Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről Bucsa Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. és 31. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község köztisztaságának fenntartása és védelme érdekében, a települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Bucsa község közigazgatási területén a Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában lévő Bucsa, külterület 044/21 hrsz. alatt található lezárt szilárd hulladéklerakó, valamint a Bucsa külterület 096/6. hrsz alatt található lezárt volt állati hulla lerakó területén hulladék lerakása, a terület hulladéklerakó célú használata TILOS! (2) Bucsa külterület 096/6. hrsz. területen a Bucsa Község Önkormányzata engedélyével föld, építési törmelék (kő, tégla, vályog), kerti nyesedék elhelyeztető. Az engedélyt a polgármester írásban adja ki. A kiadott engedélyekről és az elhelyezett anyagokról nyilvántartást kell vezetni. (3) Az önkormányzat gondoskodik a bezárt hulladék lerakó évi XLIII. tv. 59. és a 22/2002. (X.10.) KöM rendelet alapján történő utógondozásáról. (4) Bucsa településen keletkező folyékony hulladékot a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége Gyula /2009. számon november 18. napján kelt jogerős határozat alapján december 31. napjáig a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló, Bucsa külterület 044/21 helyrajzi szám alatt található leürítő helyen lehet elhelyezni. (5) A (4) bekezdésben meghatározott ürítő helyen a folyékony hulladék elhelyezéséért az önkormányzattal közüzemi szerződést nem kötött egyéb szolgáltatók ártalmatlanítási díjat kötelesek fizetni Bucsa Község Önkormányzata részére. A díj mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2.. (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett, a település közigazgatási területén a lakosság és a közületek által kötelezően igénybeveendő köztisztasági közszolgáltatás útján történik. (2) A kötelező közszolgáltatás igénybevételének módjáról és rendjéről e rendelet rendelkezik. A kötelező köztisztasági közszolgáltatás kiterjed a kommunális szilárd és folyékony települési hulladék összegyűjtésére és elszállítására. 1

2 (3) Az önkormányzat a köztisztasági szolgáltatás elvégzésével az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló BUCSA-ÉP Kft-t (a továbbiakban közszolgáltató) bízza meg, amelynek alapján a közszolgáltató gondoskodik a települési kommunális hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról. (4) A közszolgáltató a szilárd háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerint heti egy alkalom gyakorisággal, zártrendszerű járművel végzi. (5) A közszolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási szerződést a közszolgáltatónál kell megkötni a szilárd háztartási hulladék tekintetében. Az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött közszolgáltatási szerződések továbbra is érvényesek. Az e rendelet hatálybalépését követően a közszolgáltatónak kell gondoskodnia a hatályban lévő korában megkötött közszolgáltatási szerződések módosításának kezdeményezéséről. (6) Amennyiben az ingatlant nemcsak lakás céljára használják, hanem oda vállalkozás székhelye, telephelye is be van jelentve, a vállalkozási célú igénybevételre külön szerződést kell kötni. Ugyancsak külön közszolgáltatási szerződést kell kötni a vállalkozások székhelyeire, telephelyeire, amennyiben nem lakott önálló ingatlant használnak a településen a vállalkozás céljára. (7) A folyékony hulladékszállítást mind a magánszemélyek, mind a közületek által szabadon megválasztható, e tevékenységre engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval elvégeztethetik. Ez esetben a közszolgáltatási szerződés a szállítás megrendelésével keletkezik. (8) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. (9) Nem kell a közszolgáltatást végzőnek munkaidőn túl, munkaszüneti napon, ünnepnapon a megrendelők rendelkezésére állnia. A munkanapon, munkaidőben felvett folyékony hulladékszállítási megrendelést lehetőleg a megrendelés napján, de legkésőbb a befizetéstől számított 3 munkanapon belül, munkanapon teljesíteni köteles a közszolgáltató. (10) A közszolgáltató a rendszeres szilárd háztartási hulladékszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében a hét minden keddi napján egy alkalommal, rendszeresen köteles teljesíteni. Ésszerű indok alapján a lakosság előzetes tájékoztatása mellett ettől a szolgáltató eltérhet. (11) Ha a teljesítés a közszolgáltató hibájából marad el, köteles a háztartási szilárd hulladékot a következő munkanapon, de legkésőbb 48 órán belül elszállítani. (12) Az önkormányzat polgármestere elrendelheti ár- vagy belvízvédelmi készültség keretén belül, természeti vagy más katasztrófa helyzetben a közszolgáltató rendkívüli helyzetben történő rendelkezésre állását. Ez esetben az elvégeztetett munka ellenértékét az önkormányzat a közszolgáltatónak munkanem összesítő, munkaigazolás és a számviteli szabályoknak megfelelő, az önkormányzat nevére kiállított számla alapján megtéríti. 3. (1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles a közszolgáltató által biztosított hulladék gyűjtő edényben, és a közszolgáltatótól megvásárolt megfelelő teherbírású műanyag zsákban az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen. (2) Minden szállítás alkalmával a szerződés szerinti darabszámú 110 literes szabványméretű kuka és a közszolgáltató vagy megbízottjától megvásárolt műanyag zsákok helyezhetők el az ingatlan előtt. A gyűjtőedények, illetve műanyag zsákok ürítése a közszolgáltatást végző feladata. 2

3 (3) A keletkező szilárd háztartási hulladék mennyiségének megfelelő számú fedhető gyűjtő edényt (kuka) a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A hulladékgyűjtő edény pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a használó kötelessége. (4) Hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a megadott szállítási napon elszállítás céljából a közszolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani. (5) A gyűjtő edénybe nem szabad állati hullát, nyers állati hulladékot, mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat. (6) Ha a közszolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható kommunális hulladéknak, annak szállítását megtagadhatja. (7) A közszolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. 4.. (1) A szilárdhulladék szállítási szolgáltatásért az igénybevevők közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni a szolgáltatónak. (2) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillető díjat a képviselő-testület állapítja meg, a közszolgáltatást végző vállalkozóval történt egyeztetést követően. (3) A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálja. (4) A közszolgáltatási díj mértékét évente külön rendeletben teszi közzé. (5) A közszolgáltatásért fizetendő díj alapdíjból és a kommunális hulladék ártalmatlanításának és elszállításának díjából (továbbiakban: kukadíj) áll. Az alapdíj megfizetésének célja a közszolgáltatás rendelkezésre állása, fenntarthatósága, ezért alapdíjat köteles fizetni minden, a településen lakó- vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos, haszonélvező, vagy bérlő, mindezek hiányában a tényleges használó). (6) Lakóingatlan esetében az adott ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező tulajdonos, haszonélvező, vagy bérlő, használó nevére kell megkötni a bérleti szerződést. A szerződést kötő személyében, az ingatlan tulajdoni, bérleti viszonyaiban, használatában, az ingatlanba bejelentéssel rendelkezők számában beállt változást a szerződő fél 15 napon belül írásban köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó károk és kötelezettségek a mulasztót terhelik. (7) Az alapdíjat a szerződést megkötő magánszemély a szerződésben szerepeltetett lakóingatlan után köteles megfizetni. (8) Kukadíjat az ingatlan tényleges használói után kell fizetni (ahány személynek a szerződéssel érintett ingatlanra szóló lakcímbejelentése fennáll). (9) Nem kell a kukadíjat megfizetni azon személyek után, akik igazolhatóan életvitelszerűen az ingatlant nem lakják, az igazolást követő hónap első napjától. (Ezt a szolgáltató felé a szerződő fél jelentheti be, a szerződéssel érintett ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezők vonatkozásában.) Igazolásként kell elfogadni más településen létesített munkaviszonyt, hallgatói jogviszonyt, kollégiumi igazolást, albérleti szerződést, külszolgálati igazolást, tartózkodási hely bejelentést, tartós kórházi, szociális otthoni, gyermekintézményi ápolásról, gondozásról szóló igazolás, valamint a szerződő fél teljes bizonyító erejű okiratban foglalt nyitatkozatát, hogy a településen tulajdonában álló ingatlant életvitel szerűen miért nem használja. Ez esetben nyilatkoznia kell, hogy a településen mely lakásban él életvitel szerűen. 3

4 (10) Mivel az egyes ingatlanoktól elszállított hulladék mennyiségének mérésére nincs lehetőség, ezért a kukadíjat az ingatlanban ténylegesen lakó személyek száma szerint átalánydíj megállapításával kell meghatározni. (11) Az átalánydíj a lakásba bejelentett minden egyes személy után a mindenkori alapdíj 30%-a. (12) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni, ha a nem lakott lakásban, illetve ingatlanon hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesség egy év időtartamra vehető igénybe, melyet az igénybevevő előzetesen köteles jelezni a szolgáltató felé. A mentesség időtartama az ingatlantulajdonos közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentésének kézhez vételétől számított egy év. Az igénybevevőnek a szolgáltató a mentesség időtartamának lejártakor köteles benyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi számlát, vagy ha hatósági igazolás esetén a mentesség nem vehető igénybe, a közszolgáltató jogosult a közszolgáltatási díj kiszabására. (13) Három, vagy annál több gyermekes család, ha az együttélő családtagok egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori saját jogú nyugdíjminimum 150 %-át, kedvezményre jogosult. (A kedvezményt csak azok után lehet igényelni, akik ténylegesen lakják a közszolgáltatási szerződéssel érintett ingatlant hiszen a többiek után nem kell a kukadíjat megfizetni e rendelet 4. (9) bek.szerint). A kedvezményre jogosult a kedvezmény megállapítása esetén havonta csak az alapdíjat, valamint az alapdíj 30%- ának maximum négyszeresét köteles megfizetni. A kedvezményt a polgármester által kiállított igazolás alapján, az igazolás kiállítását követő hónap első napjától a szolgáltatótól lehet igényelni. Az igazolást a polgármestertől kell kérni. A kérelem benyújtásakor a jövedelmet kereseti igazolással, vagy a jövedelemmel rendelkező együttlakó családtagok utolsó három havi bankszámla kivonatával, nyugdíjszelvénnyel kell igazolni. A kérelmező az általa életvitelszerűen lakott ingatlan vonatkozásában kérheti a kedvezményre jogosító igazolás kiadását. A kérelmező a kérelemben természetes személyi azonosítóit, lakcímét, az együttlakó családtagok természetes személyi azonosító adatait köteles megadni. Lakcímüknek meg kell egyeznie a lakcímnyilvántartás és a ténylegesen életvitelszerűen lakott ingatlan címével, amire a kedvezmény megadását kérelmezi. A kedvezményre jogosító igazolás csak e feltételek együttes fennállása esetén adható ki. Amennyiben az igazolás nem adható ki, az igazolás kiadását alakszerű határozattal kell elutasítani, mely ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A kérelemben foglaltakhoz képest beállt adatváltozást a kérelmezőnek 15 napon belül a polgármesternek be kell jelentenie. Aki a bejelentést elmulasztja, s a kedvezményt jogtalanul veszi igénybe, a hulladékszállítási díjkülönbözetet késedelmi kamattal számítva meg kell fizetnie a közszolgáltatónak. A díjkülönbözet előírásáról és behajtásáról a közszolgáltató gondoskodik. 5.. (1) A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatást végző havonta számlát állít ki a közszolgáltatási szerződést megkötött személy számára. (2) A kiszámlázott díjat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell a közszolgáltató részére, a közszolgáltató számlájára utalással, vagy a közszolgáltató által a számlához mellékelt csekken, vagy a közszolgáltató pénztárába örténő befizetés útján megfizetni. (3) Fizetési késedelem esetén a közszolgáltató a késedelmes napokra a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot számít fel. 4

5 (4) 30 napos fizetési késedelmet követően a közszolgáltató írásban, tértivevényes ajánlott levélben szólítja fel a szerződést megkötött személyt a teljesítésre. A felszólításért a közszolgáltató a felszólítás költségét áthárítja a késedelmesen fizetőre, mely költséget ugyancsak a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül a (2) bekezdésben írt módon lehet megfizetni. (5) A fizetési késedelem esetén a közszolgáltató és a szerződő fél megállapodhatnak fizetési könyítésben, fizetési halasztásban részletfizetésben.a megállapodást írásba kell foglalni. A megállapodás megszegése esetén a közszolgáltató a teljes követelést köteles lejárttá tenni és annak adók módjára behajtását kérni. (6) A felszólítás eredménytelensége esetén, 90 napos fizetési késedelmet követően a közszolgáltató a közszolgáltatási díj, a felszámított késedelmi kamat, a felszólítási költségek adók módjára történő behajtását kérheti. Kérelméhez csatolnia kell a a közszolgáltatási szerződés hiteles másolatát, fizetési könnyítésre vonatkozó, a szerződő fél által megszegett megállapodást, a kibocsátott és meg nem fizetett számlák hiteles másolatát, az adós felszólítását, annak átvételét igazoló tértivevényt, a felszólítás költségeit igazoló számlák, pénzügyi bizonylatok hiteles másolatát. (7) A behajthatatlan követelés ellenértékét a behajthatatlanság megállapítását követő 8 napon belül az önkormányzat fizeti meg a közszolgáltatónak. (8) Díj nemfizetés esetén sem zárható ki a kötelező közszolgáltatásból senki. Ez esetben a közszolgáltató kezdeményezi, hogy a közszolgáltatás igénybevételére hatósági határozattal kötelezzék, és költségére az önkormányzat végeztesse el a közszolgáltatást, e rendelet 7. -ában foglaltak szerint. Ennek fedezetéről az önkormámyzat költségvetési rendeletében köteles gondoskodni. 6.. (1) Az egyéb nem háztartási hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról, és engedélyezett hulladék lerakó telepen történő elhelyezéséről annak kell gondoskodni akinél az keletkezett. (2) Elektronikus hulladékot ahhoz a forgalmazóhoz kell a tulajdonosnak saját költségén megsemmisítésére vagy tovább hasznosítására beszállítani, ahonnan az származott. (3) A veszélyes hulladékot arra jogosultsággal rendelkező hulladék kezelővel kell elszállíttatni, illetve az arra kijelölt helyen leadni. (4) Az állattartás során keletkezett állati ürülék, alom és takarmány maradék esetén a 12/2005.(VI.07.) számú önkormányzati rendelet előírásai szerint kell eljárni. (5) Az egyéni vállalkozókkal, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb nem háztartási hulladék elszállítására a közszolgáltatást végzővel külön megállapodást kell kötni. A közszolgáltatás díját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az egyéb nem háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a hulladék keletkezik. Ahol a vállalkozás székhelye, vagy telephelye egyben lakás is, ott külön kell a lakás után és külön a vállalkozás után a szerződést megkötni. Ha egy ingantlanba több vállalkozás is be van jelentve, a közszolgáltatási szerződést mindegyikre külön meg kell kötni. (6) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb nem háztartási hulladék - gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási hulladékgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni. (7) Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről az köteles haladéktalanul gondoskodni, akinél az keletkezett. 5

6 7.. (1) Aki a kötelező közszolgáltatást önkéntesen nem veszi igénybe, azt az önkormányzat határozatban kötelezi az igénybevételre, valamint a kötelezett költségére azt az önkormányzat elvégezteti. (2) Az elvégeztetett közszolgáltatás megfizetésére az önkormányzat számlát és felszólítást állít ki. Aki a fizetési felszólítás ellenére az elvégeztetett közszolgáltatás díját 8 napon belül az önkormányzat felszólításában írt módon nem fizeti meg, azt az önkormányzat adók módjára hajtja be. 8.. (1) Aki e rendelet 4.. (13) bekezdésében írt bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy (2) aki a 6. (7) bekezdésében írt anyagokat a kommunális hulladék tartó edénybe helyezi, vagy (3) aki a 7. (1) bekezdésében írt közszolgáltatást önkéntesen nem vette igénybe, vagy (4) akit a kötelező közszolgáltatás igénybevételére határozattal kellett kötelezni, vagy (5) a közszolgáltatást az önkormányzat az igénybe nem vevő költségére volt kénytelen elvégeztetni, az szabálysértést követ el és 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (6) Az (1)-(5) bekezdésben írt szabálysértés elkövetése észlelésekor a közszolgáltató feljelentést tesz a szabálysértési hatóságnál. 9.. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével a 17/2008.(XI.21.) számú rendelet hatályát veszti, kivéve a többször módosított 17/2008.(XI.21.) 1. sz. melléklete, amely június 30-án veszíti hatályát. (2) A szilárd és folyékony hulladékok elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásokért fizetendő díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) E rendelet kihirdetéséről a község hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján a jegyző gondoskodik. Bucsa, április 14. Dr. Mile Sándor polgármester Magyar László körjegyző Kihirdetve: Bucsa, április 15. napján Magyar László körjegyző 6

7 1. sz. melléklet Bucsa Község Önkormányzatának 8/2010.(IV.15.) sz. rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata által szervezett kötelezően igénybeveendő közszolgáltatások díjai 1./ Lakosságnak, önkormányzatnak, közületnek az önkormányzattal közüzemi szerződéses kapcsolatban álló szervezet által végzett szennyvízszippantás díja: 3.000,- Ft/fuvar szolgáltatási díj + 25 % ÁFA, 750 Ft, összesen: Ft/fuvar. 2./ Az önkormányzattal közüzemi szerződést nem kötött egyéb szolgáltatók által fizetendő folyékony hulladék ártalmatlanítási díj: Ft/ürítési alkalom + 25 % ÁFA 417 Ft, összesen: Ft/fuvar. (A díjak az Áfá-t tartalmazzák.) Háztartási szilárdhulladék-szállítási díj a következők szerint kerül meghatározásra: 1./ A kommunális szilárd hulladék (szemét) szállítási díj alapdíja: Ft/hó + 25 % ÁFA, Ft összesen: Ft. 2./ A lakóingatlanokba bejelentkezett személyek után személyenként és havonta az alapdíj 30 %-a, mint a szállítás és az ártalmatlanítás díja (kukadíj) átalánydíjként fizetendő (162.- Ft + 25 % Áfa 40.- Ft összesen Ft. 3./ A lakóingatlanba vagy a vállalkozások önálló telephelyein, székhelyein bejelentett vállalkozások után fizetendő szállítás és ártalmatlanítás díja (kukadíj) szállító edényenként (1 db 100 literes kukát alapul véve) Ft + 25 % áfa Ft összesen: Ft. 4./ Ezek a szállítási összegek havonta a négy alkalommal történő szállítási díjat és ártalmatlanítási díjat, mint átalányt tartalmazzák/edény (Heti egy alkalommal egy edény.) A második és minden további edény után 1255 Ft/hó felárat kell fizetni. 5./ Az ezen felüli mennyiséget a szolgáltató a BUCSA-ÉP Kft-nél megvásárolható műanyag zsákok kihelyezésével gyűjti be, melynek költsége zsákonként 240- Ft + 25 % Áfa 60.- Ft, összesen: 300 Ft/db. A zsákok egyéni azonosítóval ellátottak. 7

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.)önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki:

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki: Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes: 2010.12.16. Alsózsolca Város Képviselő-testületének 31/2002./XII.28./ sz. önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben