Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról"

Átírás

1 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában és 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: hulladék) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki. (2) A rendelet területi hatálya kiterjed Beloiannisz község közigazgatási területére. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlantulajdonosra, birtokosra, használóra (a továbbiakban: ingatlanhasználó), továbbá valamennyi természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, amely Beloiannisz közigazgatási területén hulladékgazdálkodási tevékenységet végez. (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és ezek kezelésére. 2. (1) Beloiannisz Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására (a továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. Az Önkormányzat a helyi hulladékgazdálkodási feladatait, annak gazdaságos, hatékony és eredményes ellátása érdekében, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) útján látja el, mely társulást hatalmazza fel az Önkormányzat a Közszolgáltató kiválasztására és a közszolgáltatási szerződés megkötésére. (2) A Társulás kiválasztása alapján a közszolgáltatást a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) látja el. 3. (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal - a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni és a közszolgáltatásért díjat fizetni. (2) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladékot köteles érvényes szabvány szerinti gyűjtőedényben gyűjteni és abban szállításra átadni a Közszolgáltatónak. (3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom így különösen: feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok - elszállítása érdekében házhozmenő lomtalanítást végez. Ezen szolgáltatás biztosítására a Közszolgáltató akkor köteles, ha az ingatlanhasználónak igazoltan nincs a Közszolgáltató felé lejárt díjtartozása. (4) Nem tartoznak a (3) bekezdés szerinti lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra az alábbiak: a) gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék, b) elektromos, elektronikai készülékek, 1

2 c) veszélyes hulladékok, gumiabroncs d) heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. (5) A Közszolgáltató házhozmenő elkülönített hulladékgyűjtést végez. A Közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban az elkülönítetten gyűjtött, újra hasznosítható hulladékot (papír, műanyag) elszállítja az ingatlanhasználótól, amennyiben azt az (5) bekezdésben meghatározott formában reggel 6.00 óráig az ingatlan elé helyezi úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja. (6) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és elszállítására akkor köteles, ha az az általa közzétett gyűjtési útmutatóban foglaltaknak megfelelően kerül az ingatlan elé kihelyezésre. (7) A Közszolgáltató az általa előre meghatározott időpontban - köteles biztosítani a zöld hulladék begyűjtését. Ennek keretében a levágott füvet és egyéb lágy szárú növényeket zsákban, az ágat, gallyat maximum 70 cm hosszúságúra darabolva, kötegelve, maximum 0,1 m3 mennyiségben kell kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a közterületet ne szennyezze és a közlekedést ne zavarja. (8) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék és a zöld hulladék szállítási napjairól minden év január 31. napjáig tájékoztatja a lakosságot a helyben szokásos módon. (9) A Közszolgáltató külön díj ellenében elszállítással gondoskodik az alábbi hulladékok átvételéről és kezeléséről: a) építési és bontási hulladék, b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék, c) elem és akkumulátor hulladék, d) gumiabroncs hulladék, e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék. 4. A Közszolgáltató a veszélyes hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó tevékenység kivételével jogosult alvállalkozó igénybevételére legfeljebb a közszolgáltatás 25 %-ig. 5. (1) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja. (2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időben, minden héten hétfőn reggel 6.00 óráig, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének megzavarásával. (3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. (4) Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. 2

3 (5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (6) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét. 6. (1) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlanhasználót a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének a helyben szokásos módon hirdetmény kifüggesztésével, továbbá hivatalos honlapján keresztül tesz eleget. (2) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelessége. (3) Az ingatlanhasználó a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe. 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmát a 2. (1) bekezdésében megjelölt Társulás határozza meg. A szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás területi és időbeli hatályát, a közszolgáltatás fogalmát és tartalmát, valamint a közszolgáltatás nyújtásának ellenértékét, a díj képzésének alapelveit, illetve az elszámolás szabályait. 8. (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodás igénybevételére kötelezetté vált. (2) Ha jogszabály, bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont: a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésének napja; b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja; c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. (3) Nincs helye a szolgáltatási díj fizetési kötelezettség megállapításának a nem lakott épület és az üres építési telek esetében, a beépítést követő használatbavételi engedély kiadásának, illetve a beköltözés napjáig. (4) A fizetendő közszolgáltatási díj a szabvány gyűjtőedények egyszeri ürítési díjának és az ürítés gyakoriságának szorzata. (5) A magánszemély ingatlanhasználó választása szerint a) 1-2 fős háztartás esetén 110 literes vagy 120 literes b) 2-5 fős háztartás esetén 120 literes vagy 240 literes c) 5 fős háztartás felett 240 literes vagy 2 db 110 literes szabvány gyűjtőedényt vehet igénybe. (6) A költségvetési szervek és gazdálkodó szervezetek 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes gyűjtőedényt vehetnek igénybe. 3

4 9. (1) A számlázás magánszemély ingatlanhasználók esetében az önkormányzati címlista és adatrögzítő lap, vagy edényzetet választó nyilatkozat, gazdálkodó szervezetek esetében a szolgáltatói szerződés alapján történik. A számlázás időszaka magánszemélyek esetében negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában, a hónap utolsó napjáig esedékes fizetési határidővel, gazdálkodó szervezetek esetében negyedévente/havonta, 8 (nyolc) banki napos fizetési határidővel történik. A számla rendezése történhet készpénzben, csekken, átutalással és csoportos beszedéssel. (2) A meg nem fizetett díj a hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 52. alapján adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 10. (1) A közszolgáltatást érintő bármely változást - különösen lakcímváltozás, tulajdonos változása, elhalálozás, örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, tevékenység megszüntetése, edényzetváltás - az ingatlan használója 8 naptári napon belül a Közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni. A változással járó jogkövetkezmények a bejelentés Közszolgáltatóhoz érkezése napjától érvényesíthetők. (2) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető az ingatlanhasználó részéről, amennyiben az ingatlanban nem lakik senki. Ezt a tényt az ingatlanhasználó az önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvánnyal tudja igazolni, amennyiben a lakcímnyilvántartás alapján az ingatlanba senki nincs bejelentkezve. Amennyiben az ingatlanban érvényes lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik bárki, de a valóságban az ingatlan időszakosan lakatlan - különösen betegség miatt -, az ingatlanhasználó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával jelenti be a lakatlanság tényét a Közszolgáltatónak. (3) Az ingatlanhasználó az ingatlan ismételten lakottá válását 8 naptári napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben ezen bejelentését elmulasztja, úgy a Közszolgáltató ebből eredő kárát köteles megtéríteni. 11. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetéshez kedvezményt nem nyújt. 12. (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait (név, cím) a számlázott és fizetett díj összegét kezelheti, a közszolgáltatás szervezése, a szolgáltatási szerződés teljesítése, ennek keretében a közszolgáltatási díj igényének érvényesítése érdekében (ez esetben kiegészítve a díjtartozásra vonatkozó adatokkal), szükség esetén alvállalkozója/megbízottja számára jelzett felhasználási célból átadhatja. Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződés lejártáig, illetve díjtartozás esetén a díjtartozás időpontjáig terjed. (2) A Közszolgáltató az önkormányzat jegyzőjétől adatot igényelhet az ingatlanhasználók személyi adatainak és körülményeinek tisztázása érdekében. 13. A településen üdülő övezet nincs kijelölve, üdülő ingatlan nincs. 14. Az önkormányzat kezelésében levő parkok, terek, egyéb közterületek rendezettségéről, tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik azzal, hogy az ingatlanhasználó köteles ezzel 4

5 összefüggésben a közterület használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségeinek teljesítésére. 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő testületének Adony székhelyű térség közös helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 1/2005. (I.26.) Kt. számú rendelete. Papalexisz Kosztasz polgármester dr. Bugyi Katalin jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem: Beloiannisz, július 8. Biró Brigitta jegyzői referens 5

6 Beloiannisz Község Önkormányzatának 6/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) számú rendelet módosításáról Beloiannisz Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) önkormányzati rendelet 14. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A lakossági hulladékszállítás díja ingatlanonként (ÁFA nélkül): a) a literes edény egyszeri ürítési díja (egységnyi díjtétel) 279 forint, b) a literes edény éves ürítési díja (heti egy ürítéssel) forint. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beloiannisz, július 2. Papalexisz Kosztasz polgármester Kóródi-Juhász Zsolt jegyző A rendelet kihirdetve július 2-án Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 1. melléklet a 4/2014. (IV.08.) önkormányzati rendelethez A szennyvíz begyűjtésének, szállításának és elhelyezésének díja: 1260 Ft/ m3 + ÁFA 6

7 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2010. (XII.13.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) számú rendelet módosításáról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003. (XI.24.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 14. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. (3) A lakossági hulladékszállítás díja ingatlanonként (ÁFA nélkül) literes edény egyszeri ürítési díja (egységnyi díjtétel): 264,- Ft literes edény éves ürítési díja (heti egy ürítéssel): ,- Ft 2. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a település tisztaságáról és a köztisztasági szolgáltatásról szóló 12/2003.(XI.24.) számú rendelet módosításáról szóló 12/2009. (XII.01.) számú rendelet. Papalexisz Kosztasz polgármester dr. Bedő István Zoltán jegyző Kihirdetve: december 13. napján dr. Bedő István Zoltán jegyző 7

8 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. (XII.13.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának megállapításáról szóló 1/2007. (II.20.) számú rendelet módosításáról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ának f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának megállapításáról szóló 1/2007. (II.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díja 424,- Ft/m3+ÁFA, amely 100,- Ft/m3+ÁFA eszközhasználati díjat tartalmaz. 2. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 11/2009. (XII.01.) számú rendelet. Papalexisz Kosztasz polgármester dr. Bedő István Zoltán jegyző Kihirdetve: december 13. napján dr. Bedő István Zoltán jegyző 8

9 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (XI.30.) Önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának megállapításáról szóló 1/2007. (II.20.) számú rendelet módosításáról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. -ának f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának megállapításáról szóló 1/2007. (II.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díja 442,- Ft/m3+ÁFA, amely 100,- Ft/m3+ÁFA eszközhasználati díjat tartalmaz. 2. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 8/2010. (XII.13.) számú rendelet. Papalexisz Kosztasz Polgármester sk. Kóródi-Juhász Zsolt Jegyző sk. Záradék: E rendelet kihirdetve: november 30. napján.. Kóródi-Juhász Zsolt Jegyző 9

10 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.08.) Önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében és 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. Beloiannisz község földtani közegének és a felszín alatti vizeinek védelme érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Beloiannisz község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító-telepen történő elhelyezésére. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3. (1) A szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat közszolgáltatás útján látja el. (2) A szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző közszolgáltató Beloiannisz község közigazgatási területén a Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 3. II/24.) (a továbbiakban: közszolgáltató). A közszolgáltatás időtartama 5 évre, április 9. napjától április 30. napjáig szól. (3) A szállított szennyvíz ürítési, átadási helye a DRV Zrt. Agárdi Szennyvíztisztító Telepe (Gárdony külterület 013/3. hrsz.). 4. (1) A közszolgáltatóval, a szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére Beloiannisz Község Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt. (2) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, d) a teljesítés helyét, e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, f) a felek jogait és kötelezettségeit, g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. 10

11 4. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 5. (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. (2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 30 nappal felhívás közzétételével értesíteni köteles. 6. (1) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Az eszközökön a szolgáltató cég jelzését, nevét, címét jól olvashatóan fel kell tüntetni. (2) A szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó közszolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. (3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül az igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni. (4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az elszállításáról. (5) A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a 9. (3) bekezdésében meghatározott esetet. 7. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a 7. (1) bekezdés szerint gyűjtött szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. (4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. (5) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. (6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani. Az időlegesen használt ingatlanok, valamint az üdülőingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. 5. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 8. (1) A szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 11

12 (2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. (3) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően a helyszínen azonnal, számla alapján jogosult beszedni. (4) A közszolgáltatás díját késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 9. (1) A közműpótló létesítménybe csak szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (2) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a jogszabályi előírások figyelembe vételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását. (3) A közszolgáltató a szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz a kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 6. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 10. (1) A szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját, azaz a közszolgáltatás díját az 1. melléklet tartalmazza. (2) A közszolgáltatási díj legalább egyéves időszakra kerül megállapításra azzal, hogy minden év november 20-ig kezdeményezheti mind az önkormányzat, mind a közszolgáltató a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. 7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 11. (1) A közszolgáltató köteles a szennyvíz elhelyezéséről nyilvántartást vezetni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást úgy kialakítani, hogy abból az átadási helyen ténylegesen elhelyezett szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye azonnal és pontosan megállapítható legyen. 12. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak a közszolgáltatási tevékenység során megadni személyes adatait (nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja nevét), mely adatokat a közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tart nyilván és kezel. (2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni, köteles azokat betartani. (3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a behajtásra jogosult hatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 13. Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlantulajdonos a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, b) az ingatlantulajdonos a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, 12

13 c) a közszolgáltató a rendeletben foglaltak alapján végzi-e a közszolgáltatást. 8. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Papalexisz Kosztasz polgármester dr. Bugyi Katalin jegyző A rendeletet a mai napon kihirdetem: Beloiannisz, április 08. Biró Brigitta Jegyzői referens 1. melléklet a 4/2014. (IV.08.) önkormányzati rendelethez A szennyvíz begyűjtésének, szállításának és elhelyezésének díja: 1260 Ft/ m3 + ÁFA 13

14 Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2010. (XII.13.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ban kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. számú mellékletének helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép: 1. számú melléklet az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez Az ivóvíz termelői díja A Képviselőtestület a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz termelői díját 10,- Ft/m 3 eszközhasználati díj tartalommal az alábbiak szerint állapítja meg: - a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén: 235,- Ft/m 3 - lakossági fogyasztók esetén: 235,- Ft/m 3 2. A R. 2. számú mellékletének helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép: 2. számú melléklet az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez Az ivóvíz szolgáltatási díja A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz alapdíja: 420,- Ft/hó A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztott mennyiséggel arányos változó díja: - a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén: 183,- Ft,/m 3 - lakossági fogyasztók esetén: 183,- Ft/m 3 3. A R. 3. számú mellékletének helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép: 3. számú melléklet az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez A szennyvíz termelői díja A Képviselőtestület a szennyvíz-szolgáltatás termelői díját 102,- Ft/m 3 eszközhasználati díj tartalommal az alábbiak szerint állapítja meg: - a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén: 400,- Ft/m 3 - lakossági fogyasztók esetén: 400,- Ft/m 3 4. A R. 4. számú mellékletének helyébe az alábbi 4. számú melléklet lép: 4. számú melléklet az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez A szennyvíz szolgáltatási díja A szennyvíz-szolgáltatás alapdíja: 450,- Ft/hó A szennyvízszolgáltatás a közcsatornába bocsátott szennyvízmennyiséggel arányos változó díja: - a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén: 343,- Ft/m 3 - lakossági fogyasztók esetén: 343,- Ft/m 3 5. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az ivóvízés szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2009. (XII.01.) számú rendelet. Papalexisz Kosztasz polgármester dr. Bedő István Zoltán jegyző 14

15 Kihirdetve: december 13. napján dr. Bedő István Zoltán jegyző 15

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 6 oldal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tolna Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Béb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Béb Önkormányzat

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. július 1.-től Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2015.

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/367./2015. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Pázmándfalu Község Önkormányzata

Pázmándfalu Község Önkormányzata Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pázmándfalu

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a hulladékgazdálkodásról szóló. 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a hulladékgazdálkodásról szóló. 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) A rendeletet módosította 9/2014.(III.19.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben