ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban Társulás együtt Felek másrészről: a DOMBÓVÁRI VÍZMŰ DOMBÓVÁRI VÍZMŰ KFT. (7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1., Cg: , képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató) - mint üzemeltető továbbiakban Üzemeltető között, az alant megjelölt helyen és napon, az alábbi feltételekkel: Bevezető rendelkezések Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető olyan, Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, amelynek főtevékenysége víztermelés, -kezelés, -ellátás, egyéb tevékenységi köre szennyvíz gyűjtése, -kezelése, illetve ivóvíz- és szennyvízvezetési közművekkle kapcsolatos összes műszaki tevékenység ellátása. Üzemeltetőnek a Társulással az önkormányzat tulajdonában álló szennyvízelvezést és -tisztítást szolgáló közművek működtetése céljából alapított, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, amellyel Önkormányzatnak szennyvíz közművek működtetésére irányuló szerződéses jogviszonya jelen szerződés aláírásával kezdődik. Üzemeltető Alapító okirata jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy az Európai Unió Strukturális Alapok Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében, az Alapok és a központi költségvetés támogatásával a KEOP-1.2.0/1F azonosító számú, Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése elnevezésű projekt keretében megvalósított létesítmények és technológiai berendezések a Támogatási szerződésben foglaltak és az állománybavételi nyilatkozatok értelmében a Társulás tulajdonába kerültek. Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető, a Társulás tulajdonában álló, a projekt keretében megvalósult szennyvíz közművagyon üzemeltetése tekintetében maradéktalanul megfelel a koncesszióról szóló évi XVI. törvényben, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényben, valamint a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet, valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben foglalt feltételeknek. Ennek figyelembe vételével Felek a projekt keretében megvalósult új eszközök működtetésére, továbbá az új és a már meglévő eszközökkel végzendő közüzemi szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások ellátására...-ig szóló időtartamra, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. tv. (Vgtv.), a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet (Víziközmű üzemeltetési rendelet), a közműves 1/14

2 ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet (Korm. rend.), továbbá a kapcsolódó jogszabályok alapján, üzemeltetési szerződést kötnek. A Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető működő gazdasági társaság, jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt. Üzemeltető jelen szerződés megkötésével egy időben bérbe veszi a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő, előzőekben kiépült Dombóvár város közigazgatási határain belül lévő szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló létesítményeket amiatt, hogy az egymással szorosan összefüggő és kapcsolódó régebbi valamint a KEOP beruházással létrejött új műszaki létesítmények egységesen üzemeltethetők legyenek. A bérleti szerződés jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, és Társulás garantálja, hogy jelen szerződés időtartama alatt, Üzemeltető kizárólagos joggal jogosult közüzemi közszolgáltatás céljából üzemeltetni az érintett Önkormányzatok települési közigazgatási belterületein belül, a Dombóvár Város Önkormányzata, illetve a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő, közüzemi szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló közműrendszert. Részletes szerződési feltételek 1.) Az Üzemeltető által használatba (bérbe) vett szennyképező víz közművek használatával, üzemeltetésével kapcsolatos, általános szabályok 1.1. Önkormányzat A Társulás jelen szerződéssel Üzemeltető használatába adja, az Üzemeltető pedig üzemeltetés céljából használatba veszi a Társulás, ill. a meglévő rendszer esetében Dombóvár Város Önkormányzata saját kizárólagos tulajdonában lévő, önkormányzati törzsvagyonnak minősülő közüzemi szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló víziközmű rendszerét, beleértve a KEOP-1.2.0/1F azonosítószámú Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése projekt keretében megvalósított létesítményeket és technológiai berendezéseket is. Az Üzemeltető használatába kerülő, önkormányzati tulajdonú szennyvíz közmű rendszer részletes leírását, beleértve a jellemző szennyvízátadási pontokat, átadáskori induló bruttó és nettó könyv szerinti értékét, értékcsökkenési normatíva szerinti besorolását és a várhatóan elszámolásra kerülő értékcsökkenés éves induló és az azt követő évekre számított összegét az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, mely jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel használatba adott közműveken végzett felújításokkal, rekonstrukciókkal, valamint az újonnan üzembe lépő víziközmű-rendszer bővítésekkel, illetve új víziközmű rendszerekkel a jelen szerződés 3. számú mellékletét értelemszerűen módosítják A jelen szerződéssel Üzemeltető használatába átadott létesítmények és berendezések Társulás ill. az adott Önkormányzatok tulajdonát képezik, a használatba adás ténye a vagyontárgyak tulajdonjogában változást nem eredményez Üzemeltetőt a használat időtartama alatt megilletik mindazon jogok, terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek mint bérlőt és üzemeltetőt megilletik és terhelik Üzemeltető az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó ill. Társulás tulajdonát képező vagyontárgyakra vonatkozó használati jogát, valamint az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be Üzemeltető köteles az általa használt/üzemeltetett, a jelen szerződés 3. számú mellékletben felsorolt, valamint a jelen szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához használt, a Dombóvár 2/14

3 és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő, illetve a saját, vagy más önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak műszakilag és gazdaságilag szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását vezetni, melyben szerepel legalább: a) az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa, b) az eszköz tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján a létesítés éve, bruttó értéke, műszaki szükségszerűség alapján az üzemeltető által elszámolni javasolt értékcsökkenés, c) az eszközökön elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás, minden felújítás és rekonstrukció a műszaki tartalom és a ráfordítási érték megjelölésével, d) a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, e) a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat költségnemek szerint, a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását, f) a beruházások nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók, egyéb közreműködők megnevezése, díjazása Üzemeltető köteles az általa vezetett nyilvántartás fenti részletezettségű adatait első ízben december 31-ig... ig, majd ezt követően azok változásait, minden tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig a Társulás részére átadni A Társulás tulajdonát képező, ill. az önkormányzati tulajdonú szennyvíz közművagyon állományi nyilvántartását az Üzemeltető által vezetett nyilvántartás adatait is felhasználva a Társulás, mint közműtulajdonos vezeti. Az állományváltozásról az Üzemeltetőt tájékoztatja Az Üzemeltető az átadott vagyontárgyakat - a jó gazda gondosságával rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megóvni. A vagyontárgy esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő mindennemű kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Üzemeltető köteles a használatába vett vagyon megóvásáról gondoskodni, a vagyon megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Társulást írásban tájékoztatni Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján használatába kerülő közüzemi szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló víziközmű-vagyont és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő bérelt eszközöket is a Társulást alkotó Önkormányzatok közüzemi szennyvízelvezetésről és tisztításról való, Vg. tv-ben rögzített gondoskodási kötelezettségének teljesítése érdekében működteti, és annak üzemeltetési feladatait, a jogszabályokban, nemzeti szabványokban, hatósági előírásokban meghatározott műszaki-szakmai követelményeknek, valamint a szakmai és fogyasztói elvárásoknak maradéktalanul eleget téve és megfelelve, jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott területen, teljes körűen, az átvett közművek teljesítőképességének mértékéig ellátja Az üzemeltető jelen szerződés alapján köteles biztosítani a zavartalan és folyamatos közüzemi szennyvízelvezetést és -tisztítás, köteles a felmerülő üzemzavarokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, minden műszakilag indokolt és szükséges intézkedést megtenni ezek megelőzése és a biztonságos közmű-üzemeltetés érdekében, a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően, az üzemeltetésre átvett szennyvíz közművek teljesítőképességének mértékéig. A közüzemi szolgáltatással kapcsolatos részletes szabályokat 3/14

4 Üzemeltető Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza. Az érintett önkormányzatok a hibaelhárításhoz szükséges munkaterületet az üzemeltető részére igény szerint, folyamatosan biztosítják. 4/14

5 Üzemeltető köteles a használatába adott szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló közművek működtetésével, az érintett Önkormányzat közigazgatási területén a szennyvízüzemi közszolgáltatás - folyamatos és teljes körű ellátására, szakmai irányítására - teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására, - folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges karbantartások, hibaelhárítások elvégzésére, - díjának mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az adott Önkormányzat döntéshozó testületét, - díjára vonatkozó javaslat készítése legalább évente egy alkalommal, - teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére. - előírt szennyvíz- és szennyvíziszap mintavételek, vizsgálatok elvégeztetésére akkreditált laboratóriummal Üzemeltető a jelen szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás elősegítése érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: Adminisztratív feladatok: - könyvelés, számvitel, bérszámfejtés - adminisztráció, nyilvántartás, - adatbázis-kezelés - jogi ügyvitel. Díjbeszedés: - vízmérőórák leolvasása - a csatornavízdíjak számlázása - díjak érvényesítése - hátralékos díjak kezelése A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi szerződés kezelése, ezen belül a közüzemi szerződés: - megkötése, - nyilvántartása, - módosítása, - megszüntetése Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül: - éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálat szervezése, működtetése - ügyfelek tájékoztatása, - ügyfélbejelentések kezelése, - ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése, - számlareklamációk kezelése - személyes ügyfélszolgálat működtetése (az ügyfélszolgálati irodák pontos címe:...) - ügyeleti rendszer működtetése, - internetes honlap működtetése Az Üzemeltető feladata a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása akár saját szervezeti keretei között, akár a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett- harmadik személlyel (közreműködővel) kötött külön szerződés alapján. Az igénybe vett közreműködőért az üzemeltető úgy felel, mintha maga járt volna el A Üzemeltető az üzemeltetésre átvett közművagyon meghibásodásairól a Társulást köteles értesíteni és a javítást a mindenkori jogszabályi előírások szerint elvégezni. 5/14

6 1.8. Társulás kijelenti, hogy hivatalos tudomása szerint, jelen szerződés tárgyával kapcsolatos, harmadik személyekkel szemben terhelő kártalanítási, térítési és egyéb kötelezettségek nem terhelik. Az üzemeltetésbe adást megelőzően esetlegesen fennállott kötelezettségekért teljes megtérítési kötelezettséggel tartozik a Társulás Az Üzemeltető a tevékenységi körében harmadik személynek okozott károk megtérítésére felelősség biztosítást köteles kötni Az Üzemeltető az átvett vagyont elemi csapás ellen biztosítja. Biztosítási káresemény esetén kapott kártérítést a helyreállításra köteles fordítani. Üzemeltető anyagi felelőssége a biztosító társaság szakembere által megjelölt kárösszeg mértékéig áll fenn. Az Üzemeltető az üzemeltetésre átvett vagyont a felelősségbiztosítási körébe beemeli és az üzemeltetéssel összefüggő bármilyen káreseményre ezt kiterjeszti. A vagyonbiztosítást az önkormányzat, mint tulajdonos biztosítja A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások folyamatos betartása az Üzemeltető feladata. Az Üzemeltető felel mindazon károkért, amelyek ezen előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. 2.) A közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás díja, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 2.1. A közüzemi csatornaszolgáltatás díja: a.) Az 1. pontban megfogalmazott üzemeltetési feladatok ellátása terén felmerülő költségek fedezetét a csatornadíj képezi, amelyet a fogyasztóktól az Üzemeltető, mint a közüzemi szolgáltatást nyújtó jogi személy a fogyasztóval e tárgyban megkötött külön szerződés alapján közvetlenül szed be. A csatornadíj mindenkor tartalmazza a meglévő és a beruházás keretében megvalósított létesítmények bérleti díját is. A közüzemi szolgáltatási szerződések megkötéséről a többször módosított 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet szerint az üzemeltető (továbbra is) gondoskodik. b) Az üzemeltető a csatornadíjak megállapítására vonatkozó adatokat minden esetben az ármegállapító hatósági jogkört gyakorló Önkormányzatokkal ismerteti. Az előterjesztett díjak fedezetet kell, hogy biztosítsanak a hatékonyan működő Üzemeltető ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, mindenkor megteremtve a következő év biztonságos működéséhez szükséges anyagi fedezetet. A díjak változtatásának előterjesztéséhez figyelembe kell venni a szolgáltatás terjedelmében bekövetkező várható változásokat (új létesítmények), a fogyasztási szokások/kibocsátások esetleges változását, a közművagyon amortizációs fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változását, az árat befolyásoló adójellegű befizetések változását. Ezen túlmenően az adott Önkormányzat joga, hogy mit épít be a díjba (pl. műszaki fejlesztési alapot, tartalékalapot, társulás működési költségeinek fedezetét). c) Felek tudomásul veszik: A környezetterhelési díjakról szóló évi LXXXIX. törvény értelmében a szolgáltatás árán felül az üzemeltető jogosult kiszámlázni a vízterhelést előidéző fogyasztók részére a csatornadíjszámlában külön tételként megjelenő köbméter-arányos vízterhelési díjat, ami nem a szolgáltatási díj része A közüzemi csatornadíj az alábbi költségnemeket tartalmazza: - technológiai villamosenergia költség - anyagköltség - igénybevett szolgáltatások költsége 6/14

7 - egyéb szolgáltatások költsége - közvetlen bérköltség - személyi jellegű kifizetések - bérjárulékok - értékcsökkenési leírás - szállítás és gépköltség - díjszámlázási és értékesítési költség - általános költség - műszaki fejlesztési alap (opcionális) - fajlagos eszközhasználati díj (bérleti díj) A díjmegállapítás munkaprogramja: Az ármegállapító rendelet alapja a mindenkori előírások szerint készített díjkalkuláció, mely a tárgyév első három negyedéveinek tényadataiból prognosztizált, a tárgyévre vonatkozó elvezetett szennyvízmennyiség és költségmennyiség alapján, a következő év várható változásait figyelembe véve készül. a) A vonatkozó jogszabályok értelmében, a jelen szerződés területi és tárgyi hatálya alá tartozó közszolgáltatásért járó díjazás egységárát az érintett Önkormányzat, ármegállapítási jogkörében eljárva, helyi rendeletében, hatósági árként köteles megállapítani. b) Üzemeltető, minden év november 15. napjáig köteles a következő évi közszolgáltatási díjra vonatkozó az ármegállapító rendelethez szükséges javaslatát, közműtulajdonos döntéshozó testülete elé terjeszteni. c) A közüzemi csatornadíj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Üzemeltető az alábbi elvek figyelembe vételével köteles eljárni: ca) Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított vízdíjnak fedezetet kell nyújtania: - A szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés valamennyi közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is, - az Üzemeltető használatában (ideértve a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő bérelt eszközöket is) és/vagy tulajdonában lévő a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyon fenntartására, rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére, legalább az adott vagyontárgyak elszámolt mindenkori inflációs rátával (a KSH által a díjjavaslat készítésének időpontjához képest a legutóbbi időpontban közzétett, előző 12 hónapra vonatkozó fogyasztói és ipari termelői árindex átlaga) növelt értékcsökkenésének, de legalább a közműtulajdonosnak fizetendő eszközhasználati díj erejéig, - az esetleges finanszírozási költségekre, - az Üzemeltető évi LXXXVII. törvény 8. -ában meghatározott mértékű hasznára, - valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra. cb) A szolgáltatási díjjavaslatban üzemeltetőnek elkülönítetten be kell mutatnia: - A szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás tervezett mennyiségi adatait, 7/14

8 - a szerződés tárgya szerinti eszközökkel (ideértve a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő bérelt eszközöket is) végzett szennyvíz- és csatornaszolgáltatás valamennyi tervezett közvetlen és közvetett költségét, ráfordítását, 8/14

9 - a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás végzéséhez ténylegesen igénybe vett, az Üzemeltető használatában lévő, más önkormányzatok tulajdonát, vagy saját tulajdonát képező szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló víziközművek üzemeltetési/működtetési költségeit (ideértve az Üzemeltetőnél ezen eszközökre elszámolt értékcsökkenést is) és egyéb ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatással arányos részét, - az Üzemeltető működtető vagyonának működtetési költségeit, valamint az üzemeltető általános igazgatási költségeit és ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatással arányos részét, - a szerződés tárgya szerinti eszközök (ideértve a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában lévő bérelt eszközöket is), egyéb hasznosításával elérni tervezett bevételeket, - a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás végzéséhez ténylegesen igénybe vett, az Üzemeltető használatában lévő más önkormányzatok tulajdonát, vagy saját tulajdonát képező eszközök hasznosításával elérni tervezett bevételeket és annak, a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatással arányos részét, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt állami/önkormányzati támogatásokat, elvonásokat, befizetési kötelezettségeket, - a szerződés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket és ráfordításokat, - a Társulást és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t megillető bérleti díjat - az Üzemeltetőnek a szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó tervezett hasznát. cc) A szolgáltatási díjjavaslat készítése és a csatornadíj megállapítása során Feleknek figyelembe kell venniük: - jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását, - a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi változását, - a szerződés területi hatálya alá tartozó fogyasztók, illetve fogyasztás, szennyvízkibocsátás változását, - a szerződés területi hatálya alá tartozó kapacitás változását, - inflációs hatást (vegyszerek, energia, stb. ráfordítások növekedését) - bérleti díj, illetve adott esetben - az amortizációs költségek változását. A csatornadíjat úgy kell megállapítani, hogy ösztönözzön a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a környezetvédelmi követelmények érvényre juttatására. Amennyiben Üzemeltető a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. cd) Az Önkormányzat Képviselő Testülete évente a következő évre vonatkozó ármegállapító rendeletét január 1-i hatálybalépéssel tárgyév december 15-ig meghozza. 9/14

10 Felek, évre, az Üzemeltető fenti elvek szerint készített díjjavaslatára figyelemmel, az alábbi induló csatornavízdíjat állapítják meg: lakossági, intézményi ügyfelek, nonprofit szervezetek részére 279,17... Ft/m % ÁFA közületi ügyfelek részére 329,17... Ft/m % ÁFA, mely díjtételek... Ft + 25% ÁFA fajlagos eszközhasználati (bérleti díjat) foglalnak magukban. A fajlagos eszközhasználati díj nem tartalmazza a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ill. a ideértve a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérelt eszközök után fizetendő bérleti díjat Felek megállapodnak abban, hogy a Korm. rend. 4. (2) bekezdése alapján, a közműtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által kért szennyvízbekötés megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése esetén, a gazdálkodó szervezet által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről és felhasználásáról Felek évente, a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig, közösen, írásban döntenek. A víziközműfejlesztési hozzájárulás beszedésére Üzemeltető jogosult. Üzemeltető köteles az általa beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről és felhasználásáról, minden tárgyévet követő év február 28. napjáig közműtulajdonos felé írásban, tételesen elszámolni. 3.) Bérleti díj, víziközmű beruházások: 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető, az általa használatába vett önkormányzati ill. társulási vagyon használatért köteles közműtulajdonosnak bérleti díjat fizetni, az alábbiak szerint: Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltető által várhatóan fizetendő éves bérleti díj összegét minden tárgyévet megelőző év november 15. napjáig, a következő évi díjjavaslat előterjesztésével egyidejűleg, közösen állapítják meg úgy, hogy annak mértéke elérje, legalább az Üzemeltető által használatba vett eszközökre a tulajdonosnál a tárgyévben várható, elszámolt értékcsökkenés, mindenkori inflációs rátával (a KSH által a díjjavaslat készítésének időpontjához képest a legutóbbi időpontban közzétett, előző 12 hónapra vonatkozó fogyasztói és ipari termelői árindex átlaga) növelt összegét A fajlagos bérleti díjat a pont szerint számított éves bérleti díj és a következő évre a díjjavaslatban figyelembe vett, jelen szerződés területi hatályához tartozó, várható, elvezetett szennyvízmennyiség hányadosaként kell megállapítani. Az így megállapított fajlagos bérleti díj a következő évre megállapítandó szolgáltatási díj kötelező díjeleme, amelynek díjban történő elismerését az érintett Önkormányzat nem tagadhatja meg A tárgyévre megállapított bérleti díj megfizetésének szabályai: a) Üzemeltető az I-III. tárgynegyedévre vonatkozóan, minden tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a Társulás által kiállított számla/fizetési felhívás/ alapján, a pont szerint meghatározott várható éves eszközhasználati díj ¼-ed részének 90%-át tartozik átutalással megfizetni a Társulás részére. 10/14

11 b) A IV. negyedévre vonatkozóan, a tárgyévben ténylegesen elvezetett szennyvízmennyiség és a pont szorzata, illetve a a) pont szerint a tárgyévben már befizetett bérleti díj különbözetének megfelelő összegű bérleti díj illeti meg a Társulást. A bérleti díj elszámolását Üzemeltető köteles legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig elkészíteni és Társulás részére egyeztetés és elfogadás céljából megküldeni. Az elszámolás valóságtartalmáért és hitelességéért Üzemeltető teljes körű felelősséggel tartozik. A Társulás által írásban elfogadott elszámolás alapján Üzemeltető, köteles a tárgyév IV. negyedévére eső bérleti díjat a Társulás által kiállított számla/fizetési felhívásban megjelölt időpontig átutalással megfizetni A évre tervezett, induló bérleti díj összege: m 3 x... Ft+Áfa =... Ft + Áfa.. A szerződő felek a használati díj pont szerinti tervezett éves összegére, évtől kezdődően, minden tárgyévet megelőző év december 31. napjáig megállapodást kötnek Felek megállapodnak abban, hogy a Társulás, az Üzemeltető által fizetett bérleti díjat a jelen szerződés szerint használatba adott Társulás tulajdonát képező közművagyon - Üzemeltetővel előzetesen egyeztetett - felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítja. A Társulás a befolyt bérleti díjról és az üzemeltetésre átadott vagyonra fordított összegről Fejlesztési Alap néven elkülönített analitikus nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére felhasználható összeg Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztési Alapot kizárólag az Üzemeltető által használatba vett a fejlesztéssel érintett vagyon rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, - ideértve a vagyonon értéknövelő beruházás céljából igénybe vett, fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat teljesítését is -, illetve az Alapban képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja Társulás köteles biztosítani, hogy az elszámolt értékcsökkenés alapján képzett, az Alap céljaira fel nem használt tartalék és kamatai, pénzeszköz, vagy likvid értékpapír, rövid lejáratú értékpapír formájában, mindenkor rendelkezésre álljon A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által használatba vett, a Társulás tulajdonát képező vagyontárgyak káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által fizetett kártérítés a Fejlesztési Alapot illeti A Társulás tulajdonát képező szennyvízelvezetést tisztítás szolgáló közművek szükséges felújítási és nagyjavítási költségeit - mint értéknövelő beruházási költségeket az Önkormányzat viseli. Az üzemmenet és a szolgáltatások folyamatossága érdekében -amennyiben az a Társulás, mint klasszikus ajánlatkérő vonatkozásában nem ütközik a Kbt. szabályaiba - ezen költségeket Üzemeltető, ha lehetősége van rá megelőlegezi, azonban azokat továbbhárítja a tulajdonosra. Ezekről a beruházásokról és a költségviselés mikéntjéről a felek a rendkívüli sürgősségű esetek kivételével előzetesen egyeztetnek. 11/14

12 4. Adatszolgáltatás: 4.1. Üzemeltető az alábbi adatszolgáltatásokat köteles teljesíteni a Társulás felé: a) A jelen szerződés tárgyi és területi hatálya alá tartozóan, a tárgyévet követő évre vonatkozó díjmegállapítás alapjául szolgáló, a tárgyév I-III. negyedévére vonatkozó tényleges értékesítési- és költségadatai, és ez alapján a tárgyévi várható teljesítési adatok, a tervtől való eltérés kimutatásával és annak indokolásával, valamint a tárgyévet követő évre tervezett értékesítési és költségterv, a díjjavaslat benyújtásával egyidejűleg, a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig. b) A jelen szerződés tárgyi és területi hatálya alá tartozóan, a tárgyévet követő év április 30. napjáig a tárgyév tényleges értékesítési- és költségadatai, a tervtől való eltérés kimutatásával és annak indokolásával. (Utókalkuláció). c) Kintlévőség-kimutatás, vevők minősítése a tartósan nem fizető fogyasztók listája évente, a tárgyévet követő év február 28. napjáig. d) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos, a jelen szerződés 2.2. pontja szerinti adatszolgáltatás, a tárgyévet követő év február 28. napjáig. e) A jelen szerződés b) pontja szerinti elszámolás és az ahhoz szükséges értékesítési alapadatok, a tárgyévet követő év február 28. napjáig. f) A szerződés 3.2. pontjával összefüggésben az Üzemeltető a Társulás tulajdonát képező szennyvízközművekkel kapcsolatos, tárgyévre vonatkozóan előreláthatóan szükséges felújítási és nagyjavítási igényeit beruházási terv formájában a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig a Társulás részére átadja. 4.2.Felek az alábbi műszaki adatokról évente kölcsönösen tájékoztatják egymást: a) A Társulás tulajdonát képező szennyvíz közműrendszer kapacitás adatai b) Hálózat adatainak változása (hálózathossz, közületi és lakossági bekötés) c) Statisztikai adatszolgáltatás körébe tartozó egyéb adatok (igény szerint) d) Bérleti díj/amortizáció terhére végzett értéknövelő felújítások és rekonstrukciók. e) A jelen szerződés 1.5. pontja szerinti adatszolgáltatás 5. A szerződés hatályba lépése, időtartama, megszűnése: 5.1. Jelen szerződés napján lép hatályba és ig marad érvényben. Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése elnevezésű projekt keretében megvalósított beruházás megtérülési időszakának kezdeteként jét határozzák meg Az üzemeltetési szerződés megszűnése: Megszűnik az üzemeltetési szerződés: - közös megegyezéssel, - felmondással az 5.3. pont szerint, - az üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolás során kell rendelkezni arról, hogy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó, korábban átadott vagyontárgyakon kívül, mely vagyontárgyakat ad át, milyen feltételek mellett a Társulás részére az Üzemeltető Az üzemeltetési szerződés felmondása: 12/14

13 Az üzemeltetési szerződést Felek bármelyike, írásos indokolással és a felmondás valós okának megjelölésével, hat hónapos felmondási idő betartásával, a tárgyév december 31. napjára írásban felmondhatja A szerződés rendkívüli felmondására kizárólag súlyos szerződésszegés esetén, írásban kerülhet sor, amelyre csak a szerződésszegésben vétlen fél jogosult, 90 napos felmondási idő betartása mellett. a) Súlyos szerződésszegésnek minősül a Társulás részéről: - az eszközhasználat ezen szerződésben meghatározott feltételeinek egyoldalú az Üzemeltetőre hátrányos megváltoztatása, - az üzemeltetési tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jelentős többletköltségek előírása. b) Súlyos szerződésszegést követ el az Üzemeltető, amennyiben: - a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyt nem szerzi meg, vagy a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultságát elveszti, - az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát másra átruházza, - az üzemeltetési tevékenység gyakorlásának jogát vagy az átadott vagyontárgyakat, illetőleg azok bérleti jogát gazdasági társaságba nem pénzbeni hozzájárulásként beviszi, - az üzemeltetési szerződésben vállalt kötelezettségeit tartósan és felszólítás ellenére sem teljesíti megfelelően. 6. Egyéb rendelkezések: 6.1. Amennyiben az Üzemeltetőn kívül álló lényegi változás következik be az üzemeltetés körülményeiben, mely jelentős hatással van a szolgáltatási költségekre, úgy azok hatását jogosult az Üzemeltető a díjjavaslatában áthárítani. A díjjavaslat megadása során ezekre a körülményekre az üzemeltető részletes indoklással köteles kitérni. Különösen ilyen körülménynek tekinthetőek azok az esetleges jogszabályi változások, melyek az üzemeltetőt kötelezik, adó vagy illeték jellegű terhek begyűjtésére vagy a szolgáltatás jogszabály szerinti megfelelő teljesítését jelentős többletköltségek viselése mellett teszi csak lehetővé Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben törvény, Kormányrendelet, vagy miniszteri rendelet a jelen szerződés tartalmi elemeit érintő változása következik be, Felek közös megegyezéssel dönthetnek a szerződésnek a jogszabályi változásokkal összhangban lévő módosításáról, vagy megszüntetéséről. A jelen szerződés módosítása csak akkor érvényes, ha írásban történik, és azt Felek cégszerűen aláírják Ezen szerződés szerves részét képezi az 1. a 2. és 3. számú melléklet. A szerződés csak a mellékletekkel együtt érvényes Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy valamelyik illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja az ilyen érvénytelenséget vagy kikényszeríthetetlenséget, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az ilyen rendelkezés többi része, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak. 13/14

14 6.5. Felek megállapodnak abban, hogy bármely vitát, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, elsősorban békés egyeztetés útján kívánnak rendezni A Felek maguk viselnek minden olyan jogi, számviteli, pénzügyi és egyéb díjat és költséget, amely a jelen szerződéssel kapcsolatban náluk merül fel Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a Ptk., továbbá az e törvények által felhívott jogszabályok, valamint a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM- FMM-FVM-PM együttes rendelet valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései az irányadóak. Felek jelen szerződést, mint szándékunkkal mindenben egyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták. Dombóvár, Tulajdonos Üzemeltető Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Dombóvári Vízmű Kft. Önkormányzati Társulás... Szücs István ügyvezető igazgató Ellenjegyezte: jegyző Záradék: Jelen szerződéshez a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, mint a KEOP-1.2.0/1F Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése c. projektben közreműködő szervezete, a..sz. döntésével hozzájárult. 14/14

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu 7. napirendi pont Ügyszám: 87-100/2015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé.

Az említettekre tekintettel a korábbi szabályzat azon rendelkezései, melyek ma már nem időszerűek, nem kerülnének felvételre az új előírások közé. 1 2 3 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A képviselő-testület 2014.12.16-án tartandó ülésének előkészítése 1. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS Sárvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyszemélyes cégek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Preambulum---------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/521-1/2013/I. Üi.: Juhászné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ALFÖLDVÍZ Zrt. vel bérletiüzemeltetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott 1.sz.melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között A Petőfi

Részletesebben

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma:

Születési név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Személyi igazolvány száma:.. TAJ száma: Nyugdíjas törzsszáma: Állandó lakcím: Telefonszáma: Akácfa Idősek Gondozóháza 2118 Dány, Szabadság út 095/27 hrsz. 0628/464-461 Megállapodás mely létrejött egyrészről az AKÁCFA Időseket Gondozó és Segítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nem közművel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés

T/4009/xxxx. Az Országgyűlés TERVEZET 2007. október 31. T/4009/xxxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi Gazdasági és informatikai

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDiS. Barcs Város Önkormányzata

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDiS. Barcs Város Önkormányzata KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÖDiS A 2011. július 29. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján \ :D -\ti;;> b-c,.::. G"'n lr J(_p '- \L: "-C

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. december 12-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: A TIVA-Szolg Kft. víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó működtetői

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Közfeladat-átadási megállapodás

Közfeladat-átadási megállapodás 08-8/349/2011. Közfeladat-átadási megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátására

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben