BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését június 22. (szerda) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl, különös tekintettel a pedagógus továbbképzésekre, a továbbképzési terv megvalósítására, illetve az idegen nyelv oktatásra Elıadók: Radóczné Bálint Ildikó intézményvezetı 4. Beszámoló a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó mőködésérıl, különös tekintettel a Nevelési Tanácsadó feladatainak ellátására, illetve az idegen nyelv oktatásra Elıadó: Bereczkiné Szabó Anikó intézményvezetı 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat évi mőködésérıl Elıadó: Olajos Mihályné ügyvezetı 6. Elıterjesztés az egyszerősített foglalkoztatáshoz pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött megállapodás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı gazdasági társaságok átalakulása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés az SWR Bauconsulting Kft. társasággal kötendı szándéknyilatkozat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 11. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskola közalkalmazotti létszámának meghatározása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés Balmazújváros Város Kultúrájáért, a Balmazújváros Városért, Balmazújváros Díszpolgára címek odaítélése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés szakember elhelyezés céljából bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérleti szerzıdésének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, június 17. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 92/2011. (III. 23.) A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok, ill. tanévben indítható iskolai osztályok meghatározása tárgyában Az óvodai és általános iskolai beiratkozások rendben lezajlottak. 114/2011. (IV. 12.) A Hátrányos Helyzető Kistérségi Társulás ÉAOP azonosító számú pályázata tárgyában A vonatkozó bérleti szerzıdés önkormányzatunk részérıl határidıben felmondásra került, rendkívüli felmondással. 115/2011. (IV. 12.) A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában A városi sportcsarnok fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásra került, a pályázatot a minisztérium befogadta. A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása részérıl a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó székhelyintézményének fejlesztésére vonatkozó pályázat ugyancsak benyújtásra került, és a minisztérium a pályázatot befogadta. Mindkét pályázat esetében a bírálat folyamatban van, várhatóan néhány napon belül megtörténik a döntés. 116/2011. (IV. 12.) Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó átszervezése tárgyában 118/2011. (IV. 12.) Egyházi iskola indításáról szóló támogatás megerısítése tárgyában Az általános iskolák átszervezése a Képviselı-testület döntéseinek megfelelıen megtörtént. 132/2011. (IV. 20.) A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. kintlévıségei kezelése tárgyában A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. részére a Képviselı-testület határozata megküldésre került. 133/2011. (IV. 20.) A balmazújvárosi multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában A multifunkcionális sportközpont építési engedélyezési tervdokumentációjának beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra került, a közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van. 137/2011. (IV. 20.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás tárgyában A határozatban foglaltak végrehajtása folyamatban van.

4 138/2011. (IV. 20.) A Halomalja Kft. részére készfizetı kezesség hozzájárulása tárgyában A készfizetı kezességvállaláshoz szükséges dokumentumok aláírására és megküldésére sor került. 148/2011. (V. 13.) A város belterületi győjtıút hálózatán a rekonstrukciós munkák során kialakított autóbusz-megállóhelyek menetrend szerinti közlekedésbe történı bevonása tárgyában Az út rekonstrukciós munkák során az érintett és felújított autóbusz megállóhelyeket a menetrend szerinti közlekedésbe a Hajdú Volán Zrt. bevonta. 156/2011. (V. 13.) A szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Minisztere önkormányzatunkat ,- Ft támogatásban részesítette a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezése érdekében. Ez a támogatási összeg 100%-ban fedezi a 400 gyermek ellátását, így önkormányzati önerı biztosítására nem lesz szükség. 157/2011. (V. 13.) A 30 férıhelyes ifjúsági szálláshely építése elnevezéső pályázat tárgyában A 30 férıhelyes ifjúsági szálláshely építése elnevezéső pályázat számláinak rendezéséhez szükséges összegek a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére átutalásra kerültek. 158/2011. (V. 13.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társasággal kötendı, a Városi Termál- és Strandfürdı marketing megállapodás tárgyában A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társasággal megkötésre került a vonatkozó megállapodás. 160/2011. (V. 13.) Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. társasággal mind önkormányzatunk, mind a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú társulása megkötötte a vonatkozó szerzıdéseket, megállapodásokat, ezen jogviszonyok keretein belül lesz biztosítva Balmazújváros településen az orvosi ügyeleti feladatok ellátása a jövıben. 161/2011. (V. 13.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény átszervezése, valamint egyházi óvoda indítása tárgyában Az ingatlan használatba adására vonatkozó megállapodást a Képviselı-testület május 25-i ülésére elkészítettük, mely megtárgyalásra és elfogadásra került. 163/2011. (V. 13.)Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény átszervezése, valamint egyházi óvoda indítása tárgyában 176/2011. (V. 13.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okiratok módosítása a Magyar Államkincstár nyilvántartásában módosításra került. 171/2011. (V. 13.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola átszervezése, új intézmény létrehozása valamint egyházi iskola indítása tárgyában A Vörösmarty u. 36. szám alatt közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 2 fı technikai dolgozó nyilatkozott arról, hogy további foglalkoztatásukat az intézmény másik feladatellátási helyén vállalják. 178/2011. (V. 13.) A Halomalja Kft. részére tulajdonosi kölcsön biztosítása tárgyában A Halomalja Kft. részére az ,- Ft összegő tulajdonosi kölcsön átutalásra került. 2

5 186/2011. (V. 25.) Villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában A villamos energia szabadpiaci beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra került, a közbeszerzési eljárás folyamatban van /2011. (V. 25.) A Balmazújvárosi Református Egyházközséggel kötendı Együttmőködési Megállapodás, valamint a kijelölt ingatlanok Használatba Adási Megállapodása tárgyában Az Együttmőködési- és a Használatba Adási Megállapodások aláírása határidıben megtörtént. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, június 17. Dr. Tiba István polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: május hónapban az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom: Szociális ügyek: aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, idıskorúak járadéka és bérpótló juttatás) ügyekben az iktatott ügyiratok száma: 204 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 167 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 87 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet 39 fı nyújtott be, közgyógyellátás ügyben (alanyi, normatív és szociális rászorultság alapján) 133 db az iktatott ügyek száma, mely tartalmazza a szakhatósági megkereséseket is, ápolási díj ügyben 11 db az iktatott ügyek száma, temetési segélyt 3 fı lakos igényelt, köztemetés 1 esetben történt, közlekedési kedvezmények megállapítására (közlekedési támogatás és gépjármőszerzési támogatás) 1 kérelem érkezett, egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevétele céljából 29 esetben döntöttünk. Gyermekvédelmi ügyek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 139 fı törvényes képviselı és fiatal felnıtt igényelt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet 4 fı nyújtott be. Jegyzıi gyámhatósági ügyek: gyámhatósági eljárások során az ügyiratforgalom 82 db, 6 fı gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és a védelembe vételére, 13 gyermek esetében hivatalból indult eljárás az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálatára, melyet továbbra is fenntartott a gyámhatóság, 14 esetben végzést bocsátott ki a jegyzıi gyámhatóság a 10 órát meghaladó, igazolatlan iskolai hiányzás miatt. a védelembe vétel felülvizsgálatára 3 fı esetében került sor, s a felülvizsgálat során 2 gyermek részére ezen hatósági intézkedés megszüntetésre került, ugyanis eredményesnek bizonyult alapellátásban a gondozás, családi jogállás rendezésére 4 gyermek esetében került sor, bírósági megkeresésre 2 esetben került sor környezettanulmány készítésére, iskoláztatási támogatás és családi pótlék felfüggesztése során kirendelt eseti gondnok elszámolására 12 gyermek esetében került sor, mely 11 eseti gondnok igénybe vételét jelentette. vagyonleltár 3 fı esetében került elkészítésre, illetve benyújtásra május 2-án, határidın belül az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, illetve a fiatalkorú bőnelkövetıkkel kapcsolatos adatszolgáltatásnak, beszámolási kötelezettségnek 1

7 eleget tettünk, azt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé továbbítottuk. Mőködési engedélyezés: szociális szolgáltatók, intézmények mőködési engedélyezése tárgyában 11 ügyirat került iktatásra. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. alapján jegyzıi hatáskörben óvodáztatási támogatás állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról. Elsı alkalommal ,- Ft, ezt követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig ,- Ft kerül kifizetésre, mely június és december hónapban történik. A támogatás megállapításnál további jogosultsági feltételnek is meg kell felelni: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának fennállása mellett további feltétel, hogy támogatás csak akkor jár, ha a szülık maximum az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. A június hónapban esedékes támogatás kifizetése elıtt újból meg kellett vizsgálni az elızıekben felsorolt jogosultsági feltételeket. A településen mőködı óvodák a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/F-68/I. -aiban foglaltaknak megfelelıen május 8-áig megküldték az igazolást a gyermek rendszeres óvodába járásáról, illetve az óvodai beíratás tényérıl. Azon esetekben, ahol a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, a támogatás június hónap elsı napjaiban kifizetésre került. A jogosultsági feltételek hiányában pedig az óvodáztatási támogatás megszüntetésrıl kellett intézkedni. A támogatás megállapítása, illetve továbbfolyósítása ügyében a Szociális Csoport 158 esetben járt el. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Városgazdálkodási Kft. beruházásában megvalósuló Kölcsey utcai, 30 fıs ifjúsági szállás teljeskörő kivitelezése során az osztály folyamatosan közremőködött, jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárása van folyamatban. Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény beruházásánál rendszeres, hetente többszöri a helyszíni egyeztetés. A posta épületrész befejezı munkái folyamatban vannak, s hetenként a Magyar Posta Zrt. képviselıivel és a kivitelezıvel is folyamatosan egyeztetünk. A szakellátó intézmény beruházásához a fıvállalkozói szerzıdés megkötésérıl és közbeszerzés lezárásáról korábban testületi döntések voltak, az épületen kívüli munkaterületeket átadtuk. A geotermikus energiával történı főtéshez 23 db talajszonda fúrása történik az egészségügyi intézmény telkének bölcsıde felıli oldalán. Ennek befejezése után készül el a belsı út és parkoló térkı burkolattal, melynek megvalósítása feltétele az elsı ütemő alapellátó intézmény használatba vételéhez. A Debreceni u. 12. szám alatti megüresedett garázsokat meghirdettük, de konkrét bérbevételi szándék illetve pályázat nem érkezett be. A PMK Bizottság korábbi döntése szerinti feltételekkel a bérbeadást újból meghirdetjük. Az idısek otthona bıvítés beruházás elıkészítése illetve közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ezen beruházásról illetve annak feltételeirıl további képviselı-testületi döntés szükséges. A Debreceni úti kerékpárút beruházásához a munkaterület átadása június hó elején megtörtént. A beruházáshoz a szabványos kerékpárút nyomvonal kialakítása miatt sajnos a nyomvonalban érintett fákat és zöld növényzetet ki kell vágni, melyhez a fıvállalkozó a fakivágási engedélyeket beszerezte. A város vezetése a kerékpárút építésrıl utcafórumot is tartott. Felkértük továbbá a fıvállalkozót, hogy valamennyi ingatlantulajdonost tájékoztassa a kerékpárút építésrıl és a zöld növényzet kivágásáról, s egyeztessen a 2

8 lakókkal elıre ezen munkálatok pontos feltételeirıl úgy, hogy a telkekre való bejárás is folyamatosan is biztosítható legyen. A fakivágási engedélyben elıírásra került ugyanakkor a fák és a zöld növények jogszabályi feltételek szerinti pótlása. A Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút pályázat összeállításához szükséges elıkészítı, tervezési és hatósági engedélyeztetési feladatok folyamatban vannak. A pályázat összeállításában folyamatosan egyeztetünk Nagyhegyes Önkormányzatával. A kerékpárút építési engedélyezési tervén felül a beruházáshoz további mőszaki munkarészeket és terveket kell készíttetni, így pl. talajvédelmi tervet, geodéziai, megosztási, földhivatali munkarészeket az idegen ingatlant érintı területekrıl, külön vízjogi engedélyezési tervet a belterületen a teljes Nádudvari utcai szakaszról továbbá a mintegy 3 km-es külterületi szakaszról. Ezen tervek egy részét a pályázat elıkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal megrendelte, a további tervezési és egyéb költségekrıl és egyéb forrásokról a pályázat benyújtása során testületi döntés szükséges. A tervezési és egyéb költségek, így pl. területvásárlás a késıbbiekben a pályázati támogatási igényekhez besorolhatók. Az osztály közterületi feladatkört ellátó munkatársai folyamatosan végzik az esti és éjszakai ellenırzést a szabálytalan gépjármő tárolásról, illetve a közvilágítási lámpák meghibásodásáról. A szabálytalan gépjármő tárolás az ellenırzések következtében jelentısen csökkent, annak hatására is, hogy rendszeres az ellenırzés illetve néhány ügyben szabálysértési eljárást folytattak le. A közvilágítási lámpák hiányosságairól a karbantartást szerzıdés alapján ellátó vállalkozónak azonnal írásos értesítést küldünk. Katasztrófa felkészítésen illetve oktatáson vett részt az osztály ezzel megbízott munkatársa. Az önkormányzati villamosenergia vásárlás közbeszerzéséhez mintegy két hetes munkával kigyőjtöttük az összes intézmény és önkormányzati fogyasztó energia és villanyszámla adatait két évre visszamenıleg, s ezt megküldtük a közbeszerzést lebonyolító vállalkozásnak. Az osztály részérıl folyamatosan, hetente egy-két alkalommal részt veszünk a Szociális csoport feladatkörébe tartozó szociális segélyekkel kapcsolatos lakókörnyezetek állapotának felmérésében és helyszíni szemléken. Szintén folyamatosan részt veszünk a szabálysértési ügyintézıt segítve a szabálysértésekkel kapcsolatos helyszíni szemléken. A közterület felügyeletet és mezıgazdasági feladatokat ellátó ügyintézık a helyi rendeletben szabályozott parlagfüvek elterjedésével kapcsolatos helyszíneléseket tartanak, intézkednek az ingatlantulajdonos felé, nem megfelelı végrehajtás esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek. Hivatalvezetıi intézkedésre az osztályról egy fı ügyintézı a heti munkaidı 50%-ának idıtartamában (2,5 munkanap) az Adócsoport munkáját segítı feladatok ellátásához van irányítva idılegesen, ezzel a Beruházási osztályon lévı munkakörét részben meg kellett osztani. Elıkészítést folytat az osztály a korábbi években már pályázati kiírás alapján igényelhetı belvíz rendezési pályázati támogatás lehetıségéhez, mivel várhatóan ezzel kapcsolatban az ısz folyamán pályázat benyújtásának lehetısége lesz biztosítva. A várható pályázati forrás lehetıség az elmúlt évihez viszonyítva várhatóan csökken, ezért a korábbi mőszaki tartalmat szaktervezı és vízügyi szakemberek bevonásával kell felülvizsgálni. A belvíz védekezéssel és vízkár elhárítással kapcsolatosan a város belterületének vízelvezetési feladatait egyeztettük és felül vizsgáltattuk az önkormányzat, a katasztrófavédelem és a helyi vízmő képviselıjével illetve vezetıjével, továbbá a kötelezı önkormányzati feladatokat ellátó Városgazdálkodási Kft.-vel. Ezen vélemények figyelembevételével vízügyi, szaktervezıi ajánlatokat kértünk a pályázati lehetıség kötelezı mellékletét képezı vízjogi engedélyes tervek módosítására, átdolgozására illetve a késıbbiekben kiviteli tervek készítésére. 3

9 Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése Hortobágy fürdı építési engedélyezési eljárása Hortobágy kemping tisztálkodó épület építési engedélyezése Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezése Konzervüzem raktárépület használatbavételi engedélyezési eljárása Városi Bíróság épület építési engedélyének hosszabbítása Asztalosüzem használatbavételi engedélyezése 30 fıs ifjúsági diákszálló használatbavételi engedélyezése Balmazújvároson Géptárolószin építése Balmazújvároson Juhhodály használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágy olajüzem építési engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telep építési engedélyezési eljárása Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Egyek autószervizmőhely használatbavételi engedélyezési eljárása Balmazújváros Kossuth téri lakótelepen husbolt építési engedélyezése Lakatos mőhely bıvítés Balmazújvároson Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek elbírálása Hortobágy állattartó telep építési engedélyezése Debrecen Nagymacs közösségi ház építési engedélyezése Balmazújváros Debreceni utca hídépítési engedélyezése Veres P. u. életveszélyes társasház bontása Balmazújváros és Hortobágy külterületén állattartó telepek bıvítésének építési engedélyezése Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása, (Egyek, Hortobágy és Balmazújváros településeken) Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb. mindhárom településen) Életveszélyes épületek bontatása Balmazújváros és Egyek településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mindhárom településen Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egyféle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. VÁTI adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan. Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Lakóépületek építési engedélyezése Balmazújvároson Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele 4

10 Közlekedési igazgatás 4 db bankkártya leolvasó rendszer aktiválásra került, így az okmányirodánkban bankkártyával történı fizetésre nyílt lehetıség. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 123 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 97 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 12 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 10 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 104 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 52 db. - Adatváltozás miatt 137 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 148 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 7 db került kiadásra. - Az elmúlt idıszakban 4 db nemzetközi engedély került kiadásra. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Az elmúlt jelentésem óta 50 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 42 esetben került sor. Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 14 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. A vizsgált idıszakban 21 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 11 esetben került sor. Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 10 esetben kellett eljárnunk. Magánszálláshely nyilvántartásba vétele: 1 db. Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 2 db. Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt jelentésem óta 3 fı adta le egyszerősített honosítási kérelmét hivatalunkban, akiknek többsége Balmazújvároson kívánja letenni az állampolgársági esküt, amennyiben kérelme elfogadásra kerül. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 7 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre Balmazújvároson 3 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 14 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 42 esetben került sor, 1 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 3 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem 2 esetben történt. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezése 1 esetben történt. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 138 db. 5

11 - Elvesztés miatti pótlás 10 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Aláírás hiány miatt érvénytelen: 3 db. - Szig. adatok változása 5 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 44 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 12 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 26 db. - Elvesztés miatti csere 11 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. Útlevél Az elmúlt idıszakban 88 útlevél került kiadásra. Lakcímrendezés: Balmazújváros, Soós Imre u. 26. szám alatti háromlakásos épület házszámozása kapcsán a megkülönböztetés miat a tulajdonosok kérelmére 1., 2., 3. ajtószámmal let ellátva. A határozat jogerıre emelkedése után az ajótszámok címnyilvántartásba vétele megtörtént. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. A Képviselı-testület döntése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére vonatkozó pályázat benyújtásra került. A 400 gyermek étkeztetéséhez szükséges ,- Ft összeget teljes mértékben biztosítani fogja a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Minisztere döntése alapján a központi költségvetési forrás. A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságával egyeztetést folytattunk a Református Egyházközség részére történı épület átadásokról illetve az egyházi iskola és óvoda beindításával kapcsolatos önkormányzatot érintı finanszírozási kérdésekrıl. Adócsoport Vállalkozók kommunális adója és helyi iparőzési adó a bevallások 95%-a beérkezett. Hortobágy község vonatkozásában is beérkeztek a helyi iparőzési adóbevallások. A beérkezett bevallások iktatása illetve a feldolgozása is folyamatos. A csoportvezetı helyettesítése miatt csak túlórával lesz megoldható a számítógépes programban történı rögzítés, feldolgozás, mely szükséges az I. félévi adatszolgáltatáshoz. A bevallások feldolgozása miatt megnövekedtek a pénzforgalommal kapcsolatos feladatok is hiszen a évi adóelıleg és a tényleges adó különbözeteként vagy befizetendı vagy visszaigényelhetı összeg jelenik meg az ügyfél számláján. A túlfizetést visszakérik illetve más adónembe történı beszámítást kérnek. A kiküldött felhívásokra az ügyfelek jelentıs része megjelent fennálló adótartozásának rendezésre céljából. A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása folyamatban van. Folyamatos a más szervek által átjelentett adók módjára behajtható közigazgatási bírságok elıírása és az ezzel kapcsolatos végrehajtás feladatok ellátása is. A megnövekedett közigazgatási bírságok száma maga után vonja a bírságok átvezetésével és átutalásával kapcsolatos könyvelési feladatokat is. A gépjármőadóban és magánszemélyek kommunális adójában bekövetkezett változások feldolgozása is folyamatosan történik. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának május 17. napjától kezdıdıen a mai napig egy tanácsülése volt, május 18. napján. 6

12 II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának május 18. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény átszervezését. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása az érintett intézmény balmazújvárosi székhely intézménynek és a balmazújvárosi tagintézményének fenntartását és feladatának ellátását július 1. napjának hatályával Balmazújváros Város Önkormányzatára ruházta át, valamint az intézményhez kapcsolódó pályázati kötelezettségek (TÁMOP / , TIOP / , TIOP / ) fenntartását is július 1. napjának hatályával Balmazújváros Város Önkormányzatára ruházza át. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulási Megállapodást módosítja a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó átszervezése végett. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát módosítja. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó közoktatási intézmény vezetıjének vezetıi megbízását június 30. napjának hatályával visszavonja, és az intézmény átszervezését követıen július 1. napjától kezdıdıen június 30. napjáig Dorcsák Mária személyt bízza meg az intézményvezetıi feladatok ellátásával. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapította a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2011/2012 tanítási évben indítható iskolai osztályok számát. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapította a Nyitnikék Óvodában, a 2011/2012 nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó Minıségirányítási Programját jóváhagyja. 8. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a TIOP / sz. projekt esetében Ft összeget, és a TIOP / sz. projekt esetében Ft összeget elılegez meg. 9. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az orvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése a balmazújvárosi mikrotérségben elnevezéső közbeszerzési eljárásban az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) társaság ajánlatát tekinti érvényesnek. 10. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Társulás és intézményeinek évi költségvetésének módosítását elfogadja. 11. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy elfogadja a Társulás és intézményeinek évi beszámolóját. 7

13 A Titkársági Osztály jelenti: A már korábban jelzett közfoglalkoztatás pályázatai benyújtásra kerültek mind a rövid, mind a hosszabb idıtartamú foglalkoztatás vonatkozásában. Az intézmények és a Városgazdálkodási Kft. által benyújtott igények jóformán maradéktalanul teljesíthetıek voltak. A tanév végének közeledtével sem csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma, a feljelentések továbbra is folyamatosan érkeznek a szabálysértési hatósághoz. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük a Balmazújvárosi Református Egyházközséggel kötött Használatba Adási Megállapodást, továbbá az Együttmőködési Megállapodást. Mindkét megállapodás aláírásra került a szerzıdı felek képviselıi által. A Képviselı-testület által jóváhagyott Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratának július 1-tıl kérelmezett módosításait megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat átvezette a dokumentumban. Pályázatot nyújtottunk be a szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása iránt. Jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Rendszer részére a hátrányos helyzető, továbbá a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók számáról. A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi pályázatát közzétettük a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (röviden: KSZK) és Balmazújváros város honlapján is. Folyamatban van a Református Egyházközség részére nevelési-oktatási célra kijelölt ingatlanok és a mőködéshez szükséges minimális eszközök átadásának elıkészítése. Június 8-án megrendezésre került a Városi Pedagógusnapi ünnepség. A házasságkötı teremben rendezett mősoros köszöntést városunk közalkalomazottai jószívvel fogadták. A virágokat, fürdıbelépıket a képviselı-testület tagjai adták át a jelenlévıknek. Aláírásra került az Önkormányzat és az OTP közötti megállapodás, melyben a XII. Kastélykerti esték rendezvényein a város reklámfelületet biztosít a Bank részére, az OTP pedig Ft- összeggel támogatja a programokat. A Magyar Önkormányzatok Enciklopédiája 2011 ıszén kerül szerkesztésre, melyben városunk is élt a megjelentetés igényével. Az 57/2011. (II.16.) számú határozat értelmében meghírdetésre került a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár vezetıi állása. A pályáztatás, annak véleményeztetése (dolgozók, bizottság, képviselı testület) a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt. A képviselı testület június 16-i ülésén egyhangú szavazással hozta meg határozatát, melynek értelmében Molnárné Nemes Margit asszonyt bízza meg szeptember 1-tıl augusztus 31-ig a vezetıi feladatok ellátásával. A Diákszálló ünnepélyes átadására 2011.június 24-én kerül sor. A program szervezése, a diákszálló berendezése folyamatban van. Balmazújváros, június 17. Dr. Veres Margit jegyzı 8

14 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola beszámolója a tanév munkájáról Balmazújváros, június Radóczné Bálint Ildikó igazgató

15 Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia. (Gallagher) Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı testület! Intézményünk, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 2010/2011-es tanévének munkáját a pedagógiai programban és a helyi tantervben meghatározott hosszú távú feladatok éves megvalósításával - az elızı tanév munkájának értékelése, valamint az új tanév munkáját meghatározó kötelezı és választott feladatok mentén tervezte. A fenti idézet Hajdú-Bihar megye ünnepélyes tanévnyitóján, 2010 augusztusában, Püspökladányban hangzott el. Iskolánk tanévnyitó értekezletén is idéztük a gondolatot, kiegészítve azzal, hogy a világ - és a benne élı emberiség - nem ennyire kétpólusú. Ebben a tanévben pedagógiai programunkat a szöveges értékelés második évfolyam végétıl érdemjegyre való átváltása, illetve a nem szakrendszerő oktatásnak a következı tanévben az 5. évfolyamon való megszüntetésének lehetısége miatt is át kellett tekintenünk. Az intézmény az elmúlt tanévben több EU-s pályázati munkába is bekapcsolódott, mellyel azt vállalta, hogy meglévı pedagógiai munkáját új elemekkel gazdagítja, s a kialakult értékrend megtartása mellett belsı fejlesztésekkel tervezi az oktató-nevelı munka folytatását. Az elmúlt tanév a TÁMOP pályázat esetén az implementáció éve volt, az idei tanév az öt éves fenntarthatósági kötelezettség elsı éve. Új pályázatba kapcsolódtunk be, a TÁMOP pályázatba, amely négy kolléga szakirányú továbbképzését biztosítja, két-két fıjét a drámapedagógia illetve a fejlesztıpedagógia terén. A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola a tanévben immár negyedik tanévét zárja, július 1-tıl pedig egy új intézményi szerkezetben folytatja munkáját. 2

16 A továbbiakban az év pedagógiai munkáját meghatározó feladatok megvalósításáról igyekszem beszámolni a következı témák érintésével: 1. Statisztikai adatok a és a tanévre vonatkozóan 2. Tárgyi feltételek alakulása 3. Személyi feltételek alakulása 4. A gazdálkodás mutatói 5. A pedagógiai munka megvalósulása - az intézmény nevelési-oktatási céljai és azok megvalósulása - szakmai munkaközösségek munkája, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítı munka - mérés, értékelés, ellenırzés - gyermekvédelmi tevékenység - fejlesztı pedagógiai munka megvalósulása - minıségfejlesztési feladataink, - diákönkormányzat munkája - a szülıi szervezet munkája 6. Pedagógus továbbképzések 7. Az idegen nyelv oktatása intézményünkben 8. Versenyeztetés és eredményeink 9. Továbbtanulási mutatók 10. Kapcsolataink 3

17 1. A) Statisztikai adatok a októberi statisztika szerint Tagintézmény Létszám Tanulócsop. száma Napközi (%) Bocskai % Kalmár (m.t) 53 % Összesen (m.t.) 62 % Etnika (%) % 57 9,7 % % HHH (%) % 68 11,5 % ,6% HH % % % SNI B) Statisztikai adatok a októberi statisztika szerint Tagintézmény Létszám Tanulócsop. száma Napközi (%) Bocskai (m.t) 64,37% Kalmár ,54% Összesen (m.t) ,62% Etnika (%) ,96% 70 11,78% ,98% HHH (%) ,86% 92 15,48 % ,94% HH % % % SNI Jelentıs változás, növekedés történt 2009 októberéhez viszonyítva a HHH és HH, valamint az SNI tanulók számában. A sajátos nevelési igényő tanulókat két csoportba soroljuk: SNI A és SNI B csoportba. Az SNI A csoportba tartozók számára gyógypedagógus alkalmazására van szükség, a törvényi elıírás ezt meg is követeli. Az SNI B csoportba tartozók, illetve az egyéni fejlesztésre javasolt tanulók számára a tagintézményekben dolgozó fejlesztı pedagógusok végzik az egyéni fejlesztést, a tanulási nehézségek korrekcióját. Az SNI tanulók mindegyike az osztálylétszámban 2 fınek számítanak. 2. Tárgyi feltételeink alakulása 2010 nyarán a Hortobágyi úti telephelyen megtörtént felújítások: a felsıs épületszárny két szaktantermének, folyosójának, mosdóinak, valamint a fiú öltözınek a festése. A nevelıi bejárat lambériázása, egy tanterem bútorzatának cseréje. A Móricz Zsigmond úti épület két tantermében alapítványi pénzbıl megtörtént a tanulói székek cseréje. IPR pénzbıl nyolc folyosói ülıpadot készíttettünk. Októberben kerülnek 4

18 festésre a vizesblokkok és a tornatermi szárny ablakai. A Vörösmarty úti telephelyen a nyári idıszakban megtörtént három tanterem, a folyosó és a faablakok festése. Alapítványi pénzbıl két tanteremben a PVC burkolatot kicseréltük. IPR pénzbıl egy tanterem székeit és padjait felújítottuk ıszén kezdıdött mindhárom telephelyen a tetık beázásának megszüntetése, mintegy kétmillió-hétszázezer forint értékben (Hortobágyi u.: Ft, Móricz Zs. u.: Ft, Vörösmarty u.: Ft). Az intézmény költségvetésében meghatározott dologi elıirányzatunk az energiaszámlákon, szerzıdésben meghatározott költségeink fedezetén kívül biztosították az intézmény mőködtetéséhez szükséges irodaszer, tisztítószer, személyszállítás, postaköltség, belsı javítások, karbantartás stb. költségeit. A tárgyi feltételek javításában az elmúlt tanévben sokat segített a TÁMOP pályázat, az IPR pályázat, valamint a tagintézmények alapítványára beérkezett támogatás. A jövıben is törekszünk a pályázati lehetıségek kihasználására. Az informatikai fejlesztés támogatására kiírt pályázatunk a számítógépek állományának bıvítésére, kiegészítı informatikai eszközök vásárlására adott lehetıséget. Így az informatika tanterem elavult gépeinek kiváltása mellett fokozatosan biztosítani tudtuk a nevelıi szobák, könyvtárak, irodák számítógéppel való ellátását, korszerősítését. A pályázati összeg intézményi szinten 4 millió forint. Ebbıl forintot szoftver üzemeltetésére lehet csak felhasználni. A fennmaradó forintot létszámarányosan osztottuk szét a tagintézmények között, és december folyamán megtörténtek a vásárlások. A TIOP pályázat keretében kerültek május végén és júniusban az alábbi eszközök az intézmény részére átadásra. Az interaktív táblák használatával jelentısen növekedhet iskolánkban az IKT eszközökkel biztosított órák száma. Telephely Alkalmazás szerver szoftver Iskolai PC csomag Tantermi csomag Tantermi csomaghoz oktatás Alkalmazás szerver Szavazó csomag Wifi csomag Móricz Zs. u Vörösmarty u Hortobágyi u

19 (A juttatások között itt szeretném megemlíteni, és köszönetet mondani az iskolatej programért. Szeptember 14-én ebben a tanévben is beindult a program, a keddi napokon tejet, a csütörtöki napokon kakaót kaptak a gyerekek (55 forint/pohár értékben). A korábbi beszállító a Sváb Gasztro volt, január végétıl a Sajt-Kalmár. Köszönjük az Önkormányzatnak ezt a lehetıséget is.) Alsó tagozatos gyerekeink hetente négyszer almát kaptak. (HAVITA TÉSZ Szövetkezet Derecske) 3. Személyi feltételek alakulása Személyi feltételek októberben Pedagógus alkalmazottak Pedagógus létszám: Bocskai 32 fı Kalmár 39 fı Pedagógus létszám összesen: 71 fı (Ebbıl fejlesztı pedagógus: 2 fı, könyvtáros: 2 fı). Betölthetı álláshelyek száma: 71 fı (Bocskai: 32 ; Kalmár: 39) Tagintézmények közötti áttanítást végez: 0 fı Tartósan távollévık száma: 4 fı pedagógus (gyes-gyed), : 1 fı pedagógiai asszisztens (táppénz) Határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyban áll: 2 fı. (Jelenleg 1 fı.) Óraadó pedagógus: 3 fı (Jelenleg 5 fı.) Pályakezdı alkalmazott: 0 fı A szakos ellátottság: 99% A tantárgyfelosztásnál az idıkeret 875 óra /hét a Kalmárban, 622 óra / hét a Bocskaiban. A túlórával lefedett álláshelyek száma a Kalmárban 6,79 fı, a Bocskaiban 0,66 fı. Két kollégánk a Bocskai Tagintézménybıl részt vállal a Középiskolában indult, 16. életévüket betöltött, az általános iskolai tanulmányaikat még be nem fejezı tanulók tanításában. Nem pedagógus alkalmazottak Iskolatitkár: 2 fı Térítési díjbeszedı - adminisztrátor: 1 fı 8 órában 2 fı 6 órában Pedagógiai asszisztens: 1 fı (táppénz) Hivatalsegéd: 10 fı 8 órában 2 fı 6 órában 6

20 Mind pedagógiai, mind technikai munkánkat nagyon nagy mértékben segítették közcélú alkalmazottjaink. Nagyon megéreztük hiányukat a januári és február eleji idıszakban. Változások az év folyamán Jelenleg 2 fı pedagógus van Gyeden, 2 pedig Gyedrıl visszatérve szabadságát tölti. 1 fı pedagógiai asszisztens Gyeden van, 1 fı pedagógus nyugdíjba vonulása miatti felmentési idejét tölti. Szintén felmentési idejét tölti a Kalmár tagintézményben 2 takarító, 1 díjbeszedı-adminisztrátor. Az év során rajtuk kívül még egy iskolatitkár, 1 takarító fog nyugdíjba vonulni. Az év folyamán 2 kolléga esetében is hosszabb betegséggel kellett szembenéznünk, és a helyettesítésüket megfelelı szakos kolléga helyettesítıi munkájával megoldanunk. Az intézmény dolgozói körében az idei év több esetben is nehéz döntés elé állított bennünket. Minden esetben igyekeztünk a gazdaságossági szempontokat és a pedagógiai szempontokat párhuzamosan figyelembe venni, megfelelve a törvényességi követelményeknek. Ebben a munkában sok segítséget kaptam a fenntartó önkormányzat munkatársai részérıl. 4. A gazdálkodás mutatói Az intézmény gazdálkodásának teljesítését a év vonatkozásában tudjuk lezárt idıszakként vizsgálni. Intézményünk mindhárom telephelye részt vett a TÁMOP / pályázatban, de a 2010-es évben csak két telephely kapta volna meg a támogatást. Ha a harmadik telephely támogatása is realizálódott volna, a 2010-es évben Ft szabad maradványként jelentkezne. A dologi esetén Ft zároláson felüli megtakarítás jelentkezett. Az iskola bevételei (teljesítés) a költségvetési évben a) Összes támogatás Ft b) A támogatásból a normatív támogatás Ft c) A támogatásból az egyéb fenntartói támogatás Ft d) Összes saját bevétel Ft e) Összes bevétel Ft Az iskola kiadásai (teljesítés) a költségvetési évben a) Személyi juttatások Ft b) Járulékok Ft c) Dologi kiadások Ft d) Mőködési kiadások összesen Ft 7

21 Ft támogatást nyertünk a TÁMOP /A Pedagógusképzések pályázatra. (Részletesen lásd a pedagógus-továbbképzéseknél) Az IPR pályázatnak köszönhetıen intézményünk a tanév elsı félévében Ft, második félévben Ft támogatásban részesült. A költségvetésünket egyéb források felkutatásával is kiegészítjük. A Kalmár Zoltán Tagintézmény testnevelés tagozata az elmúlt évben Ft, az idén Ft, a Bocskai István Tagintézmény Katrinca néptánccsoportja az elmúlt évben Ft, az idén Ft támogatásban részesült. Mindkét tagintézmény rendelkezik alapítvánnyal, melyeknek bevételei a tárgyi és szakmai munka folyamatos minıségi javulását eredményezik. Az 1 %-os felajánlása a Bocskai Tagintézmény alapítványának 2009 szeptemberében , 2010 szeptemberében Ft volt. Az 1 %-os felajánlása a Kalmár Tagintézmény alapítványának 2009 szeptemberében , 2010 szeptemberében Ft volt. Ebben a jelentıs növekedésben nagy szerepe volt a szülıi közösség új formákban való megkeresésének novemberében a 48-as Olvasó Népkörben a Kalmár Tagintézmény alapítványi bált tartott, melynek tiszta bevétele, haszna Ft volt. A Kalmár Tagintézmény sport terén elnyert pályázatai: H. B. M. Önkormányzat utánpótlásra Ft, Nemzeti Sport Intézet kézilabda terén Ft. A és év gazdálkodását a lehetıségek és a szükségletek közötti állandó megfeleltetés határozta meg. A kiadásoknak a csökkentett elıirányzatokhoz igazítva tervezzük, folyamatosan ellenırizzük a felhasználást mind a dologi, mind pedig a személyi kiadások vonatkozásában. 5. A pedagógiai munka megvalósulása A NAT módosításából adódó feladatok A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a bevezetı és kezdı szakaszban a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közremőködésre építve, az érdeklıdés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és fejlesztı szakaszban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. A NAT alapvetı értékként kezeli az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát és az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, hasznosságát. Alapvetı céljának tekinti a felnıtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. A hatékonyság egyik feltételeként a személyközpontú, interaktív, 8

22 tapasztalati tudásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek általánossá válását. Az intézmény nevelési-oktatási céljai és azok megvalósulása A kompetencia alapú oktatás, nevelés megvalósítása a mindennapi munkában - TÁMOP pályázat keretében kiemelten. Az elmúlt tanév az implementáció éve volt, az idei pedig a fenntarthatóság 1. éve. A megvalósítás tárgyi feltételein, eszközein jelentısen javított a pályázat keretében vásárolt szemléltetıeszközök és informatikai eszközök beszerzése. A fejlesztés szempontjai: A sikeres munkaerı-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. Ennek egyik lehetısége lehet épp a digitális kompetencia fejlesztése, melynek fejlesztéséhez egy lépés az, hogy a es tanévtıl bevezettük az informatika tantárgy tanítását 4. osztályban heti 1 órában. Korábban csak szakköri formában ismerkedtek tanítványaink alsó tagozaton ezzel a tárggyal. A kompetencia alapú oktatás elterjesztése. Ehhez szorosan kapcsolódott a nem szakrendszerő órák tanmenete is, hisz ezek az órák biztosították a gyakorlást, a szövegértés és a szövegalkotás kiemelt szerepének hangsúlyozását. Minden esetben megemlítve és hangsúlyozva természetese azt, hogy képességfejlesztés csak ismeretanyagra alapozva képzelhetı el. A nem szakrendszerő órák 5. és 6. évfolyamon heti 7-7 órában valósultak meg a tanévben. A kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedı módszertan széleskörő megismerése és megvalósítása. A nevelıközösség módszertani kultúrájának fejlesztése, újszerő tanulásszervezési eljárások bevezetése. Az elmúlt tanévben számos tanfolyamon vettek részt tantestületünk tagjai, az idei tanévben pedig az ott megszerzett ismereteknek a mindennapok során való hasznosításán, egymással való megismertetésén volt a hangsúly. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. A képességek kibontakozását segítik a tagintézmények által biztosított tevékenységek, pedagógiai programunk által biztosított modulok, a szakkörök is: pl. edzések, nyelvi szakkörök, informatika, furulya, dráma, néptánc, stúdió stb. Az esélyegyenlıség érvényesítése, szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 9

23 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés a halmozottan hátrányos helyzető tanulók fejlesztésére IPR pályázat keretében kiemelten. A tanév során a célok megvalósítása érdekében elvégzett feladatok: Tudástartalmak átadása mellett tudásszerzı képességek kialakítása az oktatónevelı munka során. A tanulás egyedisége és komplexitása figyelembevételével a tanulók képességeinek, problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése. Differenciált és egyéni képességfejlesztés megvalósítása. A másság elfogadása, bizalmi légkör kialakítása, egységes normakövetés biztosítása a tanulók pozitív személyiségjegyeinek kibontakoztatása érdekében. Hátránykompenzálás és tehetséggondozás egyidejő megvalósítása a tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének keretében. A tanulók helyes önismeretének, önértékelésének fejlesztése, belsı elkötelezettség és kölcsönös felelısségvállalás alapján. Kultúraközvetítés, használható nyelvtudás, kommunikatív kompetenciafejlesztés minden tantárgy keretében. A mővészi ízlés kialakítása, a környezet jelrendszerének értelmezése, a tanulók kreativitásának fejlesztése iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben. Az iskolai szocializáció, a tanulás társas és egyéni jellegének összehangolása, a másokkal való együttmőködés begyakorlásával. A családpedagógia feladatainak újraértelmezése, beavatottság, együttmőködés, közös értékrend kialakítása a szülıi házzal. Az országos kompetenciamérés eredményességének elısegítése (olvasásszövegértés; matematikai kompetencia) minden évfolyam és minden tantárgy tevékenységi rendszerében (az IPR keretében vállalt feladatok megvalósítása). Mindezek során eszközök és eljárások voltak az év során a bemutató foglalkozások, munkaközösségi megbeszélések, tagintézmények közötti tapasztalatcserék, egyéni alkalmazások. A szakmai munkaközösségek munkája Az intézmény oktató-nevelı munkájának fı szakmai irányítása a munkaközösségek mőhelymunkájában követhetı nyomon. A munkaközösségek tevékenysége a tantestület szakmai munkájának motorját képezi. Az elızı év gyakorlatának megfelelıen szerveztük meg a munkaközösségeket az idei tanévben is. Mindkét tagintézményben alsó és felsı tagozaton külön-külön alakítottunk ki munkaközösségeket. 10

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 1-jén (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

A jelenleg a Polgármesteri Hivatalban ellátott feladatok közül a járási hivatalhoz kerül:

A jelenleg a Polgármesteri Hivatalban ellátott feladatok közül a járási hivatalhoz kerül: Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 17996-5/2012. 7. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben