J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 250/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat 1./ Zirc városi Önkormányzat Képviselő- testülete a fenntartásában lévő nevelési- oktatási intézményekben a mindenkori költségvetési lehetőség függvényében intézményenként legfeljebb pedagógusok száma x 20 óra/év-ben maximálva - az alábbi kötelező távollétek tanítási időkeretbe történő beszámítását hagyja jóvá: - A törvény által kötelezően előírt továbbképzés elvégzését (7 évenként 120 óra) - Intézményvezetői, vezetőségi döntés alapján, a szakmai, módszertani fejlődéshez, a megfelelő mentális állapot fenntartásához szükséges továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételt (előnyt élveznek az 5 éves, 1 éves továbbképzési tervben meghatározottak, valamint az ingyenes továbbképzések) - Az intézményvezető által kötelezőnek nyilvánított képzésen, tanfolyamon való részvételt - Az intézményi minőségfejlesztési program részét képező ütemezett mérések, értékelések heti 40 órás munkaidőben el nem látható feladatának időtartamát - A nevelési programban szereplő úszásoktatásra való kíséret kötelező órán felüli időtartamát - Az éves munkatervben szereplő rendezvények, kirándulások kötelező órán felüli időtartamát. 2./ Utasítja az intézményvezetőket, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában leírt beszámított órákról a képviselő-testület felé számoljanak el. 2./ pont esetében: intézményvezetők Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos 2./ pont esetében: a tárgyévet követő zárszámadás benyújtása A határozat 1./ pontjára vonatkozóan a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatója az alábbi tájékoztatást adta: 2007-ben a határozatnak megfelelő beszámított órák száma: 152 óra A beszámítással kapcsolatban felmerülő költség: ,- Ft A felmerült költségből központi támogatással le nem fedett rész: 1.298,- Ft

2 2 306/2007.(X.29.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz Sebességkijelző berendezés telepítése Zirc-Kardosréten címmel. A fejlesztés költsége ,- Ft Pályázott támogatás ,- Ft A saját forrás ,- Ft A képviselő-testület a saját forrást az önkormányzat és évi költségvetéseiben biztosítja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz nyújtsa be. 2./ pont esetében: október 31. A pályázat határidőben benyújtásra került, de forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 332/2007.(XI.26.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés évi üzemeltetési költségeihez ,- Ft összeggel járul hozzá, mely összeget a évi költségvetésében biztosítja. 2./ A képviselő-testület ,- Ft-ot a veszteség fedezésére tartalékba helyez, melynek felhasználásáról I. negyedévének tapasztalatai alapján dönt. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. 4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, a helyközi járatok helyi járati közlekedésbe történő bevonhatóságának rendjét rögzítő megállapodás-tervezet aláírására, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részére történő megküldésére. 2./ pont esetében: április / pont esetében: december / pont esetében: november 30. A határozat 1/. és 2./ pontjában szereplő összegek a évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. A határozat 4./ pontja értelmében a megállapodás aláírásra került a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal. 336/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének az előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. Határidő: azonnal

3 3 A képviselő-testület február 11-i ülésén elfogadta az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet 363/2007.(XII.17.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási közoktatási és esélyegyenlőségi helyzetelemzést és programot elfogadja. 2./ Az esélyegyenlőségi terv alapját képezi a város által benyújtandó KDOP /2F pályázat (oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése) munkaanyagának, amely a pályázat készítése során szükség szerint kiegészülhet. 3./ A képviselő-testület felkéri az esélyegyenlőségi terv készítőjét a pályázat készítőjével való további együttműködésre a pályázat benyújtásáig. 2./ és 3./ pont esetében: a pályázat benyújtása Az esélyegyenlőségi terv a pályázat részeként határidőben benyújtásra került. 5/2008.(I.28.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás költségvetését elfogadja, egyúttal vállalja, hogy azt változatlan tartalommal beépíti a évi költségvetési rendeletébe. Határidő: azonnal A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás január 28-án elfogadott költségvetése változatlan tartalommal beépítésre került Zirc Városi Önkormányzat február 11-én elfogadott évi költségvetési rendeletébe. 6/2008.(I.28.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás költségvetését elfogadja, egyúttal vállalja, hogy azt változatlan tartalommal beépíti a évi költségvetési rendeletébe. Határidő: azonnal A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás január 28-án elfogadott költségvetése változatlan tartalommal beépítésre került Zirc Városi Önkormányzat február 11-én elfogadott évi költségvetési rendeletébe. 9/2008.(I.28.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Kht. Közhasznúsági Szerződését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

4 4 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Határidő: azonnal A Közhasznúsági Szerződés aláírása megtörtént. 10/2008.(I.28.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyoni típusú helyi adók január 1- jétől változó szabályozásának előkészítése érdekében külön munkacsoportot hoz létre. 2./ A képviselő-testület a munkacsoport feladataként határozza meg: a/ a településen belüli körzethatárok kialakítását, illetve az ingatlan típusok kategorizálását segítő adatok bekérését az APEH-től; b/ az előterjesztésben megjelölt problémakörökre javaslatok kidolgozását és azoknak a képviselő-testület elé történő terjesztését; c/ az előző b/ pontban foglaltak végrehajtása nyomán született képviselő-testületi véleményezés alapján a javaslatok kiigazítását és ismételten a képviselő-testület elé történő terjesztését. 3./ A képviselő-testület a munkacsoport tevékenységében való részvétellel megbízza Dr. Varga Tibort az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnökét, Dr. Árpásy Tamás jegyzőt a csoport vezetőjeként, illetőleg azzal, hogy a munkacsoport tagjának a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül 3 főt jelöljön ki. Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző Dr. Varga Tibor bizottsági elnök 3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző (a munkacsoport felállításáért) Határidő: 1. / és 2/a pont esetében: január 31. 2/b pont esetében: június 30. 2/c pont esetében: szeptember / pont esetében: január 30. A három fő kijelölése megtörtént az ingatlanok forgalmi értékéről szóló illetékhivatali nyilvántartás adatainak megadását célzó megkeresést az APEH Illetékhivatali Főosztálya részére megküldtük, válasz ez idáig nem érkezett. 12/2008.(I.28.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy mérje fel a Zirc, Szeptember 6. utcában található 1794/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának szándékát az ingatlan melletti zirci 1795 hrsz-ú út telekhatárral azonos hosszúságú szakaszának megvásárlásáról. 2./ Amennyiben az 1./ pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa nyilatkozik vásárlási szándékáról, akkor a képviselő-testület a Zirc, Szeptember 6. utcában található 1795 hrszú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a zirci 1794/1 hrsz-ú ingatlan telekhatárral azonos hosszúságú területével történő összevonhatósága végett - a törzsvagyonból kiveszi.

5 5 3./ A képviselő-testület hozzájárul, hogy a törzsvagyonból kivonásra kerülő zirci 1795 hrsz-ú ingatlan a zirci 1794/1 hrsz-ú ingatlannal összevonásra kerüljön, illetve a fennmaradó ingatlanrészt elidegenítésre kijelöli azzal, hogy vevőnek a zirci 1794/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát jelöli meg. Felelős: 1./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: február / és 3./ pont esetében: az 1./ pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa elfogadó nyilatkozatának kézhezvétele Az 1./ pontban jelzett ingatlantulajdonost megkerestük, de még írásos választ nem kaptunk. 13/2008.(I.28.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci volt kommunális hulladéklerakó területén észlelt talajvíz szennyezettségre vonatkozó részletes tényfeltárás kiegészítéséhez szükséges további 3 kutató fúrás, mintavétel és elemzés elvégzésére megbízza Szente Zoltán szakértőt ,- Ft + Áfa, mindösszesen ,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenhétezer-hatszáz forint megbízási díjért. A mintavétel költségének forrása Zirc Város Környezetvédelmi Alapja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza Ottó Péter polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: január 30. A megbízás megtörtént. A munka elvégzésre került. 15/2008.(I.28.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 301/2007.(X.29.) Kt. számú határozatát visszavonja, egyidejűleg a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány kuratóriuma tagjának és elnökének Dr. Buda Imre Róbert zirci lakost jelöli. 2./ Az 1./ pontban nevezett elfogadó nyilatkozata esetén a változást a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának mellékletében rögzíti, az alapító okirat - az előterjesztés 1. számú mellékletét képező - módosítását jóváhagyja. 3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a 2./ pontban leírtak szerinti alapító okiratmódosítás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése végett az alapító okiratot módosító okirat két példányának, az ennek kapcsán egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egy példányának, valamint a 2./ pontban jelzett elfogadó nyilatkozat egy példányának a Veszprém Megyei Bírósághoz történő megküldésére. Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: az elfogadó nyilatkozat kézhezvételét követő 1 munkanap 3./ pont esetében: a változás 2./ pontban leírtak szerinti rögzítését követő 3 munkanap

6 6 Az alapító okirat két példánya, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és a nyilatkozat megküldésre került a Veszprém Megyei Bíróságnak. A Bíróság az alapító okirat módosításáról szóló végzésében a változásokat tudomásul vette. 16/2008.(I.28.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1/07/1 pályázathoz (pedagógiai reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése) pályázati dokumentáció elkészítésével megbízza a SZAVA Consulting Üzleti Tanácsadó Kft-t (Budapest, Tisza u. 4.) a mellékelt árajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg, és a pályázatot készítse elő. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 4./ A képviselő-testület a pályázati dokumentáció készítésének költségét az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 2./ pont esetében: február 5. 3./ pont esetében: március 1. 4./ pont esetében: folyamatos A vállalkozói szerződés aláírásra került, valamint a pályázat határidőben benyújtásra került. 19/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ajka Város Önkormányzata fenntartásában működő Magyar Imre Kórház Kórházi Felügyelő Tanácsába Vörös Kálmánt (Zirc, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.) delegálja. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jelölésről Ajka Város Önkormányzatát értesítse. Határidő: 1./ pontban: azonnal 2./ pontban: február 28. A jelölésről Ajka Város Önkormányzatát értesítettük. 20/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötendő Társulási Megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja, és annak aláírására Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt az aláírt Társulási Megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzat részére történő megküldésére. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 15. A társulási megállapodás aláírásra került.

7 7 21/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés mellékletben foglaltak szerint módosítja március 1. napjától. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosított alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 25. A módosított egységes szerkezetű alapító okirat átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére megküldésre került. 23/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2007.(XII.17.) Kt. számú határozatát visszavonja, egyidejűleg kifejezi azon szándékát, hogy az új autóbusz-pályaudvar üzemeltetését átadja a Bakony VOLÁN Zrt. részére. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy - egyeztetve a Bakony Volán Zrt-vel (továbbiakban: Üzemeltető) - az üzemeltetési szerződés feltételeit dolgozza ki az alábbi szempontok figyelembevételével: - Az üzemeltetési szerződés időtartama 15 év. - Üzemeltető feladata: - Forgalmi szolgáltatások és utas tájékoztatás. - A peronok tisztítása, takarítása, hóeltakarítása, sikosságmentesítése, hulladék elszállítása, zöldfelületek karbantartása az egész létesítmény területén. - Pályaudvarhoz tartozó világítási (peronvilágítás, 8 megálló közvilágítása) és egyéb közműdíjak finanszírozása. - Üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, megfelelő számú és képzettségű személyzet biztosítása lehetőség szerint - a ROP /36 azonosító számú pályázati szerződésben meghatározott ideig legalább 1 fő. - Üzemeltető a társ-volánok autóbuszjáratai, azok személyzete, valamit utasai által igénybe vehető szolgáltatásokért használati díjat szedhet. - Üzemeltető a saját járatai számára napközben díjmentesen használhatja az autóbuszpályaudvar mellett létesült autóbusz-parkoló legfeljebb 50 %-át, míg éjszaka a 25 %- át. - Üzemeltető évben megkezdi a pályaudvar infrastruktúra fejlesztését egy olyan épület építésével, ami helyet ad az utas-tájékoztatásnak, forgalomirányításnak, bérletárusításnak, gépkocsivezető pihenőnek, valamint az utasváró komfortosításának (vizesblokk, zártabb váró). A fejlesztésre legalább az Üzemeltető szándék nyilatkozatában G-260/2008. (02.05.) - szereplő összeget fordítja. A létesítmény üzemeltetési feladatai és költségei az Üzemeltetőt terhelik. - Üzemeltető köteles az üzemeltetési költségek kizárólag az autóbusz-pályaudvarral kapcsolatos személyi és dologi kifizetések és az autóbusz-pályaudvarral kapcsolatos üzemeltetési bevételek elkülönített nyilvántartására és a tárgyévet követő június 30-ig történő beszámolásra a képviselő-testületnek. Amennyiben az üzemeltetés esetleg nyereséges a bevétel és kiadás különbözete % arányban kerül felosztásra Üzemeltető és az Önkormányzat között.

8 8 - Az autóbusz-pályaudvar gépjárművekkel használt útfelületeinek téli hóeltakarítása és sikosságmentesítése az Önkormányzat feladata. - A pályaudvar mellett létesült 20 férőhelyes autóbusz-parkolót az önkormányzat üzemelteti. - A létesítmény területén az önkormányzat jogosult egyéb létesítmények megvalósítására és azok hasznai szedésére. - Az Önkormányzat évben az Üzemeltető által az autóbusz-pályaudvaron létesítendő kiszolgáló épület mellé megterveztet egy pavilonsort, amely az autóbuszpályaudvar komfort fokozatát növeli. Az önkormányzat a terveztetés során együttműködik az Üzemeltetővel. 3./ Az üzemeltetési szerződést a képviselő-testület elé jóváhagyásra be kell terjeszteni. Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ és 3./ pont esetében: február 29. A határozat értelmében az üzemeltetési szerződés tervezet elkészült, azt a képviselő-testület jóváhagyta. 27/2008.(II.11.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselő teljesítménykövetelmények alapját képező évi célokat az alábbiak szerint határozza meg: - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete évi I. és II. félévi munkatervében foglalt testületi ülések előkészítése, a képviselő-testület által hozott döntések végrehajtása. - A városi önkormányzat ciklus időszakára szóló Gazdasági Programjának évre vonatkozó feladatainak végrehajtása. - Pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő figyelése, kihasználása, megfelelve a régió operatív tervében meghatározott prioritásoknak, különös tekintettel az önkormányzat kötelező feladatinak ellátása területén működő intézmények komplex, energiatakarékos fejlesztésére. - A évi költségvetésben a célok és a rendelkezésre álló bevételek egyensúlyának kialakítása, a évi költségvetés és a évi zárszámadás elkészítése. - A évi költségvetés végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása. - A március 9-i országos népszavazás lebonyolításában való közreműködés. - Az önkormányzati vagyonának értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata, javaslat készítése, az azzal kapcsolatos döntések végrehajtása, értékesítés lebonyolítása. A meglévő önkormányzati vagyon hasznosítása. - A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki és pénzügyi (finanszírozási) feladatok teljesítése. - Az intézmények működőképességének biztosítása. A beruházások, felújítások finanszírozása, a pályázati támogatások elszámolása, lehívások lebonyolítása. - A városi önkormányzat által meghirdetett pályázatok előkészítése és lebonyolítása. - A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés törvényes és szakszerű hivatali követelményeinek fokozatos javítása. A Ket. által megkövetelt ügyfélbarát közigazgatás színvonalának további emelése. - A munkaidő kihasználtságának további javítása. - Takarékosság a munkavégzés során.

9 9 - A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása. Ágazati célok: - Építésügyi igazgatás: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet felülvizsgálatában való közreműködés. Az ágazatot érintő új és módosult jogszabályi előírások alkalmazása, a nyilvántartások folyamatos naprakész állapotban tartása. - Okmányirodai igazgatás: A jogszabályban előírt szabályzatok, nyilvántartások folyamatos naprakész állapotban tartása. A vállalkozói igazolványok jogszabályban előírt cseréjének lebonyolítása. Az ügyintézés színvonalának, minőségének javítása. - Gyámhivatali igazgatás: A gyámhivatali feladatok ellátása során az ágazati megváltozott - jogszabályokban foglaltak betartása, a nyilvántartások vezetése, naprakészen tartása. Az ügyintézés színvonalának, minőségének javítása. - Adóügyi igazgatás: Az éves költségvetésbe tervezett és az adóhatóság által előirt adók behajtása és az adóhátralékok csökkentése. A év folyamán a helyszíni ellenőrzések végrehajtása. Az ügyintézés színvonalának, minőségének javítása. - Általános igazgatás: A hatósági ügyek intézése során törekedni kell a Ket-ben és a szakmai jogszabályokban meghatározott előírások betartására. Az ügyintézés színvonalának, minőségének javítása. - Pénzügyi igazgatás: A évi költségvetés végrehajtása és annak ellenőrzése és az előírt beszámolók elkészítése. A belső ellenőrök, illetve a jogszabályi előírások alapján (Pl.: Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, pályázati elszámolásban résztvevő ellenőrző szervek, stb.) végzett ellenőrzések végrehajtásának elősegítése. A évi költségvetési koncepció előkészítése. Az előírt nyilvántartások, szabályzatok folyamatos naprakészen tartása. - Városüzemeltetés területén: A városüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtása. Az előírt nyilvántartások naprakészen tartása. Speciális feladatok: A évi fejlesztésekkel - a regionális hulladék lerakóhellyel - Veszprém és térsége szennyvízelvezetéssel- és kezeléssel - új autóbusz állomás üzembe helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása. A jogszabályi előírások alapján (Pl.: Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, pályázati elszámolásban résztvevő ellenőrző szervek, stb.) végzett ellenőrzések végrehajtásának elősegítése. - Önkormányzati igazgatás: A képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése és az ezekkel kapcsolatos további feladatok ellátása. Az előírt nyilvántartások naprakészen tartása. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy az egyéni teljesítménykövetelményeket a meghatározott célok alapján állapítsa meg, és annak teljesítését a köztisztviselő jogállásáról szóló törvényben előírt módon értékelje. Felelős: - A jegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelés vonatkozásában: Ottó Péter polgármester - A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése vonatkozásában: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: február 29. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására) január 31. (az értékelésre)

10 10 Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásra kerültek. 28/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat közötti, a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt módosítás aláírására. 3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Veszprém Megyei Önkormányzattal a társulás Zirc Városi Önkormányzat gesztorságával intézményfenntartó társulásként történő működésének feltételeiről. 2./ pont esetében: március 1. 3./ pont esetében: május 31. A módosított társulási megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat részére megküldtük. 29/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint kiírja a I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot. 2./ Az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársát, valamint a március 15-i városi ünnepség szervezőjét. Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester 2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1./ pontban: február / pontban: március 15. és a pályázati kiírás szerint A I. félévi ösztöndíjak elbírálása megtörtént, a március 15-i ünnepségen az oklevelek átadásra kerültek. 30/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kádár és Társai Ökogazdálkodási Bt., Csávics Gizella és Csávics András felperesek által a Zirc Városi Önkormányzat ellen a Veszprém Megyei Bíróság előtt folyó 1.G /2007. ügyszámú kártérítési per kapcsán a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 67. (1) bekezdés e/ pontjában leírtak alapján meghatalmazza Dr. Varga Tibor képviselőt az önkormányzati érdekek díjazás nélküli képviseletével, a hivatkozott ügyben az önkormányzat érdekeinek képviseletében egyébként eljáró Bősze Magyar Ügyvédi Iroda munkájának segítésével. 2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1./ pontban leírt maghatalmazás kiállítására. 2./ pont esetében: február 14.

11 11 A képviselő-testület határozatát megküldtük a Bősze-Magyar Ügyvédi Iroda részére. 32/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás a bakonybéli és pénzesgyőri 8. osztályos tanulók részére a 2007/2008. tanévben történő indítása kapcsán felmerülő többletköltségek megosztásának módjára vonatkozó számítást az alábbiak szerint jóváhagyja. A társulási megállapodás 9.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9.3. A 2007/2008-as tanévben a bakonybéli és pénzesgyőri 8. osztályos tanulók részére önálló osztály indítására kerül sor a bázisintézményben. Az osztály indításával kapcsolatos költségek normatívával le nem fedett részének 50 %-ával járul hozzá Bakonybél és Pénzesgyőr község önkormányzata, tanulószám arányosan az alábbiak szerint: Zirc bázisintézmény összes kiadása konyha kiadása igényelt normatívák Zirc bázisintézménybe járó tanulók száma X önálló osztályba járó tanulók száma Az elszámolást két részletben kell elvégezni a tanév, iletve. a költségvetési év eltérése miatt. 1. részlet: A december 31-i teljesítés alapján a szeptember 1 december 31. időszakra. A megállapodás 5.6. pontjában rögzített határidők szerint. 2. részlet: A június 30-i teljesítés alapján a január 1 június 30. időszakra. A megállapodás 5.6. pontjában rögzített határidők szerint azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Államkincstárhoz történő beküldés helyett a félévi beszámoló elfogadása a kiindulási időpont. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatoknak a módosítási kezdeményezést küldje meg. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 15. A képviselő-testület határozatát megküldtük a társult önkormányzatok polgármesterei részére. 33/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás működési (felvételi) körzethatárainak a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 90. (1) és (6) bekezdésiben foglaltak szerint mind a bázis, mind a tagintézmények vonatkozásában történő megállapítását az alábbiak szerint jóváhagyja. A társulási megállapodás 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.4. Az Intézménybe történő felvétel során az intézmény vezetője az évi LXXIX. törvény 90. (1) és (6) bekezdése alapján az alábbi, és pontokban meghatározott működési (felvételi) körzeteknek megfelelően kötelező felvételt biztosít:

12 a bakonybéli tagintézménybe a Bakonybélben és Pénzesgyőrben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek számára, a zirci bázisintézménybe a Zircen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermekek számára A kötelező felvételen túl a társulás érdekeinek védelmében az alábbi sorrendet kell figyelembe venni: a.) elsősorban a bakonybéli tagintézménynél Bakonybélben és Pénzesgyőrben, a zirci bázisintézménynél Zircen, b.) másodsorban az Intézmény működési területén, c.) harmadsorban az Intézmény működési területén kívül lakó (tartózkodási) hellyel rendelkező gyermek felvétele élvez elsőbbséget. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatoknak a módosítási kezdeményezést küldje meg. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 15. A képviselő-testület határozatát megküldtük a társult önkormányzatok polgármesterei részére. 34/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás működési (felvételi) körzethatárainak a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 90. (1) és (6) bekezdésiben foglaltak szerint mind a bázis, mind a tagintézmények vonatkozásában történő megállapítását az alábbiak szerint jóváhagyja. A társulási megállapodás 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.4. Az Intézménybe történő felvétel során az intézmény vezetője az évi LXXIX. törvény 90. (1) és (6) bekezdése alapján az alábbi, , és pontokban meghatározott működési (felvételi) körzeteknek megfelelően kötelező felvételt biztosít : a bakonybéli tagintézménybe a Bakonybélben és Pénzesgyőrben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles tanulók számára, a lókúti tagintézménybe a Lókúton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles tanulók számára, a zirci bázisintézménybe a Zircen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles tanulók számára A kötelező felvételen túl a társulás érdekeinek védelmében az alábbi sorrendet kell figyelembe venni: a.) elsősorban a bakonybéli tagintézménynél Bakonybélben és Pénzesgyőrben, a lókúti tagintézménynél Lókúton; a zirci bázisintézménynél Zircen, b.) másodsorban az Intézmény működési területén, c.) harmadsorban az Intézmény működési területén kívül lakó (tartózkodási) hellyel rendelkező tanuló felvétele élvez elsőbbséget. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatoknak a módosítási kezdeményezést küldje meg. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 15.

13 13 A képviselő-testület határozatát megküldtük a társult önkormányzatok polgármesterei részére. 35/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás közös költségei kiszámítási módjának logopédiai, gyógytestnevelési feladatellátására vonatkozó számításait az alábbiak szerint jóváhagyja: A társulási megállapodás kiegészül az alábbi 3.6. ponttal: 3.6. A társult önkormányzatok a logopédiai és gyógytestnevelési feladatellátás költségei viselésének módját az alábbiak szerint állapítják meg: Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút: alkalmazott költségei - összes ellátott gyermek száma szakszolgálati normatíva + ellátott gyermekek után járó normatíva X tagintézményben + ellátott gyermek utazási költség Zirc: alkalmazott költségei - szakszolgálati normatíva + ellátott gyermekek után járó normatíva székhely intézményben ellátott gyermek X összes ellátott gyermek száma 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatoknak a módosítási kezdeményezést küldje meg. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 15. A képviselő-testület határozatát megküldtük a társult önkormányzatok polgármesterei részére. 36/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás közös költségei kiszámítási módjának logopédiai, gyógytestnevelési feladatellátására vonatkozó számításait az alábbiak szerint jóváhagyja: A társulási megállapodás kiegészül az alábbi 3.6. ponttal: 3.6. A társult önkormányzatok a logopédiai és gyógytestnevelési feladatellátás költségei viselésének módját az alábbiak szerint állapítják meg:

14 14 Bakonybél, Pénzesgyőr: alkalmazott költségei - összes ellátott gyermek száma szakszolgálati normatíva + ellátott gyermekek után járó normatíva X tagintézményben + ellátott gyermek utazási költség Zirc: alkalmazott költségei - szakszolgálati normatíva + ellátott gyermekek után járó normatíva székhely intézményben ellátott gyermek X összes ellátott gyermek száma 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatoknak a módosítási kezdeményezést küldje meg. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 2./ pont esetében: február 15. A képviselő-testület határozatát megküldtük a társult önkormányzatok polgármesterei részére. 37/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgókönyvtári szolgáltatás zirci kistérségben történő ellátásának feltételeit, illetőleg a Zirc Kistérség Többcélú Társulása, a Zirc Városi Önkormányzat (mint Szolgáltató), valamint a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket biztosító önkormányzatok jogait és kötelezettségeit rögzítő együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosítási javaslat eljuttatására az érintettek részére. 3./ A képviselő-testület a megállapodás aláírására az érintettek egyetértése esetén - az alpolgármestert felhatalmazza. 2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző 3./ pont esetében: Dr. Czuppon Károly alpolgármester 2./ pont esetében: február / pont esetében: az érintettek egyetértése esetén február 28. A képviselő-testület a határozatot március 3-i rendkívüli ülésén a 48/2008.(III.3.) Kt. számú határozatával visszavonta.

15 15 38/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervének módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igénylést a jóváhagyott továbbképzési tervvel együtt küldje meg az Országos Széchenyi Könyvtárnak. Határidő: 1./ pont esetén: azonnal 2./ pont esetén: február 15. A támogatási igénylést a továbbképzési tervvel együtt megküldtük az Országos Széchenyi Könyvtárnak. 39/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges orvos-szakmai program tartalmával egyetért. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére címmel, TIOP 2.1.3/07/1. kódszámmal jelölt fejlesztési pályázatot benyújtja. 3./ A fejlesztés összköltsége: ,- Ft Pályázott támogatás: ,- Ft Saját erő: ,- Ft 4./ A képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt az önkormányzat évi költségvetéseiben. 5./ A képviselő-testület, mint a 798 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa visszavonhatatlan beleegyezését adja a TIOP 2.1.3/07/1. kódszámú a projekt megvalósításához, és a rendelőintézet területén hozzájárul az építéshez. 6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az ESKI STRAPI (1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.) címére nyújtsa be. 2./ pont esetében: február / pont esetében: folyamatos 4./ pont esetében: folyamatos 5./ pont esetében: azonnal 6./ pont esetében: február 29. A pályázat határidőben benyújtásra került. 40/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Önkormányzattal és a Ciszterci Apátsággal közösen megvalósítva A Bakony fővárosának központjában található egyedi turisztikai vonzerők: parkok és középületek idegenforgalmi bemutatási célú fejlesztése címmel, gesztorként pályázatot nyújt be a KDOP /B ROP kiírásra a KDRFÜ Kht-hoz.

16 16 2./ A fejlesztés teljes költsége: ,- Ft Pályázott támogatás összesen (85 %): ,- Ft Önerő összesen (15 %): ,- Ft A fejlesztés Zircre jutó összköltsége (64 %): ,- Ft Pályázott támogatás Zircre esően: ,- Ft Saját erő ( években rendelkezésre áll) ,- Ft 3./ A képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges 15 %-os önerőt az önkormányzat évi költségvetéseiben. 4/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzattal és a Ciszterci Apátsággal történő megkötésére, illetve a gesztori teendők ellátására. 5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat KDRFÜ Kht-hoz történő benyújtására. Határidő: 1./ pont esetében: február / pont estében: folyamatos 3./ pont esetében: folyamatos 4./ pont esetében: február / pont esetében: február 15. A pályázat határidőben benyújtásra került. A KDRFÜ elutasító döntését az NFÜ-nél megfellebbeztük. 42/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci személyszállítási logisztikai központ forgalomba helyezéséhez szükséges környezeti zajkibocsátás mérésére és a jegyzőkönyv elkészítésére megbízza a Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t (Veszprém, Hársfa u. 39.) ,- Ft + Áfa, mindösszesen ,- Ft - azaz Egyszázhatvanötezer-hatszáz forint - megbízási díjért. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza Ottó Péter polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 2./ pont esetében: február 29. A vállalkozói szerződés aláírása megtörtént. 43/2008.(II.11.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C pályázathoz (kistelepüléseken településkép javítása) pályázati dokumentáció elkészítésével megbízza a Gress-Ing Területfejlesztési Mérnökiroda Kft-t (Budapest, Vajkay utca 1.) a mellékelt árajánlatnak megfelelően. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg, és a pályázatot készítse elő. 3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a KDOP-3.1.1/C kódszámú, Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Tourinform Iroda felújítása, átalakítása, bővítése 2. ütem célú pályázat benyújtására a KDRFÜ Kht-hoz.

17 17 4./ A képviselő-testület a szükséges 10 %-os önerőt, ,- Ft-ot - azaz Tizenegymillióegyszáztizenegyezer-egyszáztizenegy forintot az önkormányzat és évi költségvetéseiben biztosítja. 2./ pont esetében: február / pont esetében: március / pont esetében: folyamatos A vállalkozói szerződés aláírásra került, a pályázat készítése folyamatban van. 48/2008.(III.3.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgókönyvtári szolgáltatás zirci kistérségben történő ellátásának feltételeit, illetőleg a Zirc Kistérség Többcélú Társulása, a Zirc Városi Önkormányzat (mint Szolgáltató), valamint a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket biztosító önkormányzatok jogait és kötelezettségeit rögzítő együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) módosításáról szóló 37/2008.(II.11.) Kt. számú határozatát visszavonja, egyidejűleg a megállapodás módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosítási javaslat eljuttatására az érintettek részére. 3./ A képviselő-testület a megállapodás aláírására az érintettek egyetértése esetén - az alpolgármestert felhatalmazza. 2./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző 3./ pont esetében: Dr. Czuppon Károly alpolgármester 2./ pont esetében: március / pont esetében: az érintettek egyetértése esetén március 31. Az érintettek részére a képviselő-testületi határozatot és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési megállapodás-módosítást megküldtük. Z i r c, március 20. Ottó Péter polgármester

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. február 14-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 4. szám 2008. június 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/257/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának működtetésének lehetőségei

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-163/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24.-i ülésére Tárgy: A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 4 / 2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 11. szám 2011. december 15. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 220/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Egyetértés Boross István megbízásával

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákra beérkezett ajánlatok Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS

111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Használatbaadási szerződés HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 111/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Használatbaadási szerződés Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/1 hányadban tulajdonában lévő hevesi 1095/1 helyrajzi számú, 4 ha 8905 m 2 térmértékű,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2016. február 18-ai üléséről. 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 072/2016. (02.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 04/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy a leveszi a zárt ülésen szereplő 18.

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-án tartandó ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 980-23 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 18,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 25. (hétfő) 15,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 7-i ülésére. Tárgy: A Balatonfüred, Csárda utca melletti ingatlanok (5. tömb) belterületbe vonása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Melléklet: Geiszler Éva Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel. 25 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-331/2010. 18/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. december 09-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 582/2010. (XII.09.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel. tartott üléséről 14 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17,15 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Reguly Antal utca Bakonybéli utcától a Malom-árokig terjedő szakaszának csapadékvíz elvezetés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. május 12-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVII. (XLV.) évfolyam 2. szám 2007. április 26. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/19-18/2008. TÁRGY: BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNY- ZATI BIZOTTSÁG ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖN- TÉSEIRŐL MELLÉKLET: ELEKRTONIKUS FORMÁBAN E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21.

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21. 81/A/2016. (III.21.) KT határozat: megtárgyalta, és elfogadja Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó, aktualizált, cafeteria szabályzatát. Tárgy: Svert kupa reklámozása 81/B/2016. (III.21.)

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 63 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: dr. Varga

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott 1.sz.melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között A Petőfi

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-ei soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 71/2013.(IV. 25.)Kt. a Monori Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolójáról, a bűnügyi és közbiztonsági tevékenységéről Képviselő-testülete a Monori Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben