I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a 46/2008. (XII. 18.), a 2/2009. (I. 30.), a 20/2009. (VI. 26.), a 10/2010. (IV. 30.), a 26/2010. (XI. 19.) és a 14/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, valamint az Ötv. 79. (2) bekezdés a) és b) pontjaiban és a 80. -ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő a) ingatlan és ingó vagyonra, b) az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra, c) önkormányzati társulásba, gazdasági társaságba bevitt vagyonra, d) gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésre, e) értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, f) az Önkormányzat követeléseire, g) az Önkormányzat pénzeszközeire abban az esetben, ha arra nézve más jogszabály eltérően nem rendelkezik (a továbbiakban: önkormányzati vagyon). (2) Nem terjed ki a rendelet tárgyi hatálya: a) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérletére, továbbá a bérbeadás útján hasznosított, elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakások elidegenítésére, ide nem értve a műteremlakásokat, b) a közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásával létrejött társaságokban az Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedések értékesítésére, c) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatba adására, d) a működési célú pénzeszköz átvételére. (3) A rendelet személyi hatálya: a) az Önkormányzat Képviselő-testületére, b) a Képviselő-testület szerveire (polgármester, képviselő-testület bizottságai, képviselő-testület hivatala), c) az Önkormányzat költségvetési szerveire, d) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint e) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba delegált felügyelő bizottsági tagokra, továbbá

2 f) az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági társaságokra, és g) a gazdasági társaságokban az önkormányzati tulajdonosi képviseleti joggal megbízott személyekre terjed ki. (4) Értelmező rendelkezések e rendelet alkalmazásában: a) Helyi közút: az önkormányzat tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterület; b) Helyi közút műtárgya: híd, felüljáró, alagút, aluljáró, áteresz az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna, valamint mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz; c) Középület: az önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan; d) Közmű: a lakossági és üzemi szükséglegeket kielégítő, a víz, a gáz, a csatorna és a távfűtés vonalas létesítményei, berendezései, építményei; e) Levéltári anyag: az önkormányzat tulajdonában lévő, a levéltári anyag védelméről szóló jogszabály szerinti politikai, jogi, gazdasági, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű irat; f) Muzeális emlék: a természet és a társadalom kiemelkedő tárgyú, írásos és egyéb emléke; g) Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak, valamint az épített örökség helyi védelméről szóló 41/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó építmény; h) Park: a település belterületén az Önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterület, amely közterületnek minősül (park, játszótér), a pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő; i) Tér: önkormányzati tulajdonban lévő közterület, melyet bárki szabadon használhat, a használatára vonatkozó jogszabályok keretei között; j) Vagyoni értékű jog: általában ingatlanhoz kapcsolódó, de nem a tulajdonból származó jogokat foglalják magukban. Minden olyan jog, mely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet. Más szerv vagy személy tulajdonában, kezelésében álló ingatlan használatát teszik lehetővé, és ennek a jognak a használata, használatának átengedése testesíti meg a szerv vagyonát; k) Vagyonkezelő szervek: e rendelet 17. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyonkezelő szervek, továbbá vagyonkezelésre szerződés alapján felhatalmazott más, nem önkormányzati szervek; l) Védett természeti terület: a természet védelméről szóló évi LIII. tv. vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület; m) Követelés: ma) a külön jogszabályban meghatározott, előírt, de még ki nem egyenlített összegek ( ide nem értve a helyi adók megfizetéséből származó hátralékot), mb) az értékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó áfát is tartalmazó, pénzértékben kifejezett fizetési igények, mc) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, md) tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítéséből származó követelések, 2

3 me) rövid lejáratú kölcsönök, mf) visszterhesen átadott pénzeszközök. II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. (1) Az önkormányzati vagyon az 1. (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak összessége. (2) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó, forgalomképes vagyonból áll. (3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. (4) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint e rendelet állapítja meg. (5) E rendelet 1. számú melléklete az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat (1/a melléklet Forgalomképtelen ingatlanok, 1/b melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, 1/c melléklet Forgalomképes ingatlanok), 2. számú melléklete az Önkormányzat tulajdonát képező ingóságokat, 3. számú melléklete az Önkormányzat tulajdonát képező vagyoni értékű jogokat tartalmazza. Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak a) a helyi közutak és műtárgyaik, b) a terek és parkok, c) a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, d) az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi műalkotások, e) a köztemetők, f) a kommunális hulladéklerakó telep, g) a levéltári anyagok, h) mindaz a vagyon, amit törvény, vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak a) a műemlék ingatlanok, b) a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, c) a védett természeti terület, d) a közművek, e) a középületek, f) az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, g) a sportpályák és sportcélú létesítmények, h) az erdők,

4 i) mindazon vagyon, melyet törvény, vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít. 5. Forgalomképes vagyon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. 6. (1) Az ingatlan vagy ingatlanrész forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a helyi építési szabályzat, valamint szabályozási terv rendelkezéseinek megfelelően a külön jogszabály előírásai alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban közterület jellege megszűnik, illetve a telekrendezési határozat végrehajtásában a tulajdonosok megállapodnak. (2) A Képviselő-testület kivéve a törvény által forgalomképtelennek vagy korlátozottan forgalomképesnek nyilvánított törzsvagyont - kivételesen indokolt esetben rendelettel a forgalomképtelen vagyon körébe tartozó vagyontárgy besorolását megváltoztathatja, a forgalomképtelen vagyoni körből kivonhatja és egyidejűleg korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképes vagyonná nyilváníthatja. (3) A Képviselő-testület az Ötv. 79. (2) bekezdésében biztosított - (2) bekezdés szerinti jogát a zárszámadás elfogadását megelőzően a vagyonleltár megállapításakor, egyébként év közben az SZMSZ rendeletalkotásra vonatkozó szabályainak megtartásával gyakorolja. A vagyon nyilvántartása 7. (1) A vagyonnyilvántartás rendszerét a jegyző alakítja ki. (2) A vagyon-nyilvántartási feladatokat a vagyonkezelő szerv látja el. (3) A vagyonkezelő szervek kötelesek az általuk kezelt vagyont nyilvántartani, a leltározási szabályzatban foglaltak szerint leltározni, valamint a vagyont érintő változásokat a vagyonnyilvántartó részére bejelenteni. (4) A vagyonkezelő szervek az önkormányzati ingatlanvagyon valóságos állapotában, értékében bekövetkezett változásoknak az ingatlanvagyon-kataszteren történő átvezetése érdekében a változás bekövetkezésétől számított 60 (hatvan) napon belül, de az éves zárszámadáshoz igazodóan haladéktalanul okirattal igazolva kötelesek a jegyző részére az alábbiak szerint adatot szolgáltatni: a) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan mennyiségben és értékben nyilvántartandó adatában bekövetkezett változást, b) a változással érintett ingatlan nyilvántartásba vétele tényének igazolását, c) az önkormányzati ingatlan szerzése, elidegenítése, hasznosítása tárgyában megkötött szerződés egy eredeti vagy hitelesített másolati példányát a változásjelentéshez csatolni kell, 4

5 d) a változásjelentéshez mellékelni kell az ingatlanra vonatkozó hatósági engedély (pl. építési, bontási, használatbavételi, telekalakítási, forgalomba helyezési stb.) egy másolati példányát, valamint e) a körzeti földhivatalnál térképi feltüntetésre benyújtott változási vázrajz (pl. telekalakítási, telekhatár-rendezési, épület feltüntetési, épülettörlési, megvalósulási stb.) egy eredeti vagy hiteles másolati példányát. (5) Az Önkormányzat ingatlan vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, egyéb tárgyi eszközöket a vagyonkezelő szervek tartják nyilván. (6) Az Önkormányzat az ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti értéken, értékbecslés esetén a becsült értéken, ingó vagyonát nyilvántartási értéken, az értékpapírokat, részesedéseket névértéken tartja nyilván. (7) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a hatályos jogszabályok alapján felvezetett ingatlanvagyon katasztert a Polgármesteri Hivatal folyamatosan vezeti, elkülönítve a törzsvagyon és az egyéb ingatlanvagyon szerinti bontásban, illetve ezeken a forgalomképesség szerint csoportosított ingatlan adatait. (8) A kataszter elkészítéséről és folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan nyilvántartásban történő bejegyeztetéséről, a kataszterben való átvezetéséről a jegyző gondoskodik. (9) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell. Vagyonkimutatás 8. (1) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év zárónapján a vagyonállapotról az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 118. (2) bekezdés 2.c) pontban meghatározott - vagyonkimutatást kell készíteni, amely az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. (2) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérleg alapján a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök esetében arab számmal, az egyéb eszköz- és forráscsoportok esetében római számmal jelzett tételek szerinti tagolásban tartalmazza az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon részletezésben önálló intézményekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra megbontva és összesítve. (3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza -a 0 -ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományának bruttó értékét, -az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát, 5

6 -a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket tételesen. (4) A vagyonkimutatásban szereplő adatok egyezőségét biztosítani kell a könyvviteli mérlegben, illetve az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben lévő, megfeleltethető értékadatokkal. (5) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva kell a képviselő-testület elé terjeszteni. (6) A vagyonkimutatás tartalmi és szerkesztési követelményeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Vagyonleltár 9. (1) Az Önkormányzat vagyonáról - kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat - évente leltárt kell készíteni. A vagyonállapotot tükröző leltárt szerepeltetve benne az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket az éves zárszámadási rendelethez kell csatolni. (2) A vagyonleltár az Önkormányzat vagyonának a költségvetési év zárónapján (december 31-én) meglevő aktuális állapotát mutatja. Alapvető célja a vagyon, azon belül is elkülönítve a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon számbavétele. (3) A vagyonleltár az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon, valamint egyéb vagyon, ezeken belül a forgalomképesség szerinti bontásban és az egyes vagyoncsoportokon belül a) az ingatlanokat a számviteli nyilvántartással egyező bruttó értéken, b) a vagyoni értékű jogokat, részesedéseket és értékpapírokat tételesen, c) az ingó vagyontárgyakat a számviteli mérleg szerinti bontásban vagyonkezelő szervenként összesített mérleg szerinti értékben, d) a kötelezettségeket, e) a követeléseket tartalmazza. (4) A vagyonleltár alapján készült nyilvántartások vezetéséről, a vagyonleltár összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplő adatok egyezőségéről, a közzétételről a Képviselő-testület a jegyző által gondoskodik. (5) Az eszközök kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt letétbe helyezett, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani. 6

7 (6) Amennyiben a tulajdon védelem megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a (5) bekezdés szerinti mennyiségi felvétellel történő leltározást kétévenként, első ízben évi költségvetési évben kell végrehajtani. III. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI A vagyongazdálkodás fő irányai 10. Az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, a kiemelt feladatok meghatározását a Ciklusprogramban, illetve az éves költségvetési koncepcióban jóváhagyott vagyongazdálkodási koncepció tartalmazza. A tulajdonosi jogok gyakorlása 11. (1) Az Önkormányzatot az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve e rendelet 15 -ában meghatározott esetekben és mértékben átruházott hatáskörben a polgármester, a Képviselő-testület Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága, valamint a vagyonkezelő szervek gyakorolják. (3) Egyes, a tulajdonosi jogok gyakorlása körében felmerülő feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. Ilyen feladatok ellátásával a Képviselő-testület más jogi vagy természetes személyt is megbízhat. Ez azonban nem minősül a tulajdonosi jogok átruházásának. (4) Egyes tulajdonosi jogokat az e rendeletben biztosított jogkörükben az önkormányzati vagyont kezelő és/vagy üzemeltető szervezetek is gyakorolnak, így különösen: e rendelet 17. (1) bekezdése szerinti önkormányzati vagyonkezelő szervek. (5) E rendelet alkalmazásában a vagyonnal való rendelkezés és a tulajdonosi jogok gyakorlása: a) az elidegenítés, b) a vagyon megterhelése, ideértve a vagyon biztosítékul adását, zálog,-és jelzálog, illetve szolgalmi jog alapítását, használat jogának biztosítását, haszonkölcsönbe adását, elidegenítési és terhelési tilalom vállalását, 7

8 c) a vagyon gazdasági társaságokba apportként történő bevitele, alapítványok, közalapítványok rendelkezésére bocsátása, d) az Önkormányzat tulajdonán fennálló vagyoni értékű jog gazdasági társaság rendelkezésére bocsátásához való hozzájárulás, e) a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon kezelésbe, használatba, üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, lízing szerződéssel való hasznosítását, koncesszióba adását, támogatásra történő felajánlásait, f) az Önkormányzatot megillető elővásárlási, vételi és visszavásárlási jog gyakorlása, g) gazdasági társaságokban üzletrész, részvény alapján az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jog gyakorlása, h) a vagyon kezelésből történő kivonása, i) vagyonszerzés, j) hitelfelvétel, k) értékpapírral, pénzeszközökkel a költségvetési, államháztartási törvény és önkormányzati rendelet alapján való gazdálkodás, l) önkormányzati vagyont terhelő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog gyakorlása, m) önkormányzati követelés érvényesítése, követelés elengedése, bevételről való lemondás. (6) Az e rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok értékhatártól függetlenül -, az Önkormányzat javára bejegyzett, szerződéses viszonyokból származó elővásárlási-, visszavásárlási- és jelzálogjog földhivatali törléséhez szükséges nyilatkozatok amennyiben a kikötött időintervallum lejárt, illetőleg a jelzálogjoggal biztosított összeg esetében a biztosított összeg maradéktalanul megfizetésre került és a megfelelő szerződések, okiratok, igazolások rendelkezésre állnak aláírására a polgármester jogosult. Az önkormányzati vagyon értékének és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározása 12. (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, vagy a bérbe, használatba, illetve haszonbérbe adás kivételével ellenérték fejében történő hasznosítására és megterhelésére irányuló, valamint az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyra vonatkozó döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét a) ingatlan és ingó vagyon esetén a 7. (6) bekezdése szerinti értéken, illetőleg a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján forgalmi értékbecslés alapján vagy a Képviselő-testület minősített többségi határozattal hozott egyedi döntésével megállapított értéken, b) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes értékpapír-típusok piacán az értékesítés-, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, c) egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján 8

9 kell meghatározni (2) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll a (1) bekezdésben foglaltaknál régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, ennek a döntést megelőzően aktualizált változata is elfogadható. (3) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy bérbe-, használatba, illetve haszonbérbe adására irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét az ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott becsült érték alapján kell meghatározni. 13. (1) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve ha az elidegenítés, hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. (2) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 14. A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül: a) az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, b) a vagyon kezelésből történő kivonása, c) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, d) gazdasági társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, társaságokba pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás befektetése, valamint az Önkormányzat tulajdonán fennálló vagyoni értékű jog gazdasági társaság rendelkezésére bocsátásához való hozzájárulás, e) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, f) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, g) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, h) gazdasági társaság alapítása, i) társadalmi szervezet, alapítvány önkormányzati költségvetési szerv általi létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás. 15. (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően a vagyonkezelő szervek hatáskörébe tartoznak. (2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: a) 5 (öt) millió forint értékhatár feletti ingatlan értékesítése, használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével, b) az a) pontban foglaltakon felül minden az 5 (öt) millió forint értékhatár feletti vagyonhasznosítás, ideértve a vagyonnak kezelésbe, használatba, 9

10 üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, lízing szerződéssel való hasznosítását, koncesszióba adását, támogatásra történő felajánlásait az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével, c) 5 (öt) millió forint értékhatár felett az önkormányzatot megillető vételi és visszavásárlási jog gyakorlása, d) behajthatatlan követelések törlése 300 (háromszáz) ezer forint értékhatár felett, e) 500 (ötszáz) légköbmétert meghaladó épület bontásának engedélyezése. (3) A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozik: a) a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 5 (öt) millió forint értékhatár alatti ingatlan értékesítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével, b) az a) pontban foglaltakon felül minden 5 (öt) millió forint értékhatár alatti vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon kezelésbe, használatba, üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, lízing szerződéssel való hasznosítását, koncesszióba adását, támogatásra történő felajánlásait az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével, c) 5 (öt) millió forint értékhatár alatt az önkormányzatot megillető vételi és visszavásárlási jog gyakorlása, d) behajthatatlan követelések törlése 100 (egyszáz) ezer forint és 300 (háromszáz) ezer forint értékhatár között, e) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése, f) a vagyonkezelő használatban lévő 100 (egyszáz) ezer forintot meghaladó ingó vagyontárgy, vagyoni értékű jog értékesítése, g) 500 (ötszáz) légköbmétert meg nem haladó épület bontásának engedélyezése h) tulajdonosi hozzájárulás megadása a csapadékvíz önkormányzati tulajdonú csapadékcsatornába vagy nyílt árokba történő bevezetéséhez, i) tulajdonosi hozzájárulás megadása az önkormányzati tulajdonú járda felújításához, burkolásához, térkövezéséhez, j) tulajdonosi hozzájárulás megadása az önkormányzati tulajdonú zöldterület parkoló kialakítása céljából történő leburkolásához, k) tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati tulajdonú ingatlanon nyomvonal jellegű építményekhez kapcsolódó felszín feletti műtárgyak elhelyezéséhez, l) amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati tulajdonú ingatlanon építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységhez. (4) A polgármester hatáskörébe tartozik: a) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötése, b) a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembe vételével a nem intézményi használatban lévő vagyon bérbeadás útján történő hasznosítása, c) behajthatatlan követelések törlése 100 (egyszáz) ezer forint értékhatár alatt, d) az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok értékesítése, e) nyomvonalas jellegű építmények önkormányzati tulajdonú területen történő kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadása, 10

11 f) önkormányzati vagyont terhelő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog gyakorlása, g) ingatlan végrehajtása során nyilatkozat megtétele a végrehajtás alá vont ingatlanra az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban, h) az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele. (5) A vagyonkezelő szerv jogosult: a) az általa ellátott közszolgáltatáshoz szükséges vagyontárgyak használatára, b) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadás útján történő hasznosítására, oly módon, hogy az akár megszakításokkal is egy évet meghaladó bérbeadáshoz az ágazatilag illetékes szakbizottság hozzájárulása, az Önkormányzati Kórház Sárvár vonatkozásában pedig a bérbeadás időtartamától függetlenül a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges. f) A vagyonkezelő szerv jogosult a polgármester hozzájárulásával: a) a használatában, kezelésében lévő 100 (egyszáz) ezer forint értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy, vagyoni értékű jog stb. értékesítésére, b) 50 (ötven) ezer forint a számviteli szabályok szerint számított egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítésére. Eljárás a tulajdonos képviseletében 16. (1) Az Önkormányzat képviseletében a polgármester, akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az alpolgármester jár el, akik e jogukat a polgári jog szabályainak megfelelően bízhatják másra. (2) A tulajdonnal kapcsolatos rendelkezési jogok gyakorlását a Képviselő-testület e rendelet 15. -ának rendelkezései szerint ruházza át. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon tárgyait e rendelet keretei között vagyonkezelői szerződéssel a (2) bekezdés hatálya alá tartozókon kívül egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja, aki a szerződés keretein belül gyakorolhatja a tulajdonost megillető jogokat. (4) A megbízott a szerződés szerint a tulajdonos nevében eseti vagy általános meghatalmazás alapján, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban és a szerződésben meghatározott mértékben gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat és teljesíti a tulajdonos kötelezettségét. Az Önkormányzat vagyonának kezelői és jogállásuk 17. (1) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: a) az Önkormányzat Képviselő-testülete, b) a Képviselő-testület szervei, c) az Önkormányzat költségvetési szervei, d) az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 11

12 e) az Önkormányzati tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági társaságok. A d) és az e) pont alkalmazásában kivételt képez az 1. (2) bekezdés b) pontjának hatálya alá eső társasági részesedés. (2) Az önkormányzati vagyonkezelő szervet a működés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan megilleti az ingyenes használat joga. (3) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a rábízott vagyont köteles megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani. (4) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a kezelésében lévő önkormányzati vagyonnal - az Önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül - a törvények és e rendelet keretei között köteles gazdálkodni. Jogosult, illetve köteles a működés feltételeként rábízott vagyontárgyak a) birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, a birtokvédelemre, b) a bérbeadásra és egyéb hasznosításra, c) az ingó vagyontárgyak elidegenítésére, d) a közterhek viselésére, e) a feladata ellátáshoz használatába adott személygépkocsi(k) biztosítási díjainak megfizetésére (A működés feltételeként rábízott egyéb vagyontárgyak vagyonbiztosításának díját az Önkormányzat fedezi.), f) a működése során keletkezett közüzemi költségek megfizetésére. (5) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a (4) bekezdésben meghatározott jogokat e rendelet 15. (5)-(6) bekezdésében foglaltak, illetve a vele megkötött megállapodás szerint gyakorolhatja. (6) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv a költségvetésében meghatározott kereten belül köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. (7) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv az (1) bekezdés d)-e) pontjaiban foglalt vagyonkezelők kivételével beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet. (8) A Képviselő-testület külön megállapodással, az Önkormányzat tulajdonjogának fenntartása mellett, térítés ellenében, illetve térítés nélkül üzemeltetés céljából rendeltetésszerű használatba adhatja az Önkormányzat vagyontárgyait. Az üzemeltetés anyagi fedezetét az üzembentartó köteles biztosítani. Az üzembentartó köteles a vagyontárgy állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről fokozott szakmai elvárhatósággal gondoskodni. Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése, követelés elengedése 18. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában ingyenesen vagy kedvezményesen bármely jogcímen (így 12

13 különösen adásvétel, ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány javára alapítványi hozzájárulás jogcímén stb.) átruházni kizárólag a Képviselőtestület jogosult. (2) E rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minősül a vagyon olyan értéken történő átruházása, mely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé. (3) Behajthatatlan követelések elengedéséről e rendelet 15. (2) bekezdés b) pontjában foglal esetben a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület, e rendelet 15. (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben átruházott hatáskörben a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, e rendelet 15. (4) bekezdés c) pontjában foglalt esetben átruházott hatáskörben a polgármester jogosult dönteni. (4) Az önkormányzati vagyont ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni kizárólag az alábbiak szerint lehet: a) meghatározott céllal, más önkormányzat részére, b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra, c) közalapítvány javára, d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással. (5) Az Önkormányzat és az önkormányzati vagyonkezelő szerv csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) a végrehajtási eljárás során nem, vagy csak részben térül meg, e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető, f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított. (6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Önkormányzati Kórház Sárvár főigazgatója az intézmény térítési díj szabályzatában megállapított részleges és teljes térítési díjakat - tekintettel a szolgáltatási igénybe vevő szociális és családi körülményeire mérsékelheti, illetve elengedheti. A főigazgató az elengedett, illetve mérsékelt térítési díjak összegéről félévente írásos tájékoztatót köteles készíteni a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére Felajánlott vagyon elfogadása 19. (1) Bármely vagyontárgy (1 /egy/ millió forint értékhatár feletti ingó, illetve értékhatárra tekintet nélkül ingatlan vagyon, valamint készpénz) tulajdonjoga ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 13

14 (2) Ha a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 17. (1) bekezdésében megjelölt önkormányzati vagyonkezelő szerv részére történik, a Képviselő-testület döntését megelőzően szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata arról, hogy képes-e a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. (3) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás (pl. ajándék, hagyaték stb.), amelynek ismert terhei elérhetik vagy meghaladhatják a vagyontárgy értékét. (4) A Képviselő-testület köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott vagyontárgyat a felajánló által megjelölt önkormányzati vagyonkezelő szerv részére a felajánló által meghatározott célra átadni. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága 20. (1) Ha törvény kivételt nem tesz, ingatlan és ingó vagyon tekintetében 20 (húsz) millió forint értéket meghaladóan az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása kizárólag nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés keretében, a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. (2) Az (1) bekezdésben megállapított értékhatár alatti önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása fő szabályként versenyeztetési eljárás eredményeként történhet. (3) Az önkormányzati közfeladatot ellátó vagyon vagyonkezelésbe adására az Áht. 105/A -ában foglaltak szerinti versenyeztetési eljárást kell lefolytatni. A versenyeztetési eljárás eredményeként megkötendő szerződésnek az Áht. 105/B - ában meghatározottakat kell tartalmaznia, figyelemmel az önkormányzati közfeladatra, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére. A vagyonkezelői jog megszűnésére az Áht. 105/C -ában foglaltak az irányadók. (4) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni: a) ha az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el aa) ingóvagyon esetében a (ötszázezer) forintot, ab) ingatlanvagyon esetében a 4 (négy) millió forintot, b) ha az ingatlanvagyon használatba vagy bérbe adása egyszeri alkalommal, további előjogot nem biztosító és egy évet meg nem haladó időtartamra szól, c) vagyontárgynak önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetbe történő bevitelekor, d) az önkormányzati vagyon használati jogának a 17. (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyonkezelő szerv részére történő átadásakor, e) az elővásárlási jog jogosultja részére történő elidegenítéskor, f) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adásakor, g) bérleti idő, használati idő meghosszabbításakor, h) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezésekor, 14

15 i) kisajátításnál, valamint jogszabály szerinti kisajátítási ok fennállása esetén csereingatlan biztosításakor, j) a helyi építési szabályzat, valamint szabályozási terv szerinti telek-kiegészítés és telekhatár rendezés esetén, k) ha a versenyeztetési eljárás eredménytelen maradt. (5) A tulajdonosi jogok gyakorlója az önkormányzati vagyont a (2) bekezdésben megállapított versenyeztetési eljárás mellőzésével fontos közérdekre, gazdasági, városfejlesztési vagy városrendezési érdekre tekintettel közvetlenül elidegenítheti, használatba vagy bérbe adhatja, illetve más módon hasznosíthatja. (6) A versenyeztetési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzati vagyonkezelő szervek e rendeletben meghatározott módon, az önkormányzati vagyont szerződés alapján kezelő, hasznosító szervek pedig a szerződésben foglalt rendelkezések szerint kötelesek alkalmazni. (7) A vagyontárgy elidegenítésre, hasznosításra való kijelöléséről, a hasznosítás módjáról, formájáról és a végső döntés meghozataláról a tulajdonosi jogok gyakorlója határoz. (8) Az 5 (öt) millió forint feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B (1) bekezdése szerinti tartalommal a szerződés létrejöttét követő 60 (hatvan) napon belül a Sárvári Hírlapban közzé kell tenni. A közzétételről a polgármester gondoskodik. IV. Fejezet RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VAGYONTÁRGYAKKAL A forgalomképtelen törzsvagyon és egyes korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlása 21. (1) A forgalomképtelen törzsvagyon elidegenítésére és megterhelésére kötött szerződés semmis. Az ilyen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete, vállalkozásba nem apportálható. (2) Az Önkormányzat a forgalomképtelen vagyontárgyak és a közművagyon fenntartását és üzemeltetését e rendelet 17. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati vagyonkezelő szervekre vagy egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja. A fenntartás és működtetés feltételeiről rendelkező megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá. (3) A fogalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról - amennyiben a vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződés időtartama a három évet nem haladja meg a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság dönt. 15

16 (4) A forgalomképtelen vagyonnak három évet meghaladó időtartamra történő, tulajdonjogot nem érintő hasznosítása esetében a tulajdonosi jogokat a Képviselőtestület gyakorolja. (5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, illetve azok alatt vagy felett lévő közművek és közcélú távközlési eszközök, egyéb vezetékes létesítmények létesítésével, bővítésével és áthelyezésével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó eljárásokra e rendelet 15. (3) bekezdésének k) pontja és (4) bekezdésének e) pontja az irányadó. (6) A műemlék ingatlanok elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelői joga átruházásához, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása szükséges. (7) Védett természeti terület elidegenítéséhez, kezelői vagy használati jogának átadásához az illetékes miniszter engedélye szükséges. 22. Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő ingatlan vagyontárgy csak akkor idegeníthető el, ha a vagyontárgy a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához nem szükséges vagy véglegesen feleslegessé vált és a Képviselő-testület az alapító okirat megfelelő módosításával dönt arról, hogy azt a költségvetési szerv használatából kivonja. Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban 23. (1) Az Önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. (2) Gazdasági társaság alapítására az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül - kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult. (3) Az Önkormányzat saját nevének gazdasági társaság cégnevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá. 24. (1) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szervének (taggyűlés, közgyűlés) hatáskörébe tartozó kérdésekben a Képviselő-testület dönt. (2) Az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogokat a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a polgármester a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül, önállóan gyakorolja. Ezt a jogát az általa meghatalmazott személy útján is gyakorolhatja. 16

17 (3) Az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a tagsági (részvényesi) jogokat, amennyiben a legfőbb szerv döntése az önkormányzat pénzügyi kötelezettségvállalását eredményezi, Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott pénzügyi átcsoportosítási jogkör mértékéig a Képviselő-testület jóváhagyás nélkül, önállóan gyakorolja. Ezt meghaladó mértékű pénzügyi kötelezettségvállalás esetén a tagsági (részvényesi) jogok a Képviselő-testület hozzájárulásával gyakorolhatóak. V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés után megkezdett ügyekben kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdon átmeneti szabályozásáról szóló 12/1998. (VI.09.) és a 14/1993. (VII./) önkormányzati rendeletekkel módosított 28/1992. (XII.08.), valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2001. (III.20.) önkormányzati rendelet. (3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a számvitelről szóló évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, a gazdasági társaságokról szóló évi CXIV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. ZÁRADÉK 26. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz Sárvár, április 28. (:Kondora István:) polgármester (:dr. Szijártó Valéria:) jegyző 17

18 Kihirdetve: Sárvár, április 29. (:dr. Szijártó Valéria:) jegyző 18

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 8/2004.(VII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 1 Városlőd Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon

I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A vagyongazdálkodás általános szabályai. 1. Az Önkormányzat vagyona. 2. Törzsvagyon Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V.7.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya 1 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete e) 1 II. FEJEZET Lezárva: 2009. augusztus 24. 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2004. (IV. 9.) K t r. s z. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT.

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2010.(VII.5.) KT. sz. rendelettel módosított 10/2003.(XI.28.) KT. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 15/2012. (III.30.)Ör., a 44/2012.(IX.13.) Ör., az 50/2012. (X.26.) Ör., a 65/2012. (XII.21.) Ör., a 6/2013. (II.28.) Ör., a 21/2013. (V.31.) Ör.,

Részletesebben

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben)

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról (Egységes szerkezetben) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete. az önkormányzati vagyon hasznosításáról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

2. Az önkormányzat üzleti vagyona 1 Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 4/2013.(III.13.)sz. önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.)sz. rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben Hévízgyörk

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva)

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község

Részletesebben

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozathoz

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozathoz K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozathoz A vagyonnyilatkozat tétel célja a társadalmi közélet átláthatóbb

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény. a nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIt..: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 62705-212012.VIlI. Ügyintéző:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Hatásvizsgálati lap. I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást.

Hatásvizsgálati lap. I. Várható társadalmi hatások A javaslat nem von maga után társadalmi hatást. Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: Vártás József jegyző Készítette: Vártás József jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Edelény Város Önkormányzat 2011. december 14. napján tartandó rendes, nyílt képviselő-testület

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően)

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Az árverés időpontja: 2015. november 18. 10.00 óra (regisztrációt követően) Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Szövetkezet út 6. Fsz. Tanácsterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben