E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/ ; FAX: 56/ Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület december 16-i ülésére a településen lévő ellátatlan ingatlanok vízellátásának biztosítására, halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció és beruházás koncessziós díj terhére történő elvégzésére, és kapcsolódó döntések meghozatalára. Tisztelt Képviselő-testület! Újszász Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (továbbiakban: VCSM ZRt. Szolnok) között december 31-én létrejött módosított Koncessziós Szerződés 5. Cikk értelmében évtől kezdődően a koncessziós díj fizetése a VCSM ZRt. Szolnok alaptevékenységéből származó adózás előtti nyeresége 75%-ának Újszász várost megillető része és az Önkormányzat területén a tárgyévben beszedett alapdíj nettó összegének 95%-a mértékéig terjed, amely a koncesszióba adó önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján kerül felhasználásra. A halaszthatatlan beruházási, felújítási, átépítési munkák kivitelezését a módosított Koncessziós Szerződés alapján a VCSM ZRt. Szolnok jogosult végezni úgy, hogy részére ezen munkák ellenértékét az általa 2004-től kifizetendő koncessziós díjból az Önkormányzat megtéríti. Ennek lebonyolítása úgy történik, hogy a határozat szerinti feladatok elvégzésére szerződést kötnek a felek. A VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést követően számláját teljesítés igazolás, illetve műszaki átadás-átvétel után kiállítja december 31-ig, illetve június 30-ig történő végső fizetési határidővel. A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. I. A településen lévő ellátatlan ingatlanok vízellátásának biztosítására A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. (3) bekezdése szerint az ivóvíz törzshálózatról történő közterületi vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a víziközmű-szolgáltatónak a települési önkormányzat fizeti. Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át, vagy szüntetheti meg.

2 2 Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet értelmében mintavételi helyként közkifolyókat kell üzemeltetni. Az előzőekben hivatkozott jogszabályok végrehajtása érdekében a Képviselő-testület decemberben meghozta azokat az önkormányzati határozatot [163/2013. (XII.17.)], amely a közkifolyók megszüntetésére, valamint mérősítésére vonatkozik, az ezzel kapcsolatos kivitelezési munkák folyamatban vannak, és december 20-ig elvégzésre kerülnek. A hatályos jogszabályi előírások maradéktalan végrehajtása érdekében szükséges a megszüntetésre került közkifolyók vonzáskörzetében az 1. számú mellékletben szereplő, ellátatlan felhasználási helyek közüzemi hálózatra történő csatlakoztatása. A lakossági terhek növekedésének elkerülése érdekében javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő ellátatlan ingatlanok közüzemi hálózatra történő csatlakoztatása a évben várható koncessziós díj terhére kerüljön elvégzésre. Újszász város közigazgatási területén lévő ellátatlan ingatlanok vízellátása biztosításának költsége: nettó ,- Ft + ÁFA, azaz: nettó Kettőmillió-négyszázhetvenháromezer-ötszázhetvenhat forint + ÁFA. II. Újszász, Zagyvaparti Idősek Otthona szennyvízvezeték élőre kötés Az intézmény főépülete jelenleg önkormányzati beruházás során felújításra kerül, mind építészeti, mint szakipari szerelési elemekkel. A felújítás során megvalósul a főépület szennyvízelvezető alapvezetékek cseréje is. A kicserélt vezetékek élőre kötése szükséges a közüzemi rendszerhez történő csatlakozáshoz, mely során a dokumentáció részét képező részletes költségvetés szerinti kivitelezést kell elvégezni. A vezetékek az élőre kötés során korszerű anyagú KGPVC csővezetékek kerülnek beépítésre, melyek hosszú távon biztosítják az intézmény üzemeltetése során keletkező szennyvizek elvezetését. Újszász, Zagyvaparti Idősek Otthona szennyvízvezeték élőre kötés költsége: nettó ,- Ft + ÁFA, azaz: nettó Egymillió-hétszáznegyvenkilencezer-kettőszáznyolcvannégy forint + ÁFA. III. Újszász, Bethlen G. út Nagy út között vízvezeték összekötése Az Újszász város ivóvízhálózatában jelenleg jelentős mennyiségű azbesztcement anyagú ivóvízelosztó vezeték üzemel, a kivitelezés 35 évnél régebben történt. Az út alatti vezeték átkötések, ill. a csomópontokban lévő idomok jellemzően acél anyagúak. Az acél anyagú út alatti átvezetések, és a csomóponti aknákban lévő acél idomok és az elzáró szerelvények meghibásodása esetén, nagy területen nagy lélekszámú fogyasztók kerülnek kizárásra a vízszolgáltatásból a hibaelhárítás idejére. A beépített anyagok minősége az építéskori technikai és technológiai színvonalat tükrözik. Az acél anyagú csövek gyártáskor tervezett élettartama 25 év. Az elzáró szerelvények záró felületei használatuk során megkoptak, a záráskor - nyitáskor fellépő kavitációs hatások a felületeken "berágódásokat" okoztak. A nem megfelelő zárás a hibaelhárítás idejét - így költségeit is - növelik, mivel a tolózáron folyamatosan szivárgó víz a javítás munkakörülményeit rontja (víztelenítés, iszaptalanítás a munkagödörben).

3 3 Az utcák vízellátásának folyamatosságának biztosíthatósága érdekében a fenti jelenségek miatt szükséges az alábbi csomópont és vezeték összekötés halaszthatatlan rekonstrukciója, illetve kiépítése: - Újszász, Bethlen G. út Nagy út között. Újszász, Bethlen G. út Nagy út között vízvezeték összekötésének költsége: nettó ,- Ft + ÁFA, azaz: nettó Hárommillió-hatszáznegyvenezer-ötszázkilencvenkilenc forint + ÁFA. IV. Újszász város tulajdonát képező víziközműveken a VCSM ZRt. Szolnok által végzett halaszthatatlan beruházások, felújítások, rekonstrukciók eljárási rendjére vonatkozó megállapodás elfogadása A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv.) 6. (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. Ugyanezen jogszabály 79. (2) bekezdése alapján az üzemeltetési időszak alatt keletkezett, a VCSM ZRt. Szolnok tulajdonában lévő víziközmű vagyoni elemek tulajdonjoga december 31. napjával térítésmentesen átruházásra került Újszász Város Önkormányzatára, mint Ellátásért Felelősre. A Vksztv a szerint a víziközmű-fejlesztés megvalósulásáról az Ellátásért Felelős gondoskodik. Amennyiben a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató végzi, akkor a víziközmű az üzembe helyezésének napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába kerül. A hatályos Koncessziós Szerződés 20. Cikke alapján valamennyi átadott vagyontárgy műszakilag szükséges felújítását a VCSM ZRt. Szolnok végzi a koncessziós díj terhére és minden egyéb, a szerződő felek által biztosítható forrásból, beleértve a pályázati lehetőségeket is. Az üzemszerű működéshez szükséges rendkívüli, halaszthatatlan felújítási és rekonstrukciós munkák koncessziós díj terhére történő soron kívüli elvégzéséről a VCSM ZRt. Szolnok önállóan jogosult dönteni, amelyet az indokoltság jogosultságát követően a koncesszióba adók elismernek. Az előzőekben hivatkozott rendelkezések alapján a koncessziós gazdasági társaság által az Ellátásért Felelős Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműveken végzett rendkívüli, halaszthatatlan műszaki beavatkozásokat pénzügyileg, vagyonjogilag is rendezni kell, melynek érdekében az Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak megállapodást kell kötni ezen előterjesztéshez kapcsolódó megállapodás-tervezetben foglaltak szerint (2. számú melléklet). A Felek között létrejövő megállapodás tartalmazza azt az eljárásrendet, amellyel a halaszthatatlan műszaki beavatkozások az Önkormányzat részéről is ellenőrizhetők, és a keletkező vagyonnövekmény az Önkormányzat, mint Ellátásért Felelős könyveiben aktiválható, illetve pénzügyileg a Felek között rendezhető. Tisztelt Képviselő-testület! A I-II-III. pontokban felsorolt munkák vonatkozásában amelyeknek összértéke nettó ,- Ft + ÁFA, azaz: nettó Hétmillió-nyolcszázhatvanháromezer-négyszázötvenkilenc forint + ÁFA a VCSM ZRt. Szolnok átadta az Önkormányzatnak a részletes költségvetéseket, és egyéb háttér-dokumentációt.

4 4 Javaslom, hogy ezen előterjesztés I-II-III. pontjában meghatározott munkák költségeinek elszámolása a évben várható koncessziós díj terhére kerüljön elvégzésre. Az Önkormányzat megrendelése alapján a kivitelezések befejezése december április 30. között történik meg, a számla rendezésének végső fizetési határideje pedig december 31., illetve június 30. A VCSM ZRt. Szolnok eredményeit és az abból fizetendő koncessziós díjat amelynek részét képezi a víz-ágazatra megállapított alapdíj is alapul véve a évben várhatóan képződő koncessziós díj jelen előterjesztés határozati javaslatában szereplő feladatok elvégzésére fedezetet nyújt. A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. Előkészítésre került továbbá a IV. pontban foglalt megállapodás tervezet (2. számú melléklet) is, amelynek elfogadása és aláírása után rendezhető lesz a január 01-től napjainkig a víziközmű-szolgáltató által elvégzett halaszthatatlan felújítások aktiválása, pénzügyi rendezése, valamint az elkövetkezendő időszakban a megállapodásban foglalt elvek alapján folyamatosan történik meg az ilyen módon keletkező víziközmű vagyon aktiválása, pénzügyi elszámolása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

5 5 HATÁROZATI JAVASLAT: /2014. (XII.16.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t a településen lévő ellátatlan ingatlanok vízellátásának biztosításáról, halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció és beruházás koncessziós díj terhére történő elvégzéséről, és kapcsolódó döntések meghozataláról. Újszász Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. és 21. pontjában, valamint a 111. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 1. Újszász Városi Önkormányzat, mint Ellátásért Felelős a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan végrehajtása érdekében a megszüntetésre került közkifolyók vonzáskörzetében elrendeli az ellátatlan felhasználási helyek közüzemi hálózatra történő csatlakoztatását a határozat 1. számú mellékletében szereplő helyeken. A lakossági terhek növekedésének elkerülése érdekében az előterjesztésben szereplő ellátatlan ingatlanok közüzemi hálózatra történő csatlakoztatása a évben várható koncessziós díj terhére kerül elvégzésre. Újszász Városi Önkormányzat tekintettel a Koncessziós Szerződésre megrendeli a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől a határozat 1. számú mellékletében részletezett munkákat december 20-i végső teljesítési határidővel. A kivitelezést követően a megrendelő által aláírt teljesítésigazolás szerint a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok az elvégzett munkákról számlát bocsát ki, és a számlán végső fizetési határidőként december 31-ét jelöli meg. A számlák teljesítése nem előzheti meg a koncessziós díj teljesítését. A koncessziós gazdasági társaság a munkák anyagi forrásait szükség esetén hitelfelvétellel biztosítja. 2. Újszász Városi Önkormányzat tekintettel a Koncessziós Szerződésre megrendeli a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől az alábbi, az előterjesztés II-III. pontjában szereplő kivitelezési munkákat: Újszász, Zagyvaparti Idősek Otthona szennyvízvezeték élőre kötés, költsége nettó ,- Ft + ÁFA, azaz: nettó Egymillió-hétszáznegyvenkilencezer-kettőszáznyolcvannégy forint + ÁFA. Újszász, Bethlen G. út Nagy út között vízvezeték összekötése, költsége nettó ,- Ft + ÁFA, azaz: nettó Hárommillió-hatszáznegyvenezer-ötszázkilencvenkilenc forint + ÁFA április 30-i végső befejezési határidővel. A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok rész-számla kibocsátására jogosult az elvégzett munkákkal arányos összegben. A teljes körű kivitelezést és a műszaki átadás-átvételt követően a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok az elvégzett munkákról végszámlát bocsát ki, és a számlán végső fizetési határidőként június 30-át jelöli meg. A számlák teljesítése nem előzheti meg a koncessziós díj teljesítését. A koncessziós gazdasági társaság a munkák anyagi forrásait szükség esetén hitelfelvétellel biztosítja.

6 6 3. Újszász Városi Önkormányzat tekintettel a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 6. (1) bekezdésében, 10. (1)-(2) bekezdéseiben, valamint hatályos Koncessziós Szerződés 20. Cikkében foglaltakra a víziközmű-szolgáltató által január 01. napjától az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműveken a VCSM ZRt. Szolnok által végzett, valamint az üzemeltetési időszak alatt végzendő halaszthatatlan beruházások, felújítások, rekonstrukciók eljárási rendjére vonatkozó, a határozat 2. számú mellékleteként csatolt megállapodást ezennel jóváhagyja. Egyben felhatalmazza Molnár Péter polgármestert a víziközművek üzemszerű működésére irányuló halaszthatatlan beruházások, felújítások, rekonstrukciók elvégzéséhez, majd azt követően a vonatkozó jogszabályok szerinti szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadására, dokumentumok aláírására, azzal, hogy a megtett intézkedésekről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Képviselő-testület ezen határozattal felhatalmazza Molnár Péter polgármestert a határozat 1-2. pontjában foglalt munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés, valamint a határozat 3. pontja szerinti, a határozat 2. számú mellékleteként szereplő Megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Molnár Péter polgármester; azonnal; Erről értesül: 1. Molnár Péter polgármester; 2. Udud Róza jegyző; 3. Képviselő-testület tagjai; 4. Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szolnok; 5. Irattár. Újszász, december 10. Ph. /: Molnár Péter :/ polgármester

7 7 A /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete Sorszám Felhasználó neve Felhasználási hely megnevezése A vízellátás biztosításának költsége 1. Faragóné Nagy Erika Nagy út ,-Ft 2. Kovács Lászlóné Május 1. út ,-Ft 3. Tamasi János és Tamasi József Szekszárdi út ,-Ft 4. Antal Józsefné Szekszárdi út ,-Ft 5. Gere József Ady E. út ,-Ft 6. Tíger László Táncsics M. út ,-Ft 7. Csányi Brigitta Egység út ,-Ft 8. Nagy Kálmán Zagyva út ,-Ft 9. Kanalas Renátó Zagyva út ,-Ft 10. Kanalas Zsolt Zagyva út ,-Ft 11. Nagy Krisztián Kiss E. út ,-Ft 12. Veres Imre Nagy út 30/A ,-Ft 13. Nagy János Szeles út ,-Ft 14. Farkas Imre Dankó Pista út ,-Ft 15. Tamás Zoltán Katona József út ,-Ft 16. Kanálos Krisztián Holló út ,-Ft 17. Rézműves József Jász út ,-Ft 18. Varga Zalán Batthyány út ,-Ft 19. Kanalas Péterné Kiss E. út ,-Ft 20. Vidák András Horgász út 1/B ,-Ft 21. Raffael Katalin Galamb út ,-Ft 22. Bózsó Lászlóné Kiss E. út ,-Ft 23. Szabó György Katona József út ,-Ft 24. Kanálos Krisztián Munkás út ,-Ft 25. Czétényi Krisztián Horgász út ,-Ft 26. Bakó János Munkás út ,-Ft

8 8 27. Újszász Városi Önkormányzat Csillag út ,-Ft 28. Gyöngyösi Zsolt Iskola út ,-Ft Összesen: ,- Ft + ÁFA Újszász Város közigazgatási területén lévő ellátatlan ingatlanok vízellátása biztosításának költsége: ,- Ft + ÁFA.

9 9 A /2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete M E G Á L L A P O D Á S Újszász Városi Önkormányzat tulajdonát képező víziközműveken a VCSM ZRt. Szolnok által végzett halaszthatatlan beruházások, felújítások, rekonstrukciók eljárási rendjére Amely létrejött egyrészről a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (rövidített cégnév: VCSM ZRt. Szolnok, székhelye: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1., cégjegyzékszáma: , adószáma: , képviseli: Kaposvári Kázmér vezérigazgató), mint átadó (a továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató), másrészről Újszász Városi Önkormányzat (székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., adószáma: , KSH statisztikai számjele: , törzskönyvi azonosító száma (PIR): , képviseli: Molnár Péter polgármester), mint az ellátásért felelős átvevő (a továbbiakban: Ellátásért Felelős), együttesen: Felek között víziközműveken végzett beruházások, felújítások, rekonstrukciók eljárási rendjének meghatározása, a mai napon az alábbiak szerint: 1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. (1) bekezdése szerint víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. Ugyanezen jogszabály 79. (2) bekezdése alapján az üzemeltetési időszak alatt keletkezett, a Víziközmű-szolgáltató tulajdonában lévő víziközmű vagyoni elemek tulajdonjoga december 31. napjával térítésmentesen átruházásra került az Ellátásért Felelős részére. A Vksztv a szerint a víziközmű-fejlesztés megvalósulásáról az Ellátásért Felelős gondoskodik. Amennyiben a víziközmű-fejlesztést a Víziközmű-szolgáltató végzi, akkor a víziközmű az üzembe helyezésének napjával az Ellátásért Felelős tulajdonába kerül. A hatályos Koncessziós Szerződés 20. Cikke alapján valamennyi átadott vagyontárgy műszakilag szükséges felújítását a Víziközmű-szolgáltató végzi a koncessziós díj és minden egyéb, a Felek által biztosítható forrásból, beleértve a pályázati lehetőségeket is. Az üzemszerű működéshez szükséges rendkívüli, halaszthatatlan felújítási és rekonstrukciós munkák koncessziós díj terhére történő soron kívüli elvégzéséről a Víziközmű-szolgáltató önállóan jogosult dönteni, amelyet az indokoltság jogosultságát követően az Ellátásért Felelős elismer. Az előzőekben hivatkozott rendelkezések alapján a Víziközmű-szolgáltató által az Ellátásért Felelős tulajdonában lévő víziközműveken január 01. napjától az üzemeltetési időszak alatt végzett rendkívüli, halaszthatatlan műszaki beavatkozásokat pénzügyileg, vagyonjogilag is rendezni kell, melynek érdekében Felek az alábbiak szerint rendelkeznek. 2. Felek közös akarattal az alábbiak szerint rendelkeznek: a) a Víziközmű-szolgáltató a január 01. napjától jelen megállapodás aláírásáig terjedő időszakban az Ellátásért Felelős tulajdonában lévő víziközműveken végzett halaszthatatlan felújításokról részletes költségvetést és teljesítésigazolást nyújt be, amelyet az Ellátásért Felelős utólag ellenőriz, és az arra vonatkozó teljesítésigazolást az Ellátásért Felelős aláírja.

10 10 A teljesítésigazolások alapján kerül sor a víziközművek Ellátásért Felelős részéről történő vagyonjogi nyilvántartásba vételére, valamint a Víziközmű-szolgáltató által kiállított számla koncessziós díj terhére történő pénzügyi rendezésére. b) A Víziközmű-szolgáltató által a jelen megállapodás aláírását követően az üzemeltetési időszak alatt az Ellátásért Felelős tulajdonában lévő víziközműveken végzett halaszthatatlan felújításokról annak megtörténtét követően ben tájékoztatja az Ellátásért Felelőst. Az Ellátásért Felelős jogosult az elvégzett halaszthatatlan felújítást ellenőrizni A Víziközmű-szolgáltató által végzett, az Ellátásért Felelős részéről ellenőrzött halaszthatatlan beruházásokat, felújításokat, rekonstrukciókat a Víziközmű-szolgáltató havonta összegzi és az arra vonatkozó költségvetéseket és teljesítésigazolást az Ellátásért Felelős részére továbbítja a következő hónap első hetében. Az Ellátásért Felelős gondoskodik az aláírt teljesítésigazolás szerint megvalósult víziközművek vagyonjogi nyilvántartásba vételéről, valamint a Víziközműszolgáltató által kibocsátott számla alapján annak koncessziós díj terhére történő pénzügyi rendezéséről. 3. Felek ezen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a jelen megállapodásban megfogalmazott eljárási rend szerint az Ellátásért Felelősnek tulajdonába adott víziközmű vagyoni elemek üzemeltetési joga a hatályos Koncessziós Szerződés alapján a Víziközmű-üzemeltetőt illeti meg, így az egyes víziközmű vagyoni elemekre vonatkozó üzembe helyezéssel egyidejűleg az Ellátásért Felelős a tulajdonába kerülő víziközmű vagyoni elemeket üzemeltetésre átadja a Víziközmű-szolgáltatónak. A Víziközműszolgáltató vállalja, hogy a részére átadott víziközműveket az erre vonatkozó hatályos jogszabályoknak, ezen belül is a hatályos víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvénynek, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvénynek és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően üzemelteti, figyelembe véve a Felek között hatályos Koncessziós Szerződés előírásait. 4. Jelen Megállapodást a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján cégszerűen írták alá. Az Ellátásért Felelős részéről a Megállapodás aláírására szükséges felhatalmazást a../2014. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat tartalmazza. Kelt: Újszász, december.. napján. VCSM ZRt. Szolnok képviseletében: Újszász Városi Önkormányzat képviseletében:. Kaposvári Kázmér vezérigazgató Molnár Péter polgármester

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Stílusdefiníció: TJ 2: Jobbra zárt, Behúzás: Bal: 0,42 cm, Tabulátorok: 1,69 cm, Balra zárt + 15,98 cm, Jobbra zárt,sorkitöltés: --- BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. A DAKÖV Kft. víziközművekkel kapcsolatos felújítási és beruházási tevékenységének SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től Jóváhagyta: Jasper Lóránt ügyvezető Ritecz György

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz: 2-460/2005. Üi: Dévényi Zsuzsanna E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Üzemeltetési szerződés megkötése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel Melléklet:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Győjteménye

Hatályos Jogszabályok Győjteménye 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.... Page 1 of 64 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról

a Nyíregyháza, Búza u. 5. szám alatti ingatlanrész bérbeadására meghirdetett pályázat elbírálásáról, bérleti szerződés jóváhagyásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta) *1371548870* Vonalkód: 1371548870 Iktatószám: BL/2 192/2/2011 1. számú példány MVH VSZ/66-2011 Keretmegállapodás azonosító: KM KM0109FMRK10/2010 Az üzemeltetési szerződés száma: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Ügyletszám: HC/14/15010066 Ügyintéző: Ruzsa Norbert FOLYÓSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet (7900 Szigetvár, József A. u. 19. Adószám: 10043086-2-02; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Rendelettervezet az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról Előadó: Dr. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 14-én (hétfőn) 17,30 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben