K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/ Fax: 52/ Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl (Elıterjesztés a évben végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás tapasztalatairól) 145/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörő Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén évben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás fıbb tapasztalatairól készített beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. Felelıs: - (Elıterjesztés geotermikus hıerımő létesítésével kapcsolatban) 146/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat támogatja, hogy a város közigazgatási területén, illetve annak környezetében geotermikus erımő létesüljön. Az erımő üzemeltetésére a PannErgy Polifin Kft-vel közös céget hoz létre, a mellékelt Együttmőködési Megállapodás szerint. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közüzemi Kft. ügyvezetı igazgatójával, szakértık bevonásával a következı ülésre a gazdasági, jogi kockázatok kezelésére vonatkozóan tegyen elıterjesztést. Határidı: szeptember 15. Felelıs: jegyzı, Közüzemi Kft. ügyvezetı igazgatója (Elıterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további elıkészítı döntések meghozatalára) 147/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat

2 az általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt elıkészítéseként a munkacsoport szakmai javaslatait elfogadja és dönt: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság Taggyőlésének tulajdonosi delegáltjainak, a TDM Szervezet Felügyelı Bizottsági tagok körérıl és a törzstıke nagyságáról. Ennek értelmében: o A Nonprofit Közhasznú Kft. legfıbb döntéshozó szervezetében a Taggyőlésben a négy tulajdonost a következık képviseljék: o Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere, célszerően állandó képviselettel megbízást adhat más Képviselı Testületi tagnak. (a vonatkozó törvény alapján) o Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója o Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke o Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesület elnöke Állandó Tanácskozási jogú tagja a taggyőlésnek a Felügyelı Bizottság elnöke. o a Felügyelı Bizottsági tagok száma összesen 4 fı, melybe minden további tulajdonos 1-1 tagot delegál. Az FB tagok feladatukat kezdetben, társadalmi munkában látják el. Egyéb garanciális elemként az FB elnöke önkormányzati delegált, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Idegenforgalmi Bizottság elnöke. o a hajdúszoboszlói TDM szervezet, azaz a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság törzstıkéjének a nagysága 500 ezer Ft. Ez a tulajdonosi összetétel arányában oszlik mag a tulajdonosok között. Az ehhez szükséges forrást az önkormányzat biztosítja. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesülete Tulajdonosi arányok - % Törzstıke nagysága Tulajdonosi képviselı FB delegált ezer Ft Polgármester, FB elnök: célszerően a Hajdúszoboszló állandó Város képviselettel Önkormányzata megbízást adhat Idegenforgalmi más Képviselı Bizottság elnöke Testületi tagnak ezer Ft vezérigazgató FB tag: Gazdasági igazgató ezer Ft elnök FB tag: a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének delegáltja ezer Ft elnök FB tag: a Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók 2

3 Egyesületének delegáltja Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hajdúszoboszlói turizmus jövıbeni intézményi versenyképességének biztosítása és támogatása érdekében a pályázathoz szükséges 15%-os önrészt, azaz összesen 11,740 millió forintot biztosítja. A pályázathoz szükséges önrész fedezete önkormányzati hitel, és ennek rendelkezésre állásáról az önkormányzat nyilatkozik. Továbbá dönt és Képviselı Testületi határozatot hoz, hogy: A hajdúszoboszlói TDM szervezet, azaz a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság megalakulására a pályázat elıkészítését és benyújtását követıen januárjában kerüljön sor. Így a pályázatot, mint vezetı partner az önkormányzat nyújtja be, pozitív támogatói döntés esetén a Támogatói Szerzıdés megkötésére a már megalakult és felállt Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel kerülhet sor. A hajdúszoboszlói TDM menedzser, azaz az ügyvezetı igazgató végleges személyének kiválasztása a pályázatban meghatározott feltételek érvényesítésével nyílt pályázati úton kerül sor. Az ehhez szükséges elıterjesztést és pályázati felhívást a TDM EMCS a szeptemberi elsı Képviselı Testületi ülésre elıkészíti és elıterjeszti. Az ÉAOP/2008/2.1.3., a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek támogatására vonatkozó pályázat esetén a projektmenedzseri feladatokat újabb döntésig Német Enikı önkormányzati pályázat-kezelı látja el. A pályázatban elıírt feltételek teljesítése érdekében a már megalakult Hajdúszoboszlói Turisztikai (Nonprofit Közhasznú) Kft. és az önkormányzat között egy Közép-távú Együttmőködési Megállapodás (KEM) megkötésére kerül sor, mely a pályázatban elıírt kötelezı elemeket és az ezek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásokat tartalmazza. A pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulások (pl. tulajdonosi, bérbeadói), nyilatkozatok, egyéb mellékletek elıkészítését támogatják és az ehhez szükséges önkormányzati és egyéb erıforrásokat, információkat idıben biztosítják, melynek végrehajtásáról a tulajdonosok képviselıi és a jegyzı gondoskodnak. A pályázat szakmai fejlesztési tartalmának a végleges meghatározása érdekében a Képviselı Testület a TDM EMCS-t felkéri, hogy a szükséges elıkészítı lépéseket és egyeztetéseket 3

4 folytassa le, a szükséges szakmai döntéseket hozza meg, s a tervezett szakmai tartalom véglegesítéséhez szükséges szakmai társadalmasítási lépéseket végezze el, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket koordinálja és felügyelje. Következı ülésén a pályázatbenyújtása érdekében elvégzett lépésekrıl kér tájékoztatást a munkacsoporttól. Határidı: szeptemberi ülés Felelıs: munkacsoport vezetı, illetve jegyzı (Elıterjesztés a Nagyhegyes Hajdúszoboszló térségi összekötı kerékpárút megvalósításával kapcsolatosan) 148/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Nagyhegyes Község Önkormányzatával közösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett ÉAOP /A kerékpárút-forgalmi hálózat fejlesztése alapra pályázatot nyújtson be. A fejlesztés elızetes költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: megnevezés tétel nettó 25% áfa bruttó %- os arán y Elıkészítés (max 3%) Területszerzé s (max 2%) közbeszerzés ,18 kisajátítás ,97 Építés kivitelezés Szolgáltatáso k igénybevétele (max 3%) mőszaki ellenır tájékoztatás, nyilvánosság könyvvizsgála t , , ,

5 Összesen saját forrás támogatás összesen ,457 % 84,543 % 100 % igényét fejezi ki az önerı mértékének további csökkentésére, ezért utasítja a jegyzıt ennek érdekében további források felkutatására. egyetért azzal, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerı a két önkormányzat közigazgatási területe érintettségének - nyomvonalhossz - megfelelı mértékben legyen megosztva az alábbiak szerint: megnevezés összesen Nagyhegyes Hajdúszoboszló Nyomvonal hossza 7,9 km 3,2 km 4,7 km Önerı mértéke ,-Ft ,-Ft ,-Ft A képviselı-testület Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára esı önerıt ,-Ft a város évi költségvetésében hitel felvételével biztosítja. kéri, hogy a közös pályázat megvalósításával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a két önkormányzat a képviselı-testület által is jóváhagyott együttmőködési megállapodás keretében rögzítse. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester jegyzı (Elıterjesztés a termál kutak kísérıgáz hasznosításra vonatkozó szerzıdés aláírására) 149/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Enviroinvest Kft-vel megkötendı, a termálkutak kísérıgáz hasznosítása alapján számított kibocsátás csökkentési egység (ERU) értékesítésére vonatkozó szerzıdést aláírja. Határidı: azonnal 5

6 Felelıs: Hungarospa Zrt. vezérigazgatója (Elıterjesztés a városi közvilágítással kapcsolatosan) 150/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a városi közvilágítás évre vonatkozó üzemeltetési költségét ,-Ft összegben állapítja meg veszteségtérítés nélkül - az elıterjesztésben szereplı tételek figyelembe vételével. A hiányzó forrás - bruttó ,-Ft - fedezete hitel. A Mezei-Vill. Kft. saját beruházásában 2005 évben megvalósított közvilágítási hálózat rekonstrukcióhoz igénybe vett, devizaalapú hitel árfolyam változásából adódó veszteségek 50%-t - hivatkozva a képviselı-testület által jóváhagyott, január hóban aláírt Közvilágítás feladatátvállalási szerzıdés a díjszámítás módja és feltételei címő 5.sz. mellékletében foglaltakra - az önkormányzat évben átvállalja. A többletköltségek fedezetére bruttó 3 Mft összegő keretet biztosít hitelbıl, melybıl a kifizetések utólagosan, szigorú elszámolással történhetnek. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására. Határidı: folyamatos, 2009.december 31. Felelıs : polgármester jegyzı (Elıterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására) 151/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (2) a pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát a következı módosítással: Az Alaptevékenysége bekezdés az alábbiakkal egészül ki: Óvodai fejlesztı program (IPR) szervezése, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek esélyegyenlıségének és felzárkóztatásának biztosítására. Határidı: július 31. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítására) 6

7 152/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselıtestülete jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító okirata az elıterjesztésben megfogalmazottak alapján az alábbiak szerint módosuljon: Jogszabályban meghatározott közfeladat Szakképzési közszolgáltatás Kiegészítı tevékenysége (2009. december 31- éig): Irányító szerv neve, székhelye: Mőködési területe: A költségvetési szervnek a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerinti besorolása: Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Feladatellátást szolgáló vagyon: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai a Pálfi István TISZK Társulási Tanácsa 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe Szakképzési közszolgáltatást végzı önállóan mőködı, a költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő közintézmény Gazdálkodási feladatait Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete végzi (4150 Püspökladány, Petıfi u. 40.) A Társulási Tanács tagjai maguk közül minısített többséggel egy évre választják meg az elnököt. Az elnök személye évente rotációs sorrendben egy év elteltével változik. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a feladatellátást szolgáló iroda helyiségek Hajdúszoboszló hrsz. szerinti ingatlan területén; ingó vagyontárgyak, immateriális javak a mindenkori vagyonleltár szerint. 7

8 2. jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása az elıterjesztésben megfogalmazottak alapján az alábbiak szerint módosuljon: Név: Rövid név: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Pálfi István TISZK Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. A Társulás a szakképzés körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. A társulás szakképzési közszolgáltatást végzı önállóan mőködı, a költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő közintézmény. Az alapító okirat elfogadásához a társulásban résztvevı Képviselı-testületek minısített többséggel történı elfogadása szükséges. A társulás irányító szerve: a Pálfi István TISZK Társulási Tanácsa. A társulásnak a Társulási Tanács által elfogadott költségvetése és zárszámadása Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe épül be. A IV. 1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre rész i. pontja a következık szerint módosul: i./ megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót; amely Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be. A V. A Társulási Tanács vagyona rész 3. pontja a következık szerint módosul: 3. A Társulás önállóan működő költségvetési szerv, önálló bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács elnökét illeti meg. Határidı: július 2. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés alapító okiratok módosítására) 153/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a Magyar Államkincstár által a kiadott hiánypótlásnak megfelelıen költségvetési szervei alapító okiratait az alábbiak szerint egészíti ki: a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala esetében: 8

9 - szakágazati besorolásával: Helyi önkormányzatok, valamint kistérségi többcélú társulások igazgatási tevékenysége évben érvényes szakfeladatrenddel Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás szakfeladat kisegítı, illetve vállalkozási tevékenységnek minısítésével az igénybevevı szerint. b) Intézmények esetében: - a hiánypótlási felszólításban megjelölt szakágazati besorolásokkal - a évben érvényes szakfeladatrenddel - az egyes intézményekre a hiánypótlási felszólításban meghatározott egyéb kiegészítésekkel, változtatásokkal. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés ingatlancserérıl) 154/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a Kösely Mezıgazdasági Zrt. tulajdonában lévı hajdúszoboszlói 2484/1 hrsz-ú és az önkormányzat tulajdonában lévı 3096 hrsz-ú ingatlanok cseréjében nem hozott döntést. Felelıs: - (Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Labdarugó Sportegyesület kérelmérıl) 155/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a 111/2009.(V.21.) számú határozatát megváltoztatja és a Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület részére engedélyezi, hogy a kútfúrás helyett a Közüzemi Kft. által felfogott mosó víz átszivattyúzásával oldják meg a létesítmény locsolását a évi sportpálya fenntartási költségei terhére. a Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület második féléves mőködésének biztosításához Ft-ot állapít meg a hitelkeret terhére. Határidı: folyamatos, június 30. Felelıs: jegyzı 9

10 (Elıterjesztés a tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adó évi mértékének megállapításával kapcsolatosan) 156/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a évre vonatkozóan a tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adót belterületen 350,-Ft/fı/vendégéjszaka, míg külterületen 230,- Ft/fı/vendégéjszaka mértékben határozza meg. Utasítja a jegyzıt a szükséges rendelet-módosítás képviselı-testület elé terjesztése érdekében. Határidı: december 15. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés a HAJDÚÉP Kft. kérelmérıl) 157/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat elvi hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Gólya zugban lévı 2448 ill hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak, hogy a Gólya zug teljes szakaszára vonatkozóan (Szilfákalja utca Szabó László zug) megterveztessék az utat és a közterületi parkolókat, az érintett ingatlanok elıtti önkormányzati tulajdonú szakaszon a beruházás részeként megépítsék azokat megoldva a terület vízelvezetését, és a közvilágítás bıvítését is. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja, hogy az így megvalósított közterületi parkolókat az építési engedélyezési eljárás során a megépülı ingatlan parkoló mérlegébe beszámíthassák, azonban azokat nem zárhatják le. utasítja a Pénzügyi, Gazdasági Irodát, hogy a tervek elkészültét követıen ismételten terjessze a képviselı-testület elé végleges döntés végett. Határidı: december 31. Felelıs: polgármester, jegyzı (Elıterjesztés a város belterületi csapadékvíz hálózat felújításával kapcsolatosan) 158/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat szándékát fejezi ki az Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírásra került Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések ÉAOP D2 pályázatikiírásra Hajdúszoboszló,belterületi 10

11 csapadékvíz hálózat fejlesztése címmel pályázat benyújtására vonatkozóan. Utasítja a jegyzıt, hogy a évben elkészült tervdokumentáció felülvizsgálatát végeztesse el, majd a felújítás megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a konkrét benyújtandó pályázatról készítsen elıterjesztést a Képviselı-testület részére. A pályázat elkészítésére vonatkozóan bonyolítsa le a közbeszerzési ajánlatkérési eljárást. A pályázatírás és tervfelülvizsgálat tevékenységek elvégzésére a évi városi költségvetés beruházási tábla csapadékvíz, belvízépítés kerete nyújt fedezetet. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó vállalkozói szerzıdés aláírására. Határidı: folyamatos, legkésıbb október 15. Felelıs: jegyzı (Elıterjesztés szennyvízpályázattal kapcsolatos döntésekrıl) 159/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata képviselı-testülete a szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás megvalósításával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektekre (Kódszám: KEOP ) a pályázatot a 2 fordulóra benyújtsa a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. Határidı: augusztus 19. Felelıs: polgármester Jegyzı 160/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projekt (Kódszám: KEOP ) vonatkozásában a saját hozzájárulás mértékérıl az alábbiak szerint dönt (nettó összeg HUF-ban): Megvalósítás összköltsége: Igényelt támogatás összege: Sajáterı összege: HUF HUF HUF Felelıs: polgármester 11

12 jegyzı 161/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a Környezet és Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projekt (Kódszám: KEOP ) vonatkozásában a 2 fordulóra benyújtandó Pályázatban szereplı díjképzési elvek és díjszintek alkalmazását a projekt megvalósulását követıen elfogadja, és a megvalósult elemek üzembe-helyezésétıl számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. A támogatásból létrejött létesítmény mőködtetésének fedezetét az üzemeltetı biztosítja. Felelıs: polgármester jegyzı (Elıterjesztés közbeszerzési szabályzat módosítására) 162/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat közbeszerzési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: - A 10. második mondata az alábbival egészül ki: aki a hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja. egységes szerkezetben: Az eljárást megindító hirdetményt és dokumentációt a Közbeszerzési Munkacsoport javaslatára a polgármester fogadja el, aki a hirdetmény jogszerőségét ellenjegyzésével igazolja. - A 22. törlésre kerül. - Az alábbi új 26/A. beépítésre kerül: A Kbt. szerint kötelezıen közzéteendı dokumentumokat a www. hajduszoboszlo.hu vagy a honlapokon kell közzétenni. Határidı: Felelıs: azonnal jegyzı (Elıterjesztés közbeszerzési tervmódosítására) 163/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat 12

13 az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbi számú közbeszerzésekkel egészíti ki: közbeszerzés tárgya: pedagógus továbbképzés, tanácsadói tevékenység ellátása - közbeszerzés típusa: szolgáltatás - tervezett eljárástípus: általános egyszerő - tervezett idıbeli ütemezés: július - elızetes összesített tájékoztató: nem Határidı: Felelıs: azonnal polgármester (Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekrıl) 164/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelıs: - (Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról) 165/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról július hónapban adott jelentést tudomásul veszi. Felelıs: - (Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl) 166/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 13

14 Felelıs: - (Elıterjesztés Radácsi képviselı úr interpellációjára adott válasz kivizsgálásának eredményérıl) 167/2009. (VII. 02.) Képviselı-testületi határozat elfogadja az Egészségügyi, Szociális Bizottság Radácsi Gusztáv képviselı úr interpellációjára adott válaszát. Felelıs: - K.m.f. Dr. Sóvágó László sk. polgármester Dr. Vincze Ferenc sk. jegyzı A kivonat hiteléül: Hajdúszoboszló, július 21. Molnár Viktória leíró 14

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-163/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6794-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 389-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-8/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-8/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-8/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 11-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6316/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12- /2013. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről)

K I V O N A T. (Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5021/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

belül 4/2010. (I. 21.) esztergomi öh. ügyvezetıjének, Nagy Attilának díjazását 2010. február 1-tıl havi bruttó 800.000 Ft-ban állapítsa meg.

belül 4/2010. (I. 21.) esztergomi öh. ügyvezetıjének, Nagy Attilának díjazását 2010. február 1-tıl havi bruttó 800.000 Ft-ban állapítsa meg. 1/2010. (I. 21.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - tudomásul veszi a Strigonium Zrt. beszámolóját a holding mőködésérıl.

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Ungvár és Sárospatak

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 43. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 160/2012. (V. 03.) számú és

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. 2008. november 6. (csütörtök) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala E L İ T E R J

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja Ivóvízminıség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-147/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben