MEGÁLLAPODÁS. Preambulum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. Preambulum"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: ; statisztikai számjele: ; adószám: ; képviseli: Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató és dr. Zih Szilvia ingatlangazdálkodás vezető; számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.; bankszámlaszám: ; mint az ingatlanok vagyonkezelője (a továbbiakban: MÁV Zrt.) másrészről Hajdúnánás és Hajdúdorog Viziközmű Beruházási Társulás székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; törzsszám(pir): ; statisztikai számjele: ; adószám: ; képviseli: Szólláth Tibor Zoltán elnök; számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: ; mint kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) harmadrészről, Hajdúnánás Városi Önkormányzat székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; törzsszám(pir): ; statisztikai számjele: ; adószám: ; képviseli: Dr. Juhász Endre László alpolgármester; számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: ; mint önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Preambulum A Felek előtt ismert, hogy a Kérelmező Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése megnevezésű KEOP 7.1.0/ számú beruházás kertében szennyvízvezeték megvalósítását tervezi. 1/9 oldal

2 A Kérelmező közcélú vízjogi létesítés engedély iránti kérelmet kíván benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz szennyvízvezeték létesítés tárgyában, mely többek között a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló Hajdúnánás 0857, 5376, 701, 0205/2, 0257, 6388 hrsz-ú ingatlanokon valósulna meg. A Felek előtt ismert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 6. (1) és (2) bekezdése alapján a Víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat, továbbá ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési szolgalmi jog az ellátásért felelőst (jelen esetben az Önkormányzatot) illeti meg azzal, hogy az abból származó jogok gyakorlása - a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez indokolt mértékben - a víziközmű-szolgáltatót megilleti. A víziközmű-szolgáltató viselni köteles a joggyakorlás következtében felmerülő terheket. A Felek jelen megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) ezen jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, az Ingatlan használatának szabályozása és a vízilétesítmény tulajdonjogának meghatározása érdekében kötik. 1. Az Ingatlan használata 1.1./ A Felek megállapítják, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, a Kérelmező megbízásából az Aqua-Vita Közmű Kft., mint generáltervező által 426 tervszámú év december hónapban készített Hajdúnánás TEDEJ településrész szennyvízhálózat kiépítése megnevezésű tervdokumentáció részét képező a C + R Közlekedésépítő Kft. által 2015/05 munkaszámon év március hónapban készített Szennyvízvezeték vasútvonallal PÁRHUZAMOS VEZETÉS engedélyezéséhez a Tocóvölgy - Tiszalök vv ,8 460, és hm szelvények között, valamint szennyvívezeték VASÚT ALATTI ÁTVEZETÉS engedélyezéséhez a Tocóvölgy Tiszalök vv.-on a ,7, ,5, és az hm szelv-ben, valamint a TEDEJ Zrt. saját célú vágány 1+73,9 hm szelv-ben megnevezésű vízjogi engedélyezési terv, amely szerint a szennyvízvezeték (továbbiakban: Vízilétesítmény) érinti a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. ingatlan-nyilvántartás szerinti kezelésében álló a jelen pontban megadott táblázatban található ingatlanokat (továbbiakban: Ingatlanok). A MÁV Zrt. nyilvántartása alapján a Hajdúnánás 0857, 5376, 0205/2, 0257, 6388 Ingatlanok a 109 vonalszámú Tiszalök - Tocóvölgy vasútvonalon található, mely nem tartozik a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 1. mellékletének B) pontjában meghatározott országos törzshálózati vasúti pályák közé. Az Ingatlanok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a MÁV Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által megkötésre került, év december hó 18. napján hatályba lépett Vagyonrendezési, Vagyonátadási és Vagyonkezelésbe adási szerződésben az Ingatlanok helyrajzi számai szerepelnek, a hiteles ingatlan-nyilvántartásban a MÁV Zrt. kezelő jogállású. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 11. (1) 2/9 oldal

3 bekezdése szerint a vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel jön létre. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonkezelőt a szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei. Az Nvtv. 11. (8) bekezdése alapján az Ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat a MÁV Zrt. jogosult és köteles gyakorolni. A leírtak alapján a MÁV Zrt, mint az ingatlan vagyonkezelője jogosult jelen megállapodás megkötésére. Sorszám Település Fekvés Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) 1 Hajdúnánás külterület 0857 szántó, kivett közforgalmú vasút, kivett vasúti őrház 3 ha 5920 m2 2 Hajdúnánás belterület 5376 kivett közforgalmú vasút 2 ha 1589 m2 3 Hajdúnánás belterület 701 kivett iparvasút 3976 m2 4 Hajdúnánás külterület 0205/2 kivett közforgalmú vasút 2 ha 8462 m2 5 Hajdúnánás külterület 0257 kivett közforgalmú vasút 4 ha 2331 m2 6 Hajdúnánás belterület 6388 kivett közforgalmú vasút 2 ha 7122 m2 1.2./ A Felek megállapítják, hogy a közérdekből szükséges Vízilétesítmény egy része a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció részét képező HE-1.1, AV-12.49, AV-22.8., AV-22.7., AV-22.6., AV-22.5., KÁ-1.1, KÁ-1.2, KÁ-2.1, KÁ-2.2 helyszínrajzok alapján az alábbi táblázatban foglalt területmértékben (továbbiakban: Érintett terület) veszi igénybe. Sorszám Település Fekvés Helyrajzi szám Elfoglalt terület (m2) 1 Hajdúnánás külterület Hajdúnánás belterület Hajdúnánás belterület Hajdúnánás külterület 0205/ Hajdúnánás külterület Hajdúnánás belterület / Jelen Megállapodás aláírásával a MÁV Zrt. biztosítja a Kérelmező javára az Ingatlanok használatát a Megállapodás 1.2./ pontjában meghatározott területrészre (továbbiakban: Érintett terület) a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől a Vízilétesítmény kivitelezésének a vízjogi létesítési engedély szerinti befejezéséig, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem illetékes vízügyi hatósághoz történő benyújtásáig. 1.4./ A Vízilétesítmény és annak biztonsági övezete tervezetten összesen 7645 m 2 területnagyságot foglal el az Ingatlanokból. Az Ingatlanok érintettségének figyelembevételével a Felek az Ingatlanok igénybevétele folytán a használatban történő korlátozásra tekintettel, egyszeri kártalanítás jogcímén Ft + ÁFA, azaz hétmillió- 3/9 oldal

4 háromszáznyolcvanötezer forint + ÁFA kártalanítási összeg Kérelmező általi megfizetésében állapodnak meg. Jelen Megállapodás aláírásával a Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban meghatározott kártalanítási összeget a Vízilétesítmény megvalósítására elnyert pályázat keretében, közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel való szerződéskötés időpontját követően, az Ingatlanokat érintő munkaterület átadásáig átutalja a MÁV Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára. A Kérelmező a munkaterület átadásának tervezett időpontjáról írásban köteles értesíteni a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóságát a munkaterület átadását megelőző 30 naptári nappal. Az értesítés alapján a MÁV Zrt. a kártalanítás összegéről számlát állít ki, melynek teljesítési határideje a számla kézhezvételétől számított 8 banki nap. 1.5./ A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén MÁV Zrt. a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott feltételekkel. A MÁV Zrt. által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. fizetési számláján számlavezető pénzintézete a számla összegét jóváírta. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja. Késedelmes teljesítés esetén a Kérelmező írásban történő felszólítását illetve a felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően, a kártalanítási összeg meg nem fizetése esetén a MÁV Zrt. jogosult jelen Megállapodástól elállni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Kérelmező köteles viselni. 1.6./ Amennyiben az engedélyezési tervdokumentációhoz képest a kivitelezés során a Vízilétesítmény nyomvonala, és ezzel együtt az Érintett terület megváltozik, úgy a Felek a kifizetett kártalanítási összeg figyelembe vételével elszámolnak egymással. A Felek a Kérelmező által megfizetett kártalanítási összeg és a ténylegesen érintett terület szerint fizetendő kártalanítási összeg különbözetének kifizetéséről külön megállapodásban rendelkeznek azzal, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek keletkezik ily módon visszafizetési kötelezettsége, azután a MÁV Zrt. nem köteles kamatot fizetni. A Kérelmező és az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vízilétesítmény megépülését követően a valós és jelen Megállapodásban rögzített területmérték eltér, haladéktalanul kezdeményezi jelen Megállapodás ilyen irányú módosítását a MÁV Zrt.-nél. 4/9 oldal

5 1.7./ Az 1.1. pontban körülírt Vízilétesítmény építésének meghiúsulását Kérelmező írásban köteles bejelenteni és jogosult visszakérni a megfizetett kártalanítási összeget. A bejelentést követően a MÁV Zrt. 30 napon belül köteles visszautalni a részére megfizetett kártalanítási összeget Kérelmező számlájára. A Megállapodás szerint befizetett kártalanítási összeg után a MÁV Zrt. nem fizet kamatot. 1.8./ MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az Önkormányzat és a Kérelmező szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján az Önkormányzat és a Kérelmezőt kártérítési felelősség terheli. 1.9./ A vízvezetési szolgalmi jog (továbbiakban: Szolgalmi jog) ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a MÁV Zrt. a kártalanítási összeg megfizetését és a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően külön megállapodásban járul hozzá. 2. A Vízilétesítmény tulajdonjoga 2.1./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 8.. (1) bekezdése értelmében, ha a víziközmű nem önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. A fentiekre tekintettel az üzemeltetési engedély megszerzéséig, a közművagyon a Kérelmező és az Önkormányzat által kötött társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, az Önkormányzat tulajdonába kerül. 2.2./ Felek megállapodnak abban, hogy a Vízilétesítményt a Kérelmező saját költségén, felelősségére és kockázatára valósítja meg a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Kérelmező a Vízilétesítmény létesítésének költségeivel kapcsolatos, illetve harmadik személyek Vízilétesítménnyel kapcsolatos igényeivel összefüggésben a MÁV Zrt.-vel, szemben semminemű igényt, semmilyen jogcímén követelést nem érvényesíthet. 2.3./ Kérelmező és az Önkormányzat kijelenti, hogy a Vízilétesítmény fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség a mindenkori üzemeltetőt terheli, üzemeltető hiányában a Vízilétesítmény tulajdonosát. A Vízilétesítmény üzemeltetéséből eredő károkat a Vízilétesítmény tulajdonosa köteles megtéríteni. 2.4./ Kérelmező és az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a vasútvonal átalakítása, bővítése folytán, vagy bármely vasútüzemi okból, illetve hatósági intézkedés miatt a vasút területén lefektetett, átvezetett, nem a MÁV Zrt. tulajdonát képező létesítményt, vagy annak egy részét áthelyezni, illetve módosítani kell, annak költségeit a Vízilétesítmény tulajdonosa/üzemeltetője köteles viselni. 5/9 oldal

6 3. A vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos nyilatkozatok 3.1./ A Szerződő felek megállapodnak a 1.4./ pontban részletezett kártalanítási összeg megfizetésének feltételével abban, hogy a MÁV Zrt. az Ingatlanokra vonatkozóan a Létesítmény létesítéséhez kapcsolódó engedélyhez szükséges a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) sz. kormányrendeletben meghatározott hozzájáruló nyilatkozatát jelen Megállapodás aláírását követő 30 napon belül megadja. 3.2./ Kérelmező tudomásul veszi, hogy a Vízilétesítmény megvalósításához szükséges munkálatokat csak létesítési engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg, és a munkálatok során a hatósági határozatban, jelen Megállapodásban, valamint a Megállapodás mellékletét képező MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság Debrecen 22396/2015/MAV számú hozzájárulásában, és a jelen Megállapodás mellékletét képező MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság Hálózatfejlesztés 16462/2015/MÁV számú hozzájárulásában rögzítetteket köteles betartani. 3.3./ A Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ingatlan tulajdoni lapjainak bármelyik részén jogosult/jogosultak van/vannak bejegyezve, jogilag jelentős tény illetve jogi jelleg került feljegyzésre, valamint a széljegyen kérelem/kérelmek található/találhatók, akkor az engedélyezési eljárás során, a jogosulttal/jogosultakkal és a kérelmezővel/kérelmezőkkel a szükséges egyeztetés lefolytatása az Kérelmező kötelezettsége, és az ennek elmulasztásából eredő mindennemű kárt viselni köteles. 4. A Szolgalmi joggal és az építkezés idejére az Ingatlan használatával kapcsolatos rendelkezések 4.1./ A MÁV Zrt. jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kérelmező az Ingatlanon a jelen Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott kártalanítási összeg megfizetését, valamint a szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzését, valamint azok jogerőre emelkedését követően az 1.1. pontban meghatározott tervdokumentáció alapján a Vízilétesítményt elhelyezze. A MÁV Zrt. jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követően a Szolgalmi jog terjedelmét meg nem haladóan az Érintett területen a Vízilétesítményt üzemeltetesse, annak karbantartását, javítását, cseréjét elvégezze az Érintett területet a jelen Megállapodás szerinti célnak megfelelően használja. Az Önkormányzat a Vktv. rendelkezésinek megfelelően jogosult a Vízilétesítmény üzemeltetési feladatait a Vízilétesítmény mindenkori üzemeltetőjével elvégeztetni, azzal, hogy jelen Megállapodásban foglaltak betartását az üzemeltető részére előírja, azokat vele betartatja. A kivitelezési, ellenőrzési, felújítási, karbantartási munkákat megkezdésük előtt 8 munkanappal, az azonnali hiba- és kárelhárítási munkákat a hiba és káresemény 6/9 oldal

7 jelentkezésekor a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság Debrecen (4024 Debrecen, Piac utca 18.) részére be kell jelenteni. 4.2./ A Kérelmező és az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a Vízilétesítmény kivitelezését követő három hónapon belül, a vízjogi üzemeltetetési engedély megszerzése előtt kezdeményezik a MÁV Zrt.-nél a Szolgalmi jog megalapításához szükséges megállapodás megkötését. A Szolgalmi jog megalapításával kapcsolatos valamennyi feladat és költség a Kérelmezőt és az Önkormányzatot terheli. 4.3./ Az Ingatlanokon való tartózkodás során a Kérelmező és az Önkormányzat, valamint azok megbízottja/tervezője/kivitelezője köteles betartani az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 45/2012. (IX. 07. MÁV ÉRT. 21.) EVIG számú Elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltakat. 4.4./ Kérelmező és az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vízilétesítmény megépítésével és üzemeltetésével összefüggésben az Ingatlanon zöldkár, taposási kár, vagy egyéb kár keletkezik, azt a Ptk. szabályai szerint kártérítés jogcímén megtéríti, vagy a kivitelezővel megtérítteti a MÁV Zrt. részére. A Vízilétesítményben keletkezett kárért a Ptk. szabályai szerint a károkozó felel. 4.5./ Kérelmező és/vagy az Önkormányzat köteles a Vízilétesítmény megváltoztatásához, rekonstrukciójához, tartozékok, lecsatlakozások építéséhez a MÁV Zrt.-től engedélyt kérni. Kérelmező és/vagy az Önkormányzat köteles a Vízilétesítmény megszüntetését, illetve megsemmisülését bejelenteni a MÁV Zrt.-nek. 5. Vegyes rendelkezések 5.1./ Kérelmező, és az Önkormányzat kötelezettséget vállal az alábbiakra: a) a jelen Megállapodásban és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az Ingatlanokat a jelen Megállapodás előírásainak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a Vízilétesítmény Ingatlanokon történő megvalósításában, fenntartásában, üzemeltetésében a Kérelmezővel vagy az Önkormányzattal közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy az Nvtv. 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetek vesznek részt. Kérelmező kijelenti, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt. Önkormányzat kijelenti, hogy önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 7/9 oldal

8 A Kérelmező és az Önkormányzat a Megállapodás hatálya alatt haladéktalanul tájékoztatni köteles a MÁV Zrt.-t a fentiek szerinti körülmény felmerüléséről. Kérelmező jelen Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy átlátható szervezet, megfelel a Nvt. 11. (10) és (11) bekezdéseiben rögzített feltételeknek. 5.2./ Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírása napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek nem ugyanabban az időpontban írják alá a Megállapodást, úgy a Megállapodás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a Megállapodást a legutóbb aláíró fél aláírja. Ez a dátum a szerződés kelte is egyúttal. 5.3./ Jelen Megállapodás módosítása, kiegészítése csak írásban, az aláíró Felek aláírásával érvényes. 5.4./ Jelen Megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. 5.5./ Jelen Megállapodás elkészítésével kapcsolatos valamennyi költség a Kérelmezőt terheli. 5.6./ A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Nvtv., Vgtv., illetve a Vhr. rendelkezései az irányadóak. A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásra a magyar jogot kell alkalmazni és a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 5.7./ Amennyiben jelen Megállapodás bármelyik rendelkezése vagy bármelyik melléklete bármely okból érvénytelenné, vagy hatálytalanná válik, ettől függetlenül a Megállapodás többi rendelkezése hatályban marad, illetve az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre a részére kell alkalmazni. 5.8./ A Kérelmező és az Önkormányzat kijelentik, hogy megismerték és elfogadják a MÁV Zrt. etikai kódexét ( az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magukra nézve mérvadónak tartja. Kijelentik, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködnek a vizsgálókkal. Vállalják, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 5.9./ A Kérelmező és az Önkormányzat tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha MÁV Zrt. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás megnevezésű fő tevékenységét a Megállapodás hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Kérelmező és az Önkormányzat külön hozzájárulása nélkül jogosult a Megállapodásba a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen jogutódlás a Kérelmező és az Önkormányzat jogait nem csorbítja, kötelezettségei teljesítését nem teszi terhesebbé. 8/9 oldal

9 5.10./ Felek jelen Megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31. -ára is különös figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentik és teljeskörű személyes felelősséget vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. A Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli / Jelen Megállapodás amely mellékletek nélkül 9 számozott oldalt tartalmaz a Szerződő felek 7 (hét) eredeti példányban írják alá, amelyből 2 (kettő) eredeti példánya a Kérelmezőt, 3 (három) példány a MÁV Zrt.-t, 2 (kettő) példány az Önkormányzatot illeti meg. A Szerződő felek a Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták. Mellékletek: HE-1.1, AV-12.49, AV-22.8., AV-22.7., AV-22.6., AV-22.5., KÁ-1.1, KÁ-1.2, KÁ- 2.1, KÁ-2.2 számú helyszínrajzok Budapest, Budapest, MÁV Zrt. képviseletében Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató Budapest, MÁV Zrt. képviseletében Dr. Zih Szilvia ingatlangazdálkodás vezető Budapest, Kérelmező képviseletében Szólláth Tibor Zoltán elnök. Önkormányzat képviseletében Dr. Juhász Endre László alpolgármester 9/9 oldal

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor Szám: /2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 4-én (péntek) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2007.(I. 22.) számú h a t á r o z a t a A NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés 1. a Nyírségvíz Zrt.-vel kötendő

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről másrészről a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1. képviseletében: Dr. Ralovich Zsolt főigazgató (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Bérleti szerződés Szerződés száma: Bérleti szerződés amely szerződés létrejött egyrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3., adószáma:15515005-2-42), mint a bérlemény tulajdonosa

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Megállapodás a Hajdúhadházi Járási Hivatal kialakításához Ügyiratszám: /2011. Melléklet: Feladatot jelent: polgármester, jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő, 3170/49

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S

H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S H/ {.~ -./ ),'i_. / i_ L' 1 S "-,, 1 't - ti- 1 :< ~ l~ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/521-1/2013/I. Üi.: Juhászné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ALFÖLDVÍZ Zrt. vel bérletiüzemeltetési

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanok eladásáról szóló adásvételi szerződések felbontására. Készítette:

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2014. december 15. Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- a továbbiakban közösen együtt, mint a Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév: Metal Falcon Estate Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Székhely: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat

SV/.'/.f. [ \ í.../2014. Javaslat 14049378 Sal gó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.'/.f. [ \ í...../2014. Javaslat a Salgótarján, Klapka György utca 4. szám alatti Civil Házban iroda ingyenes használatba adására a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban Az előterjesztést

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén

Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Az adásvételi szerződés elvárt tartalmi elemei ERSTE BANK HUNGARY Zrt. által nyújtott jelzáloghitel esetén Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben új- vagy használt lakás vásárlásához ERSTE BANK HUNGARY Zrt., által

Részletesebben

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról

Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Összefoglaló a Rehab-XVI. Kft. ügyvezető tisztségviselői pályázatokról Pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettség Siklósi Attila Simon László Kucsera

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu Tel./Fax: 06-1-798-0517 10. számú melléklet T E R V E Z E T BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Ferencvárosi (, képviseli: Czakóné Dobó Krisztina) mint b é r b e a d ó, másrészről pedig. (.. cégjegyzékszám:.., adószám:

Részletesebben

1.1. A Békés Megyei Vízművek Z11. részvényes önkoll1lányzatai, közöttük jelen. amely létrejött egyrészről

1.1. A Békés Megyei Vízművek Z11. részvényes önkoll1lányzatai, közöttük jelen. amely létrejött egyrészről VAGYONKEZELÉS! SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Pusztaföldvár Község Önkormányzata Cím: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi Ferenc u. 66. KSH számjel: 15345912-8411-321-04 Adóigazgatási szám: 15345912-2-04

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 12946 1 /G30/2016. MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

1. számú nyilatkozat Alulírott, (lakhely/székhely: ) mint ajánlattevő nevében és képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben Bérleti Üzemeltetési Szerződés Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Preambulum---------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás

Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kivonat 1/1. számú melléklet Teleki téri piac ingatlanértékesítés Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2 Tartalomjegyzék A Kiíró megnevezése, székhelye 3 A

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben