A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 2003. február hó szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól 3/2003. (II. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 5 HATÁROZAT 6/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásával összefüggő intézkedések 61 MELLÉKLETEK 6/2003. (II. 27.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény 3. számú mellékletében megjelölt feladatok költségének fedezetéről és elszámolásáról 63

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány megállapodása a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány megállapodása a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport megállapodása a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendeletben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról 5. számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat számú melléklet Felterjesztés dr. László Csaba pénzügyminiszter úrhoz a Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz című központosított előirányzat elégtelen igénybevételi lehetősége miatt

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2003. (II. 28.) Kgy. rendelete a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 29. (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól a következő rendeletet alkotja: 1. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai ÁFA nélkül (Ft/fő/nap): Intézmény neve Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad évi norma (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 25/2001. (XII. 29.) Kgy. rendelete február 28-án hatályát veszti. (3) A nevelési-oktatási intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal március 1-től kell alkalmazni. Pécs, február 27. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól szóló 2/2003. (II. 28.) Kgy. rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő étkezési intézményi térítési díjakat évente kétszer állapíthatja meg. A jogszabályi felhatalmazás alapján az intézményi étkezési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ezt az adatot a fenntartó az intézmények eltérő helyzetének figyelembevételével, az intézményvezető javaslata alapján határozta meg.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódóan egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. 2. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egyegy címet. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes évi költségvetését ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat az egyéb kiadásokat ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban,

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: a felújítások összegét a beruházások összegét a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat az egyéb kiadásokat továbbá működési célú hitelt fejlesztési célú hitelt állapítja meg ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban, ezer forintban 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú mellékletek tartalmazzák tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten. (3) A költségvetési évet követő két év becsült előirányzatait a 16. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat bevételei 6. (1) E rendelet 4. -ában megállapított bevételi főösszegnek forrásonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza. (3) A évi normatív állami támogatásokat, valamint a normatívan átengedett, megosztott bevételeket a számú mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat kiadásai 7. A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza. A közgyűlés 8. (1) az intézmények évi költségvetésében a foglalkoztatottak részére az előrehozott, szeptember 1-jei hatállyal végrehajtott, átlagosan 50 %-os központi bérfejlesztés fedezetét biztosítja; (2) az intézmények részére a) 5 %-os mértékű dologi előirányzat növekményt biztosít a többletkiadások elsősorban az infláció ellentételezésére azzal, hogy e mértéket meghaladó áremelkedések hatását a takarékos gazdálkodás következetes betartásával kell finanszírozni;

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 b) a halaszthatatlan karbantartási feladatokra ezer forintot biztosít egyszeri jelleggel; (3) elrendeli, hogy a évben a rekonstrukcióval érintett pécsváradi intézmény költségvetésének dologi előirányzatát a tervezés időszakában nehezen prognosztizálható kihatások miatt szükség esetén év közben módosítani kell. A közgyűlés (1) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésében 9. a) a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 523 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány, valamint 30 gyermek kihelyezéséhez szükséges ruházati költség (20.000,- Ft/fő) fedezetére fenntartói támogatást biztosít, céljelleggel; b) az a) pontban meghatározott céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja az (1) bekezdésben biztosított fenntartói támogatást, az előirányzat az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor - az általános tartalék terhére - növelésre kerül. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzat alatti, a különbözet összege a következő havi ellátásnál beszámításra kerül. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt; c) az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (2) a költségvetés céltartalékában a nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira, valamint a szupervízió szervezésére ezer forintot biztosít; (3) az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ruházati és iskolakezdési támogatására a tervezett ellátotti létszám arányában a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények költségvetésében ezer forint fenntartói támogatást biztosít; (4) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Martyn Múzeum elhelyezésével kapcsolatos dologi kiadások fedezetére ezer forint fenntartói támogatást biztosít. (5) Az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (3)-(4) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az éves beszámoló keretében el kell számolni. 10. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat élelmezést nyújtó intézményei nyersanyagnormáit a 15. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. A jelentős mértékű normaemeléssel érintett gyermekvédelmi intézmények többletköltségének fedezetéül a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerének racionalizálásával felszabaduló megtakarítás szolgál. 11. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12. (1) Az illetményalap mértéke a évben Ft. (2) a) A hivatal köztisztviselője a évben felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. b) A évben a hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. c) Az a) és b) pontokban meghatározott illetménykiegészítésre, illetve illetménypótlékra való jogosultság a tárgyév végén megszűnik. (3) A közgyűlés a hivatal dolgozói részére 6,9 %-os bérfejlesztést biztosít. 13. (1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának költségvetésében speciális célú támogatásokra a 7/a. számú melléklet részletezése szerint biztosít fedezetet. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások a 14. -ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével megállapodás alapján folyósíthatók. (3) A (2) bekezdés szerinti, ezer forint alatti támogatásokról szóló megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat részéről a közgyűlés elnöke köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás öszszegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb január 31-ig el kell számolni, mely határidő a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnökének engedélyével meghosszabbítható. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 3 évig nem adható. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését. (4) A közgyűlés elrendeli továbbá, hogy a (2)-(3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, társadalombiztosítási járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezettnek éven belül újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. (5) A (4) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság ezer forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság ezer forint, az Egészségügyi Bizottság ezer forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság ezer forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság ezer forint, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság ezer forint, a Gazdasági Bizottság 750 ezer forint, az Idegenforgalmi Bizottság ezer forint, a közgyűlés elnöke ezer forint előirányzat erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 (2) Az (1) bekezdésben biztosított bizottsági, elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek, a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás felhasználását és a számadást a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenőrzi. 15. A közgyűlés a célonkénti felújítási kiadásokat a 8. számú melléklet, a feladatonkénti beruházási kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Általános és céltartalék 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint összegben állapítja meg. 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint. (2) A 13. számú mellékletben feltüntetett előirányzatok közül szakmai jellegű célelőirányzat a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére, a szakmai fejlesztési feladatokra és a Turizmusfejlesztési Alapra biztosított öszszegek. (3) A (2) bekezdésen túl szakmai jellegű célelőirányzatok a 7/a. számú melléklet 1-6. pontjaiban meghatározott összegek. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban ezer forintot biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer március 31-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi alapilletményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalomalap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. Szakbizottsági javaslat alapján a céltartalék felosztásáról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni november 30-ig. (5) A közgyűlés a 13. számú melléklet 10. pontjában a felújítási-karbantartási vis maior keret jogcímen elkülönített ezer forintnak a felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (6) A közgyűlés elrendeli, hogy sikeres pályázat esetén az intézményi pályázati alap terhére biztosított önrészek összegét a költségvetés soron következő módosításáig az elnyert támogatás átutalását követő 5 napon belül a feladatellátás érdekében az érintett intézmény részére meg kell előlegezni. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a 13/a. számú mellékletben részletezett, ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatok terhére kötelezettség nem vállalható. 18. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A költségvetés végrehajtásának szabályai 19. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. (2) A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alatt működő valamennyi költségvetési szerv köteles a rendelettel jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodni. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény a költségvetése, a hivatal az önkormányzat költségvetése vonatkozásában, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít (19. számú melléklet). A Kincstár azonnali beszedési megbízása benyújtása esetén az előirányzat felhasználási ütemtervben gondoskodni kell a fedezet biztosításáról oly módon, hogy a beszedési megbízás 60 napon belül teljesíthető legyen. (4) A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói, szerkesztői, lektori, szerzői, szakértői, szaktanácsadói, fordítói díj, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetén engedélyezi. A közgyűlés 20. (1) elrendeli, hogy az intézmények működési és egyéb folyó bevételeiket - lehetőség szerint - növeljék. Az intézmények ilyen jellegű többletbevételeit nem vonja el; (2) célja, hogy érdekeltté tegye az intézményeket pályázatok megírásában, ösztönözve minél nagyobb összeg elnyerésére, pótlólagos forrás bevonásra az intézményi szférába; (3) a (2) bekezdésre tekintettel elrendeli, hogy félévenként értékelni kell a pályázaton való részvételt. Azokban az önkormányzat finanszírozása alá tartozó intézményekben, ahol az ezer forintot meghaladja a pályázatokon elnyert összeg, ott az elnyert pénzeszköz 2 %-ának megfelelő összegű jutalmat és annak munkáltatót terhelő járulékait biztosítja az intézmény részére az általános tartalék terhére. A jutalomból annak legfeljebb 50 %-áig - az intézményvezető is részesülhet. Az érdekeltségi célú jutalom elosztásának szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. A közgyűlés elrendeli, hogy 21. (1) a megyei fenntartású, de nem önkormányzati finanszírozású egészségügyi intézmények a) karbantartási feladataik ellátását működési költségvetésük terhére finanszírozzák; b) tárgyi eszköz felújítási feladatai ellátására saját működési bevételeik terhére alapot képezzenek, amellyel az intézmény vezetője önállóan gazdálkodik; (2) az intézmények részére az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként, illetve célonként jóváhagyott, felhalmozási célú kiadási előirányzatok az intézmények költségvetésébe épülnek be. Az itt meghatározott felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmény maximum a költségvetésben jóváhagyott öszszeghatárig kötelezettséget vállalhat azzal, hogy ezer forint összeg feletti beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges;

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 (3) az intézmény a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján évközben biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a megvalósítás után, legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg elszámol; (4) a fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményt nem illeti meg. A közgyűlés 22. (1) a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi jellegű juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó célonkénti felújítási és feladatonkénti beruházási kiadásokat; (2) hozzájárul, hogy az (1) bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat folyamatosan kezdeményezheti az intézmény vezetője. 23. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és számlaegyenlegről minden hónap 10-ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Közgazdasági Iroda tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a közgyűlés elnöke, a főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 8 %-át, de legfeljebb 80,0 millió forintot eléri, és a tartozását 28 nap alatt nem képes 25 nap alá szorítani. Adósságszolgálat 24. (1) A közgyűlés megállapítja, hogy a és évről áthúzódóan az önkormányzat az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-vel az alábbi hitelszerződéseket kötötte: évben: Ö-3100/2001/0076 számú hitelszerződés ezer forint fejlesztési célhitel igénybevételéhez, évben: Ö-3100/2002/0058 számú hitelszerződés ezer forint fejlesztési célhitel igénybevételéhez. (2) A közgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben részletezett hitelek évben esedékes törlesztő részének, azaz ezer forintnak a visszafizetését, az alábbi ütemezésben: április ezer forint, május ezer forint, augusztus ezer forint. (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetése ezer forint működési célú és ezer forint felhalmozási célú hitelfelvétellel számol. (4) A közgyűlés elrendeli, hogy a működési célú hitelt több részletben veszi igénybe. A működési célú hitelszerződés megkötése egyedi döntéssel közgyűlési határozat formájában történő engedélyezést követően történhet. A hitelszerződés futamideje alatt a közgyűlés elnöke jogosult dönteni az önkormányzat pénzügyi lehetőségének függvényében a hitel, vagy annak szükséges része igénybevételéről, valamint az igénybevett hitel visszafizetéséről.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (5) A közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében ezer forint összegű folyószámla hitelkeret megnyitását rendeli el. Felhatalmazza elnökét a április 1- jén induló, éves lejáratú folyószámla hitelkeret szerződés számlavezető pénzintézettel történő megkötésére. (6) A közgyűlés elrendeli a költségvetési rendelet a) felújítási kiadásokat célonként részletező 8. számú mellékletében az intézményi költségvetésekben tervezett feladatokra ezer forint, a hivatal költségvetésében a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan tetőfelújítása ezer forint, b) a beruházási kiadások közül a Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház (Pécs) intézményben a második oldali vízbetáplálás ezer forint és az EKG készülék beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményben szárítógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben ipari mosógép beszerzése ezer forint, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál a Csontváry Múzeum klíma cseréje ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezeténél 2 db személygépkocsi beszerzés lízing díja ezer forint, a hivatal költségvetésében tervezett feladatok közül a görcsönyi szociális intézményben új kazánház kialakítás, földgázellátásra való átállás ezer forint, valamint az egészségügyi gép-műszer beszerzés lízing díja ezer forint felhalmozási célokra hitelkeret szerződés azonnali megkötését. (7) A közgyűlés elrendeli, hogy a fejlesztési célú hitel igénybevételére a számlafizetés esedékességekor, vagy azt követően kerülhet sor. (8) A felhalmozási célú hitel-visszafizetés - szükség esetén felmerülő - biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonberény, Béke u. 12. szám alatti belterület 40. hrsz. alatti üdülő jelzálogjoggal történő megterheléséhez. (9) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz. Vegyes rendelkezések január 1-től a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmenteti gazdálkodás évi szabályairól szóló 1/2003. (I. 23.) Kgy. rendelet alapján járt el, melyről a közgyűlésnek a 17. számú melléklet szerint számol el. MÁSODIK RÉSZ Az ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK ÉS RENDELETMÓDOSÍTÁS 26. (1) Az intézmények - az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével - a évben ingó vagyon selejtezést 500 ezer forint, ingó vagyon értékesítést 500 ezer forint, ingó vagyon beszerzést ezer forint felett a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással öszszefügg. (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a évre ezer forintban állapítja meg. (4) A közgyűlés a közös beszerzések esetében az egyes termékcsoportokhoz a következő értékhatárokat rendeli: tartós élelmiszerek, híradástechnikai eszközök és mezőgazdasági termékek esetében ezer forint; tisztítószerek, higiéniai áruk, vegyi áruk, irodaszerek, másolópapír, leporelló, textiláru, egyéb bútor és berendezési tárgy, háztartási gépek esetében 300 ezer forint. Az illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 3/1998. (I. 30.) Kgy. rendelet módosítása 27. A rendelet 5. (1) a) pontja az alábbiak szerint módosul: 5. (1) a) a 2. a/ b/ pontjában meghatározott köztisztviselők vonatkozásában havi illetményük nyolcszorosáig terjed, melyből ellenőrzési jutalék illeti meg illetményük háromszoros mértékéig, végrehajtási jutalék illeti meg illetményük ötszöröséig. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/1999. (VI. 1.) Kgy. rendelet módosítása 28. A rendelet 35. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, d) pontja hatályát veszti, az e), f) pontja, d), e)-re változik. (A képviselők fontosabb kötelezettségei:) c) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni a közgyűlés elnökének, illetve a bizottság elnökének, ha a közgyűlés vagy bizottságának ülésén nem tud megjelenni, illetve egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. Távolmaradás esetén a tiszteletdíj csökkentett mértékben fizethető ki az alábbi esetekben: Ha a képviselő - nem jelent meg a közgyűlésen, tiszteletdíja 75 %-ára jogosult; - a közgyűlés ülésének megnyitásakor, a határozatképesség megállapítása időpontjában nincs jelen, tiszteletdíja 87,5 %-ára jogosult; - a jelenlét - utolsó napirend megszavazása előtti - ismételt ellenőrzésekor nincs jelen, tiszteletdíja 87,5 %-ára jogosult; - bizottsági ülésről marad távol, tiszteletdíja 75 %-ára jogosult; - egy hónapban több bizottsági ülésre kapott meghívót, és ezek valamelyikéről hiányzik, akkor az arányos csökkentést kell megállapítani; kivéve ha közgyűlés ülésén vagy a bizottság ülésén azért nem volt jelen, mert - kórházi kezelés alatt állt, feltéve, hogy azt a kezelés befejezését követő 2 héten belül kórházi zárójelentéssel igazolja; - közvetlen hozzátartozója hunyt el, amelyről írásbeli nyilatkozatot csatolt;

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - a munkatervtől eltérő időpontban tartotta a közgyűlés az ülését, illetve a bizottság ülésére szóló meghívót a jogszabályban meghatározott határidőn túl kézbesítette részére az önkormányzat; - a közgyűlés megbízásából, a közgyűlés érdekében belföldön, vagy külföldön végzett tevékenységet, feltéve, hogy erről 2 héten belül írásos beszámolót nyújt be az önkormányzatnak. 29. A rendelet 36. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és további (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre, a (6) bekezdésben a (3) bekezdésre utalás (5)-re változik: (2) Az (1) bekezdésben foglalt tiszteletdíj számfejtése a távollétek miatti levonások negyedévenkénti érvényesítésével a központosított illetmény számfejtési rendszer keretében történik, azzal az eltéréssel, hogy a tárgyév december havi távollétek miatti levonás a következő évben a január havi tiszteletdíjat terheli. (3) Ha a tárgynegyedévi tiszteletdíj a levonásra nem biztosít elegendő fedezetet, a levonások érvényesítése áthúzódhat a következő negyedévre is. (4) A természetbeni juttatás pénzbeli megváltásának összegét az önkormányzat hivatala - a képviselői tiszteletdíj utalásával azonos időpontban a tárgyhót követő 5-éig utalja a képviselő, illetve az állandó bizottsági külső tag bankszámlájára. 30. A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendeletnek Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, a képviselők és az állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása című 18. számú melléklete lép. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló, 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása 31. A rendelet 3. (3) bekezdés g/ pontja az alábbiak szerint módosul: 3. (3) g/ Dönt a közgyűlés elnökével egyetértésben az önkormányzatnak a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseiről a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményének figyelembevételével. A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint intézményei közbeszerzéseiről szóló, 29/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása 32. A rendelet 4. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (4) Dönt a közgyűlés elnökével egyetértésben az önkormányzatnak a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzéseiről a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményének figyelembe vételével.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Záró rendelkezések 33. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet 10. -át, 28. -át március 1-jétől, 27. -át a második félévi jutalék kifizetésétől, 29. -ának (2)-(3) bekezdését április 1-jétől, 30. -ának az állandó külső bizottsági tagok természetbeni juttatásaira vonatkozó rendelkezéseit január 23-tól kell alkalmazni. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet Önkormányzati Kiskincstárra vonatkozó 25. -a április 1-jével hatályát veszti. (4) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, február 27. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelethez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai határozták meg. A tervezés megalapozását a 125/2002. (XII. 13.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott elvek szolgáltatták. Ezen túl az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet önkormányzat pénzügyi gazdálkodására vonatkozó szabályozása is a rendelet alapját képezi. Részletes indokolás hoz Az Áht. előírásai szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint önálló címmel rendelkeznek az önkormányzat intézményei, függetlenül a gazdálkodási jogkör besorolásától. 3. -hoz A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszám kereteit tartalmazza hoz Ez a javaslat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a működési és a felhalmozási célú hitelt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. A tervezés fő célkitűzése volt a koncepcióban megfogalmazottak szerint az önkormányzat és intézményei alapvető működésének biztosítása mellett fedezet biztosítása az áthúzódó kötelezettségek kiadásaira. A tervezés során világossá vált, hogy az önkormányzat forráshiányos lesz, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez elkerülhetetlen a hitelfelvétel. A javaslat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait mutatja be. Ezek tervezése az előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatású elkötelezettséggel járó döntései figyelembevételével történt. 6. -hoz Az intézmények alaptevékenységének bevételei, döntően intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítései, az önkormányzat által meghatározott támogatásértékű bevételek. A tervezett összeg meghatározásakor figyelembe vételre került a évi tényleges bevételek várható teljesítésén túl az infláció, a gyermekek kedvezményes intézményi étkeztetésének, valamint a szociális intézmények esetében a január 1-i hatállyal végrehajtott térítési díjemelés hatása. Önkormányzati szinten a bevétel a évi előirányzatot 6,9 %-kal haladja meg. Az intézményi egyéb különféle bevételek elsősorban az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékét, a különböző bérleti díjakat tartalmazzák. A tervezett előirányzat 9 %-kal haladja meg az előző évi módosított előirányzatot. Az illetékbevételek szerepe meghatározó az önkormányzat saját bevételei között, tervezett összege ezer forint. E bevételek összegét, nagyságrendjét jelentősen és számunkra kedvezően befolyásolja az illetéktörvény módosítása, melynek eredményeként január 1-től mind a vagyon-

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 szerzési, mind pedig az eljárási illetékeknél (államigazgatási és bírósági eljárási illetékek egyaránt), illetve azok egyes jogcímein számottevően növekedtek az illetékalapok, a %-os mértékek és az illetéktételek értékei (mértékei). Számolni kell továbbá a gazdasági környezet hatásával is, amelyek az ez évben várható inflációból, a forgalmi értékek változásaiból, az ingatlanforgalomból, különösen a hitellel történő vásárlás hatására, valamint a tételszámok prognosztizált növekedéséből erednek. Természetesen a bevételt növelő tényezők mellett éppen a forgalom, illetve a tételszám növekedéssel arányosan számolni kell az illetéktörvényből eredő mentességek, kedvezmények pl. 30 millió forint forgalmi érték alatti új lakások, a 35 év alattiak illetékkedvezménye, a fizetési könnyítési kérelmek növekvő száma stb. bevételt mérséklő hatásával is. A megyei önkormányzat bevételeinek 31,7 %-át az átengedett központi adók, normatív állami támogatások, a normatív kötött felhasználású támogatások alkotják, melyek a 4/2003. (I. 30.) PM-BM együttes rendelet szerinti összegben szerepelnek a költségvetésben. Az önkormányzat egyéb sajátos bevételeként jelennek meg a bérleti díjbevételek és az ingatlanértékesítési bevételek - befizetési kötelezettség alá tartozó - általános forgalmi adójának összegén túl az orfűi sporttábor eseti hasznosításából származó ezer forint is. Együttes összegük ezer forint. Címzett támogatásként a kormány évi új, induló beruházásként a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) teljes rekonstrukciója évi ütemére ezer forint támogatást biztosított. A rekonstrukció évről áthúzódó támogatása ezer forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásként jelenik meg a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz.-ú ingatlanának átalakítására elnyert ezer forint támogatás. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer forint előirányzata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tartós bérbeadásából származó ezer forint bérleti díjbevételen túl az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül a bakócai ( ezer forint ) és a mecsekjánosi ( ezer forint) kastélyok, a Pécs, Király utca 11. szám alatt lévő szolgálati lakások ( ezer forint ) értékesítésének, valamint a csertői ingatlan évben esedékes törlesztő részletének (5.600 ezer forint ) várható összegét tartalmazza. A működési célú pénzeszköz átvétel ezer forint összegéből ezer forint OEP-től átvett pénzeszköz az egészségügyi intézmények által jelzett mértékben került megtervezésre ezer forint előirányzatból az intézményi költségvetésekben ezer forint szerepel, melyből a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás bevétele ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatóságáé ezer forint. A hivatali költségvetést érintő ezer forintból ezer forint az EFI működtetésére és ezer forint a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó feladatra biztosított pénzeszköz elszámolásából Pécs Megyei Jogú Várostól átvételre kerülő összeg, ezer forint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsától az elmúlt évben megrendezett AREV konferenciával kapcsolatos évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - követelés, ezer forint a polgári szolgálatot teljesítők foglalkoztatásával összefüggő kiadások fedezetére a Baranya Megyei Munkaügyi Központtól átvételre tervezett pénzeszköz. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök ezer forint tervezett összegéből intézményi átvett pénzeszköz ezer forint szakképzési hozzájárulásból származik, melyből ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél, ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynél tervezett bevétel. Önkormányzati bevételként szerepel ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai telephelyén demens részlegre kialakítására, ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményben lakóotthon kialakítására - kötelezettséggel nem terhelt - követelés, ezer forint a nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlására, ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) nyílászárók cseréjére elnyert támogatás. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében ezer működési célú, ezer forint fejlesztési célú hitel felvételével kell számolni. A fejlesztési célú hitel a rendelet 24.. (6) bekezdésében részletezett feladatok finanszírozására nyújt fedezetet. Az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének tervezett összege ezer forint, melyből a forráshiány mérséklését szolgálja a évi, elkötelezettséggel nem terhelt un. szabad rendelkezésű pénzmaradvány ezer forint összege. Megtervezésre került a hivatal működési kiadásait ezer forinttal, a felhalmozási kiadásait ezer forinttal, a céltartalékot ezer forint forinttal érintő, elkötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz A Baranya Megyei Önkormányzat intézményi költségvetéseiben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai - az intézményvezetőkkel és gazdasági vezetőkkel egyeztetetten - az önkormányzati finanszírozású intézményeknél a január 1-i törvényi kötelezettségek figyelembe vételével személyenként, elemi szintről felépítve - a társadalombiztosítási finanszírozású egészségügyi intézmények vonatkozó jogszabályok szerint tervezett személyi juttatásai a kórházak adatszolgáltatása alapján - került megtervezésre. Az előirányzat fedezetet nyújt a közalkalmazottak előrehozott, szeptember 1-jei hatállyal végrehajtott, átlagosan 50 %-os bérfejlesztésére, az alapilletménytől függő egyes keresetelemekre, a közalkalmazotti bértábla szerinti alapilletményekre, munkáltatói hatáskörű eltérítésekre, soros előrelépésekre, a távolléti díjakra, a jubileumi jutalmakra, a megbízási díjakra, a kötött, normatív támogatásokra. Jutalom a személyi jellegű előirányzat évközi, átmeneti megtakarítása terhére fizethető. A dologi előirányzat 5 %-kal számított ezer forint növekménye elsősorban az áremelkedések ellentételezésének fedezetéül szolgál, karbantartási feladatokra tervezett összeg ezer forint. A karbantartási feladatra biztosított fenntartói támogatásból a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi-puszta) intézmény a B épület tetőjavítására, cserépcseréjére 500 ezer forint, az A épület csatornajavítására 300 ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény a nyílászárók mázolására ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézmény a kollégium, az ebédlő, a lépcsőház festésére ezer forint, Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny-Keresztespuszta) intézmény festés-mázolásra ezer forint, és a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) intézmény nyílászárók mázolására ezer forint összegben részesül. Végleges jellegű előirányzat növekedést jelent ezer forint, melyből 500 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézményben a felújított ikerház többletrezsi költségének, ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája (Pécsvárad) intézményben a közüzemi díjak többletköltségének, ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága 18 fő pécsi szakmai létszáma elhelyezésével kapcsolatos irodahelység bérleti díjának, ezer forint a Csorba Győző Megyei Könyvtárban az Országos Dokumentálási Rendszer működtetésének, ezer forint a Művészetek Háza szakmai programjainak, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetésében pedig 2400 ezer forint a számítógépes eszközállomány növekedése miatti kellékanyag és karbantartási, valamint ezer forint az előző évek energia többletköltségek fedezetét biztosítja. Elszámolási kötelezettség alá tartozik ezer forint az állami gondoskodásban élő gyermekek ruházatára és beiskolázására és ezer forint a Martyn Múzeum elhelyezésével kapcsolatos dologi kiadások fedezetére biztosított támogatás. Az előirányzat ezer forintot tartalmaz a világörökségi helyszínek méltó bemutatására, 400 ezer forintot az állami gondoskodásban élő gyermekek nemzetközi táboroztatására. Egyszeri jellegű előirányzat növekedést jelent ezer forint az érintés-, tűz-, munkavédelmi-, és betörés-biztonsági feladatok fedezetére, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költségvetésében a Zsolnay Vilmos emlékkiállítás megrendezésére ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetésében a hivatali vendéglátást szolgáló felszerelések kiegészítésére, pótlására biztosított 450 ezer forint. Az érintett intézmények költségvetésébe a tervezett létszám alapján összességében ezer forint kedvezményes intézményi étkeztetést szolgáló fenntartói támogatás épült be. A rekonstrukcióval érintett pécsváradi intézmény dologi kiadásainak tervezésénél meglévő bizonytalansági tényezők miatt, költségvetésük esetleges módosítására év közben kerülhet sor. 9. -hoz E javaslat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézmény költségvetésében biztosított a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokról, valamint gyermekek kihelyezéséhez szükséges ruházati költségekről, ezek elszámolásáról, valamint az intézmények költségvetésében biztosított céljellegű előirányzatokról rendelkezik. A közgyűlés a költségvetés céltartalékában a nevelőszülők képzésére, továbbképzésére, szupervízió szervezésére előirányzatot különít el.

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye hoz E javaslat rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról és a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről hoz A hivatal működési költségvetése a évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A javaslat meghatározza az alapilletmény összegét. A személyi jellegű kiadások személyenként, elemi szintről felépített előirányzata fedezetet biztosít a hivatal dolgozóinak 6,9 %-os bérfejlesztésére, az illetménykiegészítésre, a vezetők illetménypótlékára. A hivatali dolgozók (Illetékhivatal nélkül) tervezett jutalma másfél havi illetménynek megfelelő összegű, melyből 0,5 havi jutalomnak megfelelő előirányzat a bevételek bizonytalan realizálódása miatt a céltartalékba került elkülönítésre. További jutalom a rendszeres személyi és munkavégzéshez kapcsolódó juttatások évközi, szabad rendelkezésű maradványa terhére fizethető. 13. E javaslat a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokra kötendő megállapodásokra, a támogatások folyósítására vonatkozó szabályozást tartalmazza hoz A javaslat meghatározza a bizottságok, valamint a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben gyakorolt kötelezettségvállalásainak mértékét, a bizottsági, elnöki keretek terhére biztosított támogatások elszámolási kötelezettségét hoz E javaslat a felújítási és felhalmozási kiadásokról rendelkezik hoz E javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről, valamint a céltartalékként elkülönített előirányzatok és a hivatal költségvetésének speciális célú támogatási előirányzatai körében a szakmai jellegű célelőirányzatok meghatározásáról, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére, a felújítási-karbantartási vis maior keret felhasználására, a sikeres pályázatok önrészének költségvetés módosítást megelőző előfinanszírozására és a költségvetésben tervezett bevételek bizonytalan realizálódása miatt ideiglenesen elkülönített kiadási előirányzatokra vonatkozó szabályozásról rendelkezik hoz A több éves kihatással járó feladatok éves bontásáról rendelkezik e javaslat hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák e javaslatok. A 2003-es költségvetési év feladatai csak folyamatos hitelek felvétele mellett valósíthatók meg. Megfogalmazásra kerültek a gazdálkodás során érvényesítendő kiemelt szempontok, prioritások. A javaslat előírja a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási terv készítését. Tartalmazza továbbá költségvetési szerveink szakmai alapfeladata keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételének szabályozását hoz A javaslat érdekeltség növelő, megteremtő intézkedéseket tartalmaz. A közgyűlés támogatja és preferálja az intézmények pályázatokon való eredményes részvételét, amelyet félévente kell értékelni hoz

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A halaszthatatlan felújítások jogcímei egyeztetve csak a legszükségesebbnek ítélt célok megvalósítását tartalmazzák (fedezet hiányában). Elrendeli, hogy az egészségügyi intézmények, működési bevételeik terhére alapot képezhessenek felújítási feladataik ellátására. Az önkormányzati finanszírozású intézmények esetében a tervezett beruházási, felújítási feladatok előirányzatát az intézmény költségvetésébe építi be. Ezekre az előirányzatokra az intézmény kötelezettséget vállalhat, de a javaslatban meghatározott összeghatárt meghaladó beruházási, felújítási szerződések érvényességét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága jóváhagyásához köti. A beruházási, felújítási feladatok megvalósulásáról elszámolási kötelezettséget ír elő. Az önkormányzat támogatásával megvalósuló feladat maradványa az intézményt nem illeti meg hoz A megyei önkormányzat intézményei saját hatáskörű előirányzat módosításainak módját, azok kezdeményezésének lehetőségét szabályozza e javaslat hoz A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, számlaegyenlegének megismerése érdekében figyelő monitoring rendszer alkalmazását rendeli el. Erre azért van szükség, mert az önkormányzat anyagilag is felelős a tulajdonában álló intézmények adósságaiért hoz A közgyűlés megállapítja hitelállományát és a hitelfelvétel szükségességét, rendelkezik a hitelek lejáratra történő visszafizetéséről, a folyószámla és a fejlesztési célú hitelkeret szerződés megkötéséről, meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett felhalmozási kiadásokat hoz január 1-től a évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól szóló 1/2003. (I. 23.) Kgy. rendeletünk alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek hoz Az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott követelményeknek megfelelően meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Gazdasági Bizottság egyetértésével hajtható végre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények kivételével. A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. A vagyonrendelet vonatkozó előírásainak megfelelően meghatározásra került az intézményi hatáskört meghaladó, és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszege. A közös beszerzésekről szóló rendeletben megfogalmazott egyes termékcsoportokhoz rendelt értékhatárokról is rendelkezik a javaslat hoz A javaslat feloldja a július 1-jétől január 1-jéig hatályban volt, a Ktv. 49/N -ában meghatározott, az illetékügyi feladatot ellátó köztisztviselők jutalékának 6 havi/év korlátját és visszaállítja a korábbi gyakorlatnak és szabályozásnak megfelelő mértéket. 28. A javaslat a képviselők közgyűlés üléséről, illetve bizottsági ülésről való távolmaradását szankcionálja azzal, hogy a tiszteletdíj csökkentését vonja maga után a távollét. A kimentési indokokat, azok igazolásának módját tartalmazza a javaslat hoz

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete 2004. február 25. 2. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28).

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat

53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat 53./2011. (V.10.) ÖK számú határozat Tárgy: A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2010. évben végzett tevékenységéről A képviselő-testület a Tardi Általános Iskola Gyermekeiért

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. július hó 10. 7. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 63/2002. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 7138/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 31-i ülésére Tárgy: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete 2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete Általános jogi környezet 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.). 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet a választási eljárásról szóló

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 8062/2015. Helyi adórendelet módosítása további adómentességek

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben