1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében és a 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden olyan, a közcsatornára rá nem kötött, vezetékes vagy saját ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosára, akinek ingatlanán a számlázott, vagy e rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásnak megfelelő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 4. (2) és a 8. -ban foglalt szabályok szerint terjed ki. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlan használatával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatás ellenértékének megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. háztartási szennyvíz: A víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet pontja szerint meghatározott szennyvíz. 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz:. a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklete 37. pontjában meghatározott szennyvíz. 3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt.1. melléklete 38. pontjában meghatározott tevékenység. 1

2 4. Ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, háztartási szennyvizet termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kötött olyan földrészlet, ahol a számlázott, vagy e rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásának megfelelő e rendeletben meghatározott - nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik. 5. Közszolgáltató: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. ka) pontja alapján Pécs város területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet. 6. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelő, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna. 7. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása) és begyűjtése. 8. Ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy. 9. Szakhatóságok: környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi és építési I. fokú közigazgatási hatóságok. 10. Végleges befogadó: A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által Pécs, Állomás utca 40. szám alatt üzemeltetett szennyvízbefogadó műtárgy. 11. Számított ivóvíz felhasználás: a 2. mellékletben meghatározott, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 38/1996. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete alapján megállapított ivóvíz mennyiség. 3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatási szerződés 3. (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási belterületén a rendelet 1. (3) bekezdése szerinti, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást végző szervezet kiválasztása a Vgt. 44/F. (3) bekezdés c) pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. ka) pontja alapján kijelöléssel történt. 2

3 (2) A kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető meg. (3) A rendelet 3. (1) bekezdése alapján lefolytatott eljárás szerint Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére irányuló közszolgáltatást kizárólagos joggal a TETTYE FORRÁSHÁZ Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg.: , a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi március 16-tól számított 5 éven keresztül, a közte és az Önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. (4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb jogforrás által kibocsátott jogszabályokkal összhangban e rendelet állapítja meg. A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell: a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését, c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét, e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az Önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, j) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, k) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe és ez utóbbiért történő felelősségvállalást. (5) A közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni: a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését, c) a települési igények kielégítésére alkalmas, a háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 3

4 (6) A közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását, d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Közgyűlés által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét, f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól a Közgyűlés tájékoztatását, g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését, h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését, i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, j) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetén az új közszolgáltató kiválasztásáig a szolgáltatás teljesítését. 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevétele és az erre irányuló közüzemi szerződés egyes tartalmi elemei. 4. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és ártalommentes végleges elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni. (2) A rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz kezeléséről, a Vgt. 44/C. (1) bekezdésében foglaltak szerint nem gondoskodik. (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közüzemi szerződés létrejön írásba foglalás nélkül is a következő tények, vagy körülmények valamelyikének a fennállása, bekövetkezése esetén: a) a Közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja, b) a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre áll, c) a közszolgáltatás első igénybevételekor. (4) A közszolgáltatás felajánlása, vagy annak ellátására történő rendelkezésre állás keretében a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséről és annak feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 4

5 (5) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (6) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változás előtt az általa ismert ingatlantulajdonosokat írásban, míg a többi közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonost erről felhívás közzététele útján értesíti. (7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közüzemi szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő Közszolgáltató és Megrendelő adatait (felek neve, lakcíme, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében azok székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személyek esetén a személyes adatok körében az anyja neve, a születési helye és ideje), b) a szerződés tárgyát, c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdőnapját, d) a teljesítés helyét, e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, f) a felek jogait és kötelezettségeit, g) az ellenérték megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás feltételeit, és díját, i) a közszolgáltatás kis mennyiség miatti igénybevételéért, a rendelkezésre állásért, felszámított többletdíjat és költséget (kiszállási díjat), j) a szerződés módosításának és felmondásának és megszűnésének feltételeit, k) az irányadó jogszabályok megnevezését, l) a személyes adatok védelmére és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket. (8) A Közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 5. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiválasztott Közszolgáltató a közszolgáltatást a 16/2002.(IV.10.) EÜM rendelet 6. -ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni. 5

6 (2) A Közszolgáltató az általa begyűjtött háztartási szennyvíz leürítését kizárólag az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részéről erre a célra engedélyezett és az Önkormányzat által e rendeletben kijelölt szennyvízfogadó műtárgyba végezheti. (3) A Pécs város területén begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges ártalommentes elhelyezése az Önkormányzat tulajdonában és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő, a Pécs, Állomás utca 40. alatti szennyvíztelepen (leürítő hely) található háztartási szennyvíz befogadó műtárgyba történik. (4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül kivéve munkaszüneti napokat begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett az erre kijelölt befogadó helyre szállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a begyűjtést elősegíteni. (5) A Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek és egyéb technikai eszközöknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló berendezéseinek kiürítésére. A szállító járműveknek alapfelszereltségükben legfeljebb 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkezniük és alkalmasnak kell lenniük legfeljebb 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére (szippantására). A Közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő és legalább ¾-ed részben megtelt és a 6. (1) bekezdésében meghatározott közműpótló berendezést köteles kiüríteni az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjért. (6) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással úgy teljesíti, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak törvényben és kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, vagy korlátozhatja. (7) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését nem tagadhatja meg, kivéve a) ha a háztartási szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül, b) ha ismeretlen eredetű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig, c) ha a háztartási szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el. 6. Ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 6. (1) Az ingatlantulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni. 6

7 (2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát, vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik. (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól. (4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltatást végző alapfelszereltségével el tudja látni. Ennek hiányában a Közszolgáltató az általa teljesítendő többletszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjnak a 20%-ával növelt összegű többletdíjat számolhat fel. (5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért 9. (1) (4) bekezdésében meghatározott mértékű díjat köteles a Közszolgáltatónak fizetni. 7. Adatszolgáltatási kötelezettség 7. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év június 30-ig, és december 31-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője részére köteles tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza a megrendelők nevét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz származási helyét, a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját. (3) A Közszolgáltató köteles a nem a közszolgáltatás keretében a befogadó műtárgyban elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek tekintetében a szennyvíz összetételére vonatkozó minőségi bizonylatot gyűjteni és megőrizni. A közszolgáltatás keretében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a minősítő bizonylat a munkalap, melyet helyettesítő bizonylatként a megrendelés pótol. (4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezését biztosító befogadó műtárgyat üzemeltető Közszolgáltató a befogadó műtárgyba ürített háztartási szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a szennyvíz átadásának pontos idejét, mennyiségét és a szállító jármű adatait. 7

8 (5) A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alkalmazásáról, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával nyilvántartást vezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díjának megállapításához szükséges, az elszállított folyékony hulladék és az elfogyasztott ivóvíz mennyiségéről, a fogyasztó adatairól és a fogyasztás helyéről és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet szerint számított ivóvíz fogyasztók személyére, valamint a számított fogyasztás mennyiségére és helyére vonatkozó adatokról. (6) Közszolgáltató adatokat kezel Pécs város azon területrészeiről, amelyek a csatornahálózatba nincsenek bekötve. A Közszolgáltató ezen adatok alapján nyilvántartást vezet ezen településrészekről beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről, amelynek alapján a lakossági háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó költségvetési támogatás elszámolására adatokat szolgáltat az Önkormányzatnak és a támogatást folyósító szervnek. (7) A Közszolgáltatót a Vgt. 44/H. (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé. 8. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések 8. (1) Ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást akkor nem köteles igénybe venni, ha az így keletkezett szennyvíz összegyűjtéséről hasznosításáról és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint gondoskodik. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet köteles a keletkező szennyvíz mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésekről, az ebből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelő létesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez bejelentést tenni. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik és egyben igazolja, hogy a kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól mentesül. A gazdálkodó szervezet a mentesülést igazoló bejelentéséről egyidejűleg a Közszolgáltatót tájékoztatja. (2) A gazdálkodó szervezetet írásbeli bejelentési kötelezettség terheli az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás számára, ha azért mentesül az e rendeletben meghatározott kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól, mert a gazdálkodásával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését az erre engedéllyel rendelkező szennyvízkezelővel látja el. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatásával közli az általa igénybe vett szennyvízkezelő adatait, az igénybe vett szolgáltatásokat, a hulladékkezelő engedélyének számát. 8

9 A gazdálkodó szervezet által igénybe vett hulladékkezelő az ártalmatlanítást végző befogadó helyet üzemeltető TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel köt szerződést. A felek az ártalmatlanítás díját a Közszolgáltató Üzletszabályzatában közzétettek szerint a szerződésben állapítják meg. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely (1) (2) bekezdés szerint saját maga köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, az ott meghatározott bejelentési kötelezettségét a) az általa igénybe venni kívánt szennyvízkezelővel történő szerződéskötést megelőzően, b) az általa szennyvízkezelésre igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles az erre illetékes szakhatóságokhoz megtenni. 9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjtétele és a fizetendő díj megállapítása 9. (1) Az ingatlantulajdonosok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás igénybevételéért az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás díját az Önkormányzat legalább 1 évi időtartamra állapítja meg. Két díjmegállapítás között egy évnek el kell telnie. (2) Egységnyi díjtétel: Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatának a kezelési díja. Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz mennyiségének a kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott), vagy a 2. mellékletben meghatározott számított (átalány) vízmennyiséget kell alapul venni. Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz mennyiségének megállapításánál az ingatlanon fogyasztott, vagy a számított vízmennyiséget úgy kell korrigálni, hogy a mennyiségének meghatározásánál nem vehetők figyelembe alábbi tényezők: a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyer elhelyezést, b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a közműves szennyvízelvezetést szolgáló vízlétesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta és elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta, c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott, d) az év meghatározott időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-a, e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmű szolgáltató és a fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, vagy a víziközmű szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. 9

10 (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb díja az egységnyi díjtétel és a szolgáltatási mennyiség szorzata. A legmagasabb egységnyi díjtételt és az ennek alapján fizetendő egységes közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díj általános forgalmi adót nem tartalmaz. (4) A rendelet 5. (5) bekezdésében meghatározottaktól eltérő szennyvízürítési esetekben az 1 mellékletben meghatározott közszolgáltatási díj mértékét 20 %- kal meg kell növelni. (5) A Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait a lakosságtól származó települési folyékony hulladék esetében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény normatív, kötött felhasználású támogatások tárgyú melléklete szerint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell. (6) A közszolgáltatási díj fizetésének módja, határideje: A Közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. (7) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. (8) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen. (9) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató, vagy megbízottja válaszolni köteles. (10) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti, vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (11) A közszolgáltatási díj hátralék adók módjára behajtható köztartozás. (12) A Közszolgáltató a (10) bekezdésekben meghatározott díjhátralék behajtására a Vgt. 44/E. -ában foglaltak szerint intézkedik. 10. Záró rendelkezések 10. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 10

11 (2) Hatályát veszti: a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési folyékony hulladék ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről, az erre vonatkozó közszolgáltatás díjáról és a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 35/2007. (VIII.2.) önkormányzati rendelete, és az ennek módosításáról szóló 54/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet, a 45/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet, az 51/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 11/2010.(III.19.) önkormányzati rendelet és a 42/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet, b) a víz- és csatorna díj hátralékkal rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók díjengedményben részesítésének feltételeiről szóló 13/2007. (lv.15.) önkormányzati rendelet és az ennek módosításáról szóló 39/2007. (Xl.9.) önkormányzati rendelet, c) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyes önkormányzati rendeleteknek a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról szóló 29/2009. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. 11. E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s. k. polgármester jegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés március 14-i ülésén. Kihirdetve: március 18-án 11

12 1. melléklet a 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjtétele 721,- Ft/m3 melyből a Pécs város közigazgatási területén összegyűjtött lakossági eredetű háztartási szennyvíz díját a mindenkori állami normatív támogatás mértékének megfelelő összeggel csökkentett mértékben kell érvényesíteni. A díjtétel az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 12

13 2. melléklet a 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez A 38/1996. (VI.29.)önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján megállapított, számított ivóvíz felhasználás 1. Lakóingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalány mennyiségek A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. beépített ingatlanok udvari csappal 40 l/fő/nap 3. beépített ingatlanok épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal 60 l/fő/nap 4. beépített ingatlanok épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal és 75 l/fő/nap lakáson kívüli vízöblítéses WC-vel 5. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap 6. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, épületen 80 l/fő/nap belüli, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 7. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses 95 l/fő/nap WC-vel 8. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses 120 l/fő/nap WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 9. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses 150 l/fő/nap WC-vel, egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 10. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses 180 l/fő/nap WC-vel, központi melegvíz-ellátással, vagy nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 11. házikeri locsolás 1 l/m2/nap Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapul vételével 12. gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó 13. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap 14. közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben 30 l/fő/nap lakók száma szerint 2. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. kórházak, szülőotthonok betegágyanként 400 l/nap 3. kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként 600 l/nap 4. szanatóriumok betegágyanként 200 l/nap 5. szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként további 120 l/nap 6. szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként 440 l/nap 7. felnőtt körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 250 l/nap 8. gyermek körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 280 l/nap 9. gyógyszertárak munkahelyenként 80 l/nap 10. szociális otthonok férőhelyenként 210 l/nap 11. bölcsődék férőhelyenként 135 l/nap 12. óvodák férőhelyenként 90 l/nap 13. fogászati rendelők, orvosi munkahelyenként 520 l/nap 13

14 3. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek termenként zuhanyozó 150 l/nap nélkül 3. általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek termenként zuhanyzóval 600 l/nap 4. napközi otthon gyermekenként 50 l/fő/nap 5. diákétterem, menza konyha nélkül csak ételmelegítéssel adagonként 50 l/nap 6. diákétterem, menza konyha étteremmel adagonként 120 l/nap 7. diákszálló étkeztetés nélkül bentlakóként 150 l/nap 4. Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. filmszínházak férőhelyenként 8 l/nap 3. színházak férőhelyenként 18 l/nap 4. kultúrházak állandó üzemmel, büfével férőhelyenként 22 l/nap 5. kultúrházak időszakos üzemmel, büfé nélkül férőhelyenként 15 l/nap 6. közkönyvtárak, látogatónként 10 l/fő/nap 7. múzeum, kiállítás látogatónként 8 l/fő/nap 5. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. szállodák, üdülők ágyanként egycsillagos 60 l/nap 3. szállodák, üdülők ágyanként kétcsillagos 90 l/nap 4. szállodák, üdülők ágyanként háromcsillagos 210 l/nap 5. szállodák, üdülők ágyanként négycsillagos 350 l/nap 6. szállodák, üdülők ágyanként ötcsillagos 500 l/nap 7. kemping férőhelyenként egycsillagos 50 l/nap 8. kemping férőhelyenként kétcsillagos 70 l/nap 9. kemping férőhelyenként háromcsillagos 100 l/nap 10. kemping férőhelyenként négycsillagos 200 l/nap 11. motel férőhelyenként 150 l/nap 12. éttermek melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 13. éttermek hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 14. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 15. étterem konyhával 90 l/adag/nap 16. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó vendégenként 4 l/nap 6. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. sportolók létszáma szerint 30 l/nap 3. locsolás 3 l/m2/nap 4. befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fő/nap 14

15 7. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei A B 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. iroda, hivatal 30 l/m2/nap 3. közterületek tisztántartása esetenként: burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m2 4. közterületek tisztántartása esetenként: az A:4 mezőben meghatározottakba 5 l/m2 nem tartozó utcák, parkolóhelyek 5. zöld területek locsolása 3 l/m2 15

16 A helyi rendelettervezetet a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 18. -ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2012.(III. 18.) önkormányzati rendeletéhez A hulladékról szóló CLXXXV. törvény (a továbbiakban. Ht.) Ht január 1. napjától hatályon kívül helyezte települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szabályozást, egyben kiegészítette a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgt.) a IX/A. Fejezettel úgy, hogy helyette az EU-s direktíváknak megfelelően nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elnevezéssel új szabályozást alakított ki január 1-jétől. A jogszabályi változás azt jelenti, hogy ez a tevékenység a hulladékgazdálkodás területéről átkerült a vízgazdálkodási ágazatba és a később e tárgyban kibocsátandó végrehajtási rendeletek a vízügyi ágazat célkitűzéseit fogják tükrözni. A megváltozott felsőbb szintű szabályok olyan mérvű változásokat hoztak, hogy tekintettel a jogalkotás szabályaira új rendelet megalkotása szükséges. A közszolgáltatás ellátására Önkormányzatnak a jelenlegi közszolgáltatóval fennálló szerződése március 19-én megszűnik, ezért új közszolgáltatót kell kiválasztani, akinek a megbízatását a megalkotandó önkormányzati rendeletben rögzíteni szükséges. A fent jelzett jogszabályi követelmények teljesítése és közszolgáltatás folyamatosságának a fenntartása miatt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályiról szóló rendeletét a következők szerint alkotja meg. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A tervezet ezen paragrafusa a rendelet személyi és tárgyi hatályáról rendelkezik. Ezek a rendelkezések megegyeznek a jelenleg hatályban lévő rendeletben foglaltakkal. Vonatkozik a jogszabály a közcsatornára rá nem kötött és ivóvíz ellátással rendelkező ingatlan tulajdonosokra, akiknél háztartási szennyvíz keletkezik. A tárgyi hatály kiterjed a háztartási szennyvíz kezelésére, és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására, az ezekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, a közszolgáltatás ellenértékének megfizetésére, valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására. 2. -hoz Itt több fogalom-meghatározás szerepel, mint a tevékenységet jelenleg meghatározó rendeletben. Ez abból adódik, hogy a közszolgáltatásnak a vízügyi ágazatba történő sorolásával az új törvényi szabályozás több olyan fogalmat alkotott, amelyekre csak hivatkozás történik a tervezetben, de a hivatkozásuk kizárólag csak a helyi szabályozás könnyebb megértését szolgálja. 16

17 3. -hoz A tervezetnek ez a rendelkezése a közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezését és a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit határozza meg. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Pécs város területén az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak szerint további öt évre a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t jelölte ki. A közszolgáltatás kötelező tartalmi elemeiről a jelenlegi rendeletben foglaltakról egyezően rendelkezik a tervezet. 4. -hoz A tervezet részletesen meghatározza a közszolgáltatás igénybevételére irányuló egyedi az ingatlan tulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés létrejöttét és annak tartalmi elemeit, valamint egyértelműen rendelkezik a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről okhoz A tervezet ezen paragrafusai legnagyobb részben megegyeznek a jelenlegi rendeleti szabályokkal azzal a különbséggel, hogy kevésbé részletezi ezeket, tekintettel arra, hogy a magasabb szintű jogszabályokban foglalt jogokat és kötelezettségeiket az önkormányzati szabályozás nem ismételheti meg. Az új törvényi szabályozással több jogszabályi hivatkozás is megváltozott a jelenlegihez képest a tervezet ezen részében. 7. -hoz A tervezetben külön fejezet foglalkozik a szerződéses felek adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeiről. A közszolgáltatással kapcsolatos, illetve az egyedi lakossági szerződésekben található személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és végrehajtási szabályai az irányadóak. A szabályozás hivatkozik a Közszolgáltatónak a törvényben rögzített az Önkormányzat Közgyűlése felé fennálló beszámolási kötelezettségére, amelyet minden év március 31-ig kell megtennie. 8. -hoz A tervezetnek ez a része olyan gazdálkodó szervezetekkel foglalkozik, akik külön engedéllyel rendelkeznek arról, hogy nem a Közszolgáltatóval végeztetik a háztartási szennyvíz elszállíttatását. Az így összegyűjtött szennyvizet azonban kötelesek a tervezetben meghatározott helyen a pellérdi szennyvíztelepen, mint végleges befogadóban ártalmatlanítás céljából leüríteni. A leürítés feltételeiről, díjáról ezen gazdálkodó szervezetek és a Közszolgáltató között létrejött szerződés rendelkezik a Közszolgáltató által közzétett Üzletszabályzatában foglaltak szerint. 9. -hoz A közszolgáltatás díjára vonatkozóan a tervezetben részletes szabályozás található. Ezek a szabályok nagyrészt megegyeznek a jelenlegi díjképzési szabályokkal, és megfelelnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését szabályozó vízgazdálkodásról szóló évi LVIII. törvény 44/D. -ában foglalt, a díjmegállapításra vonatkozó új rendelkezéseknek. A díjra vonatkozó szabályokat a Vgt. 44/D. -a tartalmazza. Ezek az új szabályok lényegüket tekintve hasonlítanak a korábbi szabályokhoz. Alapvetően kétféle díjmegállapítási rendszert határoz meg a törvény: egy tényezős és két tényezős közszolgáltatási díjról beszél. A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból tevődik össze. 17

18 Az alapdíj a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felmerült állandó költségeinek a fedezetére szolgáló, az elszállított szennyvíz mennyiségétől függetlenül fizetendő díj, míg az ürítési díj az ártalmatlanításra átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függ. Ezt a díjmegállapítási módot a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban résztvevő önkormányzatoknak kötelező alkalmazniuk. Pécs Városában az ISPA KA Projekt keretében végzett csatornázás és a biológiai szennyvíztisztítás mint a programból való kikerülés két feltétele december 31-ével megvalósult, ezért továbbra is alkalmazható a vízbázisok hatékony védelmét jelentő 2011-től bevezetett egytényezős díjrendszert, amelynek az alapja az ingatlan számlázott, vagy számított ivóvíz mennyisége. A törvény a díjmegállapítás alapvető követelményeit az alábbiak szerint határozza meg: - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni. - A díj meghatározásánál figyelemmel kell lenni, a háztartási szennyvíz mennyiségére, a szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításokra, - ezen belül a begyűjtés költségeire - a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségekre, továbbá a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire. Ebben a paragrafusban a díjhátralékra vonatkozó szabályok annyiban változtak, hogy csak utalást tartalmaznak a törvényi szabályokra, mivel a törvény erről részletesen rendelkezik. A számlázás módja változatlan a jelenlegi szabályokhoz képest, vagy kéthavonta történik számlakibocsátás a fogyasztók részére okhoz A tervezet záró rendelkezései hatályba léptető, és deregulációs kötelezettségből eredő hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaznak, valamint az EU-szabályoknak való megfelelőségről szólnak. Mellékletekhez A tervezet 1. melléklete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás egységes díjtételét határozza meg, egyben úgy rendelkezik, hogy ezt a díjat a lakossági fogyasztók esetében csökkenteni kell a mindenkori állami normatív támogatás mértékének összegével. Az itt szereplő díj megegyezik a jelenleg hatályos díjjal. A 2. melléklet tartalmazza a számított ivóvíz mennyiséget azokon a helyeken, ahol van ivóvíz felhasználás, de valamilyen okból az nem mérhető. 18

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

A rendelet hatálya. 3. Szerződő felek: Albertirsa Város Önkormányzat Víziközmű Üzemeltető Intézménye és a fogyasztó.

A rendelet hatálya. 3. Szerződő felek: Albertirsa Város Önkormányzat Víziközmű Üzemeltető Intézménye és a fogyasztó. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete, a 40/2008. (XII.19.), a 26/2009. (XII.04.) és a 34/2011. (XII.16.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tolna Város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:G-44723/2013 Témafelelős: Korom Pál Tárgy: Rendeletalkotás és közszolgálati szerződés megkötése a nem közművel

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 2/2005. (II.24.), 2/2006. (I.26.), 10/2007. (II.19.) önk. rendelettel)

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

1. Általános rendelkezés

1. Általános rendelkezés Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjak megállapításáról Dunasziget Község önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/367./2015. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu 7. napirendi pont Ügyszám: 87-100/2015.

Részletesebben

Pázmándfalu Község Önkormányzata

Pázmándfalu Község Önkormányzata Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pázmándfalu

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nem közművel

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Béb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Béb Önkormányzat

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Javaslat a közkifolyók vízhasználatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról Az árak megállapításáról

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására

ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására 1 ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására 1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján,

Részletesebben

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Tettye Forrásház. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012 Változat: 4.0 Hatályos: 2012. szeptember 1. Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató 1 Tartalom

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben