I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos május 1. napjától. 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.), a 44/2003.(XII.18.), 28/2004.(VIII.26.), 42/2004.(XII.16.), 5/2005. (II.15.), 51/2005.(XII.15.), 23/2006.(VIII.31.), 34/2006.(X.31.), 55/2006.(XII.12.), 24/2007.(IX.27.), 38/2007. (XII.18.), 15/2008.(III.25.), 25/2008.(V.27.), 34/2008.(VIII.26.), 28/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.), 39/2010. (XII.16.), 21/2011.(IV.28.), 40/2011.(X.27.), 24/2012.(V.23.), 47/2012.(XII.13.) rendeletekkel) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 -ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dr.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn. A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon vegyesen, illetve elkülönítetten (szelektíven) összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék, állati hulladék elhelyezés, illetve kezelés céljából történő rendszeres elszállítására és a hulladékok ártalmatlanítását, kezelését szolgáló létesítmények működtetésére. (2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Salgótarján Megyei Jogú Város (a továbbiakban: település) közigazgatási területére terjed ki. (3) 2 A település közigazgatási területén a települési szilárd, és állati hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. (továbbiakban: Szolgáltató). 1 Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos május 1. napjától. 2 Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 2. -a. Hatályos május 1. napjától

2 2. (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében együttműködik a vonzáskörzetébe tartozó települési önkormányzatokkal. (2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. E rendelet alkalmazásában: Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott hulladékokat; 2. Háztartási szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés, gépjármű tárolás céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), a lakásban folytatott gazdálkodó tevékenység gyakorlásából keletkezett szilárd hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanítóhelyen; 3. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a Szolgáltató gondoskodik. 4. Egyéb települési szilárd hulladék: a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház kivételével a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék; 5. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. Ingatlantulajdonosnak minősül a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház is. A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, a társasház köteles az érintett tulajdonközösségtől származó hulladék edényzetben történő gyűjtésére és elszállítására vonatkozóan a Szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.

3 6. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely; 7. Hulladéklerakó: műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége; 8. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi és kezeli; 9. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása; 10. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; 11. Szolgáltató: Salgótarján közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő; 12. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. /1/ pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése. 13. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj Nem települési szilárd hulladék, melyre nem terjed ki a hulladékkezelési közszolgáltatás, így különösen: - emberi ürülék, - épület rongálódásából, bontásából, vagy javításából származó építési törmelék, 5 kg-ot meghaladó járműalkatrész, - tűz és robbanásveszélyes, mérgező, sugárzó és fertőző anyag. 3 Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 3. -a. Hatályos május 1. napjától.

4 15. 4 Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén Fizikai előkezelés: az elkülönítetten begyűjtött szilárd hulladék olyan további szétválasztása, osztályozása (aprítás, tömörítés, bálázás), amelynek segítségével a hasznosítás vagy ártalmatlanítás könnyebben megvalósítható Állati hulladék: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott állati eredetű anyagok, beleértve az állati hullát is. Az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás rendjét az V. fejezet tartalmazza Mozgáskorlátozott: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.)Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személy. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések 3/A. 10 (1) Az Önkormányzat személyes adatok kötelező adatkezelését rendeli el a természetes személy ingatlantulajdonos (továbbiakban: polgár) vonatkozásában. (2) Az Önkormányzat a személyes adatok kezelésére a Szolgáltatót jogosítja fel. 4 Megállapította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 2. -a. Hatályos március 1. napjától. 5 Megállapította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 2. -a. Hatályos március 1. napjától. 6 Megállapította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 2. -a. Hatályos március 1. napjától. 7 Megállapította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 2. -a. Hatályos március 1. napjától. 8 Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 4. -a. Hatályos május 1. napjától. 9 Megállapította a 34/2008.(VIII.26.) rendelet 1. -a. Hatályos szeptember 1. napjától. 10 Megállapította a 28/2004.(VIII.26.)Ör. sz. rendelet 1. -a. Hatályos szeptember 1. napjától.

5 (3) Az Önkormányzat a Szolgáltató felé személyes adatok átadására köteles. (4) A Rendelet 6. (2) bekezdés szerinti közszolgáltatást igénybevevő polgár kötelezettsége a 3/A (7) bekezdésében meghatározott személyes adatok bejelentése a Szolgáltatóhoz, a közszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül, valamint a Szolgáltató felhívására. A polgár személyes adatainak változását a tény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. (5) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a polgár személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. (6) Az adatkezelés feltételei: a., az Önkormányzat a Szolgáltató részére az általa kért személyes adatokat negyedévente, díjmentesen adja át a Jegyző által vezetett személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, b., a Szolgáltató a személyes adatokat elsődlegesen a polgár kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg, a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból feladatának ellátáshoz szükséges és hiányzó adatok beszerzésére jogosult, c., a Szolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (7) A kezelendő adatok köre: a., a közszolgáltatást igénybe vevő polgár neve, b., lakcíme, c., születési helye, ideje, d., anyja leánykori családi és utóneve. (8) Az adatok megismerhetősége: a nyilvántartott adatokat a Szolgáltató feladatának ellátása érdekében, a polgár a személyére vonatkozóan ismerheti meg. (9) Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a polgár személyes adatait az adatok tárolása kivételével a szerződés létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. Az adatok tárolásának időtartamára a számviteli és adó jogszabályok rendelkezései irányadók.

6 Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 4. (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez, és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen: a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, b) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanítóhely, hasznosítóhely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása. (2) 11 A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon vegyesen, illetve elkülönítetten (szelektíven) összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet pontjában megjelölt települési szilárd hulladék kezelése, hasznosítása, elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására, a települési hulladék kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére és működtetésére terjed ki. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 5. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, b) települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kell gyűjteni, illetve tárolni, c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, d) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást a 17. -ban meghatározott gazdálkodó szervezet kivételével - köteles igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni. 11 Módosította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 3. -a. Hatályos március 1. napjától.

7 (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles az egyéb települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az egyéb települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. (2) bekezdése szerint nem gondoskodik. (4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. II. fejezet A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele (1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. (3) 12 Az egyéb települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre. (4) A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről, valamint a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölni: a. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b. a teljesítés helyét, c. az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, d. az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, 12 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos január 1. napjától.

8 e. az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi. f.a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját, g. a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit, h. a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlantulajdonos igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját, i.a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, j.a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, k. az irányadó jogszabályok meghatározását. (5) 13 A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről szóló értesítés mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. (6) A közszolgáltatás tárgyában kötött szerződés tartalma megegyezik a (4) bekezdésben foglalt értesítés tartalmával. (7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles. (8) Amennyiben a rendelet pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, abban az esetben az Önkormányzat a közterület-használatbavételi engedély megadását az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez köti. (9) A nem települési szilárd hulladéknak minősülő szilárd hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 7. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt üdülő esetén gyűjtőzsákot - köteles igénybe venni. 13 Megállapította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos január 1. napjától.

9 (2) 14 Az igénybeveendő gyűjtőedények típusai, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlya: literes gyűjtőedény 36 kg literes gyűjtőedény 72 kg literes gyűjtőedény 225 kg literes gyűjtőedény 330 kg literes gyűjtőedény 2500 kg literes gyűjtőedény 5000 kg (3) 15 A hulladékgyűjtő edények ürítésének minimális gyakorisága belterületen külön jogszabályban meghatározott nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább két alkalom, egyéb lakóterületen hetente legalább egy alkalom, garázssorok esetében 2 hetente 1 alkalom, külterületen (üdülőterületen) április 15-től október 15-ig 2 hetente 1 alkalom. (4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, s a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére rendelkezésre bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni, ha a tárolási kötelezettsége az ingatlanon belül van. (5) Belterületen garázssor kivételével - a háztartási és egyéb települési szilárd hulladékok gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor - heti egyszeri ürítést feltételezve - két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 120 l hulladék mennyiséget kell figyelembe venni. 16 Garázssor esetében a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor kéthetente történő egyszeri ürítést feltételezve a két ürítés közötti időszakra garázsonként legkevesebb 5.5 l/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. A gyűjtőedény típusa 5000 l-es konténer. A konténereket úgy kell elhelyezni, hogy a közszolgáltatással érintett garázstól mért távolság a 250 m-t nem haladhatja meg. Külterületen (üdülőterületen) a gyűjtőzsákok méretének és számának meghatározásakor április 15-től október 15-ig terjedő időszakban kéthetente egy ürítést feltételezve ingatlanonként legkevesebb 5,5 l/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. A gyűjtőzsák a szolgáltató által rendszeresített, 80 l-es űrtartalmú. (6) Amennyiben a szolgáltató az (5) bekezdésben meghatározott minimális hulladékmennyiség egyszeri ürítéséhez szükséges edényzetet az ingatlan adottsága miatt nem tudja rendelkezésre bocsátani, abban az esetben a szolgáltató köteles a minimális közszolgáltatási szintet az ürítések gyakoriságának növelésével biztosítani. 14 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos január 1. napjától. 15 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos január 1. napjától. 16 Módosította a 28/2004.(VIII.26.)Ör. sz. rendelet 2. -a. Hatályos szeptember 1. napjától.

10 (7) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. (8) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni. (9) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (8) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles. (10) A Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket a lakosság részére a szolgáltatás részeként, a gazdálkodó szervezetek részére pedig erre irányuló írásbeli szerződés alapján átmeneti tárolás céljára külön díj ellenében biztosítja. A szolgáltató tulajdonába lévő gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról a szerződésben foglalt megállapodás szerint a Szolgáltató köteles gondoskodni. (11) A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, a társasház esetében a hulladék gyűjtésére szolgáló edények a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, a társasház használatában vannak. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 8. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedények közül konténert közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat jegyzőjének hozzájárulásával lehet. (2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

11 A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 9. (1) 17 Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. E kötelezettség alól kivételt képeznek a 770, 1100, 2500, 5000 literes gyűjtőedények, melyek tisztítását és fertőtlenítését legalább kéthavonta, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal a közszolgáltató végzi. Fertőtlenítésre csak a külön jogszabályban meghatározott és engedélyezett szerek használhatók. (2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. (3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni. (4) Az ingatlantulajdonos által a 7. (4) bekezdésében foglaltak szerint átvett gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisítése miatt keletkezett kár megtérítésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 10. (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. (2) Tilos a gyűjtőedénybe 3. -ának 14. pontja szerinti hulladékot elhelyezni, valamint olyan hulladékot, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 17 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 3. -a. Hatályos január 1. napjától.

12 (3) Tilos a hulladékot elhagyni a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 11. (1) A települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. (2) 18 A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását, valamint hasznosítás céljából történő kezelését a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat tulajdonában lévő Salgótarjáni Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó Telepen végezheti. (3) A lakóingatlan tulajdonosa, az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 m 3 mennyiségben a 11. (2) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott térítésmentesen elhelyezheti. A lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 12. (1) A jelen rendelet 3. -ának 3. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről, lebonyolításáról és elszállításáról évente legalább egy alkalommal - előre meghirdetett időben és módon - a Szolgáltató gondoskodik. (2) A háztartási szilárd hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi. (3) A háztartási szilárd hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. (4) Az elszállítandó háztartási szilárd hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 18 Módosította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 4. -a. Hatályos március 1. napjától.

13 Elhagyott hulladék 13. (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig az ingatlannak az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát terheli. (2) A közterületen elhagyott hulladék ideértve a 8.. (3) bekezdésének előírásaitól eltérő módon elhelyezett hulladékot is elszállításáról és hasznosításáról, ill. ártalmatlanításáról az Önkormányzat a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. (3) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a hulladékkezelés és eljárás költségei vele szemben érvényesítendők. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 14. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatásnak jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghirdetett díjképlet alapján meghatározott egységnyi díját jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb mértéke. (3) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 7. -ának (8) és (9) bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is. (4) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg a (3) bekezdésben foglaltak alapján. (5) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (6) 19 Az ingatlantulajdonosok a lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, társasház kivételével a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedévente fizetnek. A lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, társasház, valamint a 6. (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatási díjat számla alapján havonta, kötelesek megfizetni. 19 Módosította a 44/2003.(XII.18.)Ör. sz. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos január 1. napjától.

14 (7) 20 A közszolgáltatás díját számla ellenében a tárgyidőszak utolsó napjáig kell kiegyenlíteni. (8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (9) 21 Az a lakóingatlan tulajdonos, aki legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanán, és az ingatlant más nem használja, a távollét idejére legfeljebb 90 napig mentesül a szolgáltatás díja alól. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a szolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A távollét tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Az igazolás elmaradása esetén a szolgáltató az engedélyezett időtartamra kiszámlázza a szolgáltatási díjat. (10) 22 A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. (11) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. (12) 23 A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a szolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi. (13) 24 A települési önkormányzat jegyzője a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a szolgáltatónak. (14) 25 Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. 20 Módosította a 44/2003.(XII.18.)Ör. sz. rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos január 1. napjától. 21 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 4. (3) bekezdése. Hatályos január 1. napjától. 22 Módosította az 55/2006.(XII.12.) sz. rendelet 1. -a. Hatályos december 22. napjától. 23 Módosította az 55/2006.(XII.12.) sz. rendelet 2. -a. Hatályos december 22. napjától. 24 Módosította az 55/2006.(XII.12.) sz. rendelet 3. -a. Hatályos december 22. napjától. 25 Megállapította az 55/2006.(XII.12.) sz. rendelet 4. -a. Hatályos december 22. napjától.

15 (15) 26 A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat jegyzője a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül igazolást ad a szolgáltatónak. Elkülönített hulladékok 27 14/A. (1) Az elkülönített (szelektív) hulladék begyűjtését Szolgáltatónak úgy kell megszerveznie, hogy az elősegítse a hulladékösszetevők a) újrafeldolgozását vagy visszanyerését, illetőleg energetikai hasznosítását, vagy b) ártalmatlanítását. (2) Az elkülönített hulladék kezelésének feltételeit a) házhoz menő begyűjtőjáratokkal, b) hulladékgyűjtő udvarokkal, c) gyűjtőszigetekkel vagy ezek kombinációjával a Hgt. 3. (k.) bekezdésére figyelemmel a fokozatosság elve alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességeinek figyelembe vételével kell kialakítani. A létesítmények olyan rendszert alkossanak, amely a hulladék birtokosai számára kedvező feltételeket teremt azok igénybevételére. (3) A hulladékgyűjtő udvarban a létesítésre kiadott engedélyben foglaltak szerint begyűjthetők a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint veszélyes hulladék összetevői. (4) A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelteket nem szabad végezni. (5) A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése történhet. (6) A begyűjtőjárat eszközeinek alkalmasnak kell lennie a tervezett hasznosítható, illetőleg veszélyes hulladékösszetevők begyűjtésére. (7) Elkülönített hulladékgyűjtés esetén a begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedény jelöléssel (piktogrammal, más színnel, felirattal, stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) meg kell különböztetni az egyéb gyűjtőedényektől. 26 Megállapította az 55/2006.(XII.12.) sz. rendelet 4. -a. Hatályos december 22. napjától. 27 Megállapította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 5. -a. Hatályos március 1. napjától.

16 15. (1) 28 A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni, és legkésőbb a tárgyévet megelőző november 15-ig a jegyző részére átadni. (2) 29 A Szolgáltató díjkalkulációja alapján a jegyző a közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően köteles a Hgt. 25. (3) bekezdésében meghatározottak szerint évente november 30-ig javaslat formájában költségelemzést készíteni, és a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelet-tervezet benyújtásával egyidejűleg előterjeszteni. (3) 30 A hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos számára amennyiben a Hgt. 20. (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint veszi igénybe a közszolgáltatást a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése 16. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. III. fejezet Az egyéb települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 17. (1) A pontja szerinti gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett egyéb települési szilárd hulladékának kezeléséről a. a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy b. ha a gazdálkodó szervezetnél települési szilárd hulladék keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a Hgt ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 28 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályos január 1. napjától. 29 Módosította a 32/2002.(XII.12.)Ör. sz. rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályos január 1. napjától. 30 Megállapította az 5/2005.(II.15.)Ör. sz. rendelet 6. -a. Hatályos március 1. napjától.

17 (2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. (3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemi naplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek negyedévente a negyedévet követő hónap 15. napjáig az önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, az elmulasztott adatszolgáltatást követően a közszolgáltatást köteles igénybe venni. IV. fejezet A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó nem települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 18. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele a pontjában meghatározott nem települési szilárd hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladék esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. (2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa a. jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b. az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

18 (4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által 11. (2) bekezdésében kijelölt helyre, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt a 11. (2) bekezdés szerinti ártalmatlanítóhely nem veheti át, annak elhelyezésére egyéb kijelölt ártalmatlanítóhelyet kell igénybe venni. (5) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. (6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén az igénybe vett gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. (7) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség a külön jogszabályokban meghatározottak szerint mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli. (8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a 11. (2) bekezdés szerint kijelölt ártalmatlanítóhelyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, a számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére. 19. (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezéséről. (2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

19 20. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki: a. főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen; b. tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a. pontban foglaltak szerint kell eljárni; c. egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. (3) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek a nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát. V. fejezet 31 Az állati hulladék kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások 20/A. 32 (1) Az állati hulladék kezeléséről a keletkezését követő 24 órán belül gondoskodni kell. Ha az állati hulladék birtokosa a hulladék ártalmatlanításáról más jogszabályban foglaltak alapján nem tud gondoskodni, a keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és elszállítani az erre a célra a Salgótarján Térségi Kommunális Szilárd Hulladéklerakó telepen (hrsz: 0331/5) kialakított központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomásra. (2) Az Önkormányzat az állati hulladék begyűjtésével, kezelésével kapcsolatos szolgáltatást, valamint a központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomás üzemeltetését külön szerződés alapján a Szolgáltatón keresztül biztosítja. (3) Az Önkormányzat és a Szolgáltató által kötött külön szerződés értelmében a Salgótarján és a vele külön megállapodás alapján együttműködő települések közigazgatási területén keletkező állati hulladék összegyűjtésére és átmeneti tárolására Salgótarján tekintetében kizárólagos jelleggel a központi állati hulladék begyűjtő-átrakó állomás szolgál. 31 Beiktatta a 25/2008.(V.27.) rendelet 5. -a. Hatályos május 1. napjától. 32 Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 5. -a. Hatályos május 1. napjától.

20 (4) A Szolgáltató által a (2)-(3) bekezdések szerint nyújtott szolgáltatást a Salgótarjánban lakóhellyel rendelkező természetes személy állattartók az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kötelesek igénybe venni. (5) A közterületen elhullott állatok esetében az Önkormányzat, továbbá a területükön elhullott állatok esetében az önkormányzati fenntartású intézmények és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével ugyancsak kötelesek a (2)-(3) bekezdések szerinti szolgáltatást igénybe venni. (6) Az egyéb gazdálkodó szervezetek a (2)-(3) bekezdések szerinti szolgáltatást a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. -ának (2) bekezdésében foglaltak szerint kötelesek igénybe venni. (7) Az állati hulladék kezelésének részletes szabályait az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet határozza meg. (8) A (2)-(6) bekezdések szerinti állati hulladék kezelési szolgáltatás díját a Közgyűlés egyéves díjfizetési időszakra határozza meg. A szolgáltatás egységnyi díját jelen rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által meghatározott díj a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb mértéke. (9) Az állati hulladék kezelésének költségét a szolgáltatás igénybe vevője, illetve amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője nem a hulladék tulajdonosa, és a hulladék tulajdonosa ismeretlen, az Önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a díjat köteles megtéríteni, melyet az Önkormányzat nevében a Szolgáltató jogosult kiszámlázni. (10) 33 Az Önkormányzat Salgótarján közigazgatási területén élő mozgáskorlátozott személyek részére az állati hulladékok szállítását térítésmentesen biztosítja. (1) 36 VI. fejezet 34 Egyéb rendelkezések Megállapította a 34/2008.(VIII.26.) rendelet 2. -a. hatályos szeptember 1. napjától. 34 Beiktatta a 25/2008.(V.27.) rendelet 6. -a. Hatályos május 1. napjától. 35 Megállapította a 28/2004.(VIII.26.)Ör. sz. rendelet 3. -a. Hatályos szeptember 1. napjától. 36 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés f.) pontja május 31. napjától.

21 (2) 37 (3) (1) A jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról szóló 28/1992. (XII. 14.) Ör. sz. rendelet és az azt módosító 22/1995. (XI. 13.) Ör. sz. rendelet, a 18/1996. (IV. 29.) Ör. sz. rendelet, valamint a hulladékkezelési és ártalmatlanítási díj megállapításáról szóló 19/1996. (IV. 29.) Ör. sz. rendelet és az azt módosító 39/1996. (XII. 27.) Ör. sz. rendelet, a 41/1997. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet, a 29/1998. (XII. 29.) Ör. sz. rendelet, a 34/1999. (XII. 20.) Ör. sz. rendelet, a 35/2000. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti. (3) 40 E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Salgótarján, december 17. Puszta Béla sk. Óvári Péter sk. polgármester jegyző 37 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés f.) pontja május 31. napjától. 38 Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés f.) pontja május 31. napjától. 39 Számozását módosította a 28/2004.(VIII.26.)Ör. sz. rendelet 3. -a szeptember 1. napjától. 40 Megállapította a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009.(X.27.) rendelet 13. -a. Hatályos november 1. napjától.

22 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete 41 A hulladékszállítás rendje és területi határai A hulladékszállítás gyűjtőedényenkénti és gyakoriság szerinti meghatározása 1. Lakóingatlanok esetén literes kuka alkalmazásával történő hulladékszállítás heti 1x gyakorisággal: heti 1x gyakorisággal: heti 1x gyakorisággal út megnevezése út megnevezése út megnevezése Akácos út Damjanich Gerber F. köz Aknász út Deák F. Gizella Alpári Gy. Derencsényi Görbe Alsó Idegér Dér Hargita krt. Andrásakna telep Dobó K. Haris köz Arany J. (családi házas) Dobó K. köz Harmat Árpád Domb Határ Asztalos Dűlő Határőr Baglyasi Egressy Hegyi Bajcsy-Zs. (családi házas) Egri Holló Bajza J. Eötvös Honvéd Balassi Építők Hősök (családi házas) Bányász Erdész Hunyadi krt. Bátki J. Erdőalja Huszita Batsányi Erkel Huta Beatrix Erkel köz Ilona Béke krt. Esze T. Irinyi Bem Faiskola Iskola Bercsényi Farkasbükk Izsó M. Bereczki M. Fazekas Jakubi Berzsenyi Feketesereg Jenő Berkenye köz Felső Idegér Jókai sor Blaha L. Felső Vár Jónásch krt. Bóna K. Fénykő József A. Bródy S. Fenyves Juhász Gy. Budapesti (családi házas) Fenyvesalja Kakukk J. Budavölgyi út Forgách A. (családi házas) Kálmán I. Bugát P. Forgách A. telep Karancs Bükkfa Frankel Kassai sor (családi házas) Corvin Frigyes krt. Katalin telep Corvina Furák T. köz Katona J. Csalános Füleki (családi házas) Kazári Csalogány Fülemüle Kazinczy Csehov Fürdő Kékkői Csókás krt. Gárdonyi Kemping Csokonai Gazdaság Gedőczi Kér Nádasdi krt. Szabó E. Kercseg (családi házas) Nagykert Szécsényi Kertész Nagymező Szeder köz Keszi Nagy S. Szemere Kinizsi Nap Szérűskert Kisfaludy Nyár Táncsics 41 Módosította az 55/2006.(XII.12.) rendelet 5. -a. Hatályos január 1. napjától.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben