(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,"

Átírás

1 BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca , cégjegyzékszám: ), mint Bérlő - a továbbiakban: Bérlő, másrészről (székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, a továbbiakban együtt: Szerződő Felek, között, a mai napon a következő feltételekkel: Definíciók: ÁSZF: A Bérlő Általános Szerződési Feltételei Csomag listaár: Kábeltelevíziós szolgáltatás során képzett szolgáltatási csomag ÁSZF szerinti listaára. Amennyiben ezen ár hónap közben változik, úgy az adott hónapon belüli súlyozott listaár értelmezendő csomag listaárként. A csomag listaár nettó, áfát nem tartalmazó ár. Hálózat: kábeltelevízió szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus hírközlő hálózat. Az elektronikus hírközlő hálózat magában foglalja a hálózat rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges valamennyi eszközt. A Hálózat felhasználásával elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújthatók előfizetők részére. Hálózatbérlet: egy adott Hálózat adott frekvencia tartományának bérlete, melyet az ÁSZF határoz meg. Ezen frekvenciatartományon kívüli rész nem része a Hálózatbérletnek. A frekvenciatartomány több különálló kisebb frekvenciatartományból is állhat. Infrastruktúra használat: A Hálózat elhelyezését biztosító al- és felépítmény, csőnyílás, kábelhely, kábel-, szál- vagy szálkapacitás használata. KTV szolgáltatás: Hálózaton, ÁSZF szerint nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatás, mind analóg, mind digitális átviteli móddal, beleértve az un. prémium csatornák továbbítását is (pl. HBO). 1. Előzmények Üzemeltető kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi (vagy kizárólagos használatában áll) a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben meghatározott település(ek) területén elhelyezkedő Hálózat. A kábeltelevíziós előfizetői szerződések a jelen szerződés megkötésének napján összesen: 1

2 Csomag Fejállomás Előfizetőszám Alap Bővített Extra Összesen A Bérlő kijelenti, hogy elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával üzletszerűen foglalkozó hírközlési szolgáltató, aki szolgáltatásait saját tulajdonú, illetve jogszerű használatában lévő Hálózatok felhasználásával országosan, az ÁSZF-ében meghatározottak szerint nyújtja. 2. A szerződés tárgya a) Bérlő a Hálózat kábeltelevíziós előfizetői számára az ÁSZF-ében meghatározott kábeltelevíziós analóg és digitális jelszolgáltatást nyújt az ÁSZF-ében meghatározott előfizetési díjak megfizetése ellenében. b) Jelen szerződés célja, hogy a Bérlő által végzett hírközlési szolgáltatásokhoz az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényben előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítsák. c) Szerződő Felek az a) pont szerinti szolgáltatás nyújtásához a következőkben állapodnak meg: i. Hálózatbérlet: Bérlő bérbe veszi a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti frekvenciatartományt az 1. sz. melléklet szerinti településeken található Hálózatokon. ii. Fejállomásbérlet: Bérlő szükség szerint részben vagy egészben bérbe veszi a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerint fejállomásokat. iii. Üzemeltetés: Bérlő megbízza Üzemeltetőt kábeltelevíziós fejállomási eszközök üzemeltetésével. iv. Ügyfélszolgálat: Bérlő megbízza Üzemeltetőt ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtásával. v. Adatszolgáltatás: Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatást vállal. vi. Díjszámlázás: Bérlő megbízza Üzemeltetőt díjszámlázási szolgáltatás nyújtásával. vii. Díjbeszedés: Bérlő megbízza Üzemeltetőt díjbeszedési szolgáltatás nyújtásával. viii. Marketing együttműködés: Az Üzemeltető együttműködik a Bérlővel a Bérlő szolgáltatásainak marketingjében és promotálásában. ix. Ellenőrzés: a Bérlő az a) pontban meghatározott szolgáltatások nyújtása érdekében jogosult ellenőrizni a Hálózatokat, azok megfelelő működését. 3. Hálózatbérlet a) Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Hálózatok a jelszolgáltatáshoz szükséges, vonatkozó törvényekben, jogszabályokban és egyéb érvényes és hatályos előírásokban megfogalmazott minőségi paramétereknek megfelelnek. 2

3 b) Az Üzemeltető a Hálózatokon megfelelő szűrőzéssel köteles biztosítani a Bérlő által terjesztett műsoroknak a Bérlő ÁSZF-e szerinti csomagban történő kiosztását. c) Az Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a Hálózatokhoz és azok üzemeltetéséhez minden esetlegesen szükséges engedély rendelkezésre áll, hatályos és érvényes, a Hálózatok alkalmasak a Bérlő jelszolgáltatására. d) Üzemeltető garantálja, hogy a hálózatbérlet Bérlő részére kizárólagos. e) A jelen szerződés fennállása alatt az Üzemeltető köteles a kábeltelevíziós Hálózatokat saját költségén rendeltetésszerű állapotban tartani és karbantartani, azokat harmadik személy használatába nem adhatja a bérleti jogviszony tárgyát képező frekvenciák tekintetében. f) A Hálózat üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő összes költséget ideértve az Infrastruktúra használatot, áramköltségek, hálózati eszközcsere, hálózati beruházás, szűrők az Üzemeltető saját nevében viseli. g) A Hálózat biztosítása nem Bérlő kötelezettsége. h) A Bérlő általi jelszolgáltatás fenntartása, ellenőrzése érdekében a Bérlő jogosult az Üzemeltető Hálózatát ellenőrizni, a Hálózatot képező eszközöket ellenőrizni, a szükséges méréseket elvégezni. Az Üzemeltető köteles az ehhez szükséges hozzáférést és információt a Bérlő értesítésének megfelelő időben, az értesítés átvételétől számított három munkanapon belül biztosítani, illetve a Hálózathoz való hozzáférést lehetővé tenni. i) Felek megállapodnak, hogy a 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet alapján az interfészben bekövetkező változásokat Üzemeltető köteles bejelenteni a Hatóságnak. 4. Fejállomásbérlet a) Az Üzemeltető a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint bérbe adja a Bérlőnek a Hálózat részét képező, a 3. sz. melléklet szerinti kábeltelevíziós fejállomási eszközöket, amelyek a Hálózaton történő kábeltelevíziós szolgáltatás Bérlő általi nyújtásához szükségesek. b) Üzemeltető elfogadja, hogy a Bérlő lehetőségeinek és adottságainak függvényében az adott fejállomást részben, vagy teljes egészben használja; mindez nem változtat a fejállomásbérlet összegén. c) A fejállomással kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési és beruházási költségek - ideértve a helyiségbérlet, áram és a technikai személyzet költségeit - az Üzemeltetőt terhelik, ideértve a fejállomás csatornakiosztás-, műsortartalom-változás során szükséges átalakítási munkáit. d) Az Üzemeltető a fejállomás üzemeltetés keretében különösen köteles biztosítani a Bérlő által terjesztett műsoroknak a Bérlő ÁSZF-e szerinti csomagban történő kiosztását. Üzemeltető a fejállomás üzemeltetés keretében biztosítja a javítást, hibaelhárítást, ideértve a hétvégi és ünnepnapokon végzett hibaelhárítási munkákat is, valamint a műszaki ügyelet ellátását. e) A jelen szerződés fennállása alatt az Üzemeltető köteles a kábeltelevíziós fejállomási eszközöket saját költségén rendeltetésszerű állapotban tartani és karbantartani, azokat harmadik személy használatába nem adhatja. Üzemeltető a kábeltelevíziós fejállomási eszközöket saját felelősségére kizárólagos őrizetében tartja. f) Üzemeltető hatósági vizsgálatok, illetve előfizetői akciók lebonyolítása során köteles együttműködni a Bérlővel. g) A fejállomás biztosítása az Üzemeltető kötelezettsége. h) Az Üzemeltető kijelenti és szavatolja, hogy a fejállomásokhoz és azok üzemeltetéséhez minden esetlegesen szükséges engedély rendelkezésre áll, hatályos és érvényes, a fejállomások alkalmasak a Bérlő jelszolgáltatására, kizárólagos 3

4 tulajdonában vagy használatában állnak, harmadik személynek nincs olyan joga, ami a Bérlő jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlását akadályozná, és a fejállomások a jelszolgáltatáshoz szükséges, vonatkozó törvényekben megfogalmazott minőségi paramétereknek megfelelnek. i) A Bérlő kijelenti és szavatolja, hogy a fejállomások ellátásához használt jel (jelfolyam) biztosításához minden esetlegesen szükséges engedély, sugárzási-, elosztási jog rendelkezésre áll, hatályos és érvényes, harmadik személynek nincs olyan joga, ami az Üzemeltető jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlását akadályozná, és a fejállomások jelellátáshoz szükséges jelfolyam alkalmas arra, hogy Üzemeltető fejállomása megfeleljen a vonatkozó törvényekben megfogalmazott minőségi paramétereknek. 5. Üzemeltetés a) Üzemeltető köteles a Hálózatot saját költségén rendeltetésszerűen működtetni. b) A Hálózat üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő összes karbantartási, illetve javítási, hibaelhárítási, valamint beruházási feladatot az Üzemeltető a Bérlő ÁSZFében meghatározott feltételek szerint elvégzi, ideértve a hétvégi és ünnepnapokon végzett hibaelhárítási munkákat is valamint a műszaki ügyelet ellátását. c) Az Üzemeltető köteles a hibaelhárító, javító tevékenység során a hiba elhárítását a Bérlő ÁSZF-e szerinti határidőn belül megkezdeni és a hibaelhárítást a szakmailag elvárható legrövidebb időn belül befejezni. d) Amennyiben a Bérlőnek az Üzemeltető hibaelhárítási tevékenységéből, vagy annak elmulasztásából eredően akár a kábeltelevíziós előfizetők, akár a hatóságok felé kötbér, kártérítés, bírság vagy egyéb fizetési kötelezettsége, bármely egyéb kára vagy költsége merül fel, illetve keletkezik, úgy azért az Üzemeltető köteles haladéktalanul és teljes mértékben helytállni, és ezen fizetési kötelezettségeket az Üzemeltető köteles a Bérlő helyett teljesíteni, illetve a Bérlő által történt teljesítés esetén köteles a Bérlőnek haladéktalanul megtéríteni, illetve Bérlő jogosult azt a bérleti díj, vagy egyéb fizetési kötelezettségébe beszámítani. e) Üzemeltető vállalja az előfizetői ki- és visszakötésekkel, a szűrőzéssel, valamint a programcsomag-váltással kapcsolatos műszaki teendőknek a Bérlő mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott előírások szerinti elvégzését. f) Az üzemeltetés során az Üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni az előfizetői jelvételezés jogosultságát, azaz feltárni, ha az előfizetők jogszerűtlenül előfizetői szerződés nélkül csatlakoznak a Hálózathoz, vagy nem az előfizetői szerződésben meghatározott szolgáltatást veszik igénybe. Az Üzemeltető a rendszeren tapasztalt, az előfizetői nyilvántartástól való eltéréseket köteles haladéktalanul a nyilvántartásoknak megfelelő állapotra korrigálni, valamint ezt azonnal írásban Bérlő tudomására hozni. g) Az üzemeltetés teljesítéséhez szükséges valamennyi hálózati építőanyagot, eszközt az Üzemeltető saját költségén köteles biztosítani. h) Üzemeltető vállalja a Hálózat műszaki nyilvántartását, az annak tartalmában bekövetkezett változások folyamatos dokumentálását. Üzemeltető hatósági vizsgálatok, illetve előfizetői akciók lebonyolítása során köteles együttműködni a Bérlővel. 6. Ügyfélszolgálat a) Üzemeltető a 4. sz. melléklet szerinti ügyfélszolgálatokat működteti. Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejét és elérhetőségét Szerződő Felek folyamatosan egyeztetik. 4

5 b) A kábeltelevíziós fejállomási eszközök használatával a Hálózat kábeltelevíziós előfizetői számára Bérlő ÁSZF-ében meghatározott kábeltelevíziós jelszolgáltatást nyújt. A Hálózat kábeltelevíziós előfizetőivel a Bérlő nevében Üzemeltető a Bérlő ÁSZF-ében meghatározottak szerint előfizetői szerződéseket létesít. c) Üzemeltető a kábeltelevíziós szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos értékesítési és ügyfélszolgálati feladatokat saját költségén a Bérlő ÁSZF-ében meghatározott feltételek szerint elvégzi. Az Üzemeltető köteles a Bérlő ÁSZF-ében meghatározott szövegezésű jelszolgáltatási szerződéseket, illetve egyéb előfizetői nyomtatványokat alkalmazni az előfizetői szerződéseknél/módosításoknál. Üzemeltető köteles az adatvédelmi rendelkezéseket a jogszabályokban foglaltak szerint betartani, biztosítani a tudomására jutó, a Hálózattal (ideértve különösen az előfizetőkkel) kapcsolatos adatokhoz illetéktelen személy által történő hozzáférés megakadályozását. d) Kábeltelevíziós előfizetőkkel való ügyfélszolgálati kapcsolattartás körébe tartozó Üzemeltetői feladatok: előfizetői bejelentések (szerződéskötés, reklamáció, hibabejelentés, díjfizetési információk, szerződésmegszüntetés, szüneteltetés) gondos elintézése; előfizetői-nyilvántartás vezetése (adatok rögzítése, ellenőrzése a mindenkori nyilvántartási rendszer alapján); Szolgáltatások bemutatása, tájékoztatás az újdonságokról; Számla nyomtatása és postázása, befizető előfizetők számára nyugta és számlaadás; Számla-nyilvántartás vezetése; Díjhátralék-kezeléssel összefüggő feladatok elvégzése (fizetési felszólítások, figyelmeztetések, jogkövetkezmények, díjhátralék-tömeg nyomon követése, ezzel kapcsolatos jelentések elkészítése); Az ügyirat kezelési feladatok végzése; Az irattározásra vonatkozó rend betartása. e) Az Üzemeltetőnek az ügyfélszolgálati tevékenységet a Bérlő ÁSZF-ében foglaltak szerint és ott meghatározott határidőn belül kell elvégeznie. Amennyiben a Bérlőnek az Üzemeltető ügyfélszolgálati tevékenységéből, vagy annak elmulasztásából eredően akár az előfizetők, akár a hatóságok felé kötbér, kártérítés, bírság vagy egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy ezen fizetési kötelezettségeket az Üzemeltető köteles a Bérlő helyett teljesíteni, illetve a Bérlő által történt teljesítés esetén köteles a Bérlőnek haladéktalanul megtéríteni, illetve Bérlő jogosult azt a bérleti díj, vagy egyéb fizetési kötelezettségébe beszámítani. f) A fentiek ellenőrzése érdekében a Bérlő jogosult az Üzemeltető szükségtelen háborítása nélkül bármikor ellenőrizni a KTV előfizetői adatok megfelelőségét, valamint a jelen szerződésben foglaltak teljesítését. A Bérlő az ellenőrzés során jogosult különösen adatokat, bizonylatokat, egyéb dokumentációkat bekérni és/vagy helyszíni szemlét tartani és az Üzemeltető előfizetői nyilvántartásaiba betekinteni. 7. Adatszolgáltatás a) Létszámjelentés Üzemeltető a Bérlő kábeltelevíziós szolgáltatására eső jogdíjak és műsorszolgáltatói díjak megállapításához és azok Bérlő általi megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatásoknak eleget tesz minden hónap 4. napjáig a tárgyhót megelőző hónap adatairól. 5

6 Az Üzemeltető köteles a csomagok előfizetői létszámáról a műsorfelhasználás dokumentálása érdekében pontos és hiteles nyilvántartást vezetni úgy, hogy abból a műsorok felhasználási engedélyének alapjául szolgáló előfizetői jelentés valós adatokon nyugodjék, valamint, hogy a műsorszolgáltatók hitelt érdemlően megállapíthassák a havi előfizetői jelentésben közölt adatok valódiságát. Amennyiben az Üzemeltető az adott előfizetői jelentést határidőn belül nem küldi meg, úgy ezúton hozzájárul, hogy a Bérlő a műsordíjakat a megelőző időszakra vonatkozó előfizetői jelentés adatai alapján állapítsa meg, a Bérlő azonban fenntartja az esetleges hibás díjszámításból eredő jogkövetkezmények áthárításából eredő jogát. Az Üzemeltető teljes körű felelősséget vállal az előfizetői jelentések hiánytalan, pontos és megfelelő időben történő elkészítéséért, valamint az abban foglalt adatok megfelelősségéért. b) Árbevétel jelentés Üzemeltető a Bérlő kábeltelevíziós szolgáltatására eső árbevételek és a fizetendő áfa megállapításához és azok Bérlő általi megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatásoknak eleget tesz minden hónap 10. napjáig a tárgyhót megelőző hónap adatairól. Az árbevétel jelentés az áfa törvény erre vonatkozó szerinti számlasoronkénti analitikából és összefoglaló összegző táblából áll. Az áfa analitika nem tartalmaz előfizetői személyes adatot, de a számla egyértelmű azonosítását biztosító adatot igen. c) Műszaki jelentések Üzemeltető vállalja a fejállomás hatóság által előírt időszakos méréseinek elkészítését és a mérési jegyzőkönyveknek eljuttatását. Üzemeltető vállalja a Hálózat hatóság által előírt időszakos méréseinek elkészítését és a mérési jegyzőkönyveknek eljuttatását. d) A Bérlő illetve a műsorok jogtulajdonosai előzetes értesítés mellett az adatszolgáltatás valódiságának és helyességének ellenőrzése céljából jogosult(ak) az adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett betekinteni az Üzemeltetőnek a műsor elosztására vonatkozó nyilvántartásaiba, annak adatairól hiteles információkhoz hozzáférni. e) Amennyiben a Bérlőnek az Üzemeltető által készített előfizetői jelentések hiányos vagy valótlan tartalmából eredően bármely harmadik személy felé kötbér, kártérítés, bírság, vagy egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy ezen fizetési kötelezettségeket az Üzemeltető köteles a Bérlő helyett teljesíteni, illetve a Bérlő által történt teljesítés esetén köteles a Bérlőnek haladéktalanul megtéríteni 8. Díjszámlázás a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő kábeltelevíziós előfizetőknek előírt, a Bérlő ÁSZF-ében, illetve a megkötött előfizetési szerződésekben meghatározott, a kábeltelevíziós jelszolgáltatás díjának minősülő előfizetési díjakat (ideértve a folyamatosan fizetendő, illetve az egyszeri díjakat) az Üzemeltető a Bérlő nevében számlázza ki az előfizetőknek és azok beszedéséről saját számlájára ugyancsak maga gondoskodik. b) Üzemeltető a kábeltelevíziós előfizetési díjak Bérlő ÁSZF-ében meghatározott feltételek szerinti számlázásához és a díjak beszedéséhez szükséges feladatokat saját költségén elvégzi, amely - nem kizárólagosan - magában foglalja: a számla előállítását 6

7 az előfizetőhöz történő eljuttatást a számla másodpéldányok elektronikus archiválását c) A félreértések elkerülése végett a Szerződő Felek kijelentik, hogy a díjszámlázás keretében Bérlő nevében kiszámlázott díjak kizárólag Bérlő bevételét képezik, Üzemeltető csak a pénzeszközök kezelését végzi. 9. Díjbeszedés a) Üzemeltető beszedi a jelen szerződés 8. pontja szerinti kiszámlázott összeget. b) Üzemeltető 100%-os térülési garanciát vállal bérlő felé, vagyis a nem fizető ügyfelek kikötésükig esedékes díját Bérlő részére megtéríti. A félreértések elkerülése végett a Szerződő Felek kijelentik, hogy a díjbeszedés kockázata az Üzemeltetőé, vagyis Bérlőt minden hónapban a nevében kiszámlázott díj megilleti. c) Üzemeltető a nem fizető előfizetők felszólítását, majd a Bérlő ÁSZF-e szerinti kikötését elvégzi. d) Üzemeltető jelen szerződés 7. b) pontja szerint árbevétel jelentés szerinti áfát tartalmazó összeggel minden hónap 15. napjáig a tárgyhót megelőző hónapra vonatkozóan elszámol. 10. Bérleti díj Bérleti díj 1. Bérlő Üzemeltető e szerződésben foglalt összes feladata ellátásért jelen szerződésben meghatározott mértékű díjat fizet, e Bérleti Díj mértékét a Felek ezen feladatok elvégzésére is figyelemmel állapították meg, ezért a Bérlő az Üzemeltetőnek a jelen szerződésben meghatározott Bérleti Díjon felül egyéb díjat vagy költségtérítést semmilyen címen nem fizet. 2. Szerződő Felek a fizetendő díjat az alábbiak szerint határozzák meg: az adott havi árbevétel 97,488%-a, és csomagonkénti hó végi elszámolási előfizetőszám és a csomagonkénti díjelem páronkénti szorzatösszegeinek különbsége; azaz tárgyhavi bérleti díj = Havi bevétel *97,488% - (Közszolgálati csomag elszámolási előfizetőszáma * Közszolgálati csomag díjelem + Minimum csomag elszámolási előfizetőszáma * Minimum csomag díjelem + Alap csomag elszámolási előfizetőszáma * Alap csomag díjelem + Bővített csomag elszámolási előfizetőszáma * Bővített csomag díjelem) ahol a csomagonkénti elszámolási előfizetőszám megegyezik az Üzemeltető által kiszámlázott Bérlői áfát nem tartalmazó árbevétel kábeltelevíziós csomagonként meghatározott darabszámával. Amivel a felek az alábbiak szerint számolnak el havonta: a Közszolgálati, Minimum, Alap és Bővített csomag elszámolási előfizetőszáma: az előfizetői létszámjelentésben szereplő hó végi létszám és ahol a csomagonkénti díjelem:: Közszolgálati csomag díjelem: 29,310 Ft Minimum csomag díjelem: 478,730 Ft Alap csomag díjelem: 1.055,160 Ft Bővített csomag díjelem: 1.426,420 Ft 7

8 A különböző árbevétel alapú adókat a mindenkor hatályos törvények szerint kell meghatározni és körüket bővíteni, illetve szűkíteni azok változása szerint. Bérlő vállalja, hogy a bérleti díjat évente egy alkalommal kivéve, ha a műsorelosztás költségeiben jelentős változás történik- június 30-ára újrakalkulálja, melyről értesíti Üzemeltetőt. Felek évente egyszer a be nem hajtható előfizetői díjakkal, tárgyévet követő március 30-ig az együttműködés kezdetétől halmozottan a bérleti díjak terhére elszámolnak. 3. Szerződő Felek az esetleges egyszeri díjakkal elkülönítve, esetileg, havonta számolnak el. 4. Bérleti Díj megfizetése Az Üzemeltető minden hónap 10. napjáig a tárgyhót megelőző hónap adatairól jelen szerződés 7. b) pontja szerinti árbevétel jelentéssel egyszerre a 10. b) pont szerint elszámolást, s az elszámolás szerint számlát állít ki 15 napos fizetési határidővel. A bérleti díjat a vonatkozó törvények szerinti áfa fizetési kötelezettség terheli. 11. ÁSZF-ben szereplő Listaárak változtatása Üzemeltető kérésére a piaci helyzet függvényében- a Listaárat az i-tv Zrt. köteles módosítani. 12. Az Előfizetési Díjak elszámolásáról és a Bérleti Díjról szóló követelések beszámítása, a fennmaradó számlaösszeg megfizetése a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 9. d) és 10. d) pontokban meghatározott fizetési követeléseik teljesítése akként történik, hogy az egymással szemben fennálló egynemű lejárt követeléseiket pénzügyi teljesítést nem igénylő módon összevezetik, amely összevezetés révén az egymással szemben fennálló követelések az összevezetés erejéig megszűnnek. Vagyis az Üzemeltető a Bérleti Díj iránti követelését beszámítja a Bérlőnek az Előfizetési Díjak elszámolása iránti követelésébe. Az összevezetést követően az Előfizetői Díjból fennmaradó követelést összegét az Üzemeltető köteles tárgyhó 15 napjáig a Bérlő részére banki átutalással megfizetni. b) Az Üzemeltető fizetési késedelme esetére a felek a késedelmes napokra a Ptk-ban meghatározott, gazdálkodó szervezetek között alkalmazandó mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. 13. Marketing együttműködés Az Üzemeltető vállalja, hogy a) lehetőségei szerint folyamatosan hirdeti és terjeszti a Bérlő szolgáltatásait valamennyi jelenlegi és jövőben csatlakozó ügyfele részére, továbbá biztosítja, hogy ezen hirdetési tevékenység folytatására a lehető legmagasabb színvonalon és a Bérlő jó hírnevének sérelme nélkül kerül sor a Bérlő iránymutatásának megfelelően. b) lehetőségei szerint az előfizetők részére küldendő információs dokumentumok mellé a Bérlő által rendelkezésre bocsátott promóciós és marketing anyagokat csatolja. c) lehetőségei szerint vállalja, hogy az előfizetőkkel folytatott kommunikációjához csatolja a Bérlő marketing anyagait is. 14. Egyéb 8

9 a) Előfizetői adatok kezelése A Bérlő, mint törvényi felhatalmazás és az Előfizetők hozzájárulása alapján az Előfizetők adatainak kezelését végző adatkezelő ezennel megbízza az Üzemeltetőt adatfeldolgozási tevékenység végzésével, az előfizetői szerződések, előfizetői számlák és minden, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előfizetői hibajelentés, panasz és azok kezelési dokumentációjának tárolásával és őrzésével. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az adatfeldolgozóra vonatkozó törvényi kötelezettségeket betartja. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az ő hálózatán lévő előfizetői adatok vonatkozásában Bérlő az Üzemeltető Ügyfélszolgálatát jelöli meg a hatóságoknál (NAV, NMHH, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) az adattárolás helyszíneként. b) Bérlő általa nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatásra eső jogdíjat, műsorszolgáltatói díjat, kábelszövetségi díjat, felügyeleti díjat, iparűzési adót és távközlési különadót megfizeti. c) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Bérlő a műsorszolgáltatókkal kötött szerződései alapján a műsorok terjesztésére vonatkozó felhasználási engedélyt kizárólag az előfizetői nyilvántartásokon, és előfizetői jelentéseken közölt (lejelentett) előfizetői létszámra szerzi meg. Az adott műsorokat kizárólag a Bérlő által bérelt fejállomásokon lehet, illetve kötelező terjeszteni, ettől való eltérés, más csomagba történő áthelyezés nem lehetséges. Az Üzemeltető nem jogosult a műsorjelet harmadik műsorterjesztő részére továbbértékesíteni, vagy más műsorterjesztő számára, bármely módon hozzáférhetővé tenni. d) Üzemeltető kijelenti, hogy a Bérlő által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatások részletes feltételeit tartalmazó ÁSZF-et megismerte, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF Üzemeltető közreműködésével végzett tevékenységre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel jár el. Bérlő kötelezettséget vállal, hogy ÁSZF módosítása esetén erről Üzemeltetőt időben értesíti, úgy hogy Üzemeltető erről az előfizetőket is a jogszabályban előírtaknak megfelelően értesíteni tudja. e) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásától számítva havonta egyeztetnek egymással, különösen az elszámolások egyezősége, a KTV előfizetők száma, az azoknak nyújtott szolgáltatások, a beszedett előfizetési díjak kérdésében. Az Üzemeltető köteles a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez és ellenőrzéséhez, valamint a felek jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában folytatott gazdálkodásának megítéléséhez szükséges minden adatról pontos, hiteles és naprakész nyilvántartást vezetni. 15. A szerződés időtartama, megszűnése és megszüntetése, egyéb rendelkezések a) Jelen szerződés augusztus 1-én lép hatályba. hónap határozott időre. A jelen Szerződés automatikusan meghosszabbodik további hat (6) hónapos periódusokkal kivéve, ha azt a Szerződő felek bármelyike írásban felmondja a lejárati dátuma előtt legkésőbb kilencven (90) nappal a másik Félhez intézett írásos értesítésben. b) Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy amennyiben értékesíti Hálózatát, úgy azt csak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeire tekintettel teheti meg. A Hálózat, vagy annak bármely része/tulajdoni hányada átruházása esetén az Üzemeltető köteles az új tulajdonost a jelen Szerződésről az átruházásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően kellő időben tájékoztatni, és köteles a jelen Szerződés egy példányát az új tulajdonosnak átadni. Az Üzemeltető teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal a Bérlő felé azért, hogy (i) az új tulajdonos a jelen Szerződést magára nézve kötelezőnek 9

10 ismerje el, illetve, hogy (ii) a jelen Szerződés valamennyi rendelkezése hatályban marad a Hálózat, vagy annak bármely része/tulajdoni hányada átruházását követően is. c) A jelen Szerződés a határozott időtartam lejártakor szűnik meg, kivéve, ha azt a jelen Szerződés kifejezetten megengedi, a bérletet a határozott időtartam alatt egyoldalú felmondással sem az Üzemeltető, sem a Bérlő nem szüntetheti meg, illetve ettől nem állhat el. d) A Bérlő jogosult a szerződést az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha az Üzemeltető: bármely szavatosságvállalását megsérti; a kábeltelevíziós fejállomási eszközök üzemeltetését nem a Bérlő ÁSZFében foglaltak szerint végzi; a kábeltelevíziós szolgáltatásra vonatkozó hibaelhárítást és előfizetői panaszkezelést nem a Bérlő ÁSZF-ében foglaltak szerint végzi; az előfizetők részéről érkező panaszok orvoslását sorozatosan elmulasztja; a jogdíjak és műsordíjak, illetve a bérleti díj megállapításához szükséges előfizetési díjak és előfizetési adatok nyilvántartására, megküldésére és elszámolására vonatkozó, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit megszegi (ideértve különösen azt, ha az Üzemeltető által vezetett nyilvántartások nem alkalmasak a Bérlőnek a műsorszolgáltatók felé fennálló kötelezettségei teljesítésére, vagy ezen elszámolások kétséget kizáró módon történő megállapítására, illetve az árbevétel megállapítására és az ezzel kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítésére); a jelen szerződés alapján esedékes fizetés kötelezettségének teljesítésével 30 (Harminc) napot meghaladó késedelembe esik; a Bérlőnek az Üzemeltető által készített előfizetői jelentések hiányos vagy valótlan tartalmából eredően, vagy a Bérlő ÁSZF-ében foglaltak Üzemeltető általi megsértéséből eredően bármely harmadik személy felé kötbér, kártérítés, bírság, vagy egyéb fizetési kötelezettsége keletkezik, és a fizetési kötelezettségnek az Üzemeltető a Bérlő helyett annak esedékességéig nem áll helyt; e) Az Üzemeltető jogosult a szerződést a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, a műsorjel három (3) napot meghaladó leállása, amennyiben a Bérlő szerződéses kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az attól számított 15 napon belül sem teljesíti, amennyiben Bérlő az összes előfizetőre vonatkozó adatokat, dokumentumokat el kívánja vinni Üzemeltető telephelyéről. Kivételt képez ez alól, ha valamelyik Hatóság vizsgálata alapján, annak kérésére történik. f) A jelen szerződés jogviszony megszűnésekor a Bérlő köteles: a kábeltelevíziós előfizetési szerződéseket a Bérlő ÁSZF-ében foglaltak figyelembevételével megszüntetni, ÁSZF-ét ennek megfelelően módosítani, és erről a Nemzeti Médi és Hírközlési Hatóságot tájékoztatni, a jelen szerződés létrejöttekor -az automatikus szolgáltatói jogutódláshoz alkalmazott- az előfizetők átszerződtetéséhez szükséges, az előfizetőknek szóló tájékoztató levelet aláírni, vagy a szolgáltató váltáshoz szükséges nyilatkozatot kiadni, vagy 10

11 a szerződés megszűnéséről az előfizetőket tájékoztatni. g) A jogviszony megszűnésekor a Felek egymással elszámolnak. 16. A szerződés területi hatálya Bérlő vállalja, hogy azokon a településeken, ahol Üzemeltető jelen szerződés aláírásakor hálózattal rendelkezik, ott másik távközlési szolgáltatóval nem köt hasonló tartalmú szerződést. (területi kizárólagosság) Amennyiben Üzemeltető jelen szerződés megkötését követően olyan településen kezd el szolgáltatni, ahol az i-tv Zrt.-vel szerződött cég már jelen van, arra nem vonatkozik jelen kizárólagosság 17. Óvadék Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető a jelen szerződés 9. és 10. pontjai alapján az Üzemeltető által már a követelésének beszámításával csökkentett havi fizetendő díjak biztosítékaként, a jelen szerződés aláírását követő 6 hónapon belül, a szerződés aláírásakor kalkulált 1 havi összegének megfelelő összegű óvadékot/letétet és/vagy banki garanciát hoz létre, melynek kedvezményezettje a Bérlő. (5. sz. melléklet) Az óvadék a jelen jogviszonyból eredő Üzemeltetői kötelezettségek esetleges megsértéséből eredő károk megtérítésére szolgáló kártérítési biztosíték, azaz az Üzemeltető által a jelen szerződés megszegésével a Bérlőnek okozott igazolt károk megtérítésének fedezetéül szolgál. Az óvadékból a Bérlő az alábbi esetben jogosult a szerződésből származó igényének kielégítését kérni: (i) bármely, az Üzemeltetőt terhelő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, vagy annak megsértésével okozott kár; (ii) Üzemeltetőt terhelő fizetési kötelezettség késedelmes teljesítéséből eredő jogos követelések; (iii) Üzemeltetőt terhelő olyan kötbér, kártérítés, bírság, stb. címén keletkező megtérítési kötelezettségek késedelmes teljesítéséből eredő jogos követelés, amely összegeket a Bérlő az Üzemeltetőnek felróható okból volt kénytelen előfizetők, hatóságok vagy műsorszolgáltatók felé megfizetni. Az óvadékot részletekben havonta, 6 hónap alatt is feltöltheti az Üzemeltető. Amennyiben a Bérlő az óvadékot akár részben, akár egészben jogosan felhasználja, akkor az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül az Üzemeltető köteles az óvadékot kiegészíteni az eredeti összegre. Amennyiben Üzemeltető bérlőnél helyez el óvadékot, úgy Bérlő köteles azt elkülönített számlán tartani. E számla kamata Üzemeltetőt illeti. Felek a szerződés megszűnésének időpontjában el nem számolt óvadék kamattal növelt összegével elszámolnak, azaz a Bérlő köteles az óvadék el nem számolt összegét az Üzemeltető számára visszafizetni, vagy az utolsó elszámolás összegébe betudni. 18. Egyéb rendelkezések, tájékoztatások és kijelentések a) Jelen szerződés fennállásának ideje alatt a Hálózat üzemeltetésével, karbantartásával, és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban harmadik személyeknek okozott kárért, továbbá bármely olyan hatósági szankcióért, mely az Üzemeltető tevékenysége, mulasztása vagy működése miatt a Bérlőt éri, az Üzemeltető kizárólagosan felelős, és köteles a Bérlőt bármely kapcsolódó felelősség 11

12 alól a Bérlő felszólítására teljes mértékben mentesíteni, a Bérlő helyett bármely követelés tekintetében helytállni. b) Jelen szerződés fennállásának ideje alatt a fejállomásig történő műsorjelszolgáltatással kapcsolatban harmadik személyeknek okozott kárért Bérlő kizárólagosan felelős, és köteles a Üzemeltetőt bármely kapcsolódó felelősség alól az Üzemeltető felszólítására teljes mértékben mentesíteni, az Üzemeltető helyett bármely követelés tekintetében helytállni. c) A Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást, ha a jelen szerződéssel kapcsolatban új körülmények következnek be, vagy ilyenek várhatók. d) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés időtartama alatt a kábeltelevíziós fejállomási eszközöket harmadik személy használatába nem adhatja, a kábeltelevíziós fejállomási eszközöket el nem idegenítheti, illetve nem létesíthet olyan jogviszonyt, amely a jelen szerződésben meghatározott Bérlői jogok, illetve kötelezettségek gyakorlását, illetve teljesítését részben vagy egészben akadályozza, vagy megnehezíti, különösen, de nem kizárólag a KTV szolgáltatás nyújtását, illetve az elszámolható költségek fedezetéül szolgáló előfizetési díjak Bérlő részére történő megfizetését, illetve a KTV előfizetési szerződések teljesítését. e) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, az alábbiakban kijelölik azokat a személyeket, akik a szerződés tárgyát képező körben nyilatkozattételre és eljárásra teljes jogkörű felhatalmazással rendelkeznek és jogosultak az operatív feladatok ellátására, illetve egyes részfeladatok elvégzésére külön felelősöket kijelölni. Ezen személyek: A Bérlő részéről: Az Üzemeltető részéről: Kaslik Béla vagy az általa írásban megjelölt személy Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: f) A Szerződő Felek képviselői jelen szerződés aláírásával kijelentik és igazolják, hogy a jelen szerződés megkötéséhez és az ebben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges, a társasági szerződésben, illetőleg alapító okiratban előírt felhatalmazással rendelkeznek. g) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés előkészítésével, megkötésével és teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként kezelnek annak ismeretében, hogy e kötelezettség megsértése esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelő polgári jogi és büntetőjogi következmények alkalmazhatók. h) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Bérlő védjegyei a jelen szerződés Üzemeltető részéről történő teljesítéséhez szükséges mértékben járul hozzá. A Bérlő a védjegyeit saját belátása alapján bármikor megváltoztathatja. Amennyiben a védjegy(ek) felhasználásának jogszerűségével (módjával/mértékével) kapcsolatosan a legkisebb kétség, kétely merül fel, az Üzemeltető köteles a Bérlő előzetes, írásbeli álláspontját és engedélyét kérni a felhasználásról, a felhasználáshoz. A jelen pontban foglalt rendelkezések Üzemeltető részéről történő megszegése súlyos szerződésszegésnek 12

13 minősül. Az Üzemeltető a Bérlő szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi, akár írásos, akár szóbeli kommunikáció során mindvégig köteles a Bérlő szolgáltatásainak teljes nevét használni, így semmilyen rövidített név használatára nem jogosult. i) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek (továbbiakban Ptk.) a rendelkezései irányadók. j) A Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződés kapcsán felmerült jogvitáikat, igényeiket, kérdéseiket és véleményeltéréseiket békés úton rendezzék. Amennyiben a jelen szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos jogvita, igény az egyik Fél erre vonatkozó írásbeli felszólításának a másik Fél által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül békés úton nem rendezhető, bármelyik Fél bírósági eljárást kezdeményezhet. A bírósági eljárásra Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. A Választottbíróság eljárására saját szabályzata irányadó, az eljárás nyelve a magyar. k) A Bérlő a jelen szerződéshez hasonló céllal kíván szerződéseket kötni más távközlési hálózattulajdonosokkal. Amennyiben a későbbiekben megkötésre kerülő szerződések jogi és gazdasági tartalma a jelen szerződésben foglaltaktól kedvezőbben változik, úgy a Bérlő és az Üzemeltető szerződése ehhez automatikusan igazodik. Külön írásban történő rögzítés nélkül is az Üzemeltetőre automatikusan az ilyen jellegű szerződéses feltételek tekintetében a legnagyobb kedvezmény elve vonatkozik. Jelen szerződést a felek a kölcsönös értelmezést és magyarázatot követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Budapest, június Üzemeltető.. i-tv Digitális Zrt. Bérlő 13

14 1. sz. melléklet Település: Gádoros 2. sz. melléklet Bérbe vett frekvencia tartományok 3. sz. melléklet Fejállomás: Gádoros, pontos cím.. 4. sz. melléklet Ügyfélszolgálat: Gádoros, pontos cím 5. sz. melléklet Óvadék kalkuláció 14

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. TV2 elnevezésű SD technikai formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2013.07.12. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr.

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr. Ikt.szám: 1140/2011 Regisztrációs kód: SK006451-009 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató (a továbbiakban: Támogató) székhelye: 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. 1 / 6 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben