DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja évi 5. szám február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 2/2005. (II. 15.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről 15

2 Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó S z e r k e s z t i : Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Kiss Viktória K é s z ü l t : a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN Készült: 350 példányban Ára: Ft

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a többször módosított évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed DMJV Közgyűlésére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet Általános rendelkezések 2. (1) Az ÁHT 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. (2) A (3) és (4) bekezdésekben hivatkozott mellékletek római számozással jelölik a címeket, arab sorszámozással az alcímeket. A bevételek esetében az alcímeken belül kerültek rögzítésre az egyes jogcímek. Az intézmények arab sorszámozással külön címeket alkotnak, amelyeken belül a forrásonkénti bevételeket a pénzügyminisztériumi előírás szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. A kiadások esetében az egyes alcímek alábontása a célok megjelölését jelenti. (3) A költségvetés bevételeit a 2. számú melléklet rögzíti. Az intézmények működési és egyéb bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. * A Közgyűlés a rendeletet a február 10-ei ülésén fogadta el.

4 (4) A kiadások közül külön címet alkotnak egyenként az önkormányzat költségvetési szervei (intézmények), (4, 4/1. számú mellékletek). Az önkormányzat központi kezelésű feladatai önálló címeket alkotnak az 5. számú melléklet szerint. DMJV Önkormányzata által a helyi kisebbségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek: bolgár, cigány, örmény alcím megjelöléssel. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épül be a város költségvetésébe. A költségvetési főösszeg 3. (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg (1. számú melléklet). Az önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató melléklet (mérleg) minimálisan az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a saját bevételek, átengedett bevételek, állami hozzájárulások, társadalombiztosítási finanszírozásból származó bevételek, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait ide értve az általános és céltartalékot is. (2) A működési és felhalmozási célú bevételi-kiadási előirányzatokat az 1/A., 1/B. számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban. (3) Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások az intézmények támogatását növelik, tételes kimutatását a támogatáson belül a 3/1. számú melléklet rögzíti E Ft összegben. A diáksporttal kapcsolatos kötött felhasználású támogatást az 5/V.5.4. számú melléklet tartalmazza E Ft összegben. A szakmai és informatikai fejlesztés, a pedagógiai szakszolgálat támogatási összegét, továbbá a tanulói tankönyvtámogatás, Arany János Tehetséggondozó Program támogatását, az 5/XIV számú melléklet tartalmazza E Ft összegben. (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (működési célra) E Ft

5 (5) A Közgyűlés a.) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére b.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére c.) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére önkormányzati támogatást biztosít E Ft E Ft E Ft Bevételek 4. (1) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/E. és a 3. számú mellékletek tartalmazzák azzal, hogy tájékoztató jelleggel ezek további részletezését a 2/D/1. tábla rögzítik. (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. A Közgyűlés legfeljebb E Ft fejlesztési hitel felvételének jogát a Polgármesterre ruházza át. E jogát a Polgármester a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. (3) Az évi folyó költségvetés finanszírozásába bevont lakásalap még fennálló tartozását az önkormányzat nem tudja a évi költségvetésében rendezni. (4) A költségvetés végrehajtásának pénzügyi finanszírozására évközben maximum E Ft folyószámla-hitel vehető fel, a pénzügyi szükséglethez igazodva. (5) Az önkormányzat hiteleinek és hosszúlejáratú kötvénykibocsátásának állományát tartalmazó mellékletben bemutatja a hitelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek-, kötvények lejáratát. A felvett hitelek és a kötvénykibocsátás fejlesztési célt szolgálnak. (6) A költségvetési szerv a nem vállalkozási tevékenységei között a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint köteles megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely étkezés esetében az ellátotti nyersanyagnormával azonos ott, ahol erre külön normát az ide vonatkozó közgyűlési rendelet nem rögzít. DMJV Egyesített Bölcsőde és DMJV Reménysugár Otthona esetében az 1/2004. (I.30.) Kr. rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában rögzített nyersanyagnormát kell alkalmazni, egyéb esetben pedig az alkalmazotti nyersanyagnorma azonos a középiskolai kollégiumi nyersanyagnorma összegével. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Az alkalmazottak részére nyújtott kedvezmény nem haladhatja meg a évi CXVII. törvényben rögzített mértéket. (7) Az önkormányzat a helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán hó végén kivéve június és december hónapot rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni.

6 A félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. Az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. (2) bekezdését kell alkalmazni. (8) Az év közben meghatározott célra, átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A módosításról a Polgármester dönt, a Közgyűlés tájékoztatása mellett az pénzeszköz átvételre vonatkozó megállapodás megkötését követő negyedéven belül. A tájékoztatást negyedéven belül, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez (Közgyűlés) történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig kell megtenni, december 31-i hatállyal, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően. (9) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap (továbbiakban: az előirányzat felett rendelkezni jogosult) az önkormányzat(ok) számára pótelőirányzatot biztosít, előirányzatot zárol vagy önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosításról a Polgármester jogosult intézkedni. A Polgármester a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. -a szerint tájékoztatja a Közgyűlést. (10) A évre elfogadott címzett és céltámogatások a bevételek között külön sorban szerepelnek, mint önálló bevételi cím. (11) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok támogatásból származó bevételével a költségvetés bevételi oldala a szerződés megkötését követően a szerződésben foglalt finanszírozás szerint megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik (8. számú melléklet). Kiadások 5. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásait intézményeken belül, a kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet és a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg. A normatív kötött felhasználású intézményeket illető támogatásokat a 3/1. számú melléklet és a céltartalék tábla rögzíti. (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft-ban állapítja meg (5. számú melléklet). Ezen belül a.) a Polgármesteri Hivatal kiadásait (5/II. számú cím részletezését az 5/II /II.2.5. alcímek) b.) a Beruházási kiadásokat (5/IV.4.1. számú alcím) c.) a Felújítási előirányzatokat célonként (5/IV.4.2.számú alcím) rögzíti. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a soron következő a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7 (4) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzat teljesülését a 7. számú mellékletben rögzített finanszírozási ütemterv rögzíti. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet rögzíti. (5) A vállalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 9. számú melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet rögzíti, a táblázat kizárólag a beruházások áthúzódó tételeit tartalmazza. (6) A költségvetési évet követő két év ( ) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulása megnevezésű 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet rögzíti, melynek tartalmaznia kell az önkormányzati rendeletek alapján folyósított, így bevétel kiesést jelentő támogatásokat tervezett szinten. (8) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (9) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (10) A Közgyűlés a évi CXXXV. törvény 51. szerinti államháztartási tartalékot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének e/2.) pontja alapján a céltartalékon belül elkülönítetten állapítja meg E Ft összegben. (11) A jóváhagyott, nem beruházási célú keretek terhére tartós kötelezettség-vállalásra (ide nem értve a folyamatos működés biztosításához szükséges közüzemi költségeket) és beruházási jellegű kiadások vállalására csak a Közgyűlés jogosult. III. fejezet A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D. és a 3. számú mellékletek meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható. Amennyiben a saját bevétel többletbevételi összege meghaladja éves szinten a bevételi előirányzat 1 %-át, annak felhasználásáról a Közgyűlés dönt, egyéb esetben a Polgármester jogosult a felhasználásról dönteni.

8 (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzatmódosítás a Közgyűlés hatásköre. (3) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig vis maior esetét kivéve nem kerülhet sor. (4) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására történhet. (5) A Közgyűlés az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza. Az átruházott rendelkezési jog nem terjed ki az 5. (10) bekezdésében rögzített államháztartási tartalékra. A céltartalékon képződő maradvány az általános tartalékot növeli. Amennyiben a Kormány az államháztartási tartalék felhasználását engedélyezi, annak összege az általános tartalékot növeli. (6) A közoktatási ágazatba nem tartozó intézményeknél a Közgyűlés a céltartalékba helyezi az ÁHT. 93/A. -ban hivatkozott kereset-kiegészítés fedezetét azzal, hogy az előző évi eredeti előirányzatba tartozó bérelemek felülvizsgálatát el kell végezni, tekintettel a szerkezeti változtatásokra (vetítési alap). 7. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését e rendeletének módosításával év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a.) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül, melynek a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összegével emelhető a kiadási előirányzat, az így képződött maradvány nem használható fel; b.) átvett pénzeszköz (ide értve a támogatásokat, pályázati összegeket), a pénzeszköz átadásra kötött megállapodás, illetve a pályázati támogatási megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt. (3) Az intézmény vezetője a költségvetési előirányzatot meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó döntése alapján vállalhat. (4) A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás-jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg. (5) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és

9 jóváhagyott pénzmaradványát a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével használhatja fel. (6) A gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (7) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség az ÁHT. 12/A. (2) bekezdése értelmében csak a tárgyévi eredeti kiadási költségvetési előirányzat 30 %-ig vállalható. (8) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. Érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője és az általa írásban megbízott legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező dolgozó végezhet. (9) A Közgyűlés elrendeli az intézmények önkormányzati támogatása 1 %-ának zárolását október 31-ig, az így fennmaradó önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor. (10) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv gondoskodhat arról, hogy a költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek. (11) Az ÁHT. 65. (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletébe a Bolgár, a Cigány és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be (12., 13., 14. számú mellékletek). A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. IV. fejezet Központi kezelésű feladatok 8. (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt minden más kiadást megelőzően a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a felújítási, beruházási feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli, továbbá ezen feladatok közötti előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza ( 5. számú melléklet IV.4.1 és IV.4.2. alcímek).

10 (3) A városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadásokra, valamint a szociális feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak esetében az ezekből az intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát is a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza. A Polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. (5) Az 5. számú melléklet I. cím: Adósságszolgálat, XI. cím: Egyéb kiadások előirányzatmódosítás jogát a Polgármester gyakorolja. (6) Az 5. számú melléklet címei, alcímei esetében az azokból az intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a Polgármester gyakorolja. (7) A kiadások finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, valamint az adósságszolgálat terhei megelőznek minden más kiadást. (8) A diáksport támogatásra biztosított összeg kizárólag az önkormányzat intézményei diáksport tevékenysége iskolai mindennapos testedzés támogatására használható fel. (9) Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet címein és alcímein belül a pénzeszköz átadások kiemelt előirányzatán tervezte meg, a támogatás odaítéléséről az eredeti kiemelt előirányzat 85%-ig csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni. A fennmaradó 15%-os mértékről a polgármester pályázat kiírása nélkül dönt. Kivételt képeznek e szabály alól azok a támogatási célú pénzeszköz átadások, amelyeknél az 5. számú melléklet nevesítve megjelöli a támogatott szervezetet. Pályázat kiírása alapján kizárólag működési célra lehet önkormányzati támogatást folyósítani. A szakbizottságok figyelemmel a (14) bekezdésre évente legfeljebb kétszer írhatnak ki pályázatot. A beérkezett pályázatokról az érintett szakbizottság véleményezését követően a Polgármester dönt. Támogatási megállapodást kötni a tárgyév december 1-ig lehet. A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott kötelezettség-vállaló jogosult aláírni. A megállapodásokban a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni. A támogatottak a részükre cél jelleggel nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évről készülő beszámoló elkészítésének határidejéig kötelesek számot adni. (10) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. (11) Az önkormányzati költségvetésből nyújtott minden támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőig használhatja fel. A fel nem használt, illetve nem a megjelölt célra felhasznált támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban támogatásban nem részesülhet. A támogatottal az ÁHT 13/A. alapján megállapodást kell megkötni.

11 (12) Ha az ÁHT. 15/A. -ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a Ft-ot, akkor az önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (13) Az ÁHT. 15/B. -ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (14) A központi kezelésű feladatok között pénzeszköz átadásként megtervezésre került kiemelt előirányzatok, valamint ugyanitt a támogatás elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell döntést hozni. (15) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az Éves ellenőrzési munkatervbe be kell építeni azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből Ft feletti összegű támogatásban részesültek. Az Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését a polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni. V. fejezet Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 9. (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználását, az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: összes létszámkeret - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 575 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 27 fő 606 fő A fenti létszámkeret nem tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítő alkalmazott sorkatonák és a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat. Az engedélyezett létszám 20, illetve 10 fő. (3) A köztisztviselők illetményalapja január 1-i hatállyal Ft, a évi CXXXV. törvény 56. (1) bekezdése, valamint a többször módosított évi XXIII. törvény 42. -a alapján, azonban a évi XLV. törvény 129. (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az egyéb illetményelemek és juttatások tekintetében az illetményalap Ft.

12 (4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket teljes körűen meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése az illetmények kifizetését követően elsőbbséget élvez. (5) A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi összegek használhatók fel: a) Polgármester Ft/hó; b) Alpolgármester(ek) Ft/hó; c) Jegyző Ft/hó; d) Aljegyző Ft/hó; e) Főosztályvezetők Ft/hó; f) Osztályvezetők Ft/hó. A személyi reprezentációra felhasználható összegeket a Polgármester engedélyével lehet elszámolni. VI. fejezet Intézményi gazdálkodás szabályai 10. (1) A költségvetési szerv a rendeletben megállapított támogatást (3. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel. (2) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni. (3) Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 9. (3) bekezdésében meghatározott összeggel egyező. (4) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet évre 7743,775 főben állapítja meg (3. és 3/II. számú mellékletek). Az intézmény engedélyezett létszámkereten belül meglévő üres álláshely(ek) terhére jogosult a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshely tervezett személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni (az előírt megtakarításon túlmenően). Közhasznú munkavégzésre csak és kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az, létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja. (5) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat ezen rendelet 7. (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve felemelheti: a.) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből, b.) jóváhagyott pénzmaradványából, c.) átvett pénzeszközeiből.

13 (6) Az intézmény a (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő évben nem eredményezhetnek. Az intézmény köteles a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. (7) és (8) bekezdéseiben foglaltak szerint a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban rögzíteni. (7) A költségvetési szerv a jelen rendelettel elfogadott kiadási részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat: a.) gyógyszer-vegyszer beszerzés b.) gázenergia szolgáltatás díja c.) villamos energia szolgáltatás díja d.) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja e.) víz- és csatornadíja (8) A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, végleges költségvetésükbe kötelesek a jelen rendeletben rögzített közüzemi díjakat elsődlegesen megtervezni a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete (03. űrlap) 02, 22, 23, 24, 25 sorai alapján. (9) A költségvetési szerv vezetője költségvetési éven túli kötelezettséget eredményező új szerződést, megállapodást figyelemmel a 7. (8) bekezdésére csak a Polgármester hozzájárulásával köthet. (10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, tárgyhót követő hó 05-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak indoklása is szükséges. (11) Az Önkormányzat a évi CXXXV. törvény 8. számú mellékletében rögzített kétszintű érettségiztetésre való felkészítésre, valamint a pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre vonatkozó támogatást, az intézmény előzetes igénylése alapján, és elszámolási kötelezettség feltételével biztosítja a hivatkozott törvényben részletezett intézmények részére. A középiskolai érettségire és szakvizsgára biztosított előirányzattal az intézmény legkésőbb november 30-ig köteles elszámolni a fenntartó felé. (12) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére a következő költségvetési évekre vonatkozóan (tartós) kötelezettséget nem vállalhat. Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva a fenntartó Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. Az üres álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel. (13) Költségvetési szerv szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra külső személlyel, szervezettel az alábbi meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet:

14 a.) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzetséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása, b.) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre. (14) A szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell: a) az ellátandó feladatot, b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (13) bekezdésben meghatározottak közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei, c) a díjazás mértékét, d) a szerződés időtartamát, e) a feladatellátás részletes feltételeit, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt. (15) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha a költségvetési szerv tekintetében a többször módosított évi XXV. törvény 4. -a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. (16) Ha az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 Millió Ft-ot, a Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez (többször módosított 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet). VII. fejezet Vegyes rendelkezések 11. (1) A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi, s ebből a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításáról. Az intézmény vezetője köteles a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzést a helyszínen figyelemmel kísérni. Meglévő tárgyi eszköz helyett új eszköz beszerzésére csak a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak betartásával kerülhet sor. (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást évre az Önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyag norma 15 %-a mértékben határozza meg. Az intézmények kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámról

15 a Pénzügyi Osztályt előzetesen tájékoztatni. A kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány kizárólag ott fizethető, ahol sem főző-, sem melegítőkonyha nem működik, ennek mértéke nem haladhatja meg a tervezésnél számításba vett összeget. (3) A köztisztviselők és a közalkalmazottak lakásépítéséhez vagy felújításhoz igényelt munkáltatói támogatás iránti kérelmek kielégítésére amennyiben a 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet, illetve a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat előírásainak megfelel a "munkáltatói támogatás" számlán rendelkezésre álló összeg használható fel. A rendelkezésre álló összeg 10 %-a a Polgármesteri Hivatal, míg a fennmaradó 90 %-a az intézmény dolgozói között kerülhet felhasználásra. (4) A polgármester az intézmények által szolgáltatott adatokat és információkat is feldolgozva a költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról - féléves beszámoló keretében szeptember 15-ig, - harmadik negyedéves beszámoló keretében november 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést. (5) Amennyiben a költségvetés évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, költségvetés módosításáról kell gondoskodni. A pótköltségvetés összeállítására akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodási körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (6) A Közgyűlés évre a Pro Urbe díj összegét Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd-díj, a Sajtódíj, a Debrecen Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként Ft-ban határozza meg. Az összegek nettó értéket jelentenek. (7) Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámoló(k) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen: a) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény b) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény c) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, különös tekintettel a évre rögzített közbeszerzési értékhatárokra és az egyszerű közbeszerzési eljárásra d) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet e) a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet f) a számvitelről szóló évi C. törvény g) az önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet előírásait kell alkalmazni.

16 VIII. fejezet Záró rendelkezések 12. (1) E rendelet, a (2) bekezdést kivéve, január 1-én lép hatályba. (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 1-3. számú mellékletei helyébe ezen rendelet 18/1, 2, 3. mellékletei lépnek, mely kihirdetése napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

17 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek Intézmények működési kiadásai III. Állami hozzájárulás Intézmények felhalmozási kiadásai - IV. Külső forrás Kötött felhasználású kiadások V. Kötvény 0 II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai Általános tartalék Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 1/A számú melléklet A működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Működési célra átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) 0 Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Gépjárműadó Dologi kiadások Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Pénzeszköz átadás (speciális célú támogatás) Támogatások, kieg. véglegesen átvett pénzeszköz Alaptevékenység körében végzett szolg.ellenértéke Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Személyi juttatás Közlekedés támogatás Munkaadót terhelő kiadás Kamatbevételek Dologi kiadás Egyéb bevételek Társad.szoc.pol. és egyéb TB.juttatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Pénzeszköz átadás Hatósági, engedélyezési, felügy.ell.felad.díjbevétele Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú ing.bevét. miatti tér Tartalékok Állami hozzájárulások Általános tartalék Normatív állami hozzájárulás Céltartalék Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Bevételek összesen: Kiadások összesen: Hiány Többlet Bevételek főösszege: Kiadások főösszege:

19 1/B számú melléklet A felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Előirányzat Kiadások Előirányzat Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás - Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Privatizációból származó bevétel - Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Támogatások, kiegészít. és véglegesen átvett pénzeszk Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Ért. tárgyi eszköz Áfa Áfa visszatérítés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás 0 Adósságszolgálat Céljellegű decentralizált támogatás Bevételek összesen: Kiadások összesen: Hiány Bevételek főösszege: Kiadások főösszege:

20 2. számú melléklet A költségvetés bevételei MEGNEVEZÉS Ezer Ft-ban évi terv I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) * SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Települési, igazgatási kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladat Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatási feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok támogatása Tűzoltóság támogatása Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás 0 VI. Céltámogatás 0 VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított állami támogatás IX. Jövedelempótló támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Külső forrás XI. Kötvény BEVÉTELEK ÖSSZESEN: *-al jelzett adatok összehasonlíthatósága az előző évi adatokkal korlátozott.

21 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi terv 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 0 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok 0 Összesen:

22 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés évi terv 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 0 4. Járművek értékesítése 0 5. Immateriális javak értékesítése 0 6. Privatizációból származó bevétel 0 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 0 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen

23 A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés évi terv 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) 0 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől 0 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele a.) végrehajtási bírság b.) építés rendészeti bírság c.) telepengedély 500 d.) okmány kiadás bevétele e.) közterület foglalási díj f.) állami gondozási díj 0 g.) hagyaték 0 h.) marhalevél 100 i.) út eltérő használat 0 5. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) szemétszállítás 0 b.) mikrofilm szolgtáltatás 200 c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 8. Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

24 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2/D számú melléklet Jogcím Támogatás TÁH szerint Állami támogatás SzJA (Kv. tv. Normatíva megnevezése Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. (%) (%) melléklete (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.5. Körzeti igazgatási feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás , , m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gonodzás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészetoktatás , , m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz , , m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak , , m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.III. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása , , m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , ,000 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , ,000 0 Vojtina Bábszínház , ,000 0 Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz , ,000 0 MINDÖSSZESEN C:\Downloads\közlöny\közlöny\5szKozlony\2~2005Kr_mellekletek\Rendelet-2 1. oldal, összesen: 1

25 2/D/1. számú melléklet Jogcím (Kv. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Norm. Ft/mut. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás Eredeti ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) Eredeti ei. Eredeti ei. (%) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás , , m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás , , m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira , , m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet , , m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás , , m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alap-hozzájárulás , , m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alap-hozzájárulás , , m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alap-hozzájárulás , , m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz , , m.21.c Korai fejlesztés gondozás , , m.21.d Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztó okt , , m.24.bd Integrációs felkészítés , , m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás , , m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés , ,000 0 SzJA C:\Documents and Settings\Proba\Asztal\közlöny\közlöny\5szKozlony\2~2005Kr_mellekletek\2_D_1. számú melléklet 1. oldal, összesen: 3

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014. (...) határozata a 2014. évi költségvetéséről A Jászteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 25-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete

2/2011.(III.1.) MÖK rendelete 2/2011.(III.1.) MÖK rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2011 évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Oroszlány Város Önkormányzatának 2/2009. (II.28) Ör. rendelete Oroszlány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának..../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának.../2013. (...)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2006. (II. 24.) rendelete. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete 2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete Általános jogi környezet 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.). 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet a választási eljárásról szóló

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 20. szám 2007. október 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2007. (X. 25.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pusztavám Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 72. és 92. ai, valamint a módosított, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 11. szám 2009. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 16/2009. (VI. 30.) Ö.r. Debrecen város

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1419 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 16. szám 2005. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben