M E G H Í V Ó január 28. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését január 28. (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés a Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı gazdasági társaságok tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására (KKK CSOMÓPONT-2010.) vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos Hajdú Volán Zrt. által benyújtott igény tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, január 26. Dr. Tiba István polgármester

2 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 28-án tartandó ülésére a Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı gazdasági társaságok tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata közvetlen tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: a) Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. b) Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata közvetett tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: a) Balmaz InterCOM Kft. (Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 100%-os tulajdona.) b) Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. (Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 100%-os tulajdona.) c) Halomalja Kft. (Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 100%-os tulajdona.) d) Elsı Mezıgazdasági Feldolgozó Kft. (A Halomalja Kft. 100%-os tulajdona.) e) Elsı Gázipari Kft. (Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 100%-os tulajdona.) f) Elsı Ingatlankezelı Kft. (Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 100%-os tulajdona.) 2. Az elmúlt év gyakorlati tapasztalatai alapján és a fent nevezett gazdasági társaságok beszámolóinak értékelését követıen célszerőnek látom átszervezni, racionalizálni a fentebbi gazdasági társaságok mőködését, hogy a mőködésük hatékonyabb, olcsóbb és átláthatóbb legyen. Továbbá szükségesnek látom, hogy a jelenlegi közvetett tulajdonosi pozíció az önkormányzat számára visszaállításra kerüljön közvetlen tulajdonosi pozícióvá. Ennek érdekében javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület, mint az alapítói jogok gyakorlója határozzon az alábbiak szerint: A) Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaságtól vásárolja meg az alábbi gazdasági társaságokban fennálló, 100%-os üzletrészét névértéken: a) Balmaz InterCOM Kft. b) Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. c) Halomalja Kft. d) Elsı Gázipari Kft. e) Elsı Ingatlankezelı Kft. 1

3 B) A Halomalja Kft. társaságot, az Elsı Mezıgazdasági Kft. társaságot, az Elsı Gázipari Kft. társaságot és az Elsı Ingatlankezelı Kft. társaságot olvassza be a tisztelt Képviselı-testület a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságba, oly módon, hogy a jelen képviselı-testületi ülésen határozzon a Képviselı-testület a beolvadás szándékáról (2010. december 31. napi mérleg fordulónappal) és hozza meg a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt. ) által elıírt rendelkezéseket, és egy késıbbi idıpontban határozzon a vagyonmérlegek jóváhagyásáról és a tényleges beolvadásról. (A hatályos Gt. a két alkalommal történı határozat hozatalt követeli meg az átalakulás esetében, mint amilyen a jelen beolvadás is.) (A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. társasággal összefüggésben döntés meghozatala nem szükséges, a társaságban az önkormányzat közvetlen tulajdonosi pozíciója biztosított.) 3. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fentebbi határozatokkal egyidejőleg határozni szükséges az alábbi kérdésekben is: a) Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaságnál Csizmadia Tamás ügyvezetı megbízatása január 31. napján lejár, erre tekintettel szükséges új ügyvezetıt választani. Javaslom, hogy az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaság ügyvezetıje február 1. napjától napjáig/határozatlan idıre legyen, havi. összegő munkabér ellenében. b) A Halomalja Kft. társaságnál Loós Brigitta Tünde ügyvezetı megbízatása január 31. napján lejár, erre tekintettel szükséges új ügyvezetıt választani. Javaslom, hogy a Halomalja Kft. társaság ügyvezetıje február 1. napjától határozatlan idıre (amiatt célszerő határozatlan idıtartam, mert a Halomalja Kft. be fog olvadni a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságba) Loós Brigitta Tünde legyen, havi. összegő munkabér ellenében. c) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságban február 1. napján lejár a könyvvizsgáló, Bariz István megbízatása, erre tekintettel szükséges új könyvvizsgálót választani. Javaslom, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság könyvvizsgálója február 2. napjától december 31. napjáig Bariz István legyen, havi összegő megbízási díj ellenében. d) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságban február 1. napján lejár a felügyelı bizottsági tagok, Dr. Orcsik István, Végh István János és Szegediné Szendi Irén megbízatása, erre tekintettel szükséges új felügyelı bizottsági tagokat választani. Javaslom, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság felügyelı bizottsági tagjai február 2. napjától december 31. napjáig Dr. Orcsik István, Végh István János és Szegediné Szendi Irén legyenek, és a felügyelı bizottsági tagok tisztségük ellátásáért díjazásban ne részesüljenek. e) Az Elsı Gázipari Kft. társaság ügyvezetıje, Salánki Ágnes bejelentette ügyvezetıi tisztségrıl való lemondását, erre való tekintettel szükséges új ügyvezetıt választani. Javaslom, hogy az Elsı Gázipari Kft. társaság ügyvezetıje január 28. napjától Bagi Zsolt legyen határozatlan idıre (amiatt célszerő határozatlan idıtartam, mert az Elsı Gázipari Kft. be fog 2

4 olvadni a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságba). Javaslom, hogy az ügyvezetı tisztsége ellátásáért díjazásban ne részesüljön. 4. Mellékelem az elıterjesztéshez az alábbi dokumentumokat, és kérem a tisztelt Képviselıtestületet, hogy szíveskedjen azokat jóváhagyni: a) Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaság társasági szerzıdésének módosítása és új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdése. b) A Balmaz InterCOM Kft. társaság társasági szerzıdésének módosítása és új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdése. c) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság társasági szerzıdésének módosítása és új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdése. d) A Halomalja Kft. társaság társasági szerzıdésének módosítása és új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdése. e) Az Elsı Gázipari Kft. társaság társasági szerzıdésének módosítása és új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdése. f) Az Elsı Ingatlankezelı Kft. társaság társasági szerzıdésének módosítása és új egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdése. g) A fentebb javasolt üzletrészek megvásárlására vonatkozó üzletrész átruházási szerzıdések. 5. Az egyesülések tekintetében szükséges, hogy a tisztelt Képviselı-testület független könyvvizsgálót (aki nem lehet a gazdasági társaságoknál jelenleg megbízással rendelkezı szervezet vagy személy) bízzon meg az átalakulási mérlegek auditálásával. Javaslom, hogy a Déma-index Könyvvizsgáló Kft. kerüljön megbízásra az átalakulási mérlegek auditálásával nettó ,- Ft + Áfa összegő megbízási díj ellenében. 6. A fentebbi határozatok végrehajtásához szükséges, hogy a jogi képviselı (ügyvéd) költségeit (nettó ,- Ft + Áfa), illetve a különbözı illetékek és közzétételi költségtérítések díjait (kb. bruttó ,- Ft) biztosítsa a tisztelt Képviselı-testület. Javaslom, hogy a évi költségvetés terhére bruttó ,- Ft összeg kerüljön betervezésre ezen a jogcímen, és kerüljön a polgármester és az érintett gazdasági társaságok ügyvezetıi felhatalmazásra arra, hogy a jogi képviselıvel (Dr. Benczı Ügyvédi Iroda) a megbízási szerzıdést az adott költségkeret terhére megkösse. 3

5 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 28-án tartandó ülésére a Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévı gazdasági társaságok tárgyában I. 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaságtól megvásárolja az alábbi gazdasági társaságokban fennálló, 100%-os üzletrészét névértéken: a) Balmaz InterCOM Kft. b) Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. c) Halomalja Kft. d) Elsı Gázipari Kft. e) Elsı Ingatlankezelı Kft. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti üzletrész megvásárlása oly módon történjen meg, hogy az üzletrészek ellenértékét beszámítás útján fizesse meg Balmazújváros Város Önkormányzata az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaság részére, úgy, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata felé fennálló, az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaságot terhelı kötelezettségek összegébe kerül beszámításra az üzletrészek ellenértéke. 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1. és 2. pont szerinti üzletrészek megvásárlására vonatkozó üzletrész átruházási szerzıdéseket a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaság ügyvezetıjét az üzletrész átruházási szerzıdések aláírására. Határidı: február 4. Felelıs: polgármester, Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıje II. 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy 4

6 a) Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. társaság ügyvezetıjének február 1. napjától napjáig/határozatlan idıre választja meg, havi bruttó. Ft összegő munkabér ellenében. b) A Halomalja Kft. társaság ügyvezetıjének február 1. napjától határozatlan idıre Loós Brigitta Tündét választja meg, havi bruttó. Ft összegő munkabér ellenében. c) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság könyvvizsgálójának február 2. napjától december 31. napjáig Bariz Istvánt választja meg, havi bruttó Ft összegő megbízási díj ellenében. d) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság felügyelı bizottsági tagjainak február 2. napjától december 31. napjáig Dr. Orcsik Istvánt, Végh István Jánost és Szegediné Szendi Irént választja meg, a felügyelı bizottsági tagok tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek. e) Az Elsı Gázipari Kft. társaság ügyvezetıjének január 28. napjától határozatlan idıre Bagi Zsoltot választja meg. Az ügyvezetı tisztsége ellátásáért díjazásban nem részesül. III. 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az alábbi gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítását és új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja: a) Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. b) Balmaz InterCOM Kft. c) Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. d) Halomalja Kft. e) Elsı Gázipari Kft. f) Elsı Ingatlankezelı Kft. 6. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert és az érintett gazdasági társaságok ügyvezetıit az alapító okirat módosítások, az új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok és az egyéb szükséges okiratok aláírására. Határidı: február 4. Felelıs: polgármester Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıje Balmaz InterCOM Kft. ügyvezetıje Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje Halomalja Kft. ügyvezetıje Elsı Gázipari Kft. ügyvezetıje Elsı Ingatlankezelı Kft. ügyvezetıje 5

7 IV. 7. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Halomalja Kft. társaságot, az Elsı Gázipari Kft. társaságot, az Elsı Ingatlankezelı Kft. társaságot és az Elsı Mezıgazdasági Kft. társaságot be kívánja olvasztani a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaságba. A Képviselıtestület a) kinyilvánítja azon szándékát, hogy a felügyelı bizottság véleményének megismerését követıen - egyetért az átalakulás (beolvadás) szándékával, b) határoz arról, hogy a Halomalja Kft. társaság, az Elsı Gázipari Kft. társaság, az Elsı Ingatlankezelı Kft. társaság és az Elsı Mezıgazdasági Kft. társaság a beolvadást követıen a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság társasági formájának megfelelıen, korlátolt felelısségő társaság társasági formába alakuljon át, c) határoz arról, hogy a jelenlegi tagok közül mindenki a jogutód gazdasági társaság tagjává kíván válni, d) határoz arról, hogy az átalakulás során készítendı vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja december 31. napja, e) határoz arról, hogy megbízza a Déma-index Könyvvizsgáló Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u /A. I./8-9., vezetı könyvvizsgáló: Kovács Andrea) társaságot az átalakulás kapcsán szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátásával, f) határoz arról, hogy megbízza a Halomalja Kft. társaság, az Elsı Gázipari Kft. társaság, az Elsı Ingatlankezelı Kft. társaság és az Elsı Mezıgazdasági Kft. társaság, a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság ügyvezetıit a vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb jogszabály által meghatározott, vagy a legfıbb szerv által elıírt okiratok elkészítésével. Határidı: Felelıs: folyamatosan polgármester Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıje Balmaz InterCOM Kft. ügyvezetıje Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje Halomalja Kft. ügyvezetıje Elsı Gázipari Kft. ügyvezetıje Elsı Ingatlankezelı Kft. ügyvezetıje V. 8. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az 1-7. pontok szerinti határozatok végrehajtásához szükséges a) könyvvizsgálói feladatok ellátásával megbízza a Déma-index Könyvvizsgáló Kft. társaságot ,- Ft + Áfa összegő megbízási díj ellenében, b) ügyvédi feladatok ellátásával megbízza a Dr. Benczı Ügyvédi Irodát ,- Ft + Áfa összegő megbízási díj ellenében, 6

8 c) illetékek és egyéb közzétételi díjak megfizetésére bruttó ,- Ft összeget biztosít. 9. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva felkéri a polgármestert és az érintett gazdasági társaságok ügyvezetıit, hogy a könyvvizsgálói feladatok és az ügyvédi feladatok ellátására szíveskedjenek a vonatkozó megbízási szerzıdéseket határidıben megkötni, és eljárni a Képviselı-testület fentebbi 1-7. pontok szerinti határozatok végrehajtásában, a szükséges okiratokat aláírni és egyéb intézkedéseket megtenni, továbbá a fentebbi alapítói határozatokat figyelembe venni az érintett gazdasági társaságok legfıbb szervei határozatának meghozatala során. Határidı: Felelıs: folyamatosan polgármester Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. ügyvezetıje Balmaz InterCOM Kft. ügyvezetıje Balmazújvárosi Városgazdasági Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetıje Halomalja Kft. ügyvezetıje Elsı Gázipari Kft. ügyvezetıje Elsı Ingatlankezelı Kft. ügyvezetıje 10. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a 8. pont szerinti megbízási díjak és egyéb költségek fedezetét a évi költségvetés terhére biztosítja és felkéri a jegyzıt, hogy a évi költségvetési rendeletbe az elıirányzatokat betervezni szíveskedjen. Határidı: Felelıs: évi költségvetési rendelet készítésekor jegyzı Balmazújváros, január 26. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı 7

9 SZERZİDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELÉRİL Amely létrejött egyrészrıl az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Csizmadia Tamás ügyvezetı), mint az Elsı Gázipari, Energetikai Korlátolt Felelısségő Társaság (cégjegyzékszám: , képv.: Bagi Zsolt ügyvezetı, székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. továbbiakban: társaság) üzletrészének a tulajdonosa a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., nyilvántartási szám: , képviseli: Dr. Tiba István polgármester), továbbiakban: Vevı - a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek - között, az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerzıdés célja Szerzıdı Felek tudomással bírnak arról, hogy Eladó kizárólagos tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett, Elsı Ingatlankezelı Kft. elnevezéső társaságnak, akként, hogy az Eladó üzletrésze ,- Ft. Eladó üzletrészét teljes mértékben befizette. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés céljaként azt határozzák meg, hogy a Vevı az Eladótól a Társaság 100%-os mértékő üzletrészét megvásárolja. 2. Az adásvétel tárgya Szerzıdı Felek az 1. pontban meghatározott üzletrész vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott feltételek szerint az Eladó a Társaság üzletrészének 100%-át, azaz összesen ,- Ft névértékő üzletrészét eladja a Vevı részére; a Vevı pedig megveszi az Eladó ,- Ft névértékő üzletrészét. 3. Eladó tájékoztatta Vevıt a Társaság kötelezettségeirıl és jogosultságairól, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, jelenlegi és jövıbeli kötelezettségvállalásairól, a jelentısebb szerzıdésekrıl. Eladó tájékoztatja Vevıt a évi fıkönyvi kivonat és egyéb számviteli adatairól. Vevı kinyilatkozza, hogy a jelen szerzıdés megkötésére tett ajánlatát a Társaság teljes körő jogi, gazdasági és mőszaki állapotának átvilágítását (a továbbiakban: Átvilágítás) követıen, valamennyi, a szerzıdés lényeges feltételére vonatkozó nyilatkozata alapjául szolgáló az Eladó által átadott és adat, információ birtokában tette meg. Kijelenti egyben, hogy a társaság társasági szerzıdését teljes egészében megismerte, azokat magára nézve kötelezınek ismeri el.

10 2 Vevı kinyilatkozza, hogy Eladó - együttmőködési kötelezettsége teljesítése körében - az átvilágítási eljárás során valamennyi általa kért és szerzıdéses nyilatkozata megtételéhez általa fontosnak tartott, a társaság jogi, pénzügyi- számviteli helyzetére vonatkozó információt rendelkezésére bocsátotta. 4. A vételár összege és megfizetésének feltételei A Szerzıdı Felek az 1. pontban körülírt üzletrész vételárát, a jelen Szerzıdésben meghatározott valamennyi feltételre, valamint a Társaság, illetve az Eladó által a jelen szerzıdés megkötését megelızıen a Vevı rendelkezésére bocsátott és általa megismert információkra tekintettel határozták meg. Felek külön okiratban határozzák meg a vételár összegét és a megfizetése módját és feltételeit. 5. Szavatosság Az Eladó által tett kijelentések és szavatossági nyilatkozatok 5.1. Teljességi nyilatkozat. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzıdés alapját képezı okiratok a valóságnak megfelelı adatokat és tájékoztatást tartalmaznak, továbbá minden olyan adatot és információt tartalmaznak, amelyek a jelen Szerzıdés elıkészítése, megkötése, valamint a Társaság rendeltetésszerő és tartós mőködése szempontjából lényegesek. Az Eladó szavatolja, hogy a bemutatta a Vevınek a Társaság kötelezettségvállalásait érintı minden lényeges szerzıdést, nyilatkozatot, szerzıdésen kívüli jogviszonyból eredı kötelezettséget, a Társaság mőködését, vagyoni, pénzügyi helyzetét és kijelenti, hogy a felsoroltak a valós helyzetet tükrözik és azokon túl a Társaságot más kötelezettségvállalás nem terheli, illetıleg a könyvvezetés a magyar számviteli szabályoknak megfelel. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozatát, a Társaság jogi és gazdasági tényállapotának teljes körő ismeretében teszi meg Jogszavatosság. Az Eladók szavatol azért, hogy a Szerzıdés tárgyát képezı üzletrész az Eladó kizárólagos per-, teher és igénymentes tulajdonában áll, továbbá, hogy az üzletrész tulajdonjoga a Vevıre korlátozás nélkül átszállhat. Eladó szavatol, hogy peres, peren kívüli és egyéb hatósági eljárás nem folyik a Társaság ellen és az elvárható gondosság mellett nincs is tudomása a jövıben tervezett, vagy bekövetkezı ilyen eljárásokról Üzletrész-átruházással kapcsolatos szavatosság. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész(ek) értékesítését a Társaság alapítója határozta el, nincs olyan személy, aki elıvásárlási jogot gyakorolhatna. 6. Tulajdonjog átszállás 6.1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész tulajdonjoga az jelen okirat aláírásával egyidejőleg minden további, külön nyilatkozat megtétele nélkül száll át a Vevıre. Eladó köteles a folyamatban lévı ügyekrıl teljes körően beszámolni, és a Vevıt tájékoztatni Felek megállapodnak abban, hogy a tagváltozással kapcsolatos változás bejegyzés iránti kérelmet Vevı készítteti el saját költségére, és terjeszti elı a cégjegyzéket vezetı Cégbíróság felé

11 3 7. Titoktartás Szerzıdı Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzıdés elıkészítésével, megkötésével és teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként kezelnek annak ismeretében, hogy e kötelezettség megsértése esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelı polgári jogi és büntetıjogi következmények alkalmazhatók. E kötelezettség alól bármelyik Fél kizárólag törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán, és csak a jogszabályokban meghatározott mértékő adatok közzététele esetén mentesülhet. Abban az esetben, ha valamelyik Fél törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán köteles a jelen szerzıdéssel kapcsolatos bármely információt nyilvánosságra hozni, errıl az információ-szolgáltatást megelızıen, haladéktalanul értesíti a másik Felet. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Szerzıdı Felek képviselıi jelen szerzıdés aláírásával kijelentik és igazolják, hogy a jelen Szerzıdés megkötéséhez és az ebben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak Szerzıdı Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások során rendezzék. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtıl függıen Felek kikötik a Debreceni Városi Bíróság, illetıleg a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, s alávetik magukat e bíróságok eljárásának. Jelen szerzıdés 4 (négy) eredeti példányban készült, mindegyik példány 3 oldal számozott oldalból áll. Jelen szerzıdést a Szerzıdı Felek kölcsönös és együttes értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Kelt: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. Eladó Balmazújváros Város Önkormányzata Vevı Ellenjegyeztem:

12 SZERZİDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELÉRİL Amely létrejött egyrészrıl az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Csizmadia Tamás ügyvezetı), mint az Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (cégjegyzékszám: , képv.: Kalmár Zoltán ügyvezetı, székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. továbbiakban: társaság) üzletrészének a tulajdonosa a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., nyilvántartási szám: , képviseli: Dr. Tiba István polgármester), továbbiakban: Vevı - a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek - között, az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerzıdés célja Szerzıdı Felek tudomással bírnak arról, hogy Eladó kizárólagos tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett, Elsı Ingatlankezelı Kft. elnevezéső társaságnak, akként, hogy az Eladó üzletrésze ,- Ft. Eladó üzletrészét teljes mértékben befizette. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés céljaként azt határozzák meg, hogy a Vevı az Eladótól a Társaság 100%-os mértékő üzletrészét megvásárolja. 2. Az adásvétel tárgya Szerzıdı Felek az 1. pontban meghatározott üzletrész vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott feltételek szerint az Eladó a Társaság üzletrészének 100%-át, azaz összesen ,- Ft névértékő üzletrészét eladja a Vevı részére; a Vevı pedig megveszi az Eladó ,- Ft névértékő üzletrészét. 3. Eladó tájékoztatta Vevıt a Társaság kötelezettségeirıl és jogosultságairól, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, jelenlegi és jövıbeli kötelezettségvállalásairól, a jelentısebb szerzıdésekrıl. Eladó tájékoztatja Vevıt a évi fıkönyvi kivonat és egyéb számviteli adatairól. Vevı kinyilatkozza, hogy a jelen szerzıdés megkötésére tett ajánlatát a Társaság teljes körő jogi, gazdasági és mőszaki állapotának átvilágítását (a továbbiakban: Átvilágítás) követıen, valamennyi, a szerzıdés lényeges feltételére vonatkozó nyilatkozata alapjául szolgáló az Eladó által átadott és adat, információ birtokában tette meg. Kijelenti egyben, hogy a társaság társasági szerzıdését teljes egészében megismerte, azokat magára nézve kötelezınek ismeri el.

13 2 Vevı kinyilatkozza, hogy Eladó - együttmőködési kötelezettsége teljesítése körében - az átvilágítási eljárás során valamennyi általa kért és szerzıdéses nyilatkozata megtételéhez általa fontosnak tartott, a társaság jogi, pénzügyi- számviteli helyzetére vonatkozó információt rendelkezésére bocsátotta. 4. A vételár összege és megfizetésének feltételei A Szerzıdı Felek az 1. pontban körülírt üzletrész vételárát, a jelen Szerzıdésben meghatározott valamennyi feltételre, valamint a Társaság, illetve az Eladó által a jelen szerzıdés megkötését megelızıen a Vevı rendelkezésére bocsátott és általa megismert információkra tekintettel határozták meg. Felek külön okiratban határozzák meg a vételár összegét és a megfizetése módját és feltételeit. 5. Szavatosság Az Eladó által tett kijelentések és szavatossági nyilatkozatok 5.1. Teljességi nyilatkozat. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzıdés alapját képezı okiratok a valóságnak megfelelı adatokat és tájékoztatást tartalmaznak, továbbá minden olyan adatot és információt tartalmaznak, amelyek a jelen Szerzıdés elıkészítése, megkötése, valamint a Társaság rendeltetésszerő és tartós mőködése szempontjából lényegesek. Az Eladó szavatolja, hogy a bemutatta a Vevınek a Társaság kötelezettségvállalásait érintı minden lényeges szerzıdést, nyilatkozatot, szerzıdésen kívüli jogviszonyból eredı kötelezettséget, a Társaság mőködését, vagyoni, pénzügyi helyzetét és kijelenti, hogy a felsoroltak a valós helyzetet tükrözik és azokon túl a Társaságot más kötelezettségvállalás nem terheli, illetıleg a könyvvezetés a magyar számviteli szabályoknak megfelel. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozatát, a Társaság jogi és gazdasági tényállapotának teljes körő ismeretében teszi meg Jogszavatosság. Az Eladók szavatol azért, hogy a Szerzıdés tárgyát képezı üzletrész az Eladó kizárólagos per-, teher és igénymentes tulajdonában áll, továbbá, hogy az üzletrész tulajdonjoga a Vevıre korlátozás nélkül átszállhat. Eladó szavatol, hogy peres, peren kívüli és egyéb hatósági eljárás nem folyik a Társaság ellen és az elvárható gondosság mellett nincs is tudomása a jövıben tervezett, vagy bekövetkezı ilyen eljárásokról Üzletrész-átruházással kapcsolatos szavatosság. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész(ek) értékesítését a Társaság alapítója határozta el, nincs olyan személy, aki elıvásárlási jogot gyakorolhatna. 6. Tulajdonjog átszállás 6.1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész tulajdonjoga az jelen okirat aláírásával egyidejőleg minden további, külön nyilatkozat megtétele nélkül száll át a Vevıre. Eladó köteles a folyamatban lévı ügyekrıl teljes körően beszámolni, és a Vevıt tájékoztatni Felek megállapodnak abban, hogy a tagváltozással kapcsolatos változás bejegyzés iránti kérelmet Vevı készítteti el saját költségére, és terjeszti elı a cégjegyzéket vezetı Cégbíróság felé

14 3 7. Titoktartás Szerzıdı Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzıdés elıkészítésével, megkötésével és teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként kezelnek annak ismeretében, hogy e kötelezettség megsértése esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelı polgári jogi és büntetıjogi következmények alkalmazhatók. E kötelezettség alól bármelyik Fél kizárólag törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán, és csak a jogszabályokban meghatározott mértékő adatok közzététele esetén mentesülhet. Abban az esetben, ha valamelyik Fél törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán köteles a jelen szerzıdéssel kapcsolatos bármely információt nyilvánosságra hozni, errıl az információ-szolgáltatást megelızıen, haladéktalanul értesíti a másik Felet. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Szerzıdı Felek képviselıi jelen szerzıdés aláírásával kijelentik és igazolják, hogy a jelen Szerzıdés megkötéséhez és az ebben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak Szerzıdı Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások során rendezzék. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtıl függıen Felek kikötik a Debreceni Városi Bíróság, illetıleg a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, s alávetik magukat e bíróságok eljárásának. Jelen szerzıdés 4 (négy) eredeti példányban készült, mindegyik példány 3 oldal számozott oldalból áll. Jelen szerzıdést a Szerzıdı Felek kölcsönös és együttes értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Kelt: Elsı vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. Eladó Balmazújváros Város Önkormányzata Vevı Ellenjegyeztem: Debrecen,

15 SZERZİDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELÉRİL Amely létrejött egyrészrıl Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Csizmadia Tamás ügyvezetı), mint az Halomalja Mezıgazdasági Termelı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (cégjegyzékszám: , képv.: Loós Brigitta Tünde ügyvezetı, székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. továbbiakban: társaság) üzletrészének a tulajdonosa a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., nyilvántartási szám: , képviseli: Dr. Tiba István polgármester), továbbiakban: Vevı - a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek - között, az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerzıdés célja Szerzıdı Felek tudomással bírnak arról, hogy Eladó kizárólagos tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett, Elsı Ingatlankezelı Kft. elnevezéső társaságnak, akként, hogy az Eladó üzletrésze ,- Ft. Eladó üzletrészét teljes mértékben befizette. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés céljaként azt határozzák meg, hogy a Vevı az Eladótól a Társaság 100%-os mértékő üzletrészét megvásárolja. 2. Az adásvétel tárgya Szerzıdı Felek az 1. pontban meghatározott üzletrész vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott feltételek szerint az Eladó a Társaság üzletrészének 100%-át, azaz összesen ,- Ft névértékő üzletrészét eladja a Vevı részére; a Vevı pedig megveszi az Eladó ,- Ft névértékő üzletrészét. 3. Eladó tájékoztatta Vevıt a Társaság kötelezettségeirıl és jogosultságairól, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, jelenlegi és jövıbeli kötelezettségvállalásairól, a jelentısebb szerzıdésekrıl. Eladó tájékoztatja Vevıt a évi fıkönyvi kivonat és egyéb számviteli adatairól. Vevı kinyilatkozza, hogy a jelen szerzıdés megkötésére tett ajánlatát a Társaság teljes körő jogi, gazdasági és mőszaki állapotának átvilágítását (a továbbiakban: Átvilágítás) követıen, valamennyi, a szerzıdés lényeges feltételére vonatkozó nyilatkozata alapjául szolgáló az Eladó által átadott és adat, információ birtokában tette meg. Kijelenti egyben, hogy a társaság társasági szerzıdését teljes egészében megismerte, azokat magára nézve kötelezınek ismeri el.

16 2 Vevı kinyilatkozza, hogy Eladó - együttmőködési kötelezettsége teljesítése körében - az átvilágítási eljárás során valamennyi általa kért és szerzıdéses nyilatkozata megtételéhez általa fontosnak tartott, a társaság jogi, pénzügyi- számviteli helyzetére vonatkozó információt rendelkezésére bocsátotta. 4. A vételár összege és megfizetésének feltételei A Szerzıdı Felek az 1. pontban körülírt üzletrész vételárát, a jelen Szerzıdésben meghatározott valamennyi feltételre, valamint a Társaság, illetve az Eladó által a jelen szerzıdés megkötését megelızıen a Vevı rendelkezésére bocsátott és általa megismert információkra tekintettel határozták meg. Felek külön okiratban határozzák meg a vételár összegét és a megfizetése módját és feltételeit. 5. Szavatosság Az Eladó által tett kijelentések és szavatossági nyilatkozatok 5.1. Teljességi nyilatkozat. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzıdés alapját képezı okiratok a valóságnak megfelelı adatokat és tájékoztatást tartalmaznak, továbbá minden olyan adatot és információt tartalmaznak, amelyek a jelen Szerzıdés elıkészítése, megkötése, valamint a Társaság rendeltetésszerő és tartós mőködése szempontjából lényegesek. Az Eladó szavatolja, hogy a bemutatta a Vevınek a Társaság kötelezettségvállalásait érintı minden lényeges szerzıdést, nyilatkozatot, szerzıdésen kívüli jogviszonyból eredı kötelezettséget, a Társaság mőködését, vagyoni, pénzügyi helyzetét és kijelenti, hogy a felsoroltak a valós helyzetet tükrözik és azokon túl a Társaságot más kötelezettségvállalás nem terheli, illetıleg a könyvvezetés a magyar számviteli szabályoknak megfelel. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozatát, a Társaság jogi és gazdasági tényállapotának teljes körő ismeretében teszi meg Jogszavatosság. Az Eladók szavatol azért, hogy a Szerzıdés tárgyát képezı üzletrész az Eladó kizárólagos per-, teher és igénymentes tulajdonában áll, továbbá, hogy az üzletrész tulajdonjoga a Vevıre korlátozás nélkül átszállhat. Eladó szavatol, hogy peres, peren kívüli és egyéb hatósági eljárás nem folyik a Társaság ellen és az elvárható gondosság mellett nincs is tudomása a jövıben tervezett, vagy bekövetkezı ilyen eljárásokról Üzletrész-átruházással kapcsolatos szavatosság. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész(ek) értékesítését a Társaság alapítója határozta el, nincs olyan személy, aki elıvásárlási jogot gyakorolhatna. 6. Tulajdonjog átszállás 6.1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész tulajdonjoga az jelen okirat aláírásával egyidejőleg minden további, külön nyilatkozat megtétele nélkül száll át a Vevıre. Eladó köteles a folyamatban lévı ügyekrıl teljes körően beszámolni, és a Vevıt tájékoztatni Felek megállapodnak abban, hogy a tagváltozással kapcsolatos változás bejegyzés iránti kérelmet Vevı készítteti el saját költségére, és terjeszti elı a cégjegyzéket vezetı Cégbíróság felé

17 3 7. Titoktartás Szerzıdı Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzıdés elıkészítésével, megkötésével és teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként kezelnek annak ismeretében, hogy e kötelezettség megsértése esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelı polgári jogi és büntetıjogi következmények alkalmazhatók. E kötelezettség alól bármelyik Fél kizárólag törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán, és csak a jogszabályokban meghatározott mértékő adatok közzététele esetén mentesülhet. Abban az esetben, ha valamelyik Fél törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán köteles a jelen szerzıdéssel kapcsolatos bármely információt nyilvánosságra hozni, errıl az információ-szolgáltatást megelızıen, haladéktalanul értesíti a másik Felet. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Szerzıdı Felek képviselıi jelen szerzıdés aláírásával kijelentik és igazolják, hogy a jelen Szerzıdés megkötéséhez és az ebben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak Szerzıdı Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások során rendezzék. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtıl függıen Felek kikötik a Debreceni Városi Bíróság, illetıleg a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, s alávetik magukat e bíróságok eljárásának. Jelen szerzıdés 4 (négy) eredeti példányban készült, mindegyik példány 3 oldal számozott oldalból áll. Jelen szerzıdést a Szerzıdı Felek kölcsönös és együttes értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Kelt: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. Eladó Balmazújváros Város Önkormányzata Vevı Ellenjegyeztem:

18 SZERZİDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELÉRİL Amely létrejött egyrészrıl Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Csizmadia Tamás ügyvezetı), mint az Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (cégjegyzékszám: , képv.: Hegedős Tibor ügyvezetı, székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. továbbiakban: társaság) üzletrészének a tulajdonosa a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., nyilvántartási szám: , képviseli: Dr. Tiba István polgármester), továbbiakban: Vevı - a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek - között, az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerzıdés célja Szerzıdı Felek tudomással bírnak arról, hogy Eladó kizárólagos tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett, Elsı Ingatlankezelı Kft. elnevezéső társaságnak, akként, hogy az Eladó üzletrésze ,- Ft. Eladó üzletrészét teljes mértékben befizette. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés céljaként azt határozzák meg, hogy a Vevı az Eladótól a Társaság 100%-os mértékő üzletrészét megvásárolja. 2. Az adásvétel tárgya Szerzıdı Felek az 1. pontban meghatározott üzletrész vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott feltételek szerint az Eladó a Társaság üzletrészének 100%-át, azaz összesen ,- Ft névértékő üzletrészét eladja a Vevı részére; a Vevı pedig megveszi az Eladó ,- Ft névértékő üzletrészét. 3. Eladó tájékoztatta Vevıt a Társaság kötelezettségeirıl és jogosultságairól, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, jelenlegi és jövıbeli kötelezettségvállalásairól, a jelentısebb szerzıdésekrıl. Eladó tájékoztatja Vevıt a évi fıkönyvi kivonat és egyéb számviteli adatairól. Vevı kinyilatkozza, hogy a jelen szerzıdés megkötésére tett ajánlatát a Társaság teljes körő jogi, gazdasági és mőszaki állapotának átvilágítását (a továbbiakban: Átvilágítás) követıen, valamennyi, a szerzıdés lényeges feltételére vonatkozó nyilatkozata alapjául szolgáló az Eladó által átadott és adat, információ birtokában tette meg. Kijelenti egyben, hogy a társaság társasági szerzıdését teljes egészében megismerte, azokat magára nézve kötelezınek ismeri el.

19 2 Vevı kinyilatkozza, hogy Eladó - együttmőködési kötelezettsége teljesítése körében - az átvilágítási eljárás során valamennyi általa kért és szerzıdéses nyilatkozata megtételéhez általa fontosnak tartott, a társaság jogi, pénzügyi- számviteli helyzetére vonatkozó információt rendelkezésére bocsátotta. 4. A vételár összege és megfizetésének feltételei A Szerzıdı Felek az 1. pontban körülírt üzletrész vételárát, a jelen Szerzıdésben meghatározott valamennyi feltételre, valamint a Társaság, illetve az Eladó által a jelen szerzıdés megkötését megelızıen a Vevı rendelkezésére bocsátott és általa megismert információkra tekintettel határozták meg. Felek külön okiratban határozzák meg a vételár összegét és a megfizetése módját és feltételeit. 5. Szavatosság Az Eladó által tett kijelentések és szavatossági nyilatkozatok 5.1. Teljességi nyilatkozat. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzıdés alapját képezı okiratok a valóságnak megfelelı adatokat és tájékoztatást tartalmaznak, továbbá minden olyan adatot és információt tartalmaznak, amelyek a jelen Szerzıdés elıkészítése, megkötése, valamint a Társaság rendeltetésszerő és tartós mőködése szempontjából lényegesek. Az Eladó szavatolja, hogy a bemutatta a Vevınek a Társaság kötelezettségvállalásait érintı minden lényeges szerzıdést, nyilatkozatot, szerzıdésen kívüli jogviszonyból eredı kötelezettséget, a Társaság mőködését, vagyoni, pénzügyi helyzetét és kijelenti, hogy a felsoroltak a valós helyzetet tükrözik és azokon túl a Társaságot más kötelezettségvállalás nem terheli, illetıleg a könyvvezetés a magyar számviteli szabályoknak megfelel. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozatát, a Társaság jogi és gazdasági tényállapotának teljes körő ismeretében teszi meg Jogszavatosság. Az Eladók szavatol azért, hogy a Szerzıdés tárgyát képezı üzletrész az Eladó kizárólagos per-, teher és igénymentes tulajdonában áll, továbbá, hogy az üzletrész tulajdonjoga a Vevıre korlátozás nélkül átszállhat. Eladó szavatol, hogy peres, peren kívüli és egyéb hatósági eljárás nem folyik a Társaság ellen és az elvárható gondosság mellett nincs is tudomása a jövıben tervezett, vagy bekövetkezı ilyen eljárásokról Üzletrész-átruházással kapcsolatos szavatosság. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész(ek) értékesítését a Társaság alapítója határozta el, nincs olyan személy, aki elıvásárlási jogot gyakorolhatna. 6. Tulajdonjog átszállás 6.1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész tulajdonjoga az jelen okirat aláírásával egyidejőleg minden további, külön nyilatkozat megtétele nélkül száll át a Vevıre. Eladó köteles a folyamatban lévı ügyekrıl teljes körően beszámolni, és a Vevıt tájékoztatni Felek megállapodnak abban, hogy a tagváltozással kapcsolatos változás bejegyzés iránti kérelmet Vevı készítteti el saját költségére, és terjeszti elı a cégjegyzéket vezetı Cégbíróság felé

20 3 7. Titoktartás Szerzıdı Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerzıdés elıkészítésével, megkötésével és teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként kezelnek annak ismeretében, hogy e kötelezettség megsértése esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelı polgári jogi és büntetıjogi következmények alkalmazhatók. E kötelezettség alól bármelyik Fél kizárólag törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán, és csak a jogszabályokban meghatározott mértékő adatok közzététele esetén mentesülhet. Abban az esetben, ha valamelyik Fél törvény vagy hatáskörrel rendelkezı hatóság rendelkezése folytán köteles a jelen szerzıdéssel kapcsolatos bármely információt nyilvánosságra hozni, errıl az információ-szolgáltatást megelızıen, haladéktalanul értesíti a másik Felet. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Szerzıdı Felek képviselıi jelen szerzıdés aláírásával kijelentik és igazolják, hogy a jelen Szerzıdés megkötéséhez és az ebben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak Szerzıdı Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások során rendezzék. Ennek sikertelensége esetére hatáskörtıl függıen Felek kikötik a Debreceni Városi Bíróság, illetıleg a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, s alávetik magukat e bíróságok eljárásának. Jelen szerzıdés 4 (négy) eredeti példányban készült, mindegyik példány 3 oldal számozott oldalból áll. Jelen szerzıdést a Szerzıdı Felek kölcsönös és együttes értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Kelt: Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. Eladó Balmazújváros Város Önkormányzata Vevı Ellenjegyeztem:

21 SZERZİDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELÉRİL Amely létrejött egyrészrıl Az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. (cégjegyzékszám: , székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Csizmadia Tamás ügyvezetı), mint az Elsı Ingatlankezelı és Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (cégjegyzékszám: , képv.: Bagi Zsolt ügyvezetı, székhelye: 4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a. továbbiakban: társaság) üzletrészének a tulajdonosa a továbbiakban: Eladó, másrészrıl a Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., nyilvántartási szám: , képviseli: Dr. Tiba István polgármester), továbbiakban: Vevı - a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek - között, az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint: 1. A Szerzıdés célja Szerzıdı Felek tudomással bírnak arról, hogy Eladó kizárólagos tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett, Elsı Ingatlankezelı Kft. elnevezéső társaságnak, akként, hogy az Eladó üzletrésze ,- Ft. Eladó üzletrészét teljes mértékben befizette. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés céljaként azt határozzák meg, hogy a Vevı az Eladótól a Társaság 100%-os mértékő üzletrészét megvásárolja. 2. Az adásvétel tárgya Szerzıdı Felek az 1. pontban meghatározott üzletrész vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott feltételek szerint az Eladó a Társaság üzletrészének 100%-át, azaz összesen ,- Ft névértékő üzletrészét eladja a Vevı részére; a Vevı pedig megveszi az Eladó ,- Ft névértékő üzletrészét. 3. Eladó tájékoztatta Vevıt a Társaság kötelezettségeirıl és jogosultságairól, gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, jelenlegi és jövıbeli kötelezettségvállalásairól, a jelentısebb szerzıdésekrıl. Eladó tájékoztatja Vevıt a évi fıkönyvi kivonat és egyéb számviteli adatairól. Vevı kinyilatkozza, hogy a jelen szerzıdés megkötésére tett ajánlatát a Társaság teljes körő jogi, gazdasági és mőszaki állapotának átvilágítását (a továbbiakban: Átvilágítás) követıen, valamennyi, a szerzıdés lényeges feltételére vonatkozó nyilatkozata alapjául szolgáló az Eladó által átadott és adat, információ birtokában tette meg. Kijelenti egyben, hogy a társaság társasági szerzıdését teljes egészében megismerte, azokat magára nézve kötelezınek ismeri el.

22 2 Vevı kinyilatkozza, hogy Eladó - együttmőködési kötelezettsége teljesítése körében - az átvilágítási eljárás során valamennyi általa kért és szerzıdéses nyilatkozata megtételéhez általa fontosnak tartott, a társaság jogi, pénzügyi- számviteli helyzetére vonatkozó információt rendelkezésére bocsátotta. 4. A vételár összege és megfizetésének feltételei A Szerzıdı Felek az 1. pontban körülírt üzletrész vételárát, a jelen Szerzıdésben meghatározott valamennyi feltételre, valamint a Társaság, illetve az Eladó által a jelen szerzıdés megkötését megelızıen a Vevı rendelkezésére bocsátott és általa megismert információkra tekintettel határozták meg. Felek külön okiratban határozzák meg a vételár összegét és a megfizetése módját és feltételeit. 5. Szavatosság Az Eladó által tett kijelentések és szavatossági nyilatkozatok 5.1. Teljességi nyilatkozat. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerzıdés alapját képezı okiratok a valóságnak megfelelı adatokat és tájékoztatást tartalmaznak, továbbá minden olyan adatot és információt tartalmaznak, amelyek a jelen Szerzıdés elıkészítése, megkötése, valamint a Társaság rendeltetésszerő és tartós mőködése szempontjából lényegesek. Az Eladó szavatolja, hogy a bemutatta a Vevınek a Társaság kötelezettségvállalásait érintı minden lényeges szerzıdést, nyilatkozatot, szerzıdésen kívüli jogviszonyból eredı kötelezettséget, a Társaság mőködését, vagyoni, pénzügyi helyzetét és kijelenti, hogy a felsoroltak a valós helyzetet tükrözik és azokon túl a Társaságot más kötelezettségvállalás nem terheli, illetıleg a könyvvezetés a magyar számviteli szabályoknak megfelel. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt nyilatkozatát, a Társaság jogi és gazdasági tényállapotának teljes körő ismeretében teszi meg Jogszavatosság. Az Eladók szavatol azért, hogy a Szerzıdés tárgyát képezı üzletrész az Eladó kizárólagos per-, teher és igénymentes tulajdonában áll, továbbá, hogy az üzletrész tulajdonjoga a Vevıre korlátozás nélkül átszállhat. Eladó szavatol, hogy peres, peren kívüli és egyéb hatósági eljárás nem folyik a Társaság ellen és az elvárható gondosság mellett nincs is tudomása a jövıben tervezett, vagy bekövetkezı ilyen eljárásokról Üzletrész-átruházással kapcsolatos szavatosság. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész(ek) értékesítését a Társaság alapítója határozta el, nincs olyan személy, aki elıvásárlási jogot gyakorolhatna. 6. Tulajdonjog átszállás 6.1. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt üzletrész tulajdonjoga az jelen okirat aláírásával egyidejőleg minden további, külön nyilatkozat megtétele nélkül száll át a Vevıre. Eladó köteles a folyamatban lévı ügyekrıl teljes körően beszámolni, és a Vevıt tájékoztatni Felek megállapodnak abban, hogy a tagváltozással kapcsolatos változás bejegyzés iránti kérelmet Vevı készítteti el saját költségére, és terjeszti elı a cégjegyzéket vezetı Cégbíróság felé

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 35. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. december 1-jén (hétfı) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7099/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. a szántó 0,9273 10,29 0,9273 10,29 0,1896 1,33 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemz Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemz Földalap vagyoni körébe tartozó földek értékesítési szabályzata vonatkozó fejezetei

Részletesebben

Ingatlan opciós szerzıdés

Ingatlan opciós szerzıdés Ingatlan opciós szerzıdés TERVEZET Amely létrejött egyrészrıl Gardénia Csipkefüggönygyár Rt. (Székhelye: 9025 Gyır, Csipkegyári út 11.; cégjegyzékszáma: Cg.08-10-001509; statisztikai száma: 10531255-1760-114-08;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás

2012. évi C. törvény. A tevékeny megbánás A büntetı ügyekben alkalmazható közvetítıi eljárással kapcsolatos jogszabályok Kötelezı tananyag: 2012. évi C. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl A tevékeny megbánás 29. (1) Nem büntethetı, aki az élet,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása A biztosítást megkötheti az a - Magyarországon bejegyzett utazásszervezı által, Magyarország területén belül - szervezett utazáson

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Együttműködési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben