NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva)"

Átírás

1 NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (9/2005. (I.11.) KT. határozattal elfogadva) /Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat A 165/2009. (III.26.) KT. határozat és a 10/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet 13. -a/ A Közbeszerzési Szabályzat célja: hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. 1 (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján a Nagykálló Város Önkormányzat által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága és nyilvánossága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód. Mindezen célok megvalósulása érdekében NAGYKÁLLÓ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a Kbt.-ben 2 előírtak teljesítése érdekében az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot alkotja: I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1 A Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a NAGYKÁLLÓ VÁROS Önkormányzat, mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban, tervpályázati eljárásokban (együttesen: közbeszerzési eljárás) a közbeszerzési eljárások előkészítése, kiírása, lefolytatása során. 2 A Közbeszerzési Szabályzat előírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban részt vevő valamennyi személy és szervezet. 3 A Közbeszerzési Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik - a Kbt. szerinti értékhatároktól függően - a) árubeszerzés, b) építési beruházás, c) építési koncesszió, d) szolgáltatás megrendelés, e) szolgáltatási koncesszió. 4 Árubeszerzésnek minősül a nemzeti értékhatárokat elérő, az uniós 3 értékhatár alatti értékű közbeszerzések esetén az ingatlan tulajdonjogának, vagy használatára, illetőleg hasznosítására, illetőleg hasznosítására vonatkozó jogának a megszerzése is az 1 2 Módosította a 10/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet 13. -a, hatályos január 1. napjától 3

2 ajánlatkérő részéről. 2 II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE 1 Az ajánlatkérő minden év április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni, amelyet a képviselőtestület hagy jóvá. 2 A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve az árubeszerzés, építési beruházás, építési, szolgáltatási koncesszió és a szolgáltatás megrendelés körébe tartozó beszerzéseket, megjelölve az egyes beszerzések felelőseit, értékeit, a beszerzések ütemezését. III. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK 1 Az ajánlatkérő nevében az uniós 4 értékhatárokat elérő és meghaladó közbeszerzések esetén a képviselő-testület, a nemzeti 5 és a tervpályázati közbeszerzési eljárásokban a polgármester jár el. 6 Az ajánlatkérő nevében eljáró a közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően köteles a saját tulajdonában lévő TESZOVÁL KFT-t nyilatkoztatni arról, hogy ajánlattevőként kíván-e részt venni az eljárásban. Amennyiben a Kft. jelzi ajánlattételi szándékát, az ajánlatkérő nevében eljáró az összeférhetetlenség elkerülése céljából köteles az eljárás előkészítése, az ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése és az ajánlatok értékelése tekintetében a jegyző, a közbeszerzési tanácsadó vagy a lebonyolító részére megbízást adni és biztosítani, hogy a döntéshozatalon kívül a képviselő-testület tagjai a közbeszerzési eljárásban ne vegyenek részt. 7 2 Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az alábbi bizottság, jegyző és szervezetek látják el: Módosította a 165/2009. (III.26.) KT. számú határozat. Hatályos: április 01. napjától 7 Módosította a 109/2006. (IV.26.) Kt. számú határozat. Hatálybalépés a kihirdetés napja.

3 a) Bírálóbizottság, b) a Kbt a szerinti, a tervpályázat elbírálására létrehozott zsűri (továbbiakban: Zsűri) c) jegyző d) az eljárásban bevont külső szakértő, vagy szervezet (Tanácsadó) 3 3 A bírálóbizottság elnökét és tagjait, a Zsűri személyi összetételét, illetve a Tanácsadót, valamint a jegyző és a Tanácsadó közötti feladatmegosztást az ajánlatkérő nevében eljáró határozza meg. A Tanácsadó kizárólagos feladatait az ajánlatkérővel kötött polgári jogi szerződés határozza meg. 4 A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, ajánlati-bírálati szakasz) érvényesülni kell a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, közbeszerzési és jogi 8 szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni. 5 Az ajánlatkérő, az uniós 9 értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokba hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. 6 Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt.-ben 10 meghatározott összeférhetetlenség. 3 Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az köteles az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 4 A Polgármester által kijelölt külső lebonyolító, vagy hivatali dolgozó az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével köteles igazolni, melyet követően a közbeszerzési eljárás megindítható. 11 IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1 A közbeszerzési eljárás megkezdéséről - a költségvetés és közbeszerzési terv figyelembe vételével - a képviselő-testület, illetve a polgármester dönt. 2 A közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során az ajánlatkérőt jogai és 8 Módosította a 165/2009. (III.26.) KT. számú határozat. Hatályos: április 01. napjától Módosította a 165/2009. (III.26.) KT. számú határozat. Hatályos: április 01. napjától

4 4 kötelezettségei gyakorlásában a jegyző és/vagy az ajánlatkérő által történő megbízás esetén - a polgári jogi szerződés alapján közreműködő - Tanácsadó segíti. 3 A Polgármesteri Hivatal ( továbbiakban: Hivatal) közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egységének képviselőjéből, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési, pénzügyi és jogi 12 szakértelemmel rendelkező tagjaiból, a Tanácsadó képviselőjéből, valamint a közbeszerzéssel érintett költségvetési szerv vezetőjéből, továbbá a közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó közbeszerzés esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadóból áll az a legalább 3 fős, de minden esetben páratlan számú Bírálóbizottság, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselőtestület, illetve a polgármester által hozandó döntéshez. V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. A közbeszerzési eljárás előkészítése körében el kell végezni az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- illetőleg piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének meghatározását, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás, dokumentáció előkészítését. 2. A jegyző illetve a Tanácsadó feladatai a közbeszerzési eljárás előkészítése során: 2.1. Javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás fajtájára (nyílt, meghívásos tárgyalásos) 2.2. Meghatározza az előkészítéssel (pl. becsült érték megállapításával, piacfelmérésével) kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket Javaslatot tesz az alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra, a kizárási okokra, értékelési szempontokra, a pontozásra, az eljárási hirdetmény, részvételi felhívás szövegére, az ajánlati vagy részvételi dokumentáció ellenértékére, az ajánlati biztosíték összegére, a keretszerződéses megállapodásra, a rész ajánlattételre, az alternatív ajánlattételre Szükség esetén javaslatot tesz a gyorsított, keret-megállapodásos, eljárás alkalmazására Ütemtervet készít az adott eljárásra, amely tartalmazza az egyes eljárási 12 Módosította a 165/2009. (III.26.) KT. számú határozat. Hatályos: április 01. napjától 13 Módosította a 165/2009. (III.26.) KT. számú határozat. Hatályos: április 01. napjától

5 5 cselekmények tervezett időpontját, az egyes cselekményekhez kapcsolódó feladatokat és azok felelősét Kötelezően elkészíti az ajánlati dokumentációt, szükség esetén a részvételi dokumentációt Meghívásos eljárásnál - szükség esetén - javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezők rangsorolásának módjára Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás szabályaira vonatkozóan Elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Tervpályázati eljárásban a Zsűri tagjainak személyére vonatkozóan javaslatot tesz és elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza. VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 1. A nyílt eljárás hirdetmény útján közzétett ajánlati felhívással, a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény útján közzétett részvételi felhívással, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az ajánlati felhívás megküldésével kezdődik. 2. A jegyző, illetve a Tanácsadó feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során: 2.1. Gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítőnek határidőben megküldésre kerüljön. A Szerkesztő Bizottság hiánypótlási felhívása esetén haladéktalanul közli a hiánypótlásra, illetve a jogszabályba ütköző előírás kiküszöbölésére irányuló javaslatát. A hirdetmény tartalmának jelentős megváltoztatása esetén a képviselő-testület összehívásáról intézkedik Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében elkészíti az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek adatairól, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást Biztosítja, hogy az ajánlati/részvételi dokumentáció a törvényes határidő lejártáig megfelelő példányszámban rendelkezésre álljon, az ajánlati,

6 6 részvételi dokumentációt - a törvényi feltételek fennállása esetén - az erre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül megküldi az ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek Gondoskodik kiegészítő tájékoztató (konzultáció) biztosításáról, megtartásáról az ajánlattevőknek, részvételre jelentkezőknek. A kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő rögzítése és az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése Gondoskodik a dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszautaltatásáról a Kbt-ben meghatározott esetben Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó-átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben zárható helyen őrzi Lebonyolítja az ajánlat, részvételi jelentkezés felbontását Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv elkészítése és az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható átadása, megküldése Javaslatot tesz az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében A részvételre jelentkezések bírálata, az egyes részvételre jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes részvételre jelentkezők alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálata és ezeknek megállapítására vonatkozó javaslat elkészítése Részvételi eljárás eredményétől függően javaslatot tesz az ajánlattételre felhívandók személyére Lefolytatja a részvételi szakasz eredményhirdetését. Elkészíti a részvételi szakasz eredményéről szóló írásbeli összegezést, gondoskodik Közbeszerzési Értesítőnek határidőben történő megküldéséről és az eredményhirdetésről távollevő részvételre jelentkezőknek történő megküldéséről. Elkészíti a részvételre jelentkezők kizárásáról, alkalmatlanságáról, a részvételi jelentkezések érvénytelenségéről szóló tájékoztatót, határidőben megküldi a részvételre jelentkezőknek.

7 Szükség esetén elkészíti a kijavított összegezést és határidőben megküldi az ajánlattevők részére Szükség esetén a helyszíni szemle lefolytatása Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az ezzel kapcsolatos értesítéseket Szüksége esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az erről szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel kapcsolatos eljárás eredménytelenségére vonatkozó hirdetményt és megküldi a Közbeszerzési Értesítőnek A végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján előterjesztés formájában döntési javaslatot készít a képviselő-testület, illetve polgármester részére. A nemzeti értékhatárokat elérő, vagy meghaladó, de a közösségi értékhatárokat el nem érő közbeszerzési eljárásokban javaslata kiterjed - a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén - a tárgyalás, vagy újabb ajánlattétel kezdeményezésére is Ajánlattevői kérésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzőiről és a kérést benyújtó ajánlattevő által benyújtott ajánlathoz viszonyított előnyeiről Az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezés elkészítése Az eredményhirdetés lefolytatása Az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése, határidőben megküldése a Közbeszerzési Értesítőnek Javaslat a részvételi szakasz Kbt. 14 szerinti eredménytelenségére illetőleg új közbeszerzési eljárás lefolytatására és a szükséges tájékoztató elkészítése, megküldése - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának Két szakaszos eljárásnál elkészíti az ajánlattételi felhívást és gondoskodik annak az ajánlattevők részére történő megküldéséről valamint - ha van - az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásról, kérés esetén az ajánlatkérőnek történő megküldéséről Szükség esetén javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására Döntési javaslat alapján kezdeményezi a képviselő-testület összehívását az esetleges közbenső intézkedések, döntések meghozatala céljából Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges - fentiekben nem részletezett - cselekményt, intézkedést, amellyel az 14

8 8 ajánlatkérő megbízza. 3 Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv az ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma szerinti eredeti példányban készül, melyet a a polgármester és a tanácsadó kézjegyével lát el. 4 Tárgyalásos eljárás esetén, a tárgyalásról készített jegyzőkönyvet az ajánlattevők is aláírják. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerülő adatokat tartalmazó, az ajánlattevő, részvételre jelentkező által kitöltött un. felolvasólap és a jelenléti ív. 5 A polgármester kirívóan alacsony ellenszolgáltatás esetében, valamint lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás esetén az ajánlattevőtől adatot és indoklást kér. 6 A képviselő-testület, a jegyző, vagy Tanácsadó által - a végleges szakvélemény és az indoklással ellátott bírálati lapok alapján előterjesztés formájában - elkészített döntési javaslatát rendes, vagy soron kívüli ülésén vitatja meg. A bizottság a döntését - minősített többséggel - az előterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, újratárgyalásával határozat formájában hozza meg, melynek tartalmaznia kell: - az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indokolással együtt, - érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indokolással együtt, - két szakaszos eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát, - nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, - esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, - eredményhirdetés időpontját, a kihirdetésért felelős személy nevét, - az eredményhirdetés során ismertetendő írásbeli összegezés tartalmát, - szerződéskötés időpontját, a szerződés aláírásáért felelős személyként a polgármestert és a jegyzőt. 7 Az eredményt az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban kell kihirdetni. 8 A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést Nagykálló Város Önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá, és a jegyző ellenjegyzésével látja el. VII. NEMZETI 15 KÖZBESZERZÉSI, TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS 15

9 LEFOLYTATÁSA 9 1 A jegyző, illetve a Tanácsadó feladatai a közbeszerzési eljárás lefolytatása során: 1.1. Előkészíti az ajánlattételi felhívást, és azt elfogadásra a polgármester elé terjeszti, gondoskodik a felhívás megküldéséről, illetve hirdetmény útján való közzétételéről A kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő rögzítése és ajánlattevők részére történő megküldése Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv elkészítése és az ajánlattevők részére történő igazolható átadása és megküldése Az ajánlatok elbírálásának szakmai előkészítése. A végleges szakvélemény és az indoklással ellátott bírálati lapok alapján a döntési javaslatnak a polgármester elé terjesztése Az írásbeli összegzés elkészítése és ajánlattevők részére történő megküldése, az érvényes ajánlattevőnek a nyertes ajánlat jellemzői ismertetésére irányuló kérelmének teljesítése - a Kbt-ben szabályozottak szerint - valamint a szerződés aláírásra alkalmas állapotban való megszerkesztése Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges - fentiekben nem részletezett - cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkérő megbízza. 2 Az ajánlatok átvételére, őrzésére a VI. fejezet 2.6. és 2.7. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. 3 Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. 4 Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készült jegyzőkönyv az ajánlattevők száma szerinti eredeti példányban készül, melyet a polgármester és a jegyző, vagy Tanácsadó kijelölt tagja kézjegyével lát el. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásról készített jegyzőkönyvet az ajánlattevők is aláírják. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerülő, adatokat tartalmazó, az ajánlattevő által kitöltött un. Felolvasólap és a jelenléti ív. 5 Az eljárást lezáró döntést a polgármester hozza meg. VIII. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSEK

10 10 Az ajánlatkérő a belső ellenőrzésről szóló szabályzatban, külön fejezetben meghatározza a közbeszerzések belső ellenőrzésének rendjét. IX. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 1 Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről tájékoztatót készíteni és azt hirdetmény útján közzétenni a szerződés módosításától, illetve teljesítésétől számított öt munkanapon belül. 2 A jegyző a szerződések módosítása teljesítése esetén elkészíti az 1. pont szerinti tájékoztatót és gondoskodik annak határidőben, a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről. 3 Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni, amelyben az ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. A tájékoztató elkészítése, irattárba történő helyezése a jegyző feladata. X. A TANÚSÍTÁS Az ajánlatkérő a költségvetése tárgyalásával egyidejűleg dönt a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásai és gyakorlata jogszabályoknak való megfelelésének tanúsításához akkreditált tanúsító igénybevételéről. XI. A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 1 A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel elkészítését - a Tanácsadó igénybevétele esetén, annak közreműködésével - és az iratok határidőben való megküldését a jegyző végzi. 2 A képviselő-testület, illetve a polgármester dönt a jegyző javaslatára - a

11 11 folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítésnek a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való megküldéséről a jegyző gondoskodik. 3 A képviselő-testület, illetve a polgármester dönt a jegyző javaslatára - a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálata tárgyában. XII. A BÉKÉLTETÉSI ELJÁRÁS Hatályon kívül helyezte a 165/2009. (III.26.) KT. számú határozat XIII. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a jegyző készíti el és a képviselő-testület, illetve a polgármester jóváhagyását követően küldi meg a - Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XIV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 1 A közbeszerzési eljárásokat - azok előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően a jegyző köteles írásban dokumentálni, arról feljegyzést készíteni, illetve a Tanácsadó igénybevételével bonyolított eljárások esetén ezt megkövetelni. A feljegyzést a jegyző, illetve a Tanácsadó írja alá. 2 A feljegyzés az alábbiakat tartalmazza: - az eljárás megindításának időpontja, - a közbeszerzési eljárás iktatószáma, - a hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben meghatározott iktatószámon, - a beszerzés tárgya, mennyisége, értéke, - a lefolytatott eljárás fajtája, speciális jellemzői ( pl: gyorsított, egyszerűsített) - ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma, - érvényes ajánlatok száma, ajánlattevők megnevezése,

12 12 - alkalmas ajánlattevők száma, ajánlattevők megnevezése, - egyéb, éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adat megadása, - irattározás napja, - irattározás száma. 3 A jegyző köteles a közbeszerzési eljárásokról nyilvántartást vezetni, a keletkezett valamennyi dokumentumot irattározásra átadni. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről külön nyilvántartást vezet. 4 A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az iratok megőrzéséről a jegyző gondoskodik a Hivatal irattára útján. 5 Ajánlatkérő az Osztály útján küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére. 6 A jegyző elkészíti az ajánlatkérő éves beszerzéseiről az éves statisztikai összegzést, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig megküld a Közbeszerzések Tanácsának. XV. FELELŐSSÉG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN 1 A jegyző felel: - a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért, - a közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása során közreműködő osztály munkájáért, - külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátásáért. 2 A polgármester felel: - a képviselő-testület összehívásáért és vezetéséért, üléseinek szabályszerű lefolytatásáért, - a Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és maradéktalan teljesítéséért, a határidők betartásáért. 3 A képviselő-testület tagjai felelnek azért, hogy: - a képviselő-testület ülésein pontosan, felkészülten jelenjenek meg, aktív közreműködésükkel segítsék a bizottság munkáját, - a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatait pontosan és megfelelő szakmai színvonalon végezze.

13 13 4 A jegyző, illetve a Tanácsadó felel: - a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban, - a határidők betartásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért, - a Közbeszerzési Szabályzatban a jegyző, illetve a Tanácsadó részére meghatározott feladatok teljesítéséért. 5 A Tanácsadó felel: - a vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért, - a Kbt-vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé írásban történő jelzésért, felhívásért. XVI. Jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadását követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetőleg kérelmezett békéltetési eljárásokra a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. 16 törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. A szabályzatban foglaltak hatályba lépésének kezdő időpontja február 1. Nagykálló, január 11. Juhász Zoltán sk. Polgármester Sitku Károly sk. jegyző 16

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1..

K I V O N A T. Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. (IV. 28.) határozata. a közbeszerzési szabályzatról 1.. K I V O N A T Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hermánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (IV.

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének

Részletesebben

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata

Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Város közbeszerzési szabályzata Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

I. FEJEZET A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, VALAMINT FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ,CSABDI, TABAJD, VÉRTESACSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2013. március napjától A közpénzek törvényes

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata I. A közbeszerzési Szabályzat célja, tartalma, hatálya 1. A szabályzat célja hogy rögzítse

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Ózd, 2015. február 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-14/2012/JT. Tárgy:jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról

18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról 18/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai...

Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A szabályzat célja... 2 A szabályzat hatálya... 2 A közbeszerzés értékhatárai... 2 Az ajánlatkérő jogállása... 2 Értelmező rendelkezések... 3 A közbeszerzési

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓRÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. -a alapján TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet A Közbeszerzési szabályzat hatálya II.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 100/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a melléklet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli ülést tart 2014.február

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Eseti Közbeszerzési Szabályzatát Litér Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Kerékpárút építésére kiírt, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Eseti Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre:

Az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentáció az alábbi cégeknek kerül megküldésre: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI, DOKUMENTÁLÁSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE Ajánlattételi felhívás megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás, Központi tér és játszótér kialakítása tárgyban A közbeszerzési

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6

Tartalomjegyzék. 2.0. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése 6 2.1. A közbeszerzés értéke (becsült érték) 6 Tartalomjegyzék 1.0. Általános rész 4 1.1. A szabályzat célja 4 1.2. Alkalmazandó jogszabályok és egyéb szabályozók 4 1.3. A szabályzat hatálya 5 1.3.1. A szabályzat személyi hatálya 5 1.3.2. A szabályzat

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési Szabályzat Beszerzési Szabályzat A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltató beszerzésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum A BARANYA-VÍZ Zrt.-nek (Székhelye: 7700. Mohács, Budapesti országút

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 163. szám A Kormány, az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 22-2014 előterjesztés melléklete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei, mint

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. március 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40643/2008. CÍM: Előterjesztés az önkormányzati központosított közbeszerzési rendszer bevezetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő:

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 25-ei ülésén hozott határozatok...2

A Közgyűlés 2016. február 25-ei ülésén hozott határozatok...2 Érdi VI. évfolyam. 5. szám 2016. Március 4. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. HATÁROZATOK A Közgyűlés 2016. február 25-ei lésén hozott határozatok...2 II. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46

44 Európai Közszektor Díj 44. 46 Az aktív korúak ellátására jogosultak részére felajánlott munka megfelelősége 46 III. évfolyam 2 3 Aktuális feladatok 3 A közbeszerzési törvény legfrissebb módosításai 6 Az önkormányzatok által alapítható kitüntetésekre vonatkozó jogi szabályozás módosulása 14 A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31512-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 Miniszterelnökség, AK10272,

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté)

DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) DR. PFEFFER ZSOLT Gyakorló kérdések és válaszok közbeszerzési jogi ismeretekből (közbeszerzési kis-káté) Összeállította: dr. Pfeffer Zsolt 1 Készült: 2009 októberében, figyelemmel a tervezett 2010. január

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Város Polgármestere. Tarjáni István Polgármester. Összeállította: Várkonyi Mária

Város Polgármestere. Tarjáni István Polgármester. Összeállította: Várkonyi Mária Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben