BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ"

Átírás

1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését június 23. (szerda) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola mőködésérıl Elıadó: Nagy Istvánné intézményvezetı 4. Elıterjesztés az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 17.) számú rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a Hajdú Volán Zrt. Balmazújvároson végzett helyi személyszállítás beszámolója tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés folyószámla hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés Balmazújváros külterületén vállalkozók által kezdeményezett rendezési terv módosításról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı többletbevételének felhasználása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés Balmazújváros illegális hulladéklerakóinak felszámolása 2010 címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

2 2 11. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése elnevezéső beruházása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés Bölcsıde bıvítés és felújítás Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés Balmazújváros Város Kulturájáért, a Balmazújváros Városért, Balmazújváros díszpolgára címek odaítélése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) Balmazújváros, június 15. Dr. Tiba István sk. polgármester

3 BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 62/2010. (III. 16.) Illegális hulladéklerakók felszámolása elnevezéső pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került, melyet követıen a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásban részesítette. A támogatás azonban alacsonyabb összegre szólt, mint a kért támogatási összeg, erre tekintettel a soros képviselı-testületi ülésre beterjesztésre kerül egy elıterjesztés, amely a pályázat új támogatását és költségvetését tartalmazza. 63/2010. (III. 16.) Ingatlan-nyilvántartás lakossági és önkormányzati szolgáltatásával, továbbá a városi közmőtérkép digitalizálásával kapcsolatos feladatok tárgyában Az ingatlan-nyilvántartás szolgáltatásával kapcsolatos szolgáltatási szerzıdés alapján a TAKARNET földhivatali rendszer igénybevétele hatósági, államigazgatási, vagyon és pályázati, tervezési ügyekben folyamatos. A közmőtérkép digitalizálásának I. üteme a belterületen megkezdıdött, évre a városközpont digitalizálása lesz ütemezve. 76/2010. (III. 24.) A 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai csoportok, ill. tanévben indítható iskolai osztályok és napközis csoportok számának meghatározása tárgyában Az óvodákban, iskolákban megtörténtek a 2010/2011. évi beiratkozások a Képviselı-testület döntésének megfelelıen. A közös beiskolázási körzetbıl meghatároztuk az adott iskolába felvehetı tanulók névsorát az iskolák közötti létszámok kiegyenlítettsége érdekében. 103/2010. (IV. 28.) Balmazújváros Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítésérıl Az önkormányzat évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló továbbítása megtörtént. 105/2010. (IV. 28.) Balmazújváros Kossuth téri, városközponti és Virágoskúti külterületi építési övezete rendezési terv módosítása tárgyában A Kossuth téri és Virágoskúti építési övezetek HÉSZ és Szabályozási terv módosításáról az érintetteknek a rendelet és határozat kivonatot, valamint az alátámasztó terveket az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvény alapján megküldtük. 106/2010. (IV. 28.) Vörösmarty u. 27. szám alatti ingatlan elıvásárlása tárgyában A Vörösmarty u. 27. számú ingatlan magántulajdonban lévı lakás tulajdonosának vételi felajánlására a Képviselı-testület arról döntött, hogy az osztatlan közös tulajdonú lakásrészt nem tudja az önkormányzat megvásárolni, errıl a kérelmezıt tájékoztattuk a határozat kivonat megküldésével. 119/2010. (IV. 28.) A Halomalja Kft. kérelme tárgyában A Halomalja Kft. részére a szükséges munkagépek megvásárlásához ,- Ft átutalása megtörtént. A Kft. által a korábbi években felvett és fennálló kölcsön, illetve lízing szerzıdések egyösszegő kifizetéséhez szükséges intézkedések megtétele folyamatban van.

4 123/2010. (V. 11.) A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratának módosítása tárgyában A Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola alapító okiratában bekövetkezett változásokat, valamint az egységes szerkezető alapító okiratot határidın belül megküldtük a Magyar Államkincstár részére, amely a kért módosításokat július 1. hatályosulási dátummal átvezette a nyilvántartásba. 125/2010. (V. 11.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában bekövetkezett változásokat, valamint az egységes szerkezető alapító okiratot határidın belül megküldtük a Magyar Államkincstár részére, amely a kért módosításokat május 27. hatályosulási dátummal átvezette a nyilvántartásba. 127/2010. (V. 19.) Kerékpárút hálózat fejlesztéssel összefüggı ingatlan adásvétel tárgyában Jelenleg a telekalakítási eljárás folyamatban (az egyes ingatlanok megosztása miatt) van az illetékes földhivatalnál, melynek lefolytatását követıen kerülhet csak sor a telekalakítási megállapodás és az ingatlan adásvételi szerzıdések megkötésére /2010. (V. 19.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt május 26. napjára kitőzött közgyőlésen való részvétel és döntések meghozatala tárgyában A testületi döntésnek megfelelıen a meghatalmazott képviselte az önkormányzatot a Vízmő Zrt. közgyőlésen. Az ott történtekrıl a tisztelt Képviselı-testületet a május 27-i munkaterv szerinti ülésen interpelláció keretében a meghatalmazott tájékoztatta. 148/2010. (V. 27.) Hortobágy községgel április 1-jén megkötött igazgatási társulási megállapodás módosítása tárgyában A Hortobággyal megkötött igazgatási társulási megállapodás módosítása Balmazújváros Város Önkormányzata részérıl aláírásra került, és megküldtük Hortobágy Község Önkormányzatának. 150/2010. (V. 27.) A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) számú rendelet 7. számú függelékének módosítása tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az SzMSz. 7. sz. függelékének módosítása megtörtént. A polgármesteri fogadónap változásáról a lakosságot több fórumon tájékoztattuk. 151/2010. (V. 27.) A Balmazújváros 01 kötvény lekötése tárgyában A Balmazújváros 01 elnevezéső kötvénybıl eft 2 hónapra, eft 1 hónapra lekötésre került. 152/2010. (V. 27.) Bölcsıde bıvítés és felújítás Balmazújvároson elnevezéső pályázat tárgyában A Bévisz Generál Kft-vel a vonatkozó vállalkozási szerzıdés módosításra kerül, melynek alapján megtörtént a munkaterület átadása és már folyamatban van az építési beruházás. 153/2010. (V. 27.) A KEOP Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés elnevezéső pályázathoz szükséges elızetes felmérés tárgyában A Solar Field Kft. társasággal a vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésre került, jelenleg folyik az épületek energetikai felmérése. 2

5 Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, június 15. Dr. Tiba István polgármester 3

6 TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 28. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselıtestületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti: A kijelölt városi jegyzınek január 1-tıl kell gondoskodni a házi segítségnyújtást igénylık gondozási szükségletét vizsgáló bizottság felállításáról. Ezen szabály alapján már harmadik éve mőködik egy három tagú bizottság, melynek tagjai a szociális szolgáltatás szakemberei, illetve a jegyzı által delegált szociális ügyintézı. Amennyiben a napi gondozási szükséglet legfeljebb napi 4 óra, akkor a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtást igénybe veheti kérelmezı évben 80 esetben, 2009-ben már 316 fı kérelmezı esetében kellett vizsgálni a gondozási szükségletet, míg évben eddig már 47 esetben került sor erre. Amennyiben a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, akkor bentlakásos intézményi elhelyezést kezdeményezhet az igénylı. Ebben az esetben az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet elsıfokú szakértıi bizottsága dönt a gondozási szükségletrıl az intézményvezetı kérelmére. A rendelkezésre állási támogatásban (továbbiakban: RÁT) részesülık számára évben is lehetıség van a közcélú foglalkoztatásra, mely az alábbiak szerint alakul: Önkormányzat Városgazdálkodási Összesen (fı) intézményei (fı) KHT. (fı) január február március április május Az elızıeken túl a téli-tavaszi közmunkaprogramban 25 fı, míg a vasút-tisztasági programban 45 fı RÁT-ban részesülı vesz részt. A fenti magas számú foglalkoztatás ellenére május hónapban 355 fı részére pénzbeli támogatást folyósítottunk. A hadigondozásról szóló évi XLV. tv. alapján a hadiesemények (katonai szolgálat az I. és II. világháborúban, hadifogság, munkaszolgálat, légitámadás és hadmővelet) során hısi halált halt, vagy megrokkant katonák, polgári lakosok és hozzátartozóik részére pénzbeli támogatás kerülhet megállapításra. A támogatás lehet egyszeri és rendszeres. Tekintettel arra, hogy a jogszabály szeptember 1-je óta van hatályban, az ellátásra jogosultak abban az idıszakban éltek kérelem benyújtásának lehetıségével, illetve sor került az eljárás lefolytatására. Hadieredető fogyatkozás miatt egészségkárosodás esetén hadirokkant járadék került megállapításra. Öt járadékosztályba lehet besorolni a hadirokkantat, az egészségkárosodás mértékétıl függıen. A havi járadék összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 70 és 210 %-a között van, melyet a nyugellátással együtt folyósít a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. A hadiözvegyek havi járadéka a nyugdíjminimum 75 %-a. A volt hadiárvák és a volt hadigyámoltak részére egyszeri ,- Ft összegő támogatás került megállapításra a korábbi években. A hadirokkant eltemetésérıl gondoskodó személyt temetési hozzájárulás illeti meg, a nyugdíjminimum 310 %-a, mely évben ,- Ft. A rendszeres hadigondozotti pénzellátásban részesülıket alanyi jogon megilleti a közgyógyellátás, illetve a szociális intézményi ellátást is térítésmentesen vehetik igénybe. Ebben az esetben a közalapítvány megtéríti a szolgáltatást biztosító intézmény részére az 1

7 intézményi térítési díjjal azonos összegő személyi térítési díjat. Sok balmazújvárosi családot érintett ez a jogszabály, azonban napjainkban már csak 28 fı részesül hadigondozotti pénzellátásban, melybıl 8 fı hadirokkant, illetve 20 fı hadiözvegy részesül ilyen pénzellátásban évben már ritkán érkezik hadigondozási tárgyú kérelem, sajnos csak temetési hozzájárulást állapítunk meg, illetve a hadirokkant túlélı özvegyét hadiözveggyé lehet nyilvánítani és ezzel egyidejőleg a rendszeres pénzellátást is meg kell állapítani. Hadigondozási ügyekben elsı fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje. Tekintettel arra, hogy ezen iratok nem selejtezhetık, így irattárunkban az I. és II. Világháborúban sérelmet szenvedett személyekre és családtagjaikra vonatkozóan még fellelhetı iratanyaggal rendelkezünk januárjában sok balmazújvárosi lakos vittek munkaszolgálatra (deportálták, mert német ajkú volt ) az akkori Szovjetunióban található Krasznijlucs városba. Amennyiben hadieredető sérülést szenvedtek, akkor ık és családtagjaik is nyilvántartásba kerültek a korabeli iratok alapján. Ezen nyilvántartások vezetése is a Szociális Csoport feladata. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. Tv. vonatkozó szakasza alapján tárgyév június és december hónapban a jogosultsági feltételek megléte esetén óvodáztatási támogatást kell folyósítani. Elsı alkalommal ,- Ft-ot, további alkalommal pedig ,- Ft a támogatás mértéke június hónapban 130 gyermek részére kerül kifizetésre ez a támogatás, melybıl elsı alkalommal 33 gyermek fog részesülni ,- Ft összegő támogatásban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elsısorban természetben nyújtott támogatási forma. Ingyenes étkezésre jogosít bölcsıdei ellátásban részesülıtıl egészen az általános iskola 7. osztályos tanulói részére, valamint ingyenes tankönyvellátást is biztosít. Mindezek mellett évente kettı alkalommal június és november hónapokban egyszeri pénzbeli ellátást is biztosít, melynek összege évben 5.800, ,- Ft. A gyermekvédelmi kedvezményt egy évre kell megállapítani, s a legtöbb jogosultság június 30. napjával lejár. A kérelmet a jogosultság lejárta elıtt már három hónappal korábban is be lehet nyújtani, ezért május és június hónapokban nagy számú kérelem érkezett, mivel településünkön több mint 900 családot érint. A kedvezményben részesülı gyermekek száma 1972 fı. Egyes lakáscélú kölcsönökbıl eredı adósságok rendezésérıl szóló 11/2005. (I.26.) számú kormányrendelet az december 31-e elıtt felvett lakáshitelek tekintetében fizetésképtelen adósok számára nyújt kedvezményt oly módon, hogy az adós és családja szociális rászorultságára tekintettel a Magyar Állam a központi költségvetés terhére megvásárolta a hitelhátralékot a pénzintézettıl. A törlesztési kötelezettség 10 év idıtartamú felfüggesztése mellett Balmazújváros Város Önkormányzata javára, a jogosult ingatlanra elidegenítési és terhelési feljegyzés került elrendelésre az ingatlan-nyilvántartásba. A törlesztési kötelezettség felfüggesztése akkor indokolt, ha a családban az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, s ezt kétévente felül kell vizsgálni. A személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül az alapellátások tekintetében, az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény székhelye szerint illetékes jegyzı adja ki a mőködési engedélyt. A gyermekjóléti intézmények esetében évente, a szociális intézményeknél kétévente kell ellenırizni a szabályos mőködést. Az ellenırzési ütemterv alapján május 27-én került sor a Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában mőködı a Mikrotérségi Bölcsıde székhelyén és telephelyén is a szakmai ellenırzésre. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Megkezdıdött a Bethlen utca végén, a Kıudvari bekötıút jobb oldalán lévı lezárt folyékony hulladéklerakó rekultivációja az elnyert pályázati támogatás alapján. A rekultiváció kivitelezését végzı vállalkozás jelenleg a mintegy két évtized alatt összegyőlt szennyvíziszap deponálását végzi, a szennyvíziszap az AKSD debreceni telephelyére kerül elszállításra, a zárt jármővekkel történı szállítás folyamatban van. A rendkívüli csapadékos idıjárási viszonyok miatt késıbbi ütemezéssel kezdıdött meg a szintén pályázati támogatás útján létesülı Kiskútújsor szilárd burkolatú útépítése, a várható 2

8 befejezés és a mőszaki átadás a szerzıdéses határidın belül megtörténik. A középiskola rekonstrukció utáni használatbavételi engedélyhez a szakhatóságok hozzájárultak, a használatbavételi engedély rövidesen kiadásra kerül. A városközpontban a Kossuth téri szolgáltató pavilonoknál egyéni önkormányzati kezdeményezésre történt közvilágítás földkábeles bıvítéséhez a tervek elkészültek, melynek megvalósítására elıirányzat van az éves költségvetésben. Az önkormányzati győjtıutak jogerıs útépítési engedélye az engedélyköteles utakra vonatkozóan kiadásra került, a győjtıutak rekonstrukciójával kapcsolatos beruházáshoz az elnyert pályázat alapján a támogatási szerzıdéskötés folyamatban van. A város rendezési terve módosításával kapcsolatos döntésekre tekintettel a Batthyány utca 4. és a strandfürdı tömbjét érintı szabályozásra a településtervezıi szerzıdés megkötésre került, a HÉSZ és a Szabályozási terv módosítás folyamatban van. A kerékpárút beruházásához az útépítési engedélyezési eljárás folyamatban van. A településıri szolgálat részére a parlagfő irtásával kapcsolatos ellenırzések lettek kiadva különös tekintettel a közületek, intézmények ingatlanaira tekintettel. A közterületfelügyelet havonként munkaidın túli és esti idıszakban ellenırzést végez a jármővek szabálytalan parkolásával és közvilágítási lámpák hiányosságaival kapcsolatban. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési csoport jelenleg 4 fıvel dolgozik. 1 fı munkaviszonya június 7. napján kezdıdött, ı még a betanulás idıszakában van. Az Építési csoport jelenleg folyamtban lévı jelentısebb feladatai, ügyei: Balmazújváros Veres P. utcai társasház bontási kötelezése, ezzel kapcsolatos bírságolás foganatosítása, tekintettel arra, hogy a kötelezett a határozatunkban foglalt kötelezettségeit nem teljesítette. Nem engedélyköteles épületek bejelentéseinek nyilvántartásba vétele. Balmaz Sütöde használatbavételi engedélyezési ügye. Egyek mentıállomás építési engedélyezése. Egyek óvoda építési engedély módosításának az ügye. Balmazújvároson, Egyeken és Hortobágyon lakóépületek építési, használatbavételi engedélyezési ügyei. Hajdúböszörményben fürdı büfé használatbavételi engedélyezése eljáró hatóságként. Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezései. Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület látogatóközpont építési engedélyezése. Egyeken életveszélyes épületek bontási, megerısítési építési engedélyezési ügyei. Hortobágyon falusi szálláshelyek építési engedélyezése. Balmazújvároson középiskola használatbavételi engedélyezése. Balmazújvároson a Debreceni út mellett található, egykor temetıként használt területen kézmőves és bemutató házó építési engedélyezése. Ifjúsági közösségi ház építési engedélyezése. Sporttér u. 4. szám alatti társasház építési engedély módosítása. A korábbi jelentésemben nevesített eljáró hatósági ügyek ügyintézése, engedélyezése. Építési engedélyek érvényesítésének meghosszabbítása (jelenleg öt ilyen ügyünk van folyamatban). Szakhatóságként szakhatósági állásfoglalás kiadása folyamatosan. Statisztikai adatszolgáltatások havi, negyedéves és féléves gyakorisággal (adatszolgáltatási kötelezettség jellegétıl függıen). Településenként jogszabály által elıírt 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan. Zajkibocsátási határértékek megállapítása szintén folyamatosan. Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás folyamatosan. 3

9 Jelenleg még három olyan telekalakítási engedélyezésünk van folyamatban, mely a telekalakítási engedélyezési eljárás módosítását megelızıen (2010. január 1. elıtt) indult hatóságunknál. Ezen kérelmek elbírálása folyamatos, a döntéshozatalra azért nem kerülhetet sor, mert az eljárás vagy szünetel, vagy a hiánypótlás teljesítésének stádiumában van. Okmányiroda Közlekedési igazgatás július 1. napjától a gépjármővek tulajdonjog átruházási szerzıdéseivel, illetıleg az üzembentartói szerzıdésekkel kapcsolatosan igen jelentıs változások lépnek életbe. Fenti jogügyletek csak teljes bizonyitó erejő magánokiratban foglalás esetén alkalmasak hatósági bejegyzésre. Mind a tulajdonjog átruházási szerzıdésnek, mind az üzembentartói szerzıdésnek meghatározott formai és tartalmi követelményeket kell kielégítenie, ellenkezı esetben a közlekedés igazgatási hatóság el kell, hogy utasítsa a bejegyzést. Fenti információkat közétettük hirdetmény formájában, a balmazújvárosi honlapon és a közeljövıben a Balmazújváros c. újságban is megjelenik. Hatályb lépett az a rendelkezés is, mely szerint a mőszaki vizsgáztatás során nem kell eredetvizsgálatot készítettni, ezt csak tulajdonjog változása esetén kötelezı. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyiratforgalom volt a közlekedési igazgatási területen: - Gépjármő ügyben 125 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 98 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonására irányuló megkeresés 17 db érkezett, ebbıl 14 db már határozattal már le is zárult db átírási, üzembentartói bejegyzési kérelmet bíráltunk el. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 74 db. - Adatváltozás miatti engedély cseréjére 126 esetben került sor. - Állandó vezetıi engedély kiadása (vezetıi engedély cseréje, pótlása, elsı vezetıi engedély kiadása) 315 db. - Az elmúlt idıszakban 4 db ideiglenes vezetıi engedély kiadására került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány Mint azt már a korábbi jelentéseimben is megfogalmaztam, bizonyos esetekben kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéseket folytatni. Továbbra is jellemzı az, hogy az ügyfelek ezt még nem szokták meg, adott esetben idegenkednek ettıl az eljárástól, ezért személyesen vagy telefonon keresik meg az illetékes ügyintézıket és így tájékozódnak ezen eljárásról. Az elmúlt jelentésem óta 52 esetben kellett egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatosan eljárnunk és 14 esetben ellenıriztük szúrópróba szerően a vállalkozókat. Az ellenırzési kötelezettségünk továbbra is körzetközponti szinten jelentkezik. Az üzletek mőködéséhez szükséges engedélyek kiadása, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézések száma jelentısen megnövekedett, elsısorban azért, mert a piacon kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknak is be kell jelenteniük tevékenységüket. Telepengedélyezési eljárást az elmúlt idıszakban három esetben folytattunk le. Országos illetékeséggel folytatjuk a mozgáskorlátozottak részére szükséges parkolási igazolványokkal kapcsolatos eljárásainkat, az elmúlt jelentésem óta 34 db parkolási igazolvány kiadására került sor. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. Hat esetben mőködtünk közre házasságkötés alkalmából, illetıleg öt elhunytat kellett helyben anyakönyveznünk. Hagyatéki és póthagyatéki eljárás 27 db indult, ebbıl Hortobágy településen 3 db. 23 db esetben kellett eljárnunk anyakönyvi kivonat kiadása ügyében, házassági névmódosítás esetében 1 alkalommal, míg születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat vonatkozásában 4 esetben. A októberében esedékes etnikai és kisebbségi önkormányzati képviselık választásával kapcsolatos feladat a beérkezı kérelmek ellenırzése, valamint a polgár értesítése arról, hogy a választói névjegyzékbe felvételre került. Amennyiben kérelmét hiányosan, vagy hibás 4

10 adatokkal töltötte ki, úgy elutasító határozatot kell hoznunk. A mai napig beérkezett kérelem alapján ezidáig 26 polgár (16 cigány, 10 német) került felvételre kisebbségi névjegyzékbe, 30 pedig elutasításra került. Ezidáig fellebbezéssel senki nem élt az elutasítás miatt. A kérelmek beadásának határideje július 15. ezért a névjegyzék folyamatos karbantartást igényel. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés A tavalyi évben megváltozott személyi azonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) sz. Kormányrendelet elıírásai miatt folyamatosan jönnek személyi azonosító igazolványt cserélni a 14. életévüket betöltött gyermekek. Erre azért kerül sor, mivel mint ismeretes, kiskorú is kaphat személyi azonosító igazolványt, viszont addig, míg a 14. életévét be nem töltötte, a személyi azonosító igazolványán aláírás nem szerepelhet, viszont amennyiben betöltötte a 14. életévét, illetıleg ezen dátum elıtt két hónappal jelenik meg az okmányirodán, úgy már csak akkor érvényes az igazolványa, ha azt aláírással el is látta. Ezért kerül sor folyamatosan ezen igazolványok cseréjére. Amennyiben fenti kritériumok teljesülnek, úgy illetékmentes az aláírás miatti személyi azonosító igazolvány cseréje. Jelenlegi tapasztalataink alapján kb. egy hét alatt megkapja a személyi azonosító igazolványt az, aki a lakcímére kéri. Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 127 db. - Elvesztés miatti csere 11 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 5 db. - Megrongálódás miatti csere 4 db. - Adatváltozás miatti csere 8 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 44 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 14 db. - Gyártáshiba miatti csere 1 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvány - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 14 db. - Elvesztés miatti csere 8 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 5 db. - Adatváltozás miatti csere 1 db. Útlevél Az útlevél kiadásával, külföldre utazással kapcsolatos jogszabályok az elmúlt idıszakban nem változtak. Továbbra is azt javasoljuk, amennyiben külföldre utazás esetén kétely merül fel az adott okmány érvényességével, illetıleg azzal kapcsolatban, hogy külföldre utazásra alkalmase, úgy célszerő az adott ország külképviseleténél érdeklıdni a kiutazás elıtti néhány héttel, így még az okmányok pótlására van lehetıség. Az elmúlt jelentésem óta 86 db útlevél iránti kérelmet bíráltunk el. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport A évi költségvetési törvény 6. sz. melléklete alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatása pályázat benyújtási határideje április 26., a pályázat elkészült, határidıben továbbításra került a Magyar Államkincstár részére. Az elmúlt idıszakban többszöri konzultációra és kiegészítı indoklások megküldésére került sor. A Magyar Államkincstár pályázatunkat továbbította az illetékes minisztérium részére. A évi országgyőlési képviselı választások pénzügyi elszámolása megtörtént, az elszámolást a Területi Választási Iroda részére határidıben továbbítottuk. A Területi Választási Iroda kijelölte ellenırzésre a választási pénzeszközök felhasználásáról szóló 5

11 Adócsoport elszámolásunkat. A vizsgálat befejezıdött, az ellenırzı szerve eltérést nem állapított meg. A évi helyi iparőzési adó és vállalkozók kommunális adója bevallások beadási határideje május 31-én lejárt, a több mint 1400 db bevallás feldolgozása és értesítı levél postázása folyamatos. (Az iparőzési adóban évben végbemenı, APEH részére történı átadásból adódóan módosultak a helyi iparőzési adó és vállalkozók kommunális adóval kapcsolatos eljárási szabályok. Jogszabályváltozásból adódóan az ügyfelek részére nem kell fizetési meghagyást kibocsátani. Az ügyfelek segítése érdekében részükre értesítı levelet küldünk, melyben tájékoztató adatként a szeptember 15-i, APEH felé történı fizetési kötelezettség is szerepel.) Hortobágy község vonatkozásában a több mint 200 db bevallás feldolgozása szintén folyamatos. A január 1-jétıl a helyi iparőzési adóval összefüggı hatáskörök változásából adódóan folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségünk van az APEH felé június 30. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni a adóévrıl, a 2010-ben benyújtott bevallásban szereplı adóelıleg adatokról, a bevallott adó összegérıl és az azzal szemben elszámolt adóelıleg (ideértve a megfizetett adóelıleg-kiegészítés összegét is) különbözetérıl (elıjel helyesen), valamint az adózó a helyi adókról szóló törvény szerinti nyilatkozatáról. Ebbıl adódóan valamennyi, az adózók által benyújtott évi adóbevallást fel kell dolgoznunk a pontos adatszolgáltatáshoz június 30. napjával bezárólag, az ügyintézési határidı lejáratától függetlenül. Ennek feszített munkatempóval, valamint túlmunkával tudunk eleget tenni. Azon ügyfelek esetében, akik talajterhelési díj vonatkozásában az idézés ellenére sem nyújtották be bevallásaikat, mulasztási bírság kiszabására került sor; a kiadott határozatok száma közel 60 db. A végrehajtási eljárások megindítása fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízások benyújtása továbbra is folyamatos. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa május 17. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, június 3. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának június 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetésének módosítását. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek évi költségvetésének teljesítését. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság által az ügyeleti feladatok évi tevékenységérıl készített beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és intézményeinek évre vonatkozó költségvetésében a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által biztosított szenvedélybetegek nappali ellátása elnevezéső ellátási forma bevezetésével járó többletkiadást és többletbevételt betervezi és az ellátási formához szükséges többletkiadást biztosítja. 6

12 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ részére üzemben tartásra átadja a Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévı közösségi buszt. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapító okiratát, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és Szakmai Programját. 7. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megválasztotta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának elnökhelyettesét és Oktatási Bizottságának elnökét. 8. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Nyitnikék Óvoda intézményvezetıjének kinevezésérıl. 9. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Nyitnikék Óvoda balmazújvárosi tagintézménye infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó vállalkozási szerzıdés megkötése tárgyában. Dr. Bencsik Judit, a Titkársági Osztály vezetıje jelenti: Informatikai és integrációs pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati intézmények vonatkozásában. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók számáról jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda részére. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı egyik tanulója ellen az iskola "áthelyezés másik iskolába" fegyelmi büntetést szabott ki. A szülı az iskola döntése ellen felülbírálati kérelmet nyújtott be, melyet másodfokon jóváhagytunk, az iskola döntését megváltoztattuk. Intézményvezetıi értekezletet tartottunk, ahol a jogszabályi változásokat, a pályázati lehetıségeket, az intézményi átszervezések következtében várható változásokat tárgyaltuk meg. Közremőködtünk a városi pedagógus nap lebonyolításában. A tanév végének közeledtével nem csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások miatti feljelentések száma, sıt, van olyan iskola, amely jóval a 10. igazolatlan óra után tesz feljelentést a szabálysértési hatóság felé. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a június 14-i ülésén megvitatta, majd elfogadta az általános iskolák cigány gyermekek helyzetérıl szóló beszámolóját. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. munkatársai egy balmazújvárosi ingatlanon hidrofort találtak, mely révén a visszanyomott kezeletlen kútvíz a hálózatban lévı fertıtlenítıszeres vízzel keveredve szennyezte a környéken lakók ivóvizét. A Vízmő feljelentéssel élt a szabálysértési ható A szennyezettség mértékétıl függıen kerül lefolytatásra a vízszennyezés szabálysértés vagy a környezetkárosítás bőntette miatt az eljárás. Városunk kitüntetettjétıl Király István nyugalmazott pedagógustól zárt körben vettünk végsı búcsút Debrecenben. Emlékét ırizni fogjuk. Városunk Képviselı-testületének tagjai, civil szervezetei javaslatot tettek a város kitüntetı címeire. A javaslatok alapján elkészített elıterjesztésrıl, a díjak odaítélésérıl a testület június 23-án dönt. A BAKI Egyesület szervezésében megvalósuló III. Underground Fesztivál és I. Civil Nap - hoz a Kastélykerti terület és a szabadtériszínpad térítésmentes átadásával járult hozzá. Lancut testvérvárosunk meghívására a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és a delegációnk részt vett a lengyelországi programokon. A kapcsolatok további elmélyítése ez alkalomból is tovább nıtt, zenekarunk minden díjat magával hozott. A város vezetése ismét büszke lehetett 7

13 zeneoktatásunkra. Intézményeink gálamősorai színvonalasak voltak ismét. A szülık, a képviselık és a hivatal dolgozói elismeréssel adóznak városunk pedagógusainak. A Trianoni békediktátumra emlékezett városunk június 4 -én. A házasságkötı teremben rendezett megemlékezésen dr. Tiba István polgármester, Kovács Zoltán Érmihályfalva polgármestere és Pozsonyi József a Semsey Andor Múzeum igazgatója osztotta meg gondolatait az emlékezıkkel. A képviselı testület határozatának megfelelıen a Kossuth téri díszparkban került felavatásra az-az emléktábla, melyet Tiba István, mint magánember állítatott. A Balmaz -Art Képzımővészeti Alkotótábor munkáiból nyílt kiállítás Debrecenben, a Benedek Elek Könyvtárban. Megrendezésre került ismét a Városi Pedagógusnap a színházteremben. Minden intézmény képviseltette magát 1-1 mősorszámmal. Az ünnepség keretén belül került átadásra Szlávik Istvánné - Ica néni aranydiplomája, Nagy Sándorné - Erzsike néni vasdiplomája, és Györfi László tanár úr gyémánt, diplomája. A Hivatal és a képviselı testület minden igyekezete ellenére elszomorító tényként kellett megállapítani, hogy az intézményvezetık által tolmácsolt meghívásnak a pedagógustársadalom csak 60%-ban tett eleget. Reméljük, hogy a szakma megbecsülése és önbecsülése, illetve a kritikai észrevételek felvállalása közötti egyensúly a közeljövıben megfelelı mértéket fog mutatni. Városunk minden lehetıséget megragad az árvíz-súlytotta települések és lakóinak megsegítésére. A Polgárırség szervezésében önkéntesek, képviselık vettek részt több ízben a védelmi feladatok ellátásában. A Vöröskereszt, a Polgármesteri Hivatal, az Egyházak és más szervezetek, magánemberek egyéb módon nyújtotak és nyújtanak segítséget. Pénzgyőjtés, ruhanemő, ívóvíz, élelmiszer és más tárgyak győjtése, elszállítása a rászorulóknak. Balmazújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala a "Hortobágyi pásztorkalap -és készítıi, a balmazújvárosi Mihalkó család" címmel megjelenı könyv megjelenését támogatja Ft -tal. A könyvbemutatóra június 25 -én kerül sor. Balmazújváros, június 15. Dr. Veres Margit jegyzı 8

14 Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola beszámolója a tanév munkájáról

15 Tisztelt Jegyzı Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı testület! A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola az új intézményi szerkezetben a tanévben immár harmadik évét zárja, vezetésemmel pedig a második tanévét. A két év során kiemelt célként tőztük magunk elé, hogy a két tagintézmény korábban kialakult hagyományait és erısségeit megtartva folytatjuk munkánkat, folyamatosan gazdagítva azt a lehetséges és szükséges belsı fejlesztésekkel. A tantestület innovatív szemléletének megfelelıen Johann Wolfgang von Goethe szavaival valljuk: a gyerekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, De ugyanígy szárnyakat is, amelyek lehetıséget adnak új utakat bejárni repülni Az idei tanév munkáját a Pedagógiai programban és a Helyi tantervben meghatározott hosszú távú feladatok mentén az Éves munkatervben konkretizáltuk és meghatároztuk feladatainkat. Több olyan pályázati munka megvalósítása várt ránk, amelyek az intézmény minden dolgozójától szemléletváltást követelt meg. Nevelıtestületünk számára új kihívásokat jelentett a pályázati munka - a szervezeti kultúra megújítása, a módszertani kultúra új elemekkel való gazdagítása, a tanulásszervezés új lehetıségeinek megismerése terén. Kapcsolataink bıvültek, lehetıségünk volt több intézmény életébe betekinteni, s a mi intézményünk is gyakran fogadott vendégeket, szakértı kollégákat, pedagógus közösségeket egy-egy szakmai program megvalósítása során. A továbbiakban az év pedagógiai munkáját meghatározó feladatok megvalósításáról igyekszem beszámolni a következı témák érintésével: 1. Statisztikai adatok a tanévre vonatkozóan 2. Tárgyi feltételek alakulása 3. Személyi feltételek alakulása 4. A gazdálkodás mutatói 5. A pedagógiai munka megvalósulása a tanév kiemelt céljai és feladatai - szakmai munkaközösségek munkája, - mérés, értékelés, ellenırzés - gyermekvédelmi tevékenység, - fejlesztı pedagógiai munka megvalósulása, - esélyegyenlıség biztosítása - cigány népismeret tanítása - minıségfejlesztési feladataink, - DÖK programjai, a szülıi szervezet munkája 6. Pályázati munkák az önkormányzat koordinálásával - Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása; - Kompetenciaalapú oktatás megvalósítása, 7. Pályázati munka az ÉKP központ koordinálásával - Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. 8. Kulturális és sport programjaink, rendezvényeink. 9. Versenyeztetés és eredményeink 10. Továbbtanulási mutatók 11. Publikációk 12. Kapcsolataink 2

16 1. Statisztikai adatok a októberi statisztika szerint Tagintézmény Tanuló létszám Napközis Etnika HHH HH SNI BTM % % % % % % Bocskai % 34% 30% 58% 1.8% 3.6% Kalmár 590+2(m.t.) % 9.7% 11.5% 38% 0.8% 1.9% Összes (m.t.) % 20% 19.6% 46.5% 1.3% 2.6% A tanulói létszám változása a tanév végére: - Bocskai: (magántanuló) - Kalmár: (magántanuló) - Összes: (m.t.) Az idei év során 4 tanuló szülıi kérésre, szakorvosi és a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján magántanulóként folytatja tanulmányait. Hiányzásaik és családi problémáik alapján döntöttünk így. Hiányzásaik meghaladták a 250 órát, így az osztályozó vizsga letételével reményeink szerint nem veszítenek évet. Felkészülésüket taneszközökkel, feladatlapokkal segítjük, a családdal kapcsolatot tartunk. Jelentıs változás történt a SNI tanulók számában a szakértıi vélemények határozatai és javaslatai alapján a tanév során: - Bocskai: 13 - Kalmár: 4 - Összes: 17 A sajátos nevelési igényő tanulókat két csoportba soroljuk: SNI-A és SNI-B csoportba. Az SNI-A csoportba tartozók számára gyógypedagógus alkalmazására van szükség, mivel a törvényi elıírás ezt megköveteli. Az SNI-B csoportba tartozók, illetve az egyéni fejlesztésre javasolt tanulók számára a tagintézményekben dolgozó fejlesztı pedagógusok végzik az egyéni fejlesztést, a tanulási nehézségek korrekcióját. Az SNI tanulók mindegyike az osztálylétszámban 2 fınek számítanak. 3

17 2. Tárgyi feltételeink alakulása Az intézmény költségvetésében meghatározott dologi elıirányzatunk az energiaszámlákon, szerzıdésben meghatározott költségeink fedezetén kívül biztosították az intézmény mőködtetéséhez szükséges irodaszer, tisztítószer, személyszállítás, postaköltség, belsı javítások, karbantartás, stb. költségeit. Takarékos gazdálkodás mellett a nyári karbantartást úgy tervezzük, hogy néhány tanterem, öltözık és mosdók, illetve a hozzájuk tartozó folyosószakasz festésére, PVC burkolat javítására lesz lehetıség mindhárom telephelyen. A tantermek bútorzatának felújítására az integrációs pályázat keretében volt lehetıségünk. A tanulóbarát osztályterem kialakítása bútorok vásárlásán kívül olyan kiegészítık vásárlására is adott lehetıséget, mint függöny, szınyeg vásárlása, ami szintén sokat segített abban, hogy otthonosabbá váljanak a tantermeink, szükség szerint megújuljanak, komfortosabbá váljanak. Sportszerekre, fejlesztı játékokra, taneszközökre, könyvtárfejlesztésre is biztosított némi keretet e pályázat. Az informatikai fejlesztés támogatására kiírt pályázatunk a számítógépek állományának bıvítésére, kiegészítı informatikai eszközök vásárlására adott lehetıséget. Így az informatika tanterem elavult gépeinek kiváltása mellett fokozatosan biztosítani tudtuk a nevelıi szobák, könyvtárak, irodák számítógéppel való ellátását, korszerősítését. A kompetenciaalapú oktatás bevezetésére kiírt pályázat fıképp a laptopokkal való ellátottságot indította el, amire nagy igény mutatkozik a továbbiakban is, mivel a nevelık otthoni felkészülését és a tanórák informatikai vezérlését tudják így biztosítani. A projektorokkal való ellátottság is javult a pályázat adta lehetıség kihasználásával. Digitális tábla egyenlıre egyik telephelyünkön sincs. Tervek már vannak, figyeljük a pályázati lehetıségeket is, s ha lesz rá lehetıség szeretnénk mindegyik telephelyre egyetegyet vásárolni. 3. Személyi feltételek alakulása Az idei tanév során nem változott a pedagógus álláshelyek száma (71 fı) intézményünkben, noha a Kalmár tagintézményben három osztály ballagott el az elızı évben és két osztály beiskolázására került sor. Viszont a túlórával lefedett álláshelyek száma (8.1 fı) olyan magas volt, hogy ennek csökkentésével minden nevelı munkájára szükség van. Tartósan távollévı pedagógusok száma szeptemberben 4 fı volt, akik közül 2 kolléga (Blágáné Nyári Andrea és Szekeresné Bereczki Rita) gyes-rıl visszajött és szabadságát letöltve újra munkába állt, áll. Három helyettesítı kolléga dolgozott szeptembertıl (Nagy Marianna, Papné Tóth Ildikó, Patai Edina), közülük egy kollégának (Patai Edina) megszüntettük a helyettesítı munkáját, mivel Szekeresné Bereczki Rita visszajött, igaz még szabadságát tölti, de az órák átcsoportosításával kiküszöböltük a kettıs kifizetést. Egy pedagógus szeptembertıl betegszabadságon volt, gyermeke decemberben született meg, azóta szülési szabadságon, illetve Gyed-en van (Csepregi Jánosné), az ı munkáját helyettesítı bevonásával oldottuk meg. Belsı helyettesítés (Tóthné Pásztor Ágota, Blágáné Nyári Andrea) miatt óraadók bevonására is szükség volt a tanév során. 1 pedagógus kolléga második félévtıl betegszabadságon van, gyermeket vár, rövidesen szülni fog (Adorján Krisztina). Az ı helyettesítését is belsı helyettesítéssel, illetve kémia szakos óraadó bevonásával tudtuk biztosítani. Az elsı félévben 3 kolléga esetében is hosszabb betegséggel kellett szembenézni (Béresné Posta Margit, Zilah Éva Edit, Will Csabáné) és a helyettesítésüket megfelelı szakos kolléga helyettesítıi munkájával tudtuk megoldani. 4

18 Technikai dolgozóink száma: 19 fı. Közülük egy fı szülés miatt, illetve gyermekének tragikus elvesztése miatt még jelenleg is betegszabadságon van (Nagy Adrienn), az ı helyettesítését 4 órás munkában látja el Silling Ferencné. 1 fı pedagógiai asszisztens (Rózsa Sándorné) egy évre szóló fizetés nélküli szabadságot vett ki külföldi gyógykezelése miatt. Az ı helyettesítését jelenleg Fenyves Marietta tanítónı, fejlesztı pedagógiai képzettséggel látja el. Az intézmény dolgozói körében az idei év több esetben is nehéz döntés elé állított bennünket. Minden esetben igyekeztünk a gazdaságossági szempontokat és a pedagógiai szempontokat párhuzamosan venni, megfelelve a törvényességi követelményeknek. Ebben a munkában sok segítséget kaptam a fenntartó önkormányzat munkatársai részérıl. 4. A gazdálkodás mutatói Az intézmény gazdálkodásának teljesítését a év vonatkozásában tudjuk lezárt idıszakként vizsgálni. Személyi kiadásaink elıirányzata összesen 2009-ben ,- Ft. volt, melybıl zárolásra került ,- Ft és ,- Ft járuléka, összesen ,- Ft. Ezen zárolt tételek a 2 %-os kereset-kiegészítésbıl, a túlóra fedezetébıl, az etnikai normatíva harmadára való csökkentésébıl, valamint a 2 %-os bérmegtakarításból állt össze. Minden tétel megtakarítását teljesítettük, egyedül a 2 %-os bérmegtakarítás ,- Ft elıirányzatából ,- Ft-ot tudtunk teljesíteni, így a különbözet ,- Ft nem teljesült, s ennek ,- Ft járuléka. Ennek magyarázata: a 2 %-os bérmegtakarítás teljesítésére azért nem volt lehetıség, mivel minden álláshelyünk be van töltve, a helyettesítésekre nincs elıirányzat, a betegségek miatti helyettesítések bérfedezetét is a bérkeretbıl kell kigazdálkodni, így nincs megmaradó bér. A belsı helyettesítések óraszámainak, az óraadók és helyettesítık bérével való szoros gazdálkodás és a szabadságok leszorítása eredményezett némi megtakarítást. A minıségi bérek átmeneti felfüggesztése eredményezett még megtakarítást, mely a nyári hónapokat követıen, szeptembertıl novemberig tartó idıszakra a kollektív szerzıdésben szabályozott felhasználás módosítását jelentette, amit a dolgozók elfogadtak. Reméljük hasonló megvonásra nem lesz szükség a továbbiakban. A dologi kiadásaink vonatkozásában a zárolás elıirányzata ,- Ft volt. Ennek teljesítése teljes egészében megtörtént, sıt az egyenleg kiszámításánál azt láttuk, hogy további plusz ,- Ft is jelentkezett a minden tételre kiterjedı takarékos gazdálkodás következtében. A év gazdálkodását a lehetıségek és a szükségletek közötti állandó megfeleltetés határozta meg. A kiadásoknak a csökkentett elıirányzatokhoz igazítva tervezzük, folyamatosan ellenırizzük a felhasználást mind a dologi, mind pedig a személyi kiadások vonatkozásában. 5

19 5. A pedagógiai munka megvalósulása 5.1. A tanév kiemelt céljai: - Az Európai Parlament és Tanács ajánlásával az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése. - A kompetenciaalapú oktatás, nevelés megvalósítása a mindennapi munkában kiemelten a TÁMOP pályázat keretében mindkét tagintézményben, mindhárom telephely vonatkozásában. - Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés a hátrányos helyzető tanulók fejlesztésére kiemelten az IPR pályázat keretében mindkét tagintézményben, mindhárom telephelyen. - Az olvasás, a szövegértés, az internet-használat pedagógiai tartalékainak feltárása akciókutatás a TÁMOP századi közoktatás-fejlesztés pályázat keretében a Bocskai tagintézményben A tanév kiemelt feladatai: - Tudástartalmak átadása mellett tudásszerzı képességek fejlesztése. - A tanulás egyedisége és komplexitása figyelembevételével a tanulók problémamegoldó képességének fejlesztése. - Differenciált és egyéni képességfejlesztés elterjesztése minden évfolyam és minden tantárgy vonatkozásában. - Kultúraközvetítés, használható nyelvtudás megalapozása. - Kommunikatív képességek fejlesztése minden tantárgy keretében. - Az internet-használat beépítése a tanulás folyamatába. - Az iskolai szocializáció, a tanulás társas és egyéni jellegének összehangolása, együttmőködésre nevelés. - A családpedagógia feladatainak újraértelmezése, beavatottság, együttmőködés, összehangolt értékrend kialakítása a szülıi házzal. - A másság elfogadása, bizalmi légkör kialakítása, egységes normakövetés biztosítása. - A tanulók pozitív személyiségjegyeinek megerısítése, gazdagítása, helyes önismeret, önértékelés képességének fejlesztése belsı elkötelezettség és kölcsönös felelısségvállalás alapján A szakmai munkaközösségek munkája Az intézmény oktató-nevelı munkájának fı szakmai irányítása a munkaközösségek mőhelymunkájában követhetı nyomon. Az elızı év gyakorlatának megfelelıen szerveztük meg a munkaközösségeket az idei tanévben is. Mindkét tagintézményben alsó és felsı tagozaton külön-külön alakítottunk ki munkaközösségeket. Alsó tagozaton: - Magyar nyelv és irodalom mővészeti tárgyak munkaközössége - Matematika természetismeret, mentálhigiéné tantárgyak munkaközössége - Napközis munkaközösség 6

20 Felsı tagozaton: - Társadalomtudományi munkaközösség - Természettudományi munkaközösség - Osztályfınöki munkaközösség - Testnevelés munkaközösség A szakmai munkaközösségek éves munkaterv szerint végzik munkájukat. Munkaterveikben kiemelt szerepet kap a mérésekre alapozott fejlesztés ütemezése, az alkalmazott taneszközök kiválasztása, a tanmenetek aktualizálása, kiegészítése évenként, a tanulók értékelésének egységes szempontú alkalmazása. Mindegyik munkaközösség tervez bemutató órákkal összekötött belsı továbbképzést, melyre a társintézmények pedagógusait is meghívjuk. A bemutató foglalkozások az év kiemelt feladatait célozták meg és adtak alapot a szakmai megbeszélésekhez. A szakmai munkaközösségek az iskolai programok, kulturális és sport rendezvények, versenyek szervezıi és lebonyolítói is egyben. Szakmai programok a munkaközösségek munkájából a teljesség igénye nélkül Bocskai tagintézmény - TÁMOP bemutató óra az 1. b osztályban ; Téma: Kompetencia alapú oktatás a matematika órán. Tanít: Kordásné Juhász Katalin - TÁMOP bemutató óra a 4. b osztályban ; Téma: Kooperatív tanóraszervezés a matematika órán. Tanít: Szabó Istvánné - TÁMOP bemutató óra a 2. b osztályban ; Téma: Játékos képességfejlesztés a magyar nyelv és irodalom tanításában. Tanít: Sutyák Margit - TÁMOP bemutató óra a 3. osztályban. Szövegértés-szövegalkotás támában. Tanít: Kerekesné Dobi Erzsébet - Órarészletek megtekintése az olvasáskutatásban résztvevı osztályokban, a tapasztalatok megbeszélése az ÉKP központ szakmai vezetıjének részvételével. Tanít: az olvasáskutatásban résztvevı 15 kolléga. - Foglalkozások megtekintése a könyvtárban Könyvtárhasználati óra az olvasáskutatás keretében; A könyvtár, mint forrásközpont beépítése az olvasási képesség fejlesztésének folyamatába. Tanít: Kunkli Ferencné - Az ötödik osztályosok belépése a felsı tagozatba, az osztályfınöki munkaközösség foglalkozása az átmenet segítésére. - Bemutató foglalkozás és konzultáció 5. o és 6. o. magyar óráin Téma: Az olvasás, a szövegértés tanítása. Tanít: Nagy Marianna, Kovácsné Nagy Róza. - Informatika óra keretében az internet használatának tanítása a 6. osztályban Tanít: Dobiné Molnár Erika - TÁMOP pályázat keretében 7. osztályban a matematikai kompetencia fejlesztése - bemutató foglalkozás. Tanít: Csigéné Lajter Katalin - Bemutató foglalkozás 8.o földrajz óráján Téma: Az olvasás és szövegértés tanítása a természetismereti tárgyak keretében. Tanít: Kecskésné Mezı Mária - A 8. osztályosok pályaválasztása Pályaorientációs tevékenység a végzıs évfolyamon, tájékoztató a leendı középiskolai osztályfınökök számára. - Bemutató foglalkozás és konzultáció - a 8. osztályos tanulók középiskolai felvételire való felkészítése. Tanít: Nagy Marianna 7

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2016. január 27. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. január 15. (péntek) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben