46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1"

Átírás

1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdését figyelembe véve és a 16. (1) bekezdéseiben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályáról szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról és kezeléséről, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. (3) 2 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki, Mártély üdülőterületre az e rendeletben foglalt eltérések figyelembe vételével. (4) 3 A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlantulajdonos, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. Jelen jogszabályi kötelezettség elsődlegesen a bármilyen jogcímmel rendelkező használót vagy jogcím nélküli használót terheli. (5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 1 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., 27/2002. (07.12.) Kgy. sz., 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 26/2004. (04.06.) Kgy. sz., az 54/2004. (11.08.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz., a 33/2005:(06.24.) Kgy. sz., a 62/2005.(12.07.) Kgy. sz., a 23/2006.(05.22.) Kgy. sz., a 39/2006.(09.11.) Kgy. Sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz., a 26/2007.(05.03.) Kgy.sz., a 44/2007.(09.17.) Kgy. sz., a 69/2007.(12.18.) Kgy, a 16/2008.(04.05.) Kgy, a 22/2008.(05.06.) Kgy., az 59/2008.(12.12.) Kgy., a 4/2009.(02.07.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 2 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 3 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet.

2 (6) 4 Tilos a hulladékot elhagyni a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Jelen jogszabályi kötelezettség egyaránt vonatkozik minden ingatlantulajdonosra, illetve a Szolgáltatóra. (7) 5 A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az A.S.A- Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. (Cg.: ) (a továbbiakban: Szolgáltató) E rendelet alkalmazásában: 1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó - rendszeresen vagy alkalmilag képződő - szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot; 2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlanon magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e; 3. 8 Lomtalanítás alá tartozó hulladék (lom): az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék valamint az alkalmilag képződött egyéb települési szilárd hulladék ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonosi közösség, akinek/aminek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, erre kizárólag a célra létesített, az Önkormányzat által és egyéb környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező kijelölt lerakóhely, létesítmény Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, vonatkozó jogszabályok alapján létesített, kijelölt létesítmény. 7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja; 8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása; 9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatok, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; 4 Módosította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 5 Módosította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 6 Hatályonkívül helyezte az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 7 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 8 Módosította a, a 26/2007.(05.03.) Kgy.sz., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet 9 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 10 Módosította a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 11 Módosította a, a 26/2007.(05.03.) Kgy.sz. rendelet

3 10. Szolgáltató: a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint feljogosított hulladékkezelő; 11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése; 12. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj gyűjtőedény: a Szolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos részére ingyenesen vagy visszterhesen szolgáltatott, a szilárd hulladék tárolását szolgáló edényzet, illetve konténer Gyűjtőzsák: a Szolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos vagy a gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet részére visszterhesen szolgáltatott, a szilárd hulladék tárolását biztosító műanyag anyagú zsák Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten, szelektíven gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel Zöldhulladék: falomb, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradványok, Nagydarabos hulladék (lom): a településen, a háztartásokból, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzet méreteit meghaladó hulladék. (pl.: nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezések, készülékek stb.) 18. ellátandó terület: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási belterülete. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 4. (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. (2) 17 A közszolgáltatás keretében Szolgáltató gondoskodik az ingatlanok területén és a közterületen keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és átvételéről az általa rendszeresített gyűjtőedényzet, gyűjtőzsák, illetve szelektív gyűjtőkonténerek és szelektív gyűjtőzsákok útján, valamint a begyűjtött települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezéséről, tárolásáról, előkezeléséről, kezeléséről (ártalmatlanításáról és hasznosításáról), illetve a tulajdonában vagy kezelésében lévő hulladékkezelő létesítmények üzemeltetéséről. (3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal. 12 Hatályba léptette a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. rendelet. 13 Hatályba léptette a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz.,módosította az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet. 14 Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 15 Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 16 Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 17 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet.

4 (4) 18 Az Önkormányzat biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést. Önkormányzat gondoskodik a gyűjtési rendszer kialakításáról, a szükséges gyűjtőszigetek helyeinek kijelöléséről, a szelektív gyűjtőzsákokban elhelyezett szelektív hulladék járatterv alapján történő összegyűjtéséről, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű szelektív gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. Szolgáltató az Önkormányzat döntése alapján gondoskodik a szelektív rendszer működtetéséről. Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató kötelezettségei (1) 20 Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot; a.) Az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, és az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatást végző hulladékkezelőnek átadni. b.) a közszolgáltatási díjat megfizetni a Szolgáltatónak c.) d.) 21 (2) 22 A Szolgáltató köteles betartani a jelen rendelet 5. (1) c.) és d.) pontjaiban foglaltakat. (3) 23 (4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (5) 24 Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül illetve fióktelephelyéül is, vagy magánszemély által folytatott egyéni vállalkozói tevékenység végzésére is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást külön igénybe venni. (6) 25 A Szolgáltató hulladékelszállítással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség az általa, az ingatlantulajdonos részére átadott, és az ingatlantulajdonos által kihelyezett szabványedényből történő gyűjtésre, valamint a Szolgáltató által biztosított műanyagzsákban kihelyezett hulladék elszállítására terjed ki. (7) 26 A Szolgáltató feladata a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladék gyűjtő edényzetekben szelektíven gyűjtött anyagok - papír, műanyag, üveg, alumínium fémdoboz -, valamint a szelektív gyűjtőzsákokban gyűjtött anyagok papír, műanyag - elszállítása. (8) Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. Módosította a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz, a 44/2007.(09.17.) Kgy. sz.. rendelet 19 Módosította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet 20 Módosította, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 21 Hatályon kívül helyezte a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 22 Hatályon kívül helyezte a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet, Módosította az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 23 Hatályon kívül helyezte a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 24 Módosította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 25 Hatályba léptette a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. rendelet., módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz, a 44/2007.(09.17.) Kgy. sz.. rendelet. 26 Hatályba léptette a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. rendelet., módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz.., a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz, a 44/2007.(09.17.) Kgy. sz.. rendelet. 27 Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. Hatályon kívül helyezte a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet.

5 (9) 28 A magasházas, lakótelepi övezetben az ingatlantulajdonos köteles a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedényeket igénybe venni, rendeltetésüknek megfelelően használni. A családi házas övezetben az ingatlantulajdonos köteles a szelektív hulladékgyűjtés céljára rendeltetésszerűen igénybe venni a szelektív gyűjtőzsákokat. (10) 29 Ingatlantulajdonos a szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett konténerbe és szelektív gyűjtőzsákba idegen anyagot nem helyezhet el. (11) 30 A szelektív gyűjtőedényzetbe behelyezett illetve szelektíven a közterületen átadás céljából kihelyezett hulladék nem tulajdonítható el. II. fejezet A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 6. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni. A hulladékszállítás részletes rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon - hagyja jóvá. (4) 31 (5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (6) 32 Amennyiben a jelen rendelet pontjában meghatározott települési szilárd hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. Amennyiben nem tudja biztosítani a települési szilárd hulladék elszállítását úgy köteles igénybe venni az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást. 28 Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., Módosította az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz., a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet. 29 Megállapította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz.,módosította a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz, a 44/2007.(09.17.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. sz.. rendelet. 30 Megállapította a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 31 Hatályon kívül helyezte a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 32 Módosította, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet.

6 (7) 33 A hulladékkezelés helyi feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat a változás bekövetkezte előtt 8 nappal írásban értesíteni vagy felhívás útján tájékoztatni. (8) 34 A szerződéses viszonyban álló ingatlantulajdonosokra a Hgt. 51. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség nem terjed ki. A náluk keletkező hulladék nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik. A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó ajánlat és szerződés egyes tartalmi elemei 7. (1) 35 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ajánlatban meg kell határozni a./ Az ajánlat tevőt, illetve az ajánlat címzettjét: azaz a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost (elsődlegesen az ingatlan használóját), b./ a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c./ teljesítés helyét, d./ a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét, a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit, e./ a szolgáltatási díj megfizetésének alapját, az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét, f./ az irányadó jogszabályok meghatározását. (2) 36 A szerződés tartalmazza, illetve szól az alábbiakról: a.) szerződő felek megnevezését - természetes személy esetén:név, lakcím,anyja neve, születési helye. ideje, az ingatlanban lakók száma - gazdálkodó szervezet és tulajdonosi közösség esetén: székhely, bankszámlaszám, adószám b.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, c.) a teljesítés helyét, d.) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, e.) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, f.) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi, g.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, h.) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról, i.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, határidejét, és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit, j.) a szolgáltatási díj megállapításának alapját, az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét, k.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, l.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 33 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. Sz, a 26/2007.(05.03.) Kgy.sz. rendelet 34 Módosította az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 35 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet. 36 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 38 Hatályon kívül helyezte a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet

7 m.) A tulajdonosi közösségek döntéshozó szerve által meghozott érvényes határozat a lakóközösségen belüli díjmegosztást illetően. (3) 38 (4) 39 Ingatlantulajdonos-változás esetén az új ingatlantulajdonos 8 napon belül köteles e tényt a szolgáltatónak írásban bejelenteni, és szerződéskötési kötelezettségének az ingatlan birtokába kerüléséig eleget tenni. A díjfizetési kötelezettség a korábbi ingatlantulajdonost a használatban tartás utolsó hónapjának végéig terheli. (5) 40 A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól. A hulladék gyűjtésére és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek (1) 42 Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot begyűjtés, illetve elszállítás céljából a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a gyűjtőedényt meghaladó mennyiségű hulladékot a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban helyezheti el. (2) 43 (3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési ürítési gyakoriság figyelembevételével. (4) 44 (5) 45 A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. A gyűjtőedény rendelkezésre bocsátása lakossági közszolgáltatás esetén ingyenesen történik. A nem lakosság részére biztosított gyűjtőedény esetében a gyűjtőedényért a Szolgáltató vételárat kérhet. Amennyiben az ingatlantulajdonos/ok részére az edényzet nem rendeltetésszerű használatából származó ok (pl. törés, eltulajdonítás) miatt szükséges biztosítani új gyűjtőedényt, úgy a Szolgáltató igényelhet vételárat. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazott képviselője a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. (6) 46 A Szolgáltató a tulajdonosi közösségeknél (társasházak, szövetkezeti lakások) keletkező települési szilárd hulladékok gyűjtésére a keletkező hulladék mennyiségétől függően 240, 660 és 1100 literes hulladéktárolót köteles elhelyezni. 39 Megállapította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet, Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 40 Megállapította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 41 Módosította, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 42 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet. 43 Hatályonkívül helyezte, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 44 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet. Hatályon kívül helyezte a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 45 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. Rendelet, 62/2005 (12.07) Kgy.sz. rendelet. 46 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet.

8 (7) 47 Ha az ingatlantulajdonos (vagy tulajdonosi közösség) a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát (folyamatos kéthavi összesített ürítési esetszám felét meghaladó esetszám alkalmával), az ingatlantulajdonos köteles nagyobb űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényét. (8) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni. (9) 48 (10) Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni, kivétel ez alól a természetes személyek, és az Önkormányzat intézményei (akik díjfizetés nélkül vehetik igénybe). A gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. (11) 49 Azon családi házas ingatlanok tulajdonosai, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok létszáma legfeljebb 2 fő, a szolgáltatótól igényelhetik a 60 literes edényzet használatát. A 2 főt meghaladó létszámú háztartások számára nem biztosítható 60 literes edényzet. A hulladék gyűjtésére és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek (1) 51 Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni, kivételt képeznek ez alól a közösségi gyűjtőedények, melyek közterületen történő elhelyezéséhez a tulajdonosi közösség közterület-használati engedélyt köteles kérni az Önkormányzat külön rendeletében szabályozottak szerint. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, vagy a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján szilárd burkolattal ellátott területre lehet. 47 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy.Sz. rendelet. 48 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. Rendelet, a 62/2005 (12.07) Kgy.sz., a 39/2006.(09.11.) Kgy. Sz. rendelet. Hatályon kívül helyezte a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 49 Megállapította a 22/2005.(04.04.) Kgy. sz. Rendelet, Módosította a 62/2005 (12.07) Kgy.sz., a 23/2006.(05.22.) Kgy. sz. rendelet. 50 Módosította, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 51 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. sz. rendelet.

9 (2) 52 Ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket, gyűjtőzsákokat és a szelektív gyűjtőzsákokat a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjármű számára megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen oly módon elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. Gyűjtőedény, gyűjtőzsák és a szelektív gyűjtőzsák a begyűjtést megelőző napon 18 órától helyezhető ki. Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedénynek az ingatlanán történő ismételt tárolásáról legkésőbb a begyűjtést követő naptól kezdődően. (3) 53 A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell tartani. A hulladékot a gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban, szelektív gyűjtőedényben és gyűjtőzsákban úgy kell elhelyezni, hogy mozgatáskor és ürítéskor az ne szóródjon, a hulladék begyűjtését végző dolgozók testi épségét ne veszélyeztesse, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 10. (1) 54 A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, valamint a szelektív gyűjtőedények ürítése során közterületen keletkezett szennyeződés eltakarításáról, környezetének tisztán tartásáról a Szolgáltató köteles azonnal gondoskodni. (2) 55 (3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni. (4) 56 (5) (1) 58 A gyűjtőedényben és a gyűjtőzsákban elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya: a./ 60 literes gyűjtőedény esetén 15 kg b./ 120 literes gyűjtőedény esetén 25 kg c./ 240 literes gyűjtőedény esetén 50 kg d./ 660 literes gyűjtőedény esetén 140 kg e./ 1100 literes gyűjtőedény esetén 250 kg f./ 120 literes gyűjtőzsák esetén 12 kg g./ szelektív gyűjtőzsák esetén 12 kg lehet. 52 Módosította a 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet. 53 Módosította a 26/2007.(05.03.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. Sz. rendelet 54 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. Sz. rendelet. 55 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. Hatályonkívül helyezte a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet 56 Hatályon kívül helyezte az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 57 Hatályon kívül helyezte az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 58 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz., az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz., a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet.

10 (2) Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. (3) 59 Tilos a gyűjtőedénybe és gyűjtőzsákban folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek életét, testi épségét, egészségét. Hulladék szállításának rendje (1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon. (2) 61 Begyűjtött hulladék elszállítása során közterületen keletkezett szennyeződés eltakarításáról a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni (3) 62 Amennyiben a beütemezett járatterv szerinti szállítási napon műszaki vagy egyéb rendkívülinek tekinthető oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a közszolgáltató köteles pótolni. (4) 63 A települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának gyakorisága - ha jelen rendelet vagy egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik tulajdonosi közösségek által használható gyűjtőedények (240 l, 660 l, 1100 l) esetében minimum heti két alkalomnál, a nem tulajdonosi közösségek által használt gyűjtőedények ürítése esetén hetente egy alkalomnál, a külső települési központoknál (Kishomok, Hódmezővásárhely-Erzsébet, Hódmezővásárhely- Szikáncs, Hódmezővásárhely-Batida, Hódmezővásárhely-Kútvölgy) havonta egy alkalomnál kevesebb nem lehet. (5) 64 Az ingatlantulajdonos Hódmezővásárhely Új-Kishomok (Belső-Kishomok) belterületi városrészen köteles az egyéb belterületre vonatkozó szabályok szerint igénybe venni a kötelező helyi közszolgáltatást edényzet használatával, aki a hatósági nyilvántartás adatai alapján életvitelszerűen lakik. Az ingatlantulajdonos Mártély Üdülőterületen köteles május 01 október 31. közötti időszakban vagy legalább 60 literes edényzet heti / 120 literes edényzet kétheti ürítését igénybe venni vagy köteles a május 01 október 31-i igénybevételi időszakban legalább heti 60 literes űrtartalomnak megfelelő nagyságú, a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák megvásárlásával igazolni a működtetett hulladékrendszer igénybevételének jogszerűségét. 59 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. rendelet. 60 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 61 Módosította a 26/2007.(05.03.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. Sz. rendelet. 62 Módosította a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet. 63 Megállapította a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 64 Megállapította a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet.

11 A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másik ingatlantulajdonos gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot elhelyezni tilos. Jelen jogszabályi kötelezettség egyaránt vonatkozik minden ingatlantulajdonosra, illetve a Szolgáltatóra. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 14. (1) 66 Szolgáltató köteles az általa összegyűjtött hulladékot az üzemeltetésében lévő hulladéklerakó telepre szállítani ártalmatlanítás vagy tárolás céljából, illetve köteles a felhasználható hulladékot, valamint a szelektív hulladékgazdálkodás során elkülönítve gyűjtött hulladékot kezelni, és hasznosítás céljából hasznosító telepeken elhelyezi. (2) 67 A város közigazgatási területén települési szilárd hulladékot csak a Szolgáltató szilárdhulladék lerakó telepén szabad (Békefi dülő). A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra és a zöld hulladékra vonatkozó külön rendelkezések (1) 69 A jelen rendelet 3. (1) pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik, évente minimum egy alkalommal, Önkormányzattal egyeztetett időpontban. (2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi. (3) 70 (4) 71 Átlátszó zsákban, illetve rendezett elszállítható formában az ingatlan elé kihelyezett zöld hulladék elszállításáról a Szolgáltató gondoskodik. A zöld hulladék szállításának gyakorisága: heti rendszeresség. (5) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, a szétszóródás megakadályozása mellett, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (6) 72 A Szolgáltató az (1), (4) és (5) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles külön díjfizetés ellenében elszállítani. (7) A lomtalanítás alá tartozó hulladék és a zöldhulladék szállításának időpontjára a Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat készít és arról a lakosságot hirdetésben értesíti. 65 Módosította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 66 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 67 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 68 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 69 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 70 Hatályon kívül helyezte a 62/2005 (12.07) Kgy.sz. rendelet. 71 Módosította az 59/2006.(12.19.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy.Sz. rendelet 72 Módosította a 62/2005 (12.07) Kgy.sz. rendelet.

12 A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 16. (1) 73 A hulladékkezelési közszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg. A díj tartalmazza az e rendeletben szabályozott zöld hulladék elszállításának díját is. (2) 74 Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 64/2008. (III.28) Korm. rendelet 7. (1)- (4) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő költségeket a Szolgáltató számára köteles megtéríteni. (3) 75 Az ingatlantulajdonosoknál az egységnyi díjtétel a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján a gyűjtőedényzet (60 liter, 120 liter, 240 liter, 660 liter, 1100 liter) egyszeri ürítési díja, illetve a gyűjtőzsák vételára és ürítési díja (60 liter, 120 liter). (4) 76 A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos (elsődlegesen az ingatlan használója) köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (5) 77 A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás elszámolási időszakára eső szorzata. (6) 78 Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, a számla ellenében havi/negyedéves elszámolási időszakra, utólag köteles megfizetni. (7) 79 A közszolgáltatás díját az elszámolási időszakot követő 20. napon belül kell kiegyenlíteni számla ellenében, készpénzzel, készpénz-átutalási megbízással, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással. (8) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni. (9) 80 Amennyiben a 14. (2) bekezdésében megjelölt hulladéklerakó telepre nem a közszolgáltató szállít be hulladékot, a beszállító a rendelet mellékleteiben meghatározott elhelyezési díj fizetésére köteles. A közszolgáltató köteles a lerakóhely igénybevételét dokumentálni és a beszállító részére bizonylatot kiállítani. (10) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (11) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 73 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. Rendelet, 62/2005 (12.07) Kgy.sz. rendelet. 74 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 75 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. Rendelet, 62/2005 (12.07) Kgy.sz. rendelet. 76 Módosította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 77 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 78 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. sz. rendelet. 79 Módosította a 4/2009.(02.07.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet 80 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet.

13 (12) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. (13) 81 A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék behajtását az Önkormányzattól igényelheti. (14) 82 A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat 8 napon belül köteles átutalni a Szolgáltatónak. Amennyiben a köztartozás behajthatatlan, az Önkormányzat - a feladathoz kötött állami támogatás terhére - a behajthatatlanság tényének megállapítását követő 8 napon belül a díjhátralékot köteles a szolgáltatónak megtéríteni. (15) 83 (16) 84 A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke. A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg. A Szolgáltató köteles a fizetendő díjat úgy megállapítani, hogy az ne tartalmazzon indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között. (17) (1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. (2) 86 A Szolgáltató köteles a Hgt. 25. (1) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni. (3) Az Önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díj elfogadását megelőzően részletes költségelemzést készíteni. A költségelemzést - a Szolgáltató (2) bekezdésében meghatározottak szerint készített javaslata alapján - a jegyző terjeszti elő. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, a díjfizetési kötelezettség alóli mentesülés, a díj korlátozása (1) Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet. 82 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz. rendelet. 83 Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (04.06.) Kgy. sz. rendelet 84 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet. 85 Hatályon kívül helyezte a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 86 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 87 Hatályon kívül helyezte a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. rendelet

14 (2) 88 A családi házas ingatlantulajdonos igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 30 napot meghaladó mértékben nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy más részére az ingatlan egyéb hasznosítását. Az ingatlantulajdonos köteles legalább kéthavonként közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát. Szüneteltetés esetén Szolgáltató kérheti az ingatlantulajdonos részére átadott edényzetnek a szüneteltetés időtartamára történő visszaszolgáltatását. Ez esetben a Szolgáltató köteles gondoskodni az edényzetek elszállításáról, illetve a szüneteltetés megszűnése, megszűntetése esetén annak 3 munkanapon belül történő visszaszállításáról. A szünetelés iránti kérelmeket a Szolgáltató bírálja el. (3) 89 Hódmezővásárhely Új-Kishomok külterületen és Mártély Üdülőterületen az ingatlantulajdonos kérelemre, indokolt esetben mentesül az igénybevételi és díjfizetési kötelezettség alól. A kérelmeket az Önkormányzat Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága bírálja el. Azon esetben tekinthető indokoltnak a mentesítés, amennyiben az ingatlan nem rendelkezik felépítménnyel. (4) 90 (5) Indokolt esetben, korházi ápolás és egyéb akadályoztatás igazolásával méltányosságból előzetes bejelentés nélkül is kérheti a tulajdonos a szolgáltatási díj alóli felmentést az igazolt időszakra. Az akadályoztatást, megszűnése után 15 napon belül be kell jelenteni. A felmentést a szolgáltató bírálja el. (6) 91 Önkormányzat az ingatlantulajdonosok részére az alábbi díjkedvezményt, díjmentességet nyújtja: a./ A családi házas ingatlanok esetében azon ingatlantulajdonosok, ahol a hatósági nyilvántartás alapján kizárólag 65. évet betöltött személyek laknak, a következő díjkedvezményben részesülnek: a mindenkori 60 literes hulladéktároló edényzet bruttó egyszeri ürítési díjának megfelelő összeg. b./ A tulajdonosi közösségben (társasház, lakásszövetkezet) élő azon személyek, ahol a hatósági nyilvántartás alapján az egy háztartásban (lakásban) kizárólag 65 évet betöltött személyek laknak, a háztartásra jutó hulladékdíj alól díjmentességben részesülnek. c./ Az Önkormányzat Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága jogosult kérelemre az előző pontokban meghatározott díjkedvezményt megállapítani azon ingatlantulajdonosok részére is, ahol - a hatósági nyilvántartás alapján kizárólag 65 évet betöltött személyek és nappali képzésben iskolai/felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek/fiatal felnőttek, és/vagy - kizárólag 65 évet betöltött személyek és egészségi állapotuk miatt teljes mértékben keresőképtelenek, saját ellátásukról gondoskodni nem képes személyek laknak. d./ Az Önkormányzat Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága kérelemre azon háztartásoknak, ahol a hatósági nyilvántartás alapján olyan természetes személyek laknak, akik közül bármelyik személy vagy személyek betöltötték a 70. életévet, valamint a háztartásban kizárólag olyan személy vagy személyek laknak, aki vagy akik a 62. életévét már betöltötték, de a 65. életévét még nem töltötték be, - családi házas ingatlan esetében a mindenkori 60 literes hulladéktároló edényzet bruttó egyszeri ürítési díj 50 %-nak megfelelő összeg. 88 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. Rendelet,62/2005 (12.07) Kgy.sz. rendelet. 89 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz. Rendelet,62/2005 (12.07) Kgy.sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet. 90 Módosította az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz., Hatályonkívül helyezte az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet. 91 Módosította a 22/2005.(04.14.) Kgy. sz, a 33/2005:(06.24.) Kgy. sz. Rendelet, 62/2005 (12.07) Kgy.sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz., a 16/2008.(04.05.) Kgy, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet.

15 - tulajdonosi közösség esetén a fizetendő hulladékdíj 50%-ának megfelelő díjkedvezményt állapít meg. (7) 92 A jelen Rendelet 18. (6) bekezdésében foglalt kedvezmények azon ingatlanok esetében is biztosítandók, ahol közüzemi számlák alapján igazolható a külön háztartás vezetése, és a külön háztartásra vonatkozóan fennállnak a 18. (6) bekezdésében foglalt további feltételek külön edényzet használata esetén. (8) 93 Az Önkormányzat által biztosított díjkedvezményt az Önkormányzat díjkompenzáció formájában biztosítja a Szolgáltató, illetve a szolgáltatást igénybe vevők részére. A Szolgáltató részére fizetendő díjkompenzáció elszámolása külön megállapodás alapján történik. (9) 94 Az Önkormányzat a díjkedvezményt, díjmentességet a jogosultság keletkezését követő naptári negyedévtől biztosítja. A díjkedvezmény, díjmentesség azon ingatlan esetében biztosítható, ahol az ingatlantulajdonos a hatósági nyilvántartás adatai alapján életvitelszerűen lakik. III. fejezet A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 19. (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a.) Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy b.) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. (2) 95 A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Szállító köteles gondoskodni. A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 48 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról. 92 Megállapította, az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet 93 Beillesztette a 62/2005 (12.07) Kgy.sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy. Sz. rendelet. 94 Megállapította a 26/2007.(05.03.) Kgy. Sz. rendelet 95 Módosította a 27/2002. (07.12.) Kgy. sz., az 56/2002. (12.17.) Kgy. sz., az 59/2006.(12.19.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. Sz. rendelet.

16 (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodik. (4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek nem kötelesek a közszolgáltatás igénybevételére, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéről származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. IV. fejezet A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 20. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. (2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításról vagy a hasznosításról gondoskodni. (3) 96 Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa a.) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségének megfizetésével teljesíti (4) 97 Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhelyre vagy hasznosítóhelyre a hulladék termelője, birtokosa, amennyiben a szállításhoz egyéb hatósági engedély nem szükséges maga is elszállíthatja. (5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón kívül, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. 96 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 97 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet.

17 (6) 98 A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni. (7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságnak bejelentést tenni. (8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli. (9) (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezéséről. (2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 22. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) 100 A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék gyűjtésére szolgáló konténer elhelyezése a közterületet 48 órát meghaladó időtartamra veszi igénybe. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról. (3) 101 A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közúton a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon csak a közútkezelőjének hozzájárulásával továbbá a közterület használati rendeletben foglaltak szerint a hozzájárulásban megállapított feltételekkel helyezhet ki. a.) - b.) 102 c.) Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 99 Hatályon kívül helyezte a 37/2009(11.21.) Kgy. rendelet. 100 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 101 Módosította a, a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet. 102 Hatályon kívül helyezte a 37/2009(11.21.) Kgy. rendelet. 103 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. rendelet. Hatályon kívül helyezte a 37/2009(11.21.) Kgy. rendelet.

18 (4) 104 Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a konténer azonosító számát V. fejezet Közterületek és magánterületek tisztántartása (1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő helyi utakon, járdákon, kerékpárutakon, lépcsőkön, továbbá az ehhez tartozó műtárgyakon keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról és a síkosságmentesítéséről az Önkormányzat a Szolgáltató útján, vagy más módon, zöldterületeken közhasznú foglalkoztatás keretében gondoskodik. Kivételt képeznek az ingatlantulajdonosi, bérlői és használói kötelezettségek. (2) Az ingatlantulajdonos, köteles gondoskodni az ingatlan környezetében lévő közterület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről, a fű vágásáról, melynek magassága nem haladhatja meg a termőföld felső síkjától számított 15 centimétert a gyűjtőedényzet környezetének tisztán tartásáról. (3) Az ingatlantulajdonos, köteles gondoskodni a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a közterületen a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, melyek nem akadályozhatják a szabad közlekedést, valamint köteles gondoskodni a járdán hóeltakarításról és a járda síkosságmentesítésről. (4) A jelen (2) - (3) bekezdésben foglalt kötelezettség az alábbiakban meghatározott közterületrészekre kiterjed: a.) Általános esetben az ingatlan előtt az úttestig terjedő teljes terület, úszótelkes ingatlanok esetén a két telekingatlan közötti terület fele része-kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont terülteket. b.) Tömbházak esetén, a járda vagy egyéb burkolt felület és az ingatlan közéeső zöldfelület. c.) Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz valamint úszótelkes ingatlanok esetén a két telekingatlan közötti járdaszakasz fele része. d.) Tömbházaknál az ingatlan előtt lévő járdaszakasz vagy szervízút, ezek hiányában 2 méter széles területsáv, a gyalogosközlekedésre szolgáló burkolt felület. e.) Társasházhoz tartozó parkolók. (5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. (6) A jelen (2), (3) és (5) bekezdésekben foglalt kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített épület nélkül álló ingatlanokra is kiterjed, viszont nem terjed ki a fizető várakozási övezetekre. (7) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakaszt szükség szerint kell az (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tisztítani. (8) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, gyalogjárót, lépcsőt stb.) csúszásmentesíteni kell. 104 Módosította a 10/2002. (02.26.) Kgy. sz. rendelet. 105 Módosította, a 69/2007.(12.18.) Kgy rendelet 106 Módosította, a 69/2007.(12.18.) Kgy, az 59/2008.(12.12.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

19 (9) Rendkívüli esetben (pl.: elemi csapás esetén) a Polgármesteri Hivatal az ingatlan tulajdonosát, az ingatlan előtti út- és közterületre került anyagok, szemét vagy hó eltakarítására is kötelezheti. (10) Hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jeleken, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megálló helyénél olyan módon, hogy a fel és a leszállást akadályozza, közszolgálati felszerelési tárgyra (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop) és köré, kapubejárat elé, annak teljes szélességében, a fák törzsétől 2 méteres körzeten belül, nyílt csapadékvíz árokba, vízelnyelőrácsokra, továbbá útról levezető folyóka - szakaszokra. A ingatlan belső részéből kikerülő összesepert havat, jeget az ingatlantulajdonos saját költségén köteles a kijelölt lerakóhelyre szállítani, vagy szállíttatni. Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak stb.) klorid tartalmú ( pl.: konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kimutatási mértéke 40 gramm/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén tilos. (11) Az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlanához tartozó járdaszakasz melletti folyókának és csatornanyílásnak hótól, jégtől és egyéb lefolyást akadályozó anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni. (12) Az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró alatti áteresz ingatlan előtti folyóka, valamint a mederelemmel burkolt csatornák-, és közterületek út széléig való tisztán tartása, és jó karbantartása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. A burkolatlan csapadékvízelvezető árok rézsűjét borító növényzet gondozása során tilos a vegyszerek alkalmazása, valamint a növényzet egyéb módon történő kiirtása. 23/A. 111 (1) Közterületen bármilyen hulladékot, dohányszármazékot kizárólag az erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. (2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a dohányzás a jelen rendelet alapján az összes játszótéren tilos. (3) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályba csak abban az esetben helyezhető el, ha a szennyező anyagot előzetesen, az arra alkalmas zárt, szóródás mentes tároló eszközbe (papír, zacskó, nejlon zacskó stb.) elhelyezi. A szennyezés eltávolítására alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánál tartani. (4) Anyagszállításnál ügyelni kell arra, hogy annak során a közterület ne szennyeződjék és a szállítmányból ne hulljon ki semmi por, bűz és csepegés ne keletkezzen. A szállítóeszközökből könnyen kihulló anyag (homok, kavics stb.) csak olyan járművel szállítható, amely lehullást megakadályozó felépítménnyel van ellátva. 111 Megállapította a 44/2007.(09.17.) Kgy. sz. rendelet. Módosította a 69/2007/.(12.18.) Kgy., a 22/2008.(05.06.) Kgy., a 37/2009.(11.21.) Kgy.rendelet

20 (5) Ha bármely anyag szállításánál, fel- vagy lerakásnál a közterület szennyeződik, vagy megrongálódik, a szennyeződés és rongálódás előidézője azonnal, de legkésőbb munkája elvégzése után köteles a közterületet ismét kifogástalanul tiszta, illetőleg eredeti állapotba hozni, és az összegyűjtött szemetet eltávolítani. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jegyző az okozó költségének terhére a munkát elvégeztetheti. (6) Szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, üzlethelységek és más egyéb elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan és a bezárást követően az üzemeltető köteles tisztán tartani, a téli feladatokat ellátni. (7) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét 5 m-es körzetben folyamatosan tisztán tartani, valamint az árusításból keletkező hulladékot, göngyöleget összegyűjteni, és annak elszállításáról saját költségükön gondoskodni. (8) 112 (9) A közterületen leálló gépjárművek üzemben tartói kötelesek a gépjárműből közterületre kikerülő szennyeződést (olajfogyást stb.) eltakarítani és a közterületet ismét kifogástalanul tiszta, illetőleg eredeti állapotba hozni. (10) A közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, tereket, nyilvános parkokat, sétányokat stb.) beszennyezni, továbbá szennyvizet vagy más szennyező folyadékot a közterületre kiönteni, vagy kivezetni tilos. (11) A közterületen szőnyeget porolni csak a kijelölt helyen szabad. Közterületre néző ablakokban, erkélyen, kerítésen bárminő porolást végezni, portörlő ruhát közterület felett kirázni, porladékot, hulladékot vagy bármilyen tárgyat közterületre kidobni tilos. Köz- és zöldterületen gépkocsit mosni csak a jegyző által engedélyezett területen szabad. (12) Állati hullát közterületen lerakni, vagy elhagyni tilos. (13) Aki olyan tevékenységet folytat, melyhez az ingatlanához ügyfélforgalom kapcsolódik, köteles az ingatlan elé kézi hulladékgyűjtőt kihelyezni, szükség szerint azt kiüríteni. A gyűjtőedény javítása, pótlása az edény tulajdonosának feladata. (14) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken hulladék égetése. (15) Állathullák ártalmatlanításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az ATEV telep gondoskodik. (16) A piac üzemeltetője köteles a jelen rendeletben leírtaknak megfelelően azon pavilon tulajdonosok és piaci árusok számára, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni, akik a tevékenységük alatt keletkezett szemét, hulladék elszállítására vonatkozó szerződést kötnek az üzemeltetővel. A keletkezett zöldhulladékot a pavilon tulajdonosok és a piaci árusok kötelesek külön gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításról vagy a hasznosításról gondoskodni.. Ha a pavilon tulajdonos nem kívánja igénybe venni a szemét, hulladék tárolásával, szállításával kapcsolatban a piac üzemeltetője által nyújtott szolgáltatást, köteles egyénileg a jelen rendeletben leírtaknak, megfelelően szerződést kötni a köztisztasági feladatokat ellátó szolgáltatóval. 112 Hatályon kívül helyezte a 37/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki:

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki: Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 6 oldal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben