JELENTÉS A Képviselő-testület május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd 4. számú fogorvosi körzete ellátásának változása (Dr. Dobos Erzsébet) Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A "Dr. Dobos" Fogszakorvosi Bt-ben a beltagváltás megtörtént. Ezt követően elkészült a Társasági Szerződést Módosító Okirat, miszerint a társaság cégneve: Dr. BÉKÉS Fogszakorvosi Betéti Társaság elnevezésre változik június 1-től, melynek üzletvezetője és képviselője Dr. Békés Annamária. Dr. Békés Annamária részére a Békés Megyei Orvosi Kamara a működtetési jogot engedélyezte, az ÁNTSZ Szarvas Városi Intézetétől pedig határozatlan időre szóló működési engedélyt kapott a Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. szám alatt lévő telephelyre. Képviselő-testület 75/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Pályázat benyújtása a Terca Jövötér megnevezésű szabad tér rendezési pályázati felhívásra Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A pályázat április 29-én benyújtásra került, azonban városunk számára kedvezőtlen elbírálásra került. A két nyertes település Orosháza és Dunaszegcső. Képviselő-testület 77/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Holtágak haszonbérleti szerződéseinek hosszabbítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász, a Sóczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász, a Bónom-zug Vizéért, Kecsegészugi Tájvédelmi valamint a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesületekkel a kezelésükben lévő holtágak haszonbérletére kötött szerződések 3.) pontjában rögzített december 31.- ig szóló bérleti jogviszony meghosszabbításra került december 31. napjáig. Az egyesületek az aláírt szerződéseket visszajuttatták. Képviselő-testület 78/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület kérelmének elutasítása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület értesítve lett a Képviselő - testületi döntésről. Képviselő-testület 79/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Bérleti szerződés kötés a Fibernet Kommunikációs Rt.vel Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Fibernet Kommunikációs Részvénytársaság között megkötésre került az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út szám alatti társasházi ingatlan 15,96 m2 nagyságú erősáramú helyiség bérleti szerződése a kábeltelevíziós szolgáltatás céljára. A bérleti díj számlázása megtörtént. Képviselő-testület 80/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése Kulik Zoltán részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Kulik Zoltán Gyomaendrőd, VII. ker számú lakos részére a 883 hrsz alatt felvett 420 m2 ( vízparti ) közterület művelési ágú ingatlanból az általa használt 180 m2 nagyságú területet érintő bérleti szerződés megkötésre került. Kérem a T. Képviselő-testületet a jelentés elfogadására. Gyomaendrőd, május 19. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

2 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 26.-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetésről szóló évi CXXXV. Tv. jelentős mértékben módosította a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. ( továbbiakban : Kt. ) aiban foglalt az alapfokú művészetoktatási intézmények térítési és tandíj fizetési kötelezettség feltételeit. Az alábbiakban foglalhatjuk össze a törvényi változásokat: A Közoktatásról szóló törvény ának c) pontja szerint a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás az alapfokú művészetoktatás. Az említett törvényhely pontosan meghatározza azt a mértéket, amelynek igénybevétele után már nem térítési díjfizetési kötelezettség, hanem tandíjfizetési kötelezettség áll fenn. Térítésdíj-fizetési kötelezettség mellett heti hat tanórai foglalkozás vehető igénybe, a fő tárgy gyakorlásának és elméletének elsajátításához. Térítési díjfizetés mellett biztosít az iskola évenként egy meghallgatást, továbbá művészeti alapvizsgán, művészeti záróvizsgán és más intézményi vizsgán való részvételt, valamint egy művészi előadáson való részvételt. Ez a szabályozás nem új, megegyezik a korábbi hatályos rendelkezésekkel. Új viszont, hogy a közoktatásról szóló törvény idézett bekezdése kiegészült egy mondattal, miszerint csak egy művészeti képzésben való részvétel esetén vehetők igénybe az említett szolgáltatások térítési díj fizetése mellett. Ebből a szabályozásból következik az is, hogy a korábbi rendelkezésekkel ellentétben nem lehet megosztani a rendelkezésre álló időkeretet a művészeti oktatások között, például oly módon, hogy a tanuló két művészeti képzésben vesz részt, és mindegyikben heti három-három tanórai foglalkozást vesz igénybe. A térítési díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető alapfokú művészetoktatás lehetősége azáltal is szűkült, hogy módosult a Közoktatásról szóló törvény a (1) bekezdésének a) pontja. A korábbi rendelkezések alapján tandíjfizetési kötelezettség mellett lehetett igénybe venni az előzőekben ismertetett, a közoktatásról szóló törvény ában meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozásokat, huszonkettedik életév elérésétől kezdődően pedig minden tanórai foglalkozást. Ezek a rendelkezések továbbra is hatályban maradtak, azonban kiegészültek azzal, hogy tandíjért veheti igénybe az alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatásait az, aki már nem tanköteles, amennyiben nem áll tanulói munkaviszonyban. Az új szabályozásból következik, hogy aki betöltötte 16 életévet és nem folytat tanulmányokat középfokú iskolában, annak az alapfokú művészetoktatási intézményben valamennyi szolgáltatás igénybevétele esetén tandíjfizetési kötelezettsége áll fenn. Az, aki a tankötelezettség megszűnését követően szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytat a huszonkettedik életévének eléréséig továbbra is jogosult térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe venni az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait A szabályozás nem írja elő, hogy milyen munkarend szerinti oktatás keretében kell, hogy fennálljon a tanulói jogviszony, ily módon a felnőttoktatásban létesített tanulói jogviszony alapján is lehetőség van arra, hogy térítési díj mellett vegyék igénybe az alapfokú művészetoktatást. Új szabályozás az is, hogy a Közoktatásról szóló törvény ának új (2) bekezdése meghatározza azt is, hogy milyen mértékű minimális térítési díjat kell kérni attól, aki alapfokú művészetoktatási intézményben folytat tanulmányokat. Ez a szabályozás lényegesen eltér az általános rendelkezésektől, mivel a Közoktatásról szóló törvény (1) bekezdése keretet, tól-ig határt álllapít meg a térítési díj megállapításának helyi szintű szabályozásához. A Közoktatásról szóló törvény a (21) bekezdésének a) pontja szerint a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola igazgatója dönt a térítési és tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A Közoktatásról szóló törvény a (1) bekezdésének b) pontja alapján a folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt-tíz százaléka közötti térítési díj állapítható meg az alapfokú művészetoktatási intézménybe járó tanulók esetén, amennyiben azok 18 éven aluliak. A Közoktatásról szóló törvény új rendelkezései alapján azonban a térítési díj összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladat-ellátáshoz biztosított normatíva

3 - 10 %-a zeneművészeti ágban; - míg más művészeti ágak esetén 20 %-a. Ebből az következik, hogy a zeneművészeti ág esetében legkevesebb Ft, más művészeti ág esetében legkevesebb Ftot fizetnie kell a tanulónak egy tanítási évben. Az új rendelkezések azonban a hátrányos helyzetű tanulót mentesítik a fizetési kötelezettség alól, mivel megtiltja, hogy az e körbe tartozó tanulóktól térítési díjat szedjen az iskola. E szabályozásnál is alkalmazni kell a Közoktatásról szóló törvény 1. számú melléklet Második Rész a költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei főcím új 4. pontjában foglaltakat, miszerint, ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, a normatív hozzájárulás megállapításánál és az arról szóló elszámolásánál csak akkor vehető figyelembe, ha ezt a térítési díjat az iskola előírta és beszedte. Az említett korlátozó rendelkezéseket a költségvetésről szóló törvény ának (13)-(14) bekezdésében foglaltak alapján azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik a 2005/2005. tanítási évben kezdik meg a tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy első alapfokú évfolyamán. Mindebből következik, hogy mindazok, akik az alapfokú művészetoktatási intézményben szeptemberében vagy azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, a korábbi rendelkezések szerint be is fejezhetik azt, vagyis kettő művészeti képzésben is részt vehetnek, és az említett összegnél kevesebbet is fizethetnek. A fent leírt törvényi változások az önkormányzati rendelet módosítását két pontban teszik szükségessé: szeptemberében a művészetoktatás területén a csoportos foglalkozásban részt vevő tanulók térítési díj fizetési kötelezettségét megszüntette a Képviselő-testület, azonban a törvényi változás következtében az Önkormányzat nem térhet el a térítési díjak előírásától és beszedésétől. Természetesen a rendeletünk jelenleg is tartalmaz szociális kedvezményeket, melyeket az iskola igazgatója ha az iskola költségvetéséből fedezni tudja - az egyes tanulók esetében érvényesíthet; - A rendeletet ki kell egészíteni 2. számú melléklettel, melyben tételesen meghatározzuk-az intézményvezetője által megadott szakmai feladatra folyó kiadás egy tanulóra jutó hányadának alapulvételével az intézményben szakonként fizetendő az adott tanévre érvényes térítési- valamint tandíjakat. A térítési- valamint a tandíjat tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának figyelembevételével kell megállapítani. Az erre vonatkozó számításokat a Városi Zene és Művészeti Iskola intézményvezetője elvégezte, az alábbi táblázat tartalmazza szakonként az egy tanulóra jutó szakmai kiadásokat: Tagozat Szakmai feladatra folyó kiaádosk egy tanulóra jutó hányada február 01-I tanulólétszám alapján Zeneművészet Ft/fő/év Képzőművészet Ft/fő/év Moderntánc Ft/fő/év Báb tanszak Ft/fő/év Balett tanszak Ft/fő/év Társastánc tanszak Ft/fő/év Színművészet Ft/fő/év Kortárstánc Ft/fő/év A rendelet szövegének módosítása a rendelettervezetben található meg. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni.

4 T E R V E Z E T /2004. (..) KT rendelet a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. ( a továbbiakban: Kt) 102. (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. (3) bekezdése szövegéből az egyéni foglalkozás esetén szövegrész hatályát veszti. 2. A R. 9. -a kiegészült az alábbi (5) bekezdéssel. (5) A térítési- és tandíj összegét intézményenként és szakonkénti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 3. Az R. 2. számú mellékleteként e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki. 4. E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, május 18. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Jenei Bálint s.k. bizottság elnöke Csíkné Tímár Éva s.k. bizottság elnöke 1. számú melléklet a /2005. ( ) KT rendelethez Városi Zene és Művészeti Iskola Zeneművészet térítési díj Ft/év 2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Zeneművészet tandíj: Ft/év A normatíva 10 %-a:

5 Képzőművészet térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % képzőművészet tandíj: Ft/év A normatíva 20 %-a: Moderntánc térítési díj Ft/év 2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Moderntánc tandíj: Ft/év A normatíva 20 %-a: Báb tanszak térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Báb tanszak tandíj: Ft/év A normatíva 20 %-a: Balett tanszak térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % A normatíva 20 %-a:

6 elégtelen 10% % Balett tanszak tandíj: Ft/év Társastánc tanszak térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Társastánc tanszak tandíj: Ft/év A normatíva 20 %-a: Színművészet térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Színművészet tandíj: Ft/év A normatíva 20 %-a: Kortárstánctérítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Kortárstánc tandíj: Ft/év A normatíva 20 %-a:

7 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 26. i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Programjának véleményezése Készítette: Szujó Zsolt osztályvezető Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező Bizottság: Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Melléklet: Környezetvédelmi Program (CD lemezen) Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 46. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Környezetvédelmi Programot készített. A program elkészítésével hivatalunk a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.-t bízta meg, aki a feladat elvégzését bruttó Ft ért vállalta. A program elkészítésére önkormányzatunk a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, amellyel júliusáig el kell számolnunk. A környezetvédelmi törvény a programmal és annak elfogadásával kapcsolatban az alábbi szabályozást adja: 46. (1) b) a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselőtestülete (közgyűlése) hagy jóvá; c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; 47. (2) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja. (3) A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a település rendezési terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott más határozat meghozatalával - szükség esetén önkormányzati rendelet megalkotásával - kell végrehajtani. 48. (2) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. (1) bek. b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi környezetvédelmi hatóságnak [65. (1) bek. a) pont] megküldi. A területi környezetvédelmi hatóság szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság május 9.-i rendkívüli bizottsági ülésén a szakértő Dr. Cserei Pál úr részvételével megtárgyalta Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Programját. Az ott elhangzott észrevételek és vélemények átvezetésre kerültek. A módosított anyag technikai okok miatt nem került sokszorosításra, azt CD lemezen juttattuk el a tisztelt képviselők részére. A Képviselő-testületi véleményezést követően a programot megküldjük a környezetvédelmi felügyelőség, a megyei önkormányzat és a szomszédos települési önkormányzatok részére véleményezésre.

8 Az állásfoglalások megérkezését követően javasoljuk a program elfogadását és a környezetvédelmi rendelet megalkotását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. által készített Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Programját elfogadja, azt további véleményeztetésre alkalmasnak találja. Határidő: július 31. Felelős: Szujó Zsolt osztályvezető Gyomaendrőd, május 18. Csányi István s. k. bizottsági elnök

9 TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület május 26-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program keretében évente megvalósuló törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzati közoktatási minőségirányítási programjának pontja előírja az évente megvalósuló törvényességi ellenőrzés lefolytatását. A 2004/2005. tanév II. félévében a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál, a Városi Zene- és Művészeti Iskolánál valamint a Városi Családsegítő Központnál történt meg az ellenőrzés. Az ellenőrzés típusa: eseti jellegű dokumentumvizsgálat. Az ellenőrzés során a 2004/2005. tanév alábbi tanügyi dokumentumok vizsgálata történt meg: - naplók, tanulói nyilvántartások: (beírási napló, törzslap), diákigazolványok, tanulói és gyermekbalesetek nyilvántartására szolgáló dokumentumok, illetve jegyzőkönyvek. Az előterjesztésben összefoglaljuk a vizsgálat eredményeit. Városi Családsegítő Központ: A Nevelési Tanácsadás feladatán belül két forgalmi naplót vezetnek: a Nevelési Tanácsadás illetve a Pszichológiai Forgalmi Naplót. A vizsgálat tárgya: mindkét forgalmi naplóban az adatok megfelelnek-e a többször módosított évi LXXIX. tv. 2. sz. mellékletében foglaltaknak: a tanulói adatok közül csak a nyilvántartásban szerepeltethető adatok találhatóak az említett dokumentumokban. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy mindkét dokumentum esetében a naplóvezetése szabályos: a nyitó oldala megfelelően van kitöltve: a szükséges aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott. A naplók vezetése naprakész. A Nevelési Tanácsadás feladatán belül 4 db munkanaplót vezetnek. A munkanaplókat az előző pontban foglaltakhoz hasonlóan két szempontból vizsgáltuk meg: Mind a négy forgalmi naplóban az adatok megfelelnek-e a többször módosított évi LXXIX. tv. 2. sz. mellékletében foglaltaknak: a tanulói adatok közül csak a nyilvántartásban szerepeltethető adatok találhatóak az említett dokumentumokban. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a munkanaplók vezetése szabályos: a nyitó oldalak megfelelően vannak kitöltve: a szükséges aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátottak. A naplók vezetése naprakész. A foglalkozáson résztvevő gyermekek fejlődését, állapotát nyilvántartási lapon tasak kísérik figyelemmel. A nyilvántartási tasak manuális nyilvántartásban a következő tanév végére elkészül a számítógépes nyilvántartás is -, abc sorrendben található meg. A vizsgálat módszere eseti jellegű volt. A vizsgálat tárgya: az adatok megfelelnek-e a többször módosított évi LXXIX. tv. 2. sz. mellékletében foglaltaknak: a tanulói adatok közül csak a nyilvántartásban szerepeltethető adatok találhatóak a vizsgált tasakokban. A nevelési tanácsadó szakvéleményének vizsgálata szintén eseti jelleggel valósult meg: az ellenőrző személy által kiválasztott 2 db szakvélemény átvizsgálása abból a szempontból, hogy a szakvélemény megfelel-e a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 23. -ban foglaltaknak. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fent említett jogszabályi feltételeknek megfelelő a vizsgált két szakvélemény. A Logopédus által vezetett forgalmi és munkanapló a törvényi előírásoknak megfelelően vezetett, naprakész. A tanuló és gyermekbalesetek nyilvántartási és jelentési kötelezettségéről a többször módosított évi LXXIX. tv. rendelkezik. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézményvezető a tanuló és gyermekbalesetekkel kapcsolatos intézményi teendőket szabályzatba foglalta, és rendelkezik a szükséges jegyzőkönyvi formanyomtatvánnyal. Az ellenőrzés során tapasztaltakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az intézmény a vizsgált tanügyi dokumentumokat, a tanulói adatokat a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az intézményvezető az ellenőrzés során tapasztaltakat tudomásul vette.

10 Városi Zene- és Művészeti Iskola Az alábbi tanügyi dokumentumok ellenőrzésére került sor: Beírási napló: Az intézménybe beíratott gyermekek nyilvántartására szolgáló dokumentum: a gyermekek nevét abc sorrendben kell tartalmaznia. Ellenőrzés során tapasztaltak: Eseti jellegű dokumentumvizsgálat Az intézménynél 20 sorszámozott beírási napló található. A vizsgált naplók abc sorrendben tartalmazzák a beíratott gyermekek neveit. A nyilvántartásban szereplő tanulói adatok megfelelnek a többször módosított évi LXXIX. tv. 2. sz. mellékletében foglaltaknak: nem tartalmazzák csak a törvényesen előírt adatokat. A beírási naplók a gyermek neve mellett tartalmazzák annak a főtárgyi naplónak a számát, melyben a tanuló szerepel, ezzel megkönnyítve a napi munkát. A vizsgált naplók megnyitása rendben: a szükséges aláírásokkal és bélyegzővel ellátottak, naplók vezetése naprakész, tartalmazzák a tanév közben beiratkozott gyermekek neveit is. Összesítő, főtárgyi naplók: Az összesítő tanáronként tartalmazza a pedagógushoz tartozó tanulók neveit. Az összesítő adatainak abc sorrendben kell tartalmaznia a tanulók neveit, illetve az adatoknak meg kell egyezni a főtárgyi napló adataival. A főtárgyi napló tartalmazza a megtartott órákat, az esetleges tanulói hiányzásokat, az átvett tananyagot, a tanulók érdemjegyeit. Ellenőrzés során tapasztaltak: A naplók megnyitása rendben: a szükséges aláírásokkal és bélyegzővel ellátottak, naplók vezetése naprakész. A pedagógusok egy részénél voltak eltérések a két dokumentum adatai között, ez elsősorban abból adódott, hogy a tanulók osztályváltását nem vezették át az adatokon. Tanuló- és gyermekbalesetek nyilvántartása A vizsgálat tárgya: A tanuló és gyermekbalesetek nyilvántartási és jelentési kötelezettségéről a többször módosított évi LXXIX. tv. rendelkezik. Ellenőrzés során tapasztaltak: Az intézmény rendelkezik a szükséges nyilvántartási és jegyzőkönyvi formanyomtatvánnyal. Bizonyítványnyomtatványok kezelése: Megfelel a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének: az üres nyomtatványokat páncélszekrényben őrzik, az üres bizonyítványok, a kiadott bizonyítványok sorszáma külön nyilvántartásban szerepeltetett. Az ellenőrzés során tapasztaltakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az intézmény a tanügyi dokumentumokat a törvényi előírásnak megfelelően kezeli. Hiányosságokat a pedagógusok által vezetett összesítők és naplók adatainak egyezésében tapasztaltam, ezért felhívtam az intézményvezető figyelmét, hogy az eltéréseket szüntessék meg. Az intézményvezető asszony tájékoztatása szerint a hibák kijavításra kerültek. Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az ellenőrzés az alábbi tanügyi dokumentumok eseti jellegű vizsgálatára terjedt ki: Tanuló- és gyermekbalesetek nyilvántartása A vizsgálat tárgya: A tanuló és gyermekbalesetek nyilvántartási és jelentési kötelezettségéről a többször módosított évi LXXIX. tv. rendelkezik. Ellenőrzés során tapasztaltak: Az intézmény rendelkezik a szükséges nyilvántartási és jegyzőkönyvi formanyomtatvánnyal. Naplók: A vizsgálat tárgya: Az intézményben kötelezően használt tanügyi dokumentumok közül három dokumentum ellenőrzése valósult meg eseti jelleggel. Az osztálynapló, beírási napló és a törzslap adatainak egymással meg kell egyezniük. A tanulók mozgását (átjelentkezését, kimaradását) mindhárom dokumentumnak egymással megegyező módon kell rögzítenie. Ellenőrzés során tapasztaltak: Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen vizsgáltuk meg a 9/C., 10/A., 11/B., 12/D. osztálynaplókat, a hozzákapcsolódó beírási naplókat illetve törzslapokat. A vizsgált dokumentumok abc sorrendben tartalmazzák a beíratott gyermekek neveit. A nyilvántartásban szereplő tanulói adatok megfelelnek a többször módosított évi LXXIX. tv. 2. sz. mellékletében foglaltaknak: nem tartalmazzák csak a törvényesen előírt adatokat. Az osztálynapló megnyitása rendben: a szükséges aláírásokkal ellátott, a haladási napló vezetése naprakész, tanulók hiányzásának vezetése rendben, az osztályozási rész vezetése szintén naprakész. Az osztályozási naplókat az osztályfőnökök hetente ellenőrzik, illetve az igazgató helyettes az intézmény iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően szúrópróbaszerűen kéthavonta ellenőrzi a naplók vezetését. A vizsgált dokumentumokban a tanulók mozgását naprakészen vezetik át, azt a megfelelő záradékolással látják el. A megvizsgált dokumentumok az adott osztályra tekintettel, egymással megegyező adatokat tartalmaznak. Diákigazolvány A vizsgálat tárgya: A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e?

11 Ellenőrzés során tapasztaltak: Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a diákigazolványokat megfelelően kezelik, külön nyilvántartást vezetnek a kiadott, elveszett, érvénytelen diákigazolványokról. A rendszeres jelentési kötelezettségüknek eleget tesznek. A diákigazolványok tárolása is megfelelő: zárt helyen (páncéldobozban) tárolják azokat. Az ellenőrzés során a kollégium által használt tanügyi dokumentumok vizsgálata is megtörtént. A kollégium által vezetett dokumentum: - törzskönyv öt éven keresztül kell folyamatosan vezetni - kötelező vezetni. - Évente nyitott törzskönyv az adott tanévre vonatkozóan - kötelező vezetni - Ügyeleti napló kötelező vezetni - Csoportnapló nem kötelező vezetni. Ellenőrzés során tapasztaltak:. A nyilvántartásban szereplő tanulói adatok megfelelnek a többször módosított évi LXXIX. tv. 2. sz. mellékletében foglaltaknak: nem tartalmazzák csak a törvényesen előírt adatokat. Az ellenőrzés során tapasztaltakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az intézmény a vizsgált tanügyi dokumentumokat, a tanulói adatokat a fent hivatkozott jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az intézményvezető az ellenőrzés során tapasztaltakat tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt tájékoztatót a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. Bizottság véleménye: A Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Minőségirányítási Program keretében a 2004/2005. tanév II. félévében a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál, a Városi Zene- és Művészeti Iskolánál valamint a Városi Családsegítő Központnál lefolytatott törvényességi ellenőrzésről készített tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, május 17. Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke

12 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 26-i ülésére 5. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Hantoskerti utca építése, TRFC-pályázat Gellért János ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdet a decentralizált szakmai programok évi a rendelkezésre álló 295 millió Ft keret terhére támogatásának elnyerésére. A támogatás célja: a) hogy hozzájáruljanak a komplex turisztikai kínálat kialakulásához és az ehhez szükséges feltételek biztosításához. Így elsősorban a gyógy-idegenforgalom támogatása, a gyógyfürdő fejlesztés meghatározott esetei, a falusi turizmus, a kulturális turizmus, valamint a konferencia turizmus bizonyos típusai a kiemelt üdülőkörzetek igényeit is figyelembe véve. b) hogy a korábban meghirdetett szociális földprogram fenntartását szolgálja, c) hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő településeknek nyújtson forrásokat az ott élő lakosság elemi életkörülményeit javító beruházások megvalósításához. d) a turizmus fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó kerékpárút fejlesztések támogatása A fenti célok elérése érdekében az alábbi beruházásokhoz, fejlesztésekhez igényelhető támogatás: 1; Idegenforgalmi fejlesztések (keret: 172 millió Ft) (részletek az útmutatóban) 2; Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése program támogatása (keret: 7,2 millió Ft) (részletek az útmutatóban) 3; Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése (keret: 40,28 millió Ft) (részletek az útmutatóban) 4; Kerékpárutak fejlesztése (keret: 75,68 millió Ft) (részletek az útmutatóban) Egy pályázatban csak egy jogcímre lehet pályázni. Egy beruházásra csak egyszer adható támogatás. A pályázók köre: (1) Pályázat a 64/2004 (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett térségekben és településeken megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be a célelőirányzat decentralizált, illetve központi kereteinek terhére kiírt pályázati felhívások alapján. (2) Nem kedvezményezett térségben megvalósuló fejlesztések akkor részesülhetnek támogatásban, ha a beruházás az alábbiakban megfogalmazott feltételek közül bármelyiknek megfelel: a) a regionális programban elfogadott munkahelyteremtő, munkahelymegőrző, turisztikai szolgáltatást fejlesztő beruházás valamint a kedvezményezett kistérségeket is érintő térségi termelő vagy humán infrastruktúrát fejlesztő beruházás; b) a beruházás vállalkozási övezetben, illetve ipari parkban valósul meg. (3) Támogatás belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve belföldi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére nyújtható, a Dél - Alföldi Régióban megvalósuló projektekhez. (4) Pályázatot nyújthatnak be: a; Idegenforgalomi fejlesztéseknél: - önkormányzatok, nonprofit szervezetek, önkormányzati és állami többségi tulajdonú vállalkozások - vállalkozások b; Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése esetén: önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzatok által létrehozott közhasznú társaságok, közalapítványok.

13 Előnyben részesülnek a 2003-ban vagy 2004-évben a program keretében támogatásban részesült pályázók a programok folytatása érdekében. Új pályázók esetében a 64/2004 (IV.15.) Korm rendelet meghatározott leghátrányosabb és hátrányosabb helyzetű kistérségekből illetve a leghátrányosabb helyzetű településekről nyújtható be pályázat. c; Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztés, valamint kerékpárút fejlesztéseknél: A pályázaton a települési önkormányzatok vehetnek részt, önállóan vagy társultan évben megvalósuló fejlesztéssel (ütemezett építés esetén a pályázott szakasznak önállóan is működőképesnek kell lennie). A támogatás formája: a) vissza nem térítendő támogatás, b) fejlesztési hitelekhez nyújtható kamattámogatás A szükséges saját forrás: A fejlesztés megvalósításához: a) A háromszoros esélyteremtés, a belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztés és a kerékpárút fejlesztés esetében minimum 10% b) Idegenforgalmi beruházások esetén vállalkozóknak 35 %,, önkormányzatoknak minimum 10 % Nem kell saját forrással rendelkeznie, ha törvény másként nem rendelkezik.a 64/2004 (IV. 15.) Korm. rendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségből pályázó önkormányzatnak és a leghátrányosabb helyzetű települési önkormányzatnak, ha az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok kiegészítő keretéből a és a évben is kapott támogatást. A pályázat regisztrációjának díja: A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati regisztrációs díjat kell fizetnie. Pályázati díjként mind a központi pályázati felhívás, mind a regionális tanácsok pályázati felhívása esetén a támogatási igény 5 ezrelékét - de minimum Ft-ot, maximum Ft-ot -, a kedvezményezett miatt szükségessé váló szerződésmódosítás díjaként Ft-ot kell befizetni. Ha a pályázat elutasítása kizárólag a célelőirányzat forráshiánya miatt történt, a pályázati díjat hivatalból a döntést követő 30 napon belül vissza kell utalni. A pályázat benyújtása: A pályázatok benyújtása a pályázati felhívás közzétételétől folyamatos. A pályázat benyújtásának végső határideje: augusztus 31. A forrás kimerülése esetén a DARFT a pályázati lehetőséget ettől korábbi időpontban is felfüggesztheti. Az első bírálaton a május 30-ig (postai bélyegző dátuma) benyújtott pályázatok vesznek részt. Az elbírálási fő szempontok: előnyt élveznek: - a külön jogszabályban meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló beruházások - a kistérségi, megyei, regionális fejlesztési programokban meghatározott fejlesztési elképzelések megvalósulását szolgáló fejlesztések Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a fenti felhívás alapján a 3. jogcímre ( Belterületi kiépítetlen közúthálózat ), a Hantoskerti utca szilárd útburkolatának építésére. A pályázat keretei között a Hantoskerti utca 582 méter hosszon és 3,5 méter szélességben szilárd burkolatának megépítése valósul meg. A Hantoskerti utca megépítésével tehermentesül a 4231 jelű Gyomaendrőd-Dévaványa közötti összekötőút gyomaendrődi belterületi része. A kiváltani szándékozott szakasz áthalad a Gyomaendrőd főterén, a Szabadság téren. Itt található a helyi- és távolsági buszmegálló/buszforduló, a Polgármesteri Hivatal, 2 középiskola a Hősök útján, és forgalmas vendéglátó egységek. A tehermenetesítés indokai: Árvízvédelmi töltések megközelíthetőségének javítása. Ez, a Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd esetében fontos szempont.

14 A városi szabadstrand megközelítését javítja, tehermentesítve a Fő út, Szabadság téri szakaszát a Dévaványa felől érkezőktől. A tehermentesítés megvalósulásával bekövetkező forgalomcsökkenéssel mérséklődne a Fő út adott szakaszán a balesetveszély, ahol gyalogos-átkelőhely és buszforduló mellett két középiskola is működik. Itt található a város főtere és a Polgármesteri Hivatal is. A Fő út lezárásával járó rendezvények esetén elkerülő-út biztosítására lenne lehetőség. Javulna a Hantoskerti-holtág megközelíthetősége. A beruházás költsége: A beruházás bruttó költsége (100%): Igényelt támogatás (%): Saját erő (%): Ft Ft Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti előterjesztés megvitatására. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a decentralizált szakmai programok évi a rendelkezésre álló 295 millió Ft keret terhére támogatásának elnyerésére kiírt pályázati felhívás alapján a pályázati felhívás 3. jogcímére Belterületi kiépítetlen közúthálózat a Hantoskerti utca szilárd útburkolatának megépítésének támogatásának elnyerésére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, forintot a évi költségvetéséből 4/2005. (II.25.) KT számú rendeletében meghatározott keretből biztosítja. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati díjat, az igényelt támogatás 5 ezrelékét ( Ft), Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. A beruházás költsége (100%): Igényelt támogatás (%): Saját erő (%): Ft Ft Ft A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 30. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, május 19. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

15 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület május 26.-i ülésére 6. Napirendi pont Tárgy: év II. félévében útalappal és évben aszfalt záróréteggel ellátandó új belterületi utcák (utak) kiválasztása Készítette: Paróczai Zoltán, műszaki ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottságok: Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Városüzemeltetési Osztály a év április 28.-ig a lakosság részéről beérkezett útépítési szándéknyilatkozatokat összegyűjtötte, és összegezve a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli május 9.-i ülésére előterjesztette. A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megvitatta, és az útépítésre javasolt utcák (utak) közül a következő utcák (utak) útépítési szándékát támogatja ill. javasolja: S.sz. Utca név: Bruttó bekerülési költség (tervezett): 1. Hantoskerti ,- 2. Ságvári (Pásztor J.-Árpád) ,- 3. Körgát ,- 4. Mikszáth Kálmán II. ütem ,- 5. Hunyadi IV. ütem ,- 6. Budai Nagy Antal I. ütem ,- 7. Gárdonyi Géza ,- 8. Lehel ,- 9. Rózsa Ferenc ,- 10. Szabó Ervin ,- 11. Bartók Béla ,- 12. Mohácsi ,- 13. Polányi M. II. ütem ,- 14. Zsák-Tulipán ,- 15. Könyves Kálmán ,- 16. Martos Flóra ,- 17. Kinizsi Pál ,- 18. Liliom ,- 19. Kárász ,- 20. Köztársaság ,- 21. Népliget ,- 22. Dózsa György ,- 23. Szent Antal ,- 24. Polányi M. I. ütem ,- 25. Décsi ,- 26. Pásztor János ,- MINDÖSSZESEN: ,- A kiválasztott utcák közül, csak az kerül megépítésre, amelynél az útépítésre vonatkozó Társulási szerződést az érintett ingatlantulajdonosok min. 67%-a igennel aláírja. A fenti ok miatt, a kiválasztott 26 db utca névjegyzéke változhat (csökkenhet).

16 A kiválasztott utcák (utak) tervezése és engedélyezése, közbeszerzése és a nyertes kivitelezővel megkötendő szerződés előreláthatóan év szeptember végéig fejeződik be, ezért az útépítési munkák az előző évekhez hasonlóan- két ütemben valósulnának meg. Az első ütemben év őszén az utak kohósalak útalapja kerülne kivitelezésre, még a második ütemben évben a záró aszfaltréteg kerülne rá a meglévő útalapokra, biztosítva az útalapok kellő betömörödését, stabilitását. A lakóutak útépítési munkáinak első és második ütemét a jótállás és garancia miatt azonos kivitelező vállalattal célszerű ezen ok miatt elkészíteni, ezért a közbeszerzést a teljes útépítési munkára célszerű kiírni. Az útépítés tervezett, teljes bekerülési költsége (bruttó): ,-Ft, amelynek 80%-át az önkormányzati, 20%- át a lakossági hozzájárulások adják. A teljes bekerülési költség a kivitelező részére a kivitelezési munkák teljes befejezése után (záró aszfaltréteg elhelyezése), azaz évben kerülne kifizetésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában hozza meg. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság május 9.-i rendkívüli ülésén kiválasztott és elfogadott belterületi utcák (utak) évben elkezdendő és évben befejezendő- útépítési szándékát támogatja, és felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott 26 db belterületi lakóút tervezési munkáira vonatkozó szerződés megkötésére. Határidő: szeptember 30. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, május 19. Csányi István s.k. Biz. elnök

17 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület május 26.-i ülésére 9. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: A Fő út 81/1. ( ENCI ) alatt lévő ingatlanok bérlői bérleti jogviszonyának meghosszabbítása Csényi István ügyintéző Dr. Dávid Imre polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A T. Képviselő testület a 42/2005.(II.24.)KT sz. határozatában döntött az ENCI ingatlanok értékesítéséről és a bérlők bérleti jogviszonyának június 30. napjáig történő meghosszabbításáról. Barna Zsolt ügyvezető a Barna Trade Kft. képviseletében konkrét ajánlatot tett az általa bérelt szociális épület konyha épületrészre eft + ÁFA összegben, a vételárból 3 millió forintot megfizetett foglalóként. Az előszerződés aláírásra került, a végleges szerződés megkötése az épület társasházzá alakítását követően fog megtörténni. A társasházzá alakítás költségei a vevőt terhelik. Az ingatlanok jelenlegi bérlői: Bérlő megnevezése Bérelt helyiség Bérelt terület ( m2 ) Bruttó bérleti díj ( Ft/hó ) A jogviszony lejárta UWYTA KHT. Irodaépület földszint, június 30. szociális épület ebédlő Maurer János Üzlet ( volt cipőbolt ) június 30. Az ingatlanok bérletének időtartama június 30. napján lejár, ezért bérleti jogviszonyt szükséges meghosszabbítani. Bérlőknek a jelenlegi bérleti díj a februári KT. ülésen lett meghatározva. A bizottságok véleménye: a szerződések egységesen december 31. napjáig legyenek meghosszabbítva, a bérleti díj módosítása nélkül. A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő testülete az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 81/1 szám alatti ingatlan bérlőinek a bérleti szerződéseit a következő feltételek mellett meghosszabbítja: Megnevezés Bérleti szerződés lejárta Enci irodaépület, UWYTA Kht december 31. Enci bolt, Maurer János december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések meghosszabbítására. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, május 19. Csányi István s.k. biz. elnök Csíkné Timár Éva s.k. biz. elnök

18 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 26-i ülésére 10. Napirendi pont Tárgy: Városi Gondozási Központ vezetőjének megbízása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező Bizottságok: Humánpolitikai, Pénzügyi és Gazdasági Melléklet: a Városi Gondozási központ kérelme Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Gondozási Központ intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy a T. Képviselő-testület bízza meg a Mirhóháti út 8. szám alatti Idősek Otthona közösségi és kiszolgáló helységei eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzésével. A mellékelt kimutatás tartalmazza az egyszeri beköltözési hozzájárulások várható bevételeit, mely összeg a költségvetésben megtervezett beköltözési hozzájárulás összegétől 8,7 millió Ft-tal magasabb. Mivel a közbeszerzési eljárás nem tartalmazta a mobil tárgyak beszerzését, így a beruházás költségében az egyszeri beköltözési hozzájárulás várható összege csak 48,5 millió Ft-tal került megtervezésre, a fennmaradó összeg a berendezési tárgyak beszerzésére tartalékolásra került. Fentieket a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjesztik T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Gellai Jószefnét, a Városi Gondozási Központ intézmény vezetőjét a Mirhóháti út 8. szám alatti Idősek Otthona közösségi és kiszolgáló helységei eszközeinek, berendezési tárgyainak beszerzésével, melynek összege 8,7 millió Ft. Határidő: szeptember 30. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, május 19. Hangya Lajosné s.k. biz. elnök Csíkné Timár Éva s.k. biz. elnök

19 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 26-i ülésére 11. Napirendi pont Tárgy: Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszközei központi közbeszerzése Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: dr. Dávid Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének felújítása és bővítése során az építési és szerelési munkákra már korábban lefolytatásra került a nyílt közbeszerzési eljárás. A beruházás része még a tantermek bútorzattal való ellátása, továbbá a szükséges műszaki, technikai, oktatási célú informatikai, telekommunikációs és iradatechnikai eszközöknek a beszerzése is. Ezek értékhatára azonban nem teszi indokolttá a nyilt eljárás lefolytatását, de szükséges lenne az egyszerűített eljárásra. Az idő rövidsége valamint az eszközök heterogenitása miatt sem vállalkozó, sem idő nem áll arra rendelkezésre, hogy időben szállítóképes kivitelezőt találjunk. Célszerű ezért az informatikai eszközöket a kormányzati Központi Szolgáltatási Főigazgatósága által megkötött keretszerződést aláírt beszállítóktól a központosított közbeszerzéshez való csatlakozással megvásárolni a szükséges eszközöket. Ez az eljárás viszonylag rövid és egyszerű, ezentúl mindenben megfelel a közbeszerzés szigorú elvárásainak is mivel a tenderek központilag kerülnek kiírásra és lebonyolításra. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének beruházása keretében a beruházási okiratban szereplő beépítésrekerülő informatikai hardver és szoftver eszközöket a Központosított közbeszerzéshez való önkéntes csatlakozással szerezze be. Határidő: augusztus 1. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, május 19. Dr. Dávid Imre s.k. polgármester

20 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület május 26-i ülésére 12. Napirendi pont Tárgy: Nemzeti ünnepek rendezése Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottság: valamennyi Tisztelt Képviselő-testület! A rendreszerváltást követő években kialakult egy gyakorlat amely mára szinte már hagyománnyá vált amely szerint március 15-én és október 23-án a helyi ünnepségek évről-évre ugyanabban a rendben és menetben zajlanak le. Endrődön a katolikus templomban szent misével kezdődik, majd az endrődi főtéren, ezt követően a gyomai főtéren folytatódik az ünnepség. Ez a sor ritkán és csak kivételes esetben tört meg (pl március 14-én Gyomaendrődön volt az ünnepi megyegyűlés) Néhány éve az október 23-i ünnepségek záró aktusa az ünnepi képviselő-testületi ülés, ahol a helyi kitüntetések átadására kerül sor. Felmerült annak a gondolata is korábban, hogy a kettősséggel szakítva egy új közös helyszínt kellene kijelölni. Elképzelések is születtek és gyűjtés is folyt egy új emlékmű állítására a Szent Gellért Általános Iskola előtti területen, amely a nemzeti ünnepek helyszínéül is szolgálhattak volna. Az akkori elképzelések azonban nem váltak valóra. Tény, hogy kevés olyan település (szinte csak a nagyvárosok, ahol a protokoll és a politika, illetve az állami és önkormányzati jelenlét igényli a többféle helyszínt, programot) található az országban, ahol a nemzeti ünnepek nem csak egy időben és helyszínen zajlanak. A kettősségnek van természetesen sok hátránya, de lehet némi hozadéka is azzal, hogy az adott városrész patriótái jobban maguknak érzik a történelmi lakóhelyük központjában lévő ünnepséget és így esetleg többen elmennek. Ezek persze csak következtetések és nem felmérésen alapuló tények. A jelenlegi gyakorlatban az ünnepségek műsorát az adott városrész iskolái adják, illetve adták. Gyomán a három iskola felváltva, míg Endrődön a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ben egy ünnepséget előkészítő egyeztetésen merült fel annak az igénye, hogy Endrődön az ünnepi műsorok szervezésébe kapcsolódjon be a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola. Az elmúlt év őszén összehívott civil egyeztető fórum úgy dönött, hogy ez évben az endrődi városrészen a katolikus általános iskola adja a műsort. Az iskola ezt elvállalta és kifogástalanul el is látta, melyet egy levélben köszönt meg Polgármester Úr. Kiss Pál Igazgató Úr válaszlevelében egy javaslattal is élt, melyben indítványozza, hogy az ünnepségek műsorát egyegy éven belül ugyanaz az iskola adja mindkét városrészen. (az igazgató úr levele mellékelve) Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti ünnepek megszervezése az önkormányzat és a civil társadalom közös ügye és felelőssége. Ezért célszerű minden, az ünnepséggel kapcsolatos javaslat, elképzelés megvitatása és e kérdésben a közös álláspont kialakítása. A bizottsági üléséken azok támogatását élvezve felmerült még az gondolat is, hogy a május 1. és augusztus 20. ünnepek mintájára a nemzeti ünnepek, akár évente felválva csak egy helyszínen kerülnének megrendezésre. Március 15-e Endrődön, Otóber 23-a Gyomán kerülne megrendezésre figyelemmel arra, hogy ez utóbbi ünnepség idején kerül sor a helyi kitüntetések átadására az ünnepi testületi ülés keretében. Javaslom, hogy a Képviselő-testület bízza meg Dr. Kovács Béla Képviselő Urat, hogy a pártokkal és a műsorok szervezésében érintettekkel folytasson kozultációt Kiss Pál Úr javaslatáról és a jövőbeni ünnepségszervezési gyakorlatról.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben 51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 8. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 1. Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 5

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

A település fontosabb adatai

A település fontosabb adatai 1. számú melléklet A település fontosabb adatai A településsel határos más települések: Szerep, Püspökladány, Biharnagybajom, Báránd, Füzesgyarmat A település jellege: mezőgazdasági A településen a főbb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. 37/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint Dr. Csutoráné dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 23/2013. (XI.04.) önkormányzati

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat

18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből: 18/2015.(II.12.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

(...) 47/1996. (XII.30.)

(...) 47/1996. (XII.30.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../. (...) Kgy. rendelete az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló módosított 47/1996. (XII.30.) Kgy. rendeletének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-2 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. március 21-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIII. évfolyam 2. szám 2013. március 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. III. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben