A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei"

Átírás

1 A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei A mezõgazdasági növények jég- és elemikár-biztosításának szerzõdési feltételei azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaságnak (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõnek/biztosítottnak a jelen szerzõdési feltételek alapján létrejött biztosítási szerzõdéseire alkalmazni kell. 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítás tárgya A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén szolgáltatást teljesít a szerzõdésben meghatározott biztosítási összeg erejéig A biztosítási szerzõdés alanyai A szerzõdõ az, aki a szerzõdés megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítás díját fizeti. A jognyilatkozatokat a biztosító hozzá intézi, illetve õ jogosult a jognyilatkozatok megtételére Biztosított a növénykultúra tulajdonosa, kezelõje, bérlõje vagy haszonbérlõje A biztosítást megkötheti minden magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki/amely a növénykultúra megóvásában érdekelt, vagy aki/amely a szerzõdést ilyen érdekelt személy javára köti A biztosítási szerzõdés létrejötte A biztosítási szerzõdés a szerzõdõ írásbeli ajánlatára a felek írásbeli megállapodásával jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetve a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Ha a biztosító a kötvényt az ajánlat átadásától számított tizenöt napon belül kiállítja, a szerzõdés a kötvény kiállításának napján jön létre A szerzõdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerzõdés visszamenõ hatállyal jön létre attól az idõponttól, amikor az ajánlatot a biztosító vagy képviselõje részére átadták Nem jön létre a szerzõdés, ha a biztosító az ajánlatot az átadásától számított tizenöt napon belül visszautasítja A biztosítási szerzõdés hatálybalépése, a kockázatviselés kezdete A biztosítási szerzõdés létrejötte esetén az azt követõ napon lép hatályba, amikor a szerzõdõ az elsõ díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetve amikor a szerzõdõ felek díjfizetési halasztásban állapodtak meg, vagy amikor a biztosító a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. A felek a kockázatviselés kezdõ idõpontjában ettõl eltérõen is megállapodhatnak A biztosítás tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási idõszak A biztosítási szerzõdés határozatlan és határozott idõtartamra is köthetõ A biztosítási évforduló más megállapodás hiányában minden év december 31. napja A biztosítási idõszak egy naptári év A biztosítás hatálya A biztosítás területi hatálya a szerzõdésben meghatározott kockázatviselési helyre terjed ki.

2 A biztosítás idõbeli hatályát a biztosított mezõgazdasági növénykultúra következõ fejlõdési szakaszai határozzák meg: Jégkockázat: szántóföldi növényekben a kikeléstõl, kiültetéstõl, palántázástól vagy telepítéstõl, almás termésû és csonthéjas gyümölcsûekben az elsõ tisztuló hullás befejezõdésétõl, héjas gyümölcsûekben az elvirágzástól, bogyós gyümölcsûekben az elsõ virágok megjelenésétõl, szamócában az általános virágzástól, szõlõben, komlóban, kosár- és nemesfûzben a rügyfakadástól kezdõdik, és a növények betakarításáig tart. Tõkiveréses károk: az õszi vetésû, ültetésû vagy telepítésû növényekben, szamócában, valamint zöldborsóban a május 15-e elõtt bekövetkezett károkra terjed ki. Tavaszi vetésû, ültetésû, telepítésû és palántázott növények esetében a május 31-e elõtti károkra terjed ki. A tûz, villámcsapás és földcsuszamlás kockázata: szántóföldi növényekben a keléstõl, kiültetéstõl, palántázástól vagy telepítéstõl a növények learatásáig, a termés leszedéséig, illetve a földbõl való kiszedéséig, gyümölcsökben, szõlõben, komlóban, kosárés nemesfûzben a termés leszedéséig, leszüreteléséig, a learatott, leszüretelt vagy a földbõl kiszedett - de átmenetileg a termesztés helyén tárolt - termésre. ültetvények állagkárai esetében a termõévekre vonatkozik. 2. A biztosított vagyontárgyak A jelen feltételek alapján biztosított vagyontárgynak minõsül a szerzõdõ/biztosított tulajdonában, kezelésében, bérletében vagy haszonbérletében lévõ szabadföldi, lábon álló, mezõgazdasági növénykultúra. 3. A biztosítási események 3.1. Jégkár: Csapadék formájában hulló jég, amely a növények termésmennyiségét és termésminõségét befolyásoló sérüléseket okoz Súlycsökkenési kár: a növények termésében jégverés következtében keletkezett, súlycsökkenésben megnyilvánuló termésveszteség Minõségi kár: az a minõségi értékcsökkenés, melyet a jégverés okoz a rostkender és rostlen szártermésében, a paprika, dinnye, uborka, spárgatök, zöldborsó, zöldbab, továbbá az almás és csonthéjas gyümölcsök termésében, valamint a kosár- és nemesfûz vesszejében Tõkiveréses kár: a növények tõállományának jégverés következtében elõálló, olyan mértékû kipusztulása, amely szükségessé teszi a kiszántást, illetve a terület újrahasznosítását Tûz-, villámcsapás- és földcsuszamláskár A tûz olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hõmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan és terjedõképesen hõ-, láng-, fény- és füsthatás kíséretében. A villámcsapás olyan elektromos töltéskiegyenlítõdés, nagyfeszültségû villamoskisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely rombológyújtó hatással károsít. A földcsuszamlás a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtõs terepen, hegy- vagy domboldalon amiatt keletkezik, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozik, és a talaj a természetes vagy mesterséges lejtés irányába elmozdul. A biztosító megtéríti azokat a tûz, villámcsapás és földcsuszamlás következtében bekövetkezett károkat, amelyek: a növények termésének súlycsökkenésében vagy a termõ gyümölcsösök, a termõ szõlõk, a komló, a kosár- és nemesfûz állományának elpusztulásában nyilvánulnak meg Kizárások E biztosítás nem terjed ki: a biztosított növénykultúrában bekövetkezõ, 5%-ot meg nem haladó károk térítésére, a kettõs hasznosítású növények biztosításba be nem vont iker- vagy társtermésében keletkezett károkra, az ipari felhasználásra termesztett gyümölcsök minõségi káraira, a magtermés csíraképességének csökkenésében vagy a termés egyéb beltartalmi értékvesztésében megnyilvánuló károkra A biztosítás nem terjed ki a jégverés által okozott olyan kárra, amely a magjáért, gyümölcséért, gumójáért termelt növények melléktermékeiben (pl. szalma) keletkezett,

3 a szõlõvesszõt, illetve a tõke többéves részeit érte, a gyümölcsök hajtásrendszerében és a törzsben keletkezett, valamint a jégverés mechanikai hatásán kívüli egyéb következményként állt elõ (fagyhatás) E biztosítás nem terjed ki a tûz, villámcsapás vagy földcsuszamlás által okozott, Ft-ot meg nem haladó károk térítésére. 4. A biztosítási összeg A biztosítási összeg növényenkénti meghatározásához szükséges a biztosítani kívánt növény termésátlaga, a termés egységára és a biztosítás alá vont terület nagysága [termésátlag (t/ha) X egységár (Ft/t) X biztosított terület (ha)]. A biztosítási összeget minden biztosítási évben meg kell határozni. A biztosító helytállása és teljesítési kötelezettsége biztosítási idõszakonként az adott évre meghatározott biztosítási összeg erejéig áll fenn. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított növénykultúra valóságos értékét. A valóságos értéket meghaladó részre vonatkozó megállapodás semmis, és a biztosítási díjat ennek megfelelõen le kell szállítani. Ha a biztosítási összeg a növénykultúra valóságos értékénél kisebb, a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a vagyontárgy valóságos értékéhez aránylik. 5. A biztosítási díj 5.1. A díj esedékessége és a díjfizetés gyakorisága A biztosítás díja egy biztosítási évre (biztosítási idõszakra) vonatkozik, amely a felek megállapodása szerint egy összegben vagy az ajánlaton rögzített idõpontokban részletfizetéssel is teljesíthetõ. A biztosítás díját részletfizetés esetén is a teljes biztosítási évre kell megfizetni. Más megállapodás hiányában az elsõ biztosítási idõszakra járó díj a szerzõdés létrejöttekor esedékes. A folytatólagos díj minden biztosítási idõszak elsõ napján esedékes, kivéve, ha a felek díjhalasztásban állapodnak meg. A szerzõdõ felek megállapodhatnak a biztosítási díj részletekben való fizetésében is. A biztosítási díj esedékességének idõpontját a biztosítási ajánlat és a kötvény tartalmazza A biztosítási díj megállapítása A biztosítási díj a díjtétel és a biztosítási összeg szorzata. A díjtételt befolyásoló tényezõk a következõk: a biztosított növény kárérzékenysége a biztosítási eseményekkel szemben, a biztosítási összeg, a biztosított terület elhelyezkedése a kárveszélyesség szempontjából. A szerzõdõ/biztosított számára lehetõség van a kárösszegbõl önrész vállalására. A biztosítási díj a vállalt önrésznek megfelelõ arányban csökkenthetõ. A szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a szerzõdés fennállása vagy egy adott biztosítási idõszak alatt a bejelentett terület és hozam módosulhat, s ennek következtében a biztosítás díjbesorolása vagy díja változhat. A díj a szerzõdõ feleknek az adatközlõ lapon rögzített megállapodása szerint módosul A díjnemfizetés következménye A biztosítási díjat (díjrészletet) a díj esedékességekor kell megfizetni. A biztosítási díj esedékességétõl számított 30 nap elteltével a szerzõdés megszûnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerzõdõ/biztosított halasztást sem kapott, illetõleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. 6. A biztosított közlési és változásbejelentési kötelezettsége 6.1. A közlési kötelezettség A szerzõdés megkötésekor a szerzõdõnek/biztosítottnak közölnie kell minden olyan, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, amelyet ismert vagy ismernie kellett, illetve amelyre a biztosító kérdést tett fel. A szerzõdõ/biztosított az adatközlõ lap kitöltésével a biztosító rendelkezésére bocsátja a biztosítani kívánt növényállomány területét, egységárát és hozamadatait. Az adatközlõket biztosítási évenként minden év március 31-éig meg kell küldeni a biztosítónak. A hozamadatok meghatározásánál figyelembe kell venni a biztosítani kívánt terület termõképességét és a biztosított által alkalmazott agrotechnikát. Az egységár meghatározásához figyelembe kell venni az aktuális piaci, tõzsdei, hatósági és szerzõdéses árakat. Az egységárak a biztosítási év alatt nem módosíthatók. A biztosítás alá vont terület nagyságát a szerzõdõ/biztosított közli a biztosítóval; a terület azonosításához szükséges dokumentumokat (térképvázlat, táblaszám, helyrajzi szám) az adatközléssel együtt bocsátja a biztosító rendelkezésére.

4 6.2. A változásbejelentési kötelezettség A szerzõdõ/biztosított köteles a biztosítónak haladéktalanul írásban bejelenteni minden olyan lényeges változást, amely a biztosító kockázatviselésének mértékére kihat. A szerzõdõnek/biztosítottnak az egységárak meghatározására minden biztosítási évben csak egyszer van lehetõsége. A változásbejelentési kötelezettség szempontjából lényeges körülménynek az alábbiak tekintendõk: a biztosítási szerzõdésben meghatározott terület növekedése, új kockázati osztályba tartozó növény bevonása a biztosított növények körébe, a szerzõdõ/biztosított személyének megváltozása, a biztosított vagyontárgyat terhelõ zálogjog alapítása, a jogi személy szerzõdõ/biztosított egyesülése, beolvadása, szétválása, átalakulása, ill. a szerzõdõ/biztosított ellen indult felszámolási és csõdeljárás, a jelen biztosítási feltételek alapján biztosított növénykultúrára más biztosítótársaságnál újabb, azonos kockázatú biztosítási szerzõdés megkötése, az adatközléskor megállapított termésátlag agrotechnikai, idõjárási vagy egyéb okok miatti (kivéve a biztosítási eseményeket) változása esetén a szerzõdõ/biztosított által reálisnak vélt termésátlag bejelentése. A hozamváltoztatás bejelentését a biztosító csak a termés ténylegesen várható mértékéig veszi figyelembe. A szerzõdõnek/biztosítottnak a biztosítási események bekövetkeztéig van lehetõsége változásbejelentésre A közlési és a változásbejelentési kötelezettség következményei A közlési, illetve változásbejelentési kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerzõdõ/biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. Ha a biztosító csak a szerzõdéskötés után szerez tudomást a szerzõdést érintõ valamely lényeges körülményrõl, továbbá ha a szerzõdésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerzõdés módosítására, illetõleg ha a kockázatot a szabályzatok értelmében nem vállalhatja a szerzõdést harminc napra felmondhatja. Ha a szerzõdõ/biztosított a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, a szerzõdés a módosítói javaslat közlésétõl számított harmincadik napon megszûnik. Erre a következményre a szerzõdõt/biztosítottat a módosító javaslat megtételekor figyelmeztetni kell. Ha a biztosító fenti jogával nem él, a szerzõdés az eredeti tartalommal hatályban marad. 7. A biztosító szolgáltatása A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezése esetén arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzõdésben foglaltak szerint megtéríti a pontokban felsorolt események következtében elõállt károkat A szolgáltatás mértékének megállapítása A súlycsökkenési és minõségi károk megállapítása a következõk figyelembevételével történik: a károsodott terület nagysága, a növények biztosítási esemény nélküli várható hozama (maximum a biztosított hozam), a becsléssel megállapított kár százaléka a károsodott területen, az adatszolgáltatáskor rögzített egységár A tõkiveréses károk esetében a kárösszeget a kiszántást és újrahasznosítást szükségessé tevõ mértékben elpusztult növényállomány területének figyelembevételével kell megállapítani. A kártérítés a biztosítási összeg 20%-a Az állagkárok esetében a biztosító szolgáltatása maximum az állagérték 70%-a Ismétlõdõ biztosítási eseménykárok esetén az újabb kármegállapítás a korábbi kártérítés beszámításával történik A hatóság által jégverés miatt a vetõmagtermelésbõl kizárt hibridkukorica-vetõmag kárát a címerezés elõtt a biztosítási összeg 50%-ával, címerezés után 70%-kal téríti a biztosító Abban az esetben, ha az adatközléskor megállapított termésátlag agrotechnikai, idõjárási vagy egyéb okok miatt (kivéve a biztosítási eseményeket) nem teljesül, és ez a biztosító tudomására jut (pl. kárrendezéskor), a biztosító a reális termésátlagot meghatározza, és a szolgáltatáskor figyelembe veszi. 8. A kárenyhítési és kármegelõzési kötelezettség A szerzõdõ/biztosított köteles a tõle elvárható intézkedéseket megtenni a károk megelõzése és enyhítése érdekében, s ezzel összefüggésben mindenkor be kell tar-

5 tania az erre vonatkozó szakmai elõírásokat. A biztosító képviselõje vagy megbízottja útján jogosult ellenõrizni a kármegelõzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását. Ha a biztosító a kármegelõzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy a betartásuk sorozatos elmulasztását tapasztalja, kezdeményezheti a szerzõdés módosítását. 9. A biztosító mentesülése 9.1. A biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a szerzõdõ/biztosított jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vezetõ szerve, e szerv tagja, vezetõ beosztású alkalmazottja, tagja, megbízottja, akinek munkaköre ellátásával együtt jár a biztosított növényállomány kezelése, jogellenesen szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta A 9.1. pontban foglaltakat a kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése esetén is alkalmazni kell. 10. A szerzõdés módosítása A biztosítási szerzõdés csak írásban módosítható. 11. A biztosító teljesítése A szerzõdõ/biztosított köteles a bekövetkezett káreseményt a biztosító szerzõdést kezelõ egységéhez három munkanapon belül írásban bejelenteni, a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetõvé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenõrzését A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: a szerzõdõ/biztosított nevét, címét, a kár idõpontját, a károsodott terület nagyságát és azonosítási adatait (táblaszám, helyrajzi szám stb.), a biztosítási eseményt, a károsodott növényt és a kár elbírálásához szükséges minden lényeges körülményt. A biztosító képviselõjének megérkezéséig a káresemény helyszínén legfeljebb a kárbejelentéstõl számított 5 munkanapon belül a biztosított csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított a kárt az elõírt határidõn belül nem jelenti be, vagy a helyszínen a megengedettnél nagyobb mértékben változtat, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak A biztosító köteles a kárbejelentést követõ 5 munkanapon belül a kárrendezési eljárásról intézkedni. A kárfelvételi jegyzõkönyvben megállapított kártérítési összeg akkor tekinthetõ véglegesen jóváhagyottnak, ha a biztosító a jegyzõkönyv felvételétõl számított 30 napon belül nem tesz írásban eltérõ nyilatkozatot. A biztosítási szolgáltatás teljesítése az utolsó irat beérkezését követõ 15 munkanapon belül esedékes. 12. A biztosítási szerzõdés megszûnése A biztosítási szerzõdés az alábbi okok miatt szûnhet meg: Ha a szerzõdés hatálya alatt a biztosítási érdek megszûnt, vagy a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, a szerzõdés illetõleg annak megfelelõ része a hónap utolsó napjával megszûnik. A határozatlan tartamú biztosítási szerzõdést a felek 30 napos felmondási idõvel bármely biztosítási idõszak végére írásban felmondhatják. A határozott tartamra kötött biztosítási szerzõdés a tartam lejártakor szûnik meg. A biztosítási szerzõdés az 5.3. és a 6.3. pontban meghatározott esetekben is megszûnik. 13. Egyéb rendelkezések A biztosítási szerzõdésbõl eredõ igények elévülési ideje egy év. Az elévülés akkor kezdõdik, amikor a követelés esedékessé válik. A biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos bejelentéseket és nyilatkozatokat írásban (levélben, telefaxon) a biztosító szerzõdést kezelõ egységéhez kell továbbítani. A biztosító a szerzõdések létrejötte, nyilvántartása és kezelése érdekében személyes adatokat is kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez. A biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi XCVI. törvény 99. -ának felhatalmazása alapján a biztosító és a biztosítási ügynöke jogosult kezelni a szerzõdõ és a biztosított, illetõleg a károsult (a továbbiakban: ügyfél) adatait, valamint a biztosítási szerzõdéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggõ, a törvényben rögzített adatokat. A biztosító mint adatkezelõ az adatok feldolgozásával leányvállalatát, a Hungária Biztosító Számítástechnikai Kft.-t (1553 Budapest, Pf. 40) bízza meg, amely szervezet az adatokat nyilvántartja. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett Magyar Posta és a jogosult által megnevezett bank adatfeldolgozónak minõsül.

6 A biztosító az ügynöke, illetve megbízottja tevékenysége során tudomására jutott és biztosítási titoknak minõsülõ adatokat a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettség alól az érintett ügyféltõl a kiszolgáltatható titokkört megjelölve, írásban felmentést kapott. A biztosító egyes szolgáltatásaihoz igénybe vesz külsõ közremûködõket is olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához a megbízott speciális szakértelmére van szükség. A megbízott személyes adatokat kezel, és a törvény titoktartásra kötelezi. Az ajánlat, valamint a kárbejelentõ lap, figyelembe véve a mezõgazdasági biztosítás speciális jellegét is, tartalmazza a megbízotti kört az adattovábbítás céljának megjelölésével, amelynek a biztosító az adatokat továbbíthatja. Az ügyfél a saját személyes, nyilvántartott adatairól jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a biztosító a nyilvántartásban módosíthatja. A biztosító az adatokat a biztosítási szerzõdés tartama alatt és a szerzõdés megszûnését követõen a szerzõdésbõl származó követelések elõterjeszthetõségének, az elévülési idõnek a lejártáig kezeli. A biztosító jogosult bármikor a helyszínen ellenõrizni a kockázati viszonyokat és a szerzõdõ, illetve a biztosított által szolgáltatott adatok helyességét. A jelen szerzõdési feltételek alapján létrejött szerzõdésre az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadók. Allianz Hungária Biztosító Rt. HB Styl-Print Kft.

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6

felcím Géptörés- üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE-11962/2 1/6 Géptörés- felcím üzemszünetbiztosítás ALCÍM Ügyfél-tájékoztató 1/6 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a géptörés biztosítási esemény miatt bekövetkezett üzemszüneti veszteségre kínálja

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5

Ügyféltájékoztató...3. Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)...5 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)..............................................................5

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK), mint csoportos biztosítás a jelen

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Biztosítónk fôbb adatai. Titok- és adatvédelem Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk Önt

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat

EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK. Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat EGYÉNI BALESET-BIZTOSÍTÁSOK Ôrangyal baleset-biztosítás Ügyféltájékoztató, Általános és különös feltételek, Nyilatkozat Ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási

Részletesebben

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK LAKOSSÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Társasházközösségek és Lakásszövetkezetek ügyféltájékoztatója és vagyonbiztosítási feltételei Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (MJK: POB 001-2016) Tisztelt Ügyfelünk! Ön a Provident Otthonbiztosítás ügyfél tájékoztatóját és biztosítási feltételrendszerét tartja a kezében. A termék értékesítését a Provident Pénzügyi Zrt., mint

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán

Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 48 Elérhetôségeink: 1535 Budapest, Pf. 952 06 40 200 480 info@mpb.hu www.postabiztosito.hu Személyesen bármely postán eletut_utbf_kor7 7/23/10 4:06 PM Page 1 PostaÉletút

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA

BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA BÁZIS-E EGYSZERŰSÍTETT LAKÁSBIZTOSÍTÁS GYORSAN ELÉRHETŐ BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM OTTHONÁRA Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek a Groupama Biztosító Zrt. GB527 jelű Groupama Bázis-E Egyszerűsített

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Tisztelt Tagunk! A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító.

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS. Az OTP Csoport partnere ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÔRANGYAL BALESETBIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Levelezési cím: 1387 Budapest,

Részletesebben

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei

Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei Lépéselıny II. elérésre és halálesetre szóló, lépcsızetes szolgáltatású életbiztosítás feltételei 5. számú függelék Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) és a szerzıdı fél között

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Általános Vagyonbiztosítási Feltételek A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkoznak, feltéve, hogy a szerződést

Részletesebben

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Feltétel. Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Feltétel Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Vállalkozás & fejlôdés III. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 3 B) ltalános vagyonbiztosítási feltételek

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ 2016. 02. 01. KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Biztosító adatai Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása

Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Személytaxi- és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzôk felelôsségbiztosítása Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk

Részletesebben

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET BODROGKÖZI NONPROFIT KÖLCSÖNÖS NÖVÉNYBIZTOSÍTÓ EGYESÜLET B TÍPUSÚ NÖVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOMAG BNKNE/2016/B/1 SZÁMÚ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás VP3-17.1.1-16

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZÔK - ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ /2014.03.15./ Biztosító adatai Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

PMKIK-KÖBE CSOPORTOS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS

PMKIK-KÖBE CSOPORTOS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS PMKIK-KÖBE CSOPORTOS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS Általános és Különös feltételek Hatályos: 2014. október 1-jétôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság által a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelősségbiztosításról Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a karbantartó, javító, és szerelő tevékenységet folytatók részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

PostaÉrtékÔr (2 3024)

PostaÉrtékÔr (2 3024) PostaÉrtékÔr (2 3024) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Tartalom A PostaÉrtékÔr (2 3024 kódszámú) folyamatos díjas vegyes életbiztosítás I. Ügyféltájékoztató......................................

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 7 2) Biztosítási esemény... 7 3) Fogalmak...

Részletesebben

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027)

PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) PostaÉletŐr folyamatos díjas kockázati életbiztosítás (termékkód: 23027) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 230271 01 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2016 1 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Atlasz Édes Otthon lakásbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. ÉBSZ-97 AZ ARGOSZ BIZTOSÍTÓ Rt. ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA ÉBSZ-97. Ez a szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - az Argosz Biztosító

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.BEVEZETÉS 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Felvételi Biztosítás SIGN & SMILE... 2012 tavaszán érettségizôknek

Felvételi Biztosítás SIGN & SMILE... 2012 tavaszán érettségizôknek Felvételi Biztosítás SIGN & SMILE... 2012 tavaszán érettségizôknek Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Kedves Felvételizô! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Neked röviden bemutatni a KÖBE FELVÉTELI BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk!

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk! Tisztelt Tagunk! A Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító. A KÖBE non-profit elven, azaz nyereségszerzésre nem

Részletesebben

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403

PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 PostaTestŐr balesetbiztosítás (termékkód: 15020) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 150201 08 1403 A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló? Az

Részletesebben

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004)

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 Tartalom Ügyfél-tájékoztató...4 Legfontosabb adatok... 4 Felügyeleti szerv... 4 Jognyilatkozatok, szerzôdésre alkalmazandó

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től

K&H vállalkozói vagyonbiztosítás. érvényes: 2016. január 1-től K&H vállalkozói vagyonbiztosítás érvényes: 2016. január 1-től tartalom ügyfél tájékoztató... 5 I. általános feltételek... 9 1.1. biztosító, szerződő, biztosított... 9 1.2. a biztosítási szerződés létrejötte...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF06).........................................................5

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat

AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat AEGON BESURRANÁS BIZTOSÍTÁS Szabályzat Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllôi út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06/40-204-204 Honlap: www.aegon.hu A Besurranás biztosítás jelen

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem CIB.QXD 2007.07.30 15:02 Page 1 Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás CIB-Fundamenta Duett hitel CIB.QXD 2007.07.30 15:02 Page 2 Hitelfedezeti Védelem

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás

Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Hitelfedezeti Védelem A CIB Bank Zrt. üzletfelei számára nyújtott biztosítási szolgáltatás Személyi kölcsön Gyorskölcsön Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosítási

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító)

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem

Hitelfedezeti Védelem Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi Biztosítási feltételek Jelen Biztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződési Feltételei I. Ügyfél-tájékoztató Nyomtatványszám: F 225501 02 1605 Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza.

Válaszok. Válasz A: A Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Válasz B: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szólót törvény tartalmazza. Kérdések Válaszok Válassza ki, hogy a következő meghatározás az alábbiak közül melyik fogalomnak felel meg! Az az esemény, amelynek a bekövetkezése esetén a biztosító az életbiztosítási szerződés alapján

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ (ALL RISKS) ÜZEMSZÜNET/ELMARADT HASZON FEDEZETE BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2 AIG EUROPE S.A. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Paletta Ügyféltájékoztató

Paletta Ügyféltájékoztató CSOPORTOS ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Paletta Ügyféltájékoztató Groupama Biztosító Részvénytársaság Székhely: H-1117 Budapest, Dombóvári út 10-11. Telefon: (06-1) 279-4000 Telefax: (06-1) 361-0091 Telephely és ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Atlasz menetjegy-biztosítás és kiegészítô biztosítás Szabályzat

Atlasz menetjegy-biztosítás és kiegészítô biztosítás Szabályzat 2016. 02. 01. Atlasz menetjegy-biztosítás és kiegészítô biztosítás Szabályzat I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.Biztosító adatai Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia

Részletesebben