JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma: /2012. május 17. Törtel, május 17. 1

2 Jegyzőkönyv Készült: május 17-én, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, valamint Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, a Képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő Képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri dr. Kocsis Csaba és Perényi Attila Képviselőket. Mielőtt javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira: javasolja, vegyék le a 4.) napirendi pontként jelzett Törtel Község Településrendezési tervének elkészítésére kötött szerződés módosítás megtárgyalását. A Képviselő-testület tagjai a rendkívüli ülés napirendi pontjait a módosítási javaslattal együtt egyhangú igen szavazással elfogadták. Napirendi pontok Előadó 1.) A Szent István Király Általános Iskola igazgatói és a Godó János Polgármester Törteli Tulipán Óvoda vezetői pozíciójának betöltésére Kiírandó pályázat megtárgyalása. 2.) A megüresedett védőnői pozíció betöltésére pályázati Godó János Polgármester Kiírás megtárgyalása. 3.) Törtel Község Önkormányzatának Közbeszerzési Dr. Majtényi Erzsébet Szabályzatának megtárgyalása. Jegyző 4.) Előterjesztés a 0253/19. hrsz-ú DPMG. ZRT. Godó János Polgármester Használatában lévő és pályázati fejlesztéssel érintett Ingatlan rendezési tervünkben való besorolásáról. 5.) Döntés a belső Abonyi út Önkormányzati tulajdonba Dr. Majtényi Erzsébet Adási eljárásának megindításáról. 1. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára kiadott írásbeli előterjesztés alapján ismerteti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről. Ennek keretében általános iskolát és napköziotthonos óvodát tart fenn, amelynek vezetésével igazgatót, illetőleg intézményvezetőt bíz meg a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 2

3 1992. évi XXXIII. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Ezen intézményvezetők tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja és a kinevezésükről pedig a képviselő-testület gondoskodik. A pozíciók betöltésénél fontos, hogy előzőleg pályázatot kell kiírni a munkakörökre, amelyet kötelező tartalmi elemekkel a testületnek kell meghatároznia. Jelen előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat mellékletét képezi mindkét pozícióra a kiírás tervezete. Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság május 15-én megtartott együttes ülésén javasolt, a pályázati kiírás tartalmára vonatkozó változások beépítése után kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiírások tartalmát tárgyalja meg és amennyiben a feltételekkel egyet ért, a határozati javaslat elfogadásával indítsa el a fent nevezett munkakörök betöltéséhez szükséges eljárást. Kisebb probléma adódik az elbírálás 30 napos határidejének betartásával, hiszen így 9 napig nem lesz vezetője az intézménynek, ezért a törvényi előírások szerint az igazgatóhelyettest kell megbízni erre az időszakra az intézmény vezetésével. Czeróczki Ferencné Képviselő, a Szent István Király Általános Iskola igazgatója kérdésére Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző megerősíti Godó János Polgármester úr által elmondottakat, hogy a 138./1992. Kormányrendelet szerint az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend alapján kell betölteni, tehát az igazgató helyettes látja el erre a 9 napra a vezetői teendőket. Czeróczki Ferencné Képviselő az elhangzottakkal nem ért egyet, ilyen nincs csak a középiskolák esetében az átmeneti időszakban. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző szerint az SZMSZ-ben foglaltakat kell figyelembe venni: a helyettes lép az intézményvezető helyébe ezen feladat ellátására. Itt csak az a megoldás, ha a 30 napot megrövidítjük. Godó János Polgármester ismerteti, hogy a Bizottságok összevont ülésén ezt a szempontot pedig kizárták, mert törvényellenes. Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester véleménye szerint a törvény nem mindenről rendelkezik, tehát ha a vezető megbízatása megszűnik, az új vezető kinevezéséig megbízott vezető látja el a feladatokat. Czeróczki Ferencné Képviselő szerint figyelni kellett volna erre már március, április hónapban, ragaszkodik az első megoldáshoz. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző véleményét kifejtve elmondja, hogy az teljesen jogszabályellenes, bizonyos esetekben az Alapító Okirat és SZMSZ előírásai a mérvadóak. Czeróczki Ferencné Képviselő szerint a kiírás így nem felel meg a törvényi előírásoknak, időben kell gondolkodni és úgy kiírni a pályázatot, hogy mikor letelik a megbízatás, legyen igazgatója az intézménynek. Győr Miklós Bizottsági tag szerint igen konstruktív vita keretében született meg a határozati javaslat, ami remeknek mondható. Egyetért Alpolgármester úr által elmondottakkal. 3

4 Godó János Polgármester elmondja, csak a jóindulat vezérelte a pályázati kiírás első változatában meghatározottakkal kapcsolatban, de javasolja a Bizottságok által javasolt törvényes változat elfogadását. Czeróczki Ferencné Képviselő beszélt szakértővel ezzel kapcsolatban, levonja a konzekvenciát. Nem mindegy számára, ha nem egy felelős személy részére fogja átadni a dokumentációkat. Godó János Polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírásról már a korábbi Jegyző asszonnyal is tárgyaltak, azonban nem tudott ezzel eléggé foglalkozni az ivóvízminőségjavítással kapcsolatos pályázat és a jegyzői pozíció pályázati teendői miatt. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző szerint az a legfontosabb feladat, hogy az intézmény élére az arra legmegfelelőbb személyt kell megtalálni. Mivel további észrevétel, kérdés és hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, - a Szent István Király Általános Iskola igazgató munkakör betöltésére kiírt pályázati kiírást a Képviselők 4 igen, 2 nem szavazattal jóváhagyták, - a Törteli Tulipán Óvoda intézményvezetői pozíciójának betöltésére kiírt pályázati kiírást 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással jóváhagyták. 29./2012. (V. 17.) számú határozat a Szent István Király Általános Iskola igazgatói és a Törteli Tulipán Óvoda vezetői pozíciójának betöltésére pályázat kiírásáról Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a Szent István Király Általános Iskola és a Törteli Tulipán Óvoda intézményvezetői pozícióinak betöltésére a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező pályázati kiírásokban foglaltaknak megfelelően pályázatokat ír ki. 2. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportját, hogy a kiírásról gondoskodjon. Felelős: Határidő: Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Azonnal 4

5 Törtel Község Önkormányzata 29/2012. (V.24.) határozat 1. sz. melléklete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szent István Király Általános Iskola igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 2. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ban meghatározott feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola vagy egyetem, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában meghatározottak szerint legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban július 25. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János, polgármestertől a 06/ es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 5

6 a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:., valamint a beosztás megnevezését: iskola igazgató. Személyesen: Godó János polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a önkormányzat képviselő-testületének ülésén történik. Ezt megelőzően a pályázatokat a község polgármestere, alpolgármestere és a jegyző megvizsgálja, annak tekintetében, hogy azok megfelelnek e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: július 24. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny Törtel község hirdetőtáblája, honlapja kozigallas.hu internetes portál /Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)/ 29/2012. (V.24.) határozat 2. sz. melléklete Törtel Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Törteli Tulipán Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth út 1-5. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában meghatározott feladatok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában meghatározottak szerint: az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;, pedagógus-munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 6

7 szakmai önéletrajz az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János, polgármester nyújt, a 06 53/ es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:.., valamint a munkakör megnevezését: Törteli Tulipán Óvoda intézményvezető. Személyesen: Godó János polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a önkormányzat képviselő-testületének ülésén történik. Ezt megelőzően a pályázatokat a község polgármestere, alpolgármestere és a jegyző megvizsgálja, annak tekintetében, hogy azok megfelelnek e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: július 24. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny Törtel község hirdetőtáblája, honlapja kozigallas.hu internetes portál /Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)/ 2. Napirendi pont Godó János Polgármester a megüresedett védőnői pozíció betöltésével kapcsolatos pályázati kiírás kapcsán a Képviselők számára írásbeli előterjesztésként rendelkezésre bocsátott anyag alapján ismerteti, hogy Több hónapi betegállomány miatti távollét után községünkben megüresedett az egyik területi védőnői pozíció. Korábbi védőnőnk, Kakulyáné Gujka Györgyi május 4.-től rokkant nyugdíjas lett. Az elmúlt időben a védőnői alapellátást helyettesítéssel Véghné Godó Anikó Erzsébet egy személyben látta el. Ez azonban nem lehet megoldás hosszú távon. Az ÁNTSZ jelezte Hivatalunknak, hogy amint a jogszabályok lehetővé teszik, gondoskodjunk a védőnői keretszámunk feltöltéséről, a védőnői alapellátás maradéktalan ellátása érdekében, mivel a 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet előírásai szerint az egy védőnői körzetben ellátható gondozottak száma nem haladhatja meg a hivatkozott rendeletben meghatározott pontértéket. Ezen okból kifolyólag szükségessé vált a pozíció betöltése végett pályázat kiírása. 7

8 A pályázat elemeit a közigállás.hu internetes portál címszavai alapján az alábbiakban állítottuk össze, hivatkozva a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény március 1-én hatályba lépő előírásaira. Ellátandó feladatok: Körzeti védőnői feladatok A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a nővédelem; a várandós anyák gondozása; a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása; az óvodában a védőnői feladatok végzése; az oktatási intézményben a tanulók ellátása a jogszabályban foglaltak szerint; az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; családgondozás; az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott további feladatok. Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Szükség esetén az Önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). Pályakezdők jelentkezését is várjuk. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Magabiztos fellépés. Jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség. B kategóriás jogosítvány, saját személygépjármű A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához, érvényes működési nyilvántartási kártya. A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható. Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság május 15-én megtartott együttes ülésén a pályázati kiírás tartalmát megtárgyalta és az elbírálás határidejének módosítására tett javaslattal együtt elfogadásra ajánlja. Fentiekre alapozva kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Az előterjesztéssel kapcsolatban a Képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, 6 igen szavazattal meghozták az alábbi határozato 30./2012. (V. 17.) számú határozat a megüresedő védőnői pozíció betöltésére pályázat kiírásáról Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 8

9 a május 04. napján megüresedett védőnői pozíció betöltésére az alábbi paraméterekkel ír ki pályázatot: Pályázati kiírás védőnő munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 8. Ellátandó feladatok: Körzeti védőnői feladatok A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Szükség esetén az Önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). Pályakezdők jelentkezését is várjuk. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Magabiztos fellépés. Jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség. B kategóriás jogosítvány, saját személygépjármű A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz motivációs levél 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, érvényes működési nyilvántartási kártya. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul-e a pályázati anyag nyilvános ülésen történő tárgyalásához. A pályázó automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból, amennyiben a felsorolt dokumentumokat nem csatolja pályázati anyagához. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás elfogadható. A munkakör betölthetőségének időpontja: 9

10 A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: június 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János polgármester nyújt, a / es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:..., valamint a munkakör megnevezését: védőnő Személyesen: Godó János polgármester, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálása képviselő-testületi ülésen történik, melyet megelőzően a község polgármestere és alpolgármestere megvizsgál, hogy a beadott pályázatok megfelelnek e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: július 24. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Törtel Község Önkormányzat hirdetőtáblája Felelős: Határidő: Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Azonnal 3. Napirendi pont Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző a Képviselők számára írásbeli előterjesztésként rendelkezésre bocsátott anyag alapján ismerteti, hogy a évi CVIII. törvény (közbeszerzési törvény) IV. Fejezet Az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések 22. (1) alapján Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. A Ivóvízminőség-javítás Törtelen címmel a KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése c. pályázathoz szükséges az Önkormányzatnak közbeszerzési tervvel rendelkeznie. Az Fentiekre való tekintettel megalkotásra került az általános szabályzat, melyben meghatározásra kerültek a fenti kritériumok. A szabályzat rendeltetése az, hogy egységes szerkezetbe foglalva meghatározza az Önkormányzat és az irányítása alatt működő szervezetek közbeszerzéseinek alapelveit, egységes értelmezési és eljárási szabályokat 10

11 fektessen le a Kbt. alkalmazásakor, továbbá gyakorlati útmutatót adva megkönnyítse a közbeszerzési tevékenységet végzők munkáját. Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság május 15-én megtartott együttes ülésén az anyag tartalmát megtárgyalta és módosítás elvégzése után elfogadásra ajánlja: - az V. fejezet (4) pontot az alábbiak szerint módosítja: (4) Eltérő törvényi és egyéb jogi szabályozások figyelembevételével illetve azok hiányában a polgármester illetve az általa megbízott munkatárs az alábbi módon jár el: ,- Ft-ig a beszerzések esetében szabadon dönt a szerződéskötő másik fél személyéről; ,- Ft-ot elérő beszerzés esetén legalább 3 ajánlattevőtől kell árajánlatot bekérni és a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkötni. Kéri az előterjesztés megvitatását és a határozat-tervezet elfogadását. Győr Miklós Bizottsági tag felvetésére Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán keletkező bírságot polgári peres úton lehet áthárítani és érvényesíteni. További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 6 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 31./2012. (V. 17.) számú határozat Törtel Község Önkormányzata által Törtel Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról Törtel Község Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: Elfogadja Törtel Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatát Határidő: Felelős: folyamatos Godó János polgármester Törtel Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Törtel Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban a Kbt.) 22. -a alapján az alábbi szabályzatot alkotja. A szabályzat rendeltetése az, hogy egységes szerkezetbe foglalva meghatározza az Önkormányzat és az irányítása alatt működő szervezetek közbeszerzéseinek alapelveit, egységes értelmezési és eljárási szabályokat fektessen le a Kbt. alkalmazásakor, továbbá gyakorlati útmutatót adva megkönnyítse a közbeszerzési tevékenységet végzők munkáját. 11

12 Az Önkormányzat a helyben központosított közbeszerzéseit is az alábbi szabályzat alapján bonyolítja. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A szabályzat hatálya, célja (1) Jelen beszerzési szabályzatban a Törtel Község Önkormányzata (a továbbiakban ajánlatkérő) meghatározza a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, azaz a közbeszerzési eljárásban a felelősségi rendet, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelős személyeket, illetőleg testületeket. (2) Személyi hatály: A szabályzat kötelező érvényű az ajánlatkérő mindazon munkatársaira, az egyéb szervezetektől delegált személyekre, valamint az esetlegesen felkért megbízott tanácsadókra egyaránt, akik a közbeszerzési eljárásba ajánlatkérői oldalon bevonásra kerültek. (3) Tárgyi hatály: A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió. E szabályzat alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések a., árubeszerzés: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának, vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. b., építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a Kbt ban valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről. c., építési koncesszió: Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. d., szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. e., szolgáltatási koncesszió: A szolgáltatási koncesszió, olyan szolgáltatásmegrendelés, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. f., beszerzési eljárások: közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések. g., közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése A Kbt. alkalmazásában még előforduló további fogalmak/értelmező rendelkezések a Kbt. 4. -ában találhatók. 3. Alapelvek 12

13 (1) A verseny tisztasága: a közbeszerzési eljárásban ideértve a szerződés kötését is - az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. (2) Az esélyegyenlőség: ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. (3) A nyilvánosság: Az ajánlatkérő és az ajánlattevők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. (4) A nemzeti elbánás: Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 4. Éves összesített közbeszerzési terv (1) Az ajánlatkérő éves költségvetésének elfogadását követően minden év március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv alapján indul az éves közbeszerzési eljárás. Amennyiben az ajánlatkérő a tervben nem szereplő beszerzési eljárást kíván indítani, a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva annak indokát is. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek részére, azok kérésére megküldeni. (2) A terv elkészítése a Törtel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala településfejlesztési ügyintéző feladata. (3) Az éves közbeszerzési tervben rögzíteni kell: a., a tervezett közbeszerzés tárgyát; b., a tervezett eljárás típusát; c., a közbeszerzés megkezdésének időpontját; d., a közbeszerzés pénzügyi forrásait; e., a közbeszerzés becsült értékét (ÁFA nélkül) (4) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az ajánlatkérőnek a honlapján közzé kell tenni, az annak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig elérhetőnek kell lennie. (5) Az éves közbeszerzési terv nyilvános és 5 évig meg kell őrizni. 5. Éves statisztikai összegzés Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegzést köteles készíteni a tárgyévet követő év május 31. napjáig, amelyet a Közbeszerzések Tanácsának kell megküldenie. A statisztikai összegzés megküldésének elmulasztása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból eljárást kezdeményez, és bírságot szab ki. II. fejezet A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek, szervezetek 6. Általános szabályok 13

14 (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás bármely más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. (2) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában nem vehet részt az az érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az olyan személy vagy szervezet, akikre vonatkoznak a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok. Az eljárásba bevont személyek és szervezetek kötelesek nyilatkozni, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 24. szerinti összeférhetetlenség. 7. Településfejlesztési ügyintéző (1) A közbeszerzési eljárás lefolytatása a településfejlesztési ügyintéző feladata. (2) A településfejlesztési ügyintéző: a., Javaslatot tesz a beszerzés tárgyának, értékének sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló körülményeknek a figyelembe vételével az alkalmazni kívánt közbeszerzési eljárás típusára. b., Előkészíti a konkrét közbeszerzési eljárást. c., Intézkedik Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) jóváhagyását követően a hirdetmények közzétételéről, felhívások megküldéséről. d., Rendelkezésre bocsátja az ajánlattevők részére a dokumentációt. e., Gondoskodik a felhívás és a dokumentáció esetleges módosítását követően azok közzétételéről, megküldéséről. f. Gondoskodik a szakterülettel folytatott egyeztetést követően a kiegésztő tájékoztatás megküldéséről. g., Előkészíti az ajánlatok értékelését és szakmai segítséget nyújt a bírálóbizottság munkájához. h., Felveszi a kapcsolatot a nyertes ajánlattevővel, a szerződéseket előkészíti, a hiányzó dokumentumokat, igazolásokat bekéri, közzéteszi a szerződéseket. i., Előkészíti a szerződések teljesedésbe menését követően az ahhoz kapcsolódó kifizetéseket. j., Megjelenteti az eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeket, tájékoztatókat, a szerződések teljesítését, módosítását. (3) Amennyiben a beszerzés tárgya miatt vagy egyéb, a Kbt.-ben meghatározott oknál fogva szakértelemre van szüksége a településfejlesztési ügyintézőnek úgy a gazdasági csoport jóváhagyását követően a jegyző szakértelemmel rendelkező munkatársat vonhat be, aki a csoport többi tagjával azonos módon osztozik az ellátandó feladatokban és a felelősség körében. 8. Megbízott tanácsadó A Közbeszerzési Hatóság vezeti a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét. A közbeszerzési eljárásokba közbeszerzési tanácsadó vagy más, megfelelő szakértelemmel rendelkező tanácsadó vonható be, szerződéskötéssel. A szerződésben megállapodnak a felek az ellátandó feladatokról, a kapcsolattartásról, a felelősségről és minden olyan körülményről, mely az adott jogviszonyban fontos lehet. 9. Közbeszerzési bírálóbizottság 14

15 (1) A bírálóbizottság az ajánlatokat és részvételi jelentkezéseket értékeli. Döntéselőkészítést végző szervezet, mely a képviselő-testületnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez szükséges döntési javaslatot készíti elő. (2) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó testület részére. Munkájáról jegyzőkönyvet kell előállítani, melyet az elnök ír alá és két tag hitelesít. A jegyzőkönyv részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. (3) A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább fele jelen van. A bírálóbizottság tagjai közül elnököt választ. Egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (4) A bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai: - Törtel Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője vagy megbízottja, - Törtel Község Polgármesteri Hivatalának pénzügyekért felelős vezetője vagy megbízottja, - Törtel Község Város Polgármesteri Hivatalának településfejlesztési ügyintézője, - Törtel Község Önkormányzata költségvetési szerveinek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak a közbeszerzési eljárás tárgyában érintett vezetője vagy megbízottja, - Szükség esetén megbízott tanácsadó. (5) Nem lehet az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy a bíráló bizottság tagja, a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. 10. Döntéshozó (1) A közbeszerzési eljárás megindításáról illetve annak eredményéről vagy eredménytelenségéről, a nyertes ajánlattevő személyéről a képviselő-testület dönt. (2) A bírálóbizottság javaslatát a településfejlesztési ügyintéző terjeszti a képviselőtestület elé. III. fejezet A közbeszerzési eljárás lefolytatása 11. A közbeszerzési eljárás megindítása (1) A képviselő-testület dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról a településfejlesztési ügyintéző előkészítése alapján. A képviselő-testület döntésével egyidejűleg az eljárást megindító hirdetmény és felhívás tartalmáról is határoz, valamint a bíráló bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjainak személyéről. (2) Amennyiben támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások forrás pályázatának benyújtásáról a képviselő-testület korábban döntött, úgy a közbeszerzési eljárások megindításáról, az eljárást megindító hirdetmény és felhívás tartalmáról, a bíráló bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjainak személyéről a polgármester jogosult dönteni. (3) Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a megbízott tanácsadó a pályázattal való megfelelés szempontjából is véleményezheti a tervezeteket. 12. A közbeszerzési eljárás előkészítése (1) A konkrét közbeszerzési eljárást, az ahhoz kapcsolódó iratanyagot a településfejlesztési ügyintéző készíti elő. 13. Az ajánlatok felbontása 15

16 (1) Az ajánlatok felbontásával kapcsolatos feladatok ellátás a településfejlesztési ügyintéző végzi. Feladata és felelőssége a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása, és azok jogszabály szerinti tartalmának a bontási eljáráson történő ismertetése. (2) A településfejlesztési ügyintéző feladata a bontási eljárás, illetve a bontási eljáráson elhangzottak jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzőkönyvnek a Kbt-ben előírt határidőn belül valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő részére történő kézbesítése. 14. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelése (1) A részvételi jelentkezések és ajánlatok értékelése a bírálóbizottság hatásköre. (2) Az értékeléshez kapcsolódóan a településfejlesztési ügyintéző végzi a részvételi jelentkezések és ajánlatok tartalmi és formai ellenőrzését, továbbá annak vizsgálatát, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban meghatározott feltételeknek. (3) A településfejlesztési ügyintéző valamennyi részvételre jelentkező és ajánlattevő számára azonos feltételekkel gondoskodik - a Kbt. rendelkezései szerint - a hiánypótlási felhívás összeállításáról, és annak megküldéséről majd pedig azok megküldését követően gondoskodik a hiánypótlási felhívás alapján beérkezett iratok, dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzéséről. (4) A településfejlesztési ügyintéző elvégzi a részvételre jelentkezővel és ajánlattevővel a Kbt. rendelkezései szerinti tisztázó levelezést különösen az alábbi esetekben (amennyiben ez a bírálat során szükségessé válik): nem egyértelmű kijelentésekre való rákérdezés; irreális ajánlati elemre való rákérdezés; számítási hibák javítása; formai hibák javítása. (5) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester feladata a tárgyalások lefolytatása az ajánlattevőkkel. A településfejlesztési ügyintéző gondoskodik a tárgyalás előkészítéséről, továbbá jegyzőkönyvet állít ki a tárgyalás során elhangzottakról. (6) A településfejlesztési ügyintéző a részvételi jelentkezésekről és ajánlatokról részletes, összefoglaló, értékelő anyagot, dokumentációt készít, melyet a bírálóbizottság rendelkezésére bocsát. 15. A közbeszerzési eljárást lezáró végső döntés (1) A közbeszerzési eljárást lezáró végső döntést a képviselő-testület hozza meg. Döntése meghozatalánál figyelembe kell venni a bírálóbizottság által elkészített írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot. (2) Döntéshozatalánál név szerinti szavazást kell alkalmaznia. 16. Tájékoztatás (1) A településfejlesztési ügyintéző köteles a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt írásban tájékoztatni a végső döntéséről, az eljárás eredménytelenségéről, a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, a részvételi jelentkezés vagy ajánlat egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, továbbá minden a részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők felé fennálló, a Kbt. előírt tájékozhatási kötelezettségének eleget tenni az erről hozott döntést követően a Kbt. foglalt határidőn belül. 16

17 (2) A településfejlesztési ügyintéző a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden részvételre jelentkező vagy ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 17. Iratbetekintés biztosítása, előzetes vitarendezés (1) Amennyiben valamely részvételre jelentkező vagy ajánlattevő iratbetekintést vagy előzetes vitarendezést kezdeményez, a településfejlesztési ügyintéző a kezdeményező irat beérkezését követően azonnal rendelkezik a folyamatban részt vevő munkatársak személyéről és az iratbetekintés biztosítása vagy az előzetes vitarendezés körülményeiről. (2) Iratbetekintés a Kbt. 34. alapján kizárólag írásban kérhető. Az iratbetekintés munkanapon kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. A munkanap vonatkozásában Törtel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának munkarendje az irányadó. (3) Amennyiben az iratbetekintés vagy előzetes vitarendezés a közbeszerzési eljárás feltételeire vagy eredményére módosítással járó következményeket von maga után, a döntéshozatali folyamatban részt vevőknek a rendelkezésre álló időtartamokra tekintettel rendkívüli sürgősséggel kell ellátnia feladatait, meghoznia döntéseit. 18. Jogorvoslati eljárás (1) Amennyiben a közbeszerzési eljárás során vagy a jogvesztő határidőket is figyelembe véve azt követően jogorvoslati eljárás kezdődik, úgy a jegyző a tudomásra jutástól számított 5 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni, az észrevételeket előkészíteni illetve a közbeszerzési eljárásban keletkezett összes iratot az előírt határidőben a Döntőbizottság részére megküldeni. (2) Megbízott tanácsadó igénybevétele esetén az eljárással szemben indított közbeszerzési, döntőbizottsági illetőleg bírósági eljárásban az ajánlatkérőt meghatalmazás alapján a megbízott tanácsadó képviselheti. (3) Az önkormányzat jogi képviseletéről az adott eljárásban a Törtel Község Önkormányzatának Polgármestere (továbbiakban: polgármester) dönt. (4) Az üzleti titok védelmére hivatkozással az ajánlattevő kérheti az iratbetekintés jogának kizárását vagy korlátozását. A Közbeszerzési Döntőbizottság a döntésével egyidejűleg kötelezheti az ajánlatkérőt, hogy készítsen egy üzleti titkot nem tartalmazó iratváltozatot. Ennek az elkészítése a településfejlesztési ügyintéző kötelezettsége a Közbeszerzési Döntőbizottság által megjelölt időpontig. 19. Szerződéskötés és a szerződés módosítása (1) A közbeszerzési szerződéstervezetet vagy szerződésmódosítást a településfejlesztési ügyintéző készíti elő. A közbeszerzési szerződést a Törtel Község Önkormányzatának Polgármestere (továbbiakban: polgármester) írja alá. (2) Eredményes közbeszerzési eljárás esetén szerződés megkötésére, illetve későbbiekben a szerződésmódosításra a Kbt. előírásai szerint illetve az eljárást lezáró döntésnek megfelelően kerülhet sor. 20. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága A Kbt szerinti adatoknak az Önkormányzat honlapján határidőben történő közzétételéről a településfejlesztési ügyintéző gondoskodik. 17

18 IV. fejezet A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok, dokumentálási rend, felelősségi rend, belső ellenőrzés 21. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok (1) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie. (2) Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani. 22. A közbeszerzési eljárások dokumentálása A közbeszerzési eljárásokat azok előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséért a településfejlesztési ügyintéző felelős. 23. A közbeszerzési eljárások felelősségi rendje (1) A döntéshozó felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott, eljárást lezáró, illetve részvételi szakaszt lezáró döntésért. (2) A bírálóbizottság tagjai együttesen felelnek az önkormányzat jelen szabályzatban foglalt feladatának megfelelő teljesítéséért. (3) Megbízott tanácsadó esetén a Megbízási szerződésben foglaltak szerint a tanácsadó felel az általa adott javaslatért és az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. Felel minden olyan neki felróható intézkedésért, mulasztásért, illetve az abból származó kár, költség, bírság megfizetéséért, amely a jogszabályi előírások be nem tartása folytán keletkezik. (4) Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését az önkormányzat átvállalja. Ha a felróható magatartás egyben kártérítési vagy fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásától nem lehet eltekinteni. 24. Belső ellenőrzés (1) A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának és dokumentálásának szabályszerűségét a belső ellenőrzés rendszerében kell évente, tételesen ellenőrizni. (2) Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségének vizsgálata mellett az elbírálás szempontjainak kiválasztására és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. (3) A polgármester a belső ellenőrzés megállapításait figyelembe véve minden év június 30. napjáig tájékoztatja a képviselő-testületet a megelőző év közbeszerzési eljárásairól. V. fejezet Beszerzési eljárások 18

19 (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályzatban foglaltak az alábbi eltérésekkel alkalmazandók. (2) Beszerzések esetén nem működik közre közbeszerzési bírálóbizottság. A döntéselőkészítése, az ajánlatok értékelése a településfejlesztési ügyintéző, döntéshozó pedig Ft. értékhatárig a polgármester. A polgármester felel minden, a közbeszerzési eljárás folyamán hozott, eljárást lezáró döntésért. (3) A polgármesternek a közbeszerzési értékhatár 25%-át meghaladó értékű beszerzési eljárásokról a képviselő-testületet félévente tájékoztatni kell (4) Eltérő törvényi és egyéb jogi szabályozások figyelembevételével illetve azok hiányában a polgármester illetve az általa megbízott munkatárs az alábbi módon jár el: ,- Ft-ig a beszerzések esetében szabadon dönt a szerződéskötő másik fél személyéről; ,- Ft-ot elérő beszerzés esetén legalább 3 ajánlattevőtől kell árajánlatot bekérni és a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkötni. (5) A beszerzések során eljáró személy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, amennyiben a beszerzés támogatásból valósul meg úgy a támogatási szerződésből vagy határozatból származó kötelezettségeket a beszerzései során köteles figyelembe venni. VI. fejezet Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzat május 18. napján lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni. (3) A szabályzatot a közbeszerzési munkatársakkal ismertetni kell. Kelt.: Törtel, május 17. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Záradék: Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 31./2012. (V.17.) sz. önkormányzati határozatával a közbeszerzési szabályzatot elfogadta. Kelt.: Törtel, május 17. Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző 19

20 1. számú függelék Alulírott Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat (név), mint ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásával kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Kbt. 24. (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzőm. Kelt: aláírás 20

21 Bírálóbizottsági jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei I. Alapvető információk 2. számú függelék 1. Ajánlatkérő megnevezése 2. A közbeszerzés tárgya 3. A Bírálóbizottság ülésének helye 4. A Bírálóbizottság ülésének ideje 5. Az eljárás megindítására vonatkozó információ 6. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek (jelenléti ív) 7. Ajánlattevők megnevezése 8. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk (különösen: ajánlatok bontása, hiánypótlás, előzetes vitarendezés, iratbetekintés, irreálisan ajánlati elemre történő rákérdezés) II. Eljárási döntésre irányuló javaslatok 1. A Bírálóbizottság érvényességre és alkalmasságra vonatkozó javaslatai. 2. A Bírálóbizottság érvénytelenségre vonatkozó javaslatai és az érvénytelenség Kbt. 74. szerinti indokolása. III. Érdemi döntésre irányuló javaslatok 1. Ajánlatok érvényesége. 2. Az eljárás eredményessége. 3. Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül az eljárás nyertese (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó / összességében legelőnyösebb ajánlat). 4. A második legkedvezőbb ajánlatot tevő (adott esetben) megnevezése. 1. A jegyzőkönyv készítőjének neve, aláírása. 2. A jegyzőkönyv hitelesítőjének neve, aláírása. IV. Jegyzőkönyv készítés és hitelesítés 21

22 3. számú függelék Bírálati lap Jelen bírálati lap a bírálóbizottsági jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi! A beszerzés tárgya: A Bírálóbizottsági tag neve: A Bírálóbizottsági tag döntési javaslata: Indokolása: Kelt: A bíráló bizottsági tag aláírása 22

23 4. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásbeli előterjesztés alapján ismerteti, hogy a DPMG Zrt. képviseletében Medveczki József ágazati igazgató megkereste hivatalunkat és tájékoztatott arról, hogy egy általuk benyújtandó pályázat keretében a Ságvár Szarvasmarha Telepen fejlesztéseket szándékoznak létrehozni. Ennek kapcsán szükséges az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti besorolásának meghatározása, hiszen a beépíthetőség kapcsán releváns ezen információ. Kérésére azon tájékoztatást adtuk, miszerint Törtel község külterületén a 0253/19 és a 0253/08 hrsz-ú terület elképzeléseink szerint különleges állattartó területbe lesz sorolva, mely terület főbb beépítési paraméterei az alábbiak: - beépítési százalék: 30% - megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00m Annak érdekében, hogy a pályázathoz érdemben igazolhassák ezen tényt, testületi határozatban szükséges ennek megerősítése. Fentiekre alapozva kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és elfogadni. Győr Miklós Bizottsági tag szerint ez nagyon pozitív. Kérdése arra vonatkozik, hogy esetleg a helyi építési előírásokkal nem ütközik-e ez a nyilatkozat? Godó János Polgármester ismerteti, hogy ezzel kapcsolatban nincsen semmi probléma, az Államtól megvásárolják a beadott igény alapján a területet, a szükséges önkormányzati nyilatkozatot, ha a Képviselő-testület jóváhagyja, már a holnapi napon viszik a minisztériumba. Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester hozzáteszi, hogy a DPMG Zrt. építeni fog egy 500 férőhelyes istállót, egy új fejőházat, 1 milliárd forintot költenek rá. Hosszú távon 40 embernek fog munkát biztosítani. További kérdés, észrevétel és hozzászólás nem érkezett, ezért Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 6 igen szavazattal az alábbiak szerint határoztak: 32./2012. (V. 17.) számú határozat a Törtel község külterületén elhelyezkedő 0253/19 és a 0253/18 hrsz-ú terület rendezési tervben való besorolásáról Törtel Község Önkormányzata úgy dönt: hogy a törteli 0253/19 és a 0253/18 hrsz-ú külterületi ingatlant a majdan elfogadásra kerülő településrendezési koncepciójában különleges állattartó területbe sorolja, mely terület főbb beépítési paraméterei az alábbiak: - beépítési százalék: 40% - megengedett legnagyobb építménymagasság: 12,50 m. Felelős: Határidő: Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző azonnal 23

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-2 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. március 21-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet tárgya 10 /2014./IV.30./Ök.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-76/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. október 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL mely létrejött MEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.) Ágfalva Község Önkormányzata (székhely: 9423

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás. hatályos: 2016.01.19 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás. hatályos: 2016.01.19 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 2. szám pályázati felhívás hatályos: 2016.01.19 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 22-2014 előterjesztés melléklete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei, mint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 15-én du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselő-testület

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 29.097/2010. Javaslat korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére és intézményvezetői pályázat kiírására Tisztelt Közgyűlés! Murányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd,

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

óvodapedagógus Napfény Óvoda - Ercsi a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus Napfény Óvoda - Ercsi a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Napfény Óvoda - Ercsi a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Napfény Óvoda - Ercsi munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-003, 85/501-072 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2064/3/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 18. sz. előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 25-ei ülésén hozott határozatok...2

A Közgyűlés 2016. február 25-ei ülésén hozott határozatok...2 Érdi VI. évfolyam. 5. szám 2016. Március 4. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. február 25-ei lésén hozott határozatok...2 II. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei. Szervezeti és Működési Szabályzata Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1/39 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása és szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje

A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. (2) Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 10-én, 11 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt rendkívüli ülésen.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA A ZEMPLÉNI VÍZMŰ BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Lakatos István ügyvezető igazgató Jóváhagyta:. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal BESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 2011. évi CCIX. törvény 45-46.

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben