MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet: 2 db üzemeltetési szerződés tervezet Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A Makó-Térségi Víziközmű Kft óta bérli a Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező ivóvíz- és csatornaközműveket. ÁSZ iránymutatás és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség felszólítása alapján határozott a kft. tulajdonosi taggyűlése az üzemeltetési szabályzat elkészítéséről, melynek része az üzemeltetési szerződés. A közműhálózat a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló törzsvagyon részét képezi, korlátozottan forgalomképes vagyon besorolásban. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 10. (1) bekezdése alapján az önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízi létesítmények működtetését végző gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közművagyonát, az önkormányzat nevében a képviselő-testület adja szerződéssel használatba. A szerződésnek tartalmaznia kell: a) a közművagyon működtetésének jogi és pénzügyi feltételeit; b) a kötelezően ellátandó feladatokat; c) a teljesítés jogi garanciáit. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 79. (2) b) pontja valamint Makó Város vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 11/2003.(III.26.) Makó ör. számú rendelet 12. (2) bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes vagyont az önkormányzat gazdasági társasága szerződés alapján kezelheti. Fenti jogszabályok alapján tehát nincs akadálya az üzemeltetési szerződés megkötésének. A mellékelt szerződések fenti követelményeknek megfelelnek és Makó Város Önkormányzata tulajdonosi érdekeit nem sértik, mivel a közművek után fizetendő bérleti díj mértékében a felek minden év végéig továbbra is megállapodnak. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat elfogadását.

2 HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 79. (2) b) pontja és Makó Város vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 11/2003.(III.26.) Makó ör. számú rendelet 12. (2) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 10. (1) bekezdése alapján a Makó Város Önkormányzata törzsvagyonában lévő közcélú ivóvíz - és csatornaközmű létesítmények üzemeltetését a Makó-Térségi Víziközmű Kft.-nek (6900 Makó, Tinódi u. 8/A ; képviseli: Medgyesi Pál ügyvezető igazgató) aktualizált átadási leltár alapján, január 01. napjával, 10 éves határozott időtartamra üzemeltetésre átadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére. Határidő: január 01. Felelős: polgármester Erről értesítést kap: -Makó-Térségi Víziközmű Kft Makó, Tinódi u. 8/A. -Makó Város Polgármestere -Makó Város Jegyzője -Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály -Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vagyoncsoport Makó, november 30. Dr. Buzás Péter polgármester

3 Tervezet ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (Makói vízellátó rendszer) mely köttetett egyrészről Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. kévpiseli: Dr. Buzás Péter polgármester mint közműtulajdonos -, másrészről a Makó-Térségi Víziközmű Kft Makó, Tinódi u. 8/A képviseli: Medgyesi Pál ügyvezető igazgató mint üzemeltető között a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8.. (4) bekezdése alapján az egészséges ivóvíz biztosítása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel: 1. Felek egyezően rögzítik, hogy közöttük január 1-jei hatállyal szerződés jött létre a közműtulajdonos kizárólagos tulajdonát képező ivóvízellátó rendszer használatára vonatkozóan. Jelen szerződés az aktualizált közművagyon leltárban foglalt vagyontárgyakra terjed ki, amely vagyontárgyakat a fent hivatkozott szerződés hatályba lépése óta az üzemeltető kizárólagosan használ és kezel. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük Makón, január 1-jei hatállyal létrejött szerződés a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, és jogviszonyukra ezen időponttól kezdődően a jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. 2. Az üzemeltetési szerződés tárgya Makó város közműves vízellátó rendszerének üzemeltetése. 3. A szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet kötelezettségei: 3.1. Az üzemeltető feladata a szerződés tárgyát képező (az aktualizált közművagyon átadási jegyzőkönyv szerinti) vízellátó rendszer teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése Az üzemeltető köteles a vízellátó rendszert a vízjogi engedély és az Üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltetni és a lehető legjobb vízminőséget biztosítani Az üzemeltető akkreditált laboratórium igénybevételével a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletnek megfelelő gyakorisággal fizikai, kémiai és bakteriológiai vizsgálatot végeztet. A mért adatok feldolgozásával és kiértékelésével köteles állandó kontroll alatt tartani az ivóvízellátó rendszert Az üzemeltető a fenti adatokat és a kiértékelést köteles a közműtulajdonosok részére igény szerint rendelkezésre bocsátani Az üzemeltető kötelessége a felszín alatti vízbázisvédelmi feladatok közül az üzemeltetőre vonatkozó feladatok ellátása Az üzemeltető köteles a folyamatos víztermeléshez szükséges technikai és személyi feltételeket biztosítani. Köteles hibaelhárító részleget működtetni, éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálatot szervezni, a hibaelhárítás műszaki feltételeit mindenkor biztosítani Az üzemeltető feladatát képezi a fogyasztói vízmérők (bekötési mérők) hitelesítésének megszervezése és a csere végrehajtása, továbbá a fogyasztókkal való kapcsolattartás.

4 3.8. Az üzemeltető feladata a vízmérők leolvasása, valamint a közüzemi díjak számlázása és beszedése Az üzemeltető feladata a település vízvezeték hálózata szakági kataszterének továbbvezetése Az adatszolgáltatás és az információ áramlás mindenkori biztosítása érdekében az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő adatokról nyilvántartást vezetni. A szolgáltatott adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az árbevételi és költségnyilvántartást településenként köteles vezetni és igény esetén az ebbe való betekintést biztosítani Az üzemeltető köteles a hatóságok felé a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíteni A településre vonatkozó vízkorlátozási terv a szerződés 2. számú mellékletét képezi Üzemeltető köteles a vízkészlet-használati járulékot megfizetni Üzemeltető köteles ügyfélszolgálati irodát működtetni. 4. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szolgáltatási szerződéseket - figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletre (továbbiakban: Kormányrendelet) - ezen szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A szolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak átadása és az ehhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 5.1. Üzemeltető jogosult a törzsvagyonhoz tartozó egyes vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. A felek megállapodnak abban, hogy a Kormányrendelet szerint a település területén a gazdálkodó szervezetek bekötései esetén a közműfejlesztési hozzájárulás összegét az üzemeltető állapítja meg, beszedésére az üzemeltető jogosult Üzemeltető a törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra vonatkozó eszközhasználati jogát, valamint a szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be, jelzáloggal nem terhelheti Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt a közműtulajdonos forrásaiból finanszírozott vagyontárgyaknak a közműtulajdonos tulajdonába kerülésére törekszenek, azaz a finanszírozási megállapodás során amennyiben azt valamely jogszabály nem tiltja úgy állapodnak meg, hogy a megszerzett vagy létrehozott vagyontárgy a szerzéssel vagy a használatbavétellel a közműtulajdonos tulajdonába kerüljön Üzemeltető az átvett vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával rendeltetésszerűen köteles használni, állagát megóvni. A vagyontárgy esetleges megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik Azokat a közművagyon részét képező vagyontárgyakat, melyek eredeti rendeltetésének megfelelő hasznosítása, illetve gazdaságos felújítása nem lehetséges, az üzemeltető javaslatára a közműtulajdonos leselejtezi, ha szükséges pótolja, és a pótolt vagyontárgy a közműtulajdonos tulajdonába kerül.

5 5.6. Az üzemeltető esetleges felszámolása esetén az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak a hitelezői követelések fedezetéül nem szolgálhatnak Ezen szerződés megszűnése esetén az üzemeltető az általa átvett vagyontárgyakat köteles a közműtulajdonos részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltető által létrehozott közművagyonról, a közműtulajdonos tulajdonba kerülésének feltételeiről a szerződés megszűnése esetén felek külön állapodnak meg Az üzemeltetőt illető jog érvényesülése érdekében a folyó, vagy tervbe vett munkálatokra harmadik személlyel kötött szerződésben az önkormányzat köteles kikötni annak lehetőségét, hogy az üzemeltető a munkálatokra vonatkozó terveket, információkat megismerhesse, a kivitelezési, építési területet ellenőrizhesse, a műszaki átadáson, üzembe helyezésen jelen legyen. 6. Harmadik személlyel szemben a szerződő feleket terhelő kártalanítási, kártérítési és egyéb kötelezettségek 6.1. Az önkormányzat kijelenti, hogy hivatalos tudomásuk szerint ezen kötelezettségek nem terhelik. Az üzemeltetésbe adást megelőzően is fennállott kötelezettségekért teljes megtérítési kötelezettséggel tartozik az önkormányzat A szerződés teljesítése során a harmadik személynek okozott károkért az üzemeltető felel a víziközmű rendszerre kötött felelősségbiztosítással A közműtulajdonos a használatba adott vagyontárgyak és vagyonelemek vonatkozásában szavatolja külső harmadik személyek igényétől való mentességét. Ennek feltételeit folyamatosan biztosítani vállalja. 7. A használatba vett vagyon védelme 7.1. Üzemeltető az átvett vagyont elemi csapás ellen biztosítja. Üzemeltető anyagi felelőssége a biztosító társaság szakembere által megjelölt kárösszeg mértékéig áll fenn Felek megállapodnak abban, hogy üzemeltető az átvett vagyon védelméről gondoskodik, az erre vonatkozó szabályokat megalkotja és arról saját taggyűlése részére rendszeresen beszámol. 8. A környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és közegészségügyi előírások folyamatos betartása az üzemeltető feladata. Az üzemeltető felel mindazon károkért, melyek ezen előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. 9. Eszközhasználati /vagy bérleti/ díj 9.1. A jelen szerződés tárgyát képező eszközökre vonatkozóan felek eszközhasználati díjban állapodnak meg, melynek mértékét évenként az év utolsó napjáig határozzák meg Az eszközhasználati díjat az üzemeltető a közműtulajdonos által, a bérleti díjra kötött megállapodás szerint kiállított számla alapján félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig tartozik átutalni.

6 10. A szerződés időbeli hatálya Az üzemeltetési szerződés időtartama 10 év határozott idő azzal, hogy felek a határozott idő lejárta előtt egy évvel jogosultak a másik félhez intézett nyilatkozattal a jogviszony határozott idő lejártát követő időre vonatkozó megszüntetését kezdeményezni, melynek hiányában a jelen szerződés hatálya további 10 évre meghosszabbodik. A további határozott időtartam lejártára vonatkozóan ugyancsak a fenti szabály az irányadó. 11. Az üzemeltetési szerződés megszűnése A jelen szerződés megszűnik: a, A határozott idő lejártával b, Rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén c, Az üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével Üzemeltetési szerződés megszűnése esetén a feleknek végleg el kell számolniuk egymással. Ennek során kell rendelkezni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó korábban átadott vagyontárgyakon kívül mely vagyontárgyakat adja át az önkormányzat számára az üzemeltető. (Figyelemmel arra, hogy a vagyontárgyakra a tulajdonosoknak elővásárlási joga van.) 12. Az üzemeltetési szerződés felmondása Az üzemeltetési szerződés felmondásának joga a feleket csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén illeti meg Súlyos szerződésszegésnek minősül a közműtulajdonos részéről: - Az üzemeltetői tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jelentős, indokolatlan többletköltségek előírása - A szakszerű üzemeltetéshez szükséges költségekre fedezetet nem biztosító árak megállapítása Súlyos szerződésszegést követ el az üzemeltető, amennyiben: - a szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát, vagy az átadott közművagyont gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi - az üzemeltetői szerződésben vállalt kötelezettségeit folyamatosan és felszólítás ellenére sem teljesíti megfelelően Az üzemeltetési körülmények változása, illetve az üzemeltetővel szemben támasztott igények, követelmények megváltozása esetén a szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 13. Az üzemeltetési szerződés területi hatálya Az üzemeltetői szerződés területi hatálya Makó város közigazgatási területe, Makó-Rákos kivételével. Ezen területen az üzemeltetőt e szerződés vonatkozásában kizárólagosság illeti meg a meglévő és a szerződés időtartama alatt épülő víz- és csatornaművek üzemeltetését illetően.

7 14. Egyéb rendelkezések Az önkormányzat és az üzemeltető a fogyasztó érdekében a lehető legjobb együttműködésre törekszik. Ennek keretében az önkormányzat tájékoztatást kérhet a település vízellátásával kapcsolatban és a szolgáltató biztosítja a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is Jelen szerződésnek nem tárgya az üzemeltető által a jelen jogviszony keretében használatra, fenntartásra és üzemeltetésre átvett víziközmű vagyon fejlesztése, amelyre - a közműtulajdonos ezirányú szándéka esetén felek külön állapodnak meg azzal, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai és részletkérdéseket folyamatosan egyeztetik, s tényleges fejlesztésre csak a felek egyetértése esetén kerül sor Amennyiben az üzemeltetőt a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban jogszabály valamely adó vagy egyéb költségvetési befizetés teljesítésére kötelezi, úgy üzemeltető kezdeményezésére az Önkormányzat biztosítja, hogy ezen többletköltség az üzemeltető részére megtérüljön A szolgáltatási díjakra vonatkozó árképzési szabályzatot a 4. sz. melléklet tartalmazza Az önkormányzat elvégzi a hatáskörébe tartozó vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi feladatokat és rendezi a közművagyonnal kapcsolatos szolgalmi és tulajdonjogokat Az üzemeltető törekszik arra, hogy a munkahelyeken helyi munkavállalót alkalmazzon Ezen szerződés szerves részét képezik az sz. mellékletek. A szerződés csak a mellékletekkel együtt érvényes Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a PTK, továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok rendelkezései az irányadók A felek a szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá Makó Város Önkormányzata közműtulajdonos Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzemeltető Záradék: Ezen szerződést Makó Város Önkormányzata az /200. ( ) MÖKT határozatával jóváhagyta.

8 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (szennyvízcsatorna rendszerre) Tervezet mely köttetett egyrészről Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. kévpiseli: Dr.Buzás Péter polgármester mint közműtulajdonos -, másrészről a Makó-Térségi Víziközmű Kft Makó, Tinódi u. 8/A képviseli: Medgyesi Pál ügyvezető igazgató mint üzemeltető között a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdése alapján a csatornázás, mint önkormányzati feladat ellátása érdekében az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel: 1. Felek egyezően rögzítik, hogy közöttük január 1-jei hatállyal szerződés jött létre a közműtulajdonos kizárólagos tulajdonát képező szennyvízelvezető és -tisztítórendszer használatára vonatkozóan. Jelen szerződés az aktualizált közművagyon leltárban foglalt vagyontárgyakra terjed ki, amely vagyontárgyakat a fent hivatkozott szerződés hatályba lépése óta az üzemeltető kizárólagosan használ és kezel. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük Makón, január 1-jei hatállyal létrejött szerződés a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, és jogviszonyukra ezen időponttól kezdődően a jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. 2. Az üzemeltetési szerződés tárgya Makó város közműves szennyvízelvezető és -tisztító rendszerének üzemeltetése. 3. A szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet kötelezettségei: 3.1. Az üzemeltető feladata a szerződés tárgyát képező (az aktualizált közművagyon átadási jegyzőkönyv szerinti) csatornarendszer teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése Az üzemeltető köteles a csatornarendszert a vízjogi engedély és az Üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltetni és a lehető legjobb tisztítási hatásfokot elérni Az üzemeltető köteles akkreditált laboratórium igénybevételével a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletnek megfelelő gyakorisággal a szennyvíz mennyiségét és az előírt minőségi jellemzőket megvizsgáltatni. A mért adatok feldolgozásával és kiértékelésével köteles állandó kontroll alatt tartani a csatornarendszert Az üzemeltető a fenti adatokat és a kiértékelést köteles a közműtulajdonosok részére igény szerint rendelkezésre bocsátani Az üzemeltető köteles a folyamatos szennyvízelvezetéshez szükséges technikai és személyi feltételeket biztosítani. Köteles hibaelhárító részleget működtetni, éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálatot szervezni, a hibaelhárítás műszaki feltételeit mindenkor biztosítani Az üzemeltető feladata a vízmérők leolvasása, valamint a közüzemi díjak számlázása és beszedése: két havonkénti gyakorisággal a lakossági vízmérős fogyasztóknál, havonkénti gyakorisággal a többi fogyasztó esetén, évente egyszer az üdülő és zártkerti övezetekben Az üzemeltető feladata a település csatornahálózata szakági kataszterének továbbvezetése.

9 3.8. Az adatszolgáltatás és az információáramlás mindenkori biztosítása érdekében az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő adatokról nyilvántartást vezetni. A szolgáltatott adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az árbevételi és költségnyilvántartást településenként köteles vezetni és igény esetén az ebbe való betekintést biztosítani Az üzemeltető köteles a hatóságok felé a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíteni Üzemeltető köteles a szennyvízbírságot megfizetni és jogosult csatornabírság kiszabását kezdeményezni Üzemeltető köteles a vízterhelési díjat megfizetni és jogosult azt a bebocsátókra áthárítani Az üzemeltető gondoskodik a csatornába vezetett szennyvíz elvezetéséről, kezeléséről és elhelyezéséről Az 2. pontban meghatározott feladatok ellátása során az üzemeltető az ATIKÖFÉ-vel és a jegyzővel együttműködve - gondoskodik arról, hogy a szennyvízcsatornába csak a külön jogszabályban előírt olyan összetételű szennyvizet vezessenek be, melynek tisztítására a víziközmű rendeltetésszerű működés során alkalmas, állagára nem káros és az ott dolgozók egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, túlterhelést nem okoz A szennyvíztisztító művet úgy kell üzemeltetni, hogy a kiépítés jellemzőinek megfelelő mértékben alkalmas legyen az összegyűjtött szennyvíz előírt mértékű tisztítására és kielégítse a biztonságtechnikai követelményeket. A keletkező szennyvíziszap, rácsszemét és homok eltávolításánál az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szállítás környezeti ártalmat ne okozzon Üzemeltető köteles a rácsszemetet, a homokot és a szennyvíziszapot a makói szilárdhulladék lerakóban lerakni, vagy komposztálásra átadni, illetve az Önkormányzat által kijelölt más helyre szállítani. Amennyiben a fentiekre nincs lehetőség, az üzemeltető jogosult más befogadó helyre szállítani és a többletköltséget az árkalkulációban érvényesíteni A szennyvízelvezetőmű üzemeltetését szolgáló berendezések, műszerek folyamatos működéséről és fenntartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. E feladat elvégzésére erre megfelelő szakképzettséggel rendelkező személlyel, illetőleg szervezettel megállapodást köthet Üzemeltető köteles ügyfélszolgálati irodát működtetni. 4. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szolgáltatási szerződéseket - figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletre (továbbiakban: Kormányrendelet) - ezen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. 5. A szolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak átadása és az ehhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 5.1. Üzemeltető jogosult a törzsvagyonhoz tartozó egyes vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. A felek megállapodnak abban, hogy a Kormányrendelet szerint a

10 település területén a gazdálkodó szervezetek bekötései esetén a közműfejlesztési hozzájárulás összegét az üzemeltető állapítja meg, beszedésére az üzemeltető jogosult Üzemeltető a törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra vonatkozó eszközhasználati jogát, valamint a szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be, jelzáloggal nem terhelheti Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt a közműtulajdonos forrásaiból finanszírozott vagyontárgyaknak a közműtulajdonos tulajdonába kerülésére törekszenek, azaz a finanszírozási megállapodás során amennyiben azt valamely jogszabály nem tiltja úgy állapodnak meg, hogy a megszerzett vagy létrehozott vagyontárgy a szerzéssel vagy a használatbavétellel a közműtulajdonos tulajdonába kerüljön Üzemeltető az átvett vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával rendeltetésszerűen köteles használni, állagát megóvni. A vagyontárgy esetleges megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik Azokat a közművagyon részét képező vagyontárgyakat, melyek eredeti rendeltetésének megfelelő hasznosítása, illetve gazdaságos felújítása nem lehetséges, az üzemeltető javaslatára a közműtulajdonos leselejtezi, illetve ha szükséges pótolja, és a pótolt vagyontárgy a közműtulajdonos tulajdonába kerül Az üzemeltető esetleges felszámolása esetén az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak a hitelezői követelések fedezetéül nem szolgálhatnak Ezen szerződés megszűnése esetén az üzemeltető az általa átvett vagyontárgyakat köteles a közműtulajdonos részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltető által létrehozott közművagyonról (mely a kft. könyveiben szerepel) a szerződés megszűnése esetén felek külön állapodnak meg. Ezen tárgyakra az önkormányzatnak elővásárlási joga van Az üzemeltetőt illető jog érvényesülése érdekében a folyó, vagy tervbe vett munkálatokra harmadik személlyel kötött szerződésben az önkormányzat köteles kikötni annak lehetőségét, hogy az üzemeltető a munkálatokra vonatkozó terveket, információkat megismerhesse, a kivitelezési, építési területet ellenőrizhesse, a műszaki átadáson, üzembe helyezésen jelen legyen. 6. Harmadik személlyel szemben a szerződő feleket terhelő kártalanítási, kártérítési és egyéb kötelezettségek 6.1. Az önkormányzat kijelenti, hogy hivatalos tudomásuk szerint ezen kötelezettségek nem terhelik. Az üzemeltetésbe adást megelőzően is fennállott kötelezettségekért teljes megtérítési kötelezettséggel tartozik az önkormányzat A szerződés teljesítése során a harmadik személynek okozott károkért az üzemeltető felel a víziközmű rendszerre kötött felelősségbiztosítással A közműtulajdonos a használatba adott vagyontárgyak és vagyonelemek vonatkozásában szavatolja külső harmadik személyek igényétől való mentességét. Ennek feltételeit folyamatosan biztosítani vállalja.

11 7. A használatba vett vagyon védelme 7.1 Üzemeltető az átvett vagyont elemi csapás ellen biztosítja. Üzemeltető anyagi felelőssége a biztosító társaság szakembere által megjelölt kárösszeg mértékéig áll fenn Felek megállapodnak abban, hogy üzemeltető az átvett vagyon védelméről gondoskodik, az erre vonatkozó szabályokat megalkotja és arról saját taggyűlése részére rendszeresen beszámol. 8. A környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és közegészségügyi előírások folyamatos betartása az üzemeltető feladata. Az üzemeltető felel mindazon károkért, melyek ezen előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. 9. Eszközhasználati /vagy bérleti/ díj 9.1. A jelen szerződés tárgyát képező eszközökre vonatkozóan felek eszközhasználati díjban állapodnak meg, melynek mértékét évenként az év utolsó napjáig határozzák meg Az eszközhasználati díjat az üzemeltető a közműtulajdonos által, a bérleti díjra kötött megállapodás szerint kiállított számla alapján félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig tartozik átutalni. 10. A szerződés időbeli hatálya Az üzemeltetési szerződés időtartama 10 év határozott idő azzal, hogy felek a határozott idő lejárta előtt egy évvel jogosultak a másik félhez intézett nyilatkozattal a jogviszony határozott idő lejártát követő időre vonatkozó megszüntetését kezdeményezni, melynek hiányában a jelen szerződés hatálya további 10 évre meghosszabbodik. A további határozott időtartam lejártára vonatkozóan ugyancsak a fenti szabály az irányadó. 11. Az üzemeltetési szerződés megszűnése A jelen szerződés megszűnik: a, A határozott idő lejártával b, Rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén c, Az üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével Üzemeltetési szerződés megszűnése esetén a feleknek végleg el kell számolniuk egymással. Ennek során kell rendelkezni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó korábban átadott vagyontárgyakon kívül mely vagyontárgyakat adja át az önkormányzat számára az üzemeltető. (Figyelemmel arra, hogy a vagyontárgyakra a tulajdonosoknak elővásárlási joga van.)

12 12. Az üzemeltetési szerződés felmondása Az üzemeltetési szerződés felmondásának joga a feleket csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén illeti meg Súlyos szerződésszegésnek minősül a közműtulajdonos részéről: - Az üzemeltetői tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jelentős, indokolatlan többletköltségek előírása - A szakszerű üzemeltetéshez szükséges költségekre fedezetet nem biztosító árak megállapítása Súlyos szerződésszegést követ el az üzemeltető, amennyiben: - a szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát, vagy az átadott közművagyont gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi - az üzemeltetői szerződésben vállalt kötelezettségeit folyamatosan és felszólítás ellenére sem teljesíti megfelelően Az üzemeltetési körülmények változása, illetve az üzemeltetővel szemben támasztott igények, követelmények megváltozása esetén a szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 13. Az üzemeltetési szerződés területi hatálya Az üzemeltetői szerződés területi hatálya Makó város közigazgatási területe. Ezen területen az üzemeltetőt e szerződés vonatkozásában kizárólagosság illeti meg a meglévő és a szerződés időtartama alatt épülő csatornaművek üzemeltetését illetően. 14. Egyéb rendelkezések 14.1 Az önkormányzat és az üzemeltető a fogyasztó érdekében a lehető legjobb együttműködésre törekszik. Ennek keretében az önkormányzat tájékoztatást kérhet a település szennyvízelvezetésével és -tisztításával kapcsolatban és a szolgáltató biztosítja a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is Jelen szerződésnek nem tárgya az üzemeltető által a jelen jogviszony keretében használatra, fenntartásra és üzemeltetésre átvett víziközmű vagyon fejlesztése, amelyre - a közműtulajdonos ez irányú szándéka esetén felek külön állapodnak meg azzal, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai és részletkérdéseket folyamatosan egyeztetik, s tényleges fejlesztésre csak a felek egyetértése esetén kerül sor Amennyiben üzemeltetőt a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban jogszabály valamely adó vagy egyéb költségvetési befizetés teljesítésére kötelezi, úgy üzemeltető kezdeményezésére az Önkormányzat biztosítja, hogy ezen többletköltség az üzemeltető részére megtérüljön A szolgáltatási díjakra vonatkozó árképzési szabályzatot a 3. sz. melléklet tartalmazza Az önkormányzat elvégzi a hatáskörébe tartozó vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi feladatokat és rendezi a közművagyonnal kapcsolatos szolgalmi és tulajdonjogokat.

13 14.6. Az üzemeltető törekszik arra, hogy a munkahelyeken helyi munkavállalót alkalmazzon Ezen szerződés szerves részét képezik az sz. mellékletek. A szerződés csak a mellékletekkel együtt érvényes Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a PTK, továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok rendelkezései az irányadók A felek a szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá Makó Város Önkormányzata közműtulajdonos Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzemeltető Záradék: Ezen szerződést Makó Város Önkormányzata az /200. ( ) MÖKT határozatával jóváhagyta.

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 iktatószámú szerződés.. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő: anyja leánykori neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Stílusdefiníció: TJ 2: Jobbra zárt, Behúzás: Bal: 0,42 cm, Tabulátorok: 1,69 cm, Balra zárt + 15,98 cm, Jobbra zárt,sorkitöltés: --- BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tervezési szerződés tervezet

Tervezési szerződés tervezet Tervezési szerződés tervezet amely létrejött egyrészről Budafok Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. adószáma: 15735856-2-43 bankszámlaszáma: 11784009-15522001-00000000

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014)

Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/2014) Családi Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G50/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 015. december 1. Nysz.: 180 Tartalomjegyzék Családi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 48/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakás eladásának feltételeiről 16/2005. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Az ideiglenes piac kialakítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Valamennyi

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS költségalapon meghatározott lakbérű Önkormányzati bérlakások bérbeadás útján történő hasznosítására Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben