SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE"

Átírás

1 SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

2 SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak... 4 Nem biztosítható vagyontárgyak... 4 Biztosítási események... 4 A kockázatviselés tartama... 5 A biztosítási adatközlés és a díjfizetés szabályai... 5 Változásbejelentési kötelezettség... 6 A kármegelızés és kárenyhítés szabályai... 6 A felek kötelezettségei a biztosítási esemény bekövetkezésekor... 7 A biztosítási összeg meghatározása és a kártérítés mértéke... 7 A káreseményekkel kapcsolatos egyéb költségtérítések... 8 A biztosító mentesülése... 8 Önrészesedés... 8 A kártérítési összeg esedékessége... 9 Egyéb rendelkezések... 9 II. MELLÉKLETEK A könyvszerinti bruttó érték biztositása A biztosítási összeg meghatározása és a károk megtérítése újérték biztosítás esetén A biztosítási összeg es a károk megtérítése bérleti (lízing) díj biztosítás esetén III. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁSOK A biztosítás kiterjesztése a biztosított eszközök környezetében lévı vagyontárgyakra A klímaberendezés meghibásodásából bekövetkezı károk biztosítása Külsı adathordozók és az azokon tárolt információk elemi kár biztosítása A munkavállalók üzemi balesetbıl származó felelısségi kárainak biztosítása A munkavállalók vagyontárgyaiban keletkezett károk biztosítása A berendezések és alkatrészeik helyszínre szállításának biztosítása A kockázatviselés kiterjesztése a helyszíni szerelés és próbaüzem tartamára Belföldön szállított munkaeszközök biztosítása

3 9. Katódsugárcsövek és szelepek biztosítása Számítógépes tomográfok biztosítása Röntgenfilmek biztosítása A biztosítás kiterjesztése mobil berendezésekre Betöréses lopásból, rablásból és kifosztásból eredı károk biztosítása Általános felelısségbiztosítás A kockázatviselés kiterjesztése túlfeszültség és villámcsapás másodlagos hatása által okozott károkra

4 SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) a biztosított részére megtéríti a szerzıdéshez mellékelt adatlapon felsorolt elektronikus eszközökben (továbbiakban: biztosított vagyontárgyakban) a kockázatviselés helyén bekövetkezett olyan károkat, amelyek a feltételekben felsorolt káresemények bekövetkezése miatt keletkeztek. A biztosítási szerzıdést megkötheti a vagyontárgyak megóvásában érdekelt természetes vagy jogi személy, egyéb társaság, illetve ezek javára szerzıdı fél. Biztosítható vagyontárgyak 2. A szerzıdéshez csatolt és a biztosítási szerzıdés részét képezı adatlapon felsorolt olyan gépek, berendezések, eszközök, mőszerek, amelyek üzemszerő mőködésükben elektronikus alkatrészeket tartalmaznak (p. elektronikus vezérléső gépek, berendezések, számítógépek, gyógyászati eszközök stb.) a mőködésükhöz szükséges kiegészítı berendezésekkel együtt, így tápegységek, meghajtók, nyomtatók, kijelzık, érzékelık stb., üzembe helyezése a biztosítási szerzıdés létrejötte elıtt megtörtént. Nem biztosítható vagyontárgyak 3. Nem biztosíthatók a 2. pontban felsoroltak közül azok a vagyontárgyak, amelyek: - a szerzıdéskötéskor bármilyen okból rendeltetésszerő mőködésre alkalmatlanok, - gyártásuk 7 évnél régebben történt. Biztosítási események 4. A biztosító a vagyontárgyban bármilyen külsı behatásra bekövetkezett véletlen és elıre nem látható események által okozott károkat a tételesen felsorolt kizárások kivételével megtéríti. 5. A biztosítás nem fedezi azokat a károkat, amelyek a) nukleáris robbanás, sugárzás vagy radioaktív szennyezés következményeként jöttek létre, b) a biztosított vagyontárgy rendszeres használatából eredı fokozatos elhasználódásból, valamint a légköri tényezık hatására kialakuló korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkeztek, c) a biztosítás megkötésekor fennálló, a biztosított vagyontárgynak a biztosított által ismert hiányosságaiból erednek. d) leltározás, illetve idıszakos ellenırzés alkalmával feltárt hiányból erednek. e) szállítás, átrakás, össze- és szétszerelés vagy próbaüzem alatt vagy által következtek be, kivéve, ha ezen tevékenységek részét képezik a karbantartási és szerviz munkáknak, 4

5 d) a gyártó, illetve a szállító karbantartásra és üzemeltetésre vonatkozó utasításai be nem tartásának a következménye, g) elektromos, elektronikus berendezések részét képezı csövekben, lámpákban keletkeztek, h) pótalkatrészekben keletkeztek, kivéve, ha a pótalkatrész értéke a biztosítási összegben szerepel, tartozékokban (vágó, fúró, csiszoló, fényezı szerszámok stb.) öntıformákban, mintákban, porlasztó fúvókákban, sajtoló formákban, védırácsokban, szőrıkben, tőzálló burkolatokban, fogaskerekekben, szíjakban, láncokban, emelıvillákban, kanalakban, futószalagokban, gépelemekben, gumiabroncsokban, összekötı kábelekben és minden nem fémbıl való alkatrészekben keletkeztek, ha a kár csak az e pontban felsorolt vagyontárgyakra korlátozódott, j) a biztonsági határt meghaladó üzemi próbaterhelés során keletkeztek, k) szándékos túlterhelés következményei, l) jogszabályban vagy szerzıdésben meghatározott többletköltségként, valamint a termelési folyamat leállásából, szüneteltetésébıl származó gazdasági hátrányként jelentkeztek (például: kötbér, bírság, termeléskiesés, elmaradt haszon, állásidıre kifizetett bér, többletköltség, vagy egyéb veszteség), m) a károsodott vagyontárgy értékcsökkenésébıl származnak és a további rendeltetésszerő használatot nem befolyásolják, n) az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának stb. elmulasztásával, vagy az üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben keletkeztek, o) azon többletköltségek, amelyek: - éjszakára vagy szünnapra soron kívül elrendelt munkabérként, expressz vagy légiposta fuvarköltségként, merültek fel, p) lopásból, betöréses lopásból vagy rablásból erednek, r) a klímaberendezés üzemzavara vagy meghibásodása miatt állt elı, s) a külsı adathordozókban vagy az azokon rögzített információk elvesztésébıl keletkeztek, t) a beépített tárgyban a káreseményt megelızı mőszakban bevitt információk elvesztésébıl származtak, u) harci cselekmények és háborús intézkedések következményei, harci eszközök által okozott sérülések, vagy rombolások, valamit katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései miatt keletkeztek, v) polgári zavargás, népfelkelés, terrorista cselekmény, fosztogatás, sztrájk, munkások kizárása miatt merültek fel, z) hálózati túlfeszültség vagy másodlagos villámcsapás miatt keletkeztek. 6. Az 5. e,g,p,r,s,z pontokban felsorolt kizárások feloldása kiegészítı biztosítás formájában többlet díj fizetése mellett lehetséges. A kockázatviselés tartama 7. A biztosítási szerzıdés a felek megállapodásától függıen meghatározott vagy határozatlan idıre jön létre. A szerzıdés módosítását bármely fél kezdeményezheti. 8. A biztosító kockázatviselésének a kezdetét az aláíró lap tartalmazza. A biztosítási adatközlés és a díjfizetés szabályai 9. A fizetendı biztosítási díjat a biztosítás díjalapjának és díjtételének szorzata adja. 5

6 10. A vagyonbiztosítás díjalapja az e szerzıdésben biztosított vagyon biztosítási összege. 11. A biztosítási díjalap meghatározásához szükséges adatokat a szerzıdés megkötésekor a biztosítási ajánlat mellékleteként cégszerően aláírt adatlapokon kell a biztosítottnak megadnia. A szerzıdéskötést követıen évente a következı évi biztosítás díjának meghatározása céljából az évforduló elıtt legalább 45 nappal kell megküldenie a cégszerően aláírt adatlapokat. 12. Az adatközlés alapján meghatározott vagyonbiztosítás éves díját a szerzıdés létrejöttekor egyösszegben elıre, de legfeljebb négy negyedévre osztva elıre a negyedév elsı hónapjának 15. napjáig fizeti meg a biztosított. Az egy évnél rövidebb kockázatviselési idıtartam esetén a biztosítási díj 1 hónapra az éves díj 2/10 része, az év hátralévı hónapjaira az éves díj 1/10 része havonta. Ebben az esetben a díj annak az idıszaknak az elsı napján esedékes, amelyre vonatkozik. 13. A biztosítás díjtételét a biztosítási szerzıdés részét képezı adatközlı tartalmazza. Változásbejelentési kötelezettség 14. A biztosított haladéktalanul köteles bejelenteni a biztosítónak, ha a biztosított vagyontárggyal összefüggı kockázati körülményben változás állt be, így különösen, ha a biztosított vagyontárgyat érintı technológiai változás történt, az üzemeltetı személye, vagy üzemeltetés helye és körülménye változott meg (bérlet, lízing, értékesítés stb.) a gép mőszaki állapotában, vagy a biztosított jogállásában keletkezett változás. 15. A biztosító jogosult a vagyontárgyak állapotát a helyszínen bármikor megszemlézni. 16. A közlésre, illetıleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzıdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. A kármegelızés és kárenyhítés szabályai 17. A biztosított köteles a károk megelızése és elhárítása érdekében a berendezések üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szakmai elıírásokat mindenkor betartani. 18. A biztosított köteles legalább minden mőszak végén a beépített tárakból az információkat külsı háttértárba kimenteni. 19. A biztosító maga, vagy képviselıje útján jogosult a kármegelızésre vonatkozó intézkedések végrehajtását ellenırizni. 6

7 A felek kötelezettségei a biztosítási esemény bekövetkezésekor 20. A biztosítottnak a káreseményt annak bekövetkezése után haladéktalanul, de legkésıbb az észleléstıl számított 2 napon belül - munkaszüneti vagy pihenınap közbeesésekor az azt követı munkanap folyamán - írásban kell bejelentenie a biztosítónak, a szerzıdést kezelı egységéhez! 21. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell - a káresemény rövid leírását, idıpontját, - a károsodott létesítmények, eszközök megnevezését, helyét, - a károsodás mértékét (a megállapított, vagy becsült értékét), a biztosítottat képviselı személy nevét, beosztását, - a kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges információt. 22. A káreseményt a biztosítottnak az illetékes hatóságokhoz is be kell jelentenie. 23. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás volt folyamatban, úgy az eljárás során hozott határozatot köteles a biztosított a biztosítónak bemutatni. 24. A kár összegszerőségét hitelt érdemlıen bizonyító terveket, számlákat, egyedi tárgyi eszköznyilvántartó lapokat, leltáríveket és egyéb bizonylatokat a biztosító képviselıje rendelkezésére kell bocsátani. 25. A károk mennyiségi és összegszerő megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzıkönyvben foglaltak alapján történik. 26. Ha a szerzıdı felek az elızı pontban foglalt eljárások eredményeként a biztosítással fedezett kár mértéke, illetve összegszerősége tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a biztosított igényelheti, hogy a kár mértékét és a kártérítés összegét háromtagú szakbizottság állapítsa meg. A szakbizottság szótöbbséggel határoz. A szakbizottság egyik szakértıjét a biztosított, a másikat a biztosító jelöli ki, akik a szakbizottság elnökéül közösen választják meg a harmadik szakértıt. A biztosított és a biztosító által megbízott saját szakértı költségét mindkét fél külön-külön viseli, míg az elnök költsége az érdekelt felek között 50-50% arányban oszlik meg. A felek a bizottság véleményét a követelés összességére vonatkozó részben magukra nézve kötelezınek ismerik el. 27. A biztosítottnak az egy káreseménybıl származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, és munkabér-, valamint egyéb költségeket külön munkaszámon kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját kivitelezésben, vagy idegen kivitelezı útján - vagy mindkét módon vegyesen - történik. A biztosítási összeg meghatározása és a kártérítés mértéke 28. A biztosítási összeg meghatározására és a kártérítés mértékére - a felek megállapodása szerint - a szerzıdés részét képezı mellékletben foglaltak az irányadók. 7

8 29. Amennyiben a káresemény bekövetkezésekor a biztosítottnak e szerzıdés által fedezett vagyontárgyakra másik vagyonbiztosítása is érvényben van, akkor ez a szerzıdés csak az egyéb biztosítások által nem fedezett kárösszegekre érvényes. A káreseményekkel kapcsolatos egyéb költségtérítések 30. A biztosító megtéríti a biztosítási esemény folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan felmerült, a 31. pontban felsorolt költségeket a károsodott vagyontárgy biztosítási összegének erejéig, ha az olyan vagyontárgy kárával összefüggésben merült fel, amelyre a káresemény kapcsán a biztosított kártérítésben részesült. 31. a) a károk súlyosbodásának megakadályozását, vagy hatásaik enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetızet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közmőépítéssel, továbbá az esetleges kényszerkitelepítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel. b) a biztosítottat terhelı, a káresemény során, és után felmerülı mentési, oltási költségeket, beleértve a nem biztosított tulajdonban az oltás, mentés kapcsán keletkezett károkat is, c) a biztosítási összegen felül jelentkezı bontási, romeltakarítási, maradványeltávolítási költségeket, kivéve, ha ezek nem minısülnek helyreállítási költségnek, d) a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó szakértıi vizsgálati (laboratóriumi) költségeket, e) a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési, szakértıi és lebonyolítási költségeket. Az utánpótlás, teljes kár esetén ezek a költségek a biztosítási összegig téríthetık meg, f) a károsodott eszköz helyreállítása esetén a termelés továbbfolytatásához szükséges ideiglenes csı- és kábelvezeték rendszer anyag-, valamint fel- és leszerelési költségeit téríti a biztosító, a visszatérülı anyagok visszavételezési értékének levonásával. A biztosító mentesülése 32. A biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a biztosított, illetıleg a szerzıdı fél, vagy velük közös háztartásban élı hozzátartozójuk, vagy olyan alkalmazottjuk, illetıleg megbízottjuk, akiknek e minıségben munkakörük ellátásával együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. 33. Ha a biztosított (szerzıdı) jogi személy a biztosító annyiban mentesül a fenti fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen a jogi személy vezetı szerve, illetve e szerv tagja, vezetı beosztásban levı alkalmazottja vagy olyan alkalmazottja, tagja, megbízottja, akinek e minıségben munkaköre ellátásával együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. 34. A 32. és 33. pontokban foglaltakat a kármegelızési és a kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell. Önrészesedés 35. Minden egyes káresemény kártérítési összegébıl a biztosított viseli a vagyontárgy adatközlıjén rögzített önrészesedési ezreléknek megfelelı összeget, de minimum 5000,- Ft-ot, amely összeggel a biztosító a kártérítési összeget csökkenti. 8

9 36. Magasabb önrészesedés vállalás esetén a biztosító a fizetendı díjat az alábbiak szerint csökkenti: önrészesedési többletvállalás a díjcsökkentés mértéke % kétszeres 5% háromszoros 10% ötszörös 20% tízszeres 30% A kártérítési összeg esedékessége 37. A kártérítési összeg akkor esedékes, amikor a biztosított a biztosítási esemény tényét, összegszerőségét bizonyító összes okmányt a szerzıdés fenti rendelkezései szerint a biztosítónak átadta. A biztosító ettıl számított 30 napon belül köteles a kártérítést teljesíteni. Egyéb rendelkezések 38. A biztosító törvényi engedményen alapuló visszkereseti jogának az érvényesítéséhez szükséges bizonyítékokat és tájékoztatást a biztosított megadni tartozik. E kötelezettség elmulasztásából származó hátrányok a biztosítottat terhelik. 39. A biztosított a biztosító által megtérített kárra hozzá bármilyen címen befolyó megtérülést a biztosító által fizetett kártérítési összeg erejéig tartozik a biztosítóhoz befizetni és errıl egyidejőleg írásbeli tájékoztatást adni. 40. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 9

10 II. MELLÉKLETEK A KÖNYVSZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉK BIZTOSITÁSA melléklet A biztosítási összeg 1. A biztosítási összeg az érvényben lévı számviteli elıírások szerint képzett tárgyi eszköz könyvszerinti bruttó értéke. 2. A teljesen (0-ig) leírt, de a termelésben aktívan résztvevı vagyontárgyak biztosítási összege azonos a kivezetéskori bruttó értékével. 3. A könyvszerinti bruttó érték megváltozása miatt a biztosított kezdeményezésére a biztosítási összeg bármely idıpontban megváltoztatható. A kártérítés mértéke 4. A biztosított káresemények bekövetkezése során a vagyontárgyakban keletkezett károkat a biztosító az alábbiak szerint téríti meg: 4.1. Ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás mőszakilag nem lehetséges vagy gazdaságtalan, akkor a biztosító megtéríti a vagyontárgy új beszerzési értékét a biztosítási összeg értékéig, (könyvszerinti bruttó érték), növelve azt a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítések összegével, csökkentve a hasznosítható maradványok értékével és az önrészesedéssel Ha a biztosított vagyontárgy részei pótlással, javítással helyreállíthatók, akkor a biztosító a biztosítási összegig megtéríti az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költséget, növelve azt a káreseménnyel kapcsolatos költségtérítések összegével, csökkentve a hasznosítható maradványok értékével és az önrészesedéssel. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 10

11 A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA ÉS A KÁROK MEGTÉRÍTÉSE ÚJÉRTÉK BIZTOSÍTÁS ESETÉN melléklet A biztosítási összeg 1. A mőszaki jellemzıiben, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos vagy hasonló új eszköz új állapotban való beszerzési ára a káresemény idıpontjában, amely az árjegyzékben szereplı áron felül a csomagolás, a szállítás, a vám, az összeszerelés, próbaüzem és telepítés tervezési költségeit, a licencia, know-how díjat a beépített szoftverek értékét és egy mőszak adatfeldolgozási költségeit is magában foglalja, de semmiféle árengedményt nem tartalmazhat. 2. A biztosítási összeget évente a felek közösen együttmőködve felülvizsgálják, de indokolt esetben bármely fél kezdeményezésére évközben is megváltoztatható. A kártérítés mértéke 3. Jelen biztosítás alapján a károkat a biztosító az alábbiak szerint téríti meg: 3.1. Ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás mőszakilag nem lehetséges vagy gazdaságtalan; A biztosított költségszámítást készít a biztosító képviselıjének közremőködésével a károsodott vagyontárgy káridıponti: a) új beszerzési értékérıl, b) hasznosítható maradványainak értékérıl A biztosító a a) és b) pontok szerint számolt összegek különbözetét téríti meg a biztosítási összegig, növelve azt a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítési összeggel és csökkentve az önrészesedéssel Ha a biztosított vagyontárgy károsodott részei pótlással, javítással helyreállíthatók; A biztosított költségszámítást készít a biztosító képviselıjének közremőködésével a károsodott vagyontárgy káridıponti: a) helyreállítási költségérıl, b) hasznosítható maradványainak értékérıl, c) az új beszerzési értékérıl, amennyiben a a) pont szerinti költség meghaladja a biztosítási összeg 40%-át Abban az esetben, ha a helyreállítási költség nem haladja meg a vagyontárgy biztosítási összegének 40%-át, úgy a biztosító megtéríti a a) és b) pontok szerint számolt összegek különbözetét, növelve azt a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítések összegével és csökkentve az önrészesedéssel Amennyiben a helyreállítási költség meghaladja a vagyontárgy biztosítási összegének 40%- át, úgy a biztosító a) és b) pontok szerint számolt összegek különbözetét olyan arányban téríti meg a tényleges javítási költségek összegéig, ahogyan a vagyontárgy biztosítási összege aránylik az új beszerzési értékhez. Növeli az így számolt összeget a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítés összege és csökkenti az önrészesedés. 11

12 4. Nem az eredeti állapotra történı helyreállítás vagy pótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelı pótlás vagy helyreállítás költségeit fizeti. 5. A biztosító által kifizetett vagyontárgyak pótlási, helyreállítási költsége nem haladhatja meg a biztosítási összeget. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT 12

13 A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG ÉS A KÁROK MEGTÉRÍTÉSE BÉRLETI (lízing) DÍJ BIZTOSÍTÁS ESETÉN melléklet A biztosítás összege 1. A bérleti szerzıdésben kikötött és a bérbe vevı által ki nem fizetett bérleti díj összege (a biztosított vagyontárgy bérleti (lízing) szerzıdés szerinti évenként csökkenı értéke) a biztosítási szerzıdés megkötésének, illetve felülvizsgálatának idıpontjában. 2. A biztosítási összeg a biztosítási szerzıdés felülvizsgálatakor a bérleti (lízing) szerzıdésben foglaltak szerint módosítható. 3. Amennyiben az 1. pont szerint számolt biztosítási összeg a vagyontárgy újértekét nem éri el, lehetıség van az újérték biztosításra. A kártérítés mérteke 4. A biztosítási esemény bekövetkezése során a vagyontárgyakban keletkezett károkat a biztosító az alábbiak szerint téríti meg: 4.1. Ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás mőszakilag nem lehetséges, vagy gazdaságtalan, akkor a biztosító megtéríti a biztosítottnak a bérleti (lízing) szerzıdés szerint járó díj és a hasznosítható maradványok értekének különbözetét A helyreállítás akkor gazdaságos, ha a vagyontárgy javítási költsége a maradványérték levonása után nem éri el a 4.1. pont szerint számított kártérítési összeget Ha a biztosított vagyontárgy részei pótlással, javítással helyreállíthatók; A biztosított költségszámítást készít a biztosító képviselıjének közremőködésével a károsodott vagyontárgy káridıponti a) helyreállítási költségérıl b) hasznosítható maradványainak értékérıl, c) új beszerzési értékérıl, amennyiben a a) pont szerinti költség meghaladja a biztosítási összeg 40% -át Abban az esetben, ha a helyreállítási költség nem haladja meg a vagyontárgy biztosítási összegének 40%-át úgy a biztosító megtéríti a a) és b) pontok szerint számolt összegek különbözetét, növelve azt a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítések összegével és csökkentve az önrészesedéssel Amennyiben a helyreállítási költség meghaladja a vagyontárgy biztosítási összegének 40%- át, úgy a biztosító a) és b) pontok szerint számolt összegek különbözetét olyan arányban téríti meg a tényleges javítási költségek összegéig, ahogyan a vagyontárgy biztosítási összege aránylik az új beszerzési értékhez. Növeli az így számolt összeget a káreseményekkel kapcsolatos költségterítés összege és csökkenti az önrészesedés. 13

14 5. Nem eredeti állapotra történı helyreállítás vagy pótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelı pótlás vagy helyreállítás költségeit fizeti. 6. A biztosító által kifizetett vagyontárgyak pótlási, helyreállítási összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 14

15 1. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez A BIZTOSÍTÁS KITERJESZTÉSE A BIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖK KÖRNYEZETÉBEN LÉVİ VAGYONTÁRGYAKRA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással való kiegészítése esetén a biztosító megtéríti az alapbiztosítás szerinti káresemény bekövetkezése esetén a biztosított eszköz környezetében elhelyezett, biztosításra feladott vagyontárgyakban keletkezett károkat az adatközlıben rögzített biztosítási összegig. 2. Biztosítható dolgok: a biztosított vagy más személy tulajdonát képezı tárgyi eszközök és készletek, egyéb ingók, valamint ingatlanok (pl: épületek, építmények, gépek, berendezések, jármővek, anyagok, alkatrészek, mőalkotások stb.). 3. Biztosítási összeg: az ezen kiegészítı biztosítással fedezetbe vont vagyontárgyakban egy káresemény alkalmával a biztosított által megbecsült maximális kár összege. 4. A kárt szenvedett (saját vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes megsemmisülése vagy olyan mértékő sérülése esetén, amikor javítása (helyreállítása) sem mőszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt, a biztosító a vagyontárgy újrabeszerzési értékét téríti meg, amely azonban nem lépheti túl a biztosítási összeget. 5. A vagyontárgyak javítással, pótlással helyreállítható kárainál az érvényben lévı árképzési-, anyag-, és munkanormák alapján számított, az eredeti állapot visszaállítására fordított teljes javítási költség kerül megtérítésre, a károsodott vagyontárgy(ak) újrabeszerzési értékéig, illetve a biztosítási összegnek erejéig. 6. A biztosító megtéríti továbbá - az alapbiztosítási feltételek 30. pontjában felsorolt - a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítéseket is. 7. A kártérítési összeget a biztosító a maradványok értékével csökkenti. 8. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 15

16 2. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez A KLÍMABERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSÁBÓL BEKÖVETKEZİ KÁROK BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító megtéríti a klímaberendezés és az alapbiztosítással fedezetbe vont vagyontárgyak olyan kárait is, amelyek a klímaberendezésnek az alapbiztosítási feltételekben vállalt biztosítási esemény következtében keletkezett károsodásával okozati összefüggésben keletkeztek. 2. Egy káresemény kapcsán a biztosító a klímaberendezésben keletkezett kárt a biztosítási összeg erejéig téríti meg. 3. Biztosítási összeg: az adatszolgáltatás idıpontjában a komplett klímaberendezés új állapotban való beszerzésének értéke. 4. A kiegészítı biztosítás alkalmazásának feltételei: A klímaberendezést, az ellenırzı és riasztó rendszerét a gyártók ajánlásai szerint kell - telepíteni, - szakképzett személyzettel üzemeltetni, - rendszeres karbantartását elvégeztetni. 5. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 16

17 3. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez KÜLSİ ADATHORDOZÓK ÉS AZ AZOKON TÁROLT INFORMÁCIÓK ELEMI KÁR BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiterjesztése esetén a biztosító megtéríti a külsı adathordozókban és az azokon tárolt információkban bármely okból bekövetkezett részleges vagy teljes megsemmisülést, mechanikai sérülést, vegyi-, hıhatást, víz és gız áztató hatását és bizonyítottan a villámcsapás elektromos vagy mágneses károsító hatása által okozott károkat az adatközlın részletezett biztosítási összeg felsı határáig. 2. Adathordozók: az olyan anyagok, amelyeken az információk rögzíthetık, így a mágneses szalagok, lemezek, lyukszalagok, kártyák, mikrofilmek stb. 3. Az adathordozón tárolt információk: az adatállomány és a programok (szoftverek). 4. Nem téríti meg a biztosító az alapbiztosítási feltételek 5. pontjában foglaltakon túlmenıen a kárt, az adathordozókban, ha azokat munkaidın kívül nem lezárt tőzmentes szekrényben tárolták. 5. Biztosítási összeg: 5.1. adathordozók esetén azok új állapotban való beszerzésének értéke, 5.2. rögzített adatok és programok esetén az információk ismételt elıállításához szükséges összes költség, 5.3. folyamatban lévı szoftver fejlesztésének esetében valamennyi fejlesztési fázisra kalkulált költségek összege. 6. A károk megtérítése 6.1. Az adathordozókban keletkezett károk térítése: Ha az adathordozó teljesen megsemmisült, vagy oly mértékben sérült, hogy javítása nem gazdaságos, a biztosító az adathordozó új állapotban való beszerzésének értékét téríti meg a biztosítási összegig, csökkentve azt a maradványok értékével és az önrészesedéssel. A javítható károk esetén a biztosító az eredeti állapotra történı javítás költségeit téríti meg a biztosítási összegig. A kártérítési összeget a felhasználható maradványok értékével és az önrészesedéssel csökkenteni kell Rögzített adatállományban és programokban keletkezett károk térítése: A biztosító az információ újraelıállításának felmerült költségeit téríti meg az adatközlın feltüntetett tételek felsı határértékéig. A tételek között átcsoportosítás nem lehetséges A folyamatban lévı szoftver fejlesztésében keletkezett károk megtérítése: A biztosító a megsemmisült program modulok ismételt elıállításának tényleges költségeit téríti meg az adatközlı tételeinek felsı összeghatáráig. Amennyiben a biztosított igazolja, hogy a káresemény miatt a programot ismételten nem készíti el (pl. szerzıdı partnere a szerzıdéstıl eláll, a fejlesztés 17

18 aktualitását veszíti stb.) a biztosító a készültségi foknak megfelelı költségeket fizeti ki az adatközlın feltüntetett tételek biztosítási összeg határáig Az adathordozókra és a rajtuk rögzített információkra évenként kifizetett kártérítési összegek különkülön nem haladhatják meg a biztosítási adatközlı tételeinek összegeit. 7. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 18

19 4. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez A MUNKAVÁLLALÓK ÜZEMI BALESETBİL SZÁRMAZÓ FELELİSSÉGI KÁRAINAK BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy fedezetet nyújt azokra a kártérítési, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a biztosított - az adatközlıben név szerint felsorolt, a biztosított vagyontárgyak mőködtetésével kapcsolatban álló - alkalmazottainak, tagjainak, megbízottainak stb. üzemi balesete miatt a biztosítottal szemben támasztanak és amelyekért az a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. 2. A biztosítás azokra az üzemi balesetbıl származó károkra terjed ki, amelyeknél az üzemi baleset a dolgozót - a biztosított telephelyén - munkaidı alatt, vagy - a biztosított telephelyén kívül, a biztosított rendelkezése folytán, vagy érdekében végzett munka során érte, ide értve a kiküldetés, a külszolgálat, a kihelyezés stb. alkalmával a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatos munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett üzemi baleseteket is. A kiegészítı biztosítás kiterjeszthetı a biztosítás helyszínén az alapbiztosítás érvényességének tartamára, ugyanitt a helyszíni szerelés és próbaüzem tartamára, a biztosított vagyontárgyak helyszínre szállításához és az eszközök belföldi szállításához kapcsolódóan. 3. Nem téríti meg a biztosító a Magyarország területén kívül történı üzemi balesetekbıl eredı károkat, továbbá - a foglalkozási megbetegedésbıl eredı, illetve munkahelyi-, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket, - e szerzıdés alapján azokat a gépjármő által okozott üzemi baleseti károkat, amelyekért a biztosított, mint munkáltató tartozik felelısséggel, - a dolgozókat munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek miatti igényeket. 4. A biztosító a felelısségbiztosítás alapján kifizetett összeg megtérítését követelheti a biztosított szerzıdı féltıl, ha ez utóbbi a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul jogellenesen okozta. Súlyosan gondatlan a károkozás akkor, ha az elıállott kárért felelıs személy a kárt súlyosan ittas állapotban, vagy bódulatot keltı szer hatása alatt és ezzel az állapottal összefüggésben okozta. 5. A biztosítási díj alapja a kiegészítı biztosítással fedezetbe vont dolgozók éves bruttó munkabérének és egyéb bérjellegő juttatásainak összege az adatszolgáltatás idıpontjában. 6. A biztosító egy káresemény kapcsán csak az adatközlıben megnevezett dolgozók üzemi balesetbıl származó kárait téríti meg a megjelölt éves kártérítési felsı határösszegig. 19

20 7. A járadékkifizetéssel járó személyi sérüléses károk esetén a biztosító csak a maximált kár és a járadéktıke értékének arányából számított részt téríti meg járadék formájában. 8. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 20

21 5. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez A MUNKAVÁLLALÓK VAGYONTÁRGYAIBAN KELETKEZETT KÁROK BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító megtéríti az alapbiztosítás érvényességének tartama alatt a kockázatviselés helyszínén a biztosított vagyontárgyakat üzemeltetı, kezelı és a biztosított által megnevezett dolgozók ruházatában, és szokásos használati tárgyaiban, az alapbiztosítással és a kiegészítı biztosításokkal fedezetbe vont káreseményekkel összefüggésben bekövetkezett károkat, önrészesedés levonása nélkül a készpénz, értékpapír, értékcikk, gépjármő, arany és ékszertárgyak kivételével a vagyontárgyak káridıponti értékének az erejéig, káreseményenként és személyenként 20 ezer Ft összeghatárig. 2. A kiegészítı biztosítás kiterjeszthetı a helyszíni szerelés és próbaüzem tartamára és a biztosított vagyontárgyak szállításához kapcsolódóan is. 3. A biztosítási összeg: a kiegészítı biztosítással fedezetbe vont személyek számának és a kártérítési felsı határnak (20.000,- Ft) szorzata. 4. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 21

22 6. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez A BERENDEZÉSEK ÉS ALKATRÉSZEIK HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító megtéríti a biztosított részére a belföldrıl belföldi rendeltetési helyre végzett fuvarozás során a biztosított küldeményben az alapbiztosítás feltételei szerint vállalt káresemények bekövetkezése miatt elıálló károkat. 2. A kiegészítı biztosítási kiterjesztés nem nyújt fedezetet az alapbiztosítás feltételeiben felsorolt kizárásokon túlmenıen az alábbi károkra: a) sértetlen külsı burkolaton belül (pl: palack, csomagolás, konténer, szállítótartály, stb.) megállapított hiánykárokra b) azokra a károkra melyeket a címzett kifogás nélküli átvételt követıen állapított meg kivéve, ha a kár külsıleg nem volt felismerhetı és az észlelést követıen azonnal de legkésıbb az érvényben lévı fuvarozási szerzıdés feltételeiben megjelölt határidın belül az illetékes szerveknek (helyi önkormányzat, fuvarozó vállalat, stb.) jelenti azt, és bevonásukkal jegyzıkönyvben igazolja, hogy a kár a fuvarozás tartama alatt következett be, c) azokra a károkra melyeknek oka a szükséges csomagolás hiánya vagy hiányossága és a helytelen berakodás vagy elhelyezés, amennyiben ezt maga a biztosított végzi (felügyeli). 3. Ezen kiegészítı biztosítás csak az alapbiztosításban már biztosított vagy biztosításra kerülı vagyontárgyakra terjeszthetı ki. 4. A biztosítási fedezet az adatközlıben meghatározott feladási helytıl a rendeltetési helyig folytatott fuvarozás tartamára, a mennyiséggel és értékkel egyaránt megjelölt saját vagy idegen tulajdonú (pl.: bérelt) küldeményekre (fuvarozásra kerülı vagyontárgyakra) terjed ki. 5. A biztosító kockázatviselése (a kiegészítı biztosítás hatályba lépését követıen) a szállítójármőre történı rakodás megkezdésétıl kezdıdik és tart a fuvarozás egész folyamata alatt (beleértve a szükséges fel le és átrakásokat valamint a közbensı tárolásokat) a szállítmány rendeltetési helyén a szállítójármőrıl történı leemeléséig. Ha a fuvarozó vállalat a címzettet a szállítmány érkezesérıl értesítette a biztosító kockázatviselése az értesítést követı 5 nap 24 órájával megszőnik. 6. Biztosítási összeg a küldeménynek a fuvarokmányban szereplı összege. 7. A fuvarozás során kárt szenvedett (saját vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes megsemmisülése, hiánya vagy olyan mértékő sérülése esetén, amikor a javítása (helyreállítása) sem mőszakilag sem gazdaságilag nem indokolt a biztosító a biztosításra feladott vagyonértéket téríti meg amely azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgynak a pótlási értékét. 22

23 8. A vagyontárgyak javítással, pótlással helyreállítható kárainak az érvényben lévı árképzési anyag és munka normák alapján számított az eredeti állapot visszaállítására fordított teljes javítási költség kerül megtérítésre, a károsodott vagyontárgy(ak) biztosításra feladott értékének erejéig. 9. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben foglaltak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 23

24 7. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez A KOCKÁZATVISELÉS KITERJESZTÉSE A HELYSZÍNI SZERELÉS ÉS PRÓBAÜZEM TARTAMÁRA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosított vagyontárgyaknak a kockázatviselés helyszínén történı összeszerelésének és max. 30 napos próbaüzemének tartamára, amely idıszak együttesen sem haladhatja meg a 12 hónapot. 2. A kiegészítı biztosítás alapján az 1. pontban rögzített tartamidı alatt az alapbiztosítás feltételeiben vállalt káresemények bekövetkezésébıl keletkezı károkat téríti meg a biztosító. 3. A biztosítási összeg: a) a vagyontárgy megvalósításának elıirányzott költségráfordítása, b) a szerelési tevékenységhez szükséges gépek és egyéb eszközök esetében - amelyek az adatközlılapon vannak részletezve - a biztosított által megjelölt összeg. 4. Nem terjed ki a biztosító kártérítési fedezete az alapfeltételekben ismertetett eseteken túlmenıen: a) az építési-szerelési munka késedelmébıl a beruházás üzembe helyezésének elmaradásából származó károkra, b) a próbaüzem termelési folyamatának leállásából, szüneteltetésébıl származó gazdasági hátrányként (termeléskiesés, elmaradt haszon, kifizetett bér, kötbér, kamat- vagy egyéb veszteségként) jelentkezı veszteségre, c) a bírság vagy egyéb büntetı jellegő költségekre - különösen azokra nem, amelyek a szállítási-, kivitelezési-, közbensı szolgáltatási határidık be nem tartásából, a szerzıdések megszegésébıl vagy egyéb kötelezettségek (esztétikai megjelenítés, minıség- és teljesítmény követelmény stb.) nem teljesítésébıl származnak; még akkor sem, ha azok egyébként térítésköteles kárra vezethetık vissza, d) a szerkezeti anyagok helytelen megválasztásából, anyag- vagy öntvényhibából, nem megfelelı megmunkálásból származó károkra; ez a korlátozás azonban kizárólag a közvetlenül érintett részekre (alkotóelemekre) vonatkozik, és nem terjed ki a tökéletesen kivitelezett részek olyan káraira, amelyek a hibás részek miatt keletkeztek, e) az üveg-, fém- vagy mőanyag felületek karcolás vagy más esztétikai jellegő sérüléseibıl származó károkra, f) az építési-szerelési anyagok, szerszámok, készletek és minden e fogalomkörbe tartozó egyéb anyag elveszési kárára, továbbá ezek leltározása vagy ellenırzése alkalmával megállapított törésekre és hiányokra, g) a kézi szerszámokban vagy megmunkáló gépekben elıálló törési, kopási, lopási és elveszési károkra, 24

25 h) a nyilvántartások számlák, elszámolások, készpénz, bélyeg vagy értékcikkek, értékpapírok, csekkek, mővészeti tárgyak, valamint a használatra kiadott tervek (rajzok és egyéb dokumentáció jellegő iratok) elvesztésébıl, eltulajdonításából vagy rongálásból származó károkra, i) az üzemi balesetbıl vagy foglalkozási ártalomból származóan a biztosítottal szemben támasztott igényekre, j) az építési-szerelési munka teljes vagy részleges megszakítása, illetve szüneteltetése alatt vagy miatt bekövetkezett eseményekre és károkra; kivéve, ha ezzel ellentétes - a munkaszüneteltetés idejére is vonatkozó - írásbeli megállapodás jött létre a biztosító és a biztosított között, k) a használt gépek, berendezések, illetve a másodkézbıl származó tételek felszerelése utáni kipróbálásból eredı eseményekre és károkra, l) azokra az építési és/vagy szerelési, illetve technológiai módosításokra, kiegészítésekre és/vagy fejlesztésekre, amelyek a létesítmény, a berendezés vagy a szerkezet tervezett teherviselıképességét, szilárdsági vagy üzemi tulajdonságait a felelıs tervezı, a gyártó, illetve a konstrukcióért felelıs szervezet hozzájárulása vagy tudomása nélkül megváltoztatják, jelentısen befolyásolják és a káresemény bizonyíthatóan emiatt következett be. 5. A kárt szenvedett (saját vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes megsemmisülése, hiánya vagy olyan mértékő sérülése esetén, amikor javítása helyreállítása sem mőszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt a biztosító kártérítése nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgynak az adatközlıben szereplı értékét. Ha a biztosított vagyontárgyak adatközlıben meghatározott értéke legalább 10 %-kal alacsonyabb a káridıponti utánpótlási értéknek, a biztosító a teljes kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosított érték aránylik az utánpótlási értékhez. 6. A vagyontárgyak javítással pótlással helyreállítható kárainak az érvényben lévı árképzési anyag és munkanormák alapján számított az eredeti állapot visszaállítására fordított teljes javítási költség kerül megtérítésre a károsodott vagyontárgy(ak) adatközlın meghatározott értékének erejéig. 7. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben foglaltak az irányadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 25

26 8. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez BELFÖLDÖN SZÁLLÍTOTT MUNKAESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA 1. Biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító megtéríti a biztosított részére a saját- és idegen tulajdonú munkaeszközeiben, Magyarország területén jármővek valamint gyalogosan történı szállítás során bekövetkezı károkat az alábbiak szerint: 2. Jelen kiegészítı biztosítással kiterjesztett biztosítás a biztosított munkavállalója által telephelyen kívüli, külsı - de belföldi - munkavégzés céljából használt, biztosított munkaeszközökben (mőszerek, mikroszámítógépek, készülékek alkatrészek, szerszámok, adathordozók stb.) a) a szállító jármővet közlekedési baleset, b) a biztosított munkavállalóját ért közlekedési baleset, c) lezárt szállító jármő feltörése, ellopása vagy önkéntes elvétele, amennyiben az a kár napján 06 óra és 23 óra között következik be, d) rablás, kifosztás valamint e) tőz - robbanás - árvíz, - villámcsapás - a Mercalli - Sieberg táblázat alapján legalább 5-ös fokozatúnak jelzett földrengés, - min. 15 m/sec sebességő szél szívó-, nyomóereje miatt keletkezı károkra nyújt fedezetet. 3. Jelen szerzıdésben munkaeszköz alatt - számlahelytıl, nyilvántartástól függetlenül - azokat az eszközöket kell érteni, amelyeket a biztosított valamilyen folyamatos vagy idıszakos munkavégzés céljából munkavállalója részére felelısséggel átad. 4. A biztosítási fedezet a kockázatviselés tartamán belül valamennyi szállításra érvényes. A biztosító kockázatviselése akkor kezdıdik, amikor a munkaeszközt a telephelyen kívüli külsı munkavégzés céljából kiviszik és tart ennek oda-, visszaérkezéséig. 5. A biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a károkra, amelyeknél a kár rendezése más (kötelezı, vagy önkéntes) felelısségbiztosítás keretében történik. 6. Önrészesedés minden egyes káreseménybıl 5.000,- Ft-ot a biztosított maga visel, amely összeggel minden elismert kárigényt csökkent a biztosító. 7. A biztosító megtéríti a kárt, de fenntartja visszakövetelési jogát a biztosított munkavállalójával szemben, ha bizonyított, hogy a munkaeszközkár a munkavállaló a) szándékos és jogellenes magatartásával összefüggésben, b) 2,5 - ot meghaladó súlyosan ittas állapotával közvetlen okozati összefüggésben, 26

27 c) nem érvényes gépjármővezetıi engedély nélküli gépjármővezetéssel okozati összefüggésben, d) nem a biztosított által kiadott munkafeladat végzés céljából történı szállítás, munkavégzés, tárolás közben keletkezett. 8. A szállított munkaeszközök minden egyes szállítás vonatkozásában az adatközlın rögzített összegig biztosítottak. 9. A kárt szenvedett (Saját vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes megsemmisülése vagy olyan mértékő sérülése esetén, amikor javítása (helyreállítása) sem mőszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt, a biztosító a vagyontárgy újrabeszerzési értékét téríti meg, amely azonban nem lépheti túl a biztosítási összeget. 10. A vagyontárgyak javítással, pótlással helyreállítható kárainál az érvényben lévı árképzési-, anyag- és munkanormák alapján számított, az eredeti állapot visszaállítására fordított teljes javítási költség kerül megtérítésre, a károsodott vagyontárgy(ak) újrabeszerzési értékéig, illetve a biztosítási összeg erejéig. 11. A biztosító megtéríti továbbá - az alapbiztosítási feltételek 30. pontjában felsorolt - a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítéseket is. 12. A kártérítési összeget a biztosító a maradványok értékével csökkenti. 13. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 27

28 9. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez KATÓDSUGÁRCSÖVEK ÉS SZELEPEK BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító megtéríti az alapbiztosításban rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén a biztosított által az adatközlıben megjelölt saját vagy idegen tulajdonú katódsugárcsövekben és szelepekben keletkezett károkat a biztosítási összeg erejéig. 2. A biztosítási összeg: a szerzıdés megkötésekor az alapfeltételekben leírtak szerint meghatározott, illetve azt követıen az adatszolgáltatás idıpontjában a katódcsövek újértékébıl kiindulva alábbiak szerint meghatározott értéke Képerısítı csövek Az elsı üzembe helyezés óta eltelt idıtartam (hónap) Biztosítási összeg az újérték %-ában kevesebb, mint , , , , , , , , több, mint Diagnosztizáló berendezések szelepei Az elsı üzembe helyezés óta eltelt idıtartam (hónap) Biztosítási összeg az újérték %-ában kevesebb, mint , , , , , , , , , több, mint

29 2.3. Forgóanódos röntgencsövek (leplombált számlálóval) A felvételek száma (db) Biztosítási összeg az újérték %-ában kevesebb, mint 10 ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer felett Mélyterápiákon alkalmazott röntgencsövek Az elsı üzembe helyezés óta számlált üzemidı (óra) Életkor (hónap) Biztosítási összeg az újérték %-ában kevesebb, mint 300 kevesebb, mint , , , , , , , felett 20 felett Ha a biztosítási összeg eltér az üzemidı, illetve az életkor szempontjai szerint, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni Az anyagvizsgáló berendezésekben alkalmazott röntgencsövek Az elsı üzembe helyezés óta számlált üzemidı (óra) Életkor (hónap) Biztosítási összeg az újérték %-ában kevesebb, mint 300 kevesebb, mint , , , , , , , felett 20 felett 20 29

30 Ugyanaz, mint a Televízió képcsövek, monitorok Az elsı üzembe helyezés óta eltelt idıtartam Biztosítási összeg az újérték %-ában 12 hónapig hónap között havonta 2%-kal csökken 48 hónap felett A kárt szenvedett (saját vagy idegen tulajdonú) vagyontárgy teljes megsemmisülése vagy olyan mértékő sérülése esetén, amikor javítása (helyreállítása) sem mőszakilag, sem gazdaságilag nem indokolt, a biztosító a vagyontárgy újrabeszerzési értékét téríti meg, amely azonban nem lépheti túl a biztosítási összeget. 4. A vagyontárgyak javítással, pótlással helyreállított kárainál az érvényben lévı árképzési-, anyag- és munkanormák alapján számított, az eredeti állapot helyreállítására fordított teljes javítási költség kerül megtérítésre, a károsodott vagyontárgyak újrabeszerzési értékéig, illetve a biztosítási összeg erejéig. 5. Ha a káresemény alkalmával megállapítást nyert, hogy a károsodott vagyontárgy valós újrabeszerzési értéke legalább 10%-kal meghaladja az adatközlın rögzített újrabeszerzési értéket, akkor a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan az adatközlın szereplı újrabeszerzési érték a valós újrabeszerzési értékhez aránylik. 6. A biztosító megtéríti továbbá - az alapbiztosítási feltételek 30. pontjában felsorolt - a káreseményekkel kapcsolatos költségtérítéseket is. 7. A kártérítési összeget a biztosító a maradványok értékével csökkenti. 8. Az itt nem érintett kérdésekben az alapbiztosítás feltételeiben leírtak a mérvadók. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 30

31 10. KIEGÉSZÍTİ BIZTOSÍTÁS a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításának feltételeihez SZÁMÍTÓGÉPES TOMOGRÁFOK BIZTOSÍTÁSA 1. A biztosítási szerzıdés ezen kiegészítı biztosítással történı kiegészítése esetén a biztosító megtéríti az adatközlın megjelölt számítógépes tomográfban azokat a károkat, amelyeket - tőz, - villámcsapás, - robbanás, - I 5 m/sec szélsebességet elérı vihar szívó-nyomó ereje, - árvíz, belvíz, felhıszakadás, - víz, gız, szennyvíz vagy technológiai csıvezeték és edényzet törése vagy meghibásodása kiáramló közeg, - a MERCALLI - SIEBERG táblázat alapján legalább 5. fokozatú földrengés okozott. 2. Biztosítási összeg: az adatszolgáltatás idıpontjában a tomográf új értékébıl kiindulva az meghatározott érték: 2.1. Röntgencsövek (üzemóra a számlálóval ellátott anódcsövek) Az elsı üzembe helyezés óta számlált üzemidı (óra) Felvételek száma (Scan számlálón) db Biztosítási összeg az újérték %-ában kevesebb, mint 400 kevesebb, 10 ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer felett 30 ezer felett Ha a biztosítási összeg eltér az üzemidı, illetve a felvételek száma szempontok alapján, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni. 31

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004)

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB227 JELŰ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere ALAPBIZTOSÍTÁS Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN

A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIEGÉSZÍTÉSE A MASTERCARD ARANY KINCSTÁRI KÁRTYÁKRA VONATKOZÓAN OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 1 KINCSTÁRI VIP ARANYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1.

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL. Hatályos: 2015. április 1. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS A MASTERCARD ARANY HITELKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ BIZTOSÍTÁSRÓL Hatályos: 2015. április 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A biztosítás terjedelme A MasterCard Arany

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) I). A

Részletesebben

Biztosítási terméktájékoztató

Biztosítási terméktájékoztató Biztosítási terméktájékoztató Az Auchan Garancia biztosításhoz Jelen terméktájékoztató az ONEY Magyarország Zrt. és a CARDIF Biztosító Zrt. között létrejött 1/B/2012 Oney számú csoportos biztosítási szerződés

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Általános Vagyonbiztosítási Feltételek A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkoznak, feltéve, hogy a szerződést

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) Az alábbi általános vagyonbiztosítási feltételek alapján az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító)

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓVAL BİVITETT CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról: Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére Fontos információ! (A részletező a feltétellel együtt értelmezendő) A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG AZON KÁROKKAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEKRE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA

1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TÁRGYA Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére A biztosítást az AIG Europe Limited nyújtja. Angliában és Walesben bejegyezte a Registrar of Companies. Cégjegyzékszáma: 01486260. Székhelye: AIG Building,

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag

Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag www.allianz.hu Allianz Online Otthonbiztosítás Komplex csomag Otthonbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/41 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató...3 A biztosítási csomagokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Lopás Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. LOPÁS CASCO BIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6. oldal Társaságunk az ISVAP

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. S.O.S. lakásszerviz biztosítás általános szerződési feltételei és Ügyféltájékoztatója

A Genertel Biztosító Zrt. S.O.S. lakásszerviz biztosítás általános szerződési feltételei és Ügyféltájékoztatója A Genertel Biztosító Zrt. S.O.S. lakásszerviz biztosítás általános szerződési feltételei és Ügyféltájékoztatója ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. S.O.S. LAKÁSSZERVIZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166

Klasszikus életbiztosítások. általános és különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Klasszikus életbiztosítások általános és különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16166 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14)....3 I. A biztosítási

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259

Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 Szimba tanuló balesetbiztosítás feltételei (TANF16) Hatályos: 2016. szeptember 1. Nysz.: 18259 2 Tartalomjegyzék Szimba tanuló balesetbiztosítás általános feltételei (TANF16)....3 I. A biztosítási szerződés

Részletesebben

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza.

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza. Kérdések Válaszok Válassza ki, hogy a következő meghatározás az alábbiak közül melyik fogalomnak felel meg! Az az esemény, amelynek a bekövetkezése esetén a biztosító az életbiztosítási szerződés alapján

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 02 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a

Részletesebben

Utazási Biztosítási Feltételek

Utazási Biztosítási Feltételek Utazási Biztosítási Feltételek az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) alapján az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.

Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz. Klasszikus életbiztosítások általános szerződési feltételei (EÁSZF14) Hatályos: 2014. december 12. Módosítva: 2015. május 15. Nysz.: 17664 Tartalomjegyzék Klasszikus életbiztosítások általános szerződési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től)

CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (ATLASZ Corporate Card) SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) CSOPORTOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS ("ATLASZ Corporate Card") SZABÁLYZAT (érvényes: 2006.06.01-től) Röviden a QBE Atlasz Biztosító zrt. Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult meg. Székhelyünk:

Részletesebben

Garancia Nyitány II. Életbiztosítás Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Garancia Nyitány II. Életbiztosítás Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Garancia Nyitány II. Életbiztosítás Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Garancia Nyitány II. életbiztosítási szerződés jelen feltételek alapján jön létre az OTP-Garancia Biztosító Rt. (1051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei

A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 1065 BUDAPEST, Nagymező u. 46-48. Tel.: 374-92-00, Fax: 269-11-98 E-mail cím: info@mehib.hu Internet: www.mehib.hu FAKTORÁLT KÖVETELÉSEK BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei

Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei Az UNIQA Biztosító Rt. Nyugodt Jövô folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának szerzôdési feltételei Termékkód: 451 I. A biztosítási szerzôdés jellemzôi, a használt fogalmak

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től

K&H vállalkozói biztosítás. érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás érvényes: 2016.január 01-től K&H vállalkozói biztosítás ügyfél-tájékoztató Kedves Ügyfelünk! Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a K&H vállalkozói biztosítást, amely az érdekeltségébe

Részletesebben