RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004.

2 TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző rendészeti szervezete Főiskolai kar komplex vagyonvédelmi rendszere 4. oldal 4. oldal III. A rendészettel és a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok A feladatok rendszere Személyhez kötődő feladatok, kötelezettségek és jogosultságok Az egyes személyek rendészeti (vagyonvédelmi) feladatai Az egyes rendészeti (vagyonvédelmi) feladatok 5. oldal 5. oldal 5. oldal 7. oldal 13. oldal IV. Tudományos kutatási-, és személyes adatok védelme 22. oldal V. Biztosítás 23. oldal VI. Vagyonvédelmi felvilágosítás, oktatás 23. oldal VII. A rendészeti és a vagyonvédelmi szervezet tagjainak 24. oldal szakképesítése VIII. Tervek, intézkedések 24. oldal IX. Iratok 26. oldal X. Záró rendelkezések 27. oldal Mellékletek A rendészettel és a vagyonvédelemmel összefüggő jogszabályok Mechanikai vagyonvédelem követelményei Elektronikai vagyonvédelem követelményei Biztosítás Bombafenyegetés, tevékenység bombariadó esetén Pénztárolási előírások Készpénzszállítás szabályai Kulcskezelési Rend Házirend Engedély egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönzéséhez Engedély saját tulajdonú eszköz behozatalához Feljegyzés Jelentés Jegyzőkönyv Kábítószerek jellemzői: Tájékoztató Belépés, benntartózkodás és távozás rendje A rendészeti és a vagyonvédelmi szervezet tagjainak Szakképesítése 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 17. sz. melléklet Függelékek - 2 -

3 Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. Törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben foglaltak alapján, az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar (továbbiakban: TOFK) rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységének szabályozására a Kari Tanács az alábbi Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen szabályzat hatálya a) a TOFK által üzemeltetett létesítmények területére, és b) a TOFK munkavállalóira, továbbá a hallgatókra, valamint a szükséges mértékben a főiskola területén tartózkodó egyéb személyekre terjed ki. (2) A jelen szabályzat alkalmazásában a) a TOFK munkavállalója valamennyi, a főiskolával teljes vagy részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban álló személy; b) a TOFK területén tartózkodó egyéb személyek különösen a főiskolával szerződésben álló vállalkozók, kivitelezők, bérlők, továbbá a vendégek; c) hallgatók a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló személyek; A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE 2. A rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat a vonatkozó, a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott törvényekben, rendeletekben foglalt előírások figyelembe vételével készült, rendelkezéseinek betartása, illetve végrehajtása kötelező érvényű. A FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI FELADATAI 3. (1) A TOFK feladata a működési területén folyó rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység ellátása, felügyelete, a vonatkozó rendelkezések megtartásának rendszeres ellenőrzése. (2) A TOFK szabályzatokban foglaltaknak megfelelően a rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység szakmai irányítására és ellenőrzésére, valamint a feladatok végrehajtására megfelelő képzettséggel rendelkező személyt (továbbiakban rendész) kell megbízni. (3) A rendész alapvető feladata az érvényben levő jogszabályok és a főiskolai szabályzatok rendelkezéseinek érvényre juttatása a rendészeti és a vagyonvédelmi megbízottak közreműködésével, a mechanikus, elektromos, illetve elektronikus biztonsági berendezések, készülékek működtetésével. (4) A jelen szakasz (3) bekezdésében meghatározott feladatokon belül a rendész feladata: a) a TOFK egyéb létesítményeiben a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátására személyek kijelölése, és a főigazgató által írásban történő megbízása; b) a feladataik, kötelezettségeik, jogaik, felelősségük írásban történő meghatározása; - 3 -

4 c) a szervezeti, üzemeltetési vagy a használattal összefüggő változásokkal párhuzamosan a vagyonvédelmi eszközök, berendezések, illetve az ezeket üzemeltető személyzet megbízása, a vagyonvédelmi érdekek kielégítésének megfelelően (MABISZ ajánlások); d) a meglévő vagyonvédelmi berendezések, rendszerek (eseti, időszakos, rendszeres) felülvizsgálatának, karbantartásának, esetleges javításának elvégeztetése, szükség esetén a korszerűsítése, bővítése feltételeinek előkészítése; e) a dolgozók és hallgatók vagyonvédelemmel kapcsolatos oktatása (házirend, vagyonvédelmi rendszerek használata, stb.); f) a tulajdon védelmében a rendészeti és a vagyonvédelmi szabályok megszegőivel szemben felelősségre vonás, illetve minősített esetben (bizonyítható mulasztás, gondatlanság, szabály be nem tartása esetén) kártérítési eljárás kezdeményezése. II. Fejezet A Főiskola rendészeti szervezete A főiskola komplex vagyonvédelmi rendszere 4. A főiskola a rendészeti, vagyonvédelemi tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtását, a végrehajtásban résztvevők szakmai irányítását az alábbi szervezeti felépítéssel biztosítja. A RENDÉSZETI, VAGYONVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE 5. (1) Az irányítás és ellenőrzés személyi összetétele az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) főigazgató; (mint ingatlangazda) b) főigazgató-helyettesek c) gazdasági vezető d) szervezeti egységek vezetői; e) rendész; f) a főiskola egyéb létesítményeiben a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátásával megbízottak, (vagyonvédelmi előadó, gondnok, portás stb.). (2) A rendészeti és vagyonvédelmi feladatok végrehajtására az alábbi személyek kötelesek: a) a főiskola alkalmazásában álló személyek közül a rendész, a portás, vagy más megnevezéssel, de a fentieknek megfelelő feladatkörrel dolgozó személyek; (3) A vagyonvédelmi tevékenységben a jelen szakasz (1)-(2) bekezdésében meghatározottakon felül az alábbi személyek vesznek részt: a) a szabályzat 1. (2) bekezdése a) pontjában meghatározott személyek, így a főiskola közalkalmazottai, megbízási szerződéssel foglalkoztatott más személyek; ideértve az oktatókat és óraadókat is; b) a szabályzat 1. (2) bekezdése c) pontjában megjelölt hallgatók, így különösen a különböző oktatási, illetve képzési formákban résztvevő nappali, esti, levelező tagozatos, valamint a távoktatásban résztvevő magyar és külföldi hallgató

5 6. A főiskola komplex vagyonvédelmi rendszere az alábbi elemekből áll: a) a szabályzat 2. sz. mellékletében részletezett mechanikai vagyonvédelem, amely a MABISZ ajánlásban foglaltak szerinti minősítés alapján: minimális, részleges, valamint teljes. b) a szabályzat 3. sz. mellékletében részletezett elektronikai jelzőrendszer, amely a MABISZ ajánlásban foglaltak szerinti minősítés alapján: minimális, részleges, valamint teljes. c) adatvédelem d) személyi (élőerős) vagyonvédelem, amelyet alkotnak a főiskola alkalmazásában állók (alkalmazottak), így különösen a rendész, a portások, vagy más megnevezéssel, de a fentieknek megfelelő feladatkört betöltő személyek, e) szabályrendszer, amelyet a főiskolára hatályos különböző jogszabályok, az ELTE, jelen szabályzat, illetve a munkaköri leírásokban foglaltak f) biztosítás, amelyre az Egyetem és valamely, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kiválasztott biztosító társaság között biztosítási szerződés jött létre, amely a betöréses lopásból, rablásból eredő, valamint elemi károk kárfedezeti megtérítésére, valamint felelősség biztosításra terjed ki, a kötelező önrészt meghaladó összegre vonatkozó mértékben. III. Fejezet A rendészettel és a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok A FELADATOK RENDSZERE /Személyhez kötődő feladatok, kötelezettségek és jogosultságok/ 7. (1) A rendészettel és a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok irányítása és ellenőrzése az alábbi személyek hatáskörébe tartozik: a) főigazgató,(mint ingatlangazda b) főigazgató-helyettesek, c) gazdasági vezető d) szervezeti egységek vezetői, e) rendész, f) a főiskola egyéb létesítményeiben a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok ellátásával megbízottak, (vagyonvédelmi előadó, gondnok, portás stb.). (2) A rendészettel és a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása az alábbi személyek hatáskörébe tartozik: a) a főiskola alkalmazásában álló személyek közül a rendész, a portás, vagy más megnevezéssel, de a fentieknek megfelelő feladatkörrel dolgozó személyek - 5 -

6 (3) A jelen szakasz (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyeken túl a vagyonvédelemben részt vesznek a) a főiskolai alkalmazottak, más munkavállalók szerződéssel vagy megbízási szerződéssel, ideértve az oktatókat és óraadókat is, illetve b) a hallgatók, függetlenül állampolgárságuktól és attól, hogy nappali, esti, levelező vagy távoktatási képzésben vesznek-e részt. (4) Valamennyi főiskolai dolgozó és hallgató feladata a) bűncselekmény, b) robbantással való fenyegetés (bombariadó), c) tűz, robbanás, közmű súlyos meghibásodása, d) robbanószerkezetre utaló gyanú háborús robbanószerkezet, levélbomba, álcázott robbanóeszköz (pokolgép), e) kábítószer (drog) használatára utaló jelek esetén a jelen szabályzatban meghatározott intézkedések megtétele. Egyes rendészeti (vagyonvédelmi) feladatok 8. A jelen szabályzat alkalmazásában rendészeti (vagyonvédelmi) feladaton a következőket kell érteni: 1. Belépés, távozás, benntartózkodás rendjének meghatározása 2. Kulcskezelés rendjének meghatározása 3. Saját vagy idegen tulajdonú eszközök behozatala rendjének meghatározása 4. Főiskolai tulajdonú eszközök főiskolán kívüli használata rendjének meghatározása 5. Eszközök nyilvántartási rendjének meghatározása 6. Nagy értékű eszközök tárolása rendjének meghatározása 7. Jelentős értékű anyagok, tárgyak tárolása rendjének meghatározása 8. Pénzőrzés, pénztárolás, pénzszállítás rendjének meghatározása 9. Biológiai - kémiai anyagok kezelésének, tárolása rendjének meghatározása 10. Lezárt helyiségek felnyitása rendjének meghatározása 11. A biztonságot növelő szolgálat elrendelése 12. A rendezvények biztosításával kapcsolatos feladatok 13. A hirdetmények elhelyezési rendjének szabályozása 14. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok 15. Az alkohol-szondás ellenőrzés szabályainak meghatározása 16. Elektromos, elektronikus vagyonvédelmi rendszerek működtetése 17. Gépjárműforgalom és parkolás rendjének meghatározása 18. Talált tárgyak kezelése rendjének meghatározása 19. Feljelentés - 6 -

7 Az egyes személyek rendészeti (vagyonvédelmi) feladatai A főigazgató 9. (1) A TOFK rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységét a főiskola főigazgatója irányítja, aki ez irányú tevékenységét a gazdasági vezetőre átruházott jogkörrel gyakorolja. (2) A Főigazgató mint egyszemélyi felelős vezető a rendészeti és a vagyonvédelmi feladatait a jogszabályok előírásai szerint látja el, döntési és ellenőrzési jogkörét fenntartva a rendészeti és a vagyonvédelmi ügyek irányításával a gazdasági vezetőt bízza meg. Ennek keretében a) felelős a kar rendészeti és vagyonvédelmi tevékenységéért, valamint a rendészeti és a vagyonvédelmi rendelkezések megtartatásáért; b) a rendészeti és a vagyonvédelmi munka végzéséhez biztosítja a szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételeket; c) a rendkívüli eseményekkel (5-ös sz. melléklet) kapcsolatos feladatokról és a biztonságot növelő szolgálat elrendeléséről szóló 5/1989. (III.17.) MM rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli események bekövetkezésekor, írásban tájékoztatja az Oktatási Minisztérium Közgazdasági és Biztonságszervezési Osztályának vezetőjét; d) helyi szabályzatot készíttet a rendészetről és a vagyonvédelemről, valamint a kulcskezelés rendjéről, a helyi speciális feladatokról; e) a vállalkozókkal kötött szerződésekben a rendészeti és a vagyonvédelmi tevékenységgel kapcsolatos felelősséget és a helyi sajátosságoknak megfelelő speciális rendészeti és vagyonvédelmi feladatokat rögzíti; f) az irányítása alá tartozó létesítménynél köteles a tulajdon elleni cselekmények elkövetésének megelőzése és a kari vagyon megóvása érdekében vagyonvédelmi intézkedéseket elrendelni, a végrehajtáshoz szükséges feltételeket biztosítani, a végrehajtást ellenőrizni, ellenőriztetni (pl. kulcskezelési szabályzat, bélyegzőkezelési szabályok, iratkezelési szabályok, szigorú számadású bizonylatok kezelési szabályai, eszköz-nyilvántartási rend, stb.); g) a kar tulajdonában keletkezett kár esetén intézkedik a rendőrség értesítéséről, a biztosítói kárbejelentés azonnali (24 órán belüli) megtételéről (a 2/2002. Gazdasági Főigazgatói Utasítás alapján), valamint tájékoztatja az ELTE Biztonságszervezési Osztályát; h) kivizsgálja az eset körülményeit, annak eredményétől függően dönt a felelősségre vonás kérdésében és fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményez; i) intézkedik a parkolóhelyek jelen szakasz (3) bekezdésében meghatározottak szerinti kialakításáról (körültekintő kijelölés, a parkoló helyek felfestése), igénylési és elbírálási rendjének, valamint nyilvántartási, használati és ellenőrzési szabályainak kidolgozásáról; j) Az éves rendészeti és vagyonvédelmi értékelést elkészítteti és a tárgyévet követő év február 10 napjáig a Rektori Hivatal Biztonságszervezési Osztálya részére megküldi. (3) A parkolóhelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a tűzoltósági felvonulási terület, ún. veszélyességi övezet, föld alatti és föld feletti tűzcsapok, egyéb főelzárók (gáz, víz, elektromos), kapcsolószekrény, vészkijáratok, ill. kapukra, menekülési útvonal leszűkítésére, valamint az épületek, építmények esetében és a gépkocsik egymás között betartandó biztonsági távolságra

8 A szervezeti egységek vezetői 10. (1) A szervezeti egység vezetője tanszékvezetők, szervezeti egység vezetők a) mint a munka közvetlen irányítója felelős az irányítása alá tartozó egységnél a kezelésébe adott eszközök, anyagok megőrzéséért, a tulajdon megóvásáért, b) intézkedik a vagyontárgyak kezelése, megőrzése rendjének kialakításáról, a munkahelyi nyilvántartások vezetéséről, valamint az említettek végrehajtásának ellenőrzéséről. c) intézkedik a tulajdon elleni cselekmények elkövetésének megelőzése és az intézményi vagyon megóvása érdekében (Pl.: kulcskezelési rend), a végrehajtáshoz szükséges feltételeket biztosítja, a végrehajtást ellenőrzi; d) gondoskodik a dolgozók tájékoztatásáról a tulajdonvédelemmel kapcsolatos feladataik, kötelezettségeik tekintetében; e) meghatározza az egyes munka-, illetve tevékenységi körökhöz tartozó, a tulajdon védelmével kapcsolatos felelősségi köröket; f) az intézmény tulajdonában keletkezett kár esetén jelenti az eseményt a főigazgatónak, aki intézkedik a rendőrség értesítéséről, a biztosítói kárbejelentés azonnali (24 órán belüli) megtételéről (a 2/2002. Gazdasági Főigazgatói Utasítás alapján), valamint tájékoztatja az ELTE Biztonságszervezési Osztályát; g) a rendész közreműködésével kivizsgálja az eset körülményeit, annak eredményétől függően a felelősségre vonás kérdésében dönt és fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményez. (2) Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol közösen használnak helyiségeket, illetve területeket az egységek vezetői közösen rendelkeznek a rendészeti és a vagyonvédelmi felelősségről, felelősökről. A pénzkezelő személyekkel kapcsolatos rendelkezések 11. (1) a pénzkezelő hely működésével (házipénztár, állandó ellátmány, eseti ellátmány), a pénz napi záró állomány összegének és a napi készpénzforgalom értékének megfelelő biztonsági körülmények teljesítéséért a gazdasági vezető, és a pénzkezelő a felelős a pénzkezelés szabályok szigorú betartásával. (6. sz. melléklet) (2) A pénzkezelő személyt közvetlen, míg a gazdasági vezetőt, illetve a szervezeti egység vezetőjét közvetett anyagi felelősség terheli az ellátmány teljes összegéig. (3) A pénzszállítás szabályos végzéséért, a kifizetés idején történő őrzésért a gazdasági vezető, a szervezeti egység vezető, és a pénzkezelő a felelős (6. és 7. sz. melléklet). A TOFK rendésze 12. (1) A főiskola rendésze a főigazgatótól kapott felhatalmazás alapján végzi a főiskola rendészeti, és vagyonvédelmi tevékenységét ellátja a rendészeti és vagyonvédelmi szakterületet érintő feladatokat, a napi ügyekkel kapcsolatos munkaköri leírásában meghatározott operatív teendőket. Tevékenységét a gazdasági vezető felügyeli

9 a) Ellenőrzi a szervezeti egységeknél tevékenykedő, rendészeti és vagyonvédelmi feladatokat ellátó személyeket; b) mechanikai-, és/vagy elektronikai vagyonvédelmi rendszerek telepítésével, illetve vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató szervezet alkalmazásával kapcsolatban folytatott koordináció keretén belül javaslattal él; c) bűncselekmény elkövetése esetén szükség szerint részt vesz a rendőrségi helyszínelésen; d) a főiskolai tulajdont ért kár esetén rendőrségi feljelentést kezdeményez; e) gondatlanságból, vagy szándékosan elkövetett károkozás vagy mulasztás esetén (Leltározási-; Pénztári-; Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzatok megsértése) a feltárt hiányosságokról, a szabályzatok, megsértéséről tájékoztatja a gazdasági vezetőt; f) rendszeresen ellenőrzi a főiskola létesítményeiben a rendészeti és vagyonvédelmi szabályzatban, foglaltak végrehajtását. g) a kulcskezelés rendjének elkészítése, szükség szerint javaslat tétel a szabályzatok módosítására h) a telepített vagyonvédelmi rendszer(ek) használatának megszervezése, valamint a karbantartás és javítás felügyelete; i) a kialakított parkolóhelyek nyilvántartásának, a használati szabályok betartásának ellenőrzése; j) a létesítmények területén történt betörés vagy bűncselekmény esetén a rendőrség, a főigazgató és a Biztonságszervezési Osztály értesítése, megérkezésükig a helyszín biztosítása, a gazdálkodó egység vezetőjének tájékoztatása, a történtekről jegyzőkönyv (14. sz. melléklet) felvétele, melyet a Biztonságszervezési Osztálynak küld meg; k) rendkívüli eseménynek minősülő eset bekövetkezésekor a főigazgatót, az érintett hatóságokat és az ELTE Biztonságszervezési Osztálya vezetőjét haladéktalan értesíti; l) A rendészeti és vagyonvédelmi tevékenység éves tervének elkészítésében részt vesz. (2) A rendész a főigazgató felhatalmazása alapján jogosult a) az illetéktelen, ittas vagy bódult állapotban lévő személy belépését megakadályozni, őt onnan rendőri közreműködéssel eltávolíttatni; b) a jogsértő cselekményt elkövető személyt magatartásának abbahagyására felszólítani; c) bűncselekmény elkövetésén tettenért személyt a rendőrség helyszínre érkezéséig lehetőség szerint visszatartani; d) bármely helyiségbe belépni, ott a szükséges intézkedéseket megtenni; e) bárkitől felvilágosítást vagy véleményt kérni, indokolt esetben jegyzőkönyvi meghallgatást végezni, illetve a vizsgálatban részt venni. A TOFK gondnoka (1) A rendészeti tevékenységet végző személyek, így különösen a portások, feladatinak meghatározása, munkaköri leírásuk kidolgozása és időszakos felülvizsgálata a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása, a munkavégzésükkel kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése és ellenőrzése. (2) A portán vezetett nyilvántartások (kulcsnapló, eseménynapló, nyilatkozat kulcsátvételről, saját tulajdonú eszközök behozatala, kari tulajdonban lévő eszközök kivitele) ellenőrzése. (3) A parkolás rendjének ellenőrzése és a szabad parkolóhely kiadásának koordinálása. (4) Részvétel szabálysértés vagy bűncselekmény kivizsgálásában és jelentésében

10 A főiskola alkalmazásában állók alkalmazottak 13. (3) A kar alkalmazásában álló személyek feladata így különösen a portás, rendészeti feladatokkal megbízott személy a kar vagyonvédelmi szabályzatában, valamint a tevékenységüket érintő egyéb szabályzatokban és rendelkezésekben (Pl.: Tűzvédelmi szabályzat, Kulcskezelési rend, Pénzkezelési szabályzat, Bélyegzőkezelési szabályzat, Szigorú számadású bizonylatok kezelési szabályzata), valamint a munkaköri leírásukban foglaltak teljesítése. Így különösen a) a személy és áruforgalom, a belépési jogosultságok ellenőrzése a főigazgató, illetve a szervezeti egység vezetője által megszabott módon és mértékben; b) a telepített vagyonvédelmi rendszerek működtetése, a jelzések kontrollálása, a szükséges intézkedések megtétele; c) a létesítmény rendszeres ellenőrzése a különféle rendezvények időtartama, a munkaidőn túli időszak alatt, illetve a munkaszüneti napokon; d) a kulcskezelés rendjére vonatkozó általános szabályok és a helyi speciális rendelkezések betartása; e) a rendszeresített nyilvántartások vezetése; f) a kulcsok kiadásának, visszavételének és tárolásának végrehajtása a szabályozásnak megfelelően, valamint az elrendelt nyilvántartások vezetése; (kulcsnapló, eseménynapló, nyilatkozat kulcs átvételre) g) a lezárt helyiségek kulcsainak a portán vagy erre a célra kijelölt helyen történő őrzése; h) a bekapcsolva felejtett világítás és egyéb készülék, berendezés kikapcsolása, illetve szükség szerinti áramtalanítása a helyi adottságoknak megfelelően; i) tűz esetén a tűzoltóság azonnali értesítése és a tűzriadó terv szerinti intézkedések megtétele; a helyszínre érkező tűzoltók munkájának helyismereteik alapján történő segítése, a tűzoltás vezetője utasításainak végrehajtása. (4) A kar alkalmazásában álló személyek a rendészeti és vagyonvédelmi feladatok végrehajtása során a kar főigazgatójának, illetve a szervezeti egység vezetőjének felhatalmazása alapján jogosultak a) a kar területére belépő és annak területén tartózkodó személyeket belépési jogosultságuk igazolására felszólítani; b) az illetéktelen, ittas vagy bódult állapotban lévő személy belépését megakadályozni, őt onnan esetleg rendőri segítség igénybevételével eltávolíttatni; c) csomagot, járművet, menetokmányt, illetve szállítási okmányt a helyi vagyonvédelmi szabályzatnak megfelelően átvizsgálni; d) jogsértő cselekményt elkövető személyt tevékenységének felhagyására felszólítani; e) bűncselekmény elkövetésén tettenért személyt a rendőrség helyszínre érkezéséig lehetőség szerint visszatartani. A vagyonvédelemben résztvevő más személyek 14. (5) A kar dolgozóinak és hallgatóinak rendészeti és vagyonvédelmi területet érintő feladatait, kötelezettségeit és jogosultságait a munkavégzés helyének és módjának figyelembe vételével, a helyi sajátosságoknak megfelelően a tanszékvezetők, a szervezeti egység vezetője, illetve a közvetlen vezetők határozzák meg. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott helyi sajátosságok különösen

11 a) a belépési jogosultságot biztosító eszközök (kártya, zseton, kód), b) a védett helyiségekkel kapcsolatos speciális rendelkezések, c) a nagy értékű munkaeszközök, berendezések, gépek, műszerek, hálózatok, d) a speciális tananyagok, információhordozókkal kapcsolatos tevékenység, e) az egyedi szellemi termékek, kutatási anyagok, információk, f) a gyűjtemények, műkincsek, védett anyagok, okmányok, iratok, g) a munkaszobák, műhelyek, laboratóriumok, közös helyiségek, sportlétesítmények, h) a főiskolai tulajdonban levő járművek, anyagok, alkatrészek, szerszámok, i) a személyi használatra átadott - főiskolai leltárban szereplő dolgok, j) a pénz, pénzhelyettesítők, bélyegek, egyéb értéktárgyak alkalmazási, használati, kezelési, tárolási szabályai. (7) Valamennyi kari dolgozó és hallgató feladata a) a kari és a személyi tulajdon megőrzése, megóvása; b) a használatában lévő eszközök kellő gondossággal történő kezelése, biztonságos tárolása, az eszköz értékének megfelelő és a jogszabályban megállapított anyagi felelősség vállalása. (8) A tulajdon megőrzése és megóvása érdekében bármely helyiségből utolsó személyként történő távozás esetén a) a helyiségben lévő energiafogyasztó gépeket, berendezéseket, eszközöket le kell kapcsolni, kivéve az engedélyezetten folyamatosan üzemelőket, b) az ablakokat be kell zárni, c) a helyiségeket kulcsra kell zárni és d) ahol figyelő-, illetve riasztórendszer van telepítve, ott azt élesíteni kell. Feladatok bűncselekmény esetén 15. (9) Bűncselekmény, vagy arra utaló esemény felfedéséről értesíteni kell a főigazgatót, illetve a szervezeti egység vezetőjét, és a rendészt. (10) A főigazgató vagy a szervezeti egység vezetőjének távollétében a helyettesítésével vagy az adott ügyben való intézkedéssel megbízott személynek rendelkezése alapján értesíteni kell a rendőrséget, és ha szükséges, az ügyben érintett más hatóságot. (11) A nyomozás eredményessége, illetve a hatóság eredményes munkájának biztosítása érdekében a rendőrség kiérkezéséig gondoskodni kell a terület érintetlen állapotban való megőrzéséről, ezért elsődleges feladatként meg kell akadályozni a területre történő illetéktelen bejutást. (12) Amennyiben az esemény, biztosítási, káreseménynek minősül, úgy a főigazgatónak vagy az általa megbízott személynek illetve a szervezeti egység vezetőjének 24 órán belül értesítenie kell a főiskolával szerződésben álló biztosítási képviseleti társaságot (4. sz. melléklet). A bejelentés elmulasztása, a határidő túllépése a kárrendezés tekintetében jogvesztésnek minősül, így a kártérítés meghiúsulhat

12 Feladatok robbantással való fenyegetés (bombariadó) esetén 16. (13) Robbantással való fenyegetés (bombariadó) esetén az alábbiakban meghatározott sorrendben értesíteni kell a) a hívást vevő személy felettesét; b) a főigazgatót, illetve a szervezeti egység vezetőjét; c) az illetékes rendészt és/vagy gondnokot; d) a rendőrséget amennyiben a robbantással való fenyegetés háborús robbanószerkezetre vonatkozik a tűzszerészeket (a továbbiakban együtt: rendőrség) és a Biztonságszervezési Osztályt. (14) A TOFK dolgozóinak és hallgatóinak minden robbantással való fenyegetést komolyan kell venni. Abban az esetben, ha a robbantással való fenyegetés telefonon történik, a hívást vevő személynek a beszélgetés alatt az 5. sz. mellékletben és az 1.sz. függelékben leírtak szerint kell eljárnia. (15) Robbantással való fenyegetés (bombariadó) esetén a rendőrséget lehetőleg annak a személynek kell tájékoztatni, aki a fenyegetővel beszélt, mivel a hatóság tájékozódás érdekében további kérdéseket tesz fel a telefonbeszélgetéssel kapcsolatban. (16) A továbbiakban a főigazgatónak (távollétében a helyettesítésével vagy az adott ügyben való intézkedéssel megbízott személynek) és a rendőrség helyszínre érkező képviselőjének rendelkezései szerint kell eljárni. (17) Robbantással való fenyegetés (bombariadó) esetén az épületeket ki kell üríteni, a pánik keletkezését lehetőség szerint meg kell akadályozni. (18) A bombariadó terv, amely tartalmában megegyezik a tűzriadó tervvel, előre meg kell határozni az emberek menekülési lehetőségeinek irányát, a menekítés helyét, a magára hagyott helyiségekkel kapcsolatos teendőket (energiaforrásokat kikapcsolva, helyiséget lezárva, a kulcsot a portásnak átadva, stb.). (19) Amennyiben van olyan személy, aki feltűnő érdeklődést tanúsít az esemény iránt, illetőleg akinek a reagálásából arra lehet következtetni, hogy köze lehet a fenyegetéshez, a helyszínre érkező rendőrséget erről tájékoztatni kell. Feladatok tűz, robbanás, közmű súlyos meghibásodása esetén 17. (20) Tűz, robbanás, közmű súlyos meghibásodása esetén az alábbiakban meghatározott sorrendben értesíteni kell a) az illetékes szakhatóságokat, így az esemény jellegének megfelelően a tűzoltóságot, mentőket, rendőrséget, gázműveket, elektromos műveket; (21) Elektromos tűz esetén azonnali áramtalanítást kell végrehajtani. (22) Gázszivárgás esetén a) ugyancsak azonnali áramtalanítást kell végrehajtani, b) ezt követően az épületet ki kell üríteni, c) a kiürítés során feltétlenül közölni kell a kiürítés okát, ugyanis a dohányzás, vagy villanykapcsoló működtetése robbanáshoz vezethet d) az épület áramtalanítását csak épületen kívüli főkapcsolóval szabad elvégezni, e) a kiürítéssel egy időben értesíteni kell a Gázművek szakembereit. (23) Az áramtalanítás előtt meg kell győződni arról, hogy a liftben nem tartózkodnak. (24) Csőrepedés esetén a főelzárót (tolózár, golyóscsap) mielőbbi el kell zárni

13 Feladatok robbanószerkezetre utaló gyanú esetén 18. (25) Robbanószerkezetre utaló gyanú esetén az alábbiakban meghatározott sorrendben értesíteni kell a) a megtaláló felettesét, a főigazgatót, illetve a szervezeti egység vezetőjét; b) a rendőrséget; c) az illetékes rendészt és/vagy gondnokot; d) a Biztonságszervezési Osztályt. (26) Ha épület felújításoknál vagy földmunkáknál olyan fémtárgy kerül elő, amelyről feltételezni lehet vagy egyértelműen biztos, hogy háborús robbanószerkezet, a meg találás helyén és környezetében a további munkákat azonnal be kell szüntetni, a területet le kell zárni és a rendőrség kiérkezéséig, őrizni és biztosítani kell. (27) Ha a levél szállítója, átvevője, szétosztója (kézbesítő, postabontó), vagy a levél felbontója (iktató, titkársági dolgozó, címzett) levélbombára utaló jelet észlel, a küldeményt érintetlenül kell hagynia, a szobát és a környező szobákat ki kell üríteni és a rendőrség kiérkezéséig a helyiségeket, őrizni kell, illetéktelenek, bejutását meg kell akadályozni. A levélbombák főbb ismérveit az 5. sz. melléklet tartalmazza. (28) Bármilyen gyanús tárgy vagy csomag megtalálása esetén, melynek eredete vagy tulajdonosa ismeretlen, azt érintetlenül kell hagyni, azt megmozdítani szigorúan tilos. (29) Ilyen esetben az érintett területet ki kell üríteni és a rendőrség kiérkezéséig a helyiséget, őrizni kell, illetéktelenek bejutását a menekülési útvonal szabadon hagyása mellett meg kell akadályozni. Feladat kábítószer terjesztésére utaló jelek esetén 19. (30) Kábítószernek minősülő anyagokat áruló, vagy osztogató személy észlelése esetén azonnal értesíteni kell a rendőrséget a későbbi felderítés miatt lehetőleg oly módon, hogy az illető azt ne vegye észre, a helyszínről ne tudjon elmenekülni. Az egyes rendészeti (vagyonvédelmi) feladatok A belépés, a távozás és a benntartózkodás rendje 20. (31) A létesítményekbe való bejutás munkaidő alatt mindenki számára engedélyezett. (32) Munkaidőn túl a főiskola létesítményeibe a bejutás azonban csak az erre vonatkozó engedéllyel rendelkezőknek biztosított. Az épületek nyitva tartásának rendje: A épület Budapest, XII. Kiss János altb.u.40. hétfőtől-péntekig: óráig. szombaton: ig B épület Budapest, VIII. Bezerédi u.16/b. hétfőtől-péntekig: ig. szombat: óráig

14 (33) A főigazgató, a tanszékvezetők, illetve a szervezeti egység vezetője által kiadott, a munkaidőn túli belépéshez szükséges engedélyeket melyek tartalmazzák a személyazonosításhoz szükséges adatokat és az engedély érvényességének időpontját, időszakát, a kibocsátó nevét, aláírását és bélyegzőlenyomatát három példányban kell elkészíteni, amelyből 1 példányt az engedély kiadó egységnél, 1 példányt az engedéllyel rendelkező személynél, 1 példányt pedig a portaszolgálatnál kell elhelyezni. (34) Külső személyek, terembérlők, munkát végzők csak előzetesen megkötött szerződés alapján tartózkodhatnak az épületben. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy milyen helyiségeket használhatnak, mely területeken végezhetnek munkát, a benntartózkodás kezdetének és befejezésének időpontját, és a szerződés érvényességi idejét. (35) A tanszékvezetők, illetve a szervezeti egység vezetője a helyi adottságokból fakadó igényeknek megfelelően a 16. sz. mellékletben meghatározott szempontok alapján a jelen szabályzatban meghatározottól eltérő szorosabb szabályozást is kidolgozhatnak. (36) Minden belépő személy belépési jogosultságát ellenőrizni kell! (37) Távozáskor a gépjárművek csomagterét, a távozó személyek csomagjainak munkaidő alatti ellenőrzését a főigazgató, vagy a szervezeti egység vezetőjének rendelkezései szerint kell végrehajtani. A kulcskezelés rendje 21. (38) A létesítmények azon helyiségeit, ahol a) veszélyes (tűz- és/vagy robbanásveszélyes, sugárzó, fertőző, egészségre ártalmas) anyagot tárolnak, használnak, illetve előállítanak, b) olyan információk (kutatási adatok, személyi adatok) kezelését, nyilvántartását vezetik, amelyek titkosnak minősíthetők, c) értékes technikai eszközökkel dolgoznak, felügyelet hiánya esetén zárva kell tartani. (39) A helyiséget utoljára elhagyó személy a zárásért felelősséggel tartozik. Amennyiben a helyiséget olyan személy vagy személyek számára nyitották ki, akik nem rendelkeznek kulccsal, a zárásért az felel, aki a helyiségbe való bejutást lehetővé tette. (40) A kulccsal rendelkezőkről nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a kulcs birtokosának nevét és azon helyiségek listáját, melyekhez kulccsal rendelkezik. (41) A védeni kívánt helyiséghez az egymás közötti, vagyis nem regisztrált másolatok kizárása érdekében másolásvédett (nem másolható) kulccsal működő zárakat kell felszerelni. A másolatok készítéséhez szükséges ún. mester kártyát illetéktelenek elől nem hozzáférhető helyre megfelelően el kell zárni. (42) A főigazgató, a tanszékvezetők, illetve a szervezeti egység vezetőjének mérlegelés jogkörébe, illetve felelősségi körébe tartozik azon helyiségek meghatározása, amelyek kulcsait nem szükséges a portán tartani. E helyiségek meghatározása során törekedni kell a minimálisra. (43) A tűzkulcsokat megfelelően zárt és lepecsételt borítékban kell a portára leadni, melyeken az illetéktelen felnyitás egyértelműen megállapítható. A boríték tartalmazza azt az információt, hogy vészhelyzet esetén mely helyiségben és hol találhatók az egyes helyiségek kulcsai és annak a személynek az elérhetősége, aki az említett esetben értesítendő. (44) A közös helyiségek kulcsainak portáról történő felvételi rendjéről a helyiségek felett rendelkező személynek (tanszékvezető, igazgató, stb.) kell dönteni

15 (45) A portára leadott kulcsokat csak azok vehetik fel, akik neve szerepel a vezetők által erre a célra leadott hivatalos listán, igazolják magukat és a kulcs átvételét aláírásukkal, elismerik. (46) A tanszékvezetőknek illetve a szervezeti egység vezetőinek a kulcskezelés rendjét kulcskezelési szabályzatban kell meghatározni. A Kulcskezelési Szabályzatot a jelen rendészeti és vagyonvédelmi szabályzattal együtt a rendészeti és a vagyonvédelmi iratok között kell tárolni. A szabályzat tartalmi elemeire vonatkozóan a 8. sz. melléklet és a sz.függelék ad iránymutatást. Saját vagy idegen tulajdonú eszközök behozatalának rendje 22. (47) A TOFK területére nem az intézmény tulajdonában levő eszközt, berendezést munkavégzés céljából behozni csak a tanszékvezető illetve szervezeti egység vezetőjének a 11. sz. melléklet szerint kiállított írásos engedélye alapján lehet. (48) A személyi tulajdont ért biztosítási káresemények bekövetkezése esetén az intézmény kártérítést, kárenyhítést csak abban az esetben fizet, ha az eszköz nyilvántartása, tárolása és használata a helyi szabályzatokban leírtaknak megfelelő módon történt. (49) A TOFK a dolgozók és hallgatók személyi tulajdonának védelmét portaszolgálattal, vagyonvédelmi oktatással, esetenként más intézkedésekkel elősegítheti de a megóvás elsősorban a tulajdonosok érdeke, kötelessége! (50) A munkába járáshoz oktatáshoz nagyobb értéket képviselő dolgot a hallgatók és dolgozók csak saját felelősségükre hozhatnak a TOFK területére. Ezek őrzéséért, a bennük keletkezett károkért vagy eltűnésükért a TOFK felelősséget nem vállal. (51) Különleges esetben a TOFK dolgozója saját tulajdonát képező nagyobb értékű eszközt a TOFK területére behozhat. Ebben az esetben a portán elhelyezett Eseménynaplóba az eszköz megnevezését, típusát, gyári számát be kell írni. Vezetőjét tájékoztatnia kell az eszköz behozatalának céljáról. Kivitelnél az eszközt be kell mutatni a portán és regisztrálni kell a kivitelt. TOFK tulajdonában lévő tulajdonú eszközök intézményen kívüli használatának rendje 23. (52) A TOFK tulajdonát képező eszközt kivinni kizárólag hivatalos használatra a 10.sz sz sz. melléklet szerint kiállított írásos engedélyével vagy szállítólevéllel lehet. Az engedélyt négy példányban kell elkészíteni, amelyből egy példány a szervezeti egységnél, egy példány a portán, egy példány a GISZH-nál, egy pedig a kölcsönző személynél marad. (53) Az engedélyen szerepelnie kell az eszköz vagy eszközök leltári és gyári számának, a készülék állapotának, valamint a kölcsönadás időtartamának. (54) Visszahozásakor a kölcsönzési engedély valamennyi példányán fel kell tüntetni annak dátumát. Az eszköz állapotáról az engedélyező, vagy az általa megbízott személy köteles meggyőződni. (55) A kölcsönző személy a kölcsönzött eszközért, annak leltári értékéig anyagilag felelős. Eszközt kölcsönadni csak alkalmazottnak lehet. (56) A saját tulajdonú, nagyobb értékű eszköz behozatalát és kivitelét a portán regisztráltatni kell. Az engedély 1 példányát a portán le kell adni és a behozatal és kivitel tényét fel kell rá vezetni

16 Az eszközök nyilvántartási rendje 24. (57) A gazdasági vezető felelőssége, és kötelessége hogy a beszerzett és használatba vett eszközöket függetlenül az eszköz eredetétől (beszerzés, ajándék, vagy térítésmentes átvétel) azonnal nyilvántartásba vegyék, ennek megfelelően a készülék típusát és gyártási számát, értékét az erre a célra rendszeresített állományba vételi bizonylaton. Több egységből álló eszköz esetén a gyártási számokat külön-külön kell feltüntetni a bevételezési bizonylaton. (58) A saját tulajdon kivételével, a nem intézményi tulajdonú eszközök tulajdonnak az intézményben történő használata esetén a ,-Ft értékhatár feletti eszközöket ideiglenesen nyilvántartásba ill. leltárba kell venni, mint idegen tulajdont. Nagyértékű eszközök tárolásának rendje 25. (59) Azoknak a helyiségeknek a nyílászáróit, amelyekben jelentős összértékű technikai eszközt helyeztek el, az értékhatárnak megfelelő MABISZ ajánlás szerinti előírásoknak megfelelő mechanikai és elektronikai védelemmel kell ellátni. (60) Az egyes vagyoncsoportok különböző szintű értékkategóriáira vonatkozó előírásokat (védelmi osztályonként) a Biztosítási szerződés melléklete és a biztosító vagyonvédelmi szabályzata, illetve az 1-es vagyoncsoportba tartozó készpénz esetében jelen szabályzat 6. sz. melléklete tartalmazza. A mechanikai védelemmel szembeni követelményeket a 2. sz. melléklet, míg az elektronikai védelemmel szembeni követelményeket a 3. sz. melléklet tartalmazza. Jelentős értékű anyagok, tárgyak tárolásának rendje 26. A tanszékek, által használt, vagy tárolt olyan jelentős értéket képviselő anyagokat, tárgyakat, így különösen érméket, kőzeteket, okmányokat, iratokat, melyek esetleges eltulajdonítása pótolhatatlan veszteséget jelent az érintettek számára, a biztosítási szerződésben meghatározottaknak megfelelő elektronikai és mechanikai védelemmel ellátott helyiségben kell elhelyezni. Pénzőrzés, pénz tárolása és szállítása 27. (61) A pénzkezelésre vonatkozó előírásokat az ELTE Pénztár Szabályzata (LI/1993.), valamint a biztosítási szerződés mellékletei tartalmazzák. (62) A közvetlen vagyonvédelemre vonatkozó előírások a pénzösszeg (ellátmány, előleg, stb.) értékhatároknak megfelelő tárolásának feltételeit (amelyek biztosítása a gazdasági vezető, betartása pedig a pénzkezelő személy feladata) a 6. sz. melléklet tartalmazza. (63) A készpénzszállítás megszervezése és lebonyolíttatása a kifizetés idején történő őrzése a gazdasági vezető és a rendész feladata. (64) Pénzszállítással csak a főiskolával munkaviszonyban álló dolgozót, vagy megfelelő referenciákkal rendelkező, a tevékenység végzésére hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozást lehet megbízni. A jelen bekezdésben meghatározott személyek e megbízással kapcsolatos felelősségi körét írásban kell rögzíteni

17 (65) A pénzszállításra megbízást adó vezető köteles a pénzszállítással megbízott dolgozóval a feladat ellátásával kapcsolatos előírásokat ismertetni. A pénzszállítás körülményeit, részleteit a szállításban résztvevőkön kívül senki sem ismerheti. A szállított készpénzért annak felvételével és a szállításával megbízott személy(ek) a felelős(ek). A felelősség a pénz tényleges átvételétől a tényleges át-, illetve továbbadásáig tart. (66) A készpénzszállítások alapvető biztonsági feltételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. A befizetett pénzeszközök, valamint a kifizetésre átvett pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályokat az ELTE pénzkezelési szabályzata tartalmazza. A biológiai és a kémiai anyagok kezelésének, tárolásának rendje 28. (67) A karon az olyan anyagok használata során, amelyek veszélyesnek minősülnek, eltűnését vagy indokolatlan és jelentős mennyiségcsökkenését, azonnal jelenteni kell a) A tanszékvezetőnek, illetve szervezeti egység vezetőjének, b) a rendőrségnek és c) az ELTE Biztonságszervezési Osztályának. (68) Az olyan vegyi anyagokat, amelyek önállóan is, vagy a gyógyszertári, illetve a bolti forgalomban kapható egyéb anyagokkal kiegészítve különböző robbanóanyagok és kábítószerek (drogok) előállítására alkalmasak, fokozott figyelem mellett kell tárolni és kezelni. (69) Azokat a helyiségeket, ahol a jelen szakaszban meghatározott anyagok tárolása történik megfelelő mechanikai és/vagy elektronikai védelemmel kell ellátni. (70) A jelen szakaszban meghatározott anyagok az említett módokon használva veszélyesnek minősülnek. Lezárt helyiségek felnyitása 29. (71) A lezárt helyiség felnyitása rendkívüli eseményt kivéve csak bizottság jelenlétében történhet. Az 5. sz. mellékletben meghatározott rendkívüli esemény bekövetkezésekor a bizottság összehívása nem szükséges, de a felnyitásról utólag írásban tájékoztatni kell a tanszékvezetőket, az egység vezetőjét, és a rendészt. (72) Az (1) bekezdésben meghatározott bizottság tagjai: a) a rendész vagy gondnok, b) az érintett vezető; c) egy fő tanú. (73) A lezárt helyiség felnyitásáról, annak indokairól és a tapasztalatairól jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a helyiség felnyitásában érintett vezető kapja. (74) Ha erőszakos felnyitás nyomai fedezhetők fel valamely helyiségen, a helyszín érintetlenül hagyása mellett az eseményt jelenteni kell a gazdasági vezetőnek vagy a gondnokság vezetőjének, illetve a rendésznek, akik a szükséges rendőrségi bejelentést megteszik. A rendőrség megérkezéséig a helyiséget őriztetni kell. Az eseményről értesíteni kell az ELTE Biztonságszervezési Osztályát is

18 A biztonságot növelő szolgálat elrendeléséről 30. (75) A biztonságot növelő szolgálatot elrendelésére az 5. sz. mellékletben meghatározott rendkívüli esemény bekövetkezésekor kerül sor. (76) Az elrendelésekor a következő fontosabb intézkedéseket kell tenni: a) megszervezni a létesítmény fokozott ellenőrzését; b) a létesítmény őrzés védelmének a megerősítése, c) a be- és kilépés, az anyag-, áruszállítás valamint a belső mozgás korlátozása, d) a különböző szolgálatok (rendőrség, tűzoltóság, PV) együttműködésének megszervezése, e) amennyiben az események és a körülmények indokolják a belügyi szervekkel együttműködve biztosítási terv készítése. (77) A biztonságot növelő szolgálatot elsősorban az oktatói kar, a műszaki személyzet, és a portaszolgálatból kell megszervezni. A rendezvények biztosításával kapcsolatos feladatok 31. A rendezvény engedélyezője a rendezvény szervezőjével írásban rögzíti a helyi sajátosságoknak megfelelő, a rendezvény megtartásával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket a) az anyagi felelősség személyi körének és mértékének pontos meghatározására, valamint b) a helyiség vagy a létesítmény leltár szerinti átadás-átvételére tekintettel. A hirdetmények elhelyezési rendjének szabályozása 32. Hirdetményeket csak a kijelölt hirdetési helyekre kitett hirdetőrácsokra vagy hirdetőtáblákra szabad elhelyezni. A hirdetményeken az engedélyezők aláírásának jól láthatóan rajta kell lenni. Hirdetmények elhelyezését engedélyezheti: HÖK, főigazgató, főigazgató-helyettes, szervezeti egység vezetője. A szabályozástól eltérő hirdetéseket a gondnokság eltávolítja. A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok 33. (78) Az 5. sz. mellékletben meghatározott rendkívüli esemény bekövetkezésekor az érintett vezetőknek, vagy az általuk megbízott személynek haladéktalanul intézkedni kell a) az emberi élet mentéséről, b) az anyagi javak mentéséről, valamint a rendkívüli esemény elhárítására hivatott szervek (rendőrség, tűzoltóság, mentők, honvédség, polgári védelem, ANTSZ.), továbbá az ELTE Biztonságszervezési Osztálynak mielőbbi értesítéséről. (79) A bejelentésnek tartalmazni kell:

19 a) a létesítmény megnevezését, a jelentést adó nevét, b) a rendkívüli esemény megnevezését helyét és időpontját, c) a feltételezett keletkezési okot, d) a keletkezett kár becsült értékét, e) a megtett intézkedést. (80) A rendkívüli esemény bekövetkezéséről tájékoztatni kell a felettes vezetőt. Az alkoholszondás ellenőrzés szabályai 34. (81) A kar területén, valamint a munkavégzéshez, étkezéshez használt kiegészítő mozgási körzetben az alkoholfogyasztás tilos. (82) Azt a dolgozót, aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani. Annak idejére munkabér nem fizethető. Az alkoholos befolyásoltság mértékétől függően felelősségre vonásban kell részesíteni. (83) Azt a dolgozót, aki munkahelyére italozás vagy árusítás céljából alkoholt hoz be, felelősségre kell vonni. (84) A jelen szakasz (2)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben az intézkedést, a felelősségre vonást és fegyelmi eljárást a dolgozó közvetlen munkahelyi vezetője (egység vezetője) kezdeményezi. A közvetlen munkahelyi vezetőnek felelősségre vonást kell kezdeményeznie abban az esetben is, ha azt az ellenőrző szervezetek, így különösen a. vagyonvédelem, munkavédelem, munkavégzést irányító vezető javasolják. (85) Azokon a munkahelyeken, ahol veszélyes tevékenység folyik, folyamatos alkoholszondás vizsgálatot kell végeznie a terület, vagy részleg vezetőjének vagy az általa megbízott személynek. Ezeken a munkahelyeken állandó jelleggel alkoholszondát kell tartani. (86) Az alkoholfogyasztás felderítése, bizonyítása céljából indokolt esetben alkoholszondás ellenőrzést kell végezni. Az ellenőrzést az illetékes szervezeti egység vezetőjének jóváhagyásával a rendész végzi a munkavédelmi előadó és egy tanú jelenlétében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek a következő adatokat kell tartalmazni: név, az ellenőrzés helye, napja, ideje (óra, perc), az ellenőrzés eredménye, a résztvevők aláírása

20 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek működtetése 35. (87) A kar területen létesített vagyonvédelmi rendszerek használatának megszervezése (ideértve a működtetést, valamint a karbantartást és javítást is), ellenőrzése a rendész feladata. (88) A telepített vagyonvédelmi rendszerek hatékonysága érdekében a kezelési, használati, karbantartási szabályokat következetesen és folyamatosan be kell tartani. (89) A használatban lévő élesítési kódok meghatározását, időszakos változtatását a jelen rendészeti és vagyonvédelmi szabályzatban meghatározott időközönként az arra feljogosított személyek végzik. (90) Amikor a kódokat ismerő személy az állományból kilép, az érintett kódokat meg kell változtatni, illetve nem kódos rendszernél a kulcsot (mágneskártya, zseton, stb.) be kell vonni, hozzáférési jogosultságát ki kell iktatni. (91) A szolgálatba lépő portásnak (rendész, stb.) tájékozódni kell a szolgálatot átadótól a riasztó-, figyelő rendszerben bekövetkezett eseményekről, így különösen arról, hogy meghibásodás vagy riasztás történt-e, s ha igen milyen intézkedéseket tett az előző szolgálat, mire kell még intézkedni. (92) A szolgálatba lépő portásnak (rendész, stb.) meg kell győződnie a rendszerbe telepített eszközök (központ, tápegység, kamera, monitor, stb.) működőképességéről. Az észlelt hibákat a nyilvántartási (átadás-átvételi) füzetben rögzíteni kell. (93) Amennyiben a rendszer működőképességében észlelt hiányosságokat az előző szolgálat nem tudta megszüntetni, úgy haladéktalanul intézkedni kell az üzemképesség helyreállítására. (94) Bármilyen üzemzavar vagy rendellenesség esetén a tényeket dokumentálni kell, ezzel egyidejűleg intézkedni kell a hiba mielőbbi elhárítása érdekében. 36. (95) A felhasználóknak a vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése során a) meg kell ismerniük a kiépített (telepített) vagyonvédelmi rendszert, működési elvét, b) meg kell határozni azon személyek körét, akik a rendszer élesítését (hatástalanítását) gyakorlatban végrehajtják, c) kódzáras rendszer esetén meg kell határozni a kódzárak kódjait, melyeket a felhasználó részére át kell adni, d) gondoskodni kell a kódszámok időszakos megváltoztatásáról (pl. munkahelyről kilépő személy esetén), e) a kamerák és monitorok folyamatos belső figyelését biztosítani kell, f) időben végre kell hajtani a rendszer élesítését, g) a rendszer üzemeltetésében bekövetkezett műszaki meghibásodásokat azonnal jelezniük kell a rendésznek vagy a gondnoknak, (96) A vagyonvédelmi rendszer riasztásjelzése esetén a) meg kell győződni a riasztás pontos helyéről (hurok, épület, szoba,), b) a helyszínre kell menni és meggyőződni a riasztás okáról (illetéktelen behatolás, szabotázs, üzemzavar, stb.), c) illetéktelen behatolás vagy szabotázs esetén gondoskodni kell az érintett terület lezárásáról, a rendőrség értesítéséről, a helyszín biztosításáról, d) üzemzavar esetén meg kell szüntetni a riasztásjelzést (hang, fény) és végre kell hajtani a közpon(tok) újraélesítését,

21 e) a rendőri intézkedés után az eseményt rögzíteni kell a nyilvántartási füzetben, f) az eseményről értesíteni kell a jelen utasításban meghatározott személyeket, g) el kell készíteni az esemény leírását tartalmazó jelentést vagy feljegyzést. Gépjárműforgalom és parkolás 37. (97) a gépjárműforgalom csak a portaszolgálat ellenőrzése, illetve felügyelete mellett történhet. (98) Anyagszállítás esetén a ki-, és beszállítások jogosultságát a szállítólevelek vagy más bizonylatok alapján ellenőrizni kell. (99) csak azok a gépjárművek hajthatnak be, amelyek állandó vagy ideiglenes behajtási engedéllyel rendelkeznek. 38. (100)A TOFK területén öt személygépkocsi-parkolóhely van, melyeket az intézmény személygépkocsija, valamint a főigazgató engedélye alapján a TOFK három alkalmazottja használhat. A kiadott engedélyek visszavonásig érvényesek. Egy parkolóhelyet a gondnokkal történt előzetes egyeztetetés alapján- esetenként lehet igénybe venni. (101)A létesítmények területén levő parkolóhelyeket körültekintően, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, jól látható módon kell kijelölni, felfesteni, megjelölni. (102)A parkolóhelyek kialakítása során az alábbiakra kell különös figyelmet fordítani: a) a tűzoltósági felvonulási területek, veszélyességi övezetek, a föld alatti és föld feletti tűzcsapok, egyéb főelzárók gáz, víz, elektromos kapcsolószekrények szabadon hagyására, b) vészkijáratok, illetve kapuk eltorlaszolásának, menekülési útvonal leszűkítésének tilalmára, az épületek, építmények és a parkoló gépkocsik között betartandó biztonsági távolságok megtartására, c) a parkolási terület helyi sajátosságaira. Talált tárgyak kezelése 39 (1) A talált vagy elhagyott tárgyakat az érintett épület portájára vagy a gondnoknak kell leadni. A talált tárgyakat nyilvántartásba kell venni, majd meg kell kísérelni a tulajdonos felderítését. A talált tárgyakat az Eseménynaplóba be kell vezetni, aminek tartalmazni a kell - a megtalálás időpontját, - a tárgy megnevezését és leírását olyan részletezéssel, hogy azonosítható legyen. (2)A portán leadott talált tárgyakat amennyiben azokért a tulajdonos egy hónapon belül nem jelentkezik a gondnoknak kell átadni, aki ezeket három hónapig őrzi. (3)Különös gonddal kell eljárni a bombagyanús, illetve egyéb veszélyes tárgyak (pl.: fegyver, kábítószer) megtalálásakor, melyek elhagyása szándékos is lehet. Ilyen gyanú esetén értesíteni kell a gondnokságot vagy a rendészetet, illetve szükség esetén a rendőrséget

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE Vakok Állami Intézete Telefon/fax: 06-1/872-9590 E-mail: titkarsag@vakokintezete.hu VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE TATAI REHABILITÁCIÓS TELEPHELYÉNEK HÁZIRENDJE A házirendet készítette: A házirendet jóváhagyta:

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség (továbbiakban Tulajdonos) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND I. Általános rendelkezések: 1) A kollégiumi házirend hatálya kiterjed az adott évre felvett kollégiumi hallgatókra, valamint a hallgatók vendégeire. 2) A kollégiumban csak

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése ajánlatkérő részére vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1 Beszerzés tárgya: A Szent Borbála Kórház két telephelyén ( II-es és III-as

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben