A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos június 27. napjától)

2 A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját vagyonával való vagyongazdálkodásához - az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávtv.), - a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.), - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, - az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, - a Főiskola kötelezettségvállalás, ellenjegyzés (pénzügyi, jogi), teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás szabályzata, - a Főiskola Gazdálkodási Szabályzata, valamint - a Főiskola Szervezeti és Működési Rendje (a továbbiakban: SZMR) alapján a következő szabályzatot alkotja. 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére. 1. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magyar Állam tulajdonában és a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonra, valamint a Főiskola saját tulajdonában levő vagyonra. Értelmező rendelkezések (1) Jelen szabályzat alkalmazásában: 2. a) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját kivitelezésben történő előállítása. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is. 2 b) ellenérték: az állami vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerződésben megállapított, az állami vagyon tulajdonjoga, birtoklása, használata, hasznainak szedése, hasznosítása fejében fizetendő pénzösszeg vagy pénzben kifejezett értékű tevékenység, vagy más ellenszolgáltatás. c) értékesítés: állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történő visszterhes átruházása június 27. napjától. 2 A szabályzatot a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 173. számú határozatával átfogóan módosította, a szabályzat a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza. Hatályos: 2

3 d) felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától; 3 e) hasznosítás: állami vagyonnak bármely a tulajdonjog átruházását nem eredményező módon, jogcímen történő átadása, átengedése. f) piaci érték: az ügylet tárgyát képező állami vagyon feletti valamely jog az adott feltételek és körülmények figyelembevételével történő átengedéséért a szabad piacon, független felek között elérhető reális érték. g) saját bevétel: az államháztartáson kívüli források (beleértve minden olyan, az Európai Uniótól származó támogatást, amelyhez nem az állami költségvetésen keresztül jut a Főiskola, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból származó bevételek. 4 h) vagyonkezelési szerződés: a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) és a Főiskola között létrejövő kétoldalú szerződés az állam tulajdonában a Főiskola vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonról. A szerződés tartalmazza a Főiskola által használt vagyonelemek listáját, és a kezelésükre vonatkozó jogokat, kötelezettségeket. Az állami vagyon, saját vagyon, vagyonkezelés 3. (1) A jelen szabályzat alkalmazásában állami vagyon, a) az állami tulajdonban lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó mindazon vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam tulajdonjogát nevesíti, c) az állami tulajdonban lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető egyéb társasági részesedés, d) az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, e) az állam tulajdonában lévő pénzügyi eszközök június 27. napjától június 27. napjától június 27. napjától. 3

4 (2) Az állami vagyon rendeltetésétől függően kincstári vagyon, illetve üzleti vagyon lehet. Kincstári vagyon a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a korlátozottan forgalomképes állami vagyon. 6 (3) 7 (4) Főiskola bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga az intézményi társaságot ide nem értve a Magyar Államot illeti meg, azonban arra a Főiskolával határozatlan időre szóló vagyonkezelői szerződést kell kötni. 8 (5) A Főiskola vagyonát, valamint a rendelkezésére bocsátott ingó ideértve szellemi terméket és más vagyoni értékű jogot is és ingatlan vagyont az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátásához használhatja. 9 (6) A Főiskola a rendelkezésére bocsátott vagyonnal az államháztartásról és az állami vagyonról szóló törvényben, a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az e szabályzatban meghatározottak szerint rendelkezhet. 10 (7) 11 A vagyonkezelői jog 4. (1) A Főiskola vagyonkezelési joga a vagyonkezelési szerződés alapján keletkezik. Ingatlanra vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a Főiskolát azonban a szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei. Vagyonkezelői jog keletkezhet az (5) bekezdésben meghatározott esetben adásvételi szerződés megkötésével. 12 (2) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről szükség esetén az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, de időközben megszűnt kezelő törlésének kezdeményezésével együtt a vagyonkezelő, azaz a Főiskola köteles gondoskodni a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül. (3) A Főiskolával a felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével köthető vagyonkezelői szerződés. (4) A vagyonkezelési szerződés alapján a Főiskola jogosult meghatározott állami tulajdonba tartozó dolog birtoklására, használatára és hasznai szedésére. A Főiskola köteles a vagyontárgy értékét megőrizni, állagának megóvásáról, jó karban tartásáról, működtetéséről gondoskodni, továbbá díjat fizetni vagy a szerződésben előírt más kötelezettséget teljesíteni június 27. napjától június 27. napjától június 27. napjától

5 (5) A Főiskola a működéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, -tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására ingatlan kivételével adásvételi szerződést köthet. A szerződés megkötésével a dolog a Magyar Állam tulajdonába, és a Főiskola vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jog ilyen esetben vagyonkezelési szerződés nélkül az Nvtv. alapján jön létre. 13 II. FEJEZET AZ ÁLLAMI VAGYON KEZELÉSE A vagyonkezeléssel járó jogok és kötelezettségek 5. (1) A vagyonkezelés olyan vagyongazdálkodási tevékenység, amelynek célja a Főiskola állami feladatellátásának, ezen belül működési feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, hatékony és gazdaságos működtetése, továbbá értékének növelése. A Főiskola tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon hatékony felhasználását, így különösen: szerződést köthet, társulhat, gazdálkodó szervezetet alapíthat, a rendelkezésére bocsátott vagyont használhatja és a vagyonkezelési szerződésében foglaltaknak megfelelően hasznosíthatja. 14 (2) A Főiskola a vagyonkezelői jogának gyakorlásakor a rendelkezésére álló költségvetési keretek által biztosított lehetőségek figyelembe vételével, a jó gazda gondosságával biztosítja annak fenntartását és javítását célzó felújítását, karbantartását, állagvédelmét. (3) A Főiskola köteles teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az állami vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget, köteles továbbá tűrni az ellenőrzést, illetve annak lefolytatásában közreműködni. (4) Az MNV Zrt. ellenőrizheti a használatot, követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kár megtérítését. Abban az esetben, ha az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a kezelt vagyont fenyegető veszély súlyossága miatt a kifogásolt használat megszüntetésének követelése nem vezetne eredményre, az MNV Zrt. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és kártérítést követelhet. (5) Állami feladat ellátását szolgáló vagyontárgy esetében az MNV Zrt. felmondási jogát oly módon gyakorolhatja, hogy az adott állami feladat folyamatos ellátása biztosított legyen. A Főiskola vagyonkezelési szerződésének rendes felmondással történő megszüntetése a felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével történhet. (6) A Főiskola köteles a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal összefüggő terheket viselni, az állami vagyon értékének, állagának megóvásáról gondoskodni, továbbá a szükséges felújítási munkákat elvégezni, elvégeztetni. A Főiskola köteles az MNV Zrt.-t az elvégzendő felújítási munkálatokról előzetesen, írásban tájékoztatni, valamint a tervezett beruházásokat előzetesen, írásban engedélyeztetni az MNV Zrt.-vel. 15 (7) A Főiskola köteles harminc napon belül írásban jelezni az MNV Zrt. felé, ha a vagyonkezelésében lévő ingatlan kilencven napot meghaladó időtartamban az általa ellátandó állami feladathoz, vagy a közvetlen intézményi elhelyezéséhez szükségtelenné vált. A kötelezettség nem áll fenn, ha a

6 használat ideiglenes szüneteltetése az állami feladat időszakos ellátása, vagy a vagyon értékesítésének előkészítése miatt következett be. (8) A vagyonkezelési szerződés megszűnésének és megszüntetésének okait részletesen az Ávr a, valamint a vagyonkezelési szerződés tartalmazza. 16 (9) Az Nvtv. rendelkezései szerint a Főiskola más központi költségvetési szervvel megállapodhat abban, hogy a vagyonkezelési szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket az ingatlanokra vonatkozó jogok és kötelezettségek kivételével egymás között szerződéssel átruházzák. Az átruházással az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződésben az új vagyonkezelő a régi helyére lép (szerződéses jogutódlás) azzal, hogy az átruházott jogok és kötelezettségek tekintetében megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződés létrejötte napján a vagyonkezelési szerződésből eredően az átruházott jogok és kötelezettségek tekintetében fennálltak. 17 Az állami vagyon bérbe-, használatba adása 6. (1) Állami vagyon használatát biztosító így különösen bérleti, haszonbérleti, haszonélvezeti vagyonkezelési, megbízási jogot alapító szerződés nyilvános, kivételesen, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető. A versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll. (2) Mellőzhető a versenyeztetés, ha: a) a hasznosítás az államháztartási körbe tartozó szervezet, jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik, 18 b) nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség a külföldön lévő ingatlan esetében a versenyeztetés alkalmazását kizárja, c) jogszabály rendelkezései vagy a használat átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók, d) a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg, e) társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy egyéb szempontok szerinti közérdekű cél érdekében az adott ügylet megvalósítása kiemelten indokolt, és a Kormány erre figyelemmel nyilvános határozatban döntött a versenyeztetés mellőzéséről, f) ha a határozott idejű, folyamatos használatot biztosító használatba adás vagy bérbeadás időtartama a 90 napot nem haladja meg,

7 g) ha a használatba adás alkalmi (pl.: rendezvények) vagy nem folyamatos használatot biztosító (pl: esetenként ismétlődő sport tevékenység), 20 h) az adott szerződéssel használatba vagy bérbe adni kívánt alapterület a 100 m 2 -t és a külön jelölésű épületenként számított, hasznosított összterület az egyes épületek területének 20 %-át nem haladja meg, 21 i) ha a hasznosítás a költségvetési szervek elhelyezéséhez, működéséhez, az azokkal összefüggő, vagy jogszabály által előírt állami feladatok ellátásához szükséges ide nem értve az elsősorban bevételszerzési célzatú, állami feladat ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó bérbeadást, használatba adást, 22 j) ha a hasznosítás a közfeladat ellátásából eredő olyan kötelezettség, amelyet a Főiskola nem, vagy nem kizárólagosan saját maga végez, 23 k) ha a hasznosítás a Főiskola feladatellátásához, illetve a működéséhez kapcsolódik (pl.: étterem, büfé, étel-ital automaták üzemeltetése az elhelyezést szolgáló ingatlanokban). 24 (3) Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon gazdaságos hasznosítása. (4) Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon a pályázati felhívás megküldésével legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre. (5) Amennyiben az állami vagyon használatára irányuló valamely szerződés vételi jogot is biztosít a használati jog jogosultja számára, akkor a használati jog átengedése az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint történhet. (6) Állami vagyon hasznosítására, használatára irányuló szerződés nem köthető azzal, aki a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű; 25 da) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

8 db) a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; 27 e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; 28 f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták. 29 (7) Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel a (6) bekezdés szerinti kizáró körülmény, a Főiskola jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. (8) Az állami vagyon hasznosítására irányuló, az Ávtv ának (1) bekezdése szerinti versenyeztetési eljárásban a pályázati felhívás tartalmát kiíró a vagyontárgy jellegétől és tervezett hasznosítás egyéb körülményeitől függően állapítja meg, tartalmaznia kell azonban legalább a következőket 30 : a) az érintett vagyonelem megjelölését, b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat, c) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételeket, a vagyon használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó előírásokat, d) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, e) a pályázatói ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját f) a pályázati ajánlat érvényességi feltételeit. (9) Az eljárásra egyebekben alkalmazni kell az Ávr. következő szabályait: a) a nyilvános pályázati felhívást a kiíró köteles minden esetben közzétenni hivatalos honlapján, valamint országosan és a vagyontárgy megtekintésének helyén megjelentetni oly módon, hogy az a lehetséges érdeklődők minél szélesebb köréhez juthasson el. A nyilvános pályázati felhívást a kiíró mérlegelése alapján napi- vagy hetilapban, hirdetési lapban, internetes hirdetési adatbázisban vagy hazai és külföldi pénzügyi-gazdasági szaklapban is megjelentetheti

9 b) a kiíró nyilvános pályázat esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál, zártkörű pályázat esetében a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napnál rövidebb időtartamban, 32 c) a pályázatok beérkezése során a kiíró képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal kell ellátni. Amennyiben a pályázatok érkeztetésére meghatározott időpontban kerül sor, azt közjegyző részvételével kell lebonyolítani, aki az eljárásról jegyzőkönyvet készít. 33 d) a kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követő nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel. 34 d) az összeférhetetlenségre és titokvédelemre vonatkozó szabályok (Ávr ). A hasznosítás eljárásrendje 7. (1) A szabad kapacitású ingatlanok hasznosításra vonatkozó igényét a területileg illetékes kar vezetője (dékán) jelzi a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetőjének, aki gondoskodik a hasznosítási műszaki specifikációjának és egyéb lényegesnek tartott információ összeállításáról és ezen dokumentumokat eljuttatja a Műszaki Főosztályhoz. A megadott kari igények alapján a Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és Biztonságszervezési Osztály a kari igény megalapozottságának vizsgálatát követően elkészíti a pályázati dokumentációt. A pályázati dokumentáció tartalmazza az ingatlan leírását, a pályázati felhívást és a szerződés tervezetet. 35 (2) Ha a kancellár egyetért a pályázati dokumentációban foglaltakkal, akkor azt jóváhagyás céljára továbbítja az MNV Zrt. felé. 36 (3) Az MNV Zrt. jóváhagyását követően a gazdasági igazgató a kar részére az engedélyt megadja. A (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály gondoskodik a pályázati felhívás Ávr.-ben előírt módon történő megjelentetéséről. 37 (4) A pályázatok beérkezését követően, megtörténik annak bontása, illetve bírálata, amelyet az Értékelő Bizottsága végez. 38 (5) Az Értékelő Bizottság tagjai: a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetője, Vagyongazdálkodási és Biztonságszervezési Osztály vezetője, valamint a gazdasági igazgató által esetenként megbízott közalkalmazott

10 (6) Az Értékelő Bizottság a pályázati felhívásban előre meghatározott szempontrendszer szerint értékeli a pályázatokat. Ezt követően a Vagyongazdálkodási és Biztonságszervezési Osztály vezetője a bírálati lap és az Értékelő Bizottság jegyzőkönyvét a gazdasági igazgató részére megküldi. 40 (7) A beérkezett pályázatok elbírálásáról az Értékelő Bizottság javaslatának megküldését követően a kancellár dönt. 41 (8) Az állami vagyon hasznosítására, használatára irányuló szerződést írásba kell foglalni. (9) Ingatlan bérbeadása esetén szerződés aláírása a Főiskola Szerződéskötési rendjéről szóló szabályzatában, valamint a Főiskola Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés (pénzügyi, jogi), teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás szabályzatában foglaltak figyelembevételével történhet. 42 (10) A bérlő az általa bérbe vett területet székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként csak a Főiskola engedélyével jegyeztetheti be. (11) A Főiskola bérleti szerződéseit a Gazdasági Igazgatóság integrált gazdálkodási rendszerben tartja nyilván. A szerződés nyilvántartásba vétele a számlakibocsátás előfeltétele. 43 (12) A Gazdasági Igazgatóság gondoskodik a megkötött bérleti szerződés MNV Zrt. részére történő megküldéséről. 44 (13) Jelen szabályzat 6. (2) bekezdés alá tartozó esetben a szabad kapacitású ingatlanok hasznosításra vonatkozó igényét a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetője a szerződéstervezet elkészítéséhez szükséges dokumentumok megküldésével egyidejűleg jelzi a Műszaki Főosztály Vagyongazdálkodási és Biztonságszervezési Osztálynak. A megadott hasznosítási igény felülvizsgálatát követően a Vagyongazdálkodási és Biztonságszervezési Osztály elkészíti a vonatkozó szerződéstervezetet a Főiskola Szerződéskötési rendjéről szóló szabályzata alapján. Versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadás esetén jelen (9), (11) és (12) bekezdéseit is alkalmazni kell. 45 Állami vagyon értékesítése 8. (1) A Főiskola a vagyonkezelésében lévő állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben, a Magyar Állam nevében eljárva az Nftv-vel és az Nvtv-el összhangban átruházhatja az alábbi szabályok figyelembe vételével 46 : a) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános rendelkezések, b) a vagyon valós piaci értékének megfelelő ellenértéke fejében,

11 c) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával, 47 d) az emberi erőforrások miniszterének előzetes értesítése mellett, 48 e) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési fővárosban az ingatlan fekvése szerinti kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat elővásárlási jogának biztosításával. 49 (2) Az átruházásról szóló kérelmet a Főiskola részletesen indokolja. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hozzájárulásáról az átruházási szándék írásbeli bejelentésétől számított hatvan napon belül dönt. A hozzájárulás száznyolcvan napig érvényes. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter döntéséhez amennyiben az értékesíteni kívánt vagyon ingatlan kikéri az MNV Zrt. tájékoztatását abban a tekintetben, hogy az ingatlan szükséges-e valamely állami szerv, költségvetési szerv elhelyezésére vonatkozó, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hozzájárulása iránti kérelem beérkezésekor az MNV Zrt.-hez már bejelentett igényének kielégítéséhez. 50 (3) Az átruházási eljárás befejezését követő harminc napon belül a Főiskola nyilvántartásba vétel és elszámolás végett megküldi a szerződést, illetve az eljárás során keletkezett iratokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és tájékoztatásul az emberi erőforrások miniszterének részére. A jelen (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak megsértésével kötött szerződés semmis. 51 (4) A Főiskolának a kezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlanok átruházásából származó bevételnek a köztartozások és az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét állami vagyon felügyeletéért felelős miniszteri jóváhagyással a Főiskola a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, felújítási, beruházási célra használhatja fel. 52 (5) 53 (6) Az értékesítésre vonatkozó döntés megalapozásához független szakértővel el kell végeztetni a nettó 5 millió forint egyedi könyv szerinti érték alatti, valamint jogszabályban rögzített árral, értékkel rendelkező vagyonelemek kivételével az érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését (vagyonértékelését). Az értékesítésre vonatkozó döntés a szakvéleményben rögzített érvényességi időn belül hozható meg. (7) A Főiskola az állami vagyon értékesítését követő 30 napon belül köteles eleget tenni az értékesítéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségének

12 Értékesítés formái 9. (1) Az értékesítést a vagyontárgy jellegétől függően: a) közvetlenül vagy b) közvetetten lehet végezni. (2) A vagyon közvetlenül az alábbi módon értékesíthető: a) nyilvános vagy zártkörű pályázat útján, b) nyilvános árverésen (a továbbiakban az a) és b) együtt: versenyeztetés), c) kivételesen versenyeztetés nélkül. (3) A vagyon közvetetten figyelemmel a versenyeztetés mellőzésének lehetőségére is az alábbi módon értékesíthető: a) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal, b) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással, vagy c) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással. Pályázat kiírása, pályázati ajánlatok felbontása és értékelése, az árverés 10. A pályáztatás további részletes szabályait, így különösen a pályázat kiírásának, a pályázati ajánlatok felbontásának és értékelésének, a pályázatok elbírálásának rendjét az Ávr. VII. fejezete határozza meg. Értékesítés eljárás rendje 11. (1) Az ingatlan értékesítésére vonatkozó igényt írásbeli kérelem formájában a területileg illetékes kar vezetőjének véleményével a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetője jelzi a gazdasági igazgatónak és egyúttal elküldi az értékesítési döntés megalapozásához szükséges dokumentumokat. 54 (2) A gazdasági igazgató részletes, gazdaságossági számításokkal alátámasztott előterjesztést készíttet, amely tartalmazza az értékesítési szándék ismertetését, az ingatlanra vonatkozó értékbecslést, az értékesítés felhasználásának jogcímeit, valamint a pályázati dokumentáció tervezetet. Az előterjesztést a kancellár a Szenátus elé terjeszti

13 (3) A Szenátus döntést hoz az értékesítéssel kapcsolatos előterjesztésről. 56 (4) A kancellár gazdasági és műszaki főigazgató intézkedik az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter részére történő átruházási szándék bejelentéséről. 57 (5) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hozzájárulása esetén a gazdasági és műszaki igazgató gondoskodik a pályázati felhívás megjelenéséről valamint a pályázat lefolytatásáról, egyúttal megküldi a pályázati felhívást az MNV Zrt. részére. (6) A pályázatok beérkezését követően, megtörténik azok bontása, illetve bírálata, amelyet az Értékelő Bizottság végez. (7) Az Értékelő Bizottság tagjai: a műszaki főosztályvezető, valamint a gazdasági főosztályvezető, a jogi és humánpolitikai főosztályvezető, a (karon működő) gazdasági és műszaki osztályvezető, és esetenként a kancellár által megbízott közalkalmazott. 58 (8) Az Értékelő Bizottság a benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívásban előre meghatározott szempontok szerint értékeli, és az elbírálásra vonatkozó javaslatát indoklással együtt a kancellár részére megküldi. 59 (9) A beérkezett pályázatok elbírálásáról az Értékelő Bizottság javaslatának megküldését követően a kancellár dönt. 60 (10) Az ingatlan átruházásáról szóló szerződés aláírása a Főiskola Szerződéskötési rendjéről szóló szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. 61 (11) A gazdasági igazgató intézkedik az átruházással kapcsolatos pénzügyi, számviteli és adminisztratív feladatokról. 62 Főiskola elhelyezési igényének, további ingatlanok használatának szabályai 12. (1) A Főiskola minden elhelyezéssel összefüggő kérdésben így különösen az általa használt ingatlanok feleslegessé válása, illetve további ingatlanok használata iránti igény esetén köteles előzetesen az MNV Zrt.-vel írásban egyeztetni. (2) Jelen szabályzat alkalmazásában elhelyezési cél a 60 napot meghaladó, folyamatos használat. (3) A Főiskola, mint központi költségvetési szerv elhelyezési céllal kizárólag az MNV Zrt. előzetes írásbeli jóváhagyásával a) indíthat ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más eljárást;

14 b) köthet ingatlanra vonatkozó olyan jogügyletet, amely a Magyar Állam tulajdonszerzését eredményezi (pl. adásvétel, csere, ajándékozás stb.); c) indíthat ingatlanra vonatkozó használati jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére irányuló eljárást (pl. bérleti, használati, haszonélvezeti, haszonbérleti, haszonkölcsön stb.); 63 d) köthet saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező (pl. bérleti, használati, haszonélvezeti, haszonbérleti, haszonkölcsön stb.) megállapodást; 64 e) 65 (4) A (3) c)-d) pontokban foglaltakat nem kell alkalmazni 66, amennyiben a) a használati jogosultság 60 napot meg nem haladó időtartamra szól, vagy b) az ingatlan egyedi bruttó nyilvántartási értéke az ötmillió forintot nem haladja meg, vagy c) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m 2 -t meg nem haladó területrészre vonatkozik, vagy d) a jogügyletben várható, illetve meghatározott egyszeri vagy időszakonként megállapított díj esetén az egy évre vonatkozó ellenszolgáltatás értéke a bruttó egymillió forintot nem haladja meg; vagy e) a jogügylet külföldön lévő ingatlanra vonatkozik. (5) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetén a megkötött szerződést meghosszabbítani, vagy ugyanazon szerződő féllel újabb használati jogosultságra vonatkozó szerződést kötni kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértésével lehet. 67 (6) A Főiskola az MNV Zrt. (3) és (5) bekezdések szerinti az előzetes jóváhagyása iránti kérelmét az ingatlan(rész) és a jogcím pontos megjelölésével, részletes indokolással, az irányítást vagy felügyeletet gyakorló szerv vezetője útján, annak egyetértésével terjesztheti elő. 68 (7) Az MNV Zrt. a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelemről, amely határidőbe az esetleges hiánypótlás időtartama nem számít bele. (8) Az elhelyezéssel kapcsolatos igény felmerülése esetén jelen szabályzat 11. -ában meghatározott eljárásrendet kell megfelelően alkalmazni

15 Bérbevétel, használatba vétel eljárás rendje 13. (1) Jelen szabályzat 12. -ába nem tartozó esetben a kar részéről jelentkező, a Főiskola vagyonkezelésén kívüli ingatlan bérbevétele, használatba vétele iránti igényt a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetőjén keresztül a Gazdasági Igazgatóság részére írásban megküldi. 69 (2) Az ingatlanok bérbevételére a továbbiakban a Főiskola Szerződéskötési rendjéről szóló szabályzatában, valamint a Főiskola Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés (pénzügyi, jogi), teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás szabályzatában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 70 Intézményi társaság 14. (1) A Főiskola kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint az Nftv (9) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve az Nftv.-ben meghatározott gazdasági társaságtól kapott osztalék terhére tulajdonosi joggyakorló szervezet engedélyéhez, jóváhagyásához nem kötött döntésével zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban együtt: intézményi társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést. 71 (2) A Főiskola csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, vagy olyan intézményi társaságban szerezhet részesedést, amely nem sérti a Főiskola érdekeit. Nem hozható létre intézményi társaság a Főiskola alapfeladatainak ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggő tevékenységet. 72 (3) A Főiskola magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők és e személyek közeli hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezető tisztségviselői feladatokat, nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a Főiskola hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. Az intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az MNV Zrt. jogosult delegálni. 73 (4) Ha a Főiskola szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra egyebekben a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt kell alkalmazni. 74 (5)

16 (6) 76 (7) 77 (8) 78 (9) 79 Vagyongazdálkodási terv 15. (1) A Főiskolának éves vagyongazdálkodási tervet kell készítenie, amelyben köteles megtervezni: a) az adott költségvetési évben ellátandó feladatokhoz szükséges tárgyi eszközökkel kapcsolatos karbantartási, felújítási tennivalókat és ezek várható kiadásait; b) az adott időszakban várható nélkülözhető vagyontárgyak szerződéses formában történő átadását, kezelésre, üzemeltetésre, egyéb hasznosításra, illetve koncesszióba adását; c) az előző évben szerződés alapján átadott befektetett állami vagyon hasznosításának fenntartását, meghosszabbítását, szükség esetén módosítását; d) az adott év során értékesítésre szánt vagyontárgyak meghatározását, engedélyeztetésének előkészítését és az értékesítés alapján várható bevételek meghatározását, ezek felhasználásának előkészítését; e) az adott év beruházási teendőit, a beruházások várható kiadásait. (2) A Főiskola köteles a vagyongazdálkodási tervet legkésőbb minden év április 30. napjáig elkészíteni, mely kancellár által jóváhagyott vagyongazdálkodási tervről a fenntartó egyetértésével a Szenátus dönt. 80 Állami vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése 16. Az állami vagyon kezelőjét, használóját megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az MNV Zrt. szükség szerint a területi szervei útján ellenőrzi

17 Állami vagyon nyilvántartása, a vagyonkataszter 17. (1) Főiskola a rendelkezésére bocsátott vagyont elkülönítetten, szintetikusan és analitikusan a EOS Ügyviteli Szoftver rendszerben tartja nyilván. Az analitikus nyilvántartási feladatokat a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály köteles ellátni. 81 (2) A rendelkezésre bocsátott vagyon nyilvántartásának szabályait az Ávr. tartalmazza. (3) A Főiskola saját tulajdonában lévő vagyont az állami vagyonról vezetett vagyonnyilvántartásban az állami vagyonra előírt módon az MNV. Zrt. tartja nyilván. (4) A Főiskola a vagyonkezelői jog megszerzését követően 30 napon belül köteles ingatlant, társasági részesedést és a külön törvény szerint védelem alá eső ingóságot a vagyonkataszterbe bejelenteni. 82 (5) A vagyonkataszter nyilvántartási rendszere kétszintű: a) tartalmazza a vagyonkezelő és a vagyonkörbe tartozó összes vagyonelem főbb azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. 83 b) a nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és részletes adatait, a vagyonkezelők főkönyvi és analitikus nyilvántartása tartalmazza. 84 c) a vagyonjelentési kötelezettség teljesítésének a Főiskola szervezeti egységei elkülönülten tesznek eleget. 85 (6) A Főiskola nyilvántartásait úgy köteles kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét. (7) A központi aggregált vagyonkataszter létrehozása, karbantartása (frissítése) a vagyonkezelőknél vezetett analitikus adatlapok, illetve központilag biztosított szoftver felhasználásával valósul meg. (8) A vagyonkataszter hiteles vezetése érdekében a Főiskolát adatszolgáltatási kötelezettség terheli. (9) A Főiskola a vagyonkezelt vagyonnak a tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles adatot szolgáltatni az MNV Zrt. részére a Vagyonkataszteri nyilvántartó szoftver alkalmazásával. Az adatokat a Gazdasági Igazgatóság állítja össze, melyet köteles az MNV Zrt. részére továbbítani. 86 (10) A Főiskola minden, egyedileg nyilvántartandó vagyonelem vagyonkezelői jogában történő változást (beszerzés, átvétel, értékesítés, átadás, esetleges fellelés, káresemény miatti megszűnés stb.) 30 naptári napon belül tételesen; az értékhatár alatti és az értékhatártól függetlenül

18 összevontan nyilvántartandó vagyonelemekben történő változásokat az előző pontban leírt határidőig összesítve köteles az MNV Zrt. tudomására hozni. III. FEJEZET AZ ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS FŐISKOLÁN BELÜLI HATÁSKÖREI, FELADATAI Gazdasági Tanács Szenátus 19. A Szenátus vagyongazdálkodás körébe eső hatásköre: a) elfogadja az intézményfejlesztési tervet, b) dönt a Főiskola vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítésének megkezdéséről, c) dönt gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, d) elfogadja a Főiskola vagyongazdálkodási tervét, illetve beszámolóját, 88 e) jóváhagyja a Vagyongazdálkodási szabályzatot. Kancellár 20. (1) A kancellár a Főiskola vezetőjeként felelős a Főiskola állami feladatellátásának, ezen belül működési feltételeinek hatékony biztosításáért, valamint a Főiskola vagyonkezelésébe, használatába adott állami vagyon valamint a saját tulajdonban lévő vagyon rendeltetésszerű, igénybevételéért, állagának és értékének megőrzéséért, védelméért, értékének növeléséért. 89 (2) A kancellár hatásköre 90 : a) meghatározza a vagyongazdálkodás irányait, megállapítja annak követendő elveit, b) utasításban jogosult szabályozni az ingatlangazdálkodással kapcsolatban a bérbeadásra, használatba adásra, ideiglenes használatba adásra, a helyiség-hasznosítási szolgáltatásra, székhely-szolgáltatásra, az üzemeltetésen belüli egyes feladatokra vonatkozó szabályokat,

19 c) gondoskodik a vagyongazdálkodás intézményi szintű, rendeltetésszerű működéséről, 92 d) rendszeresen beszámoltatja a gazdasági igazgatót a vagyongazdálkodás helyzetéről, e) felelős a Főiskola által használt állami és saját vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, állagának és értékének megőrzéséért, védelméért, értékének növeléséért, 93 f) belső ellenőrzés útján meggyőződik a vagyongazdálkodás alakulásáról és körülményeiről, hiányosság megállapítása esetén intézkedik azok felszámolásáról, g) megköti a vagyonkezelési szerződést az MNV Zrt.-vel, h) a rendelkezésre bocsátott vagy saját vagyon hasznosítására, értékesítésére szerződést köt, i) a Főiskola által kezelt állami vagyon könyv szerinti nettó összértékében bekövetkezett a vagyonkezelési szerződésben meghatározott mértéket meghaladó csökkenésről, annak tudomására jutáskor írásban tájékoztatja az MNV Zrt.-t (elemi kár, a gazdasági tevékenység körében bekövetkező veszteség), 94 j) értéktől függetlenül azonnali bejelentést tesz az MNV Zrt.-hez, ha a kezelt állami vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki, illetve beavatkozást igénylő természeti és környezeti károkozás történt. 95 Gazdasági igazgató 21. (1) A gazdasági igazgató felelős a vagyonkezeléssel összefüggő vagyongazdálkodási tevékenységek szakszerű irányításáért, koordinálásáért. (2) A gazdasági igazgató hatásköre: a) a Vagyongazdálkodási szabályzat előterjesztésének előkészítése, 96 b) a vagyonkezelési szerződés és módosításának ellenjegyzése, c) rendelkezésre bocsátott vagy saját vagyon hasznosítására, értékesítésére vonatkozó szerződést ellenjegyzi, d) rendelkezésre bocsátott vagy saját vagyon értékesítése esetén a pályázati felhívást ellenjegyzi, e) ellenőrzi a Vagyongazdálkodási szabályzat végrehajtását, betartását,

20 f) 97 g) 98 A dékán 22. (1) 99 (2) A dékán hatásköre: a) javaslatot tesz, illetve javaslattal élhet a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetőjén keresztül a kancellár részére az ingatlangazdálkodással kapcsolatban a bérbeadásra, használatba adásra, ideiglenes használatba adásra, a helyiség-hasznosítási szolgáltatásra, székhely-szolgáltatásra vonatkozóan; 100 b) 101 c) 102 d) a (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztály vezetőjén keresztül jelzi a szabad kapacitású ingatlanok hasznosítására vonatkozó és az ingatlan értékesítésére vonatkozó igényt írásbeli kérelem formájában a gazdasági igazgató felé; 103 e) jelzi a Gazdasági Igazgatóság részére az oktatási, kutatási alaptevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő szakmai igényeket. 104 (3) 105 Műszaki főosztályvezető (1) A műszaki főosztályvezető felelős a kari vagyonkezeléssel összefüggő vagyongazdálkodási tevékenységek szakmai irányításáért, koordinálásáért

21 (2) A Főiskola kara által kezelt állami vagyon könyv szerinti nettó összértékében bekövetkezett csökkenésről, annak tudomására jutásakor írásban tájékoztatja a Gazdasági Igazgatóságot (pl. elemi kár, a gazdasági tevékenység körében bekövetkező veszteség stb.). 108 (3) Értékétől függetlenül azonnali bejelentést tesz a Gazdasági Igazgatósághoz, ha a kezelt állami vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki, illetve beavatkozást igénylő természeti és környezeti károkozás történt. 109 (4) 110 (5) A vagyongazdálkodáson belül szervezi, irányítja és ellenőrzi a vagyonvédelmet. 111 A (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztályvezető (1) A (karon működő) Gazdasági és Műszaki Osztályvezető hatásköre: a) egyezteti a kar szabad kapacitású ingatlanjainak hasznosítására vonatkozó igényt a területileg illetékes kar vezetőjével (dékán); b) gondoskodik a kar szabad kapacitású ingatlanjainak hasznosításához kapcsolódó hasznosítási műszaki specifikáció és egyéb lényegesnek tartott információ összeállításáról és ezen dokumentumok eljuttatásáról a Műszaki Főosztályhoz; c) kari szinten gondoskodik a tervezési, beszámolási és információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; d) gondoskodik a kar szabad kapacitású ingatlanjainak hasznosításához kapcsolódó pályázati felhívás Ávr.-ben előírt módon történő megjelentetéséről; e) az ingatlan értékesítésére vonatkozó igényt írásbeli kérelem formájában a területileg illetékes kar vezetőjének véleményével jelzi a gazdasági igazgatónak, egyúttal elküldi az értékesítési döntés megalapozásához szükséges dokumentumokat; f) megküldi a Gazdasági Igazgatóság részére a Főiskola vagyonkezelésén kívüli ingatlan bérbevétele, használatba vétele iránti kari igényt; g) ellátja a kari analitikus nyilvántartási feladatokat; h) megküldi a kancellár részére a kari ingatlangazdálkodással kapcsolatban a bérbeadásra, használatba adásra, ideiglenes használatba adásra, a helyiség-hasznosítási szolgáltatásra, székhely-szolgáltatásra vonatkozó dékáni javaslatot;

22

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

109/2015. (IX.24.) számú határozata. a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról

109/2015. (IX.24.) számú határozata. a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2015. (IX.24.) számú határozata a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. OKTÓBER 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Ikt. szám: RKH/ /2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) JEGYZŐI SZAKMAI FÓRUM A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVTV.) DR. SZÜTS ÁDÁM A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK FOGALMAZÓJA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

3. Alkalmassági feltételek:

3. Alkalmassági feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályáztató neve, címe, telefon- és faxszáma Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Telefon: +36-52/508-444 Fax: +36-52/415-193

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Képviselő-tetsületének rendelete Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II.18.)Kt. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Csanádpalota Város Önkormányzata székhelye: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. képviseli: Kovács Sándor polgármester törzsszáma:

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15063 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0590-343/2015.

Részletesebben

A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat

A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 6 1.2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja:

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2379) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a megyei könyvtárak és a megyei

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Hatály: 2015.VII.24. - 2015.XII.31. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Ikt. szám: 05-3162-1/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ikt. szám: 05-3162-1/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ikt. szám: 05-3162-1/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1 Az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 29., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXVII. törvény Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 13966 2015. évi LXXXVIII.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szám:... ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Iparművészeti Múzeum székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. adószám: 15321185-2-43 bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 képviseli:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben