J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Pap János bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Szarvas Péter Körös Volán vezérigazgatója Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetője Nagy László Békés Megyei Vízművek Zrt. műszaki igazgató-helyettese Badics Józsefné Békés Megyei Vízművek Zrt. gazdasági igazgató-helyettese Szeverényi György Békés Megyei Vízművek Zrt. Túriné Kovács Márta Oktatási, Közművelődési és Sportosztály vezetője Tarné Stuber Éva Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője Soczóné Dömény Edit Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezető-helyettese Bornné dr. Stefkovics Valéria Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezető-helyettese Rausz Júlia beruházási ügyintéző Nem vett részt az ülésen:molnár Viktor külső bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrendmódosítással és egy helyszínen kiosztott kérelem napirendre történő felvételét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés: 1. Ruházati árukészlet megvásárlása szociális célból 2. Helyi autóbusz-menetrend módosítása 3. A helyi autóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önk. rendelet megalkotása 4. Békéscsaba Fényes lakói részére helyi tarifával történő utazás bővítése 5. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006.(XII.18.) önk. rendelet módosítása 6. Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII.22.) önk. rendelet módosítása 7. Református, evangélikus, katolikus templomok díszkivilágítása 8. A Csányi utcai MÁV pálya megvásárlása 9. Sporttámogatások többletforrással történő kiegészítése 10. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény kérelme 11. Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati kiírásra 12. DAOP /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázat önrészének biztosítása 13. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása 14. Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről 15. Javaslat az intézményi céltartalék felosztására

2 2 16. A Gyermekélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 17. A szennyvíz-nyomóvezetékkel érintett 0601/19, 0601/49 és 0601/50 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kártalanítása 18. A szennyvíz-nyomóvezetékkel érintett 0601/47 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kártalanítása 19. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 20. A Békés Megyei Vízművek Zrt. árjegyzékének elfogadása 21. A Dél-alföldi Regionális Logisztikai és Gazdaságfejlesztési Egyesület kérelme 1. napirendi pont Tárgy: Ruházati árukészlet megvásárlása szociális célból Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ részére az általános tartalék terhére e Ft támogatást nyújtson a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által hasznosított két önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben található ruházati árukészlet szociális célból történő megvásárlásához. Fodor Lajos bizottsági elnök: tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a Vagyonkezelő Zrt. által hasznosított 2 önkormányzati tulajdonú üzlet bérleti jogviszonya bérleti díjhátralék miatt felmondásra került. Az üzlethelyiségekben új kínai alsó-felső ruházat található. A hátralék behajtása miatt végrehajtási eljárás indult. A végrehajtó a 2 üzlet árukészletét 8 millió forint értékben határozta meg. Az első árverés meghiúsult. A második árverésen mindkét üzlet árukészlete bruttó 2 millió forintért megvásárolható. Javaslom, hogy az árukészletet a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ vásárolja meg az árverésen, majd adományként ossza szét a rászorultaknak, valamint, hogy a vételár fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés az általános tartalék terhére biztosítsa. Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 349/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ részére az általános tartalék terhére Ft támogatást nyújt a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által hasznosított két önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben található ruházati árukészlet szociális célból történő megvásárlásához. Felelős: Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Dr. Csereiné Árgyelán Anna a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ igazgatója a határozat végrehajtásáért Határidő: november napirendi pont Tárgy: Helyi autóbusz-menetrend módosítása Beterjesztésre került a helyi autóbusz-menetrend módosítására tett javaslat.

3 3 Szarvas Péter Körös Volán vezérigazgató: A április 1-jétől bevezetett új menetrendet követően vagy a részvénytársasághoz, vagy a Városházához számos észrevétel érkezett, ami kiigazítást kért. Azon kéréseket, amelyek a futásteljesítmény-növekmény - költségtöbblet a szolgáltató részéről nincs - nélkül járnak, azokat feldolgoztuk, ezekről szól az előterjesztés. Apróbb, de bizonyos utascsoportoknak fontos kiigazító jellegű intézkedések kerültek beterjesztésre. Miután a menetrend az önkormányzat és a szolgáltató közötti szerződés melléklete, ezért közösen kell dönteni a módosításáról. Ezt tartalmazza az előterjesztés, ennek támogatását kérjük. Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 350/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Körös Volán Zrt. által beterjesztett helyi autóbusz-közlekedés menetrend december 13- ai bevezetését. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a helyi járati elővételben és autóbuszon váltott menetjegyek érvényessége az érvényesítéstől számított 60 percre változzon. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szükséges szerződésmódosítás aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önk. rendelet megalkotása Beterjesztésre került a helyi autóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önk. rendelet megalkotására tett javaslat. Csiaki Tamás osztályvezető: Múlt héten a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a helyi autóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet. Ott egy módosító javaslat született a díjak meghatározásánál. A lényegi része az az, hogy a tanuló és nyugdíjas bérlet, ami viszonylag nagy mennyiségben kerül értékesítésre, a szolgáltató által megajánlott 7,4 %-os emelés helyett egy közel 4 %-os emelés legyen. A bizottságnak az volt a javaslata, hogy ne Ft legyen, hanem Ft. Tekintettel arra, hogy ez jelentős bevételkiesést eredményezett volna a szolgáltatónál, ezért a többi díj került magasabban meghatározva. A bizottság javaslata az előterjesztés mellékletét képezi. Pénzügyi Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 351/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a helyi autóbusz-közlekedési díj megállapításáról szóló önk. rendelet megalkotását a vastagon kiemelt módosítással támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a helyiautóbusz-közlekedési díjak megállapításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi autóbusz-közlekedés díjairól a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén közlekedő, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által menetrend szerint üzemeltetett valamennyi helyi közlekedésű autóbuszt igénybe vevő utasra. Hatósági ármegállapítás 2. (1) A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által Békéscsaba közigazgatási határán belül végzett helyiautóbusz-közlekedés viteldíjai, mint legmagasabb hatósági árak a következők: menetjegy menetjegy autóbuszon megváltva egyvonalas bérlet egyvonalas félhavi bérlet összvonalas bérlet összvonalas félhavi bérlet vonalcsoportos bérlet felmutató részére érvényes bérlet éves összvonalas bérlet tanuló/nyugdíjas bérlet 220 Ft 270 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft (2) A viteldíjak az áfát tartalmazzák. 3. A 2. (1) bekezdésben rögzített árak a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által kidolgozott és közzétett utazási feltételek szerinti utazásra jogosítanak. 4. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a helyi autóbusz közlekedési díjak megállapításáról szóló 19/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4. napirendi pont Tárgy Békéscsaba Fényes lakói részére helyi tarifával történő utazás bővítése Javaslat került beterjesztésre a Békéscsaba Fényes lakói részére helyi tarifával történő utazás lehetővé tétele vonatkozásában. Szarvas Péter Körös Volán Zrt. vezérigazgató: Amikor év végén megkötöttük a város és a Körös Volán közötti szerződést, akkor minden javaslatunkat a minisztérium elfogadott.

5 5 Jelenleg is van néhány olyan helyközi járatvonal, ahol a helyi bérleteket elfogadjuk. Ismereteim szerint az ország más részében időközben voltak kérések, melyeket általában a minisztérium elfogadta. Tehát, ha nem nagyon csökkent az ilyen intézkedés után a helyközi bevétel, amelyért a minisztérium felel, akkor várhatóan lesz remény a javaslat elfogadására. Nyilván a minisztériumhoz beküldött előterjesztést véleményezik különböző szervek a minisztériumnál, nekünk is megvannak a személyes kapcsolataink, megpróbáljuk ezt szóban, informálisan előkészíteni. Bízom benne, hogy sikerül elérni, hogy támogassa a minisztérium a kérést. Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 352/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Békéscsaba Fényes területrész lakói részére a Békéscsaba Gyula járatokon a helyi bérletek elfogadásával legyen lehetőség a Békéscsaba autóbusz állomás - Veszei Csárda megálló között történő utazásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ennek megfelelően módosítja a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztere és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között meglévő helyi személyszállítás helyközi járattal történő lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából kötött megállapodást, valamint a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KÖRÖS Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletét. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szükséges szerződésmódosítások aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006.(XII.18.) önk. rendelet módosítása Beterjesztésre került a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006.(XII.18.) önk. rendelet módosítására tett javaslat. Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 353/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006.(XII.18.) önk. rendelet módosítását támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének./2009. (XI. 23.) önk. rendelete a fizetőparkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (VII. 6.) önk. rendelet módosításáról

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 15. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006. (VII. 6.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. Ez a rendelet január hó 1. napján lép hatályba. 3. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Várakozási díjak (A díjak az áfát tartalmazzák) 1. sz. melléklet 1. Parkolószelvény díja: I. parkolási övezet II. parkolási övezet Személygépkocsi, motor 160 Ft/óra 115 Ft/óra Autóbusz, tehergépkocsi 460 Ft/óra 360 Ft/óra Napi jegy A mindenkori óradíj 5 órása eső értéke. 2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete: I. parkolási övezet II. parkolási övezet Első személygépkocsi. ingyenes ingyenes A második, a harmadik és Ft/év Ft/év további gépkocsi Ingyenes használatot biztosító bérletjegy önköltségi ára 680 Ft/alkalom 680 Ft/alkalom 3. Bérletek díja (személygépkocsi és motorkerékpár): I. parkolási övezet II. parkolási övezet 33% mérsékletű lakossági Ft/hó Ft/hó 33% mérsékletű közületi Ft/hó Ft/hó Teljes árú lakossági Ft/hó Ft/hó Teljes árú közületi Ft/hó Ft/hó 4. Kezelési költség: I. parkolási övezet II. parkolási övezet F1 felszólító levél Ft Ft F2 felszólító levél Ft Ft Bérletcsere 680 Ft 680 Ft Parkoló jegy utólagos bemutatása Első alkalommal Második alkalommal Harmadik alkalommal ingyenes ingyenes 680 Ft ingyenes ingyenes 680 Ft Pótdíjak: (A pótdíj egy órai várakozási díjat tartalmaz, amelynek áfa tartalma 25%.) 2. sz. melléklet 1. Pótdíj naptári napon belüli befizetés esetén: Személygépkocsi, motorkerékpár: Autóbusz, tehergépkocsi: Ft Ft naptári napon túli befizetés esetén:

7 Személygépkocsi, motorkerékpár: Autóbusz, tehergépkocsi: 2. Emelt pótdíj naptári napon belüli befizetés esetén: Személygépkocsi, motorkerékpár: Autóbusz, tehergépkocsi: naptári napon túli befizetés esetén: Személygépkocsi, motorkerékpár: Autóbusz, tehergépkocsi: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. Pótdíj behajtás 3.1 Amennyiben a pótdíj a második felszólító levél (F2) -ben megjelölt fizetési határidőben sem kerül megfizetésre és az üzemeltető a pótdíjat bírósági úton érvényesíti, úgy a pótdíj összege az 1.1 pont szerinti alap pótdíj négyszerese. 6. napirendi pont Tárgy: Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII.22.) önk. rendelet módosítása Beterjesztésre került az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII.22.) önk. rendelet módosítására tett javaslat. Csiaki Tamás osztályvezető: Az üzemeltető megküldte az önkormányzat részére az önköltségi árát, amely ár tartartalmaz minimális bérleti díjat. Ezt a díjat elküldte minden települési önkormányzathoz. Minden önkormányzat él azzal a jogával, hogy a viziközmű vagyon bérleti díját beépíti a vízdíjakba. Ezekben a számokban a évre megajánlott mind a hatóság, mind a lakosság, önkormányzat, illetve mind a két szegmense a víz- és szennyvízdíjakban már szerepel ez a bérleti díjnagyság. Az nem ismert a Vízmű számára, hogy a település mekkora összeget épített rá, csak amikor már a rendeletet megalkották. A számokból kiindulva ez évhez képest 10 %-os emelést jelent, mind a víz, mind a szennyvíz tekintetében. Az előterjesztésből kiderül, hogy évi önköltséget veszi figyelembe a Vízmű, mind a víz- és szennyvízdíjnál, ahol jelentősebb önköltség-emelkedés történt, az a szennyvízágazat volt évben évre az előterjesztésben szereplő összegek kerültek meghatározásra, itt figyelembe lettek véve a szennyvízberuházásnál benyújtott pályázatban szereplő számok is, amelyek a költséghaszon elemzésben szerepeltek. Baji Lajos bizottsági tag: Az előterjesztés 3. oldalán szerepel, hogy Békéscsaba a II. kategóriába tartozik. Mi támasztja ezt alá. Nagy László Békés Megyei Vízművek Zrt. műszaki igazgató-helyettese: Három díjkategória van. Ez csak a vízdíjakra vonatkozik. A díjeltérítések különböző települések között a településre jellemző önköltségi számok alapján történt meg. Ezért van a három díjkategória. Van a középső, amelybe Békéscsaba is esik. Ez azt jelenti, hogy az átlagos önköltségi díj %-os sávjába esik a békéscsabai önköltség és ezért került ebbe a kategóriába. Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 354/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T

8 8 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII.22.) önk. rendelet módosítását, valamint a lakossági és önkormányzati díjakra vonatkozó határozati javaslatot támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2009. (XI...) önk. rendelete az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII. 22.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 52/2008. (XII. 22.) önk. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. számú mellékletében szabályozott díjak helyébe az alábbi rendelkezés lép: Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérőméret szerinti bontásban, áfa nélkül: Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj január 1-jétől (mm) Ft/db/hó Lakossági 520 Nem lakossági Lakossági és nem lakossági Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, áfa nélkül: január 1-jétől Megnevezés (Ft/m 3 ) Vízdíj Csatornadíj 270,- 3. Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese, áfa nélkül: Megnevezés szippantott szennyvíz fogadási díja Ez a rendelet január hó 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester január 1-jétől (Ft/m 3 ) 405,- 2. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: A hatósági díjtól eltérő vízdíj és csatornadíj alkalmazása Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a lakosság, valamint az önkormányzat és intézményei által január 01-től fizetendő legmagasabb víz- és csatornadíjakkal. E díjak évi alkalmazását az önkormányzat

9 9 és a Békés Megyei Vízművek Zrt. között megkötendő megállapodásban kell rögzíteni. A közgyűlés a megállapodás aláírásával felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. A január 01-től fizetendő víz- és csatornadíjak az alábbiak: Lakossági vízdíj: Lakossági csatornadíj: Önkormányzati vízdíj: Önkormányzati csatornadíj: 156,00 Ft/m 3 + áfa 167,00 Ft/m 3 + áfa 220,00 Ft/m 3 + áfa 242,00 Ft/m 3 + áfa Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: január napirendi pont Tárgy: A Békés Megyei Vízművek Zrt. árjegyzékének elfogadása Beterjesztésre került a közművagyon üzemeltetése során haladéktalan beavatkozást igénylő pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújítási munkák elszámolására a Békés Megyei Vízművek Zrt július 1. napjától hatályos árjegyzéke. Csiaki Tamás osztályvezető: Ez az árjegyzék, amit a Vízművek Zrt. javasol a településeknek elfogadni, ez a Vízművek által megajánlott vízdíjakban szereplő minimális bérleti díjak elszámolására vonatkoznak. Az üzemeltetés során a szolgáltató sok esetben olyan feladatokat is ellát, amely a karbantartást meghaladó rekonstrukció. Ezeket a rekonstrukciós, felújítási munkákat a bérleti díj terhére az önkormányzatokkal elszámolják, és itt az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az elszámolás megtérítése érdekében pl. 1-1 bekötővezetéknek cseréje esetében sok esetben problémát okozott az, hogy a felhasznált markológép, gázolajtól kezdve az emberek munkabéréig, végig tételesen kimutassa, elszámolja, elfogadtassa az önkormányzatokkal. Ezért egy egységes árjegyzéket fogadott el a Vízművek Közgyűlése. Amennyiben a települések ezt elfogadják, akkor a karbantartást meghaladó felújítási munkák ezen árjegyzék alapján lesznek elszámolva. Ez egy könnyítést jelentene a szolgáltató és a tulajdonos önkormányzat közötti elszámolásban. A díjak minden évben a Vízművek Igazgatósága elfogadja, aktualizálja és ezek a díjak valamennyi szolgáltatási területen érvényesek minden településen. Nagy László Békés Megyei Vízművek Zrt. műszaki igazgató-helyettese: Az árjegyzék a közöttünk lévő üzemeltetési szerződés módosításaként jelenik meg. Az üzemeltetési szerződés úgy foglal ebben állást, hogy kétféle lehetőség van az ilyen jellegű munkák elszámolására. Az egyik az önköltségalapú. A másik az árjegyzék alapú elszámolás, ez jobban hasonlít a piacon megszokott és elfogadott eljáráshoz, hiszen itt a vállalkozó, a szolgáltató egy árjegyzéket terjeszt elő és minden évben meg kell tennie az önkormányzat felé, ahol az önkormányzat ezt elfogadja, innentől kezdve az árjegyzék alapján rögzített egységárakon a naturális adatokból kell, hogy elkészüljön a számla. Ha rosszul dolgozunk, akkor ráfizetünk, ha hatékonyan dolgozunk, akkor ezen haszon keletkezik. Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 355/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja:

10 10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közművagyon üzemeltetése során haladéktalan beavatkozást igénylő pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújítási munkák elszámolására elfogadja a Békés Megyei Vízművek Zrt július 1. napjától hatályos árjegyzékét. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: november napirendi pont Tárgy: Református, evangélikus, katolikus templomok díszkivilágítása Beterjesztésre került a református, evangélikus, katolikus templomok díszkivilágítására tett javaslat. Csiaki Tamás osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 356/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a Református templom (Békéscsaba, Deák Ferenc u. 4. sz.), az Evangélikus Kistemplom (Békéscsaba, Luther u. 1. sz.) és az Erzsébethelyi Római Katolikus templom (Békéscsaba, Kolozsvári u.) díszkivilágításának éves fogyasztási díjai mellett az üzemeltetési és karbantartási költségek fizetésének önkormányzat általi átvállalását a közvilágítás üzemeltetési szakfeladat terhére, amely keret meghatározásakor figyelembe kell venni az éves fogyasztási díj mértékét. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése javasolja a Református templom esetében (Békéscsaba, Deák Ferenc u. 4. sz.), hogy a létesülő világítási berendezést fogyasztásmérővel kell ellátni, az Evangélikus Kistemplom (Békéscsaba, Luther u. 1. sz.) és az Erzsébethelyi Római Katolikus templom (Békéscsaba, Kolozsvári u.) esetében a létesülő világítási berendezést mérési lehetőség nélkül kell kialakítani, valamint a díszkivilágítási berendezések közvilágítással egy időben való üzemeltetését. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelen határozata hatályon kívül helyezi az 572/2009. (IX. 24.) közgy. határozatot. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február napirendi pont Tárgy: A Csányi utcai MÁV pálya megvásárlása Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vételi ajánlatot tegyen a MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. számára a békéscsabai 2302/2 hrsz-ú (Csányi utcai MÁV-pálya) ingatlanra vonatkozóan e Ft vételáron.

11 11 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 357/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése vételi ajánlatot tesz a MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. (2062 Budapest, Andrássy út ) számára a békéscsabai 2302/2 hrsz-ú (Csányi utcai MÁV-pálya) ingatlanra vonatkozóan, az alábbi feltételekkel: 1. A 2302/2 hrsz-ú ingatlan vételára bruttó ,- Ft. 2. Az önkormányzat az ingatlan funkcióját (sportlétesítmény) legalább 10 évig megtartja, az ingatlant használó vasutas sportegyesület (Békéscsabai MÁV SE) tevékenységének megőrzésével. 3. A vasúti szakágak, leányvállalatok rendezvényeinek megtartására, előre egyeztetett módon eleget tesz, a vasutas dolgozók kedvezményes sportolási lehetőségeit biztosítja. 4. A vásárlást követően a 2302/2 hrsz-ú ingatlant fel kell venni a törzsvagyonkorlátozottan forgalomképes vagyoni körbe. Forrás: egyéb felhalmozási céltartalék Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Köles István alpolgármester Határidő: június napirendi pont Tárgy: Sporttámogatások többletforrással történő kiegészítése Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint a Közgyűlés biztosítson e Ft többletforrást a Sporttámogatásokhoz, melynek forrása a Békéscsabai Előre NKSE nemzetközi kupaszereplésére a 416/2009. (VI. 25.) közgy. határozat alapján elkülönített összeg maradványa: e Ft, valamint általános tartalék: e Ft. Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 358/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ,- Ft többletforrást biztosít a Sporttámogatásokhoz. Forrása: a Békéscsabai Előre NKSE nemzetközi kupaszereplésére a 416/2009. (VI. 25.) közgy. határozat alapján elkülönített összeg maradványa: ,- Ft, valamint általános tartalék: ,- Ft. Az összeg kizárólag a csapat-sportszervezetek eredményességi támogatására használható fel. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: december napirendi pont

12 Tárgy: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény kérelme 12 Beterjesztésre került a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény kérelme, melyben az intézmény kéri, hogy a békéscsabai lakosság évi étkeztetésének biztosításából származó önköltség különbözetét legfeljebb Ft erejéig - az Önkormányzat évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítsa. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az előterjesztést a szakbizottság a múlt héten tárgyalta, azt támogatta. Az, hogy többletigény vetődik fel az előterjesztés táblázataiból látszik. A válság rányomja bélyegét a rászorulók étkeztetésére is. A szociális étkeztetésben résztvevők száma kimutathatóan hónapról-hónapra növekszik, az előterjesztés egy elmúlt időszakot mutat be. A szociális intézmény ellátta ezeket az embereket, ennek a pluszköltségét a városnak biztosítania kell az intézmény számára. Nagyon lényeges a határozati javaslat 2. pontja. Meg kell vizsgálni a békéscsabai lakosság részére nyújtott szociális étkeztetés szolgáltatás hatékonyabb működésének feltételeit. Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 359/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatását a szociális étkeztetés tekintetében megismerte. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: november Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény részére a békéscsabai lakosság évi étkeztetésének biztosításából származó önköltség különbözetét legfeljebb ,-Ft erejéig az Önkormányzat évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy vizsgálja meg a békéscsabai lakosság részére nyújtott szociális étkeztetés szolgáltatás hatékonyabb működtetésének feltételeit, és a vizsgálat eredményét terjessze elő a Közgyűlés következő ülésére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Pénzügyi Bizottsága, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága és az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága közös ülésen folytatja munkáját (jegyzőkönyvek külön mellékelve). 11. napirendi pont Tárgy: Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati kiírásra Beterjesztésre került a TÁMOP-6.1.2/A/09/1 az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati kiírásra pályázat benyújtására tett javaslat.

13 13 Pénzügyi Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 362/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP /A/09/1 kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati kiírásra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a pályázat támogatása esetén az egészségfejlesztési programokban résztvevő szakemberekkel és intézményekkel - a pályázat eredményes lebonyolítása érdekében - az együttműködési megállapodásokat aláírja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő:2010. november napirendi pont Tárgy: DAOP /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázat önrészének biztosítása Beterjesztésre került a DAOP /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázat önrészének biztosítására tett javaslat. Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 363/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részt vegyen a DAOP /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázaton, melynek keretében Szociális Szolgáltató Központ (étkeztetés, szociális foglalkoztatás és fogyatékos nappali ellátás, demens nappali ellátás) kialakítására kerül sor. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő:2009. december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban meghatározott pályázat támogatása esetén a tulajdonában álló Békéscsaba Őr u.1 szám alatti 3261/1helyrajzi számú ingatlan földszintjének 362 m²-ét Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás vagyonkezelésébe adja a Szociális Szolgáltató Központ kialakítása és működtetése céljára. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő:2010. december 31.

14 14 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban meghatározott pályázat támogatása esetén Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére a megvalósításhoz szükséges önerőt legfeljebb Ft-ot, azaz ötmillió-hatszázezer forint erejéig az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő:2010. december napirendi pont Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása Javaslat került beterjesztésre a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan. Pénzügyi Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 364/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 34/2008. (IX. 22.) önk. rendelettel a 10/2009. (IV.6.) és a 39/2009. (X.26.) önk. rendelettel módosított 7/2008. (II. 29) önk. rendelet módosításáról (Tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29) önk. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 25. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Szemétszállítási díj átvállalása (1) A szemétszállítási díj átvállalását kérheti az a díjfizetésre kötelezett család vagy személy, amely (aki) a) a szolgáltatóval szerződést kötött és b) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, gyermekét egyedül nevelő személy esetében 120%-át, egyedül élő személy esetében 150%- át, 60 év feletti egyedül élő személy esetében 200%-át és c) nem rendelkezik e rendelet 2. (1) bekezdés b) pontjában körülírt vagyonnal. (2) Lakásfenntartási támogatásban részesülő kérelmező szemétszállítási díj átvállalásban nem részesülhet kivéve a 25/A. -ban meghatározott esetet. A Rendelet az alábbi 25/A. -al egészül ki: 2. Szemétszállítási díj támogatása

15 15 (1) Az önkormányzat a kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási díj megfizetéséhez (továbbiakban: szemétszállítási díj) jövedelmi, vagyoni helyzetétől, foglalkoztatási jogviszonyától függetlenül támogatást állapít meg: a) a 70. életévét betöltött egyedülálló kérelmezőnek, vagy b) ha a 70. életévét betöltött személy kizárólag házastársával, élettársával, gyermekével, továbbá testvérével él közös háztartásban. (2) A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha legalább egyikük a 70. életévét betöltötte, és a lakást kizárólag az (1) bekezdésben felsorolt személyek használják (3) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek nincs díjtartozása a szolgáltatónál. (4) A támogatás mértéke a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 31/1998. (XII.17.) önk. rendeletben meghatározott szemétszállítási díj 33%-a. (5) Ha a jogosult a (4) bekezdés szerinti támogatás mellet az őt terhelő szemétszállítási díjfizetési kötelezettségének 3 hónapot meghaladóan nem tesz eleget, akkor a támogatást a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjától kezdődő hatállyal meg kell szüntetni, és a jogosultat a nyújtott támogatás visszafizetésére kell kötelezni. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott 3 hónapos türelmi idő abban az esetben érvényes, amennyiben a jogosult méltányolható körülmény bekövetkezése miatt nem tudott eleget tenni díjfizetési kötelezettségének. Ilyen méltányolható körülmény különösen: a munkahely elvesztése, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála. 3. A Rendelet az alábbi 25/B. -al egészül ki: (1) A szemétszállítási díj átvállalására és támogatására irányuló kérelemhez csatolni kell a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát. (2) A 25/A. (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt esetben - amennyiben nem a 70. évet betöltött személy a kérelmező vagy a szerződést a szolgáltatóval nem ő kötötte - igazolni kell, hogy a kérelmezővel közös háztartásban életvitelszerűen 70. életévet betöltött személy lakik. (3) A kérelmek benyújtására minden évben, két időszakban - január 1. napjától február 28. napjáig és július 1. napjától augusztus 31. napjáig - van lehetőség. (4) A szemétszállítási díj átvállalása és támogatása a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától a tárgyév december 31-ig szól. Kifizetése a szolgáltatónak kéthavonta - külön megállapodás alapján - átutalással történik. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. 4. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 14. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint beterjesztésre került Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatója. Tarné Stuber Éva osztályvezető: A működésben alapvetően időarányos a teljesítés. A felújításokban a teljesítés aminek számos oka lehet: közbeszerzések, tervezett pályázataink elhúzódása elmarad az időarányos mértéktől. A évi költségvetésnél kell meggondoltnak lenni, mert számtalan pályázat és beruházás húzódik át a következő évre, amely eleve már kötelezettséget fog jelenteni. Pénzügyi Bizottsága 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 365/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T

16 16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: november napirendi pont Tárgy: Javaslat az intézményi céltartalék felosztására Beterjesztésre került az intézményi céltartalék felosztására tett javaslat. Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 366/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörében eljárva a következő döntéseket hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési Bizottsága az intézmények részére az 1. számú mellékletben található összesítő kimutatás a csatolt indoklás, valamint a 3. számú és a 4.számú melléklet alapján összesen ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az intézményi céltartalék előirányzatából. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Fodor Lajos bizottsági elnök Határidő: december 17. Összesítő az " Intézményi céltartalékból " igényelt kérelmekről 1.sz.melléklet ezer Ftban Ssz. Intézmény megnevezése Személyi juttatás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen 1. Esély Pedagógiai Központ Lencsési Lakótelepi Óvoda sz. Általános Iskola Kazinczy Lakótelepi Óvoda sz. Általános Iskola Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákothon Széchenyi István Két Tan Ny. Közgazd. Szakközépiskola Petőfi Utcai Általános Iskola Arany János Művelődési Ház Békéscsabai Központi Szakképző Iskola 10. és Kollégium

17 Egészségügyi Alapellátási Intézmény Kötött felhasználású és kötötten kezelt feladatokra biztosított ei Érettségi és szakmai vizsgadíjra tartalékból biztosított támogatás Összesen: sz.melléklet Indokolás ezer Ft-ban 1. Esély Pedagógiai Központ 3 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetése miatti 70%-os bérigény Személyi juttatás Lencsési Lakótelepi Óvoda 1 fő óvodapedagógus leszázalékolása miatt felmerült kettős kifizetés bérigénye Személyi juttatás sz. Általános Iskola 1 fő gazdaságvezető illetményváltozása miatti személyi juttatás bérigénye Személyi juttatás Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda 1 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetése miatti 70%-os bérigény Személyi juttatás sz. Általános Iskola 1 fő végleges létszámcsökkentés miatt felmerült felmentési illetmény, és végkielégítés támogatása Ft személyi juttatás 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Ft személyi juttatás Személyi juttatás Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Ft személyi juttatás 2 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetése miatti 70%-os bérigény Ft személyi juttatás Személyi juttatás Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 651/2003.(XII.11.) közgy.határozat alapján tornásztanulók oktatása miatt felmerült személyi juttatás Személyi juttatás Petőfi Utcai Általános Iskola 3 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye december hónapra Személyi juttatás Arany János Művelődési Ház Gázenergia és a villamosenergia felhasználás emelkedése miatt felmerült Ft gázdíj, és Ft áramdíj túlfizetés miatti dologi kiadás igénye. Tűzoltósági vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása miatt Ft dologi kiadás igénye. Dologi kiadás Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolánál a Szakiskolai Fejlesztési

18 18 Program támogatási szerződésében szereplő utazási költség támogatása Személyi juttatás Egészségügyi Alapellátási Intézmény 6.sz. Bölcsöde vezetőjének továbbtanulásához Ft személyi juttatás támogatása kivételes, egyszeri hozzájárulás. A továbbtanulást a továbbiakban a dolgozó az intézményi gyakorlat alapján maga kell, hogy finanszírozza. 1 fő orvosi alkalmatlanság miatt felmerült felmentési illetménye évre vonatkozóan Ft személyi juttatás Személyi juttatás Kötött felhasználású és kötötten kezelt feladatokra biztosított előirányzatok támogatása intézmények részére 3. sz. melléklet szerint Személyi juttatás -16 Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi kiadás Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához tartalékból biztosított támogatás 4.sz. melléklet szerint Személyi juttatás Mindösszesen:

19 3. számú melléklet Az intézményi céltartalékból kötött felhasználású és kötötten kezelt feladatokra biztosított előirányzatok változása Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes tankönyv Általános tankönyv Intézmény neve Pedagógus létszám változás Előirányzat változás Tanuló létszám változás Előirányzat változás Dologi (25%) Ebből Ellátottak pénzbeli juttatása (75%) Tanuló létszám változás Előirányzat változás Előirányzat változás összesen fő Ft E Ft fő Ft E Ft Ft E Ft fő Ft E Ft E Ft Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda 0, Szigligeti Utcai Óvoda 0, Napsugár Integrált Óvoda 0, Lencsési Lakótelepi Óvoda 0, Százszorszép Óvoda 0, Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 0, Kazinczy és Trefort U-i Óvoda 0, Penza Ltp-i és Dr. Becsey O. U-i Óvoda 0, Kertvárosi Óvoda 0, Egészségügyi Alapellátási Intézmény 0, Petőfi Utcai Általános Iskola 0, sz.Általános Iskola -0,

20 20 Erzsébethelyi Általános Iskola 0, sz. Általános Iskola -0, 'Szent László Utcai Általános Iskola 0, Szabó Pál téri Általános Iskola -0, József A. Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. Int. 0, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 0, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium -0, Kemény G. Logisztikai és Közl. Szakközépisk. -0, Vásárhelyi Pál Szakközépisk. és Koll. -0, Széchenyi I. Két Tan.Ny. és Közg.Sz.i. 0, Gépészeti és Szám.techn.Szakközépisk.és Koll. -0, Szent-Györgyi Albert Gimn.,Szakk.isk.,Koll. -0, Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Koll. Arany J. Középisk.Tehetséggond. Kollégium 0, , Jankay Tibor Két Tan.Ny. Ált. Isk. és Koll. 0, Gerlai Művelődési Központ 0, Esély Pedagógiai Központ -0, Bcs.Tanul.Képess.vizsg.szakért. és Rehab.biz. 1, Bartók B. Műv.Sz.i., Alapf.Műv. Okt.Int.Z.isk. 0, ÖSSZESEN -1, Megjegyzés: A pótelőirányzat rendezése a normatíva számítás szabályai szerint történt

21 21 4. számú melléklet Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához intézményi céltartalékból biztosított támogatás Intézmény név Érettség i vizsgák száma Érettségi támogatá s Szakmai vizsga szám Szakmai vizsga támogatá s Egyéb egyszeri támogatá s Összes intézménynek járó támogatás Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Esély Pedagógiai Központ Összesen

22 16. napirendi pont Tárgy:. A Gyermekélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása Beterjesztésre került a Gyermekélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 367/2009. (XI.16.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörében eljárva a melléklet szerint jóváhagyja a Gyermekélelmezési Intézmény 415/2008. (XI.17.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsági határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Felelős: Pesti István igazgató Tarné Stuber Éva osztályvezető Határidő: november 16. által üzemeltetett szervezeti egységek, alsó és középfokú oktatási intézmények tanulóinak és az intézmények dolgozóinak étkeztetését biztosítják. Az alaptevékenységen felül meghatározott kiegészítő tevékenység végrehajtása is intézményi feladat. A meghatározott feladatok ellátására felállított intézmény, a meglévő tárgyi és személyi feltételek működését, jogkörét, hatáskörét a következők szerint szabályozom: (az időközbeni változások átvezetésével módosított kiadás. Lezárva: október 28.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés SZMSZ. -ről szóló 4/2007. (II.19) rendelet 30. értelmében a, a 7.sz. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva 415/2008. (XI.17.) sz. Határozatában a Gyermekélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. I. fejezet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 478/1992. (XII.18.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 218/1995. (VI.1.), 451/2000. (VII.6.) 179/2005. (IV.21.) 594/2009.(IX.24.) közgyűlési határozattal. ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény elnevezése: Alapján:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti. Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 10/2015. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Koppányszántó Község Önkormányzatának

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. március 26-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos-terem Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE Javaslat a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 67/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására A

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 6. sz.. napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. Határozat számok: 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára A 2013. február 14-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6794-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-én, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben