BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 29. november 25. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 29. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 29. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés az Önkormányzat 21. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 2/27. (I. 25.) sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a helyi adókról szóló 36/27. (XII.13.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a köztemetırıl és a temetkezések rendjérıl szóló módosított 19/2. (VI. 22.) B.újv. Ör. sz. rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 1. Elıterjesztés az aljegyzı kinevezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Veres Margit jegyzı 11. Elıterjesztés a Schwinn Csepel közösségi program keretében mőködı kerékpár kölcsönzés tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.)

2 2 II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati bérlakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés Balmazújváros Sportjáért és Az év sportolója Balmazújváros 29. Kitüntetı címek odaítélésre tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 29. november 17. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Dr. Veres Margit jegyzı Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 295/29. (IX. 9.) Balmazújváros, Böszörményi úti önkormányzati tulajdonú, volt faipari üzem telephely értékesítése tárgyában. A Böszörményi úti volt Faipari üzem értékesítését meghirdettük a részletes pályázati feltételekkel, a Képviselı-testület kiválasztotta a pályázók közül a vevıt, akivel a szerzıdés megkötése folyamatban van. 299/29. (IX. 9.) Egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában A társasházi alapító okirat és a tulajdonjogi megállapodás aláírásra került, és megfelelıen benyújtottuk az illetékes földhivatalhoz. A tulajdonjogi bejegyzések és a társasház alapítás tényének feljegyzése a földhivatali eljárásban jelenleg folyamatban van, várhatóan néhány napon belül bejegyzésre kerülnek a jogok és tények. 31/29. (IX. 9.) A Nádudvari utcán csapadékvíz-elvezetı árkok és átereszek karbantartása, átépítése tárgyában. A Nádudvari u. csapadékvíz árok és áteresz karbantartására a határozatot megküldtük intézkedésre a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-nek. A városüzemeltetı tájékoztatása szerint a közútkezelıi hozzájárulás beszerzésérıl a Kft. intézkedik, amely folyamatban van. 32/29. (IX. 9.) Balmazújváros, Kasza-köz csapadékvíz-elvezetı árok kivitelezése tárgyában. A Kasza-közi csapadékvíz-elvezetı lefolyókat vagy árkokat a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette. 33/29. (IX. 9.) Balmazújváros Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató program keretében tervezett idısek otthona bıvítés és konyha átalakítás beruházás elıkészítése tárgyában. Az idısek otthona építési engedélye kiadásra került, a tender és kiviteli tervek készítése folyamatban van. 31/29. (IX. 29.) Az ALFÖLD Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és a TISZK Kft. társasági szerzıdésének módosítása és szabályzatának elfogadása tárgyában A határozat kivonat megküldésével az ALFÖLD Kft-t és a TISZK Kft-t a Képviselı-testület döntésérıl értesítettem, a szerzıdésmódosítást tartalmazó okiratot aláírtam. 313/29. (IX. 29.) A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény terhére vállalt kötelezettségek módosítása tárgyában A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvény terhére vállalt kötelezettségek módosítása az önkormányzat 29. évi költségvetésérıl szóló rendeletben átvezetésre került.

4 318/29. (IX. 29.) Strandfürdı szolgáltatási díjainak módosítása tárgyában. A fürdı szolgáltatási díjak módosításának határozat kivonatát alkalmazásra megküldtük a strandfürdı üzemeltetıjének. 322/29. (IX. 29.) A HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság gépjármő eladási ajánlata. A Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a gépjármő vásárlása és átírása megtörtént. 324/29. (X. 14.) A lízingelt 25 számítógép konfiguráció és 25 monitor megvásárlása tárgyában Az IBM-mel megkötött szerzıdést felmondtuk, a felmondási idı két hónap, ezt követıen kerül sor a gépek tulajdonba való átadására. 328/29. (X. 14.) Az ÉAOP D2 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került az illetékes közremőködı szervezethez, jelenleg a hiánypótlási eljárás zajlik. 329/29. (X. 14.) Az ÉAOP D kódszámú Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések címő pályázat tárgyában Az IVS és az akcióterületi terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésre került. A pályázati dokumentáció elkészítése elkezdıdött, várhatóan 29. december hónapban vagy január elsı hetében kerül elıterjesztésre a pályázat benyújtására vonatkozó részletes elıterjesztés. 339/29. (X. 28.) Balmazújváros Város Önkormányzatának 21. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének elfogadása tárgyában A belsı ellenırzési terv megküldésre került a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére, amely beépítette az éves belsı ellenırzési tervébe. 341/29. (X. 28.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzatának jóváhagyása tárgyában Összesen 147 ösztöndíj pályázat érkezett be. A pályázatok feldolgozása a szabályzatnak megfelelıen folyamatban van. A bizottság november 23-án dönt a támogatásban részesített, ill. elutasított pályázókról. 342/29. (X. 28.) Magántulajdonban álló lakóingatlanok kényszerértékesítése során az önkormányzat elıvásárlási joga tárgyában A magántulajdonú ingatlanok kényszerértékesítése során az elıvásárlási jogról történı döntés alapján az írásos kérelmet benyújtó lakóingatlan tulajdonosokat tájékoztattuk. 343/29. (X. 28.) Az Epreskerti temetı átadása tárgyában. A határozat kivonatot a Református Egyház megkapta, a megállapodás elkészítése folyamatban van. Az ingatlan nyilvántartásba történı átvezetés az Egyház feladata. 344/29. (X. 28.) A Balmazújváros, Posta köz közterület szabályozásával összefüggı telekrész eladásra felajánlása tárgyában. A Posta közi közterület szabályozással összefüggı kérelemrıl a határozat kivonatot az érintett tulajdonosnak, Szabó Balázsnak megküldtük. 349/29. (X. 28.) A Balmazújváros 1 kötvény lekötése tárgyában A Balmazújváros 1 elnevezéső kötvénybıl 1. eft 2 hónapos futamidıre lekötött betétként elhelyezésre került a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 2

5 35/29. (X. 28.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyása tárgyában A dokumentumok nyilvánossága biztosítva van. A házirend minden tagintézmény hirdetıtábláján ki van függesztve. Az SZMSZ az irodában megtekinthetı. 351/29. (X. 28.) A LEHEL-DENT Bt. által biztosított fogászati alapellátás rendelési idejének módosítása tárgyában A szolgáltató értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént. 352/29. (X. 28.) Önkormányzati utak burkolat felújításához elıirányzat átcsoportosítás tárgyában. Az önkormányzati utak burkolat felújításához az elıirányzat átcsoportosítás alapján a kivitelezést megrendeltük. 353/29. (X. 28.) A Böszörményi úti volt Faipari üzem eladása tárgyában. A Faipari üzem beérkezett pályázatai alapján a Képviselı-testületi döntésrıl, a vevı kiválasztásáról az érintetteket tájékoztattuk. 355/29. (X. 28.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére közcélú foglalkoztatás finanszírozása tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a megítélt 1. eft összegő támogatás átutalása megtörtént. 359/29. (X. 3.) Az ÉAOP /C kódszámú Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címő pályázat tárgyában A pályázat benyújtásra került határidıben, a hiánypótlás még nem érkezett meg. 36/29. (X. 3.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása tárgyában A határozat megküldésre került a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása részére, az összes tagtelepülés jóváhagyását követıen meg fog történi a társulási megállapodás módosításának aláírása a polgármesterek és jegyzık részérıl. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 29. november 17. Dr. Tiba István polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Intézmény felújítási munkái folyamatban vannak, a munkaterületen a kivitelezıvel, a mőszaki ellenırrel és az intézménnyel együttmőködve rendszeres helyszíni szemlén és egyeztetésen veszünk részt. Elkészült a Debreceni u. 12. szám alatt az utca épületszárny felújítási munkái, a Szenvedélybetegek Nappali Ellátásához tervezett létesítmény. A mőszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatódott. Szerzıdést kötöttünk az egyéni választó kerületi képviselık és a lakosság által benyújtott közvilágítási lámpahelyek bıvítésére, a felszerelés várhatóan december közepéig valósul meg. Lebonyolítottuk a Böszörményi úti volt Faipari mőhely ingatlanának pályáztatását és értékesítését. A belvízrendezési pályázatot határidıben benyújtottuk, jelenleg a hiánypótlási felhívás pótlása folyamatban van. A Veres Péter u. 8. szám alatti felújítás az Életház közbeszerzési eljárás rövidesen lezárul, melynek eredményessége esetén a vállalkozói szerzıdés megköthetı. A közterület-felügyelet az elmúlt hónapban több alkalommal ellenırizte a hirdetıkre kihelyezett lakossági hirdetések szabályszerőségét, s a szükséges intézkedéseket megtették. A mezıgazdasági ügyintézı folyamatosan ellátja a mezııri járulékkal kapcsolatos, korábban az adócsoporthoz tartozó feladatokat. Elkészültek a pályázati támogatást elnyert Dózsa György utcai Bölcsıde engedélyezési, gépészeti és elektromos tervei. Az idısek otthona bıvítéséhez az építész és gépésztervek egyrésze elkészült, a teljes mőszaki tervek átvétele után a közbeszerzési eljárás elıkészíthetı. A Képviselı-testület által hozott döntés, pénzeszköz-átcsoportosítás alapján megrendeltük a még hiányzó burkolat-felújítási, kátyúzási munkákat. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Okmányiroda A mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/23. (XII. 11.) Kormányrendelet alapján 29. július 1. napjától a 24-ben kiadott parkolási igazolványok érvényességi ideje lejár, s mivel országos illetékességel látjuk el a cserét, ez igen jelentıs ügyfélforgalom növekedést jelent. A vállalkozói igazolvánnyal és mőködési engedéllyel, valamint telepengedéllyel kapcsolatos ügyintézések száma növekvı tendenciát mutat. Megitélésem szerint ez összefügg a jelenlegi gazdasági helyzettel és a munkanélküliek számának növekedésével. Az emberek saját maguk próbálnak kiutat keresni a helyzetükbıl. Félı, hogy rövid idın belül a fenti igazolványokkal és mőködési engedélyekkel kapcsolatos azon ügyintézések száma fog megemelkedni, amely a visszaadásukkal, visszavonásukkal kapcsolatos. 29. október 1-tıl hatályba lépett a 21/29. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek feltételeirıl. Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a meglévı mőködési engedélyek felülvizsgálatát és cseréjét el kell végezni. Megváltozott a kereskedelmi tevékenységek engedélyezési eljárása is. 29. december 31-ig a mőködési engedéllyel rendelkezı üzletek nyilvántartását el kell készíteni, melyet a hivatal honlapján közzé kell 1

7 tenni. A földbérleti szerzıdések felülvizsgálata miatt elmondható, hogy sok póthagyatéki eljárás indult az elmúlt idıben. A KEK KH részére elvégeztük az között született szépkorúak egyeztetését. A bejegyzett élettársi kapcsolat iránt nincs érdeklıdés. A születendı gyermekre tett apasági nyilatkozatok száma még mindig igen sok. Ez sajnálatos abból a szempontból, hogy az élettársi kapcsolatokat tartja fenn, csökkentve a házasságkötések számát. A vonatkozó jogszabályok alapján most már vissza lehet adni érvénytelenítés nélkül a még érvényes személyazonosító igazolványt, amennyiben új személyazonosító iránti kérelemmel fordul hozzánk az ügyfél. Ilyen esetben az új állandó személyazonosító az okmányirodába érkezik, s annak átvételekor kerül érvénytelenítésre a régi személyazonosító igazolvány. A régi személyazonosítót érvénytelenítve emlékbe vissza lehet adni az ügyfél részére. 29. november 18-tól a települések (Egyek és Hortobágy) már saját maguknak rögzítik a lakcímbejelentéssel kapcsolatos változásokat. A körzetközponti jegyzı a körzetközponthoz tartozó települések tekintetében elvégzi az okmány kiállítást, miután a rögzített bizonylatot és a bevont lakcímigazolványt megküldik részére. Adótartozás miatti gépjármő kivonások száma az elmúlt idıszakban látványosan megnövekedett. A KEK KH átfogó ellenırzést tartott az Okmányirodánkban és a vizsgálat végeztével dicséretben részesítette irodánkat. Szociális Csoport Megjelent a 251/29. (XI. 13.) Kormányrendelet, mely módosította a krízishelyzetben került személyek támogatásáról szóló 136/29. (VI. 24.) Korm. rendeletet. A módosító rendelkezés 29. november 15-tıl hatályos. Ezen idıpontot követıen azon személyek is kérhetik a támogatás megállapítását, akik lakossági fogyasztóként a villamosenergia szolgáltatásból 28. szeptember 8-át követıen kikapcsoltak. A kérelem benyújtásának határideje is módosult, 21. január 31-ig lehet kérelmeket fogadni. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekeket évente két alkalommal július és november hónapokban pénzbeli támogatás is megilleti. A támogatás mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 29. évben gyermekenként 5.8,- Ft-ot kell kifizetni alkalmanként. 29 november hónapban 1862 fı jogosult településünkön ezen támogatási formára, melybıl 1745 fı kiskorú gyermek és 117 fı fiatal felnıtt is kap ilyen pénz ellátást. Jegyzıi hatáskörben a gyámhatóság négy kiskorú gyermek ideiglenes elhelyezésérıl intézkedett az elmúlt idıszakban. A személyes gondoskodás keretében igénybe vehetı szolgáltatások közül az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátás igénybevételét megelızıen a jegyzı megvizsgálja az ellátást igénylı családjában az egy fıre jutó jövedelmet. A vizsgálat eredményérıl igazolást kell kiadni. Idısotthoni ellátás esetében csak az ellátást igénylı jövedelmét és vagyoni helyzetét kell vizsgálni. Az igazolás elsı alkalommal történı kiállítását követıen az intézményvezetı minden év október 31-ig kérelmezi a szolgáltatónál az intézménynél ellátást igénybe vevı személyek következı naptári évre szóló igazolásának kiállítását. Településünkön több szolgáltató illetve intézmény nyújt ilyen szolgáltatásokat és elmondható, hogy 29. október 31-ig beérkezett kérelmek száma meghaladta a 3-at. Azon fiatal nagykorúak, akik 29. évben fejezték be középiskolai illetve fıiskolai, egyetemi tanulmányaikat és nem tudtak munkaviszonyt létesíteni, 29. október 31-ét követıen az egészségügyi szolgáltatást ingyenes igénybevételével nem élhetnek. Tekintettel arra, hogy ezen fiataloknak nincs saját jövedelmük, így a havonta fizetendı 4.5,- Ft biztosítási díjat sem tudják megfizetni, ezért sokan fordulnak kérelemmel a szociális rászorultság megállapítása céljából, melyrıl a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki egy éves idıtartamra. 29. november 16-i állapot szerint közcélú foglalkoztatásban 241 fı vesz részt. A Közhasznú 2

8 Nonprofit Kft-nél 138 fı, és egyéb intézményeknél 13 fı foglalkoztatása van folyamatban ezen idıpontban. Megkezdtük az elıkészületeket az idısek karácsonyára. Jelenlegi adatok alapján kb. 284 fı megvendégelésével számolunk. Építésügy Az Építési csoportnál jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatok: Szenvedélybetegek nappali int. használatbavételi engedélyezése Arbó Zrt. építési engedély módosítás Balmazpharm építési engedélyezés Tejgazdaság fejıház használatbavételi engedélyezés Tejgazdaság tehenészeti telep rekonstrukciós engedélyezés Mátai ménes épületegyüttes építési engedélyezése Debrecen épületbontások Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz Hortobágyi Természetvédelmi egyesület látogatóközpont építési engedélyezése Egyek életveszélyes épületek bontása Máta Club Hotel bıvítés Egyek rendezési terv véleményezés Szakhatósági ügyekben közremőködés folyamatosan Balmazújváros rendezési terv véleményezése 4 db telekalakítás Hajdúszoboszló élményfürdı építési engedély módosítás Hortobágy húsfeldolgozó építési engedély Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Az Állami Számvevıszék 29. évi ellenırzési terve valamint a V /29. számú ellenırzési programban foglaltakat figyelembe véve, az Állami Számvevıszék az energiagazdálkodást érintı állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenırzésére vonatkozóan vizsgálatát megkezdte. A vizsgálat idıtartama 29. szeptember 14-tıl 21. január 8-ig. A Magyar Államkincstár részére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok kiegészítı támogatásának igényléséhez a 28. évi CII. törvény 6. sz. melléklet 3. pontja alapján igénylést nyújtunk be az ÖNHIKI egyéb támogatásra. A Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és a Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. a mőfüves sportpálya kialakítása fejlesztési támogatási program keretében megvalósult beruházást ellenırizte. Megállapította, hogy a beruházás szerzıdés szerint megvalósult, a megtekintésre került pénzügyi és számviteli nyilvántartásai rendezettek. November hónapban elkészítjük, és valamennyi ügyfél részére (Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában) postázzuk azokat a fizetési felhívásokat, mely az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák. A kiküldött fizetési felhívások száma Balmazújváros esetében 15 db, Hortobágy esetében mintegy 3 db. A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása elkezdıdött. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. November hónapban a 28-as évhez hasonlóan a korábbi intézkedéseken felül mintegy 3 ügyfél esetében kerül sor a gépjármő forgalomból történı kivonására. A vállalkozók kommunális adója, illetve helyi iparőzési adóbevallások benyújtásának ellenırzése lezárult. Azon adózók számára, akik elmulasztották a 27., 28. évi adóbevallások benyújtását, és többszöri felhívás ellenére sem teljesítették bevallási kötelezettségüket, mulasztási bírság kiszabására kerül sor. 3

9 A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hulladékszállítási díjhátralékok behajtása (adók módjára behajtandó köztartozás) továbbra is folyamatban van. A évi elmaradt, nem teljesített befizetésekrıl készült lista alapján, az adók módjára behajtandó köztartozás nem rendezése esetén az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: A legutóbbi jelentés óta a Társulási Tanács nem tartott tanácsülést. A Kistérségi Osztály 29. október és november hónapban végezte a megvalósítását és menedzselését a korábban elnyert pályázatoknak, mőködtette a HVI Irodát és az állati hulladék szállítás feladatát, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Társulás által fenntartott intézmények könyvelési feladatait is folyamatosan végzi a Kistérségi Osztály. A Társulás benyújtotta a házi segítségnyújtás fejlesztésére vonatkozó TÁMOP konstrukcióba tartozó pályázatát. Az ÉAOP pályázaton nyertes életház kialakítása elnevezéső beruházás közbeszerzési eljárása megindult, várhatóan néhány napon belül megjelenik az ajánlattételi felhívás. A nyertes TÁMOP pályázat keretében elindult az aranykalászos képzés a célcsoport számára. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: A szabálysértési ügyek száma a 28. év azonos idıszakához képest jelentısen megnövekedett. Míg a 28. évben november közepéig 475 feljelentés érkezett, addig a 29. évben ezen idıszakig 628 szabálysértési eljárás indult. Sajnos a 29/21. tanévben már több szabálysértési eljárás lefolytatásra került a tanköteles gyermekek igazolatlan iskolai hiányzásai miatt. A hidegebb idı beálltával megkezdıdtek a falopások, azonban az eljárást hatáskör hiányában a Debreceni Városi Bíróság folytatja le. Továbbra is magas a tulajdon elleni szabálysértési eljárások száma, mind az ismeretlen elkövetık, mind az ismertté vált eljárás alá vont személyek vonatkozásában. Mind a Cigány-, mind a Német Kisebbségi Önkormányzat a feladatalapú támogatás elnyerésére 29. december 1-ig nyújthatja be a pályázatát. A pályázat elkészítése folyamatban van. A költségvetési koncepció készítéséhez valamennyi közoktatási intézményben meghatároztuk a pedagógus álláshelyek számát. Az integrációs pályázat részeként elıkészítettük az együttmőködési megállapodásokat, valamint továbbítottuk a 29. évi közoktatási statisztika adatait. Elıkészítettük a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásánk szabályzatát, amelyet a Képviselı-testület elfogadott. Fogadtuk a beérkezı pályázatokat, mely során személyenként kellett megvizsgálni a szükséges mellékletek meglétét. Megigényeltük a pedagógus aranydiplomát, mely az október 23-i városi ünnepség keretein belül került átadásra Pál Anna nyugdíjas pedagógus részére. 29. december 1. napjától 213. november 3. napjáig a város Képviselı-testülete Sanocki Péter egyéni vállalkozót bízza meg a Városi Televízió hírmősor készítésével és további üzemeltetésével. A TDM rendszerek kialakítására társult hét település között nem sikerült a megegyezés, ezért Hajdúnánás, mint a konzorcium vezetı települése, nem nyújtotta be a pályázatot. 4

10 A szovjet katonai emlékmő újraállítása a Képviselı-testületi döntés értelmében megtörtént. A 25. évben történt könyvtári szakfelügyelet utóvizsgálataira a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetıje a tájékoztatást megküldte az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, illetve városunk Önkormányzatának. A Német Kisebbségi Önkormányzat részére megitélt 1322 m2 területő ingatlan térítésmentes átadásáról szóló dokumentumok aláírásra kerültek. A Kisebbségi Önkormányzat a Kossuth utca 21. szám alatt lévı portán lévı közel 8 m2-es épületrész felújítására pályázatot nyújtott be a LEADER Kft-hez. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett Vasúttisztasági közmunkaprogram 29. október 31-én véget ért, az ezzel kapcsolatos munkaügyi feladatokat elvégeztük. A Polgármesteri Hivatalban folyó szervezetfejlesztési pályázat lebonyolításában folyamatosan részt veszünk, közremőködünk a képzések szervezésében. Az év vége közeledtével folyamatosan végezzük a lezárt ügyiratok átvételét és a kézi irattárba való elhelyezését. Balmazújváros, 29. november 17. dr. Veres Margit jegyzı 5

11 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Balmazújváros Város Önkormányzata 29. évi költségvetése I.-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló valamint a 21 évi költségvetési koncepció véleményezésérıl Készült.: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei adatait összevontan tartalmazó 29. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint a 21 évi költségvetési koncepció véleményezését. A 29 évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló / tájékoztató /, valamint a 21 évi költségvetési koncepció elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi iratanyagában, dokumentumában közölt számviteli információk, illetve a költségvetési koncepcióban szereplı információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján került végre hajtásra. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételem alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálati vélemény megadásához. A Polgármester a többször módosított, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 79.(1) -ban elıírtakkal összhangban a helyi önkormányzat 29 évi gazdálkodásának I-III negyedéves teljesítésérıl, helyzetérıl, továbbá a 21 év költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatni köteles a Képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat -beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A hivatkozott 79 (2) értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben elıírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 29. évi költségvetése I-III negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját a 11/29. (XI.12) CKÖ határozatával elfogadta. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 29. évi költségvetése I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolóját a 15/29. (XI.11.) NKÖ határozatával elfogadta. 1

12 A Kisebbségi Önkormányzatok beszámolóiban szereplı információkat az Önkormányzat tájékoztatója tartalmazza, beépült az önkormányzati beszámolóba. A könyvvizsgálói ellenırzés / vélemény alkotás / során az alábbiak kerültek vizsgálatra - A 29 évi I-III. negyedéves beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidıket betartották e, - A beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak megfelelnek e, - A beszámoló számszaki adatai megfelelnek e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított. - A költségvetési elıirányzatok módosításával és teljesítésével kapcsolatban milyen következtetés vonható le. - Az Önkormányzat teljeskörő gazdálkodásának színvonala milyen hatást gyakorol a pénzügyi helyzetre, fizetıképesség alakulására. Vizsgált dokumentumok - 29 év I.-III negyedéves Önkormányzati beszámoló, mellékletei. - Fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok. - A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos dokumentumok. Az önkormányzat a 29. évi I-III. negyedéves költségvetési beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII.24) Korm. Rendelet elıírásai szerint állította össze. A hatályos jogszabályban elıírt határidık betartása A 29 évi I-III. negyedéves költségvetési jelentést a Polgármesteri Hivatal, továbbá az önállóan gazdálkodó intézménye, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı határidıben elkészítette. Az államháztartásról szóló hivatkozott törvény alapján a Képviselı testület 29. november 25 i ülésén tárgyalja a 29. évi I-III. negyedéves teljesítésrıl készült beszámolót, valamint az Önkormányzat 21 évi költségvetési koncepcióját, a kapcsolódó 29 évi költségvetési rendelete módosításával egyidejőleg. A 29 évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámoló ellenırzése 1., / Bevételi és kiadási elıirányzatok Az eredeti irányzat adatai megegyeznek a Képviselı-testület 4/29 (II.12) Bújv. Ör. Sz. rendeletével elfogadott elıirányzatokkal. A 29. szeptember 3-i módosított elıirányzatok megegyeznek az évközi elıirányzat módosítások, valamint a 29 november 25.-i költségvetési rendelet módosításra vonatkozó elıterjesztés adataival. 2., / Bevételek és kiadások teljesítése 2

13 A költségvetési elıirányzatok és azok teljesítése Módosított elıirányzat I-III n.év teljesítés Bevételek teljesítése : ,89 % Kiadások teljesítése ,56 % A beszámolási idıszak bevételei alatta maradnak az idıarányos teljesítésnek. Azaz kedvezıtlen a bevételek pénzügyi teljesítésének alakulása mindannak ellenére, hogy a mőködési bevételek teljesítése 81,13 %-ra teljesült, azonban a felhalmozási bevételek csupán 27,69 %-ra teljesültek. A bevételek alakulásánál tehát a mőködési bevételek az idıarányos részt meghaladóan alakulnak, ugyanakkor a felhalmozási célú bevételek, pénzeszköz átvételek idıarányos teljesítése a vártnál alacsonyabb mértékő. A mőködési célú bevételek (81,13 %) és mőködési célú kiadások (67,87 %), valamint a felhalmozási célú bevételek (27,69 %) és felhalmozási kiadások (83,21 %) mérlege szerint a mőködési célú bevételek az idıarányos mérték felett, míg a mőködési célú kiadás kis mértékben, de az idıarányos mérték alatt teljesült. A felhalmozási célú bevételek az idıarányos mérték harmada feletti arányban teljesültek összességében, míg a felhalmozási célú kiadások meghaladták az idıarányos teljesülés mértékét, és jelentısen meghaladta a felhalmozási célú bevételek arányát. A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai Az Önkormányzat fizetıképességének megırzése érdekében rendszeresen igénybe vesz év közben likviditási hitelkeretet a pénzügyi nehézségei áthidalására. 21 évi költségvetési koncepció véleményezése Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXIII tv. 7. a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 3-ig benyújtja a képviselı-testületnek. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998 (XII.3.) Korm. rendelet 21. (2) A költségvetési tervezés a következı munkaszakaszokat és feladatokat foglalja magában: b) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési koncepció elkészítése, c) a helyi önkormányzat esetében a költségvetési rendelettervezet elkészítése, d) a helyi önkormányzat esetében költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelıs önkormányzati személyekre és szervekre. A költségvetési koncepciót a helyben képezhetı bevételek, valamint az ismert kiadások, kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. Az összeállítás elıtt át kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal, az önállóan gazdálkodó, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 21 évre vonatkozó feladatait, az Önkormányzat egésze bevételi forrásait, lehetıségeit. 3

14 A koncepció összeállítása során a jogszabályi változások, elıírásoknak megfelelıen került sor az önkormányzat bevételi forrás lehetıségek, valamint a költségvetési szervek feladatai áttekintése. A tervezés alapinformációi egyrészt központi, a Magyar Köztársaság 21 évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslata, és annak szöveges indoklása, részben pedig a helyi tapasztalatok adatai. A Magyar Köztársaság 21 évi költségvetési törvényjavaslata értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó forrás szabályozásban nem történt -lényegi- olyan jelentıs változás, mi a központi költségvetés bevételi forrásainak körét valamint mértékét kiemelten megváltoztatta volna. A helyi önkormányzatokat továbbra is megilleti az állandó lakóhely szerint az adózók által bevallott APEH által kimutatott SZJA együttesen 4 %-a. Az átengedett SZJA rész helyben maradó aránya nem változott, maradt 8 %. A 21 évi koncepció készítése idıszakában a bevételek pontos számbavételére még nincs lehetıség, a 29 év tényszámai sem ismertek, így csak a tapasztalati adatok alapján, nagyságrendileg lehet ıket meghatározni. A költségvetési törvényjavaslat csak részben tartalmazza a központi források mértékét. A költségvetési törvényjavaslat még nem tartalmazza a 21. évi lakosság számomként az egy fıre jutó kiegészítési mértéket. Itt a 29 évi szint lett ebbıl adódóan betervezve. A normatívák köre és mértéke /normatív állami támogatások és normatív, kötött felhasználási támogatások/ a költségvetési törvényjavaslatban szereplı információk, valamint az önkormányzat és intézményei által kialakított mutatószámok alapján került meghatározásra. A 29 évi adatokhoz viszonyítva a költségvetési törvényjavaslatban szereplı adatokkal elvégzett számítás után látható, hogy az alapnormatívák csökkenı tendenciát mutatnak. A normatív támogatások egy részére vonatkozóan a 21 évi költségvetési törvényjavaslat adatot még nem tartalmaz -szociális juttatások, kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott támogatások- ezért a29. évi szinten tervezett. A közoktatási normatíva teljesítmény mutatóhoz kötött finanszírozású. 21 év elsı nyolc hónapjára a 29. évi költségvetési törvényben lecsökkentett normatíva került figyelembevételre, szeptembertıl a normatíva változatlan. Kiegészítı támogatás nem került tervezésre. Normatív kötött felhasználású támogatás a szociális ágazat kötött normái -rendszeres szociális segély, az ápolási díj.. összege a 21 évre tervezett kiadások alapján van figyelembe véve. Fejlesztési célú támogatás 21 évre nem lett tervezve. A 21 évi koncepcióban az intézmények saját forrásai mutatókat a múlt tapasztalati adataiból kiindulva, a hozzá kapcsolódó változásokat figyelembe véve tervezte az önkormányzat. A mőködési kiadások tervezéséhez a költségvetési törvény javaslat konkrét elıírásokat, rendelkezéseket nem tartalmaz. Ezeket a tételeket az önkormányzat által kialakított szempontok, a 29 bázis évi elıirányzatok- és várható teljesítései, valamint a 21 évet érintı kötelezettségek figyelembevételével tervezték be. Figyelemmel a képviselı-testület korábbi döntéseire. 4

15 A személyi jellegő juttatásoknál a kötelezı soros lépések vannak figyelembe véve, illetmény növelésrıl ugyanis a törvényjavaslat nem rendelkezett. 13. havi illetménnyel nem számoltak. A munkaadókat terhelı járulékok mértékei változnak 21 évre. A dologi kiadások növekedéséhez a központi költségvetés változatlanul nem biztosít többletforrást. Tervezése során az infláció hatása, az árváltozások hatása nem lett tervezve, a 29 bázis év eredeti elıirányzata szintjén lett figyelembe véve. Nagy volumenő beruházás nincs tervezve. A 21 évre áthúzódó beruházások nem kerültek számbavételre. A pénzforgalom nélküli kiadások / általános tartalék, céltartalék / a 29 évi szinten tervezett. A koncepcióban az Önkormányzat a bevételek és kiadások egyensúlyát nem tudja biztosítani. A 29 évi koncepcióban eft hiány lett tervezve, a 29 évi költségvetésben eft hiány lett elfogadva, mely összegbıl a mőködési hiány eft, míg a felhalmozási hiány nulla. A 21 évi koncepcióban eft a tervezett hiány mértéke. Ebbıl a mőködési hiány eft összegben van tervezve, míg a felhalmozási hiány nulla összegben tervezett. A koncepció elıkészítése, tartalma, a képviselı testület elé történı beterjesztése határidıre vonatkozó elıírás betartása - megfelel a hatályos jogszabályi elıírások követelményeinek. Könyvvizsgálói figyelemfelhívás - A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorúbb tovább vitele, kiadások visszafogása lehetıségeinek továbbá a bevételek növelése lehetıségeinek feltárása. - Az intézményi hálózat mőködésének gazdaságossági áttekintése, racionális munkaerı foglalkoztatásra való összpontosítás. - Belsı tartalékok feltárásával törekedni a költségvetés egyensúlyának megteremtésére, a forráshiány csökkentésére. - A költségvetés finanszírozhatósága, egyensúly megteremtése érdekében változatlanul az ÖNHIKI támogatás igénybevétel lehetıség hasznosítása. Kiegészítı támogatások, pályázati források lehetıségének vizsgálata. Debrecen, 29. november 17 Szanyi Katalin Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK.:

16 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat 29. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a képviselı-testületnek a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetérıl a következı évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejőleg november 3-ig ad tájékoztatást. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési elıirányzatainak idıarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A képviselı-testület a 29. évi költségvetés eredeti elıirányzatát e Ft-ban hagyta jóvá, mely e Ft-ra módosult. A költségvetés végrehajtása során a bevételi elıirányzatok teljesítése e Ft - ami 55,89 % -, a kiadási elıirányzatok teljesítése e Ft - ami 76,56% -.A mőködési bevételek 81,13 %ra, a felhalmozási bevételek 27,69 %-ra teljesültek, a mőködési kiadások 67,87%-os, a felhalmozási kiadások 83,21 %- os teljesítést mutatnak. Az elıirányzatok módosításának okait, és azok teljesítését bevételi és kiadási elıirányzatonként mutatjuk be. 1. Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1.1. Hatósági díj bevételként az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 28. évi tényadatokra tekintettel történt, a 29. évi várható bevétel 4.6 e Ft-ban került meghatározásra, mely 3.35 e Ft-ra teljesült Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszínbírság, közterület használati díj a 28. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Rt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselı-testület 28. november 1-tıl megállapított térítési díj alapján. A gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban részesülık köre 29.január 1-tıl kibıvült az 6. osztályosokkal, ami további bevétel kiesést okoz. Az intézményeknél mőködési célú bevételként az ELAMEN ZRT. által adagonként fizetett közüzemi szolgáltatási díjak kerültek betervezésre, a közüzemi mérıórák felszereléséig. 1

17 Egyéb saját bevételként e Ft került betervezésre, melynek teljesítése 47.7 e Ft, melybıl e Ft a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke. A Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı egyéb saját bevételként 1.6 e Ft bevételre számított az eredeti elıirányzat tervezésekor, a módosított elıirányzat 5.42 e Ft, mely a háromnegyedév során e Ft realizálódott. A bérleti díjból származó többletbevétel felhasználásáról a képviselı-testület döntött Az ÁFA törvény értelmezése szerint a bölcsıdei, óvodai étkezés, az általános és középiskolai étkeztetés áfa köteles tevékenységnek minısül. A 29. évi várható Áfa bevételek tervezése e szerint történt. Az egyéb bevételek ÁFA tartalmát a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételként e Ft, felhalmozási bevételként e Ft-ot terveztünk. A mőködési Áfa bevételek e Ft-ra, a felhalmozási Áfa bevételek e Ft-ra teljesültek Hozam és kamatbevételek a mőködési bevételek között nem szerepelnek. A felhalmozási bevételként betervezett 12. e Ft az óvadéki betétszámlán elhelyezett összegek után járó kamat és a fel nem használt 28. évben kibocsátott Balmazújváros 1. elnevezéső kötvény után fizetett kamat. A kamatbevételek teljesítése 29. szeptember 3-ig e Ft. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevételek összesen e Ft-ra teljesültek ami 87,78%-os mértéknek felel meg. A bevételek részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza. 2. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Illetékek címen a helyi önkormányzatokat nem illeti bevétel Helyi adóbevételek Építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles 624 m2 területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 értékével. Így a 29. évi adó várhatóan 3.12 e Ft, melybıl 8% mőködési, 2% a felhalmozási kiadások teljesítéséhez nyújt fedezetet. Az építményadó számla egyenlege szeptember 3-án 2.72 e Ft Vállalkozók kommunális adója a vállalkozások és foglalkoztatók által bevallott 3.25 fı korrigált statisztikai állományi létszám 2. Ft/fı/év adómértékkel számítva 6.5 e Ft, az eredeti elıirányzat, mely 6.47 e Ft-os teljesítést mutat Magánszemélyek kommunális adója bevétel alapja a db adótárgy. A képviselı-testület döntése alapján az adó mértéke 5. Ft/ingatlan, illetve a 62 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok mentességének kiterjesztése (1%) miatt a tervezhetı bevétel e Ft. A bevétel tervezésénél azonban tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, így a lakossági szennyvízbekötések miatt kedvezményt élvezı ingatlanokra. A magánszemélyek kommunális adója címen befolyó bevétel felhalmozási célú bevételnek tekinthetı. A háromnegyedév során e Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen Az idegenforgalmi adó 29. évre várható bevétele a 28. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 1.6 e Ft-ban került tervezésre, mely 494 e Ft összegben teljesült A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami Ft szorozzuk a 2 %-os iparőzési adó mértékkel, a 28. évi várható iparőzési adó bevétel összegét tekintettel a 28. évi iparőzési adó bevételt befolyásoló egyéb tényezıkre is 24. e Ft-tal számolunk. Az iparőzési adó bevétel e Ft nagyságrendben folyt be az önkormányzat számlájára. 2

18 2.3. Átengedett központi adók Adatok e Ft-ban Bevétel megnevezése Elıirányzat Teljesítés Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Személyi jöv.adónak a jövedelemkülönbség mérséklésre fordított része Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelem Összesen: Összességében az SZJA 4 %-a illeti az önkormányzati szférát, tehát 32 %-ra növekedett a differenciáltan adható rész. Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására az átengedett SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvény-tervezet 4. számú mellékletében leírtak alapján került sor. 28-tól a normatíva megosztása nem történik meg állami támogatás és SZJA között. Az SZJA átengedett része és a jövedelemkülönbség mérséklés összege az elmúlt évhez képest e Ft-tal növekedett. A gépjármőadó és a termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezése az elızı évi tapasztalati adatok alapján történt. Az átengedett központi adók 29. elsı félévi teljesítése 77,62 %-os mértéknek felel meg Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek - Itt került betervezésre a mezııri járulék 5. e Ft összegben. Az elıirányzat háromnegyedévi teljesítése 3.1 e Ft. - Pótlékok, bírságok címen 5.5 e Ft-ot terveztük, melybıl e Ft realizálódott. - Talajterhelési díj 2.2 e Ft-ban lett megállapítva a 29. évre. Ezen a jogcímen e Ft összeg folyt be. - Ezen bevételek között kerület elszámolásra a e Ft környezetvédelmi bírság és a 2.21 e Ft helyszíni és szabálysértési bírság is. 1. Normatív hozzájárulások II. Támogatások Normatív állami támogatások címén a költségvetési törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel szerepel. A Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közzétette az önkormányzatot megilletı 29. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegét. A 28. évi adatokkal összevetve a költségvetési törvényben szereplı adatokkal elvégzett számítás után megállapíthatjuk, hogy az alapnormatívák az elızı évihez képest csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 29. évre nem kell 13. havi illetményt fizetni. A normatívák csökkenésében a lakosságszám csökkenés is szerepet játszik, ami 16 fı. További jelentıs változás a közoktatási normatívák esetében figyelhetı meg, tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosít normatív támogatást, míg 27. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre, ennek hatása 28. évre már egész évre megfigyelhetı. A Kistérség fenntartásába adott Nevelési Tanácsadó nélkül az önkormányzatot 29. évre megilletı normatív támogatások összességében e Ft-os csökkenést mutatnak, melyhez alapvetıen az általános iskolai normatíva 2.68 e Ft-os, a középiskolai normatíva e Ft-os, a zeneiskolai normatíva 1.89 e Ft-os csökkenése járul hozzá. Az óvodai normatíva csökkenése e Ft. A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 28. évihez képest e Ft-os csökkenést mutat. 3

19 A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezése, fajlagos összege, és az igénylés alapjául szolgáló mutatószám bemutatására a 2. sz. tábla szolgál. A normatív hozzájárulás összege e Ft, melybıl e Ft mőködési célú, 77.7 e Ft felhalmozási célú bevételként szerepel a költségvetésben. A normatív hozzájárulásokról a háromnegyedév során lemondás nem történt és pótigénylésre sem került sor, az önkormányzathoz befolyt támogatás e Ft, melybıl mőködési célú e Ft, felhalmozási célú e Ft. 2. Központosított elıirányzatok Ilyen címen eredeti elıirányzat 1.11 e Ft került tervezésre, a Német Kisebbségi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködéséhez folyósított állami támogatás. A költségvetés végrehajtása során az alábbi jogcímeken kaptunk központosított támogatást, mellyel sor került az elıirányzatok módosítására is. Adatok e Ft-ban Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Lakossági közmő fejl.tám. 9 9 Kisebbségi önkormányzatok tám Könyvtási, közmővelıdési érd.tám Alapfokú mővészetoktatás tám Érettségi és szakvizsga tám Esélyegyenlıségi, felzárk.tám Bérpolitikai intézkedések tám Helyi szervezési int.tám Nyári gyermekétkeztetés Pedagógusok anyagi ösztönzése Összesen Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, 29. április 2-ig benyújtottuk a pályázatot, az elbírálásra július hónapban került sor. Az önkormányzat által beadott igény e Ft volt, melybıl e Ft került megítélésre. A realizált támogatás mértéke e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazat kötött felhasználású normatívái között csak a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatás jogcímen tervezhetı adat, az igényjogosultak száma szorozva a 11.7 Ft/fı fajlagos összeggel. A szociális ágazat kötött normatívái és finanszírozás rendszere lényegesen megváltozott 29. január 1. napjától, maradtak 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Új támogatási forma az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás, mely jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhetı állami támogatásként. Jelentıs mértékben változott a közcélú foglalkoztatás rendszere. A közcélú foglalkoztatás címen kifizetett összegek 95%-a igényelhetı állami támogatásból. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.4 Ft/fı támogatási összeg is. A normatív kötött támogatások elıirányzatát e Ft-ban terveztük be, melybıl a háromnegyedév során e Ft bevétel realizálódott. 5. Fejlesztési célú támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk, elıirányzat módosításra 23. e Ft összegben került sor, ami a Nap utcai útépítéshez elnyert támogatás összege. 4

20 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen 4.64 e Ft bevételre számítunk, a Böszörményi úti terület értékesítése miatt. Elıirányzatot a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı módosított, 498 e Ft összegben. A háromnegyedév során a Böszörményi úti telekértékesítésbıl a 4.64 e Ft bevétel teljesült, a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél 518 e Ft bevétel folyt be. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei: 2.1.Bérlakás értékesítés 29. évi törlesztı részlete 352 e Ft-ban várható, melybıl a háromnegyedév során 296 e Ft teljesült. 2.2.Az önkormányzat tulajdonában lévı lakótelek értékesítésbıl származó bevétellel nem számoltunk. 2.3.Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevételre nem számítunk Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 29. évre e Ft-ban terveztük, az elıirányzat 29. szeptember 3-ig e Ft-ban realizálódott. 2.5.Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl e Ft bevételre számítunk. Itt került tervezésre a VESZ Nonprofit Kft és a Városgazdálkodási Kht. részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után fizetendı díj, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmő ZRT. vagy más szolgáltató által a szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító telep üzemeltetése miatt fizetendı díj is. A beszámolási idıszakban e Ft bevétel realizálódott ezen e jogcímen. 3. Pénzügyi befektetések bevételei címen a képviselı-testület 436/28. (XI. 26.) sz. határozatában foglaltak alapján részesedés értékesítésbıl e Ft került betervezésre, továbbá 2. e Ft osztalék bevételre számítunk. IV. Támogatás értékő bevétel 1. Támogatás értékő mőködési bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - Balmazújváros Város Önkormányzata és Hortobágy Község Önkormányzata között létrejött társulási szerzıdésben vállalt e Ft hozzájárulás az ellátandó feladatokhoz, melybıl az I-III. negyedévben 2.55 e Ft teljesült. Az Európai parlamenti képviselık választásához 3.42 e Ft-tal módosult az elıirányzat, a tényleges teljesítés 3.45 e Ft ami befolyt a számlánkra. A polgárvédelmi felkészítı nap támogatására 466 e Ft összeget kaptunk. - A mezııri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétellel számolhatunk, mely magába foglalja az elızı évrıl áthúzódó, önkormányzatunkat megilletı támogatás összegét is. Szeptember 3-ig 2.25 e Ft folyt be. - Az Országos Széchenyi Könyvtártól továbbképzésre 1 e Ft, Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól Tájházak a közösségért címen 21 e Ft bevétel érkezett. - A Kistérségi Többcélú Társulás és önkormányzatunk között létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján e Ft összeggel számolhatunk, az elıirányzat a 121/29.(III.25.) sz. határozat alapján 3.12 e Ft-tal nıtt a Vasút tisztasági közmunka program miatt. A HVI feladatellátás miatti növekedés e Ft. Az elıirányzatok teljesítése e Ft. - Az önkormányzat döntése alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı egyik dolgozója részt vesz a prémium évek programban, melyhez várhatóan e Ft támogatási összeg lesz lehívható. A pénzügyi teljesítés a nettó finanszírozás keretében történik a központosított bevételek között. - Gyermektartásdíj megelılegezése miatt e Ft-tal, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása miatt e Ft-tal, a 28. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása miatt e Ft-tal, villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezésére e Ft-tal, szakértıi bizottság támogatása miatt 64 e Ft-tal növekedett az elıirányzat, mely összegek az alábbiak szerint teljesültek: Gyermektartásdíj megelılegezése e Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2.21 e Ft, 28. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása miatt e Ft, villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezésére e Ft, szakértıi bizottság támogatása miatt 64 e Ft, pénzbeni gyermekvédelmi támogatás e Ft. 5

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben