BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését január 21. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 3. Elıterjesztés az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszerérıl Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló a Városgazdálkodási Kht évi II. féléves munkájáról Elıadó: Kalmár Zoltán ügyvezetı (A beszámoló elkészítése a Kht. ügyvezetıje által folyamatban van.) 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat évi II. féléves munkájáról, valamint szakmai tervének éves értékelése Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 6. Elıterjesztés a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI.21.) számú módosításáról. Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az Önkormányzat Minıségirányítási Programjának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (A melléklet késıbb kerül megküldésre.) 9. Elıterjesztés a Böszörményi úti állami közút csomópont módosítása során közúti terület átadás-átvételi javaslat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés jegyzıi munkakör betöltése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, január 13. Dr. Tiba István s.k. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 76/2008. (II. 28.) Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetése tárgyában A határozat a évi költségvetés zárolt elıirányzatainak végrehajtásáról szól. A évi költségvetési rendelet 3/1 számú, 4. és 6. számú megtakarításának teljesítésérıl a évi zárszámadás tárgyalásakor tudunk számot adni. 202/2008. (V. 23.) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosítása tárgyában A Képviselı-testület Dr. Kiss Tamás, a VESZ Nonprofit Kft. ügyvezetıjének kérelme alapján a Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft évi üzleti tervét módosította, az errıl szóló határozat az ügyvezetı részére megküldésre került. 203/2008. (V. 23.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére nyújtott fejlesztési támogatás felhasználása tárgyában A Posta Zrt. által nyújtott eft szakképzési hozzájárulásból a gyakorlati szakképzés fejlesztését szolgáló alábbi eszközöket vásároltuk XII. 31-ig: - szalagfőrészgép: 390 eft - fúrógép: 262 eft - szalagcsiszológép: 232 eft - számítógépek: eft - tankonyhai eszközök: 100 eft Összesen: eft 303/2008. (VII. 14.) Az Önkéntes Tőzoltóság részére kölcsön nyújtása tárgyában Az Önkéntes Tőzoltóság részére ,- Ft kölcsönt nyújtott a Képviselı-testület, melynek visszautalása is megtörtént. 401/2008. (X. 22.) A TÁMOP kódszámú Esélyegyenlıségi programok végrehajtásának támogatására címő pályázat tárgyában A vonatkozó pályázat határidıben benyújtásra került. Jelenleg a pályázat befogadási szakaszban tart. 423/2008. (XI. 26.) Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros helyi autóbusz közlekedésének fejlesztése elnevezéső beruházása és a 91/2008. (II. 28.) számú határozat módosítása tárgyában A helyi autóbusz közlekedés fejlesztésére, buszmegállók, buszöblök, peronok létesítésére, felújítására vonatkozó beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van.

4 /2008. (XI. 26.) A Balmazújváros Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok átalakítása tárgyában A döntésnek megfelelıen a társaság változásbejegyzési eljárása folyamatban van. 441/2008. (XI. 26.) Polgárırség számára történı gépjármővásárlás tárgyában A Polgárır Egyesület részére 3 db Suzuki gépjármő beszerzése megtörtént, a vételár kiegyenlítésére ,- Ft átutalása megtörtént. 442/2008. (XI. 26.) Kossuth tér 8-9. szám alatti társasház panel programra vonatkozó kérelme tárgyában A Kossuth tér 8-9. alatti társasház önkormányzati tulajdonú lakások bérlıivel december 14-én tárgyaltam a felújítások lehetıségérıl. Ezzel összefüggésben folyamatban van az önkormányzati lakások bérbeadásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata. Pénzintézeti ajánlatot kért a Hivatal a panel program keretében felújítható épület hitelkonstrukcióira is, azonban a konkrét pályázati feltételek évre pályázati kiírás hiányában még nem ismertek /2008. (XI. 26.) Balmazújváros Sportjáért, valamint Az év sportolója Balmazújváros év kitüntetı címek odaítélése Az Év sportolója kitüntetı elismerést a 444/2008. (XI. 26.) sz. határozat alapján a Fiú kézilabdacsapat kapta. Edzıjük Tréki Tamás. Balmazújváros Sportjáért kitüntetı díjat a 443/2008. (XI. 26.) sz. határozat alapján Vezendi Péter pályagondnok vehette át /2008. (XII. 17.) A településen fizetendı ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában A Képviselı-testület által elfogadott határozat tájékoztatás és további intézkedés céljából megküldésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. részére. 453/2008. (XII. 17.) Balmazújváros Böszörményi út végén lévı önkormányzati vállalkozói terület eladásra kijelölése és vevı kiválasztása tárgyában A Böszörményi út végén lévı vállalkozói terület eladásához a kiválasztott helyi vállalkozót kiértesítettük, a szerzıdés tervezetet a vevınek 15 napon belül kell benyújtania. 466/2008. (XII. 17.) A Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése elnevezéső beruházása tárgyában A HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 114.) társasággal a vállalkozási szerzıdés határidıben megkötésre került a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. által. A szerzıdés alapján a pályázat második fordulós kidolgozása folyamatban van. 467/2008. (XII. 17.) Az Önkéntes Tőzoltóság évi támogatásának csökkentésérıl Az Önkéntes Tőzoltóság a részére biztosított évi támogatásból 500 eft-ot visszautalt a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. A BalmazInterCOM Kft. részére 500 eft tulajdonosi kölcsön átutalásra került a kamerarendszer kiépítése érdekében. 473/2008. (XII. 17.) Szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás határozatlan idejő bérbeadása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. a Képviselı-testület határozata alapján a bérleti szerzıdést bérlıvel további egy év idıtartammal meghosszabbította. 475/2008. (XII. 17.) A Városgazdálkodási Kht évi támogatása tárgyában A Városgazdálkodási Kht. részére a évi költségvetésben zárolt eft és további eft mőködési támogatás átutalásra került. 2

5 /2008. (XII. 17.) A Halomalja Kft. részére biztosított tulajdonosi kölcsön és kezességvállalás tárgyában A Halomalja Kft. részére eft mőködési támogatás és eft tulajdonosi kölcsön átutalása megtörtént. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, január 13. Dr. Tiba István s.k. polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A közmunka pályázat másfél hónappal történı meghosszabbításához a Képviselı-testületi döntés alapján a pályázati intézkedéseket megtettük, a munkadíjként elszámolható pályázati támogatás 51 fıre további 15 millió forint forrást jelent. A Városgazdálkodási Kht. által benyújtható turisztikai pályázathoz a Kölcsey u. 12. sz. alatti ingatlanon létesítendı 30 férıhelyes ifjúsági szállásra a pályázati terveket az osztály elkészítette és benyújtotta. A kompetencia alapú oktatás pályázatát december 31-ig készítettük el, a pályázati támogatási igénye mintegy 130 millió forint. Az osztály elızetes pályázat készítésében vesz részt a Veres P. u. 57. alatti kistérségi intézmény, az idısek otthona bıvítési lehetıségére. Elkészült az egészségügyi központ akadálymentesítése, a mőszaki átadás-átvételi eljárást az intézménnyel közösen lefolytattuk. Folyamatban van a Dózsa Gy. utcai Általános Iskola többszintes épületének akadálymentesítése, melynek során a kivitelezınek biztosítania kellett a folyamatos oktatás feltételeit. A Mővelıdési Központ színházterem rekonstrukcióra a támogatási szerzıdést a támogatóval megkötöttük, a tender tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás folyamata rövidesen lezárul, így a kivitelezés január hónap végétıl megkezdıdik. Az osztály feladatkörébe tartozó mezııri szolgálat helyszíni ellenırzései télen is folytatódnak, a mezıırök részére téli munkaruhát megvásároltuk. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda Két ünnep között jelentısen megnıtt az ügyfélforgalmunk, mivel a megyében több okmányirodán ezen idıszakban igazgatási szünetet tartottak. Az illetéktörvény változása miatt január 23-tól az üzembentartói jog bejegyzése esetén illetfizetési kötelezettség keletkezik. Jelentısen nıtt a forgalomból történı kivonás, lefoglalás eseteinek száma az adócsoport megkeresése miatt. A parkolási igazolványok és mőködési engedélyek cseréi az átlagostól több esetben igényeltek eljárást, mivel ezek felülvizsgálata most idıszerő. Megkezdıdtek az elıkészületek az Európai Parlamenti tárgyalások lebonyolításához. Jelenleg a szavazókörök kötelezı felülvizsgálatát végezzük a körzetesítı rendszerben. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 6/2003. (III. 07.) BM. rendelet módosításáról szóló 25/2008. (XI. 18.) IRM. rendelet nem lép hatályba, mivel a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény az Alkotmány Bíróság megsemmisítette. Szociális Csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a jegyzı hatósági intézkedései közzé tartozik az ideiglenes hatályú elhelyezés. Balmazújvárosban az elmúlt hónapban 3 gyermek elhelyezésérıl kellett intézkedni, a gyermekekrıl jelenleg nevelıszülı gondoskodik december hónapban került megrendezésre az idısek részére tartandó karácsonyi ünnepség sorozat, mely során 2790 fı került megvendégelésre. A részvétel 85 % fölötti volt.

7 A megvendégelés költsége ,- forintot tett ki az ajándékutalvány összegén felül december hónap a jogszabályváltozások sorozatát is magával hozta. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendszeres szociális segélyre vonatkozó szakaszai jelentıs mértékben megváltoztak, ezen törvénymódosítás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletünket is módosítanunk kell. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege január 01-tıl nem változott, így továbbra is ,-Ft-tal kell számolni. Ennek alapján a szociális ellátások változatlan összegben kerülnek folyósításra. Elkezdtük a statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok kigyőjtését, mivel azt a Központi Statisztikai Hivatal részére határidıre kell jelentenünk. Építésügy Egyek településen jellemzıen az elmúlt idıben számos bontási kötelezést kellett kiadnunk, mivel sok rossz állapotú épület került életveszélyes-balesetveszélyes állapotba. Az elmúlt idıben megnıtt a házszám igazolások kérése, kiadása. Az elmúlt jelentésemben leírt kivitelezések, engedélyezések folyamatban vannak. Balmazújváros, Bólyai utcán megépült az autista lakóotthon, melynek használatbavételi engedélye kiadásra került. Hortobágyon az Árkus-juhtelep és a Halastó-juhtelep felújítására indult építéshatósági engedélyezési eljárás. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény kihirdetésre került, a költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabály módosítások, valamint a Képviselıtestület által elfogadott évi költségvetési koncepció alapján elkezdtük az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet elkészítését. Kihirdetésre kerültek az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, az Államháztartás szervezeti számolási és könyvelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet módosításaira vonatkozó rendeletek. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, amely jelentıs mértékben módosítja a költségvetési szervek jogállásának, nyilvántartásának, típusainak, gazdálkodásának rendszerét. E törvény 2009 és 2010 évekre jelentıs többletfeladatokat ír elı az önkormányzatok számára is. A Magyar Államkincstár részére január 20-ig kell a évi pénzforgalmi adatokról szóló tájékoztatást megküldeni. A pénzforgalmi adatok könyvelését követıen kezdıdnek el évi zárási feladatok. December-január hónapban 130 ügyfél esetében került sor gépjármő forgalomból történı kivonásának kezdeményezésére adótartozásuk meg nem fizetése miatt. Mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában elkezdıdtek a év zárási munkálatai. Folyamatban van a korábbi adóbevallás-nyomtatványok felülvizsgálata, korszerősítése. Dolgozunk azon, hogy valamennyi adónem valamennyi nyomtatványa, továbbá valamennyi, egyéb adóügyek intézéséhez szükséges nyomtatvány elérhetı és letölthetı legyen a város weboldalán keresztül. Terveink között szerepel, hogy ügyfeleink a évi állandó- és ideiglenes jelleggel végzett helyi iparőzési adó bevallás nyomtatványokat, valamint a vállalkozók kommunális adója nyomtatványt a internetes oldalról elérhessék; úgy, hogy az nem csak letölthetı, hanem kitölthetı és egyben ellenırizhetı is legyen. Elkezdıdött a megszőnt víziközmő társulattól átvett, nem teljesített érdekeltségi hozzájárulások behajtása. Mintegy 190 személy rendelkezik jelentıs összegő kintlevıséggel, akik többszöri felszólítás ellenére sem rendezték hátralékukat. A nem rendezett tartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása folyamatban van. 2

8 Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának december 09. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag 2 tanácsülése volt: december 18-án és január 08-án. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa december 18. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ személyi feltételeinek javítása tárgyában a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ személyi létszámának bıvítését sem az Egyek településen mőködı telephelyre 1 fı szociális gondozó, sem a Balmazújvároson mőködı telephelyre - a házi segítségnyújtás szakfeladatra - szintén 1 fı vezetı gondozó beállítását nem engedélyezi. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény Nevelési Tanácsadó tagintézménye kérelmét nem támogatja, és nem állapít meg túlóra keretet a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Nevelési Tanácsadó tagintézménye részére. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy - pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-5.3.1/08/2. kódszámú Elsı lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai támogatására címő pályázatra. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy április 1. napjától a szociális ellátórendszert egységes intézmény keretei között kívánja mőködtetni az alábbiak szerint: a jelenleg mőködı és a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévı Balmazújvárosi Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata, és a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatokat egy új alapítású intézményben kívánja megvalósítani. A Társulás által fenntartott, önálló szociális intézmény december 18. napján Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ elnevezéssel jött létre. Az önálló szociális intézmény gazdálkodási jogköre a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapító okirata is elfogadásra került. A Társulási Tanács felkérte a Társulás elnökét és Figéné Nádasdi Ágnest, hogy a Társulás által fenntartott, önálló szociális intézmény szakmai programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, illetve az ellátottakkal a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdés tervezeteket dolgozza ki. Valamint intézményvezetıi közalkalmazotti álláshelyére pályázatot írt ki, mely a Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában és a Hivatalos Értesítıben kerül megjelentetésre. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa január 08. napján tartott tanácsülésén az alábbi fıbb határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht. (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1.) társaságot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10/a számú, téli közmunka pályázaton 105 fı március 31. napjáig történı továbbfoglalkoztatására vonatkozó kistérségi pályázat határidıben történı benyújtására. 3

9 IV. A Kistérségi Osztály december hónapban több pályázatot adott be a Társulási Tanács fentebbi döntéseinek megfelelıen, végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Határidıben megtörtént az ügyiratok selejtezése. A 2009-ben bevezetésre kerülı WebIktat iratkezelı rendszer használatára felkészítı oktatáson részt vettünk, az ezzel kapcsolatos szerzıdés aláírásra került. A Központi Statisztikai Hivatal megküldte a 2008 évre vonatkozó statisztikai adatlapokat, amelyeknek a szétosztása, illetve kitöltése folyamatosan történik. A Képviselı-testület 398/2008. (X. 22.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai fejlesztésre ,- Ft-ot elkülönít. Az informatikusok a szükséges felméréseket elvégezték, ami alapján megrendelésre kerültek a számítástechnikai eszközök. A évben jelentısen megnıtt a szabálysértések száma az elızı évihez képest. Míg a évben 405 szabálysértési ügy került elbírálásra, addig a évben 580 eljárás indult. A megnövekedett ügyek többnyire a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés számának ugrásszerő emelkedésére vezethetı vissza. Az év végén megnıtt a tulajdon elleni ( lopás ) szabálysértési ügyek száma is, ami abból ered, hogy egyre gyakoribbak a falopások, szinte napi rendszerességgel érkezik feljelentés szabálysértési hatóságunkhoz. Azt az álláspontot képviseljük, hogy az eltulajdonított fa mennyiségétıl és értékétıl függetlenül valamennyi hatóságunk elé kerülı ügy elbírálása megtörténik, hiszen elsısorban nem az értéket kell figyelembe venni, hanem az elkövetı szándékát, azaz az idegen dolog eltulajdonítását. A korábbi évhez képest szintén megnıtt azon szabálysértési eljárások száma, amelyek a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület használat díjáról szóló 35/2007. ( XII. 12. ) számú rendeletének megsértése következtében indultak. A rendeletben meghatározott jármővek közterületen történı tilos tárolása miatt 94 eljárás lefolytatására került sor a évben. Az Év sportolója kitüntetı elismerést a 444/2008. (XI. 26.) sz. határozat alapján a Fiú kézilabdacsapat kapta. Edzıjük Tréki Tamás. Balmazújváros Sportjáért kitüntetı díjat a 443/2008. (XI. 26.) sz. határozat alapján Vezendi Péter pályagondnok vehette át. Balmazújváros híres szülötteire emlékezett a város: január 6-án Veres Péterre a III. megyei vers- és prózamondó verseny keretében, január 12-én pedig Lengyel Menyhért dráma- és forgatókönyvíróra. Balmazújváros, január 13. Szilágyi Jánosné dr. jegyzı 4

10 Balmazújváros Város Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Szilágyi Jánosné dr. jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének január 21.-én tartandó ülésére egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás tárgyban Tisztelt Képviselık! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 89. (3) bekezdése, és a 8. (5) bekezdése alapján az egyesületek, szervezetek részére támogatást nyújt. Az összeg forrása a évi költségvetésben, -hasonlóan a évihez- az egyéb támogatások elıirányzatánál lesz betervezve. Biztosan emlékeznek arra, hogy voltak kiemelt szervezetek, ahol pályáztatás nélkül támogattuk a köz érdekébıl fontosnak ítélt tevékenységeket. Ezek a következık voltak a évben: - Football klub, - Férfi kézilabda, - Tőzoltóság, - Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, - Katasztrófavédelem, - Polgárırség, - Himes Néptáncegyüttes, - Nıi kézilabda, - balmazújvárosi és hajdúszoboszlói Kyokushin Karate, - Ökölvívó szakosztály. A felsorolt szervezetek Ft támogatásban részesültek. Az Ötv. 8. (5) bekezdése és a 80.. (1) bekezdése alapján pályázatot írtunk ki balmazújvárosi székhellyel rendelkezı egyéb civil szervezeteknek. Ennek kapcsán Önkormányzatunknak közvetlenebb rálátása van a benyújtott pályázatok megvalósulása tekintetében. Az egyesületek és alapítványok így mértéktartóan fogalmazták meg programjaikat, és a hozzá kapcsolódó pénzügyi igényüket. Az elszámolások és beszámolók végsı határideje lejárt. Ezen civil szervezetek (15) részére a képviselı-testület, illetve az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság Ft összegben nyújtott támogatást Ft között. Tisztelt Képviselı - testület! Amennyiben az idei évben is pályáztatás útján kívánja az Önkormányzat a civil szférát támogatni, javaslom, hogy a februárban elfogadásra kerülı évi költségvetés egyéb támogatások elıirányzatát határozza meg a képviselı-testület. Így még januárban lehetıség nyílik a pályázati kiírásra, és a évi költségvetési rendelet elfogadását követıen, a benyújtott pályázatok elbírálására. A évi költségvetési koncepcióban a tavalyi szinten terveztünk, -ismerve az ország és városunk gazdasági helyzetét,- bármennyire is tudjuk, hogy a rezsiköltségek, a sportolók esetében a nevezési díjak stb.. emelkedése a civil szférát még inkább érzékenyen érintik. Bízok benne, hogy kreativitásuk, tenni akarásuk átsegíti ıket ezeken a gazdaságilag nehéz éveken. Az elıterjesztés három alternatívája elvi döntésen alapszik: - a teljes összeget pályáztatás alapján használjuk fel, vagy - kiemeljük a nagyobb egyesületeket és csak a kisebb volumenő programokra írunk ki pályázatot, - vagy saját hatáskörben döntünk a támogatásokról.

11 HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 89. (3) bekezdése, és a 8. (5) bekezdése alapján az egyesületek, szervezetek részére Ft támogatást elkülönít -a évi szintnek megfelelıen-, melyet a évi költségvetés tárgyalásakor az egyéb elıirányzatok közé betervez. Támogatásban csak olyan szervezeteket részesít, akiknek köztartozása nincs, illetve a helyi önkormányzat évi támogatásából eredı elszámolási kötelezettségének eleget tett. A-alternatíva: A képviselı-testület az Ötv. 9. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével a Ft-os keretösszegen belül -elkülönítve a szerzıdéssel rendelkezı szervezeteket: Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, Katasztrófavédelem, Himes Néptáncegyesület, Polgárırség-, a támogatott szervezetek kiválasztásával és az egyes támogatási összegek meghatározásával. Pályázni csak a pályázati őrlap kitöltésével, és a pályázati díj befizetését igazoló szelvény (2. 000Ft) benyújtásával lehet. A pályázati felhívást a város honlapján és a Balmazújváros közszolgálati havi lapban jelenteti meg a képviselı-testület február 16-ig. Elbírálási határidı: február 27. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatásban részesülı szervezetekkel a szerzıdést március 13-ig kösse meg. B-alternatíva: 1./ Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı -testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 89. (3) bekezdése, és a 8. (5) bekezdése alapján az egyesületek, szervezetek részére a évi költségvetés egyéb elıirányzatából - elkülönítve a szerzıdéssel rendelkezı szervezetek pénzügyi támogatását -, Ft támogatást nyújt. Az egyesületek, szervezetek támogatásának mértékét a évi költségvetési rendelet elfogadását követıen állapítja meg. Határidı: február 13. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatásban részesülı szervezetekkel a szerzıdést március 13-ig kösse meg. 2./ A képviselı-testület az Ötv. 9. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével, a Ft-os keretösszegen belül a támogatott szervezetek kiválasztásával és az egyes támogatási összegek meghatározásával. Pályázni csak a pályázati őrlap kitöltésével, és a pályázati díj befizetését igazoló szelvény (2. 000Ft) benyújtásával lehet. A pályázati felhívást a város honlapján és a Balmazújváros közszolgálati havi lapban jelenteti meg a képviselı-testület február 16-ig. Elbírálási határidı: február 27. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatásban részesülı szervezetekkel a szerzıdést március 13-ig kösse meg. C alternatíva: Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete nem kíván pályáztatni, saját hatáskörben dönt az egyesületek, szervezetek támogatásáról a beérkezett kérelmek alapján. Határidı: március 13. Balmazújváros, január. 13. Az elıterjesztést készítette: Takács Erika közmővelıdési vezetı fıtanácsos Dr. Tiba István polgármester

12 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK részére Balmazújváros Város Önkormányzata a évre pályázatot hirdet feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyő egyesületeknek, alapítványoknak, sportszervezeteknek a város lakosságát érintı programok lebonyolításához nyújtandó támogatások - illetve mőködési költségeik- biztosítása. Pályázhatnak: balmazújvárosi székhellyel és mőködési területtel nyilvántartott szervezetek, akiknek nincs köztartozása, és a helyi önkormányzat évi támogatásból eredı elszámolási kötelezettségének eleget tett, kulturális, sport, illetve más témában tervezett rendezvények szervezésére Balmazújváros területén: helyi, megyei, régiós, országos hatáskörrel. az adott szervezet mőködését elısegítı eszközbeszerzésre, illetve a mőködésbıl adódó egyéb költségekre, beruházásokra. Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közmővelıdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzıdése nincs. A támogatási igény az alábbi módon nyújtható be: a pályázati őrlap kitöltésével a pályázati díj (2. 000Ft) befizetését igazoló szelvény másolatának csatolásával a pályázati cél és részletes költségvetés csatolásával alapító okirat hitelesített másolatával. Beadási határidı: február 16. (hétfı) 12óra Elbírálás: február 27. (péntek) Szerzıdéskötés: március 13. (péntek) Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzıdés alapján kerül sor. Elszámolás: január 15-ig, illetve a megkötött szerzıdés alapján a rendezvényt követıen. Pályázati őrlap kérhetı a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthetı a honlapról. A pályázat keretösszege:.. Ft /A-alternatíva esetén: Ft B-alternatíva esetén: Ft/

13 Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel: 52/ Fax: 52/ honlap: P Á L Y Á Z A T I Ő R L A P 1. A pályázó adatai: 1.1.A pályázó szerv neve: Címe: Telefon: : Mőködési forma: (egyesület, alapítvány stb): Pályázati megbízott neve, címe, telefonszáma: A pályázó szervezet számlaszáma:.. 2. Pályázati cél rövid leírása:. A pályázati cél részletes leírását mellékelni kell! 3. A pályázati cél tervezett megvalósítása: 3.1. A megvalósulás kezdı idıpontja: 3.2. A pályázati program befejezı idıpontja 3.3. A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: 3.4. Rendelkezésre álló egyéb forrás megnevezése: Igényelt támogatási összeg:... A pályázati program részletes költségvetését mellékelni kell! Egyéb adatok, információk a pályázó részérıl:. Mellékletek: Alapító okirat hitelesített másolata: igen - nem A pályázati díj befizetésének igazolása: igen - nem A megvalósítandó pályázati cél és költségvetés részletes leírása: igen - nem. a pályázó aláírása

14 Balmazújváros Vasút sor 1/a.: / , / / Fax.: / Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı Testületének 2009-évi munkatervének megfelelıen Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság évi II. féléves munkájáról Tisztelt Képviselı Testület! A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Közhasznú Társaság (a továbbiakban VGKHT) kötelességének megfelelıen elkészítette a év második félévében végzett tevékenységérıl a beszámolóját az alábbiak szerint. Mint ismeretes a KHT -változatlanul- Közhasznúsági megállapodás szerint végzi munkáját, a Képviselı testület által jóváhagyott üzleti terv alapján, nem intézményként, hanem gazdasági társaság formájában. Az üzleti terv nyilvános, mindenki számára hozzáférhetı, melynek közzétételérıl az elıírásoknak megfelelıen gondoskodtunk. Az üzleti tervünk egyértelmően és világosan meghatározza a évben elvégzendı feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKHT tevékenysége átlátható és ellenırizhetı, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság év második félévében átlagosan 47 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakaszokkal közhasznú, közcélú, valamint alkalmi munkavállalói (AM) könyvvel és munkatapasztalatos alkalmazott munkaerıt is foglalkoztatunk. A dolgozók bérét az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ támogatás formájában biztosítja (70-90% és 100%-os támogatással). Ezeken túlmenıen ún. közérdekő munkára kirendelt személy -eket is foglalkoztatunk nem elhanyagolható éves átlaglétszámmal. Év végén 57,60 fı átlaglétszámmal közmunka program keretében foglalkoztattunk munkavállalókat. (Emlékeztetı adatok: A 2008-as Üzleti tervbe Ft általunk önkormányzati kérésre- már csökkentett elıirányzatot terveztünk a kiadási oldalon és Ft-ot a bevételi oldalon. Az Önkormányzati támogatás mértéke Ft. Ebbıl a csökkentett összegbıl zárolt a Képviselı Testület most már tudjuk: év végéig- további Ft-ot.) Ismerve a jelen gazdasági viszonyokat és a ránk váró elvégzendı feladatokat, a létszámunk és a felszereltségünk tükrében, a fenti csökkentés egy igen feszített finanszírozási helyzetet teremtett gazdálkodásunkban a második félévben is. Önkormányzatunk decemberi döntése után, miszerint a zárolt összeget az általunk felsorolt, pénzügyileg teljesítetlen feladatokra visszaadja a KHT-nak, sikerült rendezni a második félévben keletkezett tartozásaink java részét.

15 2 A második féléves gazdálkodásunk során ismét, több olyan nem tervezett (nem várt) esemény is történt, ami továbbra is megterhelte az egyébként is feszített pénzügyi helyzetünket. Ezen többletfeladatok közel húszmillió Ft-os többletterhet jelentettek a KHT számára az éves gazdálkodás során. Emiatt a második félévben felmerült tervezett kiadások számláit nem tudtuk pénzügyileg rendezni. A többletfeladatok rendezésére az Önkormányzat a 2008 decemberi döntése alpján 9 millió Ft többlet mőködési támogatást biztosított. A második félév során a Városgazdálkodási Kht. vállalkozási szerzıdés keretében két Önkormányzati beruházást valósít meg. A vállalkozási szerzıdés értelmében az Önkormányzat anyagvásárlásra elıleget biztosított az eredeti építési terveknek megfelelıen. A megvalósítás során mindkét létesítményben (Tőzoltóbázis, Debreceni u. 12. alatt és elárusító pavilonok, strandfürdı területén) jelentıs módosításra került sor. A megnövekedett anyagszükséglet miatt a szerzıdés szerint, ÁFA tartalom nélkül átutalt anyagköltség elıleg nem volt elegendı az anyagbeszállítók kifizetéséhez. Emiatt jelenleg fizetési kötelezettségeink fıként a két beruházáshoz leszállított anyagok tekintetében adódtak, melyek jelenleg is fennállnak. Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VGKHT év második félévében, az alábbi fı tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját: 1.) Sportfeladat: Továbbra is változatlanul fenntartom az elızı beszámolóimban leírtakat miszerint, a sportfeladatok ellátásával kapcsolatos munkák zökkenımentes elvégzéséhez is kisebb létszámbıvítésre lenne szükség (legalább egy fı, de két dolgozó jelentene végleges megoldást), mert az e területen ténykedı dolgozók nagyon kicsi fizetésért, szinte folyamatos túlmunkát végeznek hét közben és hétvégeken egyaránt. Ezen túlórák szabályos elszámolása nehézségeket és kisebb mértékő bértúllépést jelentett. Az új mőfüves pálya üzemeltetésébıl adódó többletfeladatok csak nehezítették az eddigi helyzetet. Az egyéb, folyamatos karbantartói munkák a vártnak megfelelıen alakultak a második félévben is. Itt szeretném megjegyezni, hogy a pályán lévı épületek nyílászáróinak mőszaki állapota lassan halaszthatatlan felújítási munkát igényelnek, csakúgy mint a főtési rendszer és a tornacsarnok parketta burkolata. Ezekkel a lassan halaszthatatlan feladatokkal a közeljövıben számolni kell. A KIPCALOR Energetikai Kft-vel (most Dalkia Kft.) kapcsolatunk némiképpen javult. Néhány problémás dolog közös rendezése után, partneri viszonyunk szorosabb és felhıtlenebb lett. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) E területen történı mőködésünk a második félévben sem változott. A kistérségi alapon történı mőködtetés miatt, e tevékenységünk erısen beszőkült állapotban van. Igazából továbbra is, már csak a kóbor állatok befogására és ideiglenes, minimálszinten történı tartására korlátozódik. Féléves szinten a felhasználás megfelelt a tervezettnek. (Itt szeretném ismét megjegyezni, hogy e tevékenység jövıbeni mikéntjérıl, Önkormányzatunknak feltétlenül gondolkodni kell. Jelen szintjén és feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. A jelenleg érvényes elıírások megvalósítása viszont komoly anyagi ráfordítással jár, amit a VGKHT nem képes önerıbıl elıteremteni.)

16 3 3.) Belterületi járdaépítés A lakosság körében 2007 évben igen sikeres, támogatott járdaépítési programunkat 2008 második félévében sem vették igénybe annyian, mint a tavalyi év hasonló idıszakában, ezért e tevékenységünk a várt szinttıl elmaradt. A második félévben 380 fm járdát építettünk, túlnyomó részben lakossági igény szerint. ( Ft/m 2 önerıvel). Járda felújítás történt 420 fm hosszban. 4.) Park, zöldterület fenntartás Továbbra is a legfontosabb és a legnagyobb feladataink egyike ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. A gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nyírása, kaszálása kezelése, begyőjtése, elszállítása szüntelen. A napi munkát három idıpontban kellett kezdenünk. Reggel öt órakor indult a jellemzıen közhasznú foglalkoztatásban alkalmazott kaszás brigád, 6-8 fı közötti változó létszámmal. Ahol a főnyírás nem lehetséges azokon a területeken ténykedtek ebédidı nélkül 13 óráig. Parlagfőírtást, nádirtást, cserje- (erdı) irtást, temetık (3helyen) rendezését, takarítását, külterületek rendezését (volt nádtelep, stb.) is végezték. A második turnus reggel hatkor kezdett, délután 14-ig. Feladatuk volt a város reggeli takarítása, főnyírás, sövényvágás, gyomtalanítás és a nyár legfontosabb dolga a napi kétszeri a reggeli és a koraesti- locsolás ami a második félévben is szükség szerint folyt. A harmadik turnus reggel 7-kor kezdett. İk végezték a napi szükséges szállításokat: szemét, dudva, falevél, nád, konténerek utcai szemétgyőjtık ürítése, stb. 15- óráig tartott a mőszak. A kezelésünk alatt álló jelentıs nagyságú közterületet a második félévben is, folyamatosan kellett vágni. (Sajnos nem mindig tudtunk idıben eljutni mindenhová, mert erre az eszközeink és a rendelkezésre álló létszám sem volt mindig biztosítható a szükségesnek megfelelı mértékben.) Az elsı féléves beszámolóban mellékelt térképvázlaton feltüntettük a jelenleg általunk kezelt területeket fekvése és vetületi területe (árokparti felületek nélküli) alapján. Ez a területnagyság m 2. melyet a jelenlegi létszámmal és eszközökkel még továbbra is el tudunk látni. A város területén azonban sok olyan parlagfővel is veszélyeztetett, jelentıs nagyságrendő hely van, ahová már nem tudunk eljutni vagy csak a frekventáltabb területek hanyagolása árán tudunk rendet tenni. Ezen területek kezelésére célbrigádokat állítottunk össze, a kellı anyagi, személyi és eszköz feltételek megteremtésével. Év végére közmunka program keretén belül, a fentebb említett létszámmal, igen hatékony általános takarítást tudtunk végrehajtani a város nagy részén; szeméttelepre kivezetı út és környéke, városszélek, kivezetı utak környéke, temetık, Veres Péter park, buszmegállók környezetét takarítottuk folyamatosan és cserjeirtásokat végeztünk. 5.) Ingatlan kezelés A Kossuth utca 21. szám alatt életveszélyessé vált szociális lakást -szakértıi vizsgálat eredménye után- sajnos váratlanul le kellett bontani, ezért a kezelésünkben lévı lakások száma 75 db-ról 71 db-ra csökkent. (kertes ház 22db-ról 18db-ra csökkent, társasházi lakás 53 db). A bontással érintett lakók (három család) elhelyezésérıl rövid idın belül, mindenki megelégedésére és megnyugvására sikerült gondoskodnunk. Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlık: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenő lakásfelújítást -néhány halaszthatatlan esetet kivéve- nem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása, a lehetıségeink szerint, folyamatos. Továbbra is, leginkább a gépészeti rendszerek (fıleg a főtési rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása folyamatos munkát jelent számunkra. Az elsı félévi nagyobb felújítás után újabb nem várt, jelentısebb munkával és kiadással kellett számolnunk a Kossuth tér 6-7 (III. lh. Fszt.

17 4 3.) szám alatti lakásban továbbra is. Az eredeti feltöltés ezzel együtt az aljzatbeton továbbra is jelentısen süllyedt. Ez magával vitte a lakásban és a nyitott közlekedı folyosón lévı szennyvízvezeték rendszert, ami kihatott az épületen kívüli gerincvezetékre is. A helyreállításokat elvégeztük. Az év második félévben kifizettünk egy lakbér visszatérítési díjat ( Ft) Ezzel kapcsolatban és az önkormányzati lakások pénzügyi szabályozásaival kapcsolatban 2009 januárjának elején javaslatot fogunk tenni bizonyos, általunk célszerőnek és halaszthatatlannak tartott módosítások végrehajtására az elmúlt, közel négy és fél év tapasztalatainak alapján. A lakbérfizetési morál az elmúlt évekhez képest lényegében nem változott. Jelenleg egy lakó halmozott fel tartozást oly mértékben, hogy e miatt októberben fel kellett mondani a lakásbérleti szerzıdést januárjában, mivel a bérlı nem reagált intézkedésünkre, kénytelenek leszünk az ügyet bírósági útra terelni. 6.) Piac üzemeltetés 2008-ban a Képviselı Testület által megemelt díjakkal a második félévre is, az eddigi helyekre megkötöttük a szerzıdéseket. A mőködés jelenleg változatlan formában és feltételekkel történik. Továbbra is azt tapasztaltuk, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében stagnáló már-már inkább csökkenı tendenciát mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben elvégeztünk. Nagyobb volumenő beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk, hiszen nem tudjuk születik e megállapodás a piac új helyével kapcsolatban a közeljövıben. A piacfelügyelık munkaviszonyának új alapokra történı átalakítását viszont meg kell fontolni. Jelenleg nehéz megoldani a szabályos körülmények közötti feladatellátást januárjában javaslatot fogok tenni a munkaviszonyban történı foglalkoztatás vállalkozói alapon történı átalakítására. Ezzel sikerülne megoldást találni a jelenlegi foglalkoztatási forma árnyoldalaira. (munkaidı kihasználás, más területen történı munkavégzés, stb.) 7.) Belvízvédelem A második félévben a város csapadékvíz elvezetı rendszerét kézi és gépi munkákkal, szükség szerint, leginkább lakossági jelzésre, igény szerint takarítottuk. Sajnos továbbra is igaz az, hogy a rendszert, a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán történt munkálatok nagymértékben károsították. Több helyen is, már-már kezelhetetlen problémák alakultak ki. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szakszerőtlenül elkészített kapubejárók kiépítése változatlanul tovább súlyosbítja a helyzetet. A belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKHT lehetıségeit. Hossztávú, megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hoz. Ennek hiányában csupán tőzoltó munka szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges vagy legalábbis hosszútávú megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján ismételten javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók ( hidak ) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként már-már kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. Nagyobb volumenő, év közben érkezett (nem tervezett) munka volt a HEXA-METAL Kft. melletti fıgyőjtı, belvízelvezetı árok kikotrása és környezetének rendezése. Ennek kapcsán elvégeztük a Bolyai út és a vasút közti szakasz újra építését, kotrását beleértve a környezetének teljes rendezését is. A Szoboszlói utcán -lakossági igény miatt- a bolt és a presszó elıtt

18 5 alagcsövezést végeztünk. (Sajnos, mivel a munkák téli idıszakra tolódtak, az idıjárás miatt az aszfaltozást nem tudtuk elkészíteni, de a lehetıségek szerint ezt azonnal megtesszük.) 8.) Települési hulladékkezelés Még az elsı félévben, a környezetvédelmi hatóság kötelezése szerint, három db monitoring kutat kellett megterveztetnünk és telepítenünk a volt szeméttelep és szennyvíztelep környezetébe. Ezek elkészültek, a használatbavétel és beüzemelés jelenleg még mindig tart. A kutak üzemeltetése a VGKHT feladata lesz 2009-tıl. A bezárt szemétteleppel kapcsolatban csak ismételni tudom, amit az elsı féléves beszámolóm során már leírtunk. Folyamatos ırzése igen nagy kiadással járna. Ezt, a VGKHT nem tudja felvállalni. Napi ırzését végeztük, de a jelenlegi helyzetben sajnos a lakosság megtalálja annak lehetıségét, hogy a különbözı összetételő hulladékait a telepre továbbra is elhelyezze. Kicsi, inkább semmi hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentıs részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. A telepünkre ırzési idın túl kerül ki a szemét általában össze-vissza leborítva. Ez nekünk jelentıs többletmunkát okoz, néha már a kezelhetetlenség határát súrolva. (Jelzem, ha drasztikusan megtiltanánk az elhelyezést, nagy valószínőséggel a városban, vagy annak közvetlen környezetében lenne kidobálva a most még itt elhelyezett szemét. Ettıl a jelenlegi helyzet kezelhetıbb, de hosszútávon nem tartható fenn. A helyzet megoldására is sürgıs önkormányzati intézkedésre van szükség, különös tekintettel a rövidesen várható szeméttelep-felszámolásra.) A külterületen elhelyezett hulladékgyőjtı konténerek közül két helyszínt novemberben megszüntettünk (Keleti-fıcsatorna debreceni és böszörményi hídjánál). Ezzel egyidıben, a VGKHT megszüntette a szerzıdést a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel. Sajnos a kihelyezett konténereket ismeretlenek rendszeresen feldúlták és ami még rosszabb nagyon sokan a városból is kihordták a szemetüket utánfutóval kisteherautóval. A háztartási hulladékon túl a kidobott bútorokon keresztül egészen az állati hulláig minden megtalálható volt a konténerekben és mellette. Ennek fékentartására, megszüntetésére a VGKHT nincs berendezkedve. A szerzıdött szállítónk ennek össze- és eltakarítását még többlet díj fejében sem vállalta, ezért ennek kezelését kénytelenek voltunk magunk elvégezni. Erre a feladatra azon túl, hogy hivatalosan sem a technikai feltételek sem a jogosultságunk sincs meg, költségek, kiadások sincsenek tervezve (hiszen nem gondoltuk, hogy ezt csinálni kell), ezért ez a tevékenységünk jelentıs többletfinanszírozást igényelne, amit jelenleg csak a pénzeszközök átcsoportosításával tudtunk megoldani, más feladataink rovására. 9.) Közutak járdák fenntartása Második félévben is elvégeztük a sürgıs kátyúzási munkákat. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy 2009-ben érdemes lenne komolyabb felkészültséggel (gépi eszközök, szerszámok, jármővek, stb.) belevágni egy kistérségben is vállalható aszfaltozási, kátyúzási tevékenységbe, mely természetesen vállalkozási alapokon mőködne. Az elmúlt éveket figyelembe véve úgy gondoljuk az igény meglenne szolgáltatásunkra. A sürgıs, halaszthatatlan vagy balesetveszélyes helyeken az úthibákat kijavítottuk. Közúti jelzıtáblákat pótoltunk vagy cseréltünk, ahol erre szükség volt. (Megjegyzem, a közúti jelzıtáblákkal kapcsolatos vandalizmus továbbra is határtalan városunkban.) Folyamatosan újítjuk fel, vagy javítjuk a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések szerint.

19 6 10.) Intézmények karbantartása A kezelésünk alatt álló intézmények mint ahogyan azt a nagyszámú, hozzánk beérkezett megrendelık mutatják- állandó munkát adtak a második félévben is karbantartóinknak. Kapcsolatunk jó az intézményvezetıkkel. Megpróbálunk lehetıség szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vesszük a sürgısségi munkákat, vagy ha van, a különleges kéréseket is. 11.) Közhasznú, közcélú és egyéb foglalkoztatás Együttmőködve a Munkaügyi Központtal továbbra is fontos feladatunk a közhasznú foglalkoztatás. Végeztünk továbbá a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve az alkalmi munkakönyvvel (AMkönyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással téríti a Kht. felé. Az Önkormányzat által biztosított létszámban közcélú foglalkoztatását is végeztük ebben a félévben. Ez a foglalkoztatási rendszer normatíva alapján államilag támogatott, ezért ennek költségeit sem terveztük. A támogatást nem érinti. A VGKHT folyamatosan végzi az ún. közérdekő munkára ítélt emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem. Év végén 57,60 fı átlaglétszámban, közmunka programban foglalkoztattunk munkavállalókat. Ez a létszám a kistérséget is figyelembe véve 105 fı. Ezen dolgozók adminisztrációját a KHT látta és látja el most is Állandó Átlagos állományi létszám II. Félév Munka- Közhasznú Közcélú Közmunka- Összesen dolgozó tapasztalat dolgozó dolgozó program Július ,3 8, ,8 Augusztus 48, ,2 8, ,4 Szeptember 48, , ,2 Október , ,3 November 47, ,7 21, ,3 December ,5 57,6 128,1 Összesen 47,8 0,2 24,8 11,5 9,6 93,9

20 7 Közhasznú támogatással foglalkoztatottak II. félévében Idıszak Létszám Támogatás százaléka fı 70 % fı 70 % fı 90 % fı 70 % fı 70 % fı 90 % fı 70 % fı 90 % Téli közmunkaprogram Idıszak Létszám Támogatás mértéke fı 100 % AM könyves dolgozók létszáma Létszám Összes ledolgozott nap június 25 július fı 17 július 27 augusztus fı 0 augusztus 25 szeptember fı 19 szeptember 27 október fı 17 október 22 - november fı 160 november 26 december fı 123 Összesen 108 fı 336

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben