7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31."

Átírás

1 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 9/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy nem kíván fegyelmi eljárást indítani Dr. Erdısi László jegyzı ellen abban az ügyben, hogy elıre lettek kifizetve a szociális segélyek. 10/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Répcesík Hulladéklerakóval kapcsolatban vizsgálatot kezdeményez az Állami Számvevıszéknél. 11/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy vizsgálatot rendel el a szociális törvény hatálya alá tartozó kifizetések szabályszerőségérıl. 12/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Kancsó Zoltánt, az Egészségügyi, Családügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy folytassa le a vizsgálatot a szociális törvény hatálya alá tartozó kifizetések szabályszerőségérıl. Felelıs: Kancsó Zoltán bizottsági elnök 13/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete Háromi Jenı polgármester beszámolóját elfogadta.

2 14/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Foglalkoztatási Információs Pont támogatásához szükséges ,- Ft-os összeggel a civil szervezeteknek átadott pénzeszköz kerüljön csökkentésre és legyen nevesítve az átadott pénzeszközök között a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület támogatása. A támogatási összegre vonatkozóan az önkormányzat és az egyesület kössön külön támogatási szerzıdést. Vlasich Krisztián bizottsági elnök Határidı: február /2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közremőködı szervezethez a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében, A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése (kódszám: NYDOP C.) címő pályázatra. A pályázat címe: Mária Út, mint kiemelkedı jelentıségő kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása. A konzorcium vezetıje a Mária Út Közhasznú Egyesület. A pályázat benyújtásához szükséges önerıt, ,- Ft-ot az önkormányzat évi költségvetési rendeletében biztosítja. Megbízza Háromi Jenı polgármestert, hogy a konzorciumi együttmőködési megállapodást aláírja. i 16/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetési tervezetet a 14/2008. (I. 31.) számú határozatban és a 15/2008. (I. 31.) számú határozatban foglalt módosításokkal elfogadja. Határidı: február /2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az elıterjesztés szerint módosítja. Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Határidı: január 31.

3 18/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Területi Gondozási Központ Alapító Okiratát az elıterjesztés szerint módosítja. Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Határidı: január /2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Petıfi Sándor Mővelıdési Sportház és Könyvtár Alapító Okiratát az elıterjesztés szerint módosítja. Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Határidı: január /2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Egészségház Alapító Okiratát az elıterjesztés szerint módosítja. Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Határidı: január /2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Dr. Csepregi Horváth János KIKI Alapító Okiratát az elıterjesztés szerint módosítja. Az Alapító Okirat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Határidı: január /2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (2) bekezdése alapján Háromi Jenı polgármester illetményét január 1-tıl, 12,5-es szorzószám figyelembevételével, ,- Ft/hó összegben állapítja meg. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı i

4 23/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdése alapján a polgármester költségátalányának havi összegét január 1-tıl, a polgármesteri illetménye 20 %-ának megfelelı összegben, ,- Ft/hó összegben állapítja meg. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı i 24/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a pályázat A komponensének benyújtására hozott 6/2008. (I. 17.) számú határozatát és a NYDOP kódszámú pályázatot nem nyújtja be. i 25/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Háromi Jenı polgármestert, hogy a Hatóságilag engedélyezett Répcesík megnevezéső kommunális szilárd hulladéklerakó és a hozzá tartozó mőszaki létesítmény megbízásos üzemeltetési szerzıdését aláírja. i 26/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Háromi Jenı polgármestert, hogy a csepregi szılıhegy házainál keletkezett kommunális hulladékok elszállítására, illetve a közmunkások által összegyőjtött zöldhulladék kezelésére vonatkozó szerzıdést aláírja azzal a módosítással, hogy a Felek a szerzıdést határozott idıre, június 30-ig terjedı idıtartamra kötik. A Felek 6 hónap felmondási idıt kötnek ki, melyet bármelyik Fél kezdeményezhet. A fél év eltelte után a Rekultív Kft. szemétszállítás ügyben tárgyaljon a hegytulajdonosokkal vagy a Hegyközséggel. i 27/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete İriné Horváth Andrea és İri Péter, Csepreg, Attila u. 44. sz. alatti lakosok kérelmét támogatja. Kérelmezık részére az ifjú házasok elsı lakáshoz jutásának támogatását odaítéli ,- Ft összegben. közlésre i

5 29/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 30/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi pontok tárgyalását elfogadta azzal, hogy a különfélék közé felveszi Csepreg város fıterének rekonstrukciója tárgyában a pályázat elkészítésére beérkezett ajánlatok megtárgyalását, a pályázatíró cég megbízatását, továbbá ugyanezen tárgyban a rendezési terv módosítására és építészeti tervek elkészítésére beérkezett ajánlatok megtárgyalását, tervezı megbízását. 31/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a szociális törvény hatálya alá tartozó kifizetések szabályszerőségérıl szóló jelentést az I. napirendi ponton belül tárgyalja. 32/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete Háromi Jenı polgármester beszámolóját elfogadta. 33/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadta. 34/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Dr. Erdısi László jegyzı ellen nem indít el fegyelmi eljárást. 35/2008. ( II. 14.)számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt, hogy soron alábbi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésére elıterjesztését tegye meg a 9/2006. (III. 31.) rendelet módosításáról. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzıkönyv

6 36/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem fogadta el Háromi Jenı polgármester javaslatát, mely szerint a Petıfi Sándor Mővelıdési-Sportház és Könyvház a reprezentációs költségének 60 % át használhatja fel. 37/2008. (II. 14.) számú határozata Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy likviditási helyzetének fenntartása érdekében ÖNHIKI elıleg igényt nyújt be. Az elıleg mértéke Ft. Határidı: március 5. 38/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a hulladékszállítási közszolgáltató közbeszerzési pályázat elbírálására vonatkozó döntést 30 nappal elhalasztja. t Határidı: március /2008. (II. 14.) számú határozata Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete Csepreg Város szavazóköreibe mőködı Szavazatszámláló Bizottságok tagjaivá/póttagjaivá választja a alábbi személyeket az alábbi bontásban: 1. számú szavazókör: 1. Cserpán Zsófia póttag 2. Luif Hajnalka póttag 3. Péter Szilvia póttag 2. számú szavazókör: 1. Enzsöl László póttag 2. Németh Jánosné póttag 3. számú szavazókör: 1. Horváth Lajosné tag Felelıs: Dr. Erdısi László HVI vezetı 40/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a háziorvosok kérelmét úgy támogatja, hogy lehetıséget biztosít az internet hozzáféréséhez, de a technikai kivitelezés a háziorvosokat terheli, mind lebonyolítási, mind kiadási oldalról nézve. Klugné Györke Brigitta intézményvezetı Határidı: március 1.

7 41/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a évben a Vas Megyei Közoktatási Közalapítványt mőködési célú támogatásértékő pénzeszközben részesíti Ft értékben a évi költségvetési rendeletben elkülönített civil szervezetek támogatásának terhére. Grüll Lászlóné Pénzügyi osztályvezetı Határidı március 1. 42/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete a Csepreg, Széchenyi tér 29. szám alatti 1231 hrsz-on szereplı általános iskola megnevezéső ingatlan rendeltetését, szolgáltató ház megnevezésre változtatja, és kéri a Szombathely Körzeti Földhivatalnál az ingatlan átminısítését. Dr. Erdısi László jegyzı 43/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Farkas Sándor Egylet, és a Csepreg Város Fúvószenekara kérelmét elutasítja. 44/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sportkoncepciót elfogadja. Továbbá a záradékról az alábbiak szerint határoz: hatályba lépés március 1. elfogadás-jóváhagyás: 2008.február 14. felülvizsgálat: idıbeli hatály: Kulturális-Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 45/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Csepregi Önkéntes Tőzoltóságnak a évi pályázati elszámolásának véleményezését leveszi a napirendrıl. Megbízza a Kulturális-Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a Csepregi Önkéntes Tőzoltóság beszámolóját, és elszámolását tárgyalja újra, és tegye meg elıterjesztését a képviselı-testület elé. Felelıs: Kulturális-Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

8 46/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Flamingo Rock& Roll Klub által benyújtott évi rendezvényi és mőködési alap pályázatokra vonatkozó beszámolót, elszámolást elfogadja, azzal a kikötéssel, hogy a támogatásból fel nem használt fennmaradó összeget vissza kell fizetnie. 47/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Csepregi Nyugdíjas Klub által benyújtott évi rendezvényi és mőködési alap pályázatokra vonatkozó beszámolót, elszámolást, továbbá az élelmiszerrıl benyújtott számlát is elfogadja. 48/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Csepreg Város civil szervezetei által benyújtott évi rendezvényi és mőködési alap pályázatokra vonatkozó beszámolókat, elszámolásokat elfogadja. 49/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fıtér rekonstrukciós pályázatának elkészítésével Benchmark Területfejlesztési Kutató és Tanácsadó Kft-t bízza meg. A képviselı-testület felhatalmazza Háromi Jenı polgármestert a szerzıdés megkötésére. A pályázat írás összege Ft + ÁFA. A pénzügyi fedezetet pályázati forrásból biztosítja. 50/2008. (II. 14.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fıtér rekonstrukciós terveinek elkészítésével és a településrendezési terv módosításával az Archigraf Bt ajánlattevıt bízza meg. A képviselı-testület felhatalmazza Háromi Jenı polgármestert a szerzıdés megkötésére. A pénzügyi fedezetet pályázati forrásból biztosítja.

9 51/2008. (III. 12.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Háromi Jenı polgármestert és Dr. Szabó Enikı Csepreg Város Önkormányzatának jogi képviselıjét, hogy Csepreg Városgazda Kft ellen, annak székhelye szerint illetékes megyei bíróságnál soron kívül kezdeményezze felszámolási eljárás megindítását, fizetésképtelenség tényére való tekintettel. Dr. Szabó Enikı Csepreg Város Önkormányzatának jogi képviselıje 52/2008. (III. 19.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a KÜLÖNFÉLÉK napirendi pontban tárgyalja a képviselı testület a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége által küldött törvényességi észrevételét, továbbá zárt ülésen tárgyalja meg a testület a városközpontok funkcióbıvítı megújítása a nem megyei jogú városokban címő pályázatot. 53/2008. (III. 19.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Csepreg Város közigazgatási területén keletkezı települési szilárd hulladék győjtése, elszállítása, kezelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás érvényes ajánlattevıjeként a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft elfogadja. Megbízza Háromi Jenı polgármestert, hogy kösse meg a szolgáltatóval a szerzıdést melynek idıtartama 10 év. ( ) Megbízza Dr. Erdısi László jegyzıt, hogy két oldalú megállapodásban rögzítse a Rekultív Kft-vel, hogy 1 db szelektív hulladék begyőjtési sziget kiépítésre kerüljön évben, nem kéri az önkormányzat a hulladékudvar létrehozását, és a lomtalanítási feladatokat pedig szelektív győjtéssel kívánja megoldani. Felhatalmazza Háromi Jenı polgármestert a kétoldalú megállapodás aláírására. Határidı: április 1. szolgáltatói szerzıdés aláírása azonnal kétoldalú megállapodás Dr. Erdısi László jegyzı 54/2008. (III. 19.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 250/2007.(XI. 29.) számú határozatot visszavonja és megbízza a Nyugat- Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségének illetékes osztályát, hogy a Polgármesteri Hivatal Adóhatóságánál átfogó helyi adó ellenırzését végezze el.

10 55/2008. (III. 19.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nyugat- Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége által tett törvényességi észrevételét a mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés tényérıl elfogadja. Utasítsa Dr. Erdısi László jegyzıt a határidık betartására., Dr. Erdısi László jegyzı 57/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a úgy határozott, hogy a zárt ülés napirendi pontjai közé felveszi Sólyom Miklós és az Önkormányzat között lévı perrel kapcsolatos tájékoztatót, és a hitel anulálási kérelem megtárgyalását. 58/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a CSSE beszámolóját (5. napirendi pontot) 2. napirendi pontként tárgyalja meg. Továbbá összevonja a 3. és a 10 napirendi pontot, és egy napirendi pontként tárgyalja meg, és felveszi napirendre a Különfélék közé Szabó Edgár képviselı kérelmét. 64/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete Háromi Jenı polgármester beszámolóját elfogadta. A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 65/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. A beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 66/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a CSSE beszámolóját elfogadta. 67/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a CSSE részére a 2008-as év finanszírozására ,- Ft-t támogatást állapít meg. A támogatás kifizetése idıarányosan történik úgy, hogy június 1-ig Ft kerül kifizetésre, a támogatás másik része pedig a 2008.június 30-ig esedékes elszámolást követıen, az új felelıs elnökség megalakítása után kerül kifizetésre. / folyamatos

11 68/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık teljesítményértékelésének alapját képezı célokat az alábbiak szerint határozza meg: I. A köztisztviselık teljesítményértékelésének alapját képezı kiemelt célok: 1. Az önkormányzat mőködéséhez szükséges pénzeszközök megfelelı biztosítása és hatékony felhasználása. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerőségének biztosítása a célszerőségi, hatékonysági és a takarékossági szempontok alapján. Folyamatosan rendelkezésre álljanak a település helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, elırejelzések, elemzések. 2. Az Európai Uniós, illetve a hazai pályázati lehetıségek terén eredményesebb pályázati gyakorlat kialakítása. 3. A köztisztviselık stabil és világos jövıképpel rendelkezzenek. A helyi humán-erıforrás gazdálkodás területén a magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése. 4. Az önkormányzati szervek hatékony mőködtetésének, a demokrácia erısítésének elısegítése. II. A kiemelt célokból adódó évi feladatok: 1. Az adóellenırzési tevékenység fokozásával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei. 2. A középtávú képzési tervben foglaltaknak megfelelıen közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, ROP képzések, valamint egyéb kötelezıen elrendelt képzés, illetve ismeret megszerzése. 3. A határidın belüli tisztességes ügyintézéshez való jog maradéktalan betartása. 4. A polgármesteri hivatal hatósági és szervezési feladatainak szervezett ellátása. 5. Az elektronikus információ kezelés fejlesztése, az elektronikus ügyintézésre való felkészülés. Regisztrált iktatórendszer alkalmazásának teljes körő elsajátítása. 6. Népszavazás zökkenımentes lebonyolítása. 7. A körzetközponti feladatellátás ellátás során a körzetközponti településekkel való együttmőködés minél jobb kihasználása, a kistérségi együttmőködés eredményességének javítása, a Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységének bıvítése. 8. A folyamatban lévı építkezések kivitelezési munkáinak folyamatos ellenırzése, nyomon követése, az engedélytıl eltérı kivitelezések megelızése. 9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény magas szintő alkalmazása. 10. A képviselı-testületi ülések magas szintő elıkészítése. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: március 31. (egyéni teljesítmény-követelmények megállapítására) december 31. (munkateljesítmény értékelésére) 69/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Vas Megyei Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatást bıvítı bértámogatás keretében a hivatal zavartalan mőködése érdekében foglalkoztat egy fıt.

12 A képviselı-testület megbízza Dr. Erdısi László jegyzıt április 1-ig szakmailag megfelelı ember felvételére. Munkabér támogatását 50 eft-ban állapítja meg. Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: április 1. 70/2008. (III. 27.) számú határozat A civil szervezetek támogatására évben kiírásra kerülı Pályázati Felhívást, Adatlapot, valamint Támogatási Szerzıdést a évi tartalom módosításával javasolja elfogadásra. A módosított Pályázati Felhívás, Adatlap és Támogatási Szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 71/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a civil alapok felosztását a következıképpen állapítja meg: ,- Ft mőködésre ,- Ft rendezvényre ,- Ft tartalék képzésre (a tárgyév folyamán beérkezett kérelmekre) Határidı: március 27. Felelıs: Vlasich Krisztián bizottsági elnök 72/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Turistaház és Ifjúsági Szálláshely évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadta. 73/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Mővelıdési Sportház és Könyvtár évi sporttevékenységérıl és a évi tervekrıl szóló beszámolót elfogadta. 74/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testület a Dr. Csepregi Horváth János KIKI munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

13 75/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Csepregi Önkéntes Tőzoltóság által benyújtott, a évi mőködési alap pályázatra vonatkozó beszámolót, pénzügyi elszámolást elfogadja. 76/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a TGK Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata részére hátrányos helyzető gyermekek évi nyári táboroztatásához Ft -ot a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terére, és Ft-ot a civil alap terhére ítél meg. 77/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testület úgy határozott, hogy a Csepregi Vegyeskar kérelmét leveszi napirendrıl, és azt április 17-i ülésen újratárgyalja. Határidı: április /2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dr. Csepregi Horváth János KIKI Mővészeti Munkaközösségének kérelmét támogatja. Határidı: április /2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a május 21-én megrendezésre kerülı Kihívás Napja elnevezéső rendezvénysorozatba benevez. A rendezvényre Ft-ot ítél meg a civil alap terhére. A Polgármesteri Hivatal március 21-ig a nevezési lapot a Magyar Szabadidısport Szövetség címére megküldi. Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Határidı: május 21.

14 80/2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KÖZÖD Önkéntes Fiatalok Napja elnevezéső programhoz csatlakozik, és azt április 19-én megrendezi. Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság Határidı: április /2008. (III. 27.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Területi Gondozási Központ vezetıje nyújtsa be pályázatát a Wienerberger Téglaipari Zrt.-hez. Galántai Ottóné intézményvezetı 83/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi pontok tárgyalását elfogadta azzal, hogy a Különfélék közé felveszi a Zrínyi utca aszfaltozásával kapcsolatos pályázattal kapcsolatos döntést, valamint a zárt ülés napirendjei közé a Sólyom-perrel kapcsolatos tájékoztatót és az ügyvédi megbízásról szóló döntés meghozatalát. 84/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 85/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete Háromi Jenı polgármester beszámolóját elfogadta. 86/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete kéri az Adóhatóság vezetıjét, hogy április 30-ig készítsen intézkedési tervet amelybıl kitőnik, hogy milyen intervallumba tartoznak az adóhátralékok az adóhátralékok behajtásával kapcsolatosan július 30-ig készítsen beszámolót a behajtás eredményességérıl. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: április 30. intézkedési terv készítésére július 30. beszámoló készítésére

15 87/2008. (IV. 17.) számú határozat az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A) Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja ( továbbiakban: 6. számú melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatására. B) Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fı, vagy a feletti. II. III. 1.) a.) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fı feletti. IV.) Az önkormányzat 1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. 2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásban, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítı szabályok pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel. V.) VI.) Az önkormányzat iparőzési adó, telekadó, építményadó, magánszemélyek kommunális adó és idegenforgalmi adó bevezetésérıl döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál. Az Önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Háromi Jenı polgármester Dr. Erdısi László jegyzı

16 88/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a évi ÖNHIKI elılegbıl eft összegrıl lemond, mert az önkormányzat nem jogosult ekkora mértékő támogatásra. i 89/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a évrıl szóló belsı ellenırzési jelentést elfogadja. A belsı ellenırzési jelentés a jegyzıkönyv 6. számú mellékletét képezi. i 90/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Dénes József képviselı módosító indítványát, miszerint a vagyonrendelet 11. (3) bekezdésének c.) pontja helyébe az kerüljön, hogy a képviselı-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának hatáskörébe tartozik a képviselı-testület által értékesítésre kijelölt, Ft-tól Ft-ig tartó értékhatár közötti ingatlan elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb módon történı megterhelés, vétele, elfogadta. 91/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-tetsülete a Dr. Csepregi Horváth János KIKI-ben május 1-tıl az intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: - iskolai dolgozók ebéd térítési díját: 495,- Ft/adagban - vendégétkezık ebéd térítési díját: 495,- Ft/adagban - saját dolgozó nyugdíjasok ebéd térítési díját: 375,- Ft/adagban - óvoda és bölcsıde dolgozói részére a tízórai + ebéd térítési díját: 330,- Ft/adagban - óvoda és bölcsıde dolgozói részére az ebéd térítési díját: 260,- Ft/adagban - óvoda és bölcsıde dolgozói részére az ebéd + uzsonna térítési díját: 320,- Ft/adagban A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák. Felelıs: Király Árpád intézményvezetı Határidı: május 1. 92/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásuk rendjének szabályozásáról szóló 32/2004. (XII. 10.) rendelet módosítását leveszi napirendrıl.

17 93/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 274/2007. (XI. 29.) számú, valamint a 275/2007. (XI. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. i 94/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az ún. Nádasdy kastély eladását június 1. után kezdi meg az Áht. és a helyi vagyonrendelet szigorú betartása mellett. Határidı: június 1. 95/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerinti évi közbeszerzési terv módosítását változtatás nélkül jóváhagyja. i 96/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv mellékletét képezı évi közbeszerzési tervet változtatás nélkül jóváhagyja. i 97/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Területi Gondozási Központ Házirendjét elfogadja. A Házirend a jegyzıkönyv 10. számú mellékletét képezi. Galántai Ottóné intézményvezetı i 98/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a NYDRFT által kiírt TEUT pályázatot a Deák utca Kıszegi utcától Ady utcáig terjedı szakaszának, az Ady utca Deák utcától Bajcsy-Zsilinszky utca sarkáig terjedı szakaszának és a Hunyadi utca Deák utca és Széchenyi tér közötti szakaszának felújítására nyújtja be. Ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőszaki dokumentáció elkészítésére a legkedvezıbb ajánlatot adó tervezıvel kössön szerzıdést. A pályázati önerıt a képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008. (II.15.) rendeletében III/1. Felújítás/Pályázati sajáterı utakra címben biztosítja. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidı: május 15.

18 99/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a jövıben egy olyan alapítványt kíván létrehozni, amelynek fı feladata a város fejlesztése. Megbízza az önkormányzat bizottságait, hogy az alapítvány létrehozásával kapcsolatos feladatokat készítsék elı. Kiss Béla bizottsági elnök Kancsó Zoltán bizottsági elnök Vlasich Krisztián bizottsági elnök 100/2008. (IV. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Erdısi László jegyzıt, hogy június 1-ig vizsgálja felül és tegyen javaslatot a pénzügyi osztály létszámára, illetve a tárgyi feltételek javítására vonatkozóan. Felelıs: Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: június /2008. (V.6.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjai közé felveszi a NYD- HÖF CÉDE pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalát, és Csepreg Város Önkormányzat 2/2008.(II.15.) rendelet módosítása, mely a évi költségvetésrıl szóló. 105/2008. (V.6.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a úgy határozott, hogy Civil szervezetek számára meghirdetett pályázatok elbírálásáról szóló napirendi pontot leveszi a napirendrıl 106/2008. (V.6) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a úgy határozott, I. napirendi pontként tárgyalja a város költségvetési helyzetével kapcsolatos feladatok megbeszélését 107/2008.(V.6.) számú határozat: Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határozott, hogy nyilatkozik arról, hogy a Városközpontok funkcióbıvítı megújítása a nem megyei jogú városokban címő pályázat támogatásának elnyerése esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a megvalósításhoz szükséges önerıt ingatlan értékesítésbıl származó saját bevételbıl kívánja rendelkezésre bocsátani ( bankszámlapénz ). Határidı: május 15.

19 108/2008.(V.6.) számú határozat: Csepreg Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a NYD-HÖF- CÉDE kiírás keretében a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztésekre pályázatot nyújt be. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezıbb ajánlatot adó szállítókkal kössön szerzıdést. 109/2008.(V.6.) számú határozat: Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Címzett támogatás igénylésével és felhasználásával kapcsolatosan készült Állami Számvevıi jelentésre készült Intézkedési tervet elfogadja. Az intézkedési terv a jegyzıkönyv mellékletét képezi. Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: intézkedési terv szerint 110/2008.(V.6.) számú határozat: Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Élelmiszerek július december 31. napjáig tartó folyamatos szállítására közbeszerzési eljárást ír ki. A jegyzıkönyv 4. számú mellékletét képezı ajánlattételi felhívást jóváhagyja és megbízza Háromi Jenı polgármestert, hogy kezdeményezze az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítıben történı közzétételét. i 111/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a Csepreg Város Önkormányzat Temetı rendeletének megalkotásáról szóló napirendi pontot leveszi a napirendrıl. 112/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a különfélék között tárgyal a Savaria Takarékszövetkezet ajánlatáról. 113/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester két ülés között eltelt idıszakról szóló beszámolóját elfogadta.

20 114/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy döntött, hogy nem fogadja el dr. Dénes József képviselı az intézmények mőködési kiadásainak csökkentésére tett indítványát. Dr. Erdısi László jegyzı 115/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy döntött, hogy a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó döntést elnapolja azzal, hogy a szakbizottságok záros határidın belül az intézményvezetıkkel egyeztetve az esetleges feladatelmaradásokról és azoknak költségvetési kihatás csökkentéseikrıl május 29- ére - a következı képviselıtestületi ülésre- elıterjesztést készítenek. Ebben az idıszakban kötelezettségvállalás nem történhet. Dr. Erdısi László jegyzı 116/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete az önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt mőködési célú pályázat Ft összegő alapjának elosztásával kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: A Képviselı-testület valamennyi pályázót támogatja. Csepregi Polgárır Egyesület: Ft (járırgépkocsi üzembentartási költségei, íróasztal, vágó-és laminálógép,irodaszer) Állampolgári Jogvédı Liga: Ft (lakossági fórum elıadóinak tiszteletdíja 4 alk.., irodaszer) Csepregi Önkéntes Tőzoltóság: Ft (tárgyalóterem bútorainak cseréje, tőzoltó gépjármő C kat.vizsgája, szervízköltségek) Csepreg Város Fúvószenekara: Ft (amire a pályázatukban kérték: irodaszer, hangszerjavítás és kiegészítık) Csepregi Vegyeskar Egyesület: Ft (amire a pályázatukban kérték, kivéve: a i szlovákiai vendégszereplés busz-és szállásköltségeit) Flamingo Rock &Roll Klub: Ft (amire a pályázatukban kérték: versenyengedélyek, startbélyegek, nevezési díjak, edzıtábor támogatások, táncruhák és cipık, útiköltség, szállás, étkezés) Farkas Sándor Egylet: Ft (amire a pályázatukban kérték: utazási költség, egyenruhához anyagvásárlás) Csepregi Nyugdíjas Klub: (amire a pályázatukban kérték, kikötés: az oklevél és jubileumi kiadvány költségeit a mőködési célú pályázatnál számolják el) Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület: Ft (amire a pályázatukban kérték, kivéve: telefon költség) A Támogatási Szerzıdésben szerepeljen, hogy a támogatott a támogatás 30 %-át fordíthatja útiköltségre.

21 117/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı testülete az önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt rendezvényi célú pályázat Ft összegő alapjának elosztásával kapcsolatban az alábbiakat határozza meg:a Képviselı-testület a következı pályázokat ámogatja.szebb Holnapért Közhasznú Egyesület: Ft ( : veszprémi csapatépítı kirándulás, utazás, állatkerti belépı, ebéd költségei)csepregi Önkéntes Tőzoltó Egyesület: Ft(tábor és kirándulás költségei )Csepreg Város Fúvószenekara: Ft (fellépık étkezési költségei) Csepregi Vegyeskar Egyesület: Ft (amire a pályázatukban kérték: i szlovákiai vendégszereplés költségei utazás, szállás, étkezés, ajándékok) Flamingo Rock&Roll Klub: Ft (amire a pályázatukban kérték V.Csepregi Kupa költségei) Farkas Sándor Egylet: Ft (amire a pályázatukban kérték: Erzsébet napi reneszánsz vacsora költségei) Csepregi Nyugdíjas Klub: Ft (25 éves évforduló alkalmából vendéglátás élelmiszerköltségei) Csepregi Nyugdíjas Klub Kórusa: Ft (amire a pályázatukban kérték: Nemzetközi Idısek Fesztiválja, Sopron, utazás, étkezés költségei ) Horvát Kisebbségi Önkormányzat: Ft (amire a pályázatukban kérték: i horvát napon fellépı vendégek étkezése) Dr. Csepregi Horváth János KIKI Diákönkormányzata: Ft (amire a pályázatukban kérték: gyermeknapi programok díjazása 20 %, karácsonyi ajándékkészítés anyagköltsége 80 %) Csepreg Város Fúvószenekara, a Farkas Sándor Egylet és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kössön együttmőködési szerzıdést a Mővelıdési és Sportházzal, mivel az a program, amire a támogatást kérték, szerepel a Mővelıdési Ház költségvetésében is. 118/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete elfogadva a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát a beérkezett civil pályázatok elbírálásával kapcsolatban a rendezvényi és mőködési alap általuk javasolt felosztását elfogadja. A tartalékalap terhére átcsoportosít Ft-ot a rendezvényi alapba. 119/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a évrıl szóló értékelést, amely a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szól. /Az értékelés a jegyzıkönyvhöz csatolva számú mellékletként./ Módosné dr. Farkas Rita aljegyzı Gyámhivatalnak megküldésre Határidı: május 31.

22 120/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete a szociális bérlakásra várók között az alábbi sorrendiséget állítja fel: 1 Erdélyi Zoltán, Felsıgyár u Horváth Szilvia, Jókai u Kolompár Lajos és neje, Kıszegi u /2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete a Dr. Csepregi Horváth János KIKI Mővészeti Munkaközössége részére a Répcementi Diákok mővészeti találkozójának megrendezéséhez a tartalék alap terhére Ft kifizetését rendeli el. 122/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete vállalja, hogy a Csepregi Városgazda Kft által felvett hitelt a mellékelt ajánlatnak megfelelıen átvállalva kifizeti és erre nézve szerzıdést köt a Savaria Takarékszövetkezettel. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv.88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa Saját bevételek: e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: e Ft A helyi önkormányzat adóságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa: e Ft Dr. Erdısi László jegyzı Határidı: május 31./ megállapodás megkötésére / 123/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola KIKI, Csepreg, Nádasdy u. 10. szám alatti épület auláját kijelöli házasságkötésre, illetıleg a családi események társadalmi ünneplésére alkalmas helyiségnek. A bérleti díját: bruttó Ft + ÁFA / esemény ben határozza meg. Csepreg Város Anyakönyvvezetıje

23 124/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy döntött, hogy dr. Szabó Enikı jogi képviselı szerzıdését június 30- val megszünteti. 125/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete támogatja a LEADEER Csoportba történı belépést. 126/2008.(V.22.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy döntött, hogy a sikeres pályázat érdekében az elsı forduló nyertessége esetén létrehoz egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságot, mely társaság mőködtetését 5 évig vállalja. 127/2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a különfélék között tárgyal a Területi Gondozási Központ kérelmét és Monok Önkormányzat kezdeményezésérıl. 128/2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a Vas Megyei Közgyőlésnél a Területi Gondozási Központ egyes feladatellátás átadását, annak lehetıségét és módját. Dr. Erdısi László jegyzı 129/2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete megbízza Galántai Ottóné intézményvezetıt, hogy készítsen dokumentációt a Területi Gondozási Központ Bentlakásos intézmény visszaminısítésének elınyeirıl, hátrányairól, továbbá dolgozza ki javaslatait. Felelıs: Galántai Ottóné Intézményvezetı Határidı: 2008.június 30.

24 130/2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a Városgondnoki feladatok kiadásait 26.4 millió forinttal, kívánja csökkenteni. Határidı: 2008.június /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy az Egészségház mőködéséi kiadásait 3 millió forinttal kívánja csökkenteni. Határidı: 2008.június /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 6,6 millió forinttal kívánja csökkenteni. Határidı: 2008.június /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a - Földhivatali adatbázis alapján felülvizsgált telekadó alanyok számához jelentıs növekedése miatt a telekadó bevétel elıirányzata 10 millió forinttal kerüljön megemelésre. Határidı: 2008.június /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház mőködési kiadásait 6 millió forinttal kívánja csökkenteni. Határidı: 2008.június 30.

25 135/2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a a Területi Gondozási Központ mőködési kiadásait 500 ezer forinttal kívánja csökkenteni. Határidı: 2008.június /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- Testülete megbízza Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezetıt, hogy a 130/2008.(V.29.). 131/2008.(V.29.), 132/2008.(V.29.), 133/2008.(V.29.). 134/2008.(V.29.). 135/2008.(V.29.) számú határozatok értelmében készítse el Csepreg Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét. Felelıs: Határidı: 2008.június /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, a Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottságot, az Egészségügyi Családügyi és Szociális Bizottságot, hogy dolgozza ki a kötelezı feladatok sorrendjét, határozza meg a feladatokat és ellátásuknak módját évre vonatkozóan. Felelıs: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság Egészségügyi Családügyi és Szociális Bizottság Határidı: 2008.július /2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Területi Gondozási Központ mint Csepreg Város részben önálló intézménye a 2003.évi III. törvény 117/A (1) bekezdésében elıírt kötelezettség alapján a térítési díj kiegészítésén túl saját költségvetése terhére Vlaszinich Ferenc( ) részére a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-a erejéig költıpénz biztosítsa. Galántai Ottóné Intézményvezetı i

26 139/2008.(V.29.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezését támogatja, mely szerint a szociális és gyermekvédelmi törvény módosítását kéri az Országgyőléstıl, hogy a segélyezéseket valamilyen kötelezettség vállaláshoz ( közmunka, gyermekeket iskolába járatáshoz) kösse. i 140 /2008.(VI. 25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a kiküldött napirendi pontokat az alábbi módosítással fogadja el: Az IPC Hungária elıterjesztését zárt ülésen tárgyalja, és a zárt ülés napirendjére veszi a a Dr. Csepregi Horváth János KIKI magasabb vezetıi pályázatára érkezett pályázatok véleményezését. 141/2008.(VI.25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete elfogadta a polgármester beszámolóját a két 142./2008.(VI.25.) számú határozat: Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a VT /2008. számú a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételben foglaltakat elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy amint a fenti törvényességi észrevételben foglaltak alapján a Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a módosított Társulási megállapodást, azt haladéktalanul, de legkésıbb szeptember 30-ig terjessze elfogadásra Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete elé.,elıterjesztésre Dr. Erdısi László jegyzı elıterjesztés készítésre Határidı: szeptember /2008.(VI.25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete támogatja, hogy a megfelelı döntések meghozatala után ( Csepreg Város Egészségház alapító okiratának módosítása, Felsı- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítása) a védınıi szolgálatot, mint kötelezıen ellátandó feladat fenntartását/ ellátását átadja a Felsı- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás részére, azzal a kitétellel, hogy a feladatellátás színvonala nem csökkenhet. Megbízza Háromi Jenı polgármestert és Klugné Györke Brigittát, hogy a Felsı- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével a kapcsolatot vegyék fel, az okiratok módosítását terjesszék a képviselı- testület elé. Klugné Györke Brigitta Határidı:

27 144/2008. (VI. 25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ambrus Ferenc és neje Csepreg, Zrínyi u. 3. sz. alatti lakosok kérelmét támogatja. A kérelmezık részére az ifjú házasok elsı lakáshoz jutásának támogatását odaítéli , - Ft összegben. Felelıs:Háromi Jenı polgármester 145/2008. (VI.25.) számú határozat. Csepreg Város Önkormányzatának képviselıtestülete az 1005/2 hrsz-ú ingatlanon fennálló elıvásárlási jogáról lemond a 140 millió Ft-ot ígérı vevı javára. Más vevıvel szemben az elıvásárlási jogot fenntartja. 146/2008.(VI.25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-Testülete a 137/ 2008.(V 29.) határozat határidejét augusztus 31- re módosítja. 147/2008.(VI.25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete elfogadta, hogy a Rekultív Kft. által felajánlott pénzbıl az iskola udvarán játszótér épüljön. 148/2008.(VI.25.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy a témát zárt ülésen kívánja tárgyalni. 152 /2008.(VII. 17.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı- testülete úgy határozott, hogy nem tárgyalja meg a kiküldött napirendi pontot.

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Kalász Zoltán alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 01-jén megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 01-jén megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 01-jén megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2010. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületet biztosítja a Tata, Dózsa György

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 12/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. 145/2011. (IX.29.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2007. március 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr.Gerencsér Balázs, Dr.

Részletesebben