagy csoportos tanulásra a tanuló- és hálószobákon kívül nevelői engedéllyel az épület egyéb, tanulásra alkalmas helyiségei, jó idő esetén az épülethez tartozó park (udvar) is igénybe vehetők. A tagintézményben meghatározott tanulási időt a kollégista köteles a számára kijelölt tanulóhelyiségben tanulással vagy egyéb szakmai feladatok teljesítésével eltölteni. A csoportvezető engedélyével a tanulási idő átcsoportosítható, de mértéke nem térhet el a 46/2001. (XII.22.) OM rendeletben meghatározott időkerettől. Gyenge tanulmányi eredmény esetén időpont-módosítás nem kérhető. Kötelező kollégiumi foglalkozások: tanulószoba, korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás (13 óra), csoportfoglalkozás (1 óra), kötelezően választott foglalkozás (1 óra), összesen heti 15 óra. A kötelező foglalkozásokon kívül a tanuló szabadon választható foglalkozásokon is részt vehet. 8. A meghirdetett kötelezően választható foglalkozásokra a tanulóknak legkésőbb az adott tanév szeptember 20-ig a foglalkozást tartó és a csoportvezető nevelőnél személyesen kell jelentkezni. A jelentkezés elfogadása esetén a tanuló a foglalkozásra érvényes időrendben a tanév végéig köteles járni. 9. A kollégiumi foglalkozások időtartama általában 45 perc, maximum 90 perc. A szilenciumi foglalkozások között legalább egy 10 perces szünetet kell tartani. 10. A kötelező kollégiumi foglalkozásokról történő hiányzást az iskolai hiányzásokhoz hasonló rendben a csoportvezető nevelőnél igazolni kell. Igazoltnak tekinthető a mulasztás betegség esetén (orvosi igazolással), előzetes szülői kérésre engedélyezett távolmaradás esetén, vagy ha előre nem látható alapos indok miatt nem tudott a tanuló eleget tenni a kötelezettségének. A kötelező foglalkozásokról való késések

4 4 ideje összeadandó. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét (45 percet), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. 11. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan távolmaradás a vonatkozó iskolai szabályoknak megfelelő módon fegyelmi eljárás indítását, végső esetben kizárást vonhat maga után. 12. A tanuló iskolájával történő egyeztetés után a csoportvezető nevelő engedélyezheti, hogy a tanuló a tanulással kapcsolatos kötelezettségeit az iskola felügyelete alatt is teljesíthesse. 13. Tanulási idő alatt és takarodó után teljes csendet kell tartani, a közös helyiségeket csak csendben lehet használni, a tanulást és a pihenést zavarni nem szabad. 14. A tanulószobák ig, kivételes esetekben külön nevelői engedéllyel ig használhatók. A tanulószobákat a tagintézményben szokásos rend szerint lehet használni. 15. A könyvtár kölcsönzésre és olvasásra, könyvtári foglalkozásokra a kifüggesztett ill. a programokban meghatározott időpontokban áll rendelkezésre. Egyéb foglalkozások 16. A kollégium létesítményeit, helyiségeit a napirend szerinti foglalkozási időben használhatják a tanulók. 17. A kollégium létesítményeiben hétfőtől csütörtökig - az arra illetékes nevelőtanár engedélyével és felügyelete mellett óra között lehet egyéni vagy csoportos foglalkozásokat, rendezvényeket tartani. Ezeken a tanulási idő alatt - csak csoportvezetői engedéllyel lehet részt venni, de ezzel nem zavarhatják társaikat a tanulásban. 18. A számítógépes termekben kizárólag a használati szabályzatban meghatározott időben és feltételekkel lehet dolgozni. 19. TV-t, DVD-t, videó filmet ig, ezt követően csak a főügyeletes nevelőtanár külön engedélyével lehet nézni. Tanulási idő alatt televízió csak szervezett foglalkozások keretében nézhető. 20. A hivatalos ünnepek előtt, központilag meghatározott emléknapokon megemlékezést tartunk, vagy azokra ünnepi (megemlékező) faliújságot készítünk, amelyekben az aktív tanulói közreműködés kötelesség. 21. A tanulóktól elvárjuk, hogy ápolják és gazdagítsák a kollégium kialakult hagyományait, hagyományos programjait. Kimenő, kimaradás, eltávozás, egyéb távollét 22. Kimenőre szóló engedélyt minden esetben a csoportvezető nevelőtől vagy indokolt esetben a főügyeletes tanártól kell kérni. Visszaérkezéskor a tanuló köteles a főügyeletes nevelőnél, kapuzárás után a portán és a nevelőnél jelentkezni. 23. Osztálykirándulás, színházi elfoglaltság, az iskola vagy a kollégium által szervezett külön programok miatt történő távolmaradás okát és időtartamát a csoportvezetőnek és a főügyeletes nevelőnek előre be kell jelenteni. 24. Hétvégeken aki hivatalos iskolai vagy szakmai program, ill. egyéb elfogadható ok miatt nem tud hazautazni a csoportvezető tanárával történő előzetes egyeztetés alapján (legkésőbb a tagintézményben meghatározott időpontig jelezve a bent maradási szándékot) maradhat a kollégiumban. 25. A 6.00 előtti ébresztésről a tanulóknak maguknak kell gondoskodniuk. 26. Hazautazás: pénteken óráig vagy szombaton 9.00 óráig. Indokolt hétvégi bennmaradás esetén mindkét tagintézmény tanulói az adott hétvégére kijelölt tagintézményben nyernek elhelyezést. Ezek a tanulók a kijelölt tagintézményben szombaton 9-10 óra között foglalhatják el helyüket, ahol vasárnap 16 óráig tartózkodhatnak. A saját tagintézménybe legkésőbb 17 óráig kell visszaérkezni. Ha iskolai program indokolja, ill. a fenntartó önkormányzat elrendeli, a többi tagintézményben is benn lehet maradni, amennyiben a maradó létszám eléri az adott tagintézményben lakó kollégisták 10%-át. A hétvégi bennmaradás esetén a tanuló csak a számára kijelölt helyiségeket használhatja. A szobát óráig el kell hagynia. A kollégium rendjének megtartása 27. A tanuló a részére kijelölt 4-6 ágyas hálószobában, ill. az általa használt mellékhelyiségekben élhet a lakhatással kapcsolatos jogaival. A hálószoba ajtaját a vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírások szerint belülről bezárni nem szabad. 28. A tanulói hálók rendjét, tisztaságát reggel az ügyeletes nevelőtanár, délután pedig a csoportvezetők ellenőrzik. A tanulók holmijának elhelyezésére szolgáló bútorok (szekrény, íróasztal) rendjét az ügyeletes vagy csoportvezető nevelő a tanuló jelenlétében és közreműködésével naponta egyszer (általában délután), ill. a rendeltetéstől eltérő használat vélelme esetén bármikor ellenőrizheti.

5 5 29. A tanulók által használt kollégiumi létesítmények rendjéért a használók felelnek. A használat után rendet kell hagyni, amit az ügyeletes nevelő ellenőriz. 30. A szobák rendben tartását a tanulók naponta végzik, amit a főügyeletes nevelőtanár vagy a délelőtti ügyeletes nevelő ellenőriz. Minden tanuló kötelessége a tisztaság megőrzése. 31. A hálószobákat a tanulók nem rendezhetik át. 32. A hálószobák tanulásra és pihenésre szolgálnak. A hálószobákat a tanulók távozásukkor bezárják. Indokolt esetben az iskolai órarendtől függően, az ügyeletes tanár tudtával a tanulók délelőtt is a kollégiumban tartózkodhatnak, ezzel azonban nem zavarhatják a kollégiumi dolgozók tevékenységét (pl. takarítás). 33. A kollégium helyiségeiből bútort vagy más eszközt elvinni, vagy más helyiségbe átvinni csak a kollégiumi kincstárnok, vagy a gondnokok engedélyével lehet. A tanulók az általuk átvett felszerelési tárgyakat a kiköltözéskor kötelesek épségben átadni, azok eltűnéséért, megrongálásáért kártérítési felelősséggel tartoznak. 34. Rádiót, magnót, laptopot és egyéb audio-viuális eszközt csak mások zavarása nélkül 6.00-tól ig, kizárólag a tanulási időn kívül lehet működtetni. 35. A technikai eszközöket rendszeresített helyükről elvinni csak a gondnok engedélyével lehet. 36. A környék lakóinak nyugalma érdekében a tanulóknak tilos az ablakokon kikiabálni, tárgyakat kidobálni, rádiót, magnót hangosan üzemeltetni 37. Látogatókat csak a fogadásukra a tagintézményekben kijelölt helyiségekben, kizárólag a tanulási és pihenési időn kívül szabad fogadni. Idegeneknek a tanulók által használható szintekre és helyiségekbe felmenni tilos! A szülők nevelői engedéllyel és a szobatársak hozzájárulásával a tanuló hálószobájába is felmehetnek. Egészségvédelem, orvosi ellátás 38. Az épületben állatok tartása és az egészségre káros anyagok tárolása és használata tilos. 39. Az egészséges életvitel érdekében, a napi háromszori étkezés lehetőségét a tanulóknak a kollégium biztosítja. A tanuló által igényelt rendszeres étkezést csak a szülő előzetes írásbeli engedélyével és felelősségvállalásával lehet lemondani a csoportvezető tanárnál. Alkalmi lemondást (pl. iskolai kirándulás, betegség) a csoportvezető nevelő írásos engedélyével lehet kérni. Reggelit, ebédet, vacsorát külön-külön lemondani nem lehet. A tanulóknak lehetősége van az ebéd másik tagintézményben történő igénybevételére (Művészeti GSZKI, Kodály Gimn.). Ezt az igényt legkésőbb adott tanév szeptember 10-ig kell jelezni. 40. Hivatalos távollét vagy betegség esetén, a bejelentéstől számított 48 óra utáni étkezési térítési díjat a következő havi befizetésnél beszámítjuk. 41. Az étkezés az arra rendszeresített mágneskártya használatával vehető igénybe. Mágneskártyát hamisítani fegyelmi vétség. 42. Romlandó ételeket kizárólag a hűtőszekrényekben lehet tárolni. A szobában hagyott romlandó élelmet a nevelőtanár vagy a takarító személyzet begyűjtheti és a központi szemétgyűjtőbe rakhatja. 43. Betegség tünetei esetén az ügyeletes nevelőnél kell jelentkezni, aki intézkedik az orvoshoz küldésről, szükség esetén a betegszobai elhelyezésről, ill. krízishelyzetben orvosi ügyeletet, mentőt hív, értesíti a tanuló szüleit. Beteg tanulók a kollégiumban csak a nevelők által kijelölt helyiségekben tartózkodhatnak, kimenőt csak a betegségükkel kapcsolatos teendőik ellátására (pl. gyógyszer kiváltása) kaphatnak. 44. Orvosi vizsgálatra a kollégiumi orvos tanév elején megállapított és kihirdetett - rendelési ideje alatt lehet jelentkezni. Betegség esetén az orvos javaslatára, az - ügyeletes nevelő tudtával - haza kell utazni. A visszaérkezés várható időpontját jelezni kell. Visszajönni csak gyógyultan (fertőző betegség után orvosi engedéllyel) szabad. Otthoni megbetegedés esetén azt telefonon azonnal jelezni kell az ügyeletes nevelőnek, vagy az étkezési létszámot nyilvántartó munkatársnak. 45. A kollégiumba szeszes italt, kábítószert behozni, az épületben fogyasztani, másoknak fogyasztásra felkínálni, ill. ittas, kábítószeres állapotban beérkezni szigorúan tilos. 46. Az épületben, az udvarban és az épület előtti 50 méteres területen belül szigorúan tilos a dohányzás. 47. Ha a tanuló a takarítással, étkezéssel kapcsolatban bármilyen mennyiségi, ill. minőségi kifogást tapasztal, köteles azt azonnal a gazdasági irodában, távollétükben az ügyeletes nevelőtanárnak jelenteni. 48. A tanulók kötelesek legalább kéthetente ágyneműt cserélni.

6 6 Biztonsági előírások 49. Az intézmény minden tanév elején tűz-, baleset- és katasztrófavédelmi oktatást, oktatásokat tart, melyen minden alkalmazottnak és tanulónak részt kell venni, az ott szerzett ismeretek elsajátítását az oktatási íven aláírással igazolni kell. 50. A tanulók kötelesek a baleset megelőzését szolgáló utasításokat, a tűzvédelmi és a bombariadó esetére meghatározott szabályokat betartani, ill. társaikkal betartatni. 51. A tanulók bármely napszak idején észlelt rendkívüli eseményt (pl. baleset, tűz, rosszullét) kötelesek az ügyeletes nevelőtanárnak azonnal jelenteni. 52. Tilos az intézmény területére hozni és ott használni saját elektromos készüléket (pl. vasaló, asztali számítógép, hősugárzó, kávéfőző, szendvicssütő). A tanuló külön kérésére engedélyezhető olyan saját berendezés használata, amely a tanulmányainak folytatásához szükséges (pl. személyi számítógép), vagy egészségi állapota azt indokolja (pl. kisméretű hűtőszekrény). A tanuló az ilyen esetekben köteles hibátlan eszközt behozni, annak biztonságos használatáról szakértő által kiállított bevizsgálási jegyzőkönyvet leadni. Az ilyen eszköz használatával kapcsolatos mindennemű történésért a tanuló, ill. gondviselője teljes mértékig felelős. 53. A kollégium elektromos eszközeit szétszedni, javítani tanulónak tilos. A meghibásodást a technikusnak, a villanyszerelőnek vagy a portán, ill. az azzal megbízott nevelőtanárnak kell haladéktalanul jelenteni. A stúdió berendezéseit csak az illetékes személy engedélyével szabad használni. 54. A tanulók, a személyes tárgyaik biztonságos tárolására vegyék igénybe a számukra biztosított zárható szekrényt vagy fiókot. Állagmegóvás 55. Minden kollégista kötelessége védeni a kollégium felszerelési tárgyainak épségét, megakadályozni a rongálást. Az észlelt kárt vagy hibát a portán be kell jelenteni, és az ott elhelyezett hibabejelentő füzetbe be kell írni. 56. A kollégiumi létesítményekben, eszközökben okozott károkért a tanulók a vonatkozó jogszabályok szerint kártérítési kötelezettséggel tartoznak. 57. A használatra átvett tárgyakért (pl. könyvtári könyvek) a használó anyagi felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. Vegyes rendelkezések 58. Az intézmény által biztosított ágyneműt (paplan, párna, pléd) hazautazáskor nem szabad elzárni. 59. A hűtőszekrényeket minden hónap utolsó hetében a tagintézményben meghatározott időpontban a technikai személyzet takarítja, ezért a tanulók azt kötelesek kiüríteni. A takarítók az ételmaradékot eltávolítják. 60. Az igazgató, a tagintézmény-vezetők és a nevelőtanárok munkaidejükben bármikor szívesen állnak a szülők rendelkezésére (személyesen vagy telefonon). Kérjük, hogy az iskolai szülői értekezletek alkalmával a kollégiumot is keressék fel. Záradék 1. A kollégiumba felvett tanulók a tanévkezdés előtti naptól (augusztus 31.) a szorgalmi időszak végéig (június 15.), ill. külön kérésre az iskolai vizsgaidőszakban és a kötelező szakmai gyakorlatok idején vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést. Az iskolákkal és a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után rendkívüli esetben a nyári időszakban (az erre a célra kijelölt épületben és helyiségekben) is igénybe vehető a kollégiumi ellátás. 2. A Házirend betartásával ill. megsértésével kapcsolatos lehetséges intézkedéseket a Jutalmazási és büntetési szabályzat tartalmazza. 3. A Házirend megsértésével kapcsolatban hozott intézményi döntés ellen a szülő, illetve a tanuló jogorvoslattal élhet. A közoktatásról szóló törvény 83. -ának (2) bekezdése alapján a kollégium döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a tanuló, illetve a szülő eljárást indíthat. 4. A tagintézményi diákönkormányzat és szülői szervezet közösen működtethet fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást a kollégisták közötti konfliktusok esetén. 5. A Házirend felhatalmazást ad az egyes tagintézmények nevelőtestületeinek, hogy azok szükség szerint a helyi diákönkormányzattal történő egyeztetés után a jelen Házirendet a tagintézményre vonatkozó további szabályokkal kiegészítsék, amelyek azonban nem mondhatnak ellent sem a Házirend megalkotására vonatkozó jogszabályoknak, sem a Házirend általános szabályainak.

7 7 6. A Házirendet tanévenként felül kell vizsgálni, szükség szerint (pl. a tanulók nagyobb csoportjának kezdeményezésére) módosítani kell. A módosítás életbe lépéséig az addig érvényes házirendi előírásokat kell betartani. 7. Jelen Házirend a kihirdetéstől számított harmadik naptól válik hatályossá. A Házirendet a kollégium nevelőtestülete megtárgyalta és elfogadta. Pécs, szeptember 29. Dr. Barna Viktor igazgató A Házirendet a tagintézményekben működő diákönkormányzatok megtárgyalták és azzal egyetértenek. Pécs, október 15.. (Türr István utca - lányok) (Kodály Zoltán út) (Türr István utca fiúk)

8 8 Melléklet: Az általános házirend kiegészítése a Türr István utcai tagintézményben A napirend: Tevékenység hétfő-csütörtök péntek szombat vasárnap ébresztő 6.00-tól 6.00-tól reggeli délelőtti tanulási idő ebéd kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program tanulási idő vacsora kollégiumi foglalkozások, ig és/vagyszabad program készülődés a takarodóra takarodó, villanyoltás (mennyezeti világítás) Indokolt hétvégi maradáskor a létszámtól függően esetenként, a Kodály úti tagintézménybe kell átköltözni. - A maradási szándékot legkésőbb szerda délelőtt kell jelezni a csoportvezető nevelőtanárnak. Aki ezután jelentkezik, csak a tagintézmény-vezető külön engedélyével maradhat benn pénteken. Visszaérkezés legkorábban vasárnap órától. A Kodály úti tagintézménybe átmenő diákok kötelesek a kollégiumi Házirendet, az ottani sajátos szabályokat tiszteletben tartani, az ügyeletes tanárral együttműködni, a kijelölt szobát rendeltetésszerűen használni. - A hétközi hazautazást a szülőnek kell kérnie, és írásban igazolnia. - Hazautazás esetén a kollégista köteles minden elektromos eszközt a konnektorokból kihúzni, lámpákat lekapcsolni és szobája ablakait bezárni. -Az emeleteken elhelyezett televíziók szilencium alatt nem nézhetők. A tanulási időre vonatkozó rendet mindenkinek tiszteletben kell tartania! A portára érkező telefonhívásokról az érintett tanulót hangosbeszélő útján értesítjük. A tanulási idő alatt és tól reggel 6.00-ig csak halaszthatatlan ügyben lehet ilyen hívásokat fogadni, más esetekben a portás nem kapcsolja a keresett személyt. A kollégiumból kitelefonálni csak hivatalos célból vagy sürgős esetben (pl. orvos kihívása, szülő értesítése) az ügyeletes nevelőtanár engedélyével a tanári szobából lehet. Egyéb esetekben saját mobilkészülék, ill. az utcai nyilvános készülék használható. A mobil telefon használatával a kollégiumi lakótársak nem zavarhatók (pl. takarodó utáni hívások). A kollégiumi foglalkozásokra mobiltelefon behozatala tilos. -Gyenge tanulmányi eredmény esetén kötelező pótszilenciumon részt venni (a csoportvezető elbírálása alapján). -A vasalót a teakonyhában, a mosógépet és centrifugát a fürdőszobák előterében lehet használni. - Az épületben fegyverek, önvédelmi eszközök tárolása és használata tilos! -A kimenő a tanítási nap előtti és a tanítási napokon ig, pénteken, szombaton ig engedélyezhető utáni kimenőre (színház, hangverseny, szakmai programok miatt) személyenkénti megbeszélés alapján a csoportvezető adhat engedélyt. Kapuzárás órakor van. - Minden nap, 21 órakor létszám ellenőrzést tartunk. Ebben az időpontban minden tanuló köteles a saját szobájában tartózkodni. Este 22 óra után tilos más szobájában tartózkodni, az ott lakó társakat zavarni! - A takarodó utáni rend fenntartása érdekében a tusolókat órától másnap 5.00 óráig nem lehet használni. - A szaunázási igényt a tanáriban kell bejelenteni, ott kell időpontot egyeztetni. A szauna használata esetén, a kifüggesztett szabályok betartását kérjük. Szaunázni csak tanulási időn kívül lehet. -Az épület földszintjén elhelyezett automaták a tanulási időn túl ig használhatók. -A porta előtere vendégek fogadására nem alkalmas, idegenek a porta előterében nem tartózkodhatnak. - A kölcsönözhető eszközöket a portán lehet átvenni. Az eszközök kölcsönzésekor 200-Ft letéti díjat kell fizetni, amelyet az eszköz hibátlan leadásakor a kölcsönző visszakap. - Pénzt, értéktárgyat megőrzésre a kollégium gazdasági irodájában lehet leadni. Egyéb esetekben a pénz vagy értéktárgy eltűnéséért, megrongálódásáért felelősséget nem vállalunk. - Tanév közben, vagy tanév végén (kiköltözés esetén) a kollégiumban maradt ruhákat, cipőket, egyéb személyes holmikat kizárólag a következő tanév szeptember 30-ig őrizzük meg. A fenti időhatáron túl nem áll módunkban tárolni az itt felejtett tárgyakat. - A porta előtti belső ajtót 8-12 óra között, a délutáni tanulási idő alatt, 21 órától reggel 6-ig, ill. hétvégeken zárva kell tartani. Az udvari kijárati ajtót szilencium alatt és 21 óra után szintén zárni kell.

9 9 HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS a Türr István utcai tagintézményre - A kollégium koedukálttá válása miatt a tanulók elkülönítésének biztonságos megoldása érdekében az épület kritikus pontjain kamerás megfigyelőrendszert működtetünk. Az ott rögzítésre került anyagok a tanulók személyiségi jogait nem sértik, de fegyelmi vétség esetén bizonyítékként felhasználhatók. Elsősorban megelőző, a nyugalmat megóvó és vagyonbiztonsági intézkedésként vezetjük be. - A fiú kollégistáknak a lányok szintjére és fordítva felmenni tilos, kivétel, ha tanár által felügyelt foglalkozáson vesznek részt. Ebben az esetben is csak csoportosan vehetik azt igénybe. - A fiú tanulók a szintet az ebédlőn keresztül megnyitott folyosón át nevelő ellenőrzésével közelíthetik meg a hátsó lépcsőház használatával. A lányok szintjére a portáról központilag nyitható ajtón keresztül szintén engedéllyel lehet feljutni. Ezeket a bejáratokat lányok esetében a nap valamennyi napszakában kívülről -, a fiú tanulók esetében 8-12 / / óráig zárva kell tartani. A diákok kötelesek betartani az épületen belüli közlekedés (fiú-lány szint) szabályait. Azok megszegése fegyelmi eljárást von maga után. - A tagintézmény valamennyi tanulójának épületen belül és kívül, közös kollégiumi rendezvényeken be kell tartania az együttélés szabályait és a fiú-lány kapcsolatok alapvető normáit. Viselkedésük nem lépheti át a jó ízlés határát. - A kollégium épületén kívül is tilos a drog, a szeszesital fogyasztás, valamint a dohányzás, a szemetelés, a környékben lakók nyugalmának bármilyen módon történő zavarása. Megelőző intézkedésként ezen szabályok betartását folyamatosan ellenőrizzük (pl.: nevelői ellenőrzés, alkoholszonda alkalmazása, hatóságok bevonása, ). - A bejárat előtt tűz- és balesetvédelmi okokból tilos a folyamatos tartózkodás. - Az ebédlőt csak étkezés és kollégiumi rendezvény céljából lehet igénybe venni. Az ebédlő használatának idejére felügyelet biztosítunk. Az étkezés ideje alatt a tanulók kötelesek a kulturált viselkedés (étkezés) szabályait maradéktalanul betartani. - A könyvtári szolgáltatásokat a fiú tanulók a számukra meghatározott idősávban tanári felügyelettel vehetik igénybe. - Az orvosi ellátást a fiú tanulók a számukra meghatározott. (az ajtóra kifüggesztett) idősávban vehetik igénybe.

10 10 Melléklet: Az általános Házirend kiegészítése a Kodály Zoltán úti tagintézményben Tevékenység hétfő-csütörtök péntek szombat vasárnap Ébresztő és és 6 30 Reggeli délelőtti tanulási idő Ebéd kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program Szilencium: (csengő jelzi) Vacsora kollégiumi foglalkozások és/vagy szabad program Jelző villanyoltás Villanyoltás a hálókban Hétvégén a Türr I. utcai tagintézményből érkező diákok pénteken 17 órától, vagy szombat délelőtt 10 órától foglalhatják el a kijelölt szobákat, amelyeket vasárnap 10 óráig el kell hagyniuk. A másik tagintézményből érkező diákok kötelesek a helyi szabályokat tiszteletben tartani, az ügyeletes tanárral együttműködni, a kijelölt szobát rendeltetésszerűen használni. A másik tagintézményből érkező fiúk nem jogosultak a lányszintekre felmenni, a földszinten, a kijelölt helyen nézhetnek TV-t. Családtag csak be-, és kiköltözéskor mehet fel a szobába, ezen túl az aulában az esti szabadkimenő végéig tartózkodhat. Látogatót a szilenciumi idő kivételével az aulában 19 óráig fogadhatnak a kollégisták. Tanulás céljából korrepetitor, osztálytárs a szilenciumi időben is tartózkodhat az aulában. Idegeneknek a tanulók által használt helyiségekbe felmenni tilos. DVD-t szilencium ideje alatt csak csoportvezetői engedéllyel, egyébként legfeljebb ig lehet nézni, az arra kijelölt helyen: lányok a babzsákos termekben, fiúk a földszinten. Festeni, rajzolni a 232-es alkotó teremben és a 330-as tanulószobában lehet. 22 óra után tanulni a tanulószobákban lehet illetve indokolt esetben mások zavarása nélkül- a folyosókon elhelyezett íróasztaloknál. A számítástechnikai termet és a kondicionáló termet este 21 óráig lehet használni. A számítógép terem használata külön szabályzat szerint történik. Az önismereti terem /108./ csak tanári felügyelettel használható. A babzsákos terem/ / csak tanári ellenőrzés mellett használható. II. emeleten található konyha kulcsa a kijelölt tanártól kérhető el. A felszerelési tárgyakat hiánytalanul, tisztán kell visszaadni. Hétvégén az ügyeletes tanár, ill. az AJTP-s csoportvezető ellenőrzi a konyha rendeltetésszerű használatát. Az emeleteken elhelyezett televíziókat legfeljebb 22 óráig lehet nézni, szilencium alatt nem lehet használni. Kisteljesítményű magnót, rádiót, hajszárítót stb. kizárólag tanulási időn kívül, 22 óráig lehet működtetni, mások zavarása nélkül. Az épület földszintjén elhelyezett automaták, nyilvános telefonok, a büfé kizárólag tanulási időn kívül, este 21 óráig használhatóak. A hálókat a tanulók kötelesek rendben tartani, a takarítók munkáját elősegíteni. A rendetlen hálók lakói felelősségre vonhatóak. Rendszeresen értékeljük és jutalmazzuk a rendes szobákat. A tanulók kötelesek haladéktalanul jelezni, amennyiben rongálást, károkozást észlelnek. A tanulót anyagi felelősség terheli, és köteles az általa okozott kárt megtéríteni Tanév közben, vagy tanév végén /kiköltözés esetén/ a kollégiumban maradt ruhákat, cipőket, egyéb személyes holmikat kizárólag a következő tanév szeptember 30-ig őrizzük meg. A fenti időhatáron túl nem áll módunkban tárolni az itt felejtett tárgyakat.

11 11 A kollégisták az első belépőkártyát ingyenesen, pótlását térítés ellenében kaphatják. Lakatpántot igényelhet a kollégista a tanév elején letéti díj fejében, amit tanév végén visszakaphat. 5. A 0-9. évfolyamnak ig, a évfolyamnak 21 óráig van szabad kimenője. Ezen túl kimenőre engedélyt kérni hét közben és hétvégére is csak a csoportvezetőnél lehet, visszaérkezéskor az ügyeletes nevelőnél kell jelentkezni. A kollégista belépőkártyát köteles magánál hordani és felmutatni. A portán szobakulcsot csak a belépőkártya felmutatásával kaphat. A rendkívüli távolmaradás okát és időtartamát a csoportvezetőnek előre be kell jelenteni. A hétközi hazautazást a szülőnek kell kérnie, és írásban igazolnia. Amennyiben hétvégén bekövetkezett betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud visszajönni a kollégiumba a tanuló, köteles értesíteni a csoportvezetőjét, vagy az ügyeletes tanárt. A hétvégi bennmaradási szándékot legkésőbb kedd 18-ig jelezni kell a csoportvezetőnek. Amennyiben, a hétvégi bent tartózkodási szándékát megváltoztatja a tanuló, köteles az ügyeletes tanárnak ezt jelezni, valamint a szülő igazolását felmutatni. A 6 óra előtti ébresztésről a tanulóknak maguknak kell gondoskodniuk. A kollégiumba kisállatot /háziállatot, hobbiállatot, stb./ behozni, vagy tartani tilos. A kollégiumba vízipipát, vagy egyéb, tűveszélyes, vagy egészségre ártalmas eszközt behozni tilos! Orvosi vizsgálatra reggel legkésőbb 7 óráig kell jelentkezni az ügyeletes tanárnál A beteg tanuló köteles az őt ellátó orvos utasításait betartani, az általa meghatározott időszakban hazautazni. Az iskolából betegség miatt visszaküldött kollégista köteles a délelőttös nevelőnél jelentkezni. Tanítási időben, az egyéb okból a kollégiumban tartózkodó tanuló köteles az ügyeletes tanárnál jelentkezni. A fiúk 21 órakor saját hálójukba mennek, a lányoknak az aulából ugyanekkor az emeletre kell menniük. A tagintézmény valamennyi tanulójának be kell tartani az együttélés szabályait, a fiú-lány kapcsolatok ne lépjék át a jó ízlés határát A tagintézmény valamennyi tanulója köteles a kollégiumon kívül is kulturáltan -intézményünk jó hírét képviselve- viselkedni. A főbejáratot kor zárja a portás 6. Szakköröket, korrepetálásokat, sporttevékenységeket 21 óra 30-ig be kell fejezni. A kollégiumi foglalkozások, /szakköri, szabadidős, csoport stb./ 45 percesek. A tanulónak igazolnia kell mulasztását, ha kötelező kollégiumi foglalkozásról hiányzik. Amennyiben az igazolatlan mulasztások elérik a 10 órát, erről a szülőt írásban értesítjük Félévi vagy év végi bukás esetén, nem megfelelő szorgalom esetén, a tanuló tanári felügyelet melletti kötött idejű tanulószobára, korrepetálásra, pótszilenciumra kötelezhető. Aki tanév közben kiköltözik, a könyvtári könyvet köteles visszavinni és mindennemű tartozását kiegyenlíteni. A fiú kollégistáknak a lányok szintjén tilos tartózkodni, kivétel, ha az I. emeleti termekben foglalkozáson vesznek részt. Ebben az esetben is csak csoportosan, tanári kísérettel a foglalkozási termekbe mehetnek fel. A lányoknak a földszinti keleti folyosóra és hálókba / fiú szint/tilos bemenni, kivéve az orvosi rendelés ideje alatt. A lányok a földszinti nyugati folyosón csak abban az esetben tartózkodhatnak, ha az ott található könyvtárat, számítástechnikai termet, kondicionálótermet, vagy tanulószobát használják, kizárólag óráig. A lányoknak a földszint nyugati hálókba tilos bemenni. A kollégium dolgozói munkavégzés céljából az épület valamennyi helyiségébe jogosultak belépni. Az ügyeletes női nevelő jogosult / napszaktól függetlenül/ valamennyi hálóba kopogtatás után belépni, az aktuális feladatát elvégezni, / megbeszélés, pontozás, ellenőrzés, stb./ abban az esetben is, ha tanuló nem tartózkodik a hálóban. Az erkélyek jó idő esetén csoportvezetői, hétvégén az ügyeletes tanári engedélyével, legfeljebb 20 óráig használhatóak. Kivinni csak saját felszerelést lehet. A kollégiumi hálók ablakain tilos és veszélyes kimászni. Az udvar és a sportpálya csak csoportvezetői engedéllyel használható. Az ebédlőt a naposok meghatározott rend szerint ebéd után és vacsora után takarítják.

12 12 7. Az érettségi utáni képzésben résztvevők távolmaradása A tagintézmény vezető előzetes engedélyével a tanulók átmenetileg iskolai, vagy szakmai indokkal és igazolással a kollégiumból távol maradhatnak. Érettségi utáni képzésben résztvevő tanulók 23 óráig kaphatnak kimenőt. Havonta egyszer csoportvezetője és a tagintézmény vezető engedélyével éjszakai kimenőt kérhet. A 18 éven felüli végzős, szakmai gyakorlatra 3 műszakba járó tanulók a gyakorlati napokon távollétüket igazolva felmentést kaphatnak csoportfoglalkozások és egyéb foglalkozások alól, amit később akár tömbösítve-pótolniuk kell. A tanuló, ha étkezési időbe esik a szakmai gyakorlat letöltése, jogosult korai reggeli, hideg ebéd, illetve vacsora igénylésére.

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

A kollégiumi házirend

A kollégiumi házirend A. Általános szabályok A kollégiumi házirend 1. A jogviszony létrejöttéről és megszűnéséről a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 52-53.. rendelkezik. 2. A kollégiumi felvételről az Akadémista

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bevezetés A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1097 Budapest, Timót utca 3.

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1097 Budapest, Timót utca 3. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1097 Budapest, Timót utca 3. Kollégiumi házirend 2015. augusztus 24. TARTALOMJEGYZÉK I. A KOLLÉGIUM

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes : 2012.október 1-től Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 2. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes : 2012.október 1-től Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. A kollégisták általános

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND I. Általános rendelkezések: 1) A kollégiumi házirend hatálya kiterjed az adott évre felvett kollégiumi hallgatókra, valamint a hallgatók vendégeire. 2) A kollégiumban csak

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK IV/2. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND

BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK IV/2. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND A BUDAPESTI METROPOLITAN FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK IV/2. SZ. MELLÉKLET HÁZIREND Hatályos: 2013. október 15. napjától 2013. október 15. Változások nyomon követése...

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

FERENCZY NOÉMI KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIREND

FERENCZY NOÉMI KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIREND FERENCZY NOÉMI KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIREND Készítette: Zajzon Ildikó Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. Felvétel a kollégiumba, jogok és kötelességek...

Részletesebben

A Kollégium Intézményegység házirendje

A Kollégium Intézményegység házirendje A Kollégium Intézményegység házirendje. A kollégium házirendet, annak módosításait a kollégiumi csoportvezetők minden tanév első csoportfoglalkozásán ismertetik. 2. A kollégiumi házirendet minden tanév

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést.

HÁZIRENDJE. Kollégiumunk - a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium - elsősorban az iskola tanulói számára nyújt elhelyezést. Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE A kollégiumra vonatkozó speciális szabályok A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiumának legfontosabb

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben